Goudsche Courant, dinsdag 31 december 1918

Ém UAH UVÜtltAli Mi aiiu ktuout legen t gaan Uet igkabo tiiuor utiUkt er uiU tuui ruMig U e lu luu utu 10 t uiUJi tumitut l i op L LUbuoh gelued in du UAtuiotMo dfltfeu Aul UU U xuucotui flai ie ire EeefU g luei V4ÉÉ e üAJid wil toeuuioi aiJi iN0 u jLMi a eu 8 raau ie i ruuiua neelt al wi U tflütuiij hl prüleWM iutu te bowapc i UüUum on oif u kken xijn bij de Zoudag guhouden butOotfiOi eii met voor guouiea juen zag leciiu üitfLua roep jtu iipüdtaelijffb Natuuxliji warOen op ae uKt tiuragt u ecblldtiu iL bert en de zijnen vooo iUüOirUüuaare a btoeuiioiMieu uitge üMiajtt i kele groepen brmdon ook wat up de gewone manier ioch wnrdt ónt Müort beu o iiigeu vuoirtdiuxénd soberder ilkl eenligu werlwiijk revoluuonaire vorluauin ÜM men zich gunde v tta het aan ii geu van brauuiatap jia In debiegeMhUeo iX regfeeiing wüde een beroep aan het volk iaieir vcrapreiden maar de sp taoiach haddon du autoniobieicn met deze pruoiamotltiti attDgehtHjtl den IniKHidef uu geiiaj d en dl 3i bp groote hoopen in brfliuü gisUfckuD De opetggaiuio rook waa vti ziohnbaar en had het propagandidtir tiche voordwl veel jocgelu aan ta lok Do reimeringBMwlaÜflten hadden tcgaur deiuonftiTailes goor an eerd Daar de er g riüa over sparuujuji onder do rusdge IJo olkai zeer gro ta wanen völe tien diUzeudoii d cbfsu e blnneogakomen De betoogiug n uanien een ruetig verloop boius waffen er even kritieke oogenblik km ola poepen apartadëM en rc oe ru £dgit uideo eikaet tc pankwajoen Een paar Uappen zijn bitear en daar ook wel gevftlen Vorder bleek het laeeurmaJen nfet virBtaadig ie midden van de eeno partij kroiaa la ulien ten gunste van de andere iot enuilge oonfUolon la he eehtv zooai8 Bezemt ntrgene gekomen Toen savoude bij de llareta een kloppartij dreigde te ontötoan loeten een paar woobiijpudeiiide matrozeii aoboten in de lublit Hei geknal bracht de ruzdeeciioppenf onmiddellijk tot bezhu J Een nii awig4iBid waren deliöferal Btraa bctoogJngen die aedert 154Ö niet meer gezie zijn Men z 0 o au den gewezen 0taatSËi cre ainiB Deroburg aam bet boo£d van eon groioten Moet uit ket westen de etod WnnentTölcken Het hoofddoel dezer botooglngen die eveneena veel aoeneohen trokken woe niet zooveer een teeken va £ t gm leven te govon als wel dare geerlng tegwn do spitbclörs eo onaChon ktlijke eeolaiisten itr oadeTflteunee De rijztnii£g e betoogera trokken overal op oiidw de nieuwe rijkevlag zwartiroodgoud Murkwa n is dat Liebknecht 8 Rote rahno zeer vertoornd ie over de bur gtrlijko botooglng Het blad reageert er op met bloedige dreigementca Het sohrijft fdo bourgeoisie heeA het gewild dat de Hlraat tot geve fnel erreln wordt De pro lotamëre Kullen den rijd aanvaarden waar zij hem yindea Zij zullen Imn wa pcna gereed boudien zij zullen strijden mot doodsverachting en opgierwektheéd en wij zult f hot einde ruaüg afwachten CieiiKncelu de Fnnsohe premier heeft ondor diepe aandaoht in de Kamer gesproken Uit wat hij zef blijkt duldeigk dat zijn streven eea aoder Ifr dan dat van Wliaon Onze mannen wesden weggeaaaaii on z Btedon in dorpen verwoeeiu De geheole wer zt t da uKw niet weder kiiuijMi gebeuren Er la wn oud stei sol dat tegenwoordig veroordeeld schijnt iikoaj waaraan Ik getrouw blijf Het was dnt do landen bun otgen verdodli n or gaiufleerdeu en er naar atreefden goede grenzen en oen goede bewapening te hab h ji tn er op uU waren zorgen voor hclgetvi men noemde het evonwiebt der niogundlieden Dit stelsel wordt nu vw oordorld mcAr lodien zulk een evenwicht boKtaan fafl vöól dan oorlogl indien Ea geloHid Amerika Frankrijk an ItaJlete zaïuen overeengekomen waren dat degenen die een huniwr aan zou vallen allen aanviel dan eou dq oorlog niet plaats gehad hebben Indien uw vertrouwen mij ter vrodcBOonJerentte zendt zat data tel sol van alliantdes waar Ik mot van afzio er mijn letdeoda gvdsAhie zijn opdat men niet b J dmvredo vier voJikeren zal eohelden die geza menlijk den strijd voerden Ik zal daar veel opofferingen voor doen SolHnJc my ook in den rede uw rMrouwen dat mij zoozeer vereerd ea tot nut gestrekt beeft io den oorlog Hat betreft een iatematloQèJe orguÜMtle waarover trouwens nog geen duUe lijX lioht opgegaan la indien inlb een organisaUe nog iwpploQïentaire waarborffpr biedt voor OW poalile aa de g legeoheld onze off vrs van mlUMre voorbereiding to verminderen daa wU Olamanoeau dat wel van ulk een orgaotafttfa aaoneoetv Uen aegt thans val Br sal Ooedkoopste en solledite adres voor Meubelen all Talala KaaUa Ballattaa Stoalaa mat iMr pincha V raa T1i eulall Spiaiala