Goudsche Courant, vrijdag 27 december 1918

emillOSTOFFEII lllilSSi DISTRICT OOUDA Afd KLEII MMDUSTRIE Wy ontvingen v n de RyktkalendUtrlbutle een Klir ven waarin o m het volgende voorkomt Vooral de volgende maand jonen voor de diverse IndnstrleCn ultersf 0erln e Hwantums ite êmmwgmm VE 9CHÜIïIT DAföSUB Ti a LVE ZON EN FEESTDAGEN mitmo vm ta ovmuvami 1 4 m la tS a a r f t r a Amn amnanm ar kwartel 2 waatiBwa atz c ia i mt mmctni ƒ 2 H HST wtek a caat araitl waar i h rsnc per loader laaaktadt fta a r f tK kwartaal ƒ 8 M i at t UtMU ƒ SHJHSSl artka t M AMwnsnmruugi mt Gouu brandstoffen beschikbaar gesteld kunnra worden ea dient dan ook zonder onze toestemmihg ondrr g en omstandigheden van het rantsoen te worden afgeweken Mocht het achteraf blijken dat hier toch geen gevolg aan gegeven wordt zoo zal hetgeen te veel afgeleverd werd de volgende maanden Ingehaald moeten worden In verband hiermede verzoeken wy U er goede nota van tenemtn d t bruinkolen en of turf slechts In piinderlng van het door onsvastgestelde rantsoen macfalnekolen en of turf mogen wordenafgeleverd Voor de miu nd iaautri zal een x er p oat gedeelte van het rantsoengeleverd worden hi brailnkoi terwQI voordebakkarllanzooveel mogeiyk taoton toegqwez ri zullen worden Wy vestigenhierop Uwe aandacht opdat U deze kolen nl t aan andarabadrljvan jeult aflavare n tenzy V natuuriyk voor de bak keryen voldoende gereserveerd hebt 4J76 100 tMoMtntaa Mnaiaaria tat lias kaaaqftibt MatiaJÊÊfti Têlrf intmm 83 diiiKkkatvaweKhw Dal JasiiaakaMa UaM yt aM I bombanlaaadan htt kmsr tmmr m mu Uat aantia wie a aMMaai aaa iiaet i4a Niat kakani ia da VnaoMl Ml MA PElf HOIILfia f r g WBrii a fi i i9 li Bnits hianë tadM waahi i fa pal UaJIb a miOoxiiMian k Odeaaa Ka r fce ila o iMi B wan d n P ll a lï li Homfliaiaat vaa Haawws doe J aieuilon waarki kil a a d H niaai 1h da Iu4 iju Makt ikt k4 tie h w IttlttMatobtw tttet vir ti il k ik dii lla TOil van llMlVa V t iitu hMiifWjkeii tatvik lilj 1 IJtft ikutUMl vaji voUtot oiu tlaa waveklir Hlf n irzt Rr ll 7tJ k ukaiMli en wiliut iiju uM aüMu e i lm kantel dtr enk ittriuli tkMh ottk ot he4 we W üpwd 4u u vut dtat iim tier aMo aLliillJUiiJd elke liet hnMdwUlk aBBKU tn iiaii aain k et allo JUis rktM siMMr üar di toekoiaat arll hü uitwon aiidt itw4kt4i dau iti eaM Taderlilke ki cbtTi In VadwlUx tl li haitlln gin lu Ii t verkdeu g m eiwtt alj aljDket thuiM Ml auDiin h ti ll ila nkoaial aljll Uh het tlitdf van t n lertï lit iwia tra of 1M iM alia Mlarlijk ii lulpid ziMt aljn oat aa te gann ht dt moxt t m oMterieols v w a a t wA l gi It au deti oQclei eor kutUhtNi waaien p tl wala tn hti traar voar iiUli pnt van lutnt o frdr Mi mtl ii li irlHtuelit ka word i III ho n 1 Ui ariHiiil w klaalk aal Miidtm UJ d U raaaia in u iHa ia 4o vriKltxarfoiieflliia xiilleu oztUa gt atida I t zoiiïfM v oor dl Dii ot tlnK tlar ktaderta tie btwchermitiff nv de varatandlg Uatug der arbitdehl u alju do gtUf dm iTaaroii n de ViekiaiaK vAte aMa IJn aik lljk ttorgcn ttich luiten bH hln UttMi