Goudsche Courant, woensdag 1 januari 1919

ttmai dal uij mald aauHwjud M büuao hertBi aiöüoioft U aa het ztU ukvoiawi van oltwiuMuuj pnMveo V0tiioadeix lot itoutfon oud nloiii ut hl t Q povuiXA tt tifuviiiü t Ljvon oeoufeftoii p nifttai ujd moihl ipr biaten BtU bij faatil Waouic lior Ciwmw dat Booi muvo pOiior dm atoain bkmeiUa CludojM ui twee iuuw kwart fomuuii lui i doen tw o nojLllM book hetïU anafl iljit veei oy f juig giwA t va u Uur lu tal vau vnMMu dt t at tAti ob aen sella In M Turkaoli SoMben rooniitiicliUiL lil O vuiV ws1UlM vuu iUt KuUKC vati Koophjiulal uu faun Kelt to Uau 4u wüait il vüor uiwc im wvtuig opwtJk t Kk hojo g UHUuii WMiTUi 11 o a Keikie da du tooMMiMt ar vuur de luatliuiiü iiidastiie vw MihnMoful M z M ii U ibt oen diauM ge vaüM etui r £j i8 te utt d vruag o L uiU Qb iaaidi dat rrowt f e grooUtu loVtiMUL ier t un frvjiiidawlloa wa iii dwii vorvoljjo In oMU j rtKUK4 LMjvrudigoudt uiau aai i du bo hotttü koji NOia H u Mo ht dit wÜ M gfl vol slja daii biijli iel tfeva r d u do Uit Ujail o J tfpaudiHjfliaii vorvatiirilitjao rii lea ni t Kiuuivn worden u vo d D ittMkpia i dor Ljioallieuiiduci die voofnoliiij t dat door ous Uiiid ia 9xpOK 3ür gcKiltfai bUm voor ö pCt voii Jo wtiank D uiAcli intldUitwd lafg a bevatw du uiil 4i ii b ii eiidi d maar aog lutgN briW zul wor doa IH de U riu aan ch ze Kolooüen zal IwillJövagm hobl ii da di expmit van Du l AeJtt macLdn riln uH Duiw h nmtoiiaed vervoaMi i txuna lljk wordt Als de itijVer bakt da bcachwkiiJig ovar Engeriftói Ame rikoaiuïoh Hl ZweoJtiOli materiand knjgt dau Eoubeii do i ao0 pm7A n daanvaii do condaironnanogflliiklu id voor oua tnd stria tioc 1 ritark ronniiidoreii Hetzo lo gotdt voor de € ftot rotöclmbMïlie iiwluötrle No BOinl rJ r zijn Ie vooniiiacltfam oor de batlfiÊnijv r licii Bii ii4 e dtu do aen voor van kfljr oi ii tm gi ironw zóó is gi RUit sooieard da eTi groot r pro 1 idf © diHn on gov fl k tot 13 vm d p va n p ao yatvb iiol hSl wordnn bi ir i dm+ t batfflava r NIEUWJIlllRSWENSCIIl GOUDA ANNAABS Ooifftur ViioMltn ea fi iM tiffniii myn imtu COHBN BOWMLCOMf AONU f t GEZ VAN DANTftg Hoqtptrwb J A ANDERS p f 2 Markt 46 Veel zegen en voorspoei toeg W€i dit uan m geachte CUfcttAte en Vrifludm t ANDERS 8 Mr Bonatebnalcet Klawagoliraat 15 Gouda A BAAJS 4 Meubel briek p f GroewakdiUkl 61 L VAN DER BEEK Koloniale War ComwWilM mx p f 6 Gowia TwudewcE 45 I t 8 8 VAfi DANTZIG t 1 Ata Viimdai m Baromdc d i poadis NiMiwjaar boegemoÊ M joa Aessino co Bouwnmtwialw en StotekotaB Firm P J ENDENBUBO VBEBSTAL fl 27 M jn seaditie GUentUe FamiUa e BttKkkmgm it n de tieato beUwmaehntoecrebracht door 4 U N M ENOELBBEOT W BELT I H k aloo Vrieoden au bolnililea BXIT Broodb i Mr Eoogitrut 21 P t B j den aiinYanc van hot jaair hwdit tmAmgietieekendfi Bljn beste wenachen aan M M BELONJE Jr Fa Muek ran Minerale wateren 7 Keuerstraat Gouda 1 Janüan m F H A BERLIJN atnffeerder 8 p f Korte