SaklM 1 a aM k w U Lirl a a 20 EOHT ZIBN mamm imiMiirtiitattHi Van der Msulan s ONIX Ikoaaül vu da Ck aüwk M Jlnlw MaalMbanU Aanr M Wu r raabaia r li hel midad dal aa gebnilk vaa 3 baU iadar li d r aaa Gal en Niersteen volkoana taMt BmIM oaKkulatHk aa aoadar Mt Pri I pat baMa 1 M VaiMOkaai u Ooada M ANTOM OOOn WldfM W4 1 NiïWEH OORLOG D ni uw Duitsohe rttgaerlng y Urn oonstilulls v n hst rijh Ëvn volkslegsr D batoogingen vflii AOnttAga wittnivMiOMaii Msm Umi woonia L ut iiorltja wosiit faoMnia du üe lut ouüi uur ftüMüuiuuüBtfjfcA HMMiUtua ml U Lm tMvu t iitXiim juLuu ut iija wttfA u fcwi tuai iithtmt iioelt itt üo M ü ui u4 m 2UUUM ftkj utiUi ihM0 MOUnOUüu vtmi Uuk u t uflu tuvu vuu um LZiMiati uit tUiiiju voM ruoitMuec i Omi uo oïauif iv tututiWuvr of p ujt Wp igut luou ui uut iM upiuokLu Out ur luu UttU lUuut vlu jtlUlUUlU btMtuiUU U 1 gUWUJ UUiUil O üp uoi ol iuii k Uimu ywtlüopiti uit viji oIm r uit te zonken dae iwar eenotu ziiOutf £ eiM uu D waai iu vóór lien ii pmurmu ttu k luetut iM üiUti eitjBO liMMtrtiKiMou wonJMU yaat tyattid e üüd orïtfojrt iM mouw beooomUo ItHMn vtMa liM kaimaet uauiuu asA di ba riUKMlti ug u dot4 wu rbg wtvU lwi aaJ l ien buuuuouiaiui do port Ieuilia vtui btu touiMuusoiio a iMJii NoMKe de nuUtairo aouiftlt lCuulMleii uu Wiaeel d souUiti pt uU M zaMu o stoti zaj oaiUfiu Üti oaworp vüof en riiiuM0D ti4u ie ia UtajiB met lliedeel tM kuod geuuMUU iJt VittTvtuts laoltU dftwrover die voljftiuiu UijiCOAMitiribedtta Aitu litil üuofd der iKuitfCibo repubUeR zal utta dour liut volk gMottüa ureuadfliit BtbaijQ l e prti0id at al uea positie tx LHMica wdJLO liuwiiea die van deu Auie tuMuii 1 goiegm i Vvo lM de Amerl kaadiaoUa nreiiid at wonlt liij eiunea tioci Diei blj een udlreote ma r rociitat3ro k0olu voriueziii iMacwit ea zaiiuj Diet s utijit de AutefUUi oBciiö proiideat uu unuUwoatdetljk taitduoorotarLaBfisi ftU ti u i utoa benotiuien docli eTeaal do bii jMoUo kunufo wu pufitfiMuitav mii nM tfio l euo Hucu De lod vau dit mi luagcrio bUiüeveu uitt no kflUtftgkcarvijs pairkaiKnUjieöua te win douli ziJ noetuo i da uecniüTUeid der wetgoveode Uoliajueii IV wotüevoDdti hohA nen éai IJultsohe ropuUlek luoetew em op grond vaa het lueMt vtIjo iutiiU GoU woreld i voriod voik hujfl MQ attUiubuis zya iust atotwliuiB w fttrikt nowteakclijk oui het föde ral 4 ho groiiiiU e j ais il v au li t IXiife cho vojt to bevr i jigcti t uw w wauoeor do aaivduuUiit van Duitaoli Oosteorijk lu iMAi uaJjijgilegeü trfAoïn of Töoc atör hl hol voöTOMiwa Ugi T gioB ee staIcuUuls kaa geen bezwow wordw foop piard da r tija ledea wordon algeyaftrdJgd door de parlementen der boodaetateii die evQDeeufl op gtiJtid vau hdtaell do kieereotu zijn gejcoBea al d tsene vat VDor hSt vollfflèuie g ldL Bij mooulD verafaiuIeii tUMQlwa et statan en voikflhuifl of tuaechen de wetgeveode Ufliuunea en desi president beebst een beroep op bot votk he rtrfereadiua Het vwrtbestaoB v n Pruisen in zijn fauidigeu vwm i onmogelijk Bnüdca heeft zijn htetorisohe rol uiig peokl Ax Prul sldche atroooitla Mi ff rki i oppenuoiibtig iceAi de Franse 3 r Dea m Uauitturg o aie alom ge ftohte iMiiien vooröwstaaai moeten eea TïffgiwU aohterlaod krijgea De verowil aSam van de TiKrlngsohe ta4en tot dóo groot ül ringwi lOu onmogelljik zijo wa iww mol Groèt Tünngcn een regeeringB district 70U worden en wentueel da geo graflsolio en econouiech tot l ttriö en beIwoéüodu dSatrioten ran Noord öeiwen daarin zoudoi worden opgen unan pe Ttrdeeling vm Pruteen zal v Uiobt bevorderd worden wamesr men het alge meene aantail der Ter egeiimc0rdlg rB der bondabWen in bet atstenhul tot op 69 beperkt zoodanig dat op elk mlUloentnwoncffÉ vao TXibKhlmid één vertegen woonfiger verv U Ofschoon Pruisen aldüfc aanapraAk op 80 v rte enwooTdlger tOii hebben saj het ten hoogvte 23 krg gïH Woult daaj owtegea I ieea in verwAel deu Eelli ndise bofltüuretfatrlcten ver daeld dan liedft de Prui lsohe bevolking aajiepraak op het voUe aanta haror var togeiiwvjonll t lil het jttoohul8 En onigokoen zat een kleine staat beneden een half of óén mlllloen InwoitprB geen ver tegffliwoonUgeaw in het atateahula krijgen Bij do goheéle nieuwe lodeeUng van hm l i4l8cfao rijk zal echter M inlöatlof aan de sAJde dor bevolking stOMi en do ïijkwregeerlnff zal zioh lechts voorbohou dei de wensoben der provtaciea la over eetM t ntii4fig met do belangien van bet rijk te brenj n Noake heeft groote plannen Een medewwker van de Deutsche Allg Z hqefi iH n onderhoud gehad met den nteu wwi ataatsBooretarU Noeko dJe toet da orgAnteetii der Jaodevordt dlgüig la bofatet