Goudsche Courant, dinsdag 31 december 1918

Il C i I ut TB KOOf 1 Heet Tuin tnmt ar taitm sohuui I gen duht bi Ooudn r a 1ell k t Mnvatrdaa 12 Br ondsr no 4595 Bnr T d blad C7 rJr Sm IT IE mm mu DIr G H lO OPMAW Sociileil Oos kmm W Vrlidag Januari 7 uur Martha Kipelni GPRKITHPN t ROEKEI DE VAl ZFGERS l F BKYL 1 SCHAIK MUr r FR V BUI f VEl DT BI I VI Prijxctl der pllalien Voor l d n I Stilln r i 10 Bale I f I SS Bair II f 1 30 Voor al l Icdon l Slallei f 3 SS B lc I r2 10 Bale II f I SS Galerij f O 7S plus 1 claillnjl Kaarten vanaf heden vrTkri f banr M den Heer J OUDPRKKRK KorteTlindewef lull 11 Plaatabcapreklnil Ki lotinU Donder da 2 Januart den avonds 8 iiitf ANTON COOPS Droeist WIjdstr 29 Tel 328 Anijssuiker Slempstrooii 4 i2 10 Blssohopa ziekte kan blijven bestaan Indian alaobu h t 4oad neei middel w ordl aangewend Als gij U gaToalt en lijdt aan ToortdureDdcvamoeidhsld variiia Woii blaadarmoedc of rarlica mn kraohteoi gebruik dan bijtijdi MUNHARDT a I EVETOGEN Dit ia een aeker geneetmiddel Starkt ILofaaam en xeniiwcn lBuM90cfl75t4 25f8 2S Hoofdpijn Gebruik Mljnh rdt Hoofdp jntablttien mmmmmrnVKt koker 45 en 80 cent nUcSl eo verkoudheid Neem ANGA bonboni WÊÊÊmÊÊm Dooi 50 en 90 et Vastzittende t op de bom broncbiiia kinkboevt Gebruik hiertegen ANGASIKOOr RH Per flacon f I 50 3 fl f 4 25 jicbt Rheumatiek koud en pijn m de ledamaten pier es geftncblipijn influenaa griap aaagexicbtipijU en kieipijn Gebruik fiANAP£RIN tabletten mmmmmê Per koker 60 cl 3 k r 1 70 IvOBlpIJIIi onutoken keel Mijnhardt a gloria tablallcn MR Pet dooi 50 et i d f 1 40 Maagzuur maagwater opr ping geen eeduit tlechte pijaTertcrmg Hijnbardt a Maagtabletten HiMRRp rkoker60cl 3kfl65 OOrïS h nncnkoorli Malar koude rillingen MIJnhardt a KoorU tabletten MMS Koker r 0et kok ri 70 Gal en siljtn Tarwij derd door IMI nb r dt aLaxcar llbUttea Deze tabletten zijq bloed lulveraod regelen den itoelgang MRRM Per dooa 50 et 3 d f 1 40 Enersan tabietten lined voratend 1 i hi verteerbare Ualtibl teven teiluvt opwekkend Perkokrrfl 3k 12 85 Overspanning aenuWBchtighc d alapelooibaid ge jaagdbeid Fxamenvreai Mijnhardt e Zenuwiablellen MMi Per koker 00 cl 3kri70 Wormen kindaren en Tolwaaaeafn Naam ENFAN wormbonboni wammm Per dooi 50 cent Wintarhanden wmlervoelen ruwe huid baritaa kloven an apringende lippen MM Gebruik FUROL l et bIJ koop op den naam van des fabrikant A MUNHARPT Pbarmatf Fabriek ZEISTBiJ Apotb en lie DroglitanTe Goada Anton Caopi Wljdatr39i SehaoDhoven A N v Zefien oikoop Wad I Spruit J FVerkade Waddinxveaa A t dHeide Moordroaht J v GaaoapgtolvrUk B Natti 4546 99 I IGEBR GERZON S mjhi ROTTERDAM 62i o I UITVERKOOP j ASTHMALMDERS T 60EOEWAAGEN ZONEN BANKIERS BOSKOOf GOUDA