TimOmitg 4 VAN DEN BERG Coiffeur 9 Kleiinsstniat 16 H ESSEBOOM Koloniaile Wwm n Comartlblei Zeug st at 76 dit de oxport van wo tgowUrm zlL s i aar ei a Bt kbionito loer bemooMltt zoo net OAmo Iijk gMiiBokt wonlt door do dntk erile voorwiMurden waaroiidor de wd te kk Ane lioevoelhcid grundstalf n wordt toe g iweren Blijven de groniMaten eo de brknil tfen waiirvan lo aft woer diVi laat ton tijd R Cbw onvftdotnde wa i In vcJ doende Iwovoalhed uM daji ziU n d fa brUcamtmt b in Rtnin aan worteoocet at el Acsm maftliMi lakwi do rt TTr8 w aaruU lln Snaniolo tflin b taiall ► rakm uit flpoput In Ociober allo m h W pe da vL r bontwevrtrijai te Uettfieio f 87410 aan f leun iiït taald dU kan nXct lan r woird a vot iwhrttvlen J P FLUX Nieuwe SehoenwinlceL v f J VAN GENT Mr Tünmerman 81 Kieuw Hawa 29flL p f P f DB GOEDKOOPE WINKEL Schoen en LaarzenmagaxUn KLEIWEG 1 P C W BEIGEER TUaFMARKT 108 P f 10 P f DE GRAAF Co 83 h TimOtnng A HOLLANDER Huis an D eopati sahlld r CRISIS MAATRBQnunr O J BK in Boedoi en Petten 11 p f Lanffe iHendeneg L BINNENDUK Gouwe 216 12 p f AanvulUngsvoedael voor esetarierg tMr Ikbi by doa Btaiki vau dw iJidlse voi Jiaalvooirziening den Vegetltzlii r ide uic tj etijic is iun iiidü iu£ i vu dec do r ieu giLVol en ietirufeei j ftPUJCïk o voüü ui dMiüir uiaiiKoop v i aJidtr d iaivoor In amauiaFAiug luojUcode tovtusiajjdtltw aau t VUllKQ ttJtV WkjlL dcJCe lOLtibStU OOtL ZlJAl gO rawtpsoeuconl eu met dan Oip bojs wor aii viii icaké iioat lu t IwoMbeataur v ni tiau N d Vcgie uaneir ud ilou inuin ter a Landlbouw Nijv icid mi Haidel vtsrzoclit m liTe len De truj en tcualiide de Tt ti ntlira ia aibaiit ta Atellan uGh ia plaaa aD vlaaBoli a vlsoti van eon ajidor voediogu ndfddol e voorzleuL De uikniistoir mecct dat dawvoor het arti k gW net moe l in aaiimiidiuingi kjmt Op de ba Li van een vloescbriuiteciaiL ad 0 KvG pea persoon por wedt zou itt Btede daeii aA kunnem worJen vetrstre it een rautfloaa aji 0 1 KG Jrt lu welk In oaiLorkewoairde luut vort nbodoüdde hoe veelheid vloaeoh o 6reonsteilU In ma carcuiairo aan il t gcmoeotelxjata ren heeft do muiL Aor verzjoht do vegeta nfjra lm stout te sU lIcn r eb fc bcdoeldu hoeveoUiold goirt aan te schaJIco Met Nseuwianitfiigraeitieia W GRAVESTIJN Venfaegiauwoonligw Singer aaiiMha ptff 34 Kleiweg 6 N V Gondach Goederenverroen Tah BOON Co p f S6 TurMBffAl OELEUDI M T VAN HEUVELN HOTEL A STATION 6EBR DE RAADT ti We ihav n 8 Heil en Zeg n toegewenscht aan al m n Vrienden en Begunstigers H i RABOUW on EchtgenooteLoodgieter Haam 93 Veel hoil en aagen aan Vnenden Bekendem en Begumatigens E RADIX Nieuwe Haven 240 94 P Firma A J A BLOM Broodbakker 18 Purftnarkt 82 PETIT eh Co Café Het Centrum A VANDENHONDEL V X 60 St Anthoniestraat 12 P J BOER Biljant en Meubelfabriek 14 Wachitetotrató 45 p f J f DIRECTIE EN REOADTll BOUOSCHE COURANT L BOOGAERDT Banketbakker 16 Lange Tiaudeweg Veel wnsaa en voorspoed toegewenecht