Goudsche Courant, maandag 30 december 1918

i N0 I3S9DC Dinadag t l mmhm IW8 BEN ZENUWSTILLEND mlddal dat u Icalmie en ruu scben en eed verkmkkendea ilaap dai if jaa dli ld en anruit doet oofioudeii I n koks 45 I MN ta aaanuUalM Paakokar M et 3 koken f 1 70 IllM A MU BAaDT ZaHV 6QIIM iP l Vg8CHlJNT DAgg LUKS 1 fe BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN W MwSL dTh SlSSi W i B aa aaa Bann MASI n OOUDA Spaaassbe Giiep Q t 1 U mat i ai es lioii Mux maiblst 4aA lui ook kaïuus nat de Sawoufauis Dat zal ü wal maartllaa Da krachtan die aloor da Spaiui Bcha Gnep z n ondarmcjnd wor dan s fl en volkoman hersteld door da SAN ïUÜf08E SAmUIjrOSB ko t paf £ wfh f 3 i fi fia jo i2fi f 4op llilUUM4Cii il lieigtMM2HllH H9 Te veiknj eu b al e ApotUe ea iJrogjsten Redactie I Telcf Iot rc 54 Bureau MAR KnlitMiioliitiliiim Het jaar dat achter m Iifft ie aea jaar van rouw Na t doop het zwoar J dat b i ten ooiw landfijwton ay offers b j nuHl oeo h ef t eeiaohlv docb dwr d tevo m van lev m oordfuidan krijp zijn dm ze ide ii gövaUen lataande m hot volle leven hv dagen tüïtó eveld Tut don Ignuig waar n zy loefrieo wekker utrngm ab irofigon Het hoBiwm van dio velco van wjer krat m eneflg mog zooveel mochfc worden ver vwM werpt em somberte over Ixst jaar dot thans z in emdJoop heeft volbracht Soniöw wanrm ook de laatste dttgen van iflten WBfttertQd ui meer dan ééti opzicht Das aan da r Jcwaraeo lonc d n n gtii E jn heasvfül de woeete woükf niaBea s drei geatd aaajja en bojjai de dood verlaten landen en vaa den morigen tot den avond en diep m deat naclst Ictobsten telkens opn uw ó wUdo regenvlagen teger onze ramen Sombeir n 1 enauwiend v I I het leven Jn des daigcn durende Bch nerjiig dat we al vroeg tmchttei w te vluchten ia de gezel Jicrheid V0 onxo waimve verlichte Immens Maar ondaak dde vlucht msAon we daar hwiton toch aldoor de soniiberheid die het lUwèn omvflmigren hieïd Eh wanneer ons pra tfn lEweeg en wo Baten etiJ in de lu aterrn gr naar ej en mneWyik leven dan hooiden wo telioens Weer jn de donkerte dwHtiuten d wilde liuien aanbalderen als het luid en an etof dondore van een v ilé hraindeado zee Qf gnr do vestre Uindea hun oohelle woeste ÜBmmen aanjoelan als kryBchende f an JU We konden de eonibrriwid n de huivermg ifio daarbuiten het lercn trachtten te wor m nwt oBÖoamen of v oas owfc al opa o tm 101 he warme Ijcbt van eigen hms IMe iKttrdM heMl n die donkerte bleven er ook voor oma ook om ons Het helpt net of Kc one de vmagde trf de rust van cn en Ie ven daBrtee fln ai oeken te verweren of we doen wnJlQn als hoorden we m de penoeg Jjjllchevd van en jntnemen kriojr niet het buldcvta vac desert ti die Is met wel digo vuJstsUe n ook op de deuren van ona hiufl beukt Wb Itooren het toch telkens weef Eni we waben het terwijl we deden of we het leven g no firli k en aardig von n waren onae gedachten aldoor ginds vèr Wog waar bmten de stormen bukierden en telkens nieuwa woeste