Goudsche Courant, dinsdag 7 januari 1919

lUMMioveU lu do AmeilKaaDsotw partijpolikek zijn eohtsr geweest dat bij door zijii v wrgaaa sr kxaohilg toa heelt by gedragen iiei latsocn en de goede trouw ia die poditiek U doea herleveo Door ziJi voorbeeld leerde hij dat ook voor iiuien van delügen huize lu met flnaoCMel onALbankeiijke po4ue een poiitlelMi loopbaan iftcgelijk was zoudor diA men ar zelf moreele sohade door beilwelda te leiden Door tiooee elts voorboekt aange I uurd zijn duizeodea anderen la de bnle In de poUUetfe arena getredan ge Uid door vQlkouwn onzeUzuobtige over wegimgen en enkel i el het doel interoeia te bevechten en nusbnuikeu op te ruimen waar zij die mochten aauAreileii itooaavelt had doorbij het bgzoader © ge luk ds ziek van bet Amerjkaaoaohe volk to begrijpen en te kunneo vertoikea als geen ander Lu eluuU oufii r de s ui eeuw üiut iicJ tjiï jttid U iOud rdesa euw fu lurkniare Ug lioopeu t r Oouate vuji U out lal v u tkleioonur uu zijn ku t ot m lie trdoea lu uiea met eraj i vtsjr Utt de mobilisatie hjea Mdiiai aokkrien dke verlof haddoix fajia i mt sid niet balkUidi te wi xuau u lenjjwtkio i Ug hiui voorwtt uü wat üs auiaobil salSc aa iiguig Ze stüfcleu bij di 40U t fxt naar i raatcrijii postal op en oe lutuui d aalJei en naar Iraukrjijk truji j keur ii Zoif weigerden z t Jiufip te gMktit De boveinebbers aobtten et geraden da Insiubordin tie duor de vingers te zlem vi 01 idoiimidiAdea mot de vertegettvoor ttigers der soldaten Op die ma iivi wAren de moeilij lühedcu in jk bs ilcclit De Manchester Guardian merïct Oip dat Uut suocfS der baivugiug te lodcaetoiietot lawalgiiii tWera kdn opwtkkwu IM moet iiitid oorkoiiien door sueiior te dimiijbilJ 4oenöiij liotgeen op zij a beunt kam betee iooen vlat Le vredeflcou erwitle gauwer bij en iiitK t idDmm GriiiBt rcj hebben 300 maniieo an dun mi itaain Q motor on veTroerdisdst van eene plAUM op lö mij van Loïiden met sttoIjlio vpiciil utoe te Londin bij de Wh t tloJI ewi beloojfiiig gehciidwi V mt bet niuiLsteir e voor demobU salie Uiu bet v er im d men aan hun givtveji t giemueit OU komm Daarna keerden ze aaar h4 I £ iimp lierug I Do Fvecjig NeivB meldt dat verecbel IVI lui j vidtji soldaten uit Shon Jhuin iaar lling xtm zijl gomarcbeeni om tooiende ver lr ig jnt i ti mei de demobilli istle to pnMes ti epeii Do bjrg meester apnk h i toe en js gngen uiteen nadat hij had beioold hun vurl kigen ter kennis van het ntiois or van ooiplog ie breOQjo In Ifolkmtone is al e i tü de man en zijn niir de domoWlS atie kampon ge onrltln of wd hm Is een weeJt v Tl f toe ottatti Fpjl aintal mannen misir Fran krjW ierl ck fi DUlTSOiLANB Dg lïeieiTacho grondwet L Kürr stpjiuiüJiz Hol m Jiu pjib icxert UI een o lu e ie üüiieudiiuuaixs de saat 4 rJuidwot Va dt iv ipuOin w iJi e en In ue Mjtuyiuai Mordt o a bet ülg iUe üiitarm hi eon lepublU Bt reu M M m Jo vepeeiJgde staitu vm DalL ohiapid I üo l xiijj U3 maulit Ij dtst D IjreoiRa siaet crudt bij Iwt volit tli wljur vr s zonder ondjre iK ad van tfi Jol i4 i 69lacht gelool ot b roep iedsrs i iii rJ bj ii van den ijeiersolien subit nie zq k 4 1 luartójaar volelnugd heJl Dcor eiVüitiznij il onder do stawLsuupjaw worat il c Lttnddjg gevormd dio uU ii ijftnit f Da v 3i lezingen zijn algira en gelijk ge lom en htbbaa pliats aiar e enredaöJied vdin 8 Hiinen Kkisgerec t d zijn ate ÜMeT cne ifcaaiJjburgers Verkitsbatr rijn alle stjAi urgers van meer ds n 2j jar n II et foolenstelsel afge cliU lt N 6ua ktrijd viui Vi rsck i io dag n a bbiut Icoudog de kof bhui sUioudLrH n jn biliüuaea oor het sojieiasgjjjrec t van üei nijveihtjid+aad o Berlgu vrede gesio u btijo piitnjiïiu mO üe u Mh van lütn ptóoaja l iten vallen Om te begi luen werd ftet o oiens te is el voor oedafgesohaft in pjaab daarvan Irt eeu vmj bezokli ng vau de kelücrd jeioiuKn AU minimum loon werd v astgo BtoiJ voor k InwH ooder de JQ jaar cO uiurkL bo em de XOD roaxik p r e k xJe verplioludog ttr beiadng Man IvO it en Inwonüig door bot dltm tpereoaedl zei vvOTdt Utar ageechaft Aula dtïi anJexieo faut woiUlt ivoor in uoniai en erten 10 preooat vaa bai loon lugiahouJeui De werkgevers zijn veïpiehi door asiifplafk biljetten het publiek op ds ai cboflifug van M fooiensteisel o mariu ain te luaiken De giosiotea zaken zijn her opend ii A a MuvtiMi Uud oeei ueiL HtuiitcrTai tikiauen gevraagd ol deze lx r id ie di uruiuaiüreu der aansiagbiijc tu au n ar net uiiuuiieu of venuogvn g iii v a biU cuiigda zooUiuaiig te Joeo wijziji i dat in tul v u aan s ii a g luet afwijmo der aan ule dawtai ujsmede van het bedra e van hgjt i iiiu men of vennog eu waiuu er lO lUutiMag WQiU ger geltl d iiUeiiJk u t het aaiisM£uUj t blijU zouiuui wtiurin cevrwagd wordt dat tg Aet aikomiigtn vaa den wetaigi iji ao turondag o ut zal wordtfi b pa 4l dat net personeel ki uoisl oal f nwtaurauibednjf La loondiOiwt van dsn wrrk gover moei staan dat OD iiet loon van den wrbcider geeuet lel lüardag oug worden Ing ajudio DO h Vm den orbeldsr op aad re wijjis bsaiig ma g wvrvlen gevorderd voor bet bezod l eti vun ouUer pixuoaesl ol voor badrg ookoslen dsK de verkorting van den arbelisduur voor bot bedienend parsoneel gepaard must gaai luet eeta e enreUigt varnoöigjiig van het loon bij eventueel Verlies aan inkom I aiaa tea gevolge vaa het be utaid ifoolcii stelsel ictit woruMi t rioogu en dan a arlkitoAr ueel der commmsie tot dtn 0i hee ua kit oesiier ü e i mtoi nm i g i te d Kum bi de o aiu4s sia ouitireot Uu al i oubsLaii jrijbe puiitnkt uetrouut woidenf sfKUAB geua de oonmiisaie aJd haer oor deel u dit uet in de wet béUUuauids st= l mA uixjt sbeoot omlI voldaan wat ds aua wgz der oumijdeidjk f óiUM a o ndiiateu buureli i mogie waar zgi dai bar en daar imn veritwiicKielgKo perajojujite pn p jpAnda is gevoeld do oonuussie vertrouwt dat de partij oi anuiUle tia uo ft