Deze he t bom tnodedeelingen ge daan over do wfjw111ig Volkawehr het nt iwe leger dor repifl S dat aè wor dei uneogeeteld K MwlUigwi boven de 34 Jaar die aan bat ron hebben gediend Zij zullen Tdor aan half Jaar wor den verbonden Hun jNmowAm kleun zij Mif De Mnbe daad vao at le r cal ilja de Ml het OoMm dcyipinda ceTCnaaet eau ntauv laabt g ai h i an w Mlen Maar Üi verzoek u uwe gedactuen talalen gaan ove de wereldkaart De volkarcu bebban zich euwigi op elitander gewoc an Wanneer os wordt aaagaKondicd dat e raobt zal worden gepleegd is het te t wachtea dat de groote en eine volken voor de rechtbanJc suilen treden ik ben m ten voUe bewuHt van de belangen van ni4pk land an ik denk geotadig aan do onnudd lce genoagdocnuweo waarop h taiokrak recht Heeft hit z n isc en welke ik moet flt u4 n ik aai met niet x sen welke er zullen er wei Hcht Un die ik zei opofferen voor hoogere belangen W y hebban de verwuuung bebaakl doch het is de plicht van ons en van allen om te zorgen dat deze overwianiutg de meest giiiaetig e moriele re uitaiteo heeft vour het weizyn der menachhftid iir zullen peraooaluke offers moeten worden gebracbty ik ben bereid ze te brengen Ik verzoek u gedurande eeoice wekea oiforvaatdifheid te betrachien Ik iwb oud onrecht U heratolien Clemenceau spreekt van h t onderhoud dait hy met prenideot Wiiaon iieeft gehad Wilaon Wien sonuiuge iwraoaiea uit party belang voomeaMUB toeschreven die weU licht met d atiaw zfjo beeft een numen geest en boezemt eerkaetï dn wegene den eenvoud van zyn woord n de edehnoadig heid zuner gedachteo H heeft WiJecm mededeeLuie gedaan van een gesjkrak dait h j oulaufs met Uoyd Geoiige geiiad heeft Deze laatste xeide tot Clemeooeau erkent sn dat ge zonder de Bntsdw vioot den oorlog met iind kunmon voortzetten 7 Clenmi ceau antwoordde Ja Toen vroeg Uoyd Geoo e z ge geneigd ieta te doen m ons m de onmogeljgkheid te breaigen diit opnieuw te doen Clentenceau amtwoordde New Wilson zeide to n ik stem in met hetgeen ge toit Lloyd George hebt geoegd Wat ik den geallieenlen regoeimgen heb voor te stellen z avn uw antwoondan meta ver anderen Thans berrwt de oppoatw haar taJotnék Ik verzoek de Kamer deze te laken Het vradaavraaigBtuk is een der moeilykBte die de natae m voorg le di Frankryk bevindt zich in een buH nder moeU ke posdtie omdat het t laitd is dat het dichte b j Dudtsch kuid IS gelegen lïet ia ontnovelvk nvet oude jrteenen en met de middelen der oude bouwkunst eea nieuw gebouw op te trekken G j wilt ean meuwen geest m de oude daplomatie iuVBoren Ik ben met u Wö Kullen trachten te land goed te dienen waiiaeier ipj one uw vertrouwen schenkt Maar indien gu bedoeling hebt van beataurder te vorandenan doet het dan dadeMjk G kunt bet niet onder weg doen WedsekiPchner burgemeester van Wee nen heeft vierklaard dat de ellende door dan honger t Weenoi verooraaakt steeds kraaser vormen aanineenit De mwonero reikenen nog enkel op de hulp der entente Geruchten dat NedeHeiDd na wat het t denfl den oorlog voor Weenen beeft overgehad ook thans wiil byspnng en monterden de mcmsehen xfp Du tocdüand ia met meer b machte Weenen aoor de tweede helft van het oeoonamdscbe jaar heen te belpen I De eerste trom met ZwiteeiBche levensnuddelen voor Weenen de bg Weenen ent spoord Vyf waigoiiis werden beechaddgd maar persooiUuke ongelukken w£i n er met en de mhoud van den trem sch nt de stad Zondag te hebben bereikt BumNLANPscK nmivwu PUITSCHLANU 1 jitiiimuLude anarchie lo iT Uiiait hebben groote pJiondePingen lUbiM LiaA l e v ctUurpte veiiigheid uiiMitn Hii iSM iiiaUuaiooB Alleen m de bovit aak van OoIJsi luulJt Wsrd door de m uitstó v ior mwr Jan tóOOO marit aan goe dudji gi rooj4 De troepen die verklaarden a t ij mtoliLclous waj a weigtardeDi M b3 lieten üQdwougon vaoantle rtVJfwH ueu iTol nnood heet de oomnda a uui vaor Je lieinobuUsaUe in Uouaren fti jüJirijvioii iiBot iiiLor dan 10 ajioedUwre geauivikio 10 dagen SKap doen zetten en wel va @ i Dec t m 1 JanuarL Zuurkool ili gtvo s an de demobilaaaUe zijn ki i iu iclibtau J tffPiioiB noeveeiheden zuurkool djö vnxw tot UgOT b amd waren beB0i J ji x t oiiten Uitxvau rijn nu 30 mU Il ii K G ter beecliikitlng van de burger iM jJivi£i j geatelJ BINNENLANa VUNMerwaa Ie ÜTf a la de ulgvniL eae oz Adcrili Hl da verwenigiug Voisonderwijs gahou 1j i onJi MiraULcradiaf van den hoer o A elv rd r van Arnhem Ver O awooiplijpd wareui viji en taolitg aitiv lijg i intt het hoofdbestuur Ufliiron foiido 2i6 stemmecL Biijkeute h vurs i vau de tmanoieele oöiiuiuseio hebben de inkon t3n ovtr i l oddro eik i 10 BSO de u tffiven