ibuaoQ kwain i aan jwon we louteren angstig of met nkruwe abonnen aJles aneen aouden beuken dachfteii e aan wat daai buiten gebeurde in d woeote somberheid van het groote leven We hooren t kena weer m deze betoeke juavolle dage dan d eune d a atap van den tyd We w ten het dat wat daarbuiten ge ook ons aangaat dot heel hot machtige gdi euTCn van dezen tyd ook on teven raaikt on op ona oiler leven een besUfi eoiden invloed moet hebben Daamom uleteren wie met ingvhioiHien adem ttlter en emflttger dan wnnneei en andere JoJvn het oude aar wegaliript n het nieuwe zün intrede doet m one fqJdden Eh 13 reden tot dank Hot oude jaar verJoate nm van iien eoQpd rm den oorlog dtwi de wereld jaasen 4ieef t getoistend dae dood n eUiende bracht alommo Onae lago landen mn te miidden der oorlogvoerendea giewoeiat m Wellicht eo halpc voor de uut ewfkeaen voor den fcryd Vee is r geleden jniaair ook veri l m ts elonjgd Hert zwaard m thma m niete Wat al do toekomst ï Het leven der ische we reld Bch jnt m beroering eai wat r au g obeurt kan het aanzien deer wereld vwn eeuwen welUalvt b le Wat zal b t s n Do jonge vrede di bez r ffeboren ito worcton eal tot onze groote teleurartelling er naar Vy vreesfoi heel andera ultiuen don we hooptea De voonatjnclïten lyu donker ajls de dagen om ons heen Er jb nog haai on wradkEBch en d n wfl tot venuetigaag aooais ei v m xa de v ier laoige bitters oor li gajafrea ca de igereobtagibeui dwaalt veriaten laniga cto wegen Daarom houden we oos hoïTi vaat voor l toekonvat der menschheid Haa en nieuwe ooriogw drejgen aan den eenea kftnt de amamhie aan len ilnd ien H t is reen uitlokkarut vorachiot Ebi toch otïdankjB dat alles r t er telkens weer tussen de angst en de so nberheW m ons een blyde Hoop omhoog aohuchter wol maar toch vol goed vertrouwen We ver wachten eea andere een naeuwe wereld Uttt de dwsterais van deaeo tyd verwa di t n ve een lueuw Uehit te zien opgaan Mot moed n vtttrouwon gaan we den nJouwen t M ba emoet lün oaw ar beid moet MD de nieuwe toekomat r htinff gev n 1 Ooadkaopate aiMaliedetc n rei Toea MaitbelÉa alai TaMa Ka aa BoHattaa M laaalaa aMaiaaraapMakailvSjraS i L t Jia iW aa i ia i l ialja a m mmtltln IPtaialb HMMaallaa aac aas iet Ail eftiitiéiircait Taa IN Mi llmtiuil mm LAUD KN l INBOUW fal ad Ne4 i tM MM Bolto h 4 he da w eltb dej a aadere p r4Mlt Mder i c rho Js Vorweder vu moeaelea en afvalatoffen G a Mij V ï De l er dr Jottitf Woijonuan to UjraaW diiod m du Ifoojdboöiuiuravur adunnf der G O Mij v L n odud nMigcn over da oixrK litlng van et b iaitii Ia aaiüfouw nmr do fatnrluk vaa vegvooder i JUioaHoiiH eu afvaJVrtóffiso to Gooe t r wai zei hij aaoot doMkuudigo biJ nou loedodeolou wat hii van do zaait v 1 Mon 1 tot do opricJMfeg dtr tobriok g iluMntin oiudiut er gubrëk U ma voakensvoeder qq ontdat do booret rl dci voor het vegriUcibtea van imn zw rm arbeid tip betwdiveo Do ffoiaaide zal voor dat ul v irikou9V Oor nuet be taan uH of moet