Goudsche Courant, maandag 30 december 1918

veiuofiuAiu vour auiott i irea opgkAMVen U lAt rua werd de volgieude ino4e aamgt O JtAl U6 algomeene vergadering t erwogxkis j ut uen but tieoen i t aouLppËT kauieea eu deufjiiuu j eLjeve a oudurwijö vOiaklnjüt Otfi nl üoooie ge iciit moet vo uea eo diot bo v a Uioa lUiizenaou w iu ppun k3juderen vun a to OiuUerwijs vei toi i zijn druagt er bij de rdtjit rm op aau nua reftdan te nemeu tau vulge wuirvan aan aUe scfc ppersiiin lierun giore etld eu voldüoude oudtrwijs gty even z4i wal ien X ijUans de vergadering werd oog medegedêe dM op net ootu res v tdgknwoorditjM waren 146 aideeüugien met i afgiQ vi j rdi g den Up 1 Januari lül ü zal het aouMl afdaeliui i ciu 193 en het ajjitaA lellen 7u3a bedra gaii zuodat in één jaair eea aanvioet a te ooekeu voji t ee afJtit liniea en 3ÓU laden CBlSlJ MAATHAOJIlJ N Het raotaoen in Januari De uikaSitbir vaa i Aud XHiiW heeft bepaald dat in bot tijdvak van ól Docemooa BJIU lot en mot 2Ö JaoLuarl li iU vau de hitronder vermelde regeeruigBaruiieic u do vuljcoudo rantaoenen zuilen worden vtretruict ijat Ü ö K Ü Wt Ü 2 K43 peulviuclUen bruine boonea A erwten ter beuordeelmg van K Ü D zooveel mogelijk tiii eoutcr mot do aauvrag en rokemag worden gehouden 1 K Cf aardappeleu lt lL j vleei h goedkoop dcUaptii eu paarden voor speciaal aaug iv ezen g euieenien 0 8 K U jaan 0 4 a U kaa i alite soorten te zameu 0 5 ü j suiker 1 K U harde iuuUzeep O J ii U aiiea per boold melk voile 0 1 iUer per boofd per dagi molk voile lutt lUrbegi ip vaui zieken en kinderen O 2 hter per hoofd par dag volia meikpoedor alleen voor ziwLon tapte oi kaasuemelk 0 2 liter par hoofd per da g ge condeuBeerde taptenteiüi 0 2 K O per hci fd geooneerveorde eiereio alleen roor zieken on ziekenioriobtuigieni sa en pakaioei 40 E i per lOUO inwonen klndermeel kinderen tot jaar 0 Ö K CI van 1 jaar 1 K iJ verimoeüi en macaroni 0 K G per lOOO inwoner p 8 wekoifc Kleizeep Diti mlnieter van Landbouw vestigt oog maals do bijzondere aaodaolit van het pubUeik op do hoedauigiheul der thans in OidUrLbutie gebrooh e kluizeop dlio geens tu verward moet worden met de Vetluüzo zeepaurrogaiien welke gedurende eeuitigen tijd in papier met Kgkamer £ verpaM togen 10 cents eu mooder per Btuk Iu dan aud 3i werdou ipebraoht i e lijeizeep die op gemoenielijke boos bütjuhlkbaar wordt gestold ia niet vei iooa dooh heeft een vetzuuigohatto van 20 pCt Deze zeep wordt ouverpakt verkocht tm eik stuk ia oorziepr v an iiet woord kleizeep den noAm vaa den iabrikanit met woon of standpJaats eu het LoutTfiitttuerk van het KijkMaotoor voor 2ie£p Do stukken lUleuzoep hebben veeleer hot luteillijk vftn atukkoa toiietzeep uu deze kunueu moejijjk verwisseld wordeu met hot vetioos zoepeurrt aat hetwcJk voor zoover dit oc in den handled 18 buUen distribuba valt en dus mot op de boiUS moet iftrden geoooepieeid De k eizeep ondersoheidt zioh door net ecbulmen oa in het algemeen door de JgeJischappen van toiletzoep terwjl hetzefpaiurrogoat uacaluitend uit klei o d bestaat en dua ook abeoiuut niet oohuiu K Verfaooging Jamrantaoen I e minister van t aadbouw oeeli in een oifculaire aan de Gemeoat eaturen mede dat do bsfiKilukbare voorraad bul oudjam bet mogelijk maakt het mervoor vastgosipeldo rantfioen te verboogen la vorbuid daarmede is door bem van lieden af het rantj aa voor hui ioudiam vastgeateld op lii ooa per hoofd en per week Kolen Uit Duitsdüaad Voor bet eerst sedert 19 November z jn gisteren lo DoUth weer eohepen met ateenicoleu uit JtXttisohknd giepaaeoerd Het waren er vijl bestemd voor Bottvdais N R Ot £ ai klacht ver een burgraieaatttr Te Noord Sc iarwoude heeft t onderwij zeud personeel der o L eobooi no0 ataeds niet do lutkeeriug oatvangen in vQlgede wet van 23 Febraari 1917 Bij onderzoek moet j leken zijn dÉ de oorzaak schijnt te ligtfen bij naJat ld van den burgraieeetsr Do beMkkoMo baUwt iuumva ïooffoX mkea fac loU taei d imiiMJiBrs U iMftpreu lieb dfttf uü het llitt Oltit U4 Ut iOlJll iteir kumun ile lleerea Jut voorloopig hmw do Q I MaUlNUÜ OUJ LU HiNlMUWfi VaiiUaiij wwntt nUmm w v U luJa Cuiuï ttteiuat k ttiiüuu ia do veraiwde UU duUAuU 4UtlVi ll i Hl JU du ciiiAMUuuil wud iKt Khr É der ei ly ViMU J fWMJ ia ia eea gouaea Auttj twiil vtiotiea Uet tHHUitwuortwutt Xel tliisiiu u a hut volk nor voreia vüriaiiitt vreliti met ttiltwa dour vorttvetintf luow iHiiSa adaimliiii ea w OOK ig fifiiMNi ia aai AnwrikMoiiGiH gWi lUlteCl HWgftt OMW £ t W Uitt WlUUr V0i ucüilieDdo v iro iuig it4 ua tuüruMteu aauüodau bit uMaiu vaai arboadvrijpartij ea vakvorefliü Ai lHtium r w bebb iltiuderiwu en Üuworuuui üuiL opwttubiiu f ouiaojiu Wilaou uAw twij t l üf hij aUo viiendolijke dioffw w l v rdi iide ki hei Bdre vwvat aa zoide Ul xal alio iuaduoa iumptumsa uiu daarin tuidei woordoa gehrachk kleolMi door to z ttMb i pCtittidMit s i u teff a do arbaid iavart gieawoordig r8 lo wier vturluchi ttitm voorkwam d t da artxJiUeniparUj du pobiitu vaa dttQ preuldviit altgd bcolt gusiouud flu daarma tegeu ailo verj tlji zal éatugana u ou ik begrijpen elkaoi üabaive do arbt darsdepuiadle hoeft de prwidoiit o a alg vaard tgideii vaa du inieriiatlauaio voiketibouduiiio ontvangen ifoy Aaquïth eet da ftonaUtfochop van CaiUorUiry voordon daarbij hot woord Dl ireouleat auwoordde dat het dookboeld VBA doa volkeidHMui