aan mun areaebta Vnonden n Begunstifiere W IDBNBURG Mr Stukadoore KLeiwieeistraat 26 P f W BRUYNE KofïlBetiuiB en SitaUiing 16 BleekenKingf P P f S OROENENDIJE Ijai e TkDdeweg Gouda A iit van de S6 Bierbrouwerij 4 Oiianjeboom Wed G J DE JONG Aardappelen en Fjiiait 6S Gouwe 60 K DE JONG Zuivelproducten en fyne vleesdiwanem TeM 393 68 p f C DE JONG Lood en Zinkwerker V f 66 8t Anjthomeatraat 20 V el zegen zy U dien toegewenscht K G VAN BÜUREN f KamentaLkaloot 62 BaTWdenuf der Turf productie T o oiiie do fcu pro iillu te bjvurUiuïoii ziJQ liuaua voor turf vaa het prudnict ïAj uit do gregekto veeaiWrijeii nuet UJll wide riiig vun bolJUtrluc garautjeprijZ U va i gctJiMd In mil bi óbii K iug viui don ml uiwoor vaa Jjaudbouw üii wonlt btfcend g iiuakt dat an di luri vaük iml Midair eea ir soorten m die scbikiTijig gffiocmd ga veo m IDIJ kti en met Ij Juii ol tot zoovuul latonea daUun als in bijzon dera giuvallan dooir de Kijkakoiemiiwilributie zal zijoi boei eeiaaa en ttr beM iirkuig go tekl vaai do Ui K Lolenli f jni butio de al namw lofpim ia die be cluUcing fir io nilo pnj zen di v orwaiaird ui wordeu oB raa doard Do gnma ililoprijzea kojneii ovtrek n oic ide thaina giaidwido luau unu nprljzL n en ziju golijk gfazeyil met toepaBeelijk op do bolr stertirf De pnjH en af elgara i iti geldt eveunïia voor turf uit gtiJ g euh td vt eiitle njen OaMij daaiPonilLreiii sobrulelijko toezaggina vau dent diirect imt van de Hij ka külandliötribiiue ia Olivine n Het 11 4 wu Ift de belwluig dat dü turf vao go do tioedanigJhieid uU gelBgen iAidHVei niderij4 ii z t woc1 i m overgonjomen t n ei ido tl ure el lln bij de pnjHvastettiliiiig n alaunevan de fcirl u t de gel g ihoii Isvotndimj in it oorkonioii wordt nut na ruk aan boUw g bebboaloii In overweg ng gn on zuf i met e Hiiki kolw dietr4opml in verbiaiÜine te Heii alvQpenB mo do v rvomnig to be gimiem l ji inde oen owi n gtuin viiii zaikon te bovortleren verdiem het Un ZfHT te fcm bevoling d tyfeïij do ge eeen ic dsv en ierijeo wWnöcbeo te eiploAw on h n daar t tjokkonde pianuen vóór 15 lainuan 1919 bij do RiJkskol ndlatribiiÜ Ixidlcneii Cbrr Btir W 6B0ENEWEQ m Branditaffen 37 Haam IS ï f Hoogstrait 327 335 ROTTERDAM wenschen een waarspoeilig Nieuwjaar 2H i Rotterdam 1 Jinaari 1919 J DE GROOT in Dames en Eeerenarücelen 38 Hao mat Hel llooseiiliois p f H DE GROOT HoKlenmapBlK 39 In all feeaan I p f Wjjdslnut 12 Het CompJmern van den Dag aan mw geachite Vrienden on Begunatigers 6 DE JONG U iixUs Tkendeweg BALT DE JONG p f Oostliaven 31 Coiffeur 67 l II DE PAPIERHANDEL ii M A CATS GOUDA EI alrlaoh Si araiixakJ fjibFi k A F VAN DER STEF N HOEDEN EN PETTf N M GA IJN p f 109 KleiwegstraiBt No 30 N H VAN SCHELVEN Moknaar 110 p f Pun J H M REOKEBS iJlgarenmagaiijn SUMATRA 96 Korte Tiendeweg 23 P f Firma RENEMAN v d HEYDEN GinoaaierB 96 p f Boelekade 17 P J REVET EN ZONEN HusecUklers 97 p f OoatJiaTeoi FIRMA WED A