S ft S VAN tiANTZIG beugrooto De bpur jng tf C l in s viooi net oogsn rMlfe geweken te antrfhainkelülteittreden ui de i c ü jijnig de riu l jle elementen S p ex uit j aterda l ebh beiaa laigingen jdauts geb d van tien c tialei raad me jm raad der vaHflSgevolmaöhVgdea M A wast dut de soc democraiten hvif macht niot mt haridèn wiMen geven en d t lu dd omtfliankel lcen een reg € i £ OU den kuimen vormen Ovenjjfe is IfWam a uit de heele piMjvicie talt ooze med eelmgen dat in £ val de vofnups eener uitsluitcnq mt onafhaiiJceluken ibestaande reigeenng nlltt aB htawgaa soudiGn etah en ook he ft W B¥8rlfi ï Mu wordea Mopgea t H MH ® aofltóei wwrjra aanleii utf IftmnMi swcs 0 o W uteluiii Haaae Ditatmami ea lUith zHji vf i r B adiiv fttawtan Dei afbi i4BlJijte t UI heit Pjni udie kakinel Be sbnid om de macht as hwosdoor ten gunste der meerdeilieiidiSisocaialtsten be kat De Contfalp ti i eiUMinschap peUüfce Zitting met de jegeénng de heeren N dce L 4 e n Wissel jn het lAuusteine k w e Mitiai ylaat van de aftredende anaf N4 k Ewae sinds het uïtbrek der jMnbabibK g aveiiiaeur te Ktel Lübe IS redMotew wn de Bpeelatier Vo ka Wtoohb en toHib jn Srïeub ze B algemeeoif AVtosaL ia ae nitraeèiwiide sodaJ polltL m § dtolwtNM Ia N i def Bammi b dei ym wm se den mfiiaDleeluken hun ze tel met overweldugende meerderhrad odt Da omafhaïiikel laeo traden Zondagmorgeni om 1 uur mt de xw s nff adait ttmann bun varkl niiiji h d vwnis le ien Na h mi nam H ase nojf eea heft woqypd en spmk Jen opjrecl n Wfins j i wt dïit na de uittreding d onafhaaJÉelyk ï t Jtdhmetti n staat zal zyji d reg eeijj szfttoe mat goeden Uitslag te len en on vfs 6 E f BAar buiten en binnen volkonifPQ geacW ft lek dQ re epiMig aal blyfem Döiarop vei ie d wiftöSWiMBlwn Baaï maai df v JwWtW m dictatuur hot hoofd te biedesn Die oproep heeft betndciung qi de ter aar debestellimg van de gevallen m tro en di met een groote betoogmg der Spartaciér gepaiard gaat Of het in Berlin gisteren rustig js toeg gaan weten we thans nog met De thans afgetreden stadacomtnandant van BerUrn Wels peeft e uiteenMtting van d jongste gebeOrtenJsaen in Berl jm VKaanut blijkt i t de gesdhiHen tusëchen dq volJismunnedhRisie en de commandantuu met van den laatsten tyd dateore In de eerabe daigen vam December werd iii het palefs en waire rooftocht ndemomw Beveadieii veriangde de divisie vam de re geenjoa dat ze tot BOOO man zou worden re ooflfd en iwgelijfd eu worden bü de re publikemsche old tenvieeïbaa£rheBd van Badijii Na ovderhandelaitgen m it f ert vcihóod iW Uwïfti aadi het ii le s te owt ruuiMUL en £ ich U fP 0O t eutilcn ver4 numbi Ok Het palab Wd editM met out rwm4 WèW veintebt nmiwmA n jfiijigi dAmaitiDMD vtmcaam tamn jjc sbt tkei tgi ai ni4n Imiam hiitmmwmir aa mi I d h rsoht eea wosst la w i JJ Door een venster van de QfUDmBpdjuiïtuur kwsmou de ma troze met e mftsliii w r het gebouw hinneii Mm bedf i n ed meer induen wy met onmidrfellck 80 OOff Mark vow legden en Bchrifteluk de verklartng gavenj dat de marmedivialo