hem zeer oa t u harte ga t Aan Aaqmth dit o a had gaz ad dai Wilson de voorvechter ia van wat de beele Vcoppeu la hagelajid voorataau beUugde hij hoe hoog het Amerikaanaoha volk de drljfveereci aatudaat diL Aaqu flr regeerio ertoe brachtoain bet krijt w Irodeo ter sakomiuf xfiavetdragitt varpIiubtuigeQ legen au g srota depulaüa van dtm naUouflien raad der Ëvangeliloohe Vrije Korkeii zei WUson o dol do wooi dvoer der tareoiu had ougemerkt dai hij deu SodMleost alle rëm doet wedervaren ia d zp tijden van viMwarrkigr waarin zoo omvangrijke fcwet ie op regellnip waohttio da4 dtuffiand b u gvest in ataat kau aohtËo ze te otuvattcn Koning Oeorge Juwft Wiltioa Vfiidagoohirad tm Buct iBti aaip ielzo fflet ijn iaiudag geluiccewfinwbt Wat al vaatataata ICtsbargw i oJi dezer d m aprakwid OVfW euo Vol a vtiiHh veriiiiatURd Aan i en va io ov Jredokuii ttuaehtn DtuMMbbuU Wilsou ea de gaalllOnKiao kau MeiuaoJ ittecr lofua I aarin zijn d vu4 yaudo bupdiiug Jii vervat ie eri tu taat vijiiciuinea ovoA eus elnaiiiig toanMrhaa JMdjcji lauii qu dti ffdaliM erdcii over die kwiBtli oopaua di aolmhotitc a uag ia d n moMt tU btii ii4ai iliix vi u Jii v uoonl 3e de oouiUdijltijke oorlogBkoeiUs MCik eUe lUMtk tioe t uitgOjjuvcn zlja door Uar zsth te lirVLfftsi Se aÜe andere oortogiMtiad i voor zoov r zij met oadrukKoliJk in du nota wiflaellnc zijn opgesouui worden aveu oeoa kloor uedt r voor zich gedekt Aa lAiitóohiand ie tot sOa adelooafiiteUin9 ver i plicht oor do bezette gebieden van BtJ f giè m No d FrankriJk 5 DiilschlMod beai t aUo sdiade die heit do burgerbevol iCïiigi der ealUuardun ea hAar tgavdom tuou hoeït DemkKeui ie vefgoaden 6e do vraug 1 0 3 deise echódevt goedlng la te be takin wordt bJJ de vradeeonderhaudedlkig M jfOKijield Di lsohiaiid verpUohtte zlcdi niet tot meer e tnaar kon bot oor niet wordati opgelegd IMÜHOblaod s uitplundfiring roaiakt aap vollcandbond oninoga iJk H t 1 ook niet ibi het bi flani dor enlenie LKiltich Und OriiderteekeirJe de wapmiatitetaiiiddVOflrvaardea eiodits ondtT de voorwaarde be tnpffende dozt beperking van den plight tct aohadiwiergoAiiiiK Ik entente knurde y A BMï ffilBon goa iolite inomoraiirluin gped De t 4 k g vaa ean volkenbcHid kan en mag nifiit met een wooatdJsrouk wonïeo aan SWy F KS6 BUITKVLANDtCH NOlUWa ITAUH Ia krlj gagevftiif eusebap gestorven Ëflo talegnip uU lUme meddt dat de ooderKoekiiigaoouBuAfeie betreffeude Aa chendUageo van be volkenredit door den vijand licb ook beeft beziggehoud i met de t rfte onder de Itai aaaache iirijgagevao eoMk Naar tot duaven e kou worden vBWgeatald votVDMueüjk uit vwklarlngan vau het vljaod jke Boode Kruis zijl er tot bt Novetober ongeveer 45 000 Itallaanadie krljgagevMigenea geatorven Uet werkfliyk aantai la eohter waaraohljnlljic BOy booger dftar hierbij niet ijn gerekend de oDgeltLkklgen die lanffa de elndeloDze wegen en in da mijnen van kooüDor ea br k zijn omgekomen BEU2Ifc H t herviel t e erft0 tdiéÉUf £ Maeroix m 4opik nlater V4a koloni a fVaook zijn ittar Londaa vertrokken oa zloh met d ËQ gelaebe regoMtog te verstaan ten aanzien van do regettfic van oredletverleenlng aM Bel it tuaafwde de InduMrieele a oommerojeele bfÉBdiyUn Bn mat Engeland t bvrordenn i Spanja tydans dan wtraldoorltg t u optfuje ua liet l ü uuigt u vau ui ii jtjU uiet de v t fimna npmunk Ic zijue iH Wi goaozen vau na Jiitiu dit tat4 n amiiUit btft volgeor vorkjuiug van de Ai luMerpKuaiuent IMj lUena iwzoea aaa tt rgs uiLt geiMOie H kan ata tn iti geuii wauwel zegigeo wii dat net tMotkoa wii Uuuua eeoMtMuu che vooraeeleu te beaaieu uovau de auaere oautraal gebto en ataUia Ui het wal uwrKwaarulg een en toa r mede te doeiua ixoe net tipanjo foOureiwW den oorlog k gegaan Viii vinütin daarondrent en n ander ermeld in In en Uitvoer van 11 iJOG uM wei een beejd geeft van de toeiiiaiadeu vautii Itflit tot heden Ue oorxogttwiuBtuu door de Öpaaaacha liij verheid gomaakt hebben sterk hare uiitwiiwejiag bevorderd en haar onaihaji eiijjL gemaakt van liet biuteniaudsche hapitaal waarmede zij vounuuueiijk voor uuu oorlog werktO iJoorde luwgo prijken vüoi de producten bedongen vséi tevuua eeu ineor intenaieve axpwuatie der Aviaueu fct uijn n mogelijk aaaioog veitwhijneed met o a de broiokoieatAt loung hior te lande Mn electriaobe imowHrie die de euergit der watorvaJieu LU opauje wil t en nutte maken is la wordüg De btpaaoaobe koopvaardij vioot heeft ook vau du aterk gesi en vra Uit srljzen geproüteerd Kuim tachUg soiMpoo meer uan lUlOUÜ ton metende worden 0Mofpedeerd nog vecaoh Lgt in iiet gobeugut op wolko wijze bpanje zich heett ichad it oa geateld n 1 door etio doei der jJuitüche koopvaardijvloot die Jki de opatuuiahe bavene een toevluobt had gedocht eeuvoudu eg te requueeren Uct overtwhot vaa de bpaouwben tdtvoej boven den invoer de boogie vradnprijzeu en de zaodingen van overgeBpaarde golden door de Btpaanscbo arbeide In het butteuiand weirkzaam hel ben oone zoor gunstige betalingabakuui voor Spanje tengevolge gckad wulko tot groolan Invoer van goud leidde Van i Jil tot 1 17 ov rtrcl d Invoer van goud in bponjo den uitvoer met met minder don ruim lidl miiUoeo peaotae D goudvoorraad der Spaaaijsobe circulatiobauk ütinig van HO mUJoen peeeta bij het uitt rekeo van den oorlog tot 2 1 imllioou poBotas In AuguutuB Ven dit jaar de peaem dte v6ór den oorlog onder