euumiet op seulgerei Vjze uerign jka par tijpnopaguiada zal weten te voorkomui iiiU üu i iijüt het siaisel de ocmimkii e nog steiads een niet on ukidg comprouis lUS itea du wausoben der urgauL uwlia en d evetifiUieel afwgiunüe mu uig d r iJi zeiSi Mot de vooru uietonunen betrefDwoTMtop gQiaar vt Aat iiQ de aaawgzjig van to pitaats voi vaii eitB een onbdtwi jane fout au net stelBei Ugt Zooais de wat iuns luult kan aan zeer germ aenUl vcor i euir9 Bmmen desnoods één enkele die door de leJaii van eea partg na njp oveirle va44gaaue ldo volgonle verbretaan De oontuiWMe meent tdü slotte dal het etie Lal dt wet bg dubbele kieuze l iiet lot nuider gaiiJJa ig iB Zg ZOM evenals vroeger de raag der dubbelkeuze opgeini t w iL ciaen jO ziiea door aan den gi iËOzeae heb recht Oiu te opieerea toe te ICenn i g MM MAATMMt n iM7 De nlsnwa Saatglewilag De i uiu tii eeuin vau 1 oüO aiiüain is ruiui a uuILoen hebb a opjiS verdL Nederlandsche suiker voor België i ü Be gJM blaudasrd meldi dat ie Cfr v iitkage onderhands ingod aMUe zijnKt do Bnwohe legeerug oSiti öit tien aan vow wui 30 0J0 0OÜ ÜU euiktr uit NaiIn ië QUtf Beigle De onderhmdeuilVi n gim ovcv de mogeiijKluwi om aam de l ed rkindscuo sooepeu die met i et vcrv arzouden Ix Iaat zgn de noojigii kOJtA tewzorjeo I De Duitscbs Kciur Het antwoord au dtn M mtAer van Jus ll l ci en den Minlelar van ifltStkbaDdiMlhs Zaken op de vragen van den naar vm hmbden betrefïendo het verblijf van den voormanden DuitHChen kefaer la Nederland luidt alA volgt Lte vragen zgn zooaU zij zgB gestald atet vooir beEUitwoordiag voAbaar De oa ler eteekeoden moBteo ziek ot dus tw hepolen om ten aanzien van bet OideTwerp der vteg i het vedgiende mede te deelen Dat vei keerds beoordaellngaa van do dra Uj Q der Regeering ia deas o dor den tnvlofJd van onjuise voorstaliiibxeo In bet iiuJiteulanil veorkomeo is den ondiergtteS keiiiJen beJiend De Ulale ts r van üiBen l tvAaótte Zakem tijdelgtc voorcitter van len Mlnlstenraad he t het afcaindpUiii der itflgperlng In de Twetde Kamer irStaanÖJnaraaJ m de v u gadertn T van W Deö ms HaBlelmga blz 653 en 669 uU vgezet De ouidergi dieTidetï ihebbén de otir diamniar te verwijzen Lon commissie to bapaldiig v ni de ree iti posHCe van den voormallgen DdteCbcnke zer ia niet itigesteW Een uommtoie met dl bevoegdUetti zou ook net kunnen zijn n e9ljeld De Minister van Justitie liOBft op zjn verzoek een genoeoBdiappelijkadviea ontvang n vaJn de heeron mrs B C J Lodor A A H Struycken en A E Bis waiifrvan door de Re eerlng met groote beboIajujpleBlifng keiuw genomen De Regwrlng ooidcelt flt advlee te moe ton bescfymwen als van vertrouwebiken aam De Minister van J isWa heelt inH rvvaagd tot zgn voorllohllniT met bet oog op bealiBBimgen die hit zwi kiuioen worden i caiocpen te nemen Het staat bem naiw zijn o vertui iog niet vrij dnor open boairmak ing van dat advleS op eenige wijze vaoiPuit te loepen ot den 8olu in aan te nemen vooruit te loepen op cilke besUa Voorzitter Ned lloode Kruis NöflT vomijmen wonit is de ojdMliaeter Vin oi rlog jnr mr B G de Jongs voor üon duur dar bijsondere tijd omsuuidl ixlen benofemJ tot ondervoorzAtor vaui net Hooidbosluur van Uet NaderluÉidscb liQjdc K T us U t vervanging an dtn heer U a lijn Ibee en koffiekaarten De Muulater van lAiodbouw heeft bopaal t A de bons no i der oude kaeeeu koffiekaartea met geOdigi zgn vooraan vulini £ van theevoorradien van detajUbsten en geaoemde bons dus voor deze venuetl kunnan worde B dat de boos no 2 i en der oude thee ea kofliekaartea niet meer geldig zullen gmuuüU worden voor dea verko van thee of kolfie door den verbruiker en genoemdib bons dus door de houders dier kaarten verniebigd kuuoen worden De heer Ooiyn over de LondMscke overeenkouLst 1 F A H Hda Sohe oorrespondftiit ve ido zich ot den heer Coiijn mtt do riag wtlrfe poeiUc de N O T t op zit lile V n aimvoeren van gipjndeioflcn en Iiie l4iii ddel4i Ui t onze kolonoin nadrons I nd er Ier zal innemen De hetsr Colija iiitwoordlc hierop dat die zal blijven watse vimGtg er was ea doairin niet do ge rtng te veranJering komt Vloorta declJe de hoor Colgn In het onderlioid mole dat het g aeitó flginemt it t I jnden gesloten eaiierzijde loo t word n Ik tMliouwd ala e n regioling m i voeren II Nederland op prictisolitf wljzo mo sij to maken nielitegkin=itaande Ie 1 anihavint an de blokkodepolLtiek Aan den anderen 1 moH z ordui iK fiuiiwl nis es neii lo hangan met de weed iatnbatc rq eltng loooaJa die Hiaos onder h t ulrec orJum van Hoover tot e anl zal komen Voar voricfliiyendo arikel n 7ijn In Loidun opgwrichit of iuileu wor n of e rtcht oxecutiveA dfiè o bescho W i zi n AS m teUjigiMi voor cen iaen Inkoop ht jolotkig hirvaji ifl om bj do g w iJ g proiiw A lioiiger soltromartjAe ap ry l g an l r j fj dïM cMitdta m zou door het optiedca ran r8CiWlieiilo fcoopjrs tagü te gaun tiet 13 dae eei inatti i ig die voomammjk ef4 In hei belang an de couBJnieoei Zulk cOli erecutti bediiat ilans v or i graaj 2e olien en v U n 3 nlrat i oh iiHk Ipeit r kunatffiLJt i Aiuigfzen vokw de artikcen dio ond r toi wejde vallen Nederidul Uel alUen dJii iineit maar ook be angrg n produc 11 w krijgt Nederland in die execu ve ten verleig3eii wo irdil er me vo stpmrecht too dat slaarm twk de belangon v a oe pro LucöiLta böbautigd zijn Voor de ovtrxge ai iJveciL zjn voor zoover b kaud nog ioin exoculLves mgesteld m hel lüjmt mij lil A aar6 iMj nlg K ajr alius de haaf Uilijo dat zulKH spoedig gtbeiuren zal Het on ie thee De Miniater van Landbouw heeft bepaald dat gedurende het tgdvak 8 28 i tbruori door detStilisten 01 KG thee moet worden afgeleverd togen Inwiaseilo van bon No 1 aan döe verbruilters van welke zij het 1 Ohaaan der thee ea kof litókeart gewaarmerkt hebben voor ontvangt van bon No 62 Bij allevenngi der thee moet he4 op het Uciiaam der kaart