bluvend all een te Bei lijn behoorend troependeel zou worden bescheywd Deze verklanng gaf ik uiet d 80 000 Mark edhter heb ak uitbetaald om dat ik hoopte iaardoor de matrozen tot deim terugtocht t Kullen bewegen Integendeel echter Wels werd hcffhaaldelöït met dood schieten bedreigd WeiB ia nu r z9h medewurker luitenant Fieeher rervmgen Deze tie Dommikflner mmwhhJi en hooKleeraar m de theologiei te Frwbi v ZwitseiAasid geweest MMKTaa aouDA HEEXEi illE llllTIKELEN lni a kaï In ruin kauza Mtllll N lEISTflPUJlTS inn KEHTÜIGEII in MITIIIEN AANLIKI vwn Mmk LJ eii Xracbtin allaties ü VAN iDUm Go Gouda 2703 2 ¥ ia i i iia Bureau tot Pubtieiteit van Wetenschappelijk Nieuws Keiierstfraobt 15 Anrstardam Lelie aoht BS IA voedeiiTcg fiaor Hoover ropa vertoeft ofu t rtig v i dl fllkeQ dk tdek bavlb dl lu U éaar den oorlo verweaala gelded holt nwnlgwd de Dultaehe roor ale o l a u W eerwaaydi M Ie beaptekm nulbaroit von dtr Uncken eo dr lUfti da DtiltMehe anilttiatareili We ia de eerala plaalii d Dulueihe adwkiMratle In Belgil berilmi geroetd ZU iK ndeik van Bar lijn aan den b W L Itmnm dM t ur van de Uidglaeke Kellattloiimlaele Ie KoUiifdani ika Ml heneemd wateo door do Unltaebe regwrhig ent Ie oodwkande tei itiet Hoevtif over du leviinaeadSekMa vaatileofcig In eatlwoord op een verseek sm ev conlerËiille tliule Uoovev Zij kunnen In iMkire uua die a va kilden aktk er op heneuea aannatfiMi twiieel la Hln legtn Doe gedureada Xj laar e wreed legaaovkr de Brt gij kfint deae hnren mlln dl e i n Eeggeh tiet xlj die 1 Hu CURATORIUM Mr A W JaeomattI I Oad Advocnl In N d IndM Hanrl Polak Lid Eeni4 Kniar S Poitmaa Sdioaloiulener P 1 Ruynakaii Ond Secrunr Qenar der RijkiTerse e ln b nk W N Wlatankovaa a p UU Kol f I L Aanrtfoort Stentsrii Wapent U tegen de Spaansche Griep Evenxli bij influeozc bieden ds onlatolcen lijmvhexea een vrucht bare Tocdmgibodem Toor de voorlwoeke rende bacillen vin de Spiaoache Griep AIb U keelpitu heeft ali U hoeit all U erlcouden II neem dan onmiddel li k een krachti geneci middel hiertejea Ont trek U aan hpt tfCTaar door bijtiids Abdjfiiroop te nemen Koop dus onmiddaltijk een flticfa Abdijsiroop AdvertentlSn en abonnementen op 4llt blad warden aaogenonieiM voor 8erkenwi ude orp do r A BOOM Berkenwoude oor BerkeniVbadt Achlerhoek door mm uimk mmi H 1 Calkoaa Buiun ir Lid Oed Staten 9mi mwitat T B Edits n Sclfaolapnlnaer Qarrlta Oud Reildent T n Tntanit Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder Uldlnf Tan flo kakanda laarkrMhtan onder wie itjL Bonman Directeur aaner Handelaichonl Mr Dr J 8l S aA Directeur eene rVhtichoal Jhr JanFaith Journallei Dr A A Pokkar privaat docent uflveraiteit Dr A X MOarlaaana leeraar HBS P H vd Oivtal leeraar RandeUicbeol Prof W C da Orifatt Hnlleeraar IJnKeriltelt Utrecl Dr A HalkaraUtlt oud leeraar Gym naalum jOr i M HoogvUat privaat docent Univeralteit Dr C Huysnan aoeeuntant ei andere mennen Tan nnaia 20 leeraera HBS 7 Mri tn da Backten 7 Inieniebri 6 accounuati 3 artaen eaa wordea doft oaa Iggft iüf