RIETVELD FndlhsndeL 98 P f Lange Tkendeweg B RIETVELD Vleesch en SpekslagerP f Waditelstraat 46 TEL WT n m 4 FLUWEELtlWiaaCL n M J P DB GROOT Vbt Metaelaar Dmimemuui en Aanskemer p f 40 WadlMatnnt 48 Het Bestuua n den Raad Tan Coanmiaaa naaen van de Bouwvereemgang Jïet Volka belang weneohen leden en Imuvdera eenff lukkl Nieuwjaar U N V Veraenigde BrandaloHenliaiidel vJu S D BOON en flmu P DE VROBDT p f 22 TuTfÉnsel Gelukkv Nieuwiaar toeiewancU aan mijns ClentUe Btgunabgena n Vnenden S VAN CHEVELD Jr Bmoden Balcketbakker W jdAnwt 7 T L Int 2 7 22 ONDERNEMING 6EBB HAMERSLAG Groenewee 19 IWafoan Stt Ie Geodadw Dienatvenrlehtlnt JalouiiéBfabriek GlaannraMdieiil ai Pnlbewaaaehtax 1 Aantievelend De Oen tamenten van den 0ac Petroleqm Het bureau voor nied deolfeigen inzake ée voodscfvoorzierUiig vcetigt J de nan dacht op dat bij 9ommI en ton oir chto de raeenmg hee t poBtgovwt dwt af n de UoVIooae gezinnen binnen korten tijd lïe djeffom p roleUm zai Orden vewtrekt lïl r van kan voorloopig nog geen sprake zijn De voowalen putrolenin Jn u ig nil d eer beperH Weliswaar Is tm niet onb loc ka ho v ellield van den leewvouf A RIETKERK ALBERT aEUN L RIETVELD OubMa Buurt 4 p f P f vMi BJBf ovt do 4i cK r de viritrpk kmg aii V ir liter por it wa ruin two iiuul KQoVttel QiocHtiff Fr nuel don ooi luj v rdtrd bt Hubikbaiaift t JUiff aaa d U i t iaoA Ki ztmiua worduiL g W4utii op tu uwe aijivoaroii ier ijjiiT iatiUtttllug kaai vonJ a net gfisleeèil t diwu biiuicii o EkubtiTeii Ujd kuoiusn lal uumku tu 4 m M gptksx Üimmtulaia zil toci wdwn de Utojwe i ivoor ffsua var livsgiiig omiervHidt in viruaiul mei iuit br ui rii vaii di bxiooiU potFoleum fa r b t tciiil r idai ttPi oeiHt In deii loop vu h plimwun kaïiUiiMi wcwilen a i uvujigiia met foii jarujïtóide dsunbulk 1 rliaive won i aai du luihttooze Sgt uuitn omatig la ovor MOKOitf y f ïi W nut d vorsuuiTto 4 Ikt ptAroitHiiit zi o zuidi mogelijk Ui zijn on £ 10 zoovool nKiRtliJk tfl holpMi uwt U klMw rajibtaon aarHto oi imH de to hiin iw r i scJUkkiisr etwl Jde carbid oogM fl hlj zai9 hoe do gpdlu v a da boigeii met oon stOM vau JotkKVRiiiweu om zgn akkora wandelde e zeigQUQDiida baijdeu doftTOvur uJiMc k e lom de bloomt oi uitgobkiokl waren a hat Mwd Tin y m kriieac hij weor beeoait van de gwdin 4£0 lioiu leorde hoo hU vlos bewirki motwt word u cu de mooêf vaa duu liunhir loordo van de vrlondoiujke giodin liüe zlJ do dxadaii luoest aplaoen en weven oii hot Ikmeu bJeoken om het oven Uaok te uiakea aia pM 0E vmlien IHIOCUW Du koohordor wtvd poediic en vermogend umo on oeu we doener voor zijn wttdri hij toerde ook andoren de Uwbereidiug zoodat dubceodm daarmede hiun Urood erdKoodua Bot bouqui bloeuen dat de gotÜBi hem geaohonkon had behield zijn oomiironkulijko fru ohfaoid gedtireiide do vote jaron tjo hij oog toefde Op oea morgen zag hg hoo itobtoem pJoR haar kopjee Ueien bangeo ea bogwio i lo vorwelken toffll begTöep