aangebrachte waarmerk duidohjk mot het getal 51 worden toe evoqgd ten bewgze dat deze aflevering heelt plaats gevonden De vastgestelde maadmumprijzen voor thee ia tussobenhandel ea iiiemhaadel bhj ver gehandhaafd De MlDister heeft bepaald dat mUitai reu dde met onbepaald idem verlof zgi g qgaan oi eJanogi zullen gaan g adu reiide het tijdvak 17 Dec 191ft 8 Febr 191 a die den bon I 2 niet bg oenwlakeUer hebben kunnen dalevaren dezen boa atenog kunnen loleverett bij het L ven middei tiibedrgf hunner gemeente en wel utterlgk dea Ssten Februari Ka dtea datum zal daartoe geen gelegenhoid meer zijnHet Levensmiddeleobedrijf zal bij de afstempellng van het liohaam der kaart den WLckeder bek nd maken bij welkea de bi jokken verbruiker met oubepaaJd klein verlof zijnde na 15 Fetanjarl 1919 bet nog nader te bepalen rantsoen thee zal kunnen betrekken teigen inleverlngi van bon 51 Een bezoek aan den ex kelser Oe cöiiftaponueiu to Amtron n van he U Li seuit ijmdufc voiid vwaohenen atMa de poort vofl lio itaaUiol Huyg te AmüdnotU on twe eipdULiidrde auto a wa arm een U Ui ptr BOiiöïi waren goie en dio nuar ik heb ver Qjiiiewi dtMi iteizer te epreKeia Wv og en VkUiivogio bet late uur hall tian ontge V oon eii de wijze waarop ae iuiz Düetideia zich voordeden vond de wacht da zaak ver d40lt Op dat oogenblik was geen doifH n aan wei Qodat ik onmogeijk kou te weten Komoji wal toen gesclilod is Maar zeJrar 13 oet uu uat later bleek dat de komst t an da auto s hst noodig majkte dat de j pcuit le poll lemacbit OM geladien karobg miüi en iVïvoJvers de auto b omringden De iozutltonden warec tlruit in de weerenn ar en verzekerde bieKeo m een der autp s eweiPen tg zg n De beeren we dep eaa oogembhk ja verhoor genomen op betk a toor van deu rentmeester van Ameron jen Da r1 g was de bursamee a de grafeigiTa aiiuliü en ewi iiocherohQUr hiep sen wezii tugieawoordqg Omtrent bet onder aoud noch het doal van rte knMUst der hoeren was iets te weten te koa De a Ito a kwamen uit de idchttngi van Rheoen op vertrokken om half 11 ook weder in dirï rfohtlng Ik vernam nogi dcft de inzittenden voorgaven ijezonden te zijn door dei Amarti unsohen gezant om dê i keizer U spreken Naltier Wordt nog gemcjld dat het wei v ast zt a stian dat aai Am r kaolieoha jour Oab tfta waren die er aJ es op baddai geaüi og dea keizer te worieu tOt jMMii g moojiiea eoater ouvuTionfcr zsM ver o oakeu ie AmePOiigea heeft de uKOniAj püsb evat dat he eea pogioB to ont o ring vau den exiüezeT gold t meeü doar ott xuock op zuiü eeO ongewoon laat Ouo pla ta had on da Amenikanen zkh liet door de waoliit wilden laien eeea ou vlcji zoodiA deze versterking moest vrageni De vee en vlesschtocstand De Voo eu vleoooahanJoi oordsc t dat bij M elude van het Jaj de toeS and zich oater Jük oaozi n De pnjzen wxirden w er ojitó Miüt ea op alle maratLn jiM mtn de voiiiui iu cU n opij gt n die he iv V P moair uiei kou irggen We zoa er et u bewijs kv soUrylt U blad dat üe Ijuuduleuze sioatLutf qji een goei detl ot het Vtriedcn btOooit OU M t oen ppitbug r aiiltaat vua dea mcUbregvid des Mioisters Uit Ue ruime aaavoenn van Mms durven wu eolitir geeoszas Ie OOiOusL tPüLkon döt er geen btieekienend laKort ujn Hiatiiivee zou zgn ea we tu4 nor imlü viü e8 liprg aa zul en komen Um dat het melk eo kallvee zaer twoj ia pnjs is eu blgit eu ook omiat nara vo vtToemwi de geasaocieerie regfatxm BWn i jun u i4vo rverïiaauJlü geven voor inv er van vieeeOn van wellie hoedanig bind ook naar wis lani zal bg iistD t opieéieven voederCebrek ut r te I nJe het ijiueitiveo boog lu prijs blgvsn Wij vsr vaaitea zelfs ovor eenuge woüan na d tlutud iiigatreden daüoff wear o efcj AiUea wtJidt in de icomende maancteo bthoiuvolit door den iheer of ndiaderen voor ro saclitvee en bet ver jrulk Betrouwbare gegevens omtreoddaa voor raad zijn er at Het Is ook nog niet zerer ol men z oh die doovecoh mleow de tuning oa reg irarae za l brtbüiteo te veT i a fe i Het is in ovwrwflgïot Hat bet rbruik bsireft Is van gxoo lien bivlocd ia hoeverre de Itegiserng gpedkoop vleeboh paarden en schapen verstrelrt In d M ene Htad is bi t runner dan de andere Arastordaio bv kreeg Ver Mlen i eek maar 60 paarden an en weinig sohapso Hït genoamcle weekblad scU het daero verkJaarbEiar dat de be VUren drT bel dera irgiaalwitiiee in de hoofdstad btj den Dim r tog n de hoogr randvleeS Wipnj ztm hebben g prot = teeid £ n wel oiod d ale ir guen gi üdkoO p vle soh kan Iqv d moot Ie rogtorina naar sa ir vers me nmg voor dk deel der Iee hvoor Itudni sorgon door goedkoop rioesch bij de z g rol cwBlsg ünr beschikbaar Ie BleJisn Hoe rainder gtoedkoop vleesch boe mnr wiaog naer vrij vteaadi BÜschsa d r Mliiart iim den mimalcr vaa Arb ld heeft Itet booFdbe Mur van dan Nsd rl dscbea Oen tmlAn Boni van Personaal In bet Hotel Café en BastMirantbttlidjr en Êixm g Kieuwe reateUing Naar Het Vadi verneemt moetea i le veehouders 0 p ve doen van hun rund vee paarden varkens en ecdiapen aan de burgemeeslere hunner gemeeote even eens van alle wijzlglocen in hun veestapel Een aantal oonzroleurs zal de juietheid dezer opgaven nagaan Ia verband met deze re elin r Is het bestaande InsKtuut van den burgerlgken btand voor het vee opgeheven DS SCHEEPVAART CoeoaoUe voor Kc lwd Het 6 a Benjkalls vUn da etuomvaoft Maatsciïappg Nederlendv ia 26 D mbj van Batavia met een ladlogi lookoeotie naar Amstervlani varbokken Ervaring mst do Kvaoradigs Vertegen uordiglnc De jrroöne Auisierdammer hfeeft aan vei joiullende perBonan doe daarvoor In aan tneriüln komen zooals Kameiledcci Ka neroaudidaten en iedea vain siembujivaux bdk vijital vragen vooiffeleed over het bicuwe stelsei lotaAl zgn Jü Bnt oordda ohtvan oa en de antwoorden zgn lui gaw d 9cr e ojmnussk beokaands u t do heeuren pnof Dfiepedbovet prof JAe mt ea Vliegen De zear grootn nueiderheid d r