ti maar d 400 ilirlttalllka eiinvaaaa om In Pobfj tn de komst an Paierefl Hki tet j teelci an een algeiiieenen oostant ge weest Hij deed er een intocht m eaa metij V4tr paarden bespannen rfatwg en school kinderen braehten hem eakovatie s Middags Md tot een Duitsch egen betootfmg aang ipoord Tegtai vjer uur trok een stoet waaiaaa eoldsten erï biu gers deelname Be Vorw rtH inep de geftatydnvaiOten b hondewWui zenden op om eia ej n op straat 4fiten bl en dat men eendi achtig repu bUek ea oaafaatieche regeen ateont H bt gxj k nDïff genxftakt m t de Griep Dat 18 O mat meagevallan Maar maakt dan nn ook kannia met de Sanguiiiosea Dat zal U wal meavallaBi D kraohtan die door de Spaan shs Griep nn ondermijnd worden enal en volkomen hersteld door de SANGÜIN08E 3ANGUI 03I kost per flaaoh f i 6 1 f 12 50 12 flï 8400 VllUHii i Mii ntol2 4 lliiiila Te verkr gan bij alle Apotheke en Drogisten Mii L a dier duivel RnuilIctMi 1 iilii itiaar xil had tinn lil E5tir t Imkl t Viiwow tea Bkikeledll HIJ de wMe WtiHow kddmtt lliil Cretó wik hij niet gedroowd Hit II vfoitir fon vrouw 1 tie eeni 11 V itali urlijk andem bekatadeM worden da d Afwtiiri tooar teuaueu kon ttmi en litk r Htit kwaA eleohta op ralkaxdlaf en I 11 wfMul £ wll fM aaa f Veaai 14 Orele bad vl tMi m mt wlWieM f N4 die 1 1 nap giaat weer uU konU o nuui voei het aivondeten loopt ialv £ tad dMr naar een kb n bm hij Btefr vier el i oorwaai nlja BOERHOUDPN HANDFLSCORR ADMlNISTRATIg SKDRIJI SRKCLAME KTALAGR OaGANISA DIE BBUXSTECMNiaK StENOGRAMT SCHOONSCHaUVBN NBDBRLANDSCM BRANSCH DUITSCH ENOBLSCH ITALIAAN 8CH SPAANÏCH ZWEBDBCH DEBNSCH NOORSCH RUSSISCH klALElaCH LATIJN ORIEKSCH ESPERANTO WISKUNDE j SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WBRKTUIOniNDE electrq t mn teekrnpni bouwkundp alo ontwikk LOGICA RHETORICA STUOIBTEOHNIBK STAATS WBTEMSCHAPPBN TATENORDB MUZIEKGESCH lHARMONIELEER JOURNALISTIEK GEZONDH LEER 1 METH SPREKEN OOPUE STIJL HANDSCHRirr VBHBETIRIlto VLUO 9N QUED SLSJD Dn diifltariis tot liièt fcouteradea tot middenuwbt lilje a Paar ti gBiueeusdmppeliHt opgete oken voor edé bHjwn staan Wel wat oudt gti van een a zaUier z i en Fiken avAQd hetaetfd gevolg Zij gaai binnen Do keilner heeft de tafel reeoe gerejd een leeet eet haN m h humorlathioho blade t voor dU xeeds op eea stoel gi reed U ft e dm gaven iij elkaw voor dt deuic diM ha 4 en 1 i1b £ wandalt op pzUD gemaJilpuir liMie Ën lue zal h t II tj ook eeAuftaL g an Eku vesstaAdiB I WMch htrwUtt zijft e enwicht nel weer Na imjgit n tijd kewt mm aaar Duitsch kitd terug doet ziju di ii t maakt ruih o XT rdete boaorgd en bromt Ptll vergemc d Ui 2l f de wii i die mtjn vader mlJ eens heelt geleerd toea fkhem vroe of iiilt L imm hM voUoeuiog gaff Weet u vkt hu mil toen hedtt geantUDOtd Mijn joug BU nog altijd be t c dan heondtrenbvd ü Wui ow huiverde HeutEea lacbte fita lofzfQig op hH leven is het niet maar OQpraetiecA kan uieu het niet noesuen De oudf MooMFlnel to e IB ht4 P ver living in dfn brijpot maa ètt zijn er weiiiti0t anderen