k u iü s v wiui3ia vitwit van WiMut M mSim r ntr Fauilietow Oior dustcniis tot lieht Nm kei Satteoh vaa Vim mcmaa bodgubb Wirankt dopf 9 WÊmm TIHrTAW MÊfm BloWMtedt gtvoijac dat by lo veel van zjdizf ll had g dfc9 lit üiuntffli vicur wekoa wilde hjj wüor naar iriuga teriigkoecon n daar eeiis fltfik uiM ia ua m datt tot u boeitsBiu oiulr ut uu ookoni4t karum Mot liaiiro maa tregeleii wai nieta m er godaan v Batom bewaarde Praetctriua zulk tm stihswijguo Dat wan het paad ito htigBt Daardoor kwam tma op alkTlMoido gcdMitea Maar zoia iion h loven met v ler gaan het maaktq da SMUiwen in do war tn cm bednikoiuk gat tn de geldbtJjj Ach koui olet donken mlaaifaiao bfaohi dr bode hem boden een brief Ëen wilde oi ust overviel hem eoein dplijk werd hot iloerheid vo r beu de UftAimti vaa kk tenjpbart iidi ijlKUI JjOifter fiveo brioveaï riep d tenif ct riado gid ri ed v vetT BltHieivüt rukte ze doa juoger uit de hand Dio m t dv vyf zagejk dcocg bet oatim rk 8 oïp ï mo beate WtfH v Zoo ka het niet voider gaaa iMatgij vn molt do vrouw dio u lie ta t I En hoc h 4 wx u ataak e wat er 1 gewee weet ik ook c Ue rm bet dat IS geen kuna 4l Keer t wog gij ijt de ocndg whiUÉlpQh verhard niet In uir t tijfhoo digibeU anders hd fj den fw dergang van aateo aaoht op uw 0t we4eal Daar staat bet uu oaipmwoudwb Dank ook a i Joadiinilce étti een vaeio band noo Hg hl oft TwüW er er niet aan aii küiat u gem voQtfareed tegemoet liever alj l M 0mtétf bedank t vaU 1 1 If Y WHT H Hniir OiatNlt Kk ektfflhsin LiMi V v lialllf Kunitmatli Bf ralf XuBl In nmtnatillllii aataelBniriililtti allwiaM avarun mit htt htt Vl g Witar oft t rf toi lK H Ml Jt Ottir Vene en oonli er 3SM IS tll UUItIÏJr biiiNlriiiii 3S 37 TaMooa I4 Slewfc iHFMi een dlkko vljfenaal gezegflUe teM vwr BlütWedt Mmicn Do iHVete luitenant draaldet hem wn en om 1 1 zoide tot b rlsich Wn zou Ik graag zelf aan Blottetedt gievcn Ik geloof of L evv Ik rreeev dat MJ de dedottleve be jOli umA u in een neteUge poaltae hveogeo lodlfiu gij eoi o toer eigen boutje ond naauA Dp sM vemeur to Da resMüem aan u vaa een leeliiSco refedoen thnte komen rDat ve fc ik ook weL Hawr ik aal ï IdMe e6 laagN Mtf aofarijvttidie wc ïfc hoop a rog egraai d fj ik i t Kk oMNrtVlt optlnMk tMimmatt tMk eoA nenaeb im een Iwt mUa j c a MOett die alereos doU JBSwl wat beter kei dan 0i t Nu W 8f u oad Ik wfl i mm RMB M aa mak tikm UÈm ka iraet mmtm va WMMmr vob öhm Aifangtttifeiaitttillad tia aa l m p u u a a a i n I I I Dk ii m 8 uur Viei dew vaa lia K ip vav Aiifiii war da BouwlwWi ven m Arti Legi e T Vf Ntoiite GctBuaix M a ii Openi liutha lialaaM vaiacckn w taae l mededeelmK ta mo B mtvaqBan van nr adaiiatan eapmiiea vamw WtHn aai om la dan if o la M v lt II MMt nmHMÏ T Hear en Uevtosw 4S18 11 U K J KOETENOEVEB Srop zsgxm dtuk TOOT do TiU IwwijMni Tftn balaDgstalling by d gftboortdi vftn hanDon on onderToadAn Btjueken by vooclfw DonderdaKi a Jwaan 1019 li ¥l aar ntm ra KOOT 1 