Inactiders adlit hel stelsel daugdedljk dat zicb be voiUeriijk heoft getOfHid ean een 0eeonde demoaraUsc ontwvkksluig Hel oudo std el heeft niemand aanbevolsn I oomn ss e ia van ocwdeol dat aan bet IgstenstelBol onvoorwaianieyjk BWet worden eHl houden omdat het zkfa aaa de wer t £ j kheid aenpa Een bezwaar va dn neciSte inzendera gold ds verWap periiug die het etelsel In bet pait üiweEen heatt voroopzaart het sttl eU Hof H werd met npdruk awibevoleii Anderen wttdon rertpÉermg bïengMo door met beboiid Tan bot stelsel der gzootste reeien dto in de KieeweC opgenomen totale nateo te vaahoof De oommissle is de meanFjitg loe gdaan 4 t wetswgzigiDg ter vootricoming van ver njppedna afwij war b Deze wijziging il naar haar oorviee moeten bestaan In een vera iderin ven de wijze waarop de zeOelH o er de pariijen wxwflen vergeld Eu w l zai öf tet aielMtdHbDdt mo sD irordMk asovaard M de fatale laa noa uüÊm mvÊMUAcm Vergoedingen Da tagemoetkomlag in de ko n Tan eorsïe aBnschaffjng va Idsedlini ea UÜrostmitg zijn te reksnea van 1 Janusril 13 naiea alfl volgt vastgesteld bij tOaismtigi tot beroepsofficier f 500 tot b roepaoniitf officdor 1 200 tol va Midrtjf f 800 tot verloteotf cier Indien de tegeroootkomlng si vaandrig ad f 800 niet ie genoten f 800 tbt rverlofe adjudant onderolftcier f 225 Voor vaaindr vódr 1 JHooaii 1J13 bs aosmd blijft da bepafling dat zij bij be aoemlng in 1918 tot veJ lnlBoffloler een ta moetkomliur van f 75 ontvaionni gehand Uaaftl BINNENLANXX Vragen van Kaacrledsik H4 KomoiVid do heer K ter Laan heeft lot don Ministor van Oorlog eenljge sourif irfijke vra ca gericht lïetrerieaide e a li dienat owrledwi landstormplichligie te bes Van G nt alkotiiftb uit De t op wiens B4ertyHg de imltaire vteaisjofdini aan zijn ui fctgtóuoote on Und zou ziju opgehouden $ mtik e doic hst Itijk zioli veitk r van het loi dier vrouw iets aantrok terwijt he steun ooiidt J 1 Delft ep dat van Hof van Deilt ftW zij f n na het overlijden mater woon vc 8iig lB baar hebben modten wei tiia ff ZIJ dKMr Hof van Delft Oatvoudlg nattir hrt kerkelijk armbestuur werd var wez i Tevens Wordt gevrt igd of de Ml uiaiiet een wettelijke ru ltnEC Vl ontwel peil tot sÉean vjin weduwen ea w6 n vm diensEpliohiÜgan dis in disnar komen te overlijdoo Vflsdcr heeft de h er Ter Lain nog oetügo trhfcea tot dam Minister van Oortw go riohi betreffende onvoldoende toestandkn la het provoosthuJs der oftvaletie i Amen KOLENNOOD Ps kolcnaanTOer hervat Het Parsbureau Vaz Dlas Teraeemt dal sedert twee dagen een tweetal treinen met 8teenk 4en uit Duitschland pet dac aankomen geiijk overeen ekonMn was Indien DuitBohluid in staat Is met bessenden van deze treinen door te gaan zal ipep maaade4ijks op een aanvoer van 40 000 ton kunnen r unen waardoor 4n ds kolenwnd belah k aal alneuea T T ii f a tin B lciK fae lMu n door iMt LuKOTiburCmbe Roode Kruie Iedereen begr pt Ufc na nüte ttiêti ffao met wurT Rooeereli f Mftaitdegiuotgett vier uur ir BooMfüU OVttTlwkHk L e reclitütreelwclte oonaaii v vw slopping vau 6 ü bloedvftt lii de louceu Zoiuufl wfc liij d a abeeieu dag op £ üw wt ATonds Mn edi iu r gUMS hij te bed Vereotietaeö urea laiei giiigi mo vrouw Kooeovalt die het eeod e tomlltelld te OyMerbaiy wtm naar du kamer vaa haox eobveuoot m bovend dat blJ over leden w a ligt r eea uboÜMbe tn teekeiü ia bec feU dat Itoowivalt de oud riuuloufi u AiueirUw luist overleed is dou tijd dai au eou Democratiaoh preai de t dtv V üt de poside vaa eoretea burgetr der wwold word iageruüud Y la ellL geval heeU ttuuia eau deaiocra4 pri HleiU vottf zloh ea ïijn laad hooger mmii a geiwotuieo dan hei Hooaevett lelta ki zga ohiiiereiidMe dBceo wiuito beurt euviOiea Bet leven vaa dezen man ie te merk waardis dan dat wij er niet wai van zou deu vertellen Het Jovou van KooeevcÜ zegi de N K Ct te een remea goweeiit Ueboren te Nerw York in 1868 etudecnle hlJ ma de Harvatfd Universittit Van lUbi oi iü wes hij lid van het parlement vu dep etui N nr York la öd leider van de mlnderbeid kx 84 leider van de meerderheid ia he Uut vaa Ailgevaoirdlgden van den ÜUuMt na dese tijden deed hij sich Icenueu ale onbevreead sbrijder voor wat htj reoht aoh e tc en weike maoh tigt pereonen o iproepen ook BIJ ver vivd groote popujarUeit dooh voor de leidere z ner partO wae hjj te ooiiandel baar geblekea £ d volgden vgf anibtulooze jatreo vooral gevuld mei Jyohiedkundigen arbeid maar la 1889 aau aard hij de regeenug footo okkiQf vaa Ud der oomodsale vooi d u burgerlijken ataatedleaat wi e betrekkiag hij bekleedt tot I89 £ lalaatatgcnouüd jaar wordt i yoorziWer van de Ntw Yorkeoho poJltae o riniu Uudo Ook au voert hy 0 onbevxeoed krachtilgflii strijd togen ndöïmiibten bij de poÜUo en uüebruiken In het groote stadaleven op het gebied vah sedelijkhvid woningloeetendeu e d De voartv ronde en iixaohtige manier waMiaee hij ovei aJ waar wat te redderen viet schoon sehl maaltte bezoigde bem den bijnaam van eot uHip Jaok Hoewel de bohartiguigi rêSL de belabgite der kleine ItddQn hou vooraleer harte gli deed hij zich looh wkateeda kennen aU han iaver van orde mrwt Blj fitaMnglHuUieelegenheden voud ieder eoQ die gewed of vreeaaafidag LDg voor 0toiid in hem zijn beetrijder In 1897 h op McKlnley hem naar Wash IngttM ala oudcr ndmiiLer van marine en naar boweerd wordt la bet n ede aan den kraohligen aandtran f van Booe 7elt te wij teL goweeet doit UoKlnley In 1038 bealoot tot do oorlogftverkiarfaic aaabpanje Nu w e den voor Booeevelt de kaas gekomen om zlJD reed populariteit s6óato vig te veetigien dat zij vele Jaren onaan taetbaar zen wezen Hij had la zgn n go jerai eenlgen tijd in het Verre Weetun 0eboei d n le en Jagen sohleten en rijden Hij trad af als aodfir iiilnieter en v nöde het korps der wilde ruiters die onder zijn aanvoerlnf op Cuba hebbev icdvoohten h£x toen de oorlog was