gnjpen saw embeWr uktf aaAwen ioimM Dos ut waar het H fen kam htem u niet van dait ms ta J ntB aeay e tiJAlg voor ifet Cb wr nÊÊtf bab kwMtl Al wat onge kavarial tkw Ma MK TJUI nOMDU mum f Hoesten en Heeschheid jrilpn Bpocdij genezen door de AoMtpIllvti ViA Apotheker BOOM D e pillen maken i de ali m ipoedig los en doea de boet ipoedii i bedaren Verkrijijbaar in de meoate Apotheken I eo DrogiitwmktU m gesloten Sacona i 60 cent Verkn £bagr te ÖoMila h ANTON COOPS 2 4174 9 K niel dn Ml uuh eak wel iwna sdtenoia vijl ad nulin lil dai Md ala kU tat over da kvniKK getakt b uflAC iiujn oom mmOmi amu mKlA m UB Ht h iW ftH I anr liet Oosten vefsOfÜlt ea tui zU ik kier V Wuswv faadT hoflift diep l ea hu en abwsde vgflff aJJfc i Ju raij WtP Ueutze4 3t JJc besi nas nüi U ir Nv komtf 4 moraal co dtw wMl raijn wda Wtetwmg BtioedA v oo ut S it dan oMd mijner iougatQ ziv eir w k m a iMW l int neer tij nid zn leefdA uosk tteniJMr Thg on tlM brt Made van lUn v iii7i2 nir apood en di waais in de vena Kaatadana kil tllak nier v ii Irln te UWe da i AinUf m dan aOMl kU Oslaldlaz par kriaf voar alfa namana voor alia kiaktan kntnMn w AaaaataaLO aoMO LLB practHkdlatoïïiVaiiïïaÏÏMrNSurïïï 7 te J Op l ktar an ttakaaaar Qniaktar Watantaat 4rUhlal lar aaralij a Ra actanr au aai wa aM Curaustwn voor beginners eenlgwln gevorderden meergevordenden en vergevorderden Aang nanie methode PeS onJ Ï S ne Uitstekende correctie coileaief enlndlvIdueeO BilUJke condltlKq mJaver ogend n x rr Zgfr AOMMOA Van der Meuien s ONIX toMHUl Ten de Ckeweek U dieeke Meel alflWli Anjnre te WiteilrUfuaeer ii yl lii il J aa l ruik f i 3 baielei teder r M Den 2 uur Oekan Buur m Wamitf tmiiit fetnufctailaiiiiaaiJiiit Ai mehzOTg Beleefd Tencekaa wtf geiweld t 4 t medeuealiiiï ta mogea mtnieen wn mr Managen caneertaB n da bklmgakoi m e Vtrgelei dokte laehU leliana ala a hl t 2iln I UeuljMMi tle Diaelpal K U la d üeer tijA nd dood was etn yefflo8tini voonbiiwl vader l a zjc nU Ia ovw VM N wtml ztauiwaohüg een swheviMap eu toch ulot ail e F r l f maméasn i t Wj aag itd i fift nu weet h b gefceel iij t laeer w i hy m et i ateat Twto a e r Uk kijkt i leesTdft amMt mé mêA der a n Qal imi Advlefen inuke Beroepslceom en Nieivteen mnuikéUftbaclia Ddft te Ttf Wl a 7aar Madara nihMmfm man it tnttrétiank fmtiê inchtm Ifim vtrbmcUtneh htiriaar M IIM enz om dace cbui oielden eal an vdkcHttea eaeeit BealM oeackedank per tailia f tM Veibl l ui te OeiHla bij AKTON COOPS Wüditreai 1H4 M H rriji ott Eleetrbehe Ctukkerlj BRDflKMAJJ ZOON OODM tmS i mm üStr WH UvMIII piifffli BivfluiRi JJe PLAAÏSEfcIJKl LAND BOUWCOMMBStE m h3 gem nto QOUDA brangt tar kennis van balugkfbltadan dst de Ui t ter Cbeur ckUge gronden In de bedrqveo waarvan de bedr bceboawen gelden zijn In de gemeeflte Coiida t r vraiB ligt bg d n Seoret rn d r lADdbouwooKiaiinia h BOER tan Stadhuizo gadaran a aan tarin n van zeven dagen aanTangande 30 Deceinbei 9 $ tot au mat 7 Januari 1019 dan Niauwjatndag mat mada J K r kand an wal T n dei v m S uur tottljiia n