de IraijA luttöerdfi doet thans overal io nltitu geufitaaude Spanje op j rooüo aohaal aau iraukrijk oredjeteu beeft varloend Door den wasaondca rij kdom van het Isnd is een zeer groot giedooite van do i taartisacdiuld die voor dan oorlog hoofdluuelijk iu i rajiikrljk word gahoudeo naar bpdDJe zelf lerugigêvloeul hetgieem de betaliiigabaiaos eveneoiut blijvend In gunt igen zin heeft beïnvloed Vzoeger moest C Mraje aanzieuUjko sommen gekla voor den dienst Juer schuld naar hel bultaidajul zenden iwigeen thans niet moer ooodig IS Voor ftoeeu terugkoop besteedt bpauje o a eeu deel dbr opbreqg t voq siju zJvervoorraadt udlüoen zilveren pesetas xalt aJa mitumum jaarhjks ver smolten worden hetgeen blj den hoogO ron zllveipnja een niet onaardig revue boduide Het plam beütuot om in bpan por i Juli ÏÜVJ don ffoudoD standaard in te voeren Ondanks al deze guuBtige factoren is het f anne nog niet gelukt zijno üoandüa Op een geeondo baeu te breu n Voor iugrijpende hervonatQgen c beIdfituiggebled Is moB nog steed teruggeschrikt eo zonder deze la geen gezonde Iinancleelo poiiULek In deze tijden mogelijk De groodelagiea voor de verdere ekono mibcbo outwikkeiling vai tipamio zijn tljduus den oorlogi iu voldoende mol gele veel hangt van da re geeriog van het land af om daarop verder te bou went lieeda vóór den oork g wne er oen t terko VËd betering in de bandetebetrokkiogien tuMohcn Dpanje en de vATsohUleiule ZuKtAmenkaauieche staten uatiöu welke zoo zeer door oude badiden met elkander zijn verbonden laerkbaar Naden Qotlog zuUoQ deze buiden zeker nog hechter wordeu bi aDje zelf biedt nog groote kansen voor outwlkkeldngiBiiMHedljkiieden Daarvoor in de eerste ploate ooodag verbeteriqg van he Mboolwezen bet aantal umlpbabeteu is in Spanje sobrlkbarend root Deu beeft het laód een kxsobtige vorbeteriuc van zijn bransportgclegenlieden noodts Zijne upoorw en werden tol nu toe door partloullere oodernomin r i geëKploltoord en zijn m geen enJcei opodoht voor hunne taak berekend de wijdte der rail sluit niet bij die van Frankrijk aan waaiïdoor kosU are ovoriadinffeii onisiaan Zijoe rivteron liggen eeu groot gedeelte van dtai zomer gehe of oageiioeg droog zoodaC het transport te water ook aj door het ontbreken van goeofatkte laudlngeplaatsen niet voel beteekent door Icanallsearing valt bier ved te verbeteren Ëeoe moderne wijze van landbouw kan de produotfevltcA van dit re 3 oudsher zoo vruchtbare aolioone land hoogor opvoeren doorborlnir van de Pyreneeën eene betere asosIuiUagi met Franke rijk en overig iCuropa mogelijk niaken Eaao soboone toekomst Is dan voor het land wcigsfliegd welke het óbq ouden luLster kan doen herwlBuea BINNSNLANO De gesant Oudand k naar Pi4ingr Naar de Tel verttecmt zal de hetp W J Oudonüjk toi tföor eenl weken ge dit tl i etrogrftd bedOjHtd worden tot geem in Peking Voor 1919 Ziet Uw voorraad na van en vu dien aan voor 1619 b de OIIUKKKIIIJ A BRINKMAN A ZOON Tal M MARKT SI V ex Jwisei i r iA mr i van HiUMUin Ud der lï erbts tv muT ao t de voiaea e v a fo l a djiiU da mvuiiiter er Zica Vtui DiAWuSif xiji inat op iU Novttmuer aaugcvamsen var Olijf van ditn voorjiaugun UuitMvxkia kti ix ki Nekwriaud oa gevoei tis vuii üijiia ia funecue werotd loguu oua iana OiuA ouroxma KWtMM en alJ as oma land Oiuioem lijiuj Bi ïu dde a ij eerbt van morvoitn Biirii d rot iu ï iiei oen de mmRatcrd roadto belt rapport ouiivmig i vata de couHOdeia tot be gag iü uc reüots posiiiiie van B xoemam ex vorwt y Zoo ja ziju de nuiHitMiers dau mtdi la vöTiMUj met de eerhte vraag berekl d rapport leu spoedigste openi aar u iia en CU ooit verjer dtza i jg Hot a dt t tfageningca voigsm het N V 4 D voiar een pubU ek gulieim dat gpoat BeiOinok mei ongstame het varirek vtm ZIJD boogen gast zou zien Dezeheiit vüwir zItohzeU volstrein t nojj g een atfatamd göd dtOfu van zij vroegere TaurdlfliiQiii Oak m M huid van zijn gidstbetiif laai ijj ziüh alle houneuTi bawijzon wftorop ij vra gor aanspraak maken mooint DU iioiiïli vooral s ietk uit bij do iftaadtijden lii 3 wol gKutmenJijk m de gn olijke l mi lulici wKirdon genom n en waarop Buma de adel uit de nohuurjohap wordt uooJ maar woimc toeft da ILazer ala de voomaiaa ato tH ofiT wordt beeckiuwd en beiMud id Do oz kedzer lijdt aan zenuwacii belJ wait deu omgang met item niet iii kke jijluiT loaakt IiuMen dus de ex Ueizer eoni eijpao hem pitjs ndo wouing kon botrekkien zou dat voor wl i oeo geluirkige oplosbiingi zijm We LdU dat BeliiiuQ te oog voor dt doat rtosehakd geacht word n hier tjtr piaat e aoltit mea tiet luot uitgesloten daK bet laoil jjood hom teaeli lie toch nog wordt ver huuidi TemgkaeK flllgisohe rluditeUiigeo Het olufiMei Üeij i oh Comitait vOur Ne ierLuoid beidsi met do rep xu eiLig der Bel 10 vlucbioWJigou m6 it dat eor ulaiii s t t do riepuiitri eerang der vluontoord beiwonina ittt wQtfUea overgegaan i e terugkeer da MC viujonteiiiigeii zal groopMgewiji e zoo iiog ijk iqtt extratreiaen p tata vindtn üiiiüjerbandeaui n m jt de l etnjkkea tdiOA n vau dieoeti zij daarover nogi giMuda Personeel m d Post n Tekgrafie Ua iioorwa Vuia otj poiio en Waterbtrgzijii m üftiu quilHeU van voorZiWor au store j Ti vou den Da g dreiï Bond van Nederi ï 1 1 renajoeel door den dinxJteargiB iio ul lil autilëütie oiitvaiig u Bij de bcspreuuiij i 1 gebi en liM eeu wgzi ng til do iiatl