Mftct Tiiin gritgm diRht bg 0oadi nadel k t anTa rdeii 12l Br onder no 95 Bur d blad ir IE iKomL flfflji D r O jajtoorMAN flttf ÜAOAiUR m linllllgllll Vrljdas t Jamisri 7 HHr Marllta KifMlin GBRRITgFN KOEKEI DB VAL ZEagRS DP BEYL 1 iCIMlK MULI EB BULE vri DT m IT Pfljxcn der plnaurn V r l d a i SMIIei r 21 Bik IM U Ba i 11 r I 30 Voor mM d a I Slallai I 3 g bic I rz It Bak II rl 51 Oilwii f O 7S plu Mmi ng K ürten vnnaf heden eikrli b rbii 4eo Heer J OUDERKFRK Koti Tliiiilaire 4611 29 PlutibeiprekiBj bij lotifi Donder dn 2 Januari dfs avonds 8 uur ANTON COO S Drojö WfldBtr 29 TeL 328 lliii Miik i ll inp ir o i 11 M Bis oh i mm iHuim ia iliT M inatM ▼ rknjf ur bi ém 2 70 1 Abdij tabletten KMMHMiiriiMiiit mm m Belan jk iWi iiirUiBail Pirfett gecarandeerd zonder ichadelgka bestiioddeelon kleurt grfl of rood hoofdhaar of baard dadelukZWART BEUIN ot BLONDgewanaohte klaar maldeg bet laatmat 1 het haar weidt met vat PrH t r flaooa met gabruikaaaBwgzwg f 128 en f O 8S 3068 BO Verkrugbaar te Qouda by Q v b BEEÖ E3 w K t t IG ANTON CMOPS Markt BAX T A DE JONÖ Oot ha as 81 H P VAN WÜNOAASDEN Kleiweg 77 J t J ljpi l r ttJ9TffltlE VAÜ FlüHNClIËN In j £ uitnoodigtng tot deelnemin in d l aiii4 1914 werd gezegd Daar het feM er wesen AKNST heeft de Wejt iMyaald dat al iivnjinrUlite iMnini qitt Toldoende Zfou opb r e al e ji daanMait ee cdiron en leenin £ zal worden uitjeiGhreTejBiu Mmt dMrtoe moe ihct niet komen a V t het niet k mea tl muil Mant eiieht da d vrl lli e leaning sh efl zal eq het ei en btiêaité bMittfade wijlt m 4 Ud ridihiint G h el hetzelfde getót ook voor de than ujt t geven illige Leeirikig vu BEN 8ÏAAÏ DEI NÊI ERLM EM GROOT F 35Q 0€KMM iif slulfifmi V9II fffiOQkfi f 500 m I lOO INSCHRÜVING op 3 em 4 JANUARI 1919 van tot 1 uur en op 6 JANÜAEI 1919 vaa 9 tot 4 ui ma 2if tot dftm lifHir wain 89 A Man p ii9ic pl Mi v jr Nr h t r pospaciiMi I m ll99iBWiMi ottitiipiirioiljiis AppMSNltirtl iIn 211 Ql t Ift ftp 461S 14 Ja A VfiHHMPP HMfpIfMta Wfirmrmmimr wwT Bureau tot Pub ieit it y m W tensghappeliik Nic uws llli I Ml W JaaaaMMl CMiAdaaaaatiaNed lodiA f H J CalkMB i iiie Lid Oad Stalea Buuar khoölllpalSei K iMr irwi t 153 AuftMdU UUagMoht 30 UA Eerite lUovr Üanaaiter van Kda eo P J Raaynu i rf Oud SèeretirU Oeoerial d r RijbvenekeriBiibtok k J OwrM Ovd Mmi4 U ▼ ToimK Afd SCHRiPmLIJKE Cüft üSSEN Oodoi laldmC t d 8 Iwkea4 Ucrkra tUftB qo4 r w e J h BovnAA Direcuur eeacT HaadeWtioal Mr Dr J BlIftW Directeur eener tuchWcho Jhr Ju Pvltllf JournalM Dr A A Fokker pr v i doMU UaiTertiteil Df A J M 0Mt9Mta t letratr HBS P H van Ot sUtt l rtv H adclHchpol Prof W C da aruff H o lMrtw Uui r it it Uircfhi Dr A H44l rftU4t oud le rsarGym WHWn Dr J üi HmwU pnvui doceai Uaivatiiteil Dr C Huvaman ucoun Uat I W N WlnterthovcH Qep Luit Kol O I L Amcrifoort Stcntaru irMiii neolieeraaa uuiaraitait Ulrcfhi Ur A na9 rata4tt oud learaar iiym H i Uat ptivaai dofeaj Umfaniwii Or C Hujrinu atcoun en