aügekwpeo was Roosevelt voortaan de kolonel de man van de toekomst Zoo lAan wij htm van 1899 tot 1900 aU gouiverneur van deu stitat New York in IWl zetfs Is vioe presldent dar repu bUek ander UcIUnley Toep UoKinley in iSept 1901 overleed ai de gevolcea vaa een moordaamdag v Boosavelt president HIJ is hetzeven jaar ebieven want in 1904 werd hijberkoiapn Het proeid aehap van Boose veU Sfl een oa gebrokon etrijd geweesttegen mMierulkeD Bij trad op tegen allenmefatSQvorsohrijdtaig waar hij n vondUahtstfverachrijdlng vaa de trusts Iraoh i hij evengoed te keeren als die vanbandeloos gwworden slaldiigBleldem TochgjDg hu ook hier Met verder dan hlJ tiikt noodlg aohtte hlJ was zooniinaen▼IjMid van liet kapUaal ais van dearbeld r r0Mdsatie ndts deze ook d vrijbeden en rechten vmi aoderea wilden ont zien De besohemuAde rechten achtte bijvoor de V 8t noodltf a becA hij lüel atgescbilt De oegüM vonden la bom eenbeschernwr die voor hen opkwan waars J dOtor nuHsnvooroordeet In M gedrangkwnmeA i Een beraUdsHiW via geheel Ujcoaderen aard doch eene waardoor hU zijn persDonllJk prestige a dat van de Unie in het buitenland zeer feed toenemea was die ifelkB heeft geleld tob beetodiging van den oork hisscfaen Rusland en Ja pao Het was aan Roosevettfft Inltlattef te daukeo dftt de vredaaonderhaadeUngen lp Porinuoutii V 8t werdan gevoerd PU toen op een oogenfcUk hef iionlaflttuaeoben de Hussisohs eü de Japanache n derhandalafiire dreljide te wordsn verbroken greep Roosevelt persoonlljt In Het fs hlertilt t verklaren dat aaa Roosevelt wellloht hel v obtlusilg te e a tehoo d der laatste 60 Jaren e nobeiprijs voor dpn vrede kon worden oegeketid po groots vordleast en betedcsols vio 410e TJIAT L rfe lllJ 4e ki TrakUng van JDüwdag 7 Januari 2 000 no 17068 MHW no 18081 V f i IMO no 11 717 400 no 1 ƒ 100 oos 845 18070 20918 Früien van ƒ 65 19 2 67 125 140 144 J08 217 268 821 842 454 480 492 585 589 588 588 644 697 768 798 859 879 884 918 95Ü 955 959 1004 1028 1084 1041 1047 1098 1129 1186 1242 1292 1012 1880 1488 1455 1465 1567 1699 1725 1791 1813 1898 1916 1928 1960 1975 1998 2074 2075 2144 2170 2170 2207 2258 2257 2274 2285 2288 2848 2874 2494 2519 26U5 2bü8 ibil 2851 2917 2922 2972 8021 3185 3204 d245 ddOO 8852 8386 8418 8450 3487 8521 óhiÜ 8584 8598 8807 3707 87o7 3769 8770 8918 8981 8940 8944 4029 4084 4195 4286 4268 4800 4441 4478 4490 4506 4 5d 4589 4566 4740 4752 4889 4890 4921 4988 4984 4991 4996 5012 5016 5049 6184 5156 5171 6186 5203 5237 6269 6297 6824 6377 6892 d489 6471 5526 5645 6613 6660 6728 5747 0759 5937 6942 5951 5993 6027 6065 6068 6085 6157 6189 6261 6262 6818 6376 6885 0897 6401 6484 643 S 6456 6612 640 6664 6706 6726 6767 6761 6786 6820 6884 6864 6896 6896 6918 6992 7010 712j 7127 7144 7212 7275 7302 7867 7879 7414 7427 7450 488 7539 7579 7689 7789 7768 7778 7904 910 7942 7970 8074 8076 8077 8186 6189 8206 8281 8871 8422 84 1 8491 8686 8687 8793 8810 8838 8868 6883 9011 9023 9026 9068 9072 8076 9096 912a 9186 9198 9274 9424 9433 9494 9524 9626 9544 9645 9686 9698 9622 9624 9690 9719 978 9784 9812 9898 10044 10121 10147 10151 10 04 10218 10230 10274 10278 10293 10341 10878 10425 10621 10608 10662 10676 10747 10761 10707 108U4 10821 10887 11036 11084 11105 11146 1U86 11268 11808 11338 11347 11430 11441 U6 3 11856 11664 11700 11746 11790 11790 11846 11848 11876 11908 11980 1W87 11991 12111 12144 12178 12201 12274 12288 12289 12858 12406 12414 12420 12617 12578 12582 12687 12540 12761 12818 12822 12860 12894 12911 12986 12994 13060 18105 13112 18154 18167 18279 13299 13336 13840 13878 18638 13660 18557 13581 18623 13706 x8778 18828 18867 13876 18961 13987 14029 14101 14188 14174 14286 14387 14581 14611 14668 14690 14709 14738 14799 14971 14890 15030 16067 15069 16072 16086 15087 15113 16116 15224 15276 16348 15863 15373 15422 16447 15468 15478 15490 15607 15681 16691 15701 16722 16743 15773 1678Ö 16822 16947 16001 16048 16091 16188 16184 16290 16334 1 90 16426 16441 16451 16478 16536 16630 16664 16689 16710 16738 16750 16863 16888 16907 16961 16952 16984 16999 17030 17068 17079 17131 17178 17282 17808 17856 17886 17400 17470 17606 17641 17648 17942 17957 18069 18092 18127 18160 18336 18874 18469 18468 18490 18651 18695 18718 18769 18778 18804 1B898 18944 19040 19043 19044 19096 19098 19123 19188 19192 19226 18842 19862 19869 19897 19452 19542 19688 19666 19676 19678 19739 19766 19760 19823 19889 19895 19922 20042 20192 20212 20265 20313 20819 20456 20458 20469 20487 20695 20647 20697 20726 20786 20796 20807 20810 20658 20927 20973 20976 CnilBN J a imiTHTEN Inbraak in barakken te Naarden IgdiMiB de aiwezigiheid van dan luUenbii k warUerWee8iteT is la de liareikKsn op de 9ohapeniaeeat te jNaardsn la diens geldkist opengebroken em daarukt f 6o oiiiv reumd Een cheque van f 8000 h ben de dlevea lat n ligKen De vernMMdejiJks dad ra zga twee soktaten die la bet bezit ware ven Duutsobe passen Ze bsb ben loh in een winkel te Buasum vaa huirgerkieediuig voorzien en zgn sedert verdrweo leegrafisohe bevelen tot aan houdli naar de greoakantorsn zgn vrucbtulooe gebleven zoodat de even ver moedeUjk zich la DullMhlaiid in yadig beid hebben gebracht Postzak verdwenen Op lieiskaaarbare w fce is eea door het postkantoor te lisse algezoodea postzak verdwenen Br bevond aloh ibOOOm aan aaa eteekende brieven Hoog water Te 641ertogenbos h beeft bel water tbans vel zijn hooeste punt bereikt De Maaa UJ GrlrveooaDT Ie val lende De Pelteiaarsohe weg is over aenlencte van ongeveer hutderd mater onderieloopen De Maas btj Qrave blijft langisaam vallen ooig eenige oenbmeters val en da Beersohe Overlaat werkt niet meer Trenrig oagevaL Een monteur A van de Z H B B te Letdachendam is bij bet repareeren vao de bovenleidlDft dooT den stroom edood Do man Iaat een vrouw en 10 Idnderen eichtcr aa naehtcaf i Ir den nadht van