SCHOONHflVEN H Althm pO dor van Apothekar BOOM eafr bij inademm dirett rcrIic iUa bijAHhoia en daaruit voonkomsad Bonlbenauwdkatd en BoriibeU fDiniai Vuffcnjgbaar ia daineetia Apothak a M Dratfiitwinkali m uroaie teslotca doosca f 1 25 VarkriiMbaar e aonda bij ANTON COOPS 3 4I7S Ï4 Houdwi iloh aanbivelen voor Uwe intolirlJvbt m op de nieuwe S Staateieening groot f 350 000 000 waartoe de gelagenheid te hunnen kantore kostetoot is opengesteld tot en met 6 Januari a t Inllditlogan wordM gaarna variirslii tarwljl prtaptalui op aanvraag wordt toagazeadan VEKHUGBAAK IJ AI LI SOUDK 412 $ 2 OKLOOBMAKBR1 VN GOUDSMbDBN FUEIEK H NEISTEllIJtlirS m VERKTUIGEII m MITIIEN AANLSO van Electrisclie Lit en Kracbtinstallaties J VAN DUIN Co Gouda Vaat lea lll lll 713 24 Abonneert U op dit Blad DeSPAANSCHE GRIEP lieerscht Hoesters past op Nog pai kort geleden heeft de Spaaniche Griep haar intrede m on land gedaa i en reedi heeft zi mat rtuiachtige inelha l om ztch heen gegrepen en tatlaoxc lecl tofFeri vmaakl I e laeniche Griep acbijnt een bij vonder kwaadaardig loort vau influenza te ai n welke in de tcrita plaala I en aantait die boeste i verkou den zijn of keelp n hebben Niet aeldcn ontitasn dan ontstekingen der lucht wagen met de daaraan verbonden gevaren voor langonlilaking Hoeveel onge leveni werden bier door n et rceJi afgennetlcn Ganecft Uw hoait zorg n et verkouden Ie wordea Keop vandaag nog een fleicb 4119 9é Abdijsiroop en nacm er lederen dtg een paar lepcli van in Prija per flacon vaa pi m 230 gr f I 35 van pi M 5S0 gr f 2 S5 an van pi m 1000 gr f 3 75 AloB varkrijgkaar Etacfat roodao band mat onze undiaakaüiag L I AKKER Rotterdam MmF Bureau tot Publiciteit van Wetensehappelijk Nieuws K ic ri rBoht 163 Amitordam Lclietfraofat 30 CURATORIUM niiBrl PolKk Lid E rit KlRmar S PMtwaC Schoolopaieaer P J Raaymakari Oud Secralarla Generaal dar Kijktverxekarlngtbank W N Wloterabovqiit Gep Lult Kol OIL Amcrifoorl Stcntgrü Mr A W JwOluattI Oud Advocaat in Ned Indi £ H X CalkoUi BuUaagew Lid üed SUtao Burgemeeiler van Edam en Schoott wlesar J QarrlUt Oud Reiidaot van Tarsata Afd SCHRIFTELIJKE Oadae leiding vao So bskanda l rkraaH ai onder wf Joh Bovmml Dtreemureener Handelaachool Mr Dr J Bl st n Directeur r ToeJitaekool Jhr Jan Palthf Journallel Dr A A Poklcor pnvaal docent Univeraileit Dr A J M QarJaannB leeritar HBS P H van Oi stel leeraar Handeliachoql Prof W C da Oraalf H o Ieeraar Unlveralteit Utrecl t Dr A Halbarstadt oud leeraar Gja naaluoi Or J M HoogvUat prieaal docent Univereltclt Dr C Hnytmao ccoun laat en andere mannen eaa naam 20 leeraar M B 8 7 Mra ia de Rechten 7 in enleura 6 accountaata 3 ariaen eni worden dtxir ona eor aolieerd Idaar das 400 ehrirtall