m 4 uur Halasgliabbaiidaii kiuinan bunne barwtran tot uitsrlgk 3 maal 24 oor na laatatganoamdan datnm bij de Landbou roommisna indienen aonda 27 Decamber 1918 Da Voorzitter van de Landboairoommiatia 4673 85 ULBO J MUS Eflieliiele CsBversalleles gavraagd liafit van aan Engalaoha Gaar of dan 9 Bnavan no 4531 bar ran dit blad tURFMARKT I UMO MOAKEN Dankt ar om En Jkam Waaat gorian Kn Jaat nnt ataan t Aanbod d gadaan Want dit kom Niet wearom Daarom weeii niot dom G j w et hel gn Sigaren fgn Mat piyzon klem Dos met gedraald Maar mat apoed gehaald Opdat gg mat a taald SODOO SIGAKEN 4S74 TURFMARKT B4 Abdij tabletten voor de maag knnnea U ervan afhelpen Verkr gbaar bij de meeata dl ogiBten en apoth i s a f 1 2 5 por doos J Ben bockle MulkwaTeS wordl U op Tctzock rne ra iB to ezonden door L 1 Akkar Ranardam UKM IB dlnm milaa irerkrl b tt bQ d 2t70 HintoiniiriÉiiii ASlIICtTUU KapMMaUwlaat ai te UOa Belaögrijk mm NaarUeDrsel Perfect geo arandeerd onder schadolyfeia beland liiolen klonrt grp of rood hoofdhaar of baard dadelijk ZWAK E BKÜIN of BLOND gewaneohto kleur melden het laatmet af hot haar wordt met vet Prijs per flacon met gebruikeaanw ingfl ZS en f 085 305J 30 Verkryjtba r te Oouda kfl G t d BERG iwegstraat 16 ANTON O0OÏ S Markt BALT A Öfe JONG Ooalhavan 31 H P VAlMTIJNGAABDLN I leiwag 77 Il WI WI MipnKnptuNaBMi Wn i nJ a g 3 BeeemiMr IIU Suifao MARKT 31 GQUBA er ook slecht aflnnun Men yefwa dWwv d de iMtsto flifawlwa hawtetd M nt zeti faeti Daar d wooHwt e eaiuMdaal dw Sin beipens raviin JÏS rktvwdtz db ftanifr vrvuwia die gefcoae werden d Hitui fceinera die uit de vet ku a M I d nie tubaiiat party te vooH ch n kwameo weiantlAa ia WeatmüMtiit Houae sutfetas te nemen bluft het U erbtti uitsluitend Uit mannen beirtaaii thijisbititlwl I iUikiwrst kwmn onder de vruu v ii itet divlitiit by en verkieMng iliwr z met een slecht kkuw nieertierheid door M arbeHlerspaitu verslagen werd Ü aaderl vrouwea waaroader sonunige die in 14 vrouwenbeweging en teiden lo rol speieri werden besliuit Torskiffen en uuustens twe4 van dezen mevr Strackey en mevr Hov Hartyn hebben de homtenl v ltig po 4 sterlüvg verbeurd die z moesten tkFponee len welke boet door de twtrefTende iieuw wet opgelegfl wordt laan eiken ctHuliiflaittt di n ei een Juhtste ktf ujl4f biachte sten men behaalt Deze boete dealen zy jo ririni honderd candidaften want kenmerken voor deze vertUedtogen was de ontzuclljkj inewrtiörheld in vele gevallen A stiulth s nederlaag in Londen hee t ia politieke krtngtEüi heVtlge vpschuddiog ver wefct De liberalen wUtW ze daaraan M het vërgiwute district Kast fife betangryW conaei vatleve el m ittai iastuit die tut dus ver geen etegenheid hadtlWi togen d n f e westen lerstB miinister ta temmen M Ri was uwr bemetfnl om te wKoi 6 iemand 7iJn etel aan Attputh zal afataan Naar vertaklt beeft een ner g Aozen aah lumgent hem att rdngavond geseind dat h hem zfm zetel aanbood De verbtaringMrekkentie uitslng omhtr j abmept nog aem de ümveWlgo De nxUéd iwpmrtïi heetft enkele