Zaterdag p Zondag n is in den Haa een Inval gedaan lu een pardcullere wonln In de filouwstraat waar ean oaohteafé ward gehoudaa Tt geu den Iwudor la proceevarbati opgemaakt terwijl een koevealbeid draak üi beah wwd genomen Verdacht van Op telegraftadk Tertoek van de Juatftts la nt erpea te te Bottardom aangehoQdea de Belg L wonende in de Lax e Torensiraat dte Verdwht wordt In 191Ö e blaarde dame te hebben Termoori Twee Jaar gcieden va Uj vtw hetïalt öe feit door de Nsderlaadsobe re serln9 d uhgiievwd Ma da DoHa ha Jus ne Deze aohUe voor de veroordseUnc geea termen aanwezig en stelde b mirsoer op vygo vosten Diafatal nü pLn ItMM Na veriuregen inliohttngen en op aan wgziog ven twee offioieren van den motor en vaartuigeodlenst die hem Kenoen is op eea icaotoor ia de Uooiupjes te üoUerdain aangehojdeu de ontrouwe bankbeamhte J S die zich ten utulevlt van de i nesohe Baotc te Leeuwarden wattr hij BÉ kafotoorbedieDde werkzaam was op den 2iui December j L aan dief stal van ongeveer bonderddolzend guldca schuldig maakte Bij 2gn aaotMudlnffKgn lu zgn bezit gevonden 68 baoitbltjeHen van 1000 mark ongewar 1400 en een zalqe met coupons tarwgl bovoodlen in zgn koffer in hot Maaahotel in de Boompjes waar hg logeerde een fproote hoeveelheid vreemd bankpapler ea een aanzienlgk bedrag aaa fectMi is gevondea aile 4 tezamea op ongeveer dubMad gul dea na het totale ontvreemde bedrage ver tegeawoordigende De aangehoudene I gevankelgk paar Leeuwarden overgefacaedtt Revolutionaire SoeiaUiten Uaa meldt ons uit AmAerdiun i Zondag werd in het Qeibouw Coooordia bat oongrt gehouden van de Landelijke Ver eoiiigiing van RovoJutioaaire Sooiallsten in Nederland Do voorzitter de beer C KÜz besprak in zgn opemngowoord de verlioudlogg tussolien vereohiUende revoluldonadre vureenigingien hiar te lende ea deelde varrol geow mede dM ket ledental van deLan delijke Federatie hi het a eloopen Jaar VM 800 op 500 en I aantal afdeeUu pea vaa 11 op 20 was gestegen Aohtereenvolgens werden hierna do verslagen van den secpetarl den penning meester en de Bedaode van De Toekomst behandeld waarbij na breedvoerige besprekingen word besloten tot InstelUng van een © onmdflsio van geaohil liii voor het orgaan Na bespraking van bet bel 4d van be Federatie bestuur werd overgegaan lot behandeling van bet groot aantal Toorstel len meestal van lateman aard Een voorstel om een landelijke steun beweging te organlseeren voor de actie tegen den stemdwang en het parlemen tarieme werd na ampele dleaoseie aangenomen Bij het vooretel van de afdeeUng Am Bterdam Enschode om den mam der Fe dera4e te veranderen In Fsderatts raa SociaaJ Anarehieten in Nederland wees d afdeeling Ameterdam In bare toeiioh tin £ er op dat de naam van FedCTstie van RevoluÜonalre Sodaliaten niet datgene nitth ukt wat workolgk het doel en strevea van de Federatie Is en wat vervat is in haar beghieeiverklaring 0 om vorwwhrnig te voorkomen Is het noodlg dat de Federatie in haar naam eoberp do0t nltkcnnen bet varecbU tuaei en de Commnnietifiche Partij voorheen B D P en de S P welke zioh ook revolutkmeir noemeu doch In tefcenstelUng mat de Federatie tevwis parlementair zija terwijl c juist door de Federatie als verderfelgk en gevearljk wordt geacht vo hot revoJutiooaire eodallsme Ook do aitdeeiing Enschede Uohtte het voorstel toe waarop voor en tegenstan d TS het woord voorden Tenslotte werd het voorstel tot naamsvtnandaring roet 10 tegen 7 stemmen aan Goedgekeurd werd vvrvolgena een voor stel om zoo spoedig ala het kan In aa nwnwerktng met andere oyndloadiscisobs ganJiaatles een Intarnationaal congres te beleggen In Juil0houde ljke vergajdering weirdeo o a nog voorstalen ter bespreking van do houding der FedaraWe bij eene ovmip liueele revolutie beeproken evenals het voomtel van de aldeellng Amotardonr om oprichting van Soldatennbdan kroobtig te eteutan Om 6 uur werd hel eongres met aaa opUüËkksod irooid Tan dan voorcUter g stoten Inbraak t KUswiJk ï eftorJagavoad te l3gebm4ceu ten hueo vaa den heer 8 aan de Konl gjnnclaan Rijswijk De heer 8 vervaae bij zijn Oiulskomst tabfeba dter met achtorla Liag van een goieelte tafalzlbver wiHten t9 ooux mein Spoorwegverkeer m t Antwerpen Sedert g t ren rijden tussoheo Hoofl n daa on Antwerpen vier trein n heen ea vier terug Slave opUchtera Deaer dagai VOTVoe de zch bij cm m umifadiiner te Arnhem zekere W dio uw derti chef der zaofr vnj glroole traooacftie tot stand bracht en oj baodigo wgze d ii goederen uit den wlnk I wist V krijgen en ze Vervolgens aan zijn oom pat non D overgaf W had aaa den ivin kater beloofd dat hij met zijn comoag non zou terugkomen om te betal n d oh tot heden wacht de winkelier nv t mirt op zijo geld Onder het gie ochte be oidzrh een partij Unneo en hiervan werd ioor de hoeren een staal genomen waam de een huno r nnar mi rentenier daar ttr stede ging Welke taatata ook nn g weleee wat wUde verdienen Oe rentenier werd bat st ai vertooud en gevraas l of hg fci a sst om zgn o n ttmfce hosveelheld bijv t 1000 vin dit Iwitien te leveren De man nanraen jn best te do€ i en eenlgs dagen later kwam de oo al av n en bood den renteOkr mx boeved I Hnnon ta koop ain p 1 hetBelAIe linnen dat bhAi reóls den mannfaetnrier had ontfutaehl De rentmler tuk op flsn BM winstje kioeiit het ünnMi enw ar eea p r l it lotof ersc eco de a deTa uipd iki u Ulo op zga Jturt liet tmoavdu aoa rdotuoier iBooot euikr zoidr to uattOen aoouat er nu twea iMiar tiun falafuuttu en de ikaaeiteatrei u rs hdi laiiieov ür de tweoue mdul in hun be U hejoeo Vrgdagdvond werd n n lAiaKul ar op ü HoiiuiW Uu a t met een ixzodK vers n Uiaas Afis er een AmslarJaiuich kou mai ieoKore D bg tegeuwoorvdj a er w tdvoor een groote duizend giiiien llaiitn eniKuortoauout geoMut Je Amoteniam hcdoopiuan zou in dea WUiCbl bgven to zgn compa om ttjrug uiu iHt hrt g kleii