kn curaiiasaa om I BOEKHOUOEN DBENSCH NOOR8CH STUDIETBCHNIBK HANDELSGORR RUSSISCH STAATS ADMINISTRATIE MALEISOH WETENSCHAPPEN BEDRIJPSRErtAME LATIJN BTATENOROE MUZIEKGESCH HARMONIKI EER JOURNALISTIEK QEZONDH LFER METH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VIKBBTERIISO VLUG EN GOED REKENEN FRÖBELEN 8LUD ETALAGE ORIEKBCH ORGANISATIE ESPERANTO BEUR8TECRNIEK WISKUNoe STENOGRAFIE SCHEIKUNDE 8CHOON8CHRHVBN NATUURKUNDE NEDERLANDSen WBRKTUIGKUnIe FRANBCH BLBCTRO TECHIA DUITSCH TEEKENEN ENGELSCH BOUWKUNDE ITALIAANSen ALO ONTWIKR SPAANSCH LOGICA ZWBEDSCH RHETORICA OpIaUlnf par brlaf voor all axamatu vo r all amlitaB an baroapaa voor ALLS aaUiL L O n M O AU B practUkdI ilanu i Staataaiaiaan Notariaat Mr 10 da Raehtan Qaaaanta Admlnfstratla Actnarla Acaonntanta OnOarwljzar Bouwknndlr Ooxlobtor an taakaflaor 0pxlelitar Watarttaat Ba drllfsMdais S cratari Kada tanr nz aai B73 150 Curaussen voor befinnero eenleszinii jjfevorderden moerfevoi denden en rer erorderden Aansename methode Peraoonlljk contact tuischen docent en curslit Uitstekende correctie collectief en individueel Billijke conditien minver ogenden kunnen van ons Studlefonda profileercn Qoede re tnteq wie werkt slaajirt Adviezen inzake BeroeptlMuze Ftwr naitn inhchtingen vragi men dé tntermêonlt frattf hroehwi t$n boekd l van 144 jmgtna a Mxi mrbmdl i ch hurdonr tot mth ZEER VOEDZAAM ZÜN T BOUILLONBLOKJES AlaOM VEIIKIIIICBAAR FAKRIKJSMTCM H NICUWCIMHUfJ i liSWIIH o Hl tl Hebt gij kennis gemaakt met da Spaansche Griep Dat 13 U met meegevallen Maar maakt dan na ook kennis met de Sanguifliose Dat zal U wel meevallonj De krachten die door deSpaao r sche Griep agn ondorm nd worden snel en volkomen horateld door de SANGÜIN08E 8ANGUIN0SE kost por fleiioh f 25 8 fl f12 50 12 fl f2400 Vil DllliCo ilelieiiienInalZH Stil Iui Ta verkrijgen bg alle Apotteko en Drogiaten Belangrijk FfOOM s HaarMiorsel Perfect gegarandoord zonder schadelijka beitanddeelan klenrt grQs of rood hoofdhaar of baard dadehtk ZWART BRUIN of BLOND gewenscfate klenr melden het laat niet af het haar wordt met vet Prgs per flacon met gebroiksaan gziog f 1 25 en f O 85 8053 30 Verkrgtbaar te Gouda bg G v d BBRö KUnragstraat 16 ANTON COOPS Markt BALT A DE JONG Oosthavan 31 H P VAN WIJN GAARDEN Kleiwoj 77 AOKMDA Ha astre cht Jfttt 7 1111 Nieuwe Solwawtntfigi Nedefl Opeiw BarUla Beleefd Tancokm v nwakl ttWS mededMiinc ta nagaai lai l an m aa van nr aiMiRn ixiKantan veniialraHHIlllill IX on line kb in ow aceoiia ta var Abonnementen en advertentltn voor de GOODaCHE COURANT en de HAASraECHTSOHE OOUEANT worden te i Mtreoht aangenomen door onsen Agent J SCHEER te HAASTRECHT f JN J f 1 idrertoert in dit BUd ntoaiua si asaa aenw M