liÜ d t ook zgn tijd geiuHneu mu Op zijn stok golouud strouipeido hg do borgon op 1 gen don avond boroLkte h j den gloteoher De Alpen gJoe4den als wilden zij deai man in bnd tuoj een botst vuar tif ol tooroepon NogbiaoJs zag hij den gewolfde lngan on hot aobjlteröad Ucht in do verte Vol moed trad hij binnen CU de vtrmoeddo polg m werd opgonoiiion in Üuidae haïlen hiLd Oe ortprong ▼ n het tIm G£M£NGD BERICHTEN Moord Hij hebbon eravood reeds meegedeeldd t de Justitie in don Haag mogelijk aajuluduug zou vunden om in do za k v dO aoji nusdaad to denkoa Naar naderwordt votuoiikun he de secde een tandil de lueh gp doen vinden Ook zijnin Jiet bed twoe tanden gevonden Overigoii vertoonde het lijk geen sporen van goweld iX Landen zija niet vatecèT en fhaarom i gt het JX zo feUon verbonden met do verdwijning dor portefeuilto hebben het vermoeden van inafldaad vffirstorkt Zeer inorjiwaardlgi Is nog dat In het huiejo geen spoor v a wanorde Is aangcAroiffen Ook ie niets dooirzocht De portefemllo werd uit den Jekker genomea eu voorwerpen is niet geraakt Op dwi grand werd nog oen rijksdaaider g vOTidiïn De kalme Uglgfatg van het lijk I laakt het waai ohgnlijik dat hot slaoht offen na het intreden van den dood fa l Ld IS gelegd Dl kloerem ou dekens zijn in voImaaJito orde Zoo er werkoiijk misdaad hoe t plaató gohad moet da dader wel Iemand zijn dh luet hot slaohiotfer goed bekend wa Hij oiri l4M uou hK volgend oiTtikul aajt Ut liliouHup tiiHoh i ad V rauw lioilio zal ook ia on landi wel yi tkou ziju ais l0 hot ook uiauj uÜ én uiiruokjea vou do gobroedera Orlnuu Leidsche Universiteit Su d i jep zooveel gjcdwooigcn vaouUie heuR giogevüoi ml een doel der ooJetjOj aafl d Lei Jsche Hoogesdbool roods op 3 Januari a a hervat wordon Een Nwrersbflnde D iiuldiToagatop 1 van der H een ttoum van 74 jaar kreeg Zai ordagai oad ba ba ia w n el op do Ooniaoheei i0el te Rott Xdnm bo ook van eon man dio veiigjezeld was van esn vrouw vaii om ovoer 20 Jaari di to katapn ga een mantal te wd eo oasp hon Nadat er een mantel was gepatJi werd de uitiii ageter plotdoUng aangctirenaadoor leii man en de vrouw Öe haar op len grond lo pen Do joniaiia vrouw eloeg en schopio Uet oud e ntanech herhartldcilijk li I et gelaat Op twoe piaatswi werden de Iwenon van do ulftilTaagBi er inet touwen go lomien on vervol ems de armtai kruis ngs o er den Hdg Vorder werd hiar ecu pWp in dan mond Fm w eritman die dr mannon uit do uitdawgiarij hpeft zten komen en hard Wng loopen heitgeeo zijn argwaan wrfite waar ohuwde do politie Dadelijk rwiord oen on derzoefc imgiesteld Men ond do mtdraagister aRfti hand en voeten gebo idon In be w istieloazen looBtand onder oude klpedl RtukSn iggen die over haar heen gsworpen waren OnitiiddeViJk weffd die hilpvan pcm doHr baferoepén wiec hot gelukt cto oudo vrouw tot bewustzijn te la wooiu oonu m é a der dalen van T ol otin lt rdor iiiei zija vrouw ea i kliid a n