andere aiHlnea van nava W lesHtn H S 7 Mn la l Kacktca 7 leun a accouuaati 3 arMen eoa I Ivordea datll a mr aal crd aar W icllllftalllka cursuiiaB a j BOEIHOUDEN ORGANISATIE EVMTMHINWK twtiaonA s LA Mhnitallllia curaiuian o DBKN8CH HOO tSCH RUISIBLH MALEl qj LATIJN GRIEK8CH ESPERANIK WIlKUNDE aciMiKurl NATUUMÜNDB VURSXUIËKUNDE lp f ECHN Ide BTUDlETBOHNIEK BTAATB HaasfNNBM A i tTAy H I T tHffB W W fr J üngA iaa worden ta Hwatnokb HingenaiB duf QiuMB Aaaak tallMffliniaiil V gj TER NG REUNBN ft WBTENaCHAPPEN STATENORDE MUZIEkGISOH HASklOHIBLBER lOUHNAUCTIBK OBZONOH LMR METH HIXVIBN GpEDE 8TUL HfNDBCHRIPT i r ALO ONTIVI LOGICA RHETOlUqA VMJOEN SS I Jl M W l ï aa M voor alia amktan aa bareapaa vaar a aa LO aa Mo ALÜ ra4Ukdlplaaa ftaataaiaaiaa Natariaat Racttaa Haar Bmakanllt upu Hiur arUMaMar taeraUrli Ra4e taiir ill Racttaa aaaiaaata 4Ml4irtratla Actnarik Ac am aata Oadar lit opxlekiar aa HUakaJMr Opaiaktar WaCaMtaat aa tarli Ra4e taiir aiyi tm 71 15 i Mrtrieeci ip dit SUl L C r iaua ¥ ow b rfaia aleatlaa gwarderden meergevori adeii M vaf fw efdardea aoKename methode Penoonlijk eratact tuatdwii decent e onlft Uit t gde Mrrestl Van der Meiilwtl W üS kUBnen ra on 9tti4 taiHlf praütaermX Oewla re Itaten lrf werk ilajvO AOviWeo faunl BerocpfkeilM ak lf 0 1 I t i kU fll AaaoMl H WaHc ra femac kal middal dal na ab u k vaa 3 balilao lada fltob a iaaluM uw j jiwinaV 4b i iw HiA mok iwtor ia aüf jsi Aikwtfoel m éH Bh A7e JjMcgiiiig eüRAlVT moKWNom MSDionuNoaNi é Of da umulai M kaae KaïtaaMa aa intaaaadp ia a a it ai Haa m aaatnet tot aa I prïa Omita Mtan raniaii wor4aa bi r i i i naur plaataraiarta AtnrtanWa knaaaa wanla lacaaevlaa daar teaa w a koaw t vaa aeUaëa dalana AivaitwUabanaDi as aaaa Aiia i K 31 GOUDA Administratie I Tdaf laMM 83 i ww i u rt Jr M H J aowlMKgo VOOuufii v4 ru k l iijifc i un 4iiaigeu ta w K iifciui Mi iAjiiN 4 a KO aoii uuM tt Jiöu proD U gwMue iiw 3 Ö woek ufti lii M Mi die 1H U tea l Wto 4 Kti vi ier jMt d oatWugou lltan jn AM u A a K U awM r on ffutl il u £ uisen o aoutlai si av r wa ptticr iiuwitieu ttluctiibaar 2iju Vo var i kMictt UI oeiiw pur dac aau voer 4 ItetilM uf u ew a olH KU fa aai iuup Kui a la l w r Uü totaia dun vm tulKtt u tan t iMi ca 11 ia tÜ J lAveaui 8 wioU i nu lU KU zoodAi eau Idtio luMiiVi n tHxi IM Lt mttj itiAg i aar mou hLcIt skolAt do keua t u4 vaduw uT g eo varkeiitt Do boofwi zijn tl et mee tew daw zlj al ikih vleeMOh ea Hp k bofien tu klij en viwr icliaeü en voor luth aa 4den voor we bul e lovtuwbeboefte i en Wfveo iHüA anjgaa la bun mee pui Jden buelt d zpak aai pa t nadat men een boaaek aan veovoederlabrieken la coningan n iiireobt bad g f4 raoh Vm oa jWBiatimcen totri h fi men gokoBi u bJftJVMo M men In eeland reedavoWo n At vcBbouwd Ut nimwe fabi4ok vord i Utn gaUwiwd ffli 4 apaadif klaar IMku r l tittm daar dn utomHlflU ga u dro gcii nadat er uk dn zeekuM de niU irttd bm4 hei ws op dwi taak Taa ver wtj lanl m i Wonlt vetder