f 9 4 Voor lyiJ 18 de begrootiiig n ontvao atau eii uAgavui luojnd op f 12 050 oor BcboolfoadBen voor aoiüppuMkande p word 100 iditgieipoklteii BcbInN ïj werJ de aitgemeewo vergoderiog in 1119 tt Utracht te iioj ien De aflepiiig Nkuweeohina IkSd een voor sN ingollenI Rtrekkiaide blj de regeer j en Vulkflver cgEpuwoordiglu aat te drlo gh ii op wijziging in de Isndbouwarbe di wei n dien zi i dot i loouaroeid aaa kini prpn b noden d en aar verboden nonie qi in verband hlirmede op wii 4 ng Van de LecfpUiciht i t In dien rln lat hrtj Iwndbouwbwirijf voor den tijd an z B V Jviii oint te V¥it v llen an do zijde van liet hoo dbea nur b Htind tegiMi dit voorstel geenerM bi waar sKiravenzande diende op het voorst v n Niieuwcacbana een amendement In om allen Imnd en tuioaxbeid aan nof leer 1 ui ttiy kin ieren te vof b udeti AtiuH ge iiiouJoird werd bet voordat Mn gaanuen k m vooraUiI Deidtfi om de weoacballjk mrid uit te epreken dat het orio ele ge de ite van hot orgaan worit feeohraTea lo io gewone apelting ward verworpen er wftrcii abïciijte 5 at voor d afgovaaidi den Spraken lob uktl n goiiMiu an bet voorstel Brummen om bj du iv ooita oAO te dring n op het Uie luooii voort clirij ven van oen veraenvotuilg It ell g zooaia het onder de diwusaie t wHTuL wijzugil De vcrsuderiog nam üit vootMied U ii siotte m algeiueene steuimiui aan Een vooreto Ameterdam beoc d er bij Je npiüeering op aan te bringen dat Ie iolv zal wfcrnlen ingevoerd voor doof 8 O nme bbbde en zwakzinnige bIndksiefL H llravcMfhagie 1 1 hoewel de i rekking van h voorstel Amsterdam zeer aympatldofc vindend had tooh bed ifciiigfcn daat tïSlen W ar Amflterfam ailoen doofctomme illinde eiv zwakzinnige kiindcien op bet oaS hod wuldo 8 lr Jenhag II tevens eeit luna breken voor da alectmboorande Kinderen die niet met de doofstommen éftn rubrirtk aamdogebracht mogon worden on vsopts voor die kdiiderfo die door hun hcbamelijken toestand nimmer ter eohoo Itunnen gaan LaetóMoelden blijven tbina ffehoc vam onderwijs verfltokoo bejiailvpin io enkel ineent waar hun door de ZOT eeiier afdwlln ® van Volkaondenwija im 3 iidorr iaht wonit vxüstPekt Temetndo de I ntrpliati lwet ook op deze gtnoepen van intlCTön van toepassing te doen vi lï aren wllib 8 Gravenihege 11 hot vooretel Am sberdam fa en zin geamendeerd zien lie liootdilK uur dat dtch g aeme voor aaüinemmT van het voorstel Amfflerdnm ver klaarde was vol men b irdd deven aan het anwndement a Grav nhagiB 11 ateiin te vofleeien en drang bl de vengnderlng riabtl op aainaemiing son Het Fflot der uitgebreide discuslatee was daiB Uet voor l van s Granremha met tH goiiieene etemmon werd aangenomen Vervodgiens weld vastglestold bet regie mont til steun mm Volkamderwijs waar ffwr als grondslft kapitaal een bedTa an f 8000 aanwezg blijft Dit fond dient voor h btiitengewono propaiaania van VolitBon lifrwiJB bijv In tijden wanneer de opon l i ro aoh l ontisllg in het g Jrang ion Ifloman oa de gewone a gei6 ww kfl van Vo4 iond orwijR nirt tocnikend Wezen zou £ en Beeld van de ZeauT ftoh ViAamiohe Grens mi ontvinigeö eon schrijven uit eender grei pJaailBen van leeuwsob iUandereu waftwn oen typeerend betld wordt gegeven van de gamoedseteiumiog der bewooera ven die thans veel besjprokeo landh streek Wij ooUeaaen aan dat sohrgven bat volgende Wat het leven aan de greus betreft ik wilde dat ik den dag van morgen hier maar weg kon Wat beeft de oorlog tooh vel kwaad gestldit Vroege leefden de lucDsoben bier B gen en Hollanders als ht t ware ondereen ma ruzie efskodUijkhedon hoorden we hier niet WU deden viei do Belgen zaïen ea omgekeerd de Üt lgen met ons Wij bezoobten elkaar e fcusgos en dronken op eohte Vlaameche manier samen een potje Uer W t moet daar nu allemaal van komen t Wat een iaat en moeate bebliea wij tooh met die Belgen siodB de draad weg U Vroegere beate vrienden koeren ons den Tu toe en wUlen ons niet zien C e vroegere kJlmten van den winkel komen kgken ol ze wat kunnen koopen en ais wij dan zeegen dat het allemaal op bons gaat en dat wij due a n h a niet mogen vorkoopen worden wij voor allee wat leelljk is nitgeaoholden Er moet aipoe d g verandeidnif k snen on door aaksn mot elkander te doen alles vergeten of het loopt beelemaal mis Wij Hoiianders kunnen nu maar iieen goed meer dom bij de Beigen het Is alles tevercaefia al onze woorden die wij spreken allee wat wij doen het wordt aXles verkeerd uitgelegd De Hollandsehe sojdatan aan d grens worden door de Be g isohe soldaten uitgesleten en gesobolikn waarbij zij dapper door de burgers worden gehoi pen I aarbiJ komt