Llkoih dag diree hij ziju koeien j 11 gu Ion loiig de t erg helllng n on mot ZIJU krulaboog wiat hij bel roofgodierte vt rT te lioudfu Een toen hij weor zijn kudde lit gra tiwi za hij ceu pruohtiigo gottta Qoed sabuttetr ala hij v an braohtto hg het heerlijke wildl te Hchietou do iiij kon het beeet nieion dor diot krijgen Do gtum aproug van lOlé op raw al lioogor en hooger en dcliuon iiot allo iLstca en lagioL van dien soliutttr te epoWtBi Nioltenidn hlfof hij liet djOT ervoigen tot hij hoT gleteoher geUed bereikte liAn lape was do gems verdwenen aUittr oenigo atecBihoopcii en toen do tuan mdor trad zag hij otnge welf óór zicih waar heel ver op den aolï orgrond M n liolit scJieon Do herder uieoiule mei andors ot een hoogere beBoJiiikkjinig hfld de gems op aijn pad ge Oi rd hij verzmneldo daarop al zgn moed on trad onbeivnjced bdnoen hot ffew U WcJidra kwam hg in een groote zaal waurvwn de waadeji ecJiiuerderi vwi KlelgosteeulEïD De doorzicditigu muren ga Ln honi het uitzlfilw op bioemrgko wel düu on sohaduwrgke boadije Plotseling stond naa t hom een Biaoke ionkvrouw JiaftT wit kleed fiohiitcrdo aia ziivcr om haar ndddel diroeg zij een goudcni oein buur tn op haar knullen liadi zg oen icroon m flonk reade kajphonkeletconon 11 haur baa r hand dinoeg zij een bou quet Uloeiiiou blauw al haax oogen Uocwtl zg Mergcaeld was van een etoet ciioon mt pod06le bloeanenmeiBjes had do lurd T BdoolLte oogieD voor de verheven gostalte an deeinoedïg vul hg op de knieën Op oen toon die als musilek klonk i die liom tot in het tónnonale zijiior ziel ontroiOTdo zei ze Jüest uit ijiijai thattm wai giij wenseht zilver goud edBlgitBtetmUti of óóuuiijnor j wik vrouwon Dank vnendelijke godin zeldie de herder ik bogeer nlot van dat allee gent il g eleolLt do bloomen dlo g ij In nm hand hefet l godiii gaf hem do i ioomaii on sprak Gg Jieic een goodo keus gedsan Be houd zo en leef zoolang die bloemen bloeian Eoi hitr oö oen echejpel zaad naanuoo gjj uw land kunt bezaaien eo het zaj blauwe bloemen gjelljk doze voortbrfngieai BURGERLIJKE STANa ffAASTRECHT GiBOREN Qaone ONDETTROÜWD J C tob Zelatea J H Kompew GETROUWD Ji Colijn en J vaaA Ben 0 ERLfiDEN Thiiodon Steeabeirgen 5 mud Helena Adrtana Vwboan 29 VLIOT QLBOREN Oeeno OVBRLEDËN Jauilxw Scbep 1 and Hg midit haar hednnkicn maar eaa doJide la deod zaal on borg söbudden tü do goedin waa verdWeuon Totm do iwtrdtr t irat oedl tot zich zolveu gokoniou wüa zt hg niet i don do rola n on den lotecber waojiuut een wlIdohM HlTOoni afvloiido nuuur norgen beepeur de hiJ het gewelf dat do toogangi was gcwwwt tot het patois d or godin Het bou Uot Uoeenen hield hg eobtor m In de liand en naaet hom stond do houten chepol met zaad Het was dua geen droom geweest Hlj dBaiUle met zgnge sclienkrtu i zijn krniBboqs don bergaf en wUdo gn kudüo opzoekcnj maar daar van wa geen É poor to onttekSén En to i lig zijn Init nadordo aag hg eloohts een