mt t bet al val 1 b t Htroo vtmMdni trn ammou dw d u kudungaog ptb he beTaUleu Ui koekvoina oodiw db ptm la rui la ter zong Voorwaetrdu nu to Kuanen weclua ia dat de H ef i4u lianid bt tof raedowar ksatr De moaiu lfn widoinam iJlen boogo eMian zij bi MV op liivofr ii iar Dui clalao4 min r d Mnmmlandttohn vet vourzi iiug gaat voor ikf Hf pMvinfp heeii xKirla aibvf aan zleb gvdroUien At iwihll l B dl leotou de turf dua nKM nieu biJ ïmut wl te 14eeM konten Mloiater Vau ijBunJrtaiju zegde te in loe ak mm WLrkubJk voeder sou kunnen makon Wol nu nvMOMteo bevft urn reed do lieg ring Uvtrt dtj ndiillefi diw M £ au D tüiiltk kan Ö il 7 dulzeod K O per dag produe en t I cii gtssorid vot der van voü voederwMrde Do bedoeIta i het In de awtp plaatst te lev ran aan de laden tK tabiteo xijn nwdH ia d Htaaiiooouraut oi nouuv bik aandeel uomioaal f 60 waairop f 10 wordt gflaïwt geea reohl op faoogM na flÖKg ijir w cW met dw verpUohang om min H i I 15 K Q al te nemen t Bw tii ir ka van dit imt U vrijNteIli verk oen bv el h di if vt4njp wordt I Dofl an trjtrekiTe oplredtui wao niet kjaunen te werven voor Goew Maar wordt ook van i k m het voeder gevraagd dan Uvi ddi Mmali vaa HNwob ea p wa t tbadiM nov obNa ts aa gg u n OVW M dagea w d uotHer ea wken OU dm dU goed zou pr bmdM daar b t voodi ia idM gWM oi g Ut dvooffd UovemUev looebt d aanaafc to wtniHGibtMi ovtirtat a van ResmrtBIpveva zou In door don bt r V O Zerk va hel K kabureAu v of alvai luigi Jiaa dan dtMooodM g duaMiii 4 4 kon hnrdvoor gi evevd wordaa ZdtMr kooa er ino rlU wn rMt y B aaMaf W i e voor Itet gctieala laad A w s dfl fattftuk zal dau wekUohIdeiMaa aalM voor it eiita drogen t waea l P d loon De iqirekfv ni ude 4it da fabriok ook na den oortogc zat hmiaaa bdijvea Komt r maU daa krUfl ak idWiaul liiD deid naa kau zlelt oplfj iMA oolesKW a ma oHi iagi 4J larf ètai4 Do toittiiit zal aliaz bj Irubiiaar m BWiKdïJiM vtrplaalAtat Ër zit la nemi eo grooto U0O 0ÜO da ih vnrtrouweA e t at dat de vtralm iadibaiitig lal zIJb wat ZaaWaAoy dgau Inltioiltsf beeA gndwn t da ranOe al geven dat in e r a jtmm tpm verlitw zal mnlea gewdea ibvai van K k t zijde cewaad wiwwA tifea diHd amo lu du labiiak d zaak a ta iteematlif zij Vm beeK eohter ia Zaa ndUI m tii t Mm aa de HM Up l vraag oT uit aadare praviooUlif v T tai i zoii doea nmi wUb tiiv tvu vm Mprekoia anhr v4 ton vwUV n U 0lhj d oP Mea vond w do CeouwBohf Iroowoa luoeoeleB die gekookt en gt peW een food voodcol M ïoowal voor ntnwwhen aW voor var kou iX oofipt bdraagt dil Jaaf d uiderzoo ea di Zeouweoho etroomoft O miUiofu KG dan wofd r iiog geen roofiwniw goptet tf Do nwfcolen ziingoen gL ild o A 2ï pet voor men Bchortj c conwiunptio voidocodle r bltjït diiB aog 30 mWliotn KG ovit wtiio anders vwloron zouden gaan Gekookte luoMwIeD rott n ghm imn Hout zo duB te oonsarvaerMi door dr grt g Wftnin w ze woidoo IngwiroülBd to op 1 3 va hei gewioht da krijgt men ten Iioudboar i oduct Èfpr