oog doi hier lanipsde grens op heK Holiaodsche deel ook veel Belgen wonen die sterk partij kiezen tegen Holland iets waarvan wij vrooger hier nooit hoorden Maar de meDeohenen de dometen bet meest an die zijn er hier veel zijn nu eenmaal door de regeerlitgRmaa4iregelen ontevreden gewoT den Kortom het Is hier een ellendig iaven Nu komen w nog de anoexadeplaa nen bij om de zaak nog wat mooier Ie maken Er ie hier een emeene proteetvergadorine gehouden met vlagjgendac enoptooht met muziek tot bij de grene Toen de stoet aen de grens omkeerde werd er geflMen en geschoklen door de Belgische soldaten en da burgers Wij moeten ons dat alles maar laten welgevallen Wanneer bet oobter mocbt giebeuren t Zeeuw9oh V3aiaaideraQ blj België wordt ingelijfd dan zal men Mar eens den WIJ ZeeuwBoh Ylamingeu wiUen van Holland niet af wij wUlen geen Brigenwor den nooit 1 Ze kunnen onzea grond anuexearen ons hart ntet t Wij blijven Nederlanden I En ala het Codi gebeurt ails onze ond tooh door BelglS wordt ingepedmd dan gaan wij War weg dan komen wfj naar BollandU KJBNNISGEVIN6B Wae en Waskasraan De BURGENfEEöTEJt A t Om GOUDA broiijfl ber a emewie kennJk dat de b bxI muinpTijzen voor w as en wacdbuarsen zijn liii jettToleken Gouda 80 Dwember 1918 De Burgemeester voenioeral ULBO J HIJ3 De oourautenoBderaemingen worden opnieuw getroffeu door ernstige nuuttrc en in hunne bedreven De gteent olennood heeft de papierfabrieken tydel llE stopgezet en voor de eerste maanden is een sterke rantaoeneermg van het courantpapier vastgelegd Daarnaast is de papierprua opnieuw verhoogd Tengevolge van deze sterk ingrj pende maatregelen z n w gedwongen het aantal pagina s onzer bladen per week te venmnderen en daarby tevehs tot een kteme verhoogmg onzer pr uzln oyer te gaan De abonnementsprijs zal met mgang van 1 JFan 1919 bedragen per kwartaal fBJêö franco per post f 2 75 f voor weekabonnementen 17 cent per week Voorts zun wy genoodzaakt tór besparing der ruimte m onze Zaterdagnnimners ons volle vryheid voor te behouden om de advertentifin die voor plaatsmg in een Zaterdagnummer worden opgegeven een of meer dagen te verschmven Voor de gewone advertentiën welke op Zaterdag moeten worden geplaatst zal een toeslag van 20 opden geldendeft advertenüeprys worden geheven De advertentieprijzenbluven overigens ook voor contractanten van een bepaald aantal regels ongew zigd W i vertrouwen t at onze abonnrf s en onze adverteerders bovenstaande maatregelen die w door de omstanAghedeii genoodzaakt moeten to psssen zullen billyken DE DIRECTIE Gouda 31 December 1918 De Directie van de Nteuwe Zu dHollatider besloot mede op grond van dezelfde overwegingen als hierboven door ons z n genoemd den abonnenifintspr s van dat blad te brengen op ƒ 2 25 per kwartaal fr p P ƒ 2 75 Bediening Fentveer Tutfsittgelgracht BLKGi MLi öll K en rtiOtHÜuDElid dit GOLiM ureojj ter aj mL enu kenHja dat met llngang van 1 Janiiaui UV dB pont 4 d 1 ortdin pMSraohi op Zoadag an l ge inean erlceoue CbriMteiij e l Btwigon geen dienst zal do Uoiid 30 Deoembor 1018 Burgemeadler ea Wtjihoudets van Gouda J VAN GALE 1 L B De SecröurU R MO£KiÜiUt V S STAD8NUUWS ftOU A 31 DwMiaMi X9m Aaagehonden Door de poïtie aiiiier U aani ouden en in anreet gMtcui de opkooper it W al mor vonlaoiit ven heiimg van oud koper £ en naar achoenen VeifUctMi van dienot van eL n paor stfnoeiien ton u adeele van een wimiJeUer aan de laj ie aaugehoudm de zwenver C H IV liia verbtijt bdeid in een volKijlo0 ment alhier Tooneelclub Thalia Zatertlag 2o Jauuuiu booipt de Qoudaohe ioomeelr en DocldnutlecUib Tnailla ia da zaad Conooriuu Ikaar tweede uAvotinng m dit aeoizoen te houden Opgevoerd zal vojdc Jomge harten biijapel In drie r alliy v a door Marcelkis Emants X it f k werü meermaJeii nuA groot auocea door beroepsgözeiBCitiappeii opgevoerd De fiLgJa herubi m uandeu vau den heer Ant Bou lUiO ber Nti de pauze zullen een voordraiobteü en besuj w orden gegeven De avond zaA mot een bal worden bealoten Kalenders Van de N V DrokM Tii Kocb en Knuttel aUuer ontvingen wfJ im eu maandki aiKler wiaama bet achild een speoiiKk Goudtoeh karnktor draitfb Het heeft nj een aanck e kleareD reproductia Yfm eea der Goudscbe kerkglMu E blok knaakt met de zeer duidel ke c f rs m lattera eeo eenvoudigem ecdddfn indinüc Papierraataoeaeeriag ca prljsTerlnoffing Ongetwijfeld zullen de oouranteoleaere advocteacdeffl wel hebbeu gedacht dat u de oorlogstoestand gDfiindJgd Is ook een einde zou zijn stomen aan de varboogingeu die de couranten telkens vjf hunne aboaoMnenteprijzen en hunne ad verhaotietaneven