iunkrexiu £ in voorberetidji U wd bij iiei aauvauijjiasiAliand wordt ver Uoogd eu de tijd waar bbinen Het maodmum woojt b ir tüit aaamorkebjk zal worden be Bond van Ned Onderwijzers il do vtjraij i rnxi v ai de uomi van iNed oiiiUorrt i i wtUM beüiOitou iuut Jiu i y ii i ApcH lAJ atu a g mKAi uii t w jdojuacnriii op m notua n tiuurvid u ue iMdsiCae üea i ii git uno bunda Ldouii oè uilik ltHi lu iKit tijddührïft weidui D kuiiiDi eiu oeuatlve die uer rL da ur u uxjt oijdi e van net tijüi3kiir Llgi ülil jdi uoor t H B Jjii dd toclicktinig van hot Hoüiidb€ tuur lüPi er op gewezoQ dat h et vak bjiwkilieuotit aMn o biuaohriti wa Lria uJikrwijsZAKon nKiUi bts8pr h ui cuuiien womian iu4Liiii vonlon omvang on da Boud VuriiUi dod een daad m liet belang van deaobooi id uij zoodauiig tijdachrifl in het roept oa tioudU Hes nieuwe tijd chj ift zat ni É ajn eea tijduütuuft vau zoogienaund l Uoafeipaeda go e maar aan ieder wordt hel woord tiej iOv di die iets van belauff h o tlte iiggdd over DodeiTwijszaken en dat Bi aautnjiJüa IJken vorm weet te dpen Vor i eiis werd e i tooUcUtiog egeva i omtrent de ezplojtatie en de fin ncieele G£M£NGD £ BEBICHTEN kWÖOtlO Door de aldeehngeo Amaterdlam en Bot levVuun waren betreffende de JnweihJigie or ga uBU4t ie ameodemo itai ingediend waartegen zxii het boofdoestuur verzet iSiei bijoa algeiQe te siemoHm werd be slolen aan den heer Oaaenioi gadun Oe zljin lidinAdlwbaip van de Twedd Kamer eea hOkii mrium vao f 25Ü0 per jaar toe te keaoen Aangenomen w rd een vooreifcel Ooud omda regiaermg te verzoeken de kauxinj en tedoen ge a uedeu voor de oplecdia au voor Ie uounngKn bspftajde voorschnften ie doan faSdenh Lirgiemeea Do voorzitter deekle verder mee dat m de tuiistUKidelljke siitisg eea motie la aan 9eaoiaen om te nMM ki aamenwerkog met ander oigamaates bet mbod van UittUB hun beklag iflgadiend b j 4 A u SlMbtoffen ran da flpaanadw gn Unde de vele aiaohtoi Ha kodabpMa flohe $ fH ff ia 2 A ewobte komen Ie iMinw voor dio ook wlj hier in Ho land niet kunuen voorbygaau zonder e woord aan iiun nAgodaaateoiks te wtjde l tii naam van actv ii waki Jï aseiou Jter een van da soUraAdorste lecutdg teerden in A hebben wij at reeds guitioemd la de liovea van zijn laait d1 de zooA van een Uuiwchon luig die zijn lot had Ingeworpen bg iioiiaadache Airiiaanden ded Hoiiantuch naam bizonder e aan Ue mail buules urengen toana lange doodaoüjeten verg leken waarbij de griep luer in Nodeland kinderspel wai in Kaapstad aiad van loO OOO inwon z ja r b biaaeo een matuid met minder dan 10 luonachoDt waarvan Jb pL t blaukou atorven aan de zoo vorraderlgke Koetbare levena zijn er ook voor stamgeoooten verloren gogoou Maoiuib dr lobi Muller en iired Dormehl be ben bun stempet goeot op de omgevln waarin zg leefden i ormehi woaalgemia Dobtuurder en een van de oprichter vat bti ooite da iad Banger van Kaapstad Ook in andere rioiitiagien u deze energieke man die bwlengewoos sympathiek goweest ifioet zijn werkzaui lot boU van zijn v Dooh nog grootee iB bet verlies dot de Afrikaanders Ujdai I doofv het alsterven van den zoo begaaj den dr ToUe MuUer Jong Zuid AMk en oiok de ouderen waren met reoht trotsch op dezen pngea Afrikaandei die ua eti lau g durige stutiio ook in het büittutau en dan vooral ook bier iu Nederiaud naar zijn lAod teiruj keeide om aldaax een zeer werkzaam aandeel to nemen iu het i goostöUjke leven van zijn volk Dt Tilid f Ier proidVveerde niet lang vóór den wa reldooriog to Utiecht en verwierf d v bij bet praodicaat cum laude op een proeifschrlft giotiteldf Het j lo AmLnkaanfiche Fragpnatisme eejt ooderw erp dat bom ails ph oeoof tbeoio buoiuier iatereaseerde en waarin hlj later ooJv t Ëdinburg den graad van doctor in d pbiloeopihlQ be iaaide auiker Aan do beetwortettewkofbifbriek Htilla id te Halfweg is de CBiupagiae geölndigdt ujJIioon i Q boetwofitlua zijn verw riL logen ooigevoar 00 nuluoen ib het v Uj gu jaar door onvoldoenden aaavoar vul f uramitKofiien ea aiecbte kwaditeut uuur ueu de werkzaamheden uu lan iper Het BUiikorgtihaite der beetwortelon y a £ geiiuddokl Ibü pÜtr te W Ib in hut vonge jaar Vaar 4a I in don Haag zal begin Jauuan a a den btal Bieijeuhurg een honden ne worden geop nd iUlinvermog nde zuiioa daar voor hunne hoüdengrada aw portie voïtr kunnen oatvaogen hooidzakejijk üostaaiide lut visohafvai Iu oien otAl konden geourcndo het afgeloopea jaar reeda minvermogende gtr uruikspaordienboaiUejB door de zorgen Veieeai0ai de Nederlandeche itoode 8 td ua sterk vermutderden rtjs voero vuug en Nu komen ooik de hooden aan dabeuxj Dankbare gasten Do heer J D gobnepper de Bkema straat ib m den Haag bdd eeoigen tijd geleden een liransdheu heer an 4ame Ja uuis opgenomen weiko vioorjgav n oU Brussej afiiomsta ie zijn en door dat oorlog hieirheeu gevlucht en zonder oft dieirkomen te zijn Up ean goouen daf l eeft dit tweetal van een aiweeigjhold Tütt den heer bchnepper gebruik gemaakt Mi met eoQ groote coUoctte scuiidenjon M iiquiteiten en koetbaarhoden te verdrwi nen IM op heden heeft men het twe ml nog met kunnen opsporen do mai Eanlti DeJpbjn Ler Hix js l bö lang a4 donker haar an een bd bleek gealahtide vrouw fiJuzanae Plattard vao dezolfiM i Qgtti IS rossig blond zwaar geblanket ea heeft opvaliend dunne beeoeo H X Vermiadtfde boteropbrengat De öoöp boterfabriek te Whiterawijk