ux tnoe uren wacht is was de com pa on nog niet tarug eu uesiout men dep uDo In dui arm te aenteu aon ezieueea kneCiH en de zomi van don wloAberlUe t et goed voor den koapman ba dt nweig j er ien dl hadU o afgs gevoi en nsuaiiii wi waar ha zoo auw gob er nwas Maandagmofigan word ein groot g aeeite terugg vondaa en ttn pol ko mreoK Pdeponeord De ualkeaatralisatla OodanlM t ei Is de vorige weeK aleob zeer weinig melk gele eru aterdfg bedroeg de br evwJtoGtó gelevwde malk lead aicOiltttr VajQ de 180 000 liter oa igevra glle neuae riikjsmolk die Zon iog Wias aengivtaagd la er 65 000 Uiter getevefd terwijt daie OoeveeJiiwld tot gjiSterenmorgWl 12 u r lOOOOüter bedroeg Verrasr vaa pawiglera Naar vernomen wordt zul van de Am siardamsch vloot een sjoombool wjrd n gooher ord om ongeveer 4000 pasHa lerB m e t Itail ancn van HoubrJam ua r Harre ie vervoeren Moant Da ooibekiMide b e eau paar weken gulelen onder Haoren bij Üistcrwljk op een eenzamen weg met afgesnedjLn b Js ver moord went gMondtn 1 lu hi jkead te zijn de orb lor Van Dijk te E4 n B Door de mareohaussec uit 1 Ibur zija als dadiers van deseo mojttd ge r m teerd tww mannen Da Kort Verioevea e i ean nedsje Vellhuds gpoaamd Naar vortalJt is Van Dijk dodr hM m jenaar Ie emzame plaU gelokt waar hJj door do twee mann n weri ofgetnaskt en van zgn gold bePDod KENNI EVINO Maximumprijs Calciitni Carbid Da BURGEMEESTER dar gemeente GOUDA hiKngt ter algemMae kenaia dat de navotgende maxununUtlreiahandelprvaen voor calcium carbkl zgn vastgesteld Verkoopprgs uistBluiierad h allovarmg door de door hot Rykskamtoor voor Vsr lochttngson aanverwante producten erkende klemhandolaren 1 27H per ILJQ nafeto nit m g n dus excUuiaf bus l 80 per £ XS netto mcluaie bus 166ptf KXÏ bnitoy inalualaf bua mh 086 KG Gouda 7 Januan 1919l De ButgomaesUr voonwemd ULBO J MUS NADflMJKJWS ÜJDA 7 Jauuan l i9 5 Gemscnteleenln eoud De insotarljving voor de 5 pCt Gemeenteleening Gouda la opengesteld tegm dm koers vaa 100 pCt op Vrijdag 10 Januari ad bij de Handeto en Land bouwbank on ten kantore v n den Oa meenieomvanger Paardeavorderingen Tot veearts bij de vordering van paar Jen i voor het 3Je diajiiot Gorida lie aoemd Dr H W ÜveffbasBh Gewichten ontvreemd Uit een apMlicek hier tsr siede Is een doosje met gewlcfatjce speotaat voor apotheek gebruik ontvreemd De poUtte doel onderzoek Temgg ocht Een minderjarig meiaüe nlt NIJm en de 17 lge U C van S ifl hier door de politie aangehouden ea xal op transpcwtg steld worden naar Nijmegen waar zij we onder het ouderlijk geoag kanwor divn ternggiebracht Ondsugdalijka baad In een advertentie b As dagjMaden wordt te koop aangeboden em regee ringabitftenbsnd voor f815 Iemand d een dergelgken baad heeft besteld onV ving een waarddoozcn ouden baad nk heelt daarvan bij da poUUs aaagUt ga mtsUg velUng Notaris CamUsr ran Noot De nitdag van de vealing van Notaris N F OaroW r van Noot gaisw vond In Hotel de Zalm g boodeo is ala volgt No l Hnu Tnjfmazfet 66 kooper da heer J Fïi mn Leeuww te Gouda voor ƒ 6900 No 2 Hms KMmv M 96 kooper dt haerJ G Fotjumt te Gouda voor ƒ 8700 No8 3 4 5 Drie h i i BlotkuMingcl 24 25 en 26 kooperber de Coöp Vereeniging tot Expl T a Oor Goadma Ons Batang te Goada voor 28260 No 6 Hu Fluvraelen Singei 42 48 koo pardalMrW ¥ ii wril4 00 Veremlglng vu VriJiiulg Harrermden Naar wif venMmen xal op Dondardog 16 Januari a m de Sodeèslt de lUunia Dr FrederOc van Sedtt voar de VcraaigJng Toor VilMiBdg Bmi amim am twrdisoht mat liehtbaaiden boi of r bet bdinrarp Het Godshnia in da LicMaUd Ho o m é vowr Je g ia aiajh polgk ueiitiugvn der Boamiopsait itwottsurs m i vtia don Mtnitf er van iMUUbOuw op i u UMTtoe geuaan verzoek OM volgende ail woonl outvuugen iii ben bere d r nujn goedkeuring aan te uechten dat aaa ledemn Uasnoupsoben ffooKier dio nog ten minste de faelh uk zga ookiriji ajs boomiLwe Erg in geir af ueoft ovenajd voor Iflö wor4 uwga m een oppervlakte ten hoogste gelijKaindti zgner Kwoekerg en In geen geval mn r dan 1 H A in 1J18 gescheurd of O g a sooeoren gr dislttnd te bebouwen metgr n iOki xtijit ei en Juwze Pu verband meH de Interoatioaaie ova tieaiiAmtben inzake de verbetering dervtiid iMpodLte iu uet Nederiaiiuscite vuik la aöt mij octiter niet mogelijk eooiga ogguig te doen omtroat bet al of niitx B Kin van uitvoer der te Boauoop g4jaiüo oentan Naw veroomen wordt zijn heden de vol nde vePeenliingan H4ng s ot bij de lloakoopacbe 1 uinbowwoentcale Veiwsnl ing VAn i lantwihuportturs de KweskeïdDond en De BosKooipsoHe Beur BODSOKAVEN liet pikliuis van do iMe au B Ml V uibiiar 1 tot de o ffjVQd t lH brluid ol duUend n zakken in ket ptfduJ g jraoii werden c i proot der üi ooroaak is onljekwd lx de Zoakaamod diondm godKtlnM Mfemog m de Ned Heir Vjotk werden door Db £ T d Broek in hun embt ala Ouder Uhk en DieJcen lie eirtj l de heeru W Beu ken F de WUd o GietereniiTnid nrfiiai ii Hu trecht nn den Viiji Dem Bond Beeproken wenten de Cudklatan voor de Vrat SterUn B d UKlklaeMatUaf mr den GemeaDtened Ten opnebta nn liet indioMn der liieten werd baeloten lean lUetea te oomhineenn omtrent het feotueel Terblnden werd noc geen beeluM KKUKNUMJWS De epvelier yas ilea da S K Bakker Men soltrijlt uit woUe aan de N U Hel beroep uifehraclil op Ite J vaa jLHfTp te iloorn keeft beroering govekt bij een deei der gemeeateieaen van de Ned U v Kerk Uet Old liier de v vulllog van een v o tut outetaaa door iiet overlijden van ds ti K Bakker la pt werd den kerkeread een adieeaan BLbodea oaderiMBend dooi itü pereooen waar a geewgd wonü dot het Inderujd goed g6£i n waa van den toenmallgea aerKereed oni iemand te beroepen eH ti b K bakker die i tfearniken a a vi en daardoor een groote froep van Uduaten bwrelken kon en bereikt heed waaraan de andere predikanten niet fe ven konden wet ZIJ vwor lianne reügiau 70 beboetten noodig iiedden