hebben moeten toepaseeo De courantondnmemingen zelf hebben niet anders gedaoht en niet anders gewensoht Ut blijkt eobter niet zoo te mogen zijn De topzetttngr der pvlerfahriekao teog volge van den steenkolennnood êadmuh klaps een aanotenlijk tekort ontstaan aan oourantenpapier waardoor alle bladui zonder ondersoheM In omvang aoetttn gaail verminderen DaannedB houdt onmiddeliijk verband een aUJglnf der papierprlj en Het g froig isttru Is dat da o ranteu zich op den Inboud mooMn gnau btMrutipeu o deanletiegenstaande TOor hoogere mti veu komen to ataaa S daarbij komt dan nog dat er boei wat minder advertenderuimte ter IweobLkklng koint speciaal voor de Zaterdagbladeu wdien di ze do iiaere het t ciaag rijkate aiieuws en wat oiUspanuin0aleotuur blijven geven liet is te bctfrUpen dot ondw dezeomfltaudtlg edieu vele dlreoües van dagiUaden zich ttoe ongaarne ook genoopt sleaom tot eofU e prijaverhooging over te gaan pe lexers en adverteerders zullen aJ moeten zïj dan iets meer Ijetalao oob meer prijs stellen op een beknopte doch tooh nog goed leesbare courant du wel een zonder mhoud En zij zuUan die varhoo giin daarom zeker billeken Het pontje over de Turfslngilgraeht Naar w j vetnemen kad het pontveer over f i Tarfaingel iecht op Nieuwjaarsdag tot uur s nannddiigrs dienst doen QOUOEBAK Blj do firma BdüiTer aciieapabouwwe al bKer w van de scueepsweri een staaldraud ontvreemd De politie stelt een onderzoek In apo T uj kuiiiuen taun de eUldllen raedoaeele vaui den weOjtriJü Oljmpis Veteraoeu tagea de lioio nlKUiiiM he t Ci ieiuBireUitij B VMii de bLii idBiOcait ra ia da ploeg samenöieaielid Uou i doel UVB vuljl BiOKo eui Wildon K iV B iiiter Klijgalaau N V B Mooi K V B Bartotfi N V Ü lUiJdoii G r en8 F eMemaü K V B Caöbaleyn Aliter e en v d Ende NVB voor De Oiyuopm VebuMnaa iijn W Cremer doel J Samsom ea C Jonker ao ter i lioeB W Wagner en Moareohalk middsb üacitare M C bamaon Briakman van EtjA en Nttgrta las Boot voor Hopen WIJ sdeohts op gped weer danwdic aoe een aardige ontmoet og MAJUUmHUOnM Coüf InlBMcnu Goud m iuUAm GlMWMvMiv VelUiif xm il Dec 1918 Spraileu 129 86 id 2e soort 16 18 pe 100 K G Hro io savoy Ml 11 80 7 20 BoerolMOl 10 60 8 20 p 100 fc SoMono 1 60 8 80 Prei IllO JO fet lOu U Eiroteu 117 40 per 100 S a DE SCHKEPVAAET GrsM aangekomen U x NederlaudBcho se Algeniii h J9 Ueo van New ïork te ftoüeniam afljDgakctfnea mei eea ladiag giaim NZe OKAADLOaZk 0I£N8T De Schelde kwestie BEKLiJN Ui December in de Fraosciio KaïULr verklaarde de iiranaohenn mister van Biutenlandeche laken F choo dat de bcbelüe monaingi en de haven van Antwerpen voor het vervoer van gevangenen zonnen worden bennt Voor het bcheideviaagetuk dat thans zal worden geregeld ia een commissie benoeird De eowale stai overweegt dl kweetie van de benutting van Hijnha ena ter verzorging v n hot bevrijde gebied en de legere In Amerika WASHINGTON U December Daniels hoeft in het represeidanteuhuls erop aangedrongen dot het viootprogram voor 3 jaar zou worden ooedgakeuid Dit zal met van kracht zijn wanneer een iuteirnationade overeenkomst wordt gesiolen in 2ake bewapeningi De Bobjewiki trekken terug LONDEN 31 December Gamekl wordij dat de Boisjewiki m de noordelijke Kaufcasua ooider voortdureoden druk teruftrekkfoi LAATSTE BEBICHTEN De Sum Femera LONDEN SI Dec Volgens de MonuDg Fost worden te Belfaat in de gevangems ongeveeï100 inoenige Sinn Pemers dae beweetden slecht behandeld te worden belegerd Over de voorloopige plannen der Sinn Feui rs wotdt mt Dubim gemeld dait te Dublin een bu eenkomst van Smn Fein ra xal worden gehouden waarop gedelegeerden nillen worden aangewezen om ook Ierland op de Vredesoonferemtie te vertegonwoordi gen Waaraoh zullen i de onmiddel i ke invrüheukrteUiiv eisoben der geii erneerde Sun FeuiazB Tarwe n fcanstaest aangekomen De S4S Kennanerlaikd met tarwe van iPhüedelphia ea de Borneo met kimstmeet van New York xyn heden te Umuukm bin Afgebrand Ta Beekbergen is giistetnacht en groo te landbouwschuur afgebrand Met moeite M het vee gered De oogst die ut de atdumr geborgen was en een waarde van ƒ 40000 Tertagenwoordivde is verbrand Nederland en de gessaocieerdcn De Haagwaie Kruia corresp van bet Hbl eWMemt dat de NeJerl Tojeett jig geaji be zwuair zal maken te n de raörfaiteiLrlog nik de Schelde vau de geiesocie rde troe pen m het belette gebied van Dtiiachtaud Een deliuitiei antwoord op de desbetiraf eiiae vecïoeKïn der eeesaooleerde K eeriDfeea ie nog nlot TWienden De schepen terug U To imaglfÈÊm vtrMTMnai iioogiftu Dtaud lol 1 lo VaUmüa i aagau s a ud flo O Ie Uapduand NarwdoHing