verwerkte in dit jaar müiioeu hter melk togen 121 niOioeu in het vorige jaar Ze keert 4 pCt dividend uft IliuNriadie rluchteUngen ZooaJa bekend worden dne ol viat Duitaohe stoombooteo die te RottaXdaa zuc opgelegd gereed gemaakt om BoHé eUie vlttohteiingep naar hun land tenf to brmgieo Kerst zou men gaan naar Ubau ol Riga maar thano la Daotiif als loe laa4s aangewezen Van die botften 18 de Ahneria reeds in bet dok vau WUtoa goed nagealeii Zij Ijgt nu aan den eteJgw en wordt van nieuw hutten enai voorzien daar 3000 Bttaaen moeten vemsohee worden Het schip me 11000 ton en la van uilatekeude macht nes voorzien Nu do zee nog vol mijiua drljfï lijkt het wel wat roeucJoos dai bet schip maar 12 radd ngjMoten beeft Q Nederlandbc état maoor I reeds eaa dagw aan boord De tweeda boot da J3anta Fè A vroeger op China ea Japan voer ëOOO 9000 ton meet ia nu ook a dok gekomen en wordt verder ratfrt dig gemaakt Op de terugraia dxietM waarsohijnlljk Franeobe kryjiicav DWr fiavra f bra iit wordw Hbïd Unireat de aanhouding van dzle rljkatale abateu te Amstenuun woedt nof gameid De centrale recbercbe te Utreobt bad oouiakt dai van te granuuen welke gewktaeitf werden ittssoheu de gezanuobappen oer geaaiMtoieerdea en bun rc eeringen te Auisterdam over weh e stad ilj verzonden werden kopioön veiilca gemaakt maaktDêta kopieën werden ia haodeo gespeeld van een Dmt oh agent die za weer naar oen titJBoheo4 eEsooa in Den Haag braobt Jtioralcenoemde werd door een inspecteur der übreoatsobo reoharobe aangebouaen la a anrettbH De Inhibuugen door beu vertfurow leidden tot de arrealatie op het hootdteiegraaluaatoor te AJUtiteroeju van twee ontvoer 2 jarige talt aiittteo to kjaase Zaterdagmorgen woeg IS e i derd teiegrafist ran ongeveer gekken leeftyd in zijn woning aaiigehouden Het drietal bee bekend Zy kopieerdo de tele aowurooikËU die zij aoiitenüjelden en na gebruik v nie igden Voor hum btfuooKngea sedert bepiatn her waren zy voor Duitacblaud werkuun ontviii iia aij bedra an die in de duiaendeu b en Hbki Diefatal van niUtaire équipementen X r ecw BoidaaUunuuies werdËuDinadöigavond te Torneuzen 2 mÜUairen ontdekt die op verdachte wijze oad vraohye vervoerden en yüngs wegliepen met achterhitiB van hun vracht toon zij hem lö de gaten kregen Het bleek by onderzoek dat zy kiurzen vervoerden euden anderen daj dat zy deze uit hot militaire magaaijn te lemeuzen hadden wefr genoman benevens aaboenen aokiten on aoolleer Zoowed de daders ais het ontVïeeaide is opgeepoor U He aooUeorwas bij een sohoennMiuw Verkoofat td d tigtwoTuu SB Hal omdtit da laeivu tiei itu i vdiiiuouden ea de bureaux prjijbtoou Zk iuer luoi a t n au d ni o UUf ook ue veruruJLuraj ó dtiVMti v tjcu tioUegiB dat bij f iMiiUlHtti oohrtait do qua l eit vau gaLvaiU lAKu tueroiuirent eeiH biudoude uitiur iaa Joui luiiuu geefi men aityd xijnuei b dtd bi ui oiuda toob aitUjd amte uaitfeit gi jaetureetfd wordlj PR£OIJUIËUKX£N DINSDAG 31 DECÜlllBER OUDJiJAAK GOUDA BEiL GEHkHf G£U££NT £ 7 n m Ds H VAN ASSiONDfiLFT ST JAN5KKKK 7 o ttaiu Ds Blh HAAK van Utrecht J UTHiliibCllb KEHK 7 u lun Dk SCUAA IKN BOSKOOP REIMONSTRANTSCHE K£B £ G en opgaaf outvangoo NED HKKV K£JEUL G en opgaaf ontvangen WADDlNXVEfiN JtËMONSTBANTSCUE KERK Geen opgraaf ontvangan NED HKEV gKRg Gen op utf ontvangen UOOBDBECHT NED HERV ItEKK 7 u lun Dft A L Th VAN DER VEN GOUDEBAK NED HiJtV KUtK SH u lun De heer GROluNEVELD Godadienstondarw te Alphen STOLWUK NED UKRV KERK 6H u lua Ds BoKGER van Gouda EVANGELISATIE GEBOUW 6H u n m De beer BOUWHUIS e Haeai HAAS l RECHT NED HERV KERK 6 u bin Da E v d BROEK £ en jacht op aea wUd awljn Sedert oenlge dagen was in den omtrek van Hoogaveon een wiki varken ontdekt Wel ti erd getracht bet beest te naderen dooh het wist zioh steeda op n voor hem veihgon aitaUuid te houden Donderda f eohter kwam het zwyn verzeUd In de bebouwde kom van Hoogeveen eu verwette natuuriyk heel wat oonstematle OpOTaagd on achtervolgd door eangioo te meoecbemnasea w o een paar mara chauseeos gewapend met karaJjijnen giag het door vaarten en langs straten totdal bel flindeiyk tereebtkwam in den tulu van mevr Van Holthe tot Eohten Hlf felukte het d marechauseeea het dier dat zew woeet Tras neer lo aobieten Voor de jagers een aardig bultenkaai je want het dier woog pl m 260 halve klibs voor de bewoners van Hoogeveen op den 2en Kerstdag waa deze wilde rwijnei aoht eeo welkome afwlaaeMog GER KERK 614 u njn Ds J L v d WOLP WOENSDAG 1 JANUARI NIEUWJAARSDAG GOUDA REU GEREF KERK Geen dteoat ST JANSKERK 10 u vjn Da BUL LUTHERSCHE KERK Gaen dunat KERK PEPERSTRAAT GeenctLenaL STOLWIJK EVANGELISATIE GEBOUW 9H u vJtxL De heer BOUWHUISf Godadieaatottdenr te Haaaelt MOORDRECHT Geen dienst HAASTRECHT NBD HEBV KERK Geen dianat DE SCHEjEPVAART GER KERK 9H u vjm Ds J L V d WOLp Van do Daet vetmelde la gaen opgMtt oot vtaogeo SATabanan Het SS Tftbanan is i9 Deo van Bati via TOrij ok ien Q zaJ de wus doed vw bet tjufizk naai De Noordam tte Noomiam van de HoilandAmeri iyn 18 4 dezer van Batavi ouz Küttsr d m vercrokjoeu De aanvoer alt Amerika Naar de ii Crt vornöeiot tmien pei e rHoit 4üdia Airne © m londröc t ut Anjeruta worden aau evoerd 6j00 ton ge iwfffwïeerdo aatoenpicteBoiie l oQZy zioii eventueel moeiiykboaen oor doen üan deze t oovoeUieid medw Ja J te lande worddn vtrwaclit Do olie zal direct door de mai 5anno