tntfrnd suectts Mn behaag mavr all byeengemi tnm tn ab nu vAst te s aan dut ze bvjf de veskiaeiqg tuwr bafucrten niet kant TerwMeoJiVceih vwi de nenacfaerskaaeme utt iBBar de stad Onderwee hadden reett hertaalde inciden faff plaat iotsa le sddaten tKmgo vla gen vwo iua f k da i raiuKhe ea Anienkaaasche naar enilaac baalden La de WüheUiXstrasae kwam het tot de eenate ibotamffen De ï mt hor aon ea Deutachland Ui at lee de Poiian mspma Leve Toïen hx mLMand een algenwene verwarttn n een onW M i k lawoMi IV ea de stoet Jojst Toot b9 Vim zag men hoe verscheid aoldfü met geweerkolven op elkaar losaloegea OHm d l k daaa op vielen d eerste sctkoten Daarop werden de troepen geaEurmeeni ftte isnel kwanH aa igerukt Üp verachilleiu tm ipunien der ntad w l n geregelde vuurgevechten geleverd met mach negeftere e haaKlgraJiMon Het awO Léooden en e wonden is nuig ariet v stgMtild Het Berhner lageWtttt m I h Naar wü vernemen heeft de regeering igeprotewteerd taeged de betooKiin4CsreiB nalir latlorewttki naar PoseA met het argument dal he n eea vrug wte van DatatKtg luun de Xoolsche gjena ¥ 0011 zva reis nasar Wu chau was toe aaegd Den Pruiaiseben reg enac iiimb4e4 naar n Poaea i dieirteaifewoige Tcrordapd PadeT Mvfda onverwijld tot en voortzetting van iyo ua maar Wurachau te nopen YiBa vertegenwoordiiger der Fngetethe missie en eenige loolsche vertegenwoordig gera hebben zich naai het Uuitsclie gene I raal oDunando begerv i om tegen de uite U ittiingen te prote tee ren De g ieFaul ver i kUiuaia dat hu machteloos tegenover ds soldaten was Op lie verder opmet4üngeai ten UAnziea van iwi mMgikai£ttk van da l Mlln ler en tente zedde gcnemial 8chimmelpf ng datt men zich in Pruu en bevond tn vOamiielyka vlagBeof daar met WDrika geduld Na dili aiïtuoonl brakes Ie fingetscbe ea PjoKchs vertagenwoonUae da oodarhundelingeo aC en verlieten het genernmiroaounuado 1 r is rind e n raipport aan de nvdlietSKiea ver sondedu ideKiUlM Da roapwi aao ilo BitiAifM regaai ï tei Omplt habken Vérm o Vla Bo ijawik ter Mrd Zu lebkm 18 DO g mtig iieti gr maakt terwiil ktm iKmnaliwi 9 4000 woiBelia an aan ffroota hoaraell wen niaebmegewaven en munit e Jan vteko Perm Iixt m het Ruasiache gouvemamaart vaa denzelfdaiD saam aim da Kama n havft M 4S 000 iawonem Ta lande ia kenckt ontvangen dat emlOge ainriuan te Ottaawi kafeben plaata fa had woaHaa tloor leFranachaoortoffaMrhepea deaJgaaonttlt ip Naar verhiidt had deft tie FtaMacheft in overleff inet de plaat seli ka miktttira aukiartaittHi 6000 mim aan knd xezat om de onto in tie atari te handhaven Terwijl de ttxjapen ontatAiwpt wenden opaniian troeiMii in de atad verra twnOqBgll e De uitslag van tie verkiazingien m Ifbge i land iB een volkomen verruseing De uatsiagt a Coalitéfr umonisten 8W hftteralen 127 arbeiders tien t gen de eoalubKv aanban gers vaa Aaquith 37 onofhankel ke uniomsten 4S andere vijf arbeidempartu 6 ï vaouweB een nationtthsten zeven S nn IeiBWs 70 Dwe uitslagen e nog slechts onbekend AUbb w t op een zegepraal iflüi de coali