Diat bet daar voor noodlg wae dat in Zwolle lemaod beroepen werd die he door de Baaker bejponnan werk kon voorizetteoi Ua S K Bakker wwd In IMH deer dou toei ana en kerkeraad niet beaoemd omdat hij soelealKieniocraac waa maer ondanks da Oe Bakaer neo hi aald redenaar had aildaar een eerie leilncen gehouden over de zektorhekl vai hettode l CJ taan die de toeomailce moderne rtcb tin la 2woUe den weoBob deed uiten hem daar aJs herder en de geoeeote te verUndeo De Bakker nlieUde eofaeiv zijn werk op den kaaac4 en zijn werk al S D en legde daarvan In iljneer te te Zwolle gehouden preek etulgenla alp ia ongeveer deae woorden ik ben 8 D meer heb voor de bellaade lng a3i de eoenondsche zijde van dit vraa Latuk andere pleatn en geletenbeid ik dee kaneel ik weDKb den kaneel nlelta gebruiken voor 8 IX propeeanda Toen hel adree In Boptonber bij dea keriteraad i wajn werd door deae dA root mtseeprokeo adreaeaiden ateUen Kioh op een verkewd etandpit geen p llUek in den kiTkeraMl JVouwena de kerkeraad bad zleb reed eetder indeM riohtiD uitgesproken Nn een opzienberende rede van riaeet at Bl Me 28 Nov werd eea tweede adre ing end waarin rersoeU werd geen 8 D predikant te beroepen In de kerkenei Te i kn ng kwamen drie voeretellen ter tilel bet eenie om eeu 8 D pre kant te beroepen werd algeetemd het tweede om geen a D predikant te beroepen Meel eveoeen In dt ralnderbeidt het derde wij kennen Inden keHk raad geen pollttek wij weoechenden bn ten predikant te beroepen onethaaik lijk van ziln polUleke riehtll en d Ie hil S D dM ma geen b lelMl t m wad aangeaonien met Ü6 tegen 10 eten De Hooreomadale beeiaeada l vief reepeetabcte mannen prak In m € lap pon uit dat da J va Dor 1 ga plaatet aMeat weidaa De Benea 4e Uaee werd m 3 geplaalat Da van Docp Ie Hoon beiioorend M de reohti moder n riebtAifl weid met ovctgreote taeer derbtid herkozen Tntiwaehen haeltd r Dorp voor het op hein uitgebraebte beroef bedenkt Red N R Wat dn inrleed betre dien Da Bakk oa hel kerkbo zoek te Zvolta uitoeMiiite aae vond zgn oonaak In zijn alzljdtge erk In het openbare leven naar TOcen kredcade per oooliJtfetM BU liin Uikbaar la de kerk van BelbMieai na amit eellMa tUo laalete weaMb liJn Hik m9 t wardta van oodetaobeUea liebtiag en lereee attlng hem hulde loewel de ner SieeteKooper al genecMl Hurger die pnÜB aU oudMe MUdaat en evneaaitaat inde 2e l vlale let dan vriaM van oeatMfaten eoUaat lot aaa otidaie gea UlATiTB BKBIOanN IM oBluMea Ie DeMta Bi ltiilJN t jan V i Ulaleravwid kHaiu het lot ernadge otbuatao loett ae bitanaoualeoen die net getHnw raa ket miiiettrie ina uOrlag haudea omrulmd eeu aaAiai deden op het uauwUerageuiuw t e ngueringatrueiien openaea bet vuur uH UMouinegeweren op de revolu aonaartti met iiet gevolg dat tJ tiparia LuMeoeu werden geumHl en vele gewnod Aaii de xijde der regeerii etroepee vielen 4 dioodea en 10 gewonden in den naOQt venonenen atgaVMrdlf deu vaa de oaailuakaLj en om toet de ue eennf te oodertuuidelea Da Kegee rtug eieohte onvoorwaardelijke overga va vaii alle wapenen en juunllile ea de bezette gebouwen met Inbegrip van het paI tie pruiUieowgebouw ma x eieohte da li geerjng ba altreden vaa Etebhera BbULlN Jan V D Uedm srn 8 tiur in den morgen veiUelea de oodeCN handelaare bet gebouw der Kilkakaaeilatij De Uegeeriiig verklaarde alel te lul ka aanvallen Om te begfainen werd gaeiMcbt dat alle l gglte gebouwen aoudea worden Verlaten De vertegenwoordigen der revolutiooeiren nanwa den wapeaatU aUDd aan en belooAkn niet tot deaaooval over te fOM Umlrnit de verdere eiacbea der Megeedng zal nog nader een beeluit warden genomen Up veiaehlllende punten der atadkwan hei lot matige geveohteu De Vradeaegnfareallet LONOEW 7 Jan De Dallr MaUaelirUII da de algemeene vooiaMlen Tig dan vrede de eeiele kak nl Un van de vredeseenterenlie Uleidoor zat een Tm gere ejgemeei denaxiijiialle mogelljlt zijn Waareciiijniyk zal de bnatbcila Hageerlng daarop In de eerMVOlgeade M eenkomaiea van de inteiveeilie de eoaleienUe Ie Parije atnMngan Over de kweede van da vrijheid dar zeeOn de Volkennbond en de lenlloriv Ie regellagen op den Balkan kan bealal wceden na de totetandkomftig van dea vrede peboopl wonk dat de vrede Uaueaeaa maand na de eefMe bljeenkeoat daa laKrgeaillende oonlereBlIe Ml wtlfden teekend Alleen Uglt nog eenigen IwijM welke gevoimaohtigden door de bende partij In Duitadiiand naar de tn deaaonieriailie zullen wordea geakaHd Kolen alt DnUMklaad Naar het V t Ferriurean rmeaai zullen geduren 4 degen par week I kolentrelnen dua 8 keisen per week ka leu uit DuÜBohland aanvoeren MABKTBBRIOBISN Dinadag 1 laaaaii int Aanvoer 219 paarden 2 veoleH 70 na gare runderen 460 vaWe Bdat B Tatta graricalvenn 200 nucUaia kaharaa aekapen of taninwren 42 wkana liO biggM 1 bokofgait Vatt koeien Oeae Stiana Kaharai boog v T ea gpn jaen Gaen no ta wln g mgena niteanloefendt prijatn Sehapan lamaaiaa n raileana voer de Bacaaring ot taxoti Mdlkkoalen 800 W ICalikoaieai 320 676 Sttenn 180 6 0j Hakai ƒ 110 180 OraakaWartn i W 120 Warimeaiden ƒ 200 760 NueMeia KaL reian ƒ 10 18 Fotkiliann 1 W 6 an f 8 60 ÜHdal amr naUgi e de aeenaa by ndeMjIni aaavaar dnur Var kena lieht vaer l l 0 Haarill m l Tetegrtiseb Waefkwicht Baoaila ananetiatiari lua Maaiel Uacrte batoawttntaad 71M Valtetfa VannAUag et daa wlgHin dar Mabge tVdeini waWeht kmehUfe wM idt zuhMIfke lieMlag TeraadarKfka bawol fa weWcht n enbalea laltte tampaia tuur BUBGIBLUlXaTAMK OOUDA GBBOBEN 4 Jaei AM Adriaaa 4 v A Bnar an M van Eeamo BtAiaitw AL fhonana i P Janaan aai Biat tcM OVERLBDEN 4 Jan OaBtmd Iiaita gah met S van Sehiflt M j Maria Sl b gek mat W ReUf i Boeleb U J A Ja oaa Tuih 1 j BDROEUEESTER a WBTHOODBM ♦ aa WDBA I at In t g iataUtag awt hd fcUoeerd nmrWMMdiC f dwaKik varkriJgUar al a a M t avia efkaaMnMapardac Goada 7 Jaaaail UI VU J MUS DtSMnlÉrik Itr Avnm