abnokvu vwTverkt kunnen worden STADSNIEUWS ftOUDA 30 Daoamhar ISia Staking opgeheven Naar wy vernemen i de atakmjg do loa se werkkedan alhier welke m het be in der vonge week oa uitgebroken tham opgeheven Na geideegd overleg ibuascben de Vere niigiog van Goudacibe Werkgevera en bat Hoofdbestuur v n den Centrolen Bond van Transportarbeiders ie eeo Comnuaaie be iioemd om te onderzoden de verscbUlende te Gouda galdoode tanevan voor hMeen en daarin zoo aood ig verandarfn te braoffeiL By liet resultaat van dvt onderzoek zuUen partyen zioh Dearlefgan De rraditlogger Gabrielle gestrand De NederidnascUo vracat oggtT Uabr al lo van de reeUary Ba c r en z oaaen te liolKardiam van Noorwegen naar Auwttr dam is by aiiodenesie op de rotsen ga to pea ai totaal wwJc gm geti Do b pian nuiig ia gered Deze coQumeaie zal bestaan mt 4 peiaonen waarvan 2 door werknconors en 2 door werkgevers zuUen worden aan fewezen torwyl als onpartydig Voonatber zal optreden de beer Mr M M Schdm van der Ixieff Direotwir Ganeraal van de Afdeelin Crisu aken van het Departement van Land bouw Nyverhead en Handel Het êJh WoeuKlreeht gestrand Het kikomaod atoomso ip Hocnsdireolit van Lotbim ia by het binnenkomen van den Waterweg aan d a grond gieloopen Door de a omloodsboöt no 9 Isbetsojilp vlot gesleept en geassisteerd doyrdeaittp boot Ursua naar Kotterdian opgestoomd De heer Mr Schun van der Loeff die niettegenstaande zjju zeer Nikken en inspannenden werJckrüigzich toch bereid beeft verklaard ook deze functie te wUien waarnemen heaft zeer zeker hierdoor opnieuw getoond dat zyne belan telhn voor Gouda ondanks zyn vertrek u ar s Gr vaiihag nog niet is verflauwd hANDBOim De hooidiatributie Ie Aniatascüem ia e n druk bezjohta Ter gjdaring gwaouden van do Nad Ver aii büdï y fopuaraenhoudöra eiü dtn Ned ctxlboüueiitfjond waarop veider eenJs oot aan tal uuiere verwanio Naar aankudujg vwi een op ien vojj a vengadanag upla bn aaug n nae a motlo be tPdtldnUo ipoigjiuigen b éax mu iPtr van L laabouw om te genKao tot ophe ftug der hob tnbutieburoaux weïU mode al ei i dat ü Exc zulks taanj onmogelyk Na uitvowrige dehjtten wltJ baalotoii fcracOig te ageeren u bij H if d AoOiugiü aea au Üenlie aan te vi a io ten einJe H M een beeld te geven van den nhoulbireo toefltaad op het gebied vaa hooi ea f urage Aangi83omeo w rd voorta iM vooratcJ van daa beer Uiomor D Haag oin da vol ffenUe wuzig ia eo u de diatmb jiaeragein van hooi voor te stellan 1 Gelijke vercegenwoar ittij vn pfodm men handelaren eu vorffi ra ia de hoöfcourwii eo oommissiee Thans zijn daai n geen vertegteuwoonÜg t v i d brjlkara en sleobta eok ie van deu hm Mog e onder z ne bekwame leiding het ge schil apoedw z n gelofft en zekerbeiid worden verkregen dat mMl jkheden walke den laatetenJltyd dikwijls zyn gesrezen tuazchen werkgevers en werkinemars voor ffoed tot het veiHeden zuUem behooren Namens werkgevers zullen zittug b ben in de bovenbedoeWe Commissie de heer M A J Kortenoever Directeur dear Gwidaehe Machinale Garenspmnery n de heer 3 VingerJingr Bestuurslid der Vereememg van Goudsohe Werkgevers als vertesrenwoonlu gwa der Loaee Werkked zullen optraden de heeren W Drop Secretana van den Gen tralen Bond van Tnuuportarbeiden an da beer J G van der Spelt Ala Secretaris der bovenbedoelde Commiasie zal optreden de bear Mr W J L v i Es Secreitans Yaa de Vermnighig van Goudscbe WericgeratB In afwachting van het reeultaat der on derhandelutgan is het werk aan veracbillen de fshneken hademmorgen om 7 uur weer herviat Veameldime verdientt no dat het loaeen van kolen aan de Gaaii nek reede eeonder veiBx wal begoooMU omdat ds he r Drop Secretaris van den Centralen Bond van Traneportubeódani ak voormaarde van zQne medewerkfng de onmiddellijk herrat o n IJ meaeweritmg oe onmiddetiijp berrat dlaiftiïï k ï de ting er werkaaamheden had g tel4 da r tW reaux hooi fauMi TOd I hj bet oaw w d ritiawnbedan aan die fabnak in boogate mate Ekaordi boa wet hu de taking t i andere hadt Taa uet heeft kuiinan oadluuren Oe hreadkaart De durooteur van net uiJkiAureaa voor ue i tMribaiM vau Graan on Maai luaWt uoKend uai de bKKMUaan van iMt öiK Lydvak loopt van 1 hit t aiet Jaibujfen De boos dautr kaart zuilea ectiMr reeua op dl Deoamber gekilg siju neiweauaip Bu ganieeater en Wotboude dan paMul bebben benoenil lot klerk tcukatw tore van dan GameeDte Outvaacor beer A H Verbeak thantt vptH tt t MM ir bij het tijdalyk LeveatfmiddcdeiibedrUf alhier logcpikt B V W aibler die JA Dec uU aljn garnizoen te Waaiédorp waa gedcHortecrd ie door de politie opgespoord evanab J C de K die m garnizoen te Hoorn ügt Beldea lijn aao den gamlaoenecommandant te Gouda ovorfaiavaid PalUetvla Gaoda Felix Timmerouuw da auteur vib Pallieter houdt in Jaöuairi nog okslfi Jezu gea over M oiusiaaa van tPaliietar Dti zeer soboone ureu van juffrouw Sysiforosa en tJlioudeirljn m komt 37 Januari te Gouda Haodela en Landboawbaak OjQ evaar vyf jaren gel den word hier opgaiucbi aan hykaatoor van de UandeJi n Landbouwibaak De tlirectie beatond tÉt twee inan an het persuneel uit een jongau voor bocMiachappan ihana u de directie dezelfde maar liet pereooeai telt Uen kostpen an waar dit ven een aneUen grod ge tuigt preekt w d vanzelf dat de bebuiauatf te klam gewordt Ja Vandaar dat men h buu aan de Gouwe mat vergaten heeft maar da rumsta beter vardaakl