toonde oa monwtor gdiooitto en gedxoogdo inoBöolea uet de opin rkuiA dat btnneu 24 unrde nioHKilni in d r lijk n goooneorvooildei tooHtaud vkordm varkrecen In de tweede j Iaat had meaft te zonken naar etni zoUuoellnoAi welke aovaaden v mi m doa afval vau den oazdapp Uuoc LH 1 ziekfl aardBjip d eiba vordoo adtioongeroaakt geanodeu en gedroogd u dan m praobiig o diNA vornwft Oo hierva w pd wn oKmetöf geloowl Voorop ei Rat WJ do faUrJoa p dl ucu do groitiMpf uLet jaaigtllti aroiEl it 111 ffiisd snn o dwodo am im to maken i Ni aa i de iiio a iw m aawiHipsilon nog tMgavo jgd geinaiM M nw on gwONh leu koi hia Kokei itm m U uoo dl niet voldoende u bet voer aan tm ja iit ar uil do roavvo oor aa aaoJfM iiJd utt i kumw aaan Uit do vacwt t lw kwaJUMt tav ankata baavaraa fa do Utovüdstoff aan hai vvader vanatraa eu M aa rM rioodlf Ja kaa aatf wul aavruilaii l voar waa gwti iU riiik r varvoarbaar n ila liiiyn au dan balir na ta aaa to ula d boarau oar aioh i tf ionkA ta ina w iullau sIJ hodrogw nUkaoMIk WMr itv nricrwftaw ixMii xlflfa elat aaa hua bokiliHi iHguaaiwiaadai Se at aal t voer koaiMi wt ö Q Jaar alavtaaiA m tfk hwrija dalaar lattiikr aiAwiardll bianp i ta t VMT bi iwotiioor t viiitai aioak ar ood vat dhr apuk ilMh t far Ubm la da vaa airoa liwinar walau aM i iKlI rnm da admiailo oiaartilin aaaid a p l a aiiait lav o ii pwki kaafl KTOird am ta rrawaiihton dat da RafeortQf tfaiaai aaa arakiT ataadittaa laoaaiat d nroduauM lat ivllla lal iIJs ta Ala t voor et nu iamii Ik da vwudmai wa Uea aal alali watan Ir iratawt Ia dw paila vaa ao aaal altaaa badaorWka afaiMv i na da htIxtak C B d voeiMag om alaolito het Iwit la do tjunoodigde how iiuki aan hotil QbaaJi tot U voeren ii k u lhi0 ia ook noodiig ïio taiiFA k bocA laiibajye wdi 9 ofid Aofftu UI b bDC lijJb boevee4beld Do v rltou Uai0 ut 7 K O iuoe elen en 66 K Q aotdaiffttlou of luirdatiipi dHnlilÜeu Dewijl do IUw exiiig de vtnim p ea itfU gdbnilkt xw httt IrooU owvaiigt du falwiek do tbiUtin weike niet minder zijn lalegoodtfej M beste zit otkder do aohif al liHa moit nr 11 zm KOhoünntaktvi liet prodiioi tiat nun it van kring i watdoü ftat moet bti voeder kotiton hri co ftfnaiKT pi m 30 oi per Kilo o nriu Milii II 7 fn fi et Hat naowwlvk v cjb kost aan dn fftbrlek H eeat pur K O d aarciappfJéiehlJim he b n p ü vasten prijs daa do HiigfR riiig do ohtlk n aan zich htcft g i rokk i Mroo eo kal hoirft mtjj tn VöMoi di bo viH lbo A kuucKiu ook n t loden wonlm gnholpeD UBMtoe i9 Dwr in Zeeland geuocff v deriattdi r i on audin vraaig it ot ó vorkui bdt v r ten In d ii Wilholnilnapoldw blj Goi w Kü protf gottünipn nu hot g voftg dHt de Dirooicur een groot voor fiVtaifv is gowordMj Men voedert 4 èS KG por dag dat iai volkomea gk K wat groen mo worden bij vooderd ter toevoeririg bet lidtaaui van de vfta m jiuiJiJ a r T ar riH d do kdkialor teeda voor daaa wa Iq t lil w UJ llt kal ptarilg i n HM bard bal kon De tauxi lulldWM lauado aokHivvar