tie Alle manaatere werden f oi zoover tot i U toe beJcend herkozen maai de l berale voormalige nunisters hebben deetlijk pech gehad Asqinth js naet herkoaen Njemand had vervtacht dat Uoyd George een nïhirderbeid zou verkregen in een verrhoudjng van bijna ijf tot één en evennun dat de aanhangers van Anqurth de pacifisten en vrouwelijke candidaten zulk e jiederLaai zouden ludea De pacifisten tedeft een geduchte nede laag tCïTvyl de arbetder part J ttuMAow i4ii g ion woord damptn alt ten KohoormUnMi drukte u mo krwarder I tjo Meutzen krochlï A bi nd m ging 5 doridao d 4 wiJnhulA oude Hiiii wu in TBDffa ltikBfneer Mj KHogHthikl op hw oiniMdiaaani iiiakni Meutzeu naar bed Het 8loi van ai 71 pdiqcen wa Ik mag neet loe evwv lievw pa ik bij mijn vciitirf leu oodert OiHler de uiboorÜngen w bs bet spoedig htJumA dat d ripiteeider een groEKere UAp d tit wflde ii rusm WondervefIe dln gen werden van iijn vaawögju ld in iiet scW f ti v Hrtd masj met dm satan Btoiid liij uwh AoJker niet in oeds ver s andboi ding uaut htj Wa ziwv goed dt weep kwoon bij hem in hei giAeel met in working boagsteiis cm panioot vegen wi dab was tooh niet erg Ifeutr t i tniddp heé bootd Kltinarter ik k s u dit er g S iuis ooder zit BiottMolt wen bous Zee4 dui gietere ÜMltn voor mij uU Pet gMiot Umk ik kaa nilj nist V raiitwoordelijk ijpiliea voor bet dui et Holtr olL Klaari lijkeiij t luwt u geMals hooi iiet a tuatainuto m hlMkenw IM wUi tk nM Dan dof ik ab poalhw PiUlua en waselr mijn banden t onsc idd Ue dokier trok ook eeu mg gmluAL J i moest hem aoliier c4ot m greuM zotten letde hij tot Ueutxen Aon ueeo dêi am0 mea niet en M zoi 90k ia bst ffpbee oM etplk 41 loia In Ai aU de iaahtMipedltfi mi t oi a gr6 o Mep dra a i la het oerwoud viirdweoit aeUe l utaen tot dan ttoktrr nadat lil UklUMWIl i a iinim t0i liaddoo vur ateld t a toil iMartte on rttl Uil wil ia ura waarin de rervHh PTitiB pbpa ufv rafKti ca opf4atitf i met hiH opschicift likr raat d rlkaeiKter di r br acea Wwiaoir von BlnW wfc UU cl C ten vaad laar i noöw laakl oQren voorbij ilii bii eea Uia ki WuiiMw bfiadKaifc Nu we kil berrl d m de iNotiHehea aün siaartn dk naWurltltakiren it kn nl nwdei Veer Aa BU tiu ilde bil aekar niet te Toaataehljn koaaea ilij liok dwi BitlfcM t aiat alja eo ijdente keitKHe paar laaiuim Uil naar ket aanvoeird niet I Dl 3a op nat atM Ha il dat lotwo op ott wanr hel Hiein beviel bleefhIj tiau lidet haUto W aariqk eedCkn do 1 Meet U ket kaaap tenW hl doer drie el n begaKMi op ik laeMglos of ondar Ma baaar n ket hemfe UT tiaar ktü lankelau der klaarraii aaff Dawr la hii wakkw bel TetrtWgeii lltt hen niet ela M n dreef kei we ui da nieneeiten kent W t a wqar voik BkMlaaitdt iHe eone aoo wtwd toe laotk ii door di vrou weiv I nu de hooakartlce joiiknliflhlizkh fiv rgevf aau ean vjiwwl Wat kou dun de iiienuikMi laehen ladten ilJ kondiii KtKm lijn tmm lang b bil road mimraW WWm de Veiorarear ennedaln en vnaiw lïe hll aki ewiontaMtrla had kimnen kehben km op d kniean to n h Nu kad hl h doorhaar Op dan