n eokalè verbeftenngan aaogabracht dte noodwendig waren wiide man aan de eiachan dm t da kunnen voldoen iiïaa tweede aatrée geeft to v uig tot da veiachiUeode loketten waamcbter de bedienden een rmmA kchtie werkkamer bciiben Een binnanplaata heeft nwn met glas overdekt en ia nu bemit voor varachiLifiude kaateo De ddrectiakamar aiat ar zeer emaakyoi uit vooral deerdat man profyt heeft getrokkan van nmruiar i aiJcanbout dat in het buis aanwezig waa Zoo heaCt men ook van de wachtkamer aan gezaUig vertrek weten te maken De farma s de Haaa en Upa babbeo aa mengewarkt om de aafai anchtuif zoo goed mogel te maksn De earate i0wdm de khuBdeur met het h de tweede d loketten waarvan vooral di akiUn heat ymat tiig zyn gecaastrueeati Vele bloenwtukken waren bewezen dat dit btfJcaotear van faiMiimwie haak akh hiw vs vneoden gemaakt heeft Rmt m g te xikmena dat de haeren B n P da Jonc sorgdM Toor oatwetp en uitvoaiii Gouda Vaemlt la Gouda Vooruit Ictopt deas weak eeu byzonüer jraaiaague coiunai jyiprailidoue waei gAve van net ook in om land bakandj u uee cJie tu t Mr Wu Louis dt ïiee die met dut atui et rojH tüir van ïk 4 nol UidfKïi U oonee gieaelBCliap o oade beelt in leo a eur die den rol in dt Ahnspei var vurt edn w rH eo tejfaai mger gövoiiden Zyn Duit cie ooOiErakr gieat mtar bet on Jooir roodehjlce van het CUiiiaeeoiia karav tttp terwijl by Louis de Do mftnteering is ryk de t g heeft tot in de klala4 5 iad i alles verzorgd terwijl pi © prvj ec ies bijzonder duWeiUk zijn H i pr gramma jeoft vorVr weer eau o i iclm Wm roet Knopje In de boo droi en een he l mooi gd cieuidb opiJune uit oa eig n land mat bijzondtr t ptsobL klak jee jv an de markt te Zwolle I jeid oeht laobnummer la wt r etn Irucrum gjeUekl Mr Pep at naar I strand d4 inunig lachsalvo doet opgaan D i axpao fcjur die zich teveua ai hu moi H verdjffisatjk maakt mag een woo rd van lotf voor zijn veninidelijkng v a de film Mr Wu niet worden outjcndea Zotklop overlryvioa mt by eoi b el be schaadde uitleijgging HAAttnnoRr G a eravond hield de Ui b OnihoudMm ereeidgjlng Uus 1 v Jo khii w eg OpenlKir verkering ia bet gebouw Loii ord A Ais spreker trad op i a G iVes uiijae vju VViiderviuik niet hot onderwerp i ti Viudouhuf en dp UorlO0Mrperww Undaiiks he zeer oagunaii pe waar was j vonyiadeivug tomebjk gooi basocut Ds We ijHe hieid eeu gloedvuie Mde watnn hij aan de iiaod van de groot liervormuiigeo van dm hedeodaagBObiai Mjd uet nut van bet bsguieal GebeelontlMuding met warmte aanbeval Na de pause gaf apr eaoi voec4i 4i ten die de aaawazlgen la zeerste boekleo De vooftEittttf de Ij Mr J üoheet bnelu deu bcor Hfewnujae daawp dank vt r zy n Jiooie iele ea sprak de mwp mtdenaprekw In aan volgend seizoen wedemra in bat midden der vereenlglag fea tka en aoapte van z n optreden in Haaateedil gun ftlg reaaksten te kunaeti mededaedeci Ia de psttz waad gMc fiorteMia matbi abun gaOJNST De haiMdie Open Kaar da N Ct ymmma hmtt da Txm aob Op m faa dM iiavr Dan n i anMMft ffBttnfliTTtt nineiltfhhartiB te JtaoiMB ar aalXii epnlta van ttf allfaiae fan n tmt m K n hat badrttf awleBda ta htt te Teiitzijifia dte amnankaitMt te 0o 8P0KT VaatfeaL L M a gn a van iauiraa Ie kl A AMK iapMTb 0 UiarieiaOf U iJ U Ü Éi U t O 1 1 UVVHuKutoi 1i eauaakt B iool W F C i O Je kJ A HUvwaam A S C 6 1 Uv ndchc ii r m Mig naader gv vM daa wij v r wtwia MuUon buit a de bj iHigi meldt i zij er nog leobu beal enkeloa van Kin dier o uig duorg igajMt De ArooM woüi ryd va ém dag Aju opsrta ld ate ieg ua aaude ht4 ajCaJiatl a weef kKU gospvaat au gaatialigd eeu overwinuUig vad Aja Men kau bet oj aw zerer beschouwen A ax aue koiupiot o te zien Ha tfleiu ploawM ziob no 2 doi e n overwmniag op DKC litfwiijt luar ouleaU V V na de run la aea mMutü et4uii4 wanU Voor 2 A mflÜcËB Ullvenum de Leidwuw oombioatie la met niet minder dan d l Verier ginf nieta door r O VetanuMOVoetbaL Naar wij venaemen zollfu op Nieuw jaarailig do Olyiupi i V A rant iw dtw Iu bet veld komoQ eo wtd iagf a een eftaddar Itoe unlamaobe buMdürectiters WU kopen iuor o i de spaten der belde 4it Uaa te cunoen vannet lia WATJCNSCaAPPJBUJK NHCUWA De hnwamkalaeft M In fiantpa in de meeste landeu vsn Weat uniUdUei Jürijrep xyn buit ugew n vroegtyUigu iuiwetiik ea butrv iuiUjk Miklzaam Vei gtuMi de siuuolieuer Ailgemeioe leitullg oiyH dat gvOureude de pwioda IWuiVtO vour bun 2bste jaar buwUuu in liWAderiaud pu ia IrraAicxyk 24 pLt iu weden ib pot iu Duitsubkn iUi pot in ItaUft ik pot au Sb luigelaud dA pot Ob jaar eu ouder waren iuiuigeland eu Duiuxiihuid iU pot InirrHukryk ea ia Italië 14 pOt in Zwitserlaud it pU ia Zweden It ptC in denweete hutOea huwt de luui tuwoheu de 25 n jaar Vrouwen trouwen over htH algemeen wtu joutptf iu ltaü is iUpCt ouder de twaui jaar in liranknija lu pCl in Duitaohlaud Ü pU in Zwaden o pot in hmgeiaAd pol eu ia witseiJand Ü pOt Boven de dartlg jaar warei in Zweden n ZwtÉsertaud 2Ö pCt tu lijftgfttaial U jpU Id kraakr k 7 pOi iu lAiilsdUand 16 pOt en in ilaim U pu IWeedarde k drievhude der vrouwen huwen tusaoban de JdU u ttO jaar Hu oodeiaoh ad la lee tyd tuaaobm tiet eobtpaer ia fli af btt grtHnliti in frankrijk in reole steden ia over het aigeoweu d der mannen ouder dan de vrouwen euhter Is ook hel aantal huwelyktfu groot waarin de vrouw oudar la dan de man Pareu vaa g kan iaalUjd vindt men