tooneel all janunor en ellende Bejen OU wolven haddi n zijn k oe4 i veralonden Waarhjk ee i vol Jaar was hij af wiezig govvee schoon hg naar zijn Idee slechte een paar uur op jacht was geweest Toen hij zijn vrouw het avon tuur vorteldo en haar de blamwe hlotmen toocdo nooiüde d ze hem een dwaas en lachte hprm in zijn gezloht udt doch do tmn vcrdrot allen apot hij beploeigde h land en zaaide hot zaad Ojp flen ak ker Het zaad m den BóhAei echeen on uilpuüclijk want toen bij SHo valden b zaïid had was or nog enoefg zaad over Weldra kwanten er groene sprietjes uU de aarrb ie vV orachijn hoe langer hoe groortor worden k ten laajiHte de btai w e bloempjes ztoh Ontwikkelden ca de v dan oen praohtfg aameloirt gieven n I sfln Da en naobt bcnroakte Yeti heul on aegen toogewenacht aan Vnenden eö Beffunstigtens Zwdi nunzaam aanbevelend A H KÜLIKJr Nieuwe Haven 176 Mr Metselaar W F C LAMBERT L HUISMAN Siigiareninacrazun 61 L Uendeweg Rljirielhandel P f 68 Nieuwe Maild 2 Aan alle Vnenden en bekenden Gods Zegen toe rewenadit by de intrede van hetNxeuwe Jaar 216 G LANDWEER en Echtgenoote TH VAN DER LINDEN Kmidenierswaren p f 69 Nieuwe Havm 362 FIRMA J VAN DER LINDEN Gi In Oliën en Verf waren 9 1 70 Turfmarkt HANDEL IN WUM EN GEDISTILLEERD FIRMA LOURENS p f 71 Naaimacliinehandel voorheen A LEWENSTEIN 6 H HAGEDOBN p f 72 Kleiweg A P MAllTENS to P f T MAASLAND Schoen en LaanzeiDmagaz n 74 Kleiwegstraat 14 73 P f Firma B DE JONG P f Met den ingang das ars bi dien onder gpiteekemdem hun beste wemschen aan FIRMA J J VERbRIES P MARÉE FaWek van ooni en andere WerktuigenGouda 1 Januan 1919 Raam 7S Gouwe 68 GEBB DE JONG Banketbakkers T l 462 Peperrtraat 34 69 M en Zegen to ewer oht aan al onzeBegunstigers en Bekendieoi zoowdl buitenals binnen de stad 76 DE ERVEN A VAN MEUBS Oosthaven Nieuwe Hav n Handel in Binnen en Bultenlandsche Gedistitleerd Wyn en Likeurhandel CHR G F DE JONG to Tammerman Peperstraat 112 t 60 J J KOREVAAR n oen en en Fruit 61 Lange Ti idew 42 HRMA A SLEGT I ElMirisohe BpaodbakkariJ ii Nleuvir Haven 31 p t pf Ml FIRMA C SMITS Kteiweg 48 GOUDA p f Schoenhandel 107 HaU en aagw toegewensdit aan al oiDa Begunabgers Vnenden en Bekenden L VEERMAN W L VAN DER STEEN TAILLEUR p t Kleiwegstraat 120 Korte Tiud n 11 A VERBOOM LaachrooB JloUauUa P f m A VERKAAIK Colflieur Ntanra Hann IW mg 128 Ho T VERKAAIK Lood link en aanleg voor wateiWdfaiti Oosthaven 8 P t lU Braodatoffenhandel WED P VEBMIJ p f 124 Grammg M W VERMU BEHANCERU STOFFEEBDBBU VERBUIZINGSN p f 126 Nieuwe Hnai K VIS en EdilfatMiole WeataVda Raam 268 T Uithangbord JULT HIER IS HET wenaoM i Familie Bagunitigera n Vrienden een voorspoedig jaar 126 VERMIJ t ZOON Befeaagera m Stoffeenlen p f 127 Nieuwe Hann 66 P J SNEL CoUteur UI Zeugastraat 62 C VAN VLIET Caf Belfidin p t 128 UmU 46 Pf Electroteclinisch Bnrean Turion i i Aaoleo m Liclit eo Kraclitinstallaties J R W TURION Telef 326 ƒ LANGE TIENDEWEG 24