tut deu vogeuden dec vfoM üG tut meJiffi wind uit noordelijkf it atLiii n uevodg ttA iWJJu bewolat Jwal 1 mn nog regMi o uneouwliuien koüder BUEG£RLUK £ STAND GOlDA GEBÜÜEN ii Deo Maria d v E v iJKMuen ea t Bimneke laaac z v A vHin i e ti iwen en W van der Dr k L 2ö Cor 4iii ü v A van Viiet en J Gi ULWD 31 Deo J E J b rebs ea U A U booek L van Gsonsigan en J tülobbe OVJiJlLEDEN 37 Dec WUhelnilua 0 Baar ei v ï C v q Xante i4 i 29 Joaanna G BoeLaos eh mét C an Harten öö j 80 Antoon van lieeck bJ i Mö rietha van dw PouW g h met CZuijdveid 71 AijvjarMflji xi KUaibLOOS Koffie I3üliGEMLEbTEit ca rtaniOUDElCs vftö WUUDA bren gbii ter al nteene ken iis ttat van 1 t m lö Januari iJliveikrijg baiar zou ziju op bon no 14 laotr m e on üoitiei auirt ons iioEie en an IS tffl 31 januari UU op non iu 45 fc nertiK en koUiemaPt o s itptie GouitiA December lyiM Bui emeedter en Welhoudera vpornoe ud LLBO J MU6 De Swrotaris K MOEllKLhK L S ÜÜöliljijUUO Bantsoeneermgabona liljltOl ci üil i ei inLiiaOLUEiv va 1 GUuDA üri aitiia i r aiu uu euo kanaia dat m l tm 4 jamitin ek verkrijg bau za zijn op bon no 04 van het Le V iiuAiimLUiei euiitwe a je 1 J G Kl iwudupjie i u ö o nt en op bon no üob van lui ijavene inwlu iit ocKifl 1 KG veftiUkirJaippeien i oriit il December IMÖ ButVE i ee tu m Wethouders YöornoüJid LLBO J MUS De Seoreteria lï MOLKKEhK V S ivUöiJ LUUo Bantioenearingsbona iA DiHi oii utt v n lOct UiiVENöMlD iJüjijijj jilJtï UKljJ urenjjs Wr affemtieue lUt diü gmkleuni ieveii uittdd dien büiui vorder ou ei atjg ziUiui zijn voor 4an AdjiKoop van aarUtupipeleii dit deze boua wee gieitJJgl zullenzijii Moor den imiittjop van peuivruoUten üomLifc dl Ueoember lyld De DipeOveur vooriKOwnd P L ÖILLlSöEN hUblELOOS AanTulU abroodkaarteD l e Dlnii bJt K van hut LEVENbMID iJbLENBEUKlJl brengt ter atg neone köüiUB vaa beilAn eb JoiKten dal cv Vnjdog 3 jatiudiii 1J19 tuaechen eii 10 uur uQ ie boterhal onder het stad lui op aaiQvrago door of nauiens net geziiidliöofd op verboon van IfOiiwbookjo voor elk nd boneaea bet joar tot zija gk ain t oioiorende een aanvuilm Witaroodkaflrt itaiu worien verstrekt van het ble l in bet d4e tijdvak en dat op de t ons van did aani upiim bnoodicaaren 0 3 KG Ü Bcrin l bloam kan worden veiiregieii Goudft 30 December 19lct De Dueoteur voornoemd P L GILLISüEN De ndei eteekende wil b dezen doen wtrtien dat h J de metselaarszaak s i6 weüce hiJ jarenlang d2 ef heeft OVEB6EDAAN aen z jn soooa Dat hti zyh clientèle mngnmnis bedankt voor het door hem gcaMton vertrouwien en verder zijn opT dg rs m die zaak van halte kan aaabeveiea Hoogachtend Uw dKnatwilhffo daeoaar T C KOOT q aanvuUuv op bovenstaande advertentie willen ondergeteekeaden hunne clientèle df n weten dat z met de meest mog lra nauwgezatiieid zullen voortgaan de oidera voor hunne cliënten mt te voeren Tevens willen zy doen wetea dat Tanaf 1 Jan 19 die zaak en timmermanswerkpiaats uü z ua Tvrboiukai waar OTWituMl ffebruik vam gemaaJct aal klanaun wardw Hopwid door prompte n iwtto bediaiuoc het vertrouwall dat hun Vader jarenlaiix kt dia aaaJc cenóot waairdi te ztiüen mn teekHiaii atj M t de nneat xit aiai Uw dnKtw dlenaan 6EBB KOOT nor kltin Mrgi to koo i iii b ii AdTM A VAN ASSEN ttVionwi Nu de demobilisatie gaandeweg tot stand komt Ai jtA ai heeft het Nederlandache voUc zich af te vracmTof het mond niet vorplidit U iVne erksoMOUitid en waardeenng te betuigen aan hen die in de laatate vier jaar eduresde korteren of langaren tüd de persoonluke lasten van den oorlogstoestand moesten dragen De Kegeenng zal ongetwyfeld het hare doen om den overgang dor gedennobibnerden in hunne regehnatige vrerluaaniheden te vergcmalüieluken en om hen die met aanstonds werli vinden in den overgangst id tegemoet te Icomen Daarbq wordt lü gesteund door verschiltoide meer of minder officieele inste luigen en particuliere vereenigingen Toch zullen er onder de gedemobiliseerden een groot aantal ziin die in hetgeen wordt verricht Hn hun den terugkeer m het gewone maatschappeluk leven te vergemakkelijken slechte zeer ten deele een vergoedmg zullen vinden voor de schade die zg hebben geleden of nog zullen Uiden doordat zii zoo lang de wapenen voor het vaderland hebben moeten dragen en daarbij uit hunne gewone bezigheden z n getrokken De ondergeteekenden roepen u daarom op tot het b eenbrengen van een kapitaal waaruit de gedemobiliseerden die wy zooeven bedoelden op doeltreffende w jie zullen worden gehol ien De gelden zullen strekken om hen die tengevolge van de mobilisatie op eeoigvlei wwe in hun economisch bestaan werden benadeeld