giroowndeela In hmfca standm la de staden huwt mau ala rafel later dan op Itet ptaoa itmd Volgeu d s i ilet iett a i n o viel echter ovanl ean groote alalme vao hel aantal buwaiijkea ie oeoaiatearen WeiUofat dat t na 4 b oorlog eea ujdaUiae teename piaatehadt maar bet siaat zeer te beaien of dsae zal voartduren J £ en praatje over fcolfJe Aan Een praatju over koifte in de ProvutuaJe OvuryMiekichtt en Zwoisabe Oouraut outloenen wy de volgende we leiuwwaarüIjtmKteu Do beroemae piautamteuner Antolue Laurent do JuiWleu pifofewior in de beuuiie aar de Jaroiu du Rol te Parije ga ia 17J0 aan den kaplLda Dew ieux drie koffti MXunpjee om die ow te brtagua oaac het uiland UarUoUiue in Weat lwU ttiu eu$de te beproeveo of da koft eboon daar ook wa aan to kweaken Op de iel die toaa nog pv rilaeiilpUMM SMcdaeden en beel wat langerduurde daa een reu naar Amerika inouztn tyd kr t man gebrek aaatkkik water ea wel zoo dat elk der eobspeUiicen dagolljka niei meer ém tm klein Jrautaoen kon krijgen Twee van de plantjee waren al gestorvtt by gebrek aku vocht Toen besloot kapitein itwclieiuzyn algea rsnteoen Ie deelen met hetovergeblaven kofneboompje ea het gelukte bem bet plantje in het laven tehouden dat het aMulen beeft g evcmaan tal van acheaoe JlTi nlasM ki Wartlndl I TT m Het eohynt dit de koOte het eMal la fwhooken kk AiahUt an M da gtfwoente van bet kedfiedMnluia vandaar la oragebraobt naar Egypte en Turkya in de meeate ludeo van EtaoMb wm die gewoonte in htn begin te 17a eanw nog volkomen oabekeoi in 1660 werd de kolfle naar FranJvyk overgebracht door Soioman Aga genanivan dm Turkachen sultan by Lodawyk AIV eo weidra want ia enk aao het f eoeohe bfl gaènilkt ato aw iMf waardeerd geaotmldiiel Slöobts Mkate iaren lator v t4 dawi K algeamo hakende dtiok dotv eea Awwntór ala le e zefekaama v fco av de karate te SMnt Germain en nog a ö a W ana ImW a Mi i u taPa tua da wnla a 4 M MbljaaD nulwabi htUtmmwÊt de be tttaug 01 I wwMUoa vwllal hiü kwrif w iliMc ta lalil l iolfl a fl i i U warA WQ gaopaui p da Mv daa fa iHkiHBigi tiaaüait dgw aas aakacad ktMOfe m ataUaan WriOni rtamü m naar an Ma W IM tovao T t Udmtlt XIV naAi ar iu l krij n h aan IKJIMat Zw aaladUKhii da tuUMitUau dl H r mA aUaa aak la AanvautiiU jL wvnl du da luftta laaisouksrIUlHi liiriolulacw gririniliaiii av lÜM uu ttitvoorheviAt üof tiU bk fateluilntt en malk Iu laaUteWuiaaia aac iKhM Iwhalr Uat m mik a a a U k ook not wal v aialara raidlTat llMlIlt I ngaamariiaad la M fabaalk vaa lmUi Mk towigadroataii ta da hiitnaalniii au ia da IttiBi ani alfanaaa caKntk as bükaaa ano tiaacl ia laawtndddai a wdea wttvm iM gmiU la daa laainaa UJil daav mMufeeu v4 la acgaaota wtad gfivwU w a xai il hm kaïila Ikmm kuanaa kaal raal uMMobtm too itto litJk laaar alaaa ttgoowowdlf look waa dit aaa aar aaiiwaï alaJaa au da n aiüMkaad 0M2 £ OIUU0LOO2E MCMT BERLIJN 30 Deo De loeftwd ta fc i miriMMhe proviuoie l gaau la üiiyiualu fereftfOAi d a fcia re orlng tut eaa gvwa jnd Mgrypau gfaiwuugun w nl Db Poius naooeui eeu votkoiuau ovwniaoht Iu Pa a i men ia ar zyn leven uMtt meer aek r ol fliAaft Q eoidateil die iu bel U tk VWn wapuaea waren WAidt i wa iaes i g ld door da Polen afgwiKMuon en rer ii tfiu dooiigwnhotett ZateiUagworgen Un MrlaoOea guva k u Het teWoouaautonr Ie door de PmIsu bezat Ooa bttt leAtiNiraaL verkaar ie uodertvokau De k ldat w ad werkt oadar l oolaune bowakbig in het Uuaiai Aaode rijkHTogiteriii xijn troepon aaa vrMgd die tegen iki Polen i uuiu a opiradeik tteriHgavuud werden weet hn l je Hiaat gevotiluea ipaleveivl tus oucn Poien au i ttiA Minom De laitdsbeeLuurJeni lAUuatNOC Hlre o Breitatiwldt zMq txém naar Poaeu vartiMtkeo Dê FramiM wildarfagMk PAitiJS W Dee De FMnaalke vtoktexuypen ioullt op in vroegit eau mt iinl m de a4 f ueale demo hi lüwiM n piaaia ban beo LJ lAATSDB B£BlCifrSN BeerhaaveHrwfaiikfewil McmfBo a oat JöO jamt geiedaa dM E Bu lN v de weMdtwroomda wtaA hat toarjiur iu de guuowSkuude Ui de paMlone dar Nüd Herv GeiHeote Ie Veofhoul geboMin weed In verhaod nel das Üoé jaurnatg bad de henlaiwii la ten itlw VaouwgMeu weitf In het 8ifd I uiooii it4vfliiig ffeopMul Vaamkidag mA In iet grcii luuütorium dier univsraitak M saiuenKomet plaats waar prof li CdMn uk Utmobt bat woord voenïa ovar Bmt Mk 9 i ê uwneoh aa ala ÉMiikar aaéiar pioï ti E vaa ia ef um uM iaUe v r Boaiphava a jMnwaiininillgi Tn Hmkm H taaebrekan to da bMletloaiaraaUMhls ven da H IJ ft M All pakiui Mi wama opeogetMvkaa JMaa vat u l ni4 wat er ontvreemd la AOVtfrraNTllN WORDT OeVRAAQDi vour httif ia da Krtigarlaan gin Dit DIGMEISJE Zondagt vif AumaldM Tonda 8 8 aar Mdvroaw SMITS L TundawagTt p VZBUËDLEN 4616 U KOSTCLOOS KaHlab BITBaOKKEBTEB m WITHODraU joi GOUDA ImacaB ar I g nMm a kanrio dat mi tat raat tf Jwnarl UU aar kriwbaar sal ziin op boo oo 44 aaoar tkaa I kotfidiaart U ooa kofSa aa Taa It M a mat U Jaooaii IMI op kaa Mk M aw tha an kotflakaart H aiH kiM Oouda 10 Oaoandiar UU VU J MUS OaSaantarik B tmEBXHUC lA aaan kaiiaakakkaadia op Vrfikw Joanaid MU in iii T m 10 uur H da Batartal Mlar kat Stadkah as aaamga daar tl aaui kat aakuhaoN ap wMoB aa Inoataaki war alk kM kaaada hid Jadr at i a fa bdMarairfa waa nTOllfc ii Hlir ani l tM H haai afdaa iw nMa dat av d aa w dto aamdlla a toaa a taii t K 1 BmWu a bl i k Oaiid B aat k i r mi n Db ai t a Tai aaA 4 r uc KOCITBIiOOS