i de kuaHrnia m iriaet da eaiMt £ kii waa lui het eodo van hat Hall Twaa aalko kraihil i imaKiiai mot oBnar c aikapn Allea aou in drr boalo atda kaMiB A nrien xlla moeilljkbtdrm war k rtafr int niet maar Julal diapooi OLtbirftkvn wa t U miH In lan gevalkn n baddeat elkaar kat ayoc a e IJk cmaakt tja nu twft koiak buiradim l ver dra rug van Pravkirliw UIJ kaak dtw brt raami ja naar d a u att aa ai Baa irowltioin filrUll Br da kaaa de mt vaar UklMadt ia bet aMk Dm uu I hoofd MJ nkaar ea daanaaiMB rUUorlIJk MJirwaaDl Oreta vtm BlotModt kaaa dr lilk laat u aicfc aar aaaa itt ia oeiI Paravtorla drukte lawr da baalde dtarrop lluffaaro bat w r ahlia M aov tm hooa kwaaOai nrttani Da o i Mi vao Onla atda nat kaai aelaal etrak Om Oqds wil wat l ai af Ik ah ha aan II dal la rrm i II I w I iiiiniiiaijMjaim i ik doea mljahaar van Blall C I ziji do fotui aan u la bot dan de cn dlttUtti dautMa vorloor tiij tiPt huwimi IVw hIj ataar M aiaha kvarn lm kcMiii do alarrtwi in da vario Irlklalul Mjuurra aitrul ven lam Itieuw itlj bejiKKtA Of Ut 4ailai maar tot tll iUia tvi hi ttnim waa fpfimikm aeker ook eau rib SM Uu adc nlHili daed k o pijn UU vuurde Ijs bukital taUniaiio M kmK waar UrlMak 4 i doUsanlMt amttn van f ra vnrwUd 3A daaaten ilja maaaiAa pg roadoin inii K oMc vuur DodTtak bad M jno ï laaii Hoort b osam bMr aoMalsn Ja lilj I t u u t liMHl Hwl alleai gau li b dti Mi nta ia ea kan dm ati e u t iaten tekkfu Ot hetJt em BlottBledl rro 4 voor hi4 gepraat dtr mooeohonvoor itUerliJkhedou Zoo iailhartigi i U oh nleiiuiiwl uit osw gotdoefatl Zoo ou ma dat ookl Kom teJ B lecr mijol Praotorioal Daarna udmel Erfoh nog ov zichzelf n ova het majaqpot VhiDhÜg lan Uuf ow d n hriat tea ükÜu Ih bloed hamerde Ui zijn idapfln htt mdadi in ZIJP ooren Hij procgi op Iltt y goed mat gijlteden wat alt n liij zij a niaiaKin loe Ijaiial Duk d W oaiirllnaar Hl daa level Hij wi kk alltiin zijn on vivliet konippfciatH 1 Kijn gcwew flij Hop ditara door he woud hi zwe troomd 1x4 ov r li 4 Ücbaani hij voeMealit Mfr Ihm do zon liraudde bK v rmogen uj vp aan n d r n boom n rhigg oo w orde tn zijn hoofd br fn UiJ troikelde over bHin plengt necai hJer kwant bij niet door dif gJwiK daar z n hei pant En bet ugl kin in zijn hoofd deden zijn voefa ateed BnuHor gaan HiJ keek on hoog bf ldwe liMbt la batroDd joM de zon aob Ja en Orctel Ta Wuaeow Klottatedt lal Neel a vü haar eleetile tam ta uo Ja taai God wat wa dat Wsar rvaOo bij zoo ii m Fm n laaaha k h ii Jjy d r gKidHoho Iidliug op dan dob oa filixMldt at itl viatkanira ZU kakaa glkaar mat umu ceaMar aao Uua ik rrwst daae lioodaeliai naar llhrltaudt brnicin aaUr do omto lul tenant lauHMaaa lk kaa hetaaa iMt Ik aioM rkMjk rtw oaar d aMia Oi il imi bat talaeraaii Zulk anr laorl lljktw kiciii liair Ik aaa moeit lu i d tiiaonuS niiA i Dn koelalar raat nadk in klj aal d dflUi vaor nid n Voiln gma loinuul i k k ï zr nrear uw taruakam a Wcr ia M tt acraia Zoek ad dadduk