of wier economische toekomst daardoor werd haiqigi de helpende hand te reiken De inkomende gelden zullen worden ter beschikkmg gestdd van het Koninklijk Nationaal Steuncomité met uitdrukkeluk bedmg dat zii aXzonderiqk zullen worden beheerd en beateed voor het aangegeven deeft Om te voorkomen dat als gevolg van dezen oproep enkele met meer gemeeoachapszin bedeelden m den lande een deel zouden dragen van wat ten laste van alle belastingpkchtigen behoort te komen wordt aan het Koninklijk Nationaal Steuncomité verzocht de besteding dezer geldep te doen m overleg met een commissie Welke door dat comité zal worden samengesteld uit de onderteekenaan vandezen oproep Bii die bestedmg zal er dan voor worden gezorgd dat het kapitaal met zal strekken voor hetzelfde doel waarvoor van Regeeringswege gelden ten behoeve van gedemobiliseerden aan het Komnklok Nationaal Steuncomité zijn of worden verstrekt Nu de oorlog voorbu is en de rust m het land is terdJntekeerd is het oiBenblik gekomen om vanuit het volk een algemeene dankbaarheid te toonen aan allen zonder ondencheid die de persooniyke lasten van het waken voor onze neutraliteit en onafhankelijkheid gedurende meer dan 4 jaar roegen Gelukkig zijn er onder hen velen voor wie die erkentelijkheid niet behoeft te warden angezet in steun onder eemgerlei vorm maar ook ziJ zullen het waardeeren wanneer thans mt de Nederlandwie bevolking een spontane uitmg komt tot steun van hun minder bevoorrechte kameraden Zu zullen daann zien het voldingend bew s dat onze landgenooten waardeeren wat zij allen deden die met hun persoon de histen van den oorlogstoestand voor een groot deel betaalden Wu vertrouvren dat de oproep bu zeer velen weerklank z l Vmden en dat hun uutemming lich zal uiten m een ruune toevloeiing van budragen i Onnoodig te zeggen dat indien niet een flink fapitaal bijeenkomt het doel aiecbta eer oTolkomen zal worden bereikt Ingezetenen van Nederland Gq allen die thans reden grootelijks verheugd te ztjn dat Nederland buiten de verschrikkingen van den oorlog bleef laat u thans niet onbetuigd een kiwkend bewijs te geven dat Gq beseft hoeveel dankbaarheid Gv daarvoor verschuldigd ii t Algemeen Nederlai ch Verbond MARCELLES EMANTS Parkstraat 38 den Hiac Anti Revoluttonatre faHv C v d VOORT v ZIJP v Boetzelaarlaan 58 den Haag Bond van Nederl Sdhilderapatromu h DE GROOT Esschenlaan 58 Rotterdam Bond van Vrme Ltbfalen F J W DRION Enunastraat 84 den Haag Chnstelvk HwtmyAe Urne J R SNOECK HENCKEMANS Laan 10 den Haig r Chnstelvlc NatuituuU Vakverbond Secretaiiaat Goudsche Smgel lila Rotterdam Comitó V Maaftch Opvoeding v d Ned Bond v Vroiiwenkteerecht Mevr V IJBEUWEN r EEGHEH Renbaan Wassenaar Economtsche Bond Secretariaat RiouwBtraat 208 den Haag Komnkltjke N derlandsche Bond wn OudrOnderoffiaeren voorzitter M GERDES Amsterdam Konmklyke Vereenigtng Onze Vloot Hoofdbestuur Stationsweg 89 de Haag Uberale Vnu prof Dr B D EERDMANS Plantsoen 71 Leiden Mtddenêtandspartv A F PETERS Bergweg 808 Rotterdam en ALEX BOUT van Baerlestnuit Ü Amsterdam 2 Nederl Bakkersbond Bureau Ned Bakkersbond Keizersgr 4 Amster un Nederlandache Joumalisten Knng A VOOGD Kortenaarstraat 18 Rotterdam Nederlandsdhe Vereemgtng Ont Leger F WILTON Westkousdijk l Rotterdam Nederlandache Vakaannemera Centrale L DE GROOT Esschenlaan 58 Rotterdam Nederlandach Verbond ran Neutrale Vakvereenigingen secretariaat Smgel 622 Amsterdam Neutrale Party H J TER HALL Nassaukade 1 Rflswuk Z H erbond tot Democratteeenng van de Weermacht secretenaat Bilderdukstraat 66bi Utredit Vereenigmg Volksweerbaarhetd secretanaat Valkenboschkade 243 den Haag Vrijztnmg Democrdtwche Bond secretariaat v Boetzel arlaan 24 den Haag ± 4625 360 Men wordt verzocht zun bedragen te zenden aan een der bovenstaande i 50 000 FIJNE SiqAREN woTderr opgeraimd TURFMARKT B4 H I Het doel t zo a gezegd van mgn rfmenIs om het pabuak naar binnen te l fflon En hat gaat dan ook beat naar myn zmMaar toch er kannen er nog meer h q m j in Ik Eie wel eeni een enkele voor mgn roitea Eb of hg heeft er geen dmtanOf dat de sigaren niet syn naar z n lin Ik weet het met maar b komt er aiat inEn dat itaat mg volatiekt mot a a Ik sag het n dat moat andan gaas Nd wü ik n geven een raad Uaar ne dio dan ook te bast 4694 64 £ Vraag hat han die lyn geweest Ed ik weet tg zeggen tot n onbedeoad Ik Ik man ik maak gabtuik I Want ds waar u goedkoop en ook poik Ja kunt met maar verlangen van de iif anm Een ding vind ik jammer ik kan ie mat bewaren t Ia dat ik t nachts wat moet nuten Uaar vraag je t mg i k loa ie dag en aaiAt wel Instsa In