Goudsche Courant, vrijdag 10 januari 1919

I racbtdecora van de Firma B GROOTENDORST 4 OQN Kapelmeeater G N LËBON Heel Nedetlaad alall i H I k aetK tlKkafc reode redlje Moajeu door Meyr Solier WlUeoiaaai l la de lordaan 8eRea ea door Meer Tlne Beukman v il Werf eu den Heer Keea Prula nrr n t jrooo ê7 Jaargang Zaterdag 11 J aBuari IttlO I I ffHBUWK HOUWaURp II OpUDA Ensemble Sotaer Hes B MMrv DliMcHia 14 danu rl IptPa 0 OpvQ p n0 van Bt IJEIIE BIT SUObéS SÖHEtS uit fa Amilerdeniielic Volkilevcu la 3 Uaditllea TU H RMAN BOUBER en NAP DË LA MAR met ein tel H yau 1 011 8 DAVIDS eu niuiiek van MARGIE MORRIS en LOUIS DAVIDS Oordeel dar Perai j HH if4 l bled 28 Jan 1 18 De foede fritacfae Decori TerhoqUes bel oiu meat en lanfpuininen die do zaal ia geeildrift brenïgea Het Nieuwa van den Dif 28 Pebr 1918 Het publiek heeft hartelijk ger chen De aal darerdt van geeiidrifli applaua S2A 80 Zi varder aanpUkblijattoM PRUZEN DER PLAATSEN Ie Ritng f 2 Uden f i Sfl 2e RaoA t IJS Leden f 1 Galenj f 0 40 plua 10 Ai euri tfiJu PU tab apr hini bU lotlvg Mafnds 13 im m ri r JB mfir TaM iMMv M tiedtwtiei Talef Intero S49 ZoonU msa van de ult Uit luinuiier bestaat uit twee bladen ea twee byroegaeto sending eeiter expeditie nur Kuslaod eu Iwt botojewiatne tv yunkm mma Wilson is NA DEN OORLOG Temrl 1 het n sttiftln ariirftaliMii rvOTn eil IIJfca üm bet Berl Tagelilatth Kurt Eisner De vrijheid er x e De interireirtie kwestie De nieuwe intern reitieling ssgt m giSiisgilWHlii bt óm t r slsohe ttagewintjM tn dsM mH WÜ3on varm ta Im H i tfiJ l i Is tam vu ounkMi Rt bei bolsjewjatak Mn nitvinotisi is vaa lunger en 4at hM nJi vardw Mny Is ik voUsM waar volsv i Dat Ie UOfi Jtu gwca hebbande g u bwHttsi er thaoB wdUtg Mjlrf dat er ejdt lirei44tge l oad van Mttai M MUind zal komen daar de me dsrbsld dnr hoisdgenooten g anOfiffuain met slkawr in overeenMtiiiindng Ie oin dezen Ie vwzeKoren D Éi6 Iwfid zal een pnyoUsoh InsmuMnt a den iT da la ONS t D Uawcviaig in Berlijn heoft haar oploBflirifg noff niet gevonden en ais zij cukdankft aüe vooi speUingen toch iAijft doordurei dan zal d Xhiitscbe reg erin óe hulp df i Kntente moeten lniy epen of die hulp zal ctnigffvTü gd woipdeai verleend Want het bT g1rt nu wel dat men van Ëntente z ide niét voor ioiimieni g is maar nood breekt wetten en vemüetift sommige overwciging in De feit n wüzon erop dut terwijl tiiOar hêt woord van een Franöchman het Heat uitbrandt de vonken overat heeostui yUi en overal haarden van re Volutle cvtAstaan De stakingen tn deli ë en Brtg land die in New York kunnen licht aandeidinK geven tot Bolejewi itiitehe ujt pattbigen In Buenoa Ayres men t imdcr fitaldn ren in Amei iüca ifaat het ftl t nliff die liK ting uit Overul schynen ÉgentWi der Bolsjewiki in ttfuw te zyn Oak in ons land Men zie daartoe tat er BJimenland Het is eén belicht van ilo Haai At6 Post dat ons land op f At monient krioelt ron Bols ewlki agenten Ruflsen Fransclien Duitsdiers en Belgen die altijd Mir in de freer xün U hebben hun ei fen coin s en SelfS lttei tAgfia orgaiiisatie die oor bons n lymodlk aarten z oiT Heit blad vérmnklit anils dniiïtere reruchben dat togtn 20 Jan een ni nv o p tand toor tma land Wti moéten er het ergrte niet van denVen Ma man kerimtert xich tdch wel wat een iNéderiaiulaeh k der tmi de ociaiisten te r dagen in DoitschlaiiKl km v g ihs ie b nchUn fin onéertnaschcoi vecht men jn Berlin fnaar d r kof bet zpnde n jammer is dat df oorlog tot het verleden h toort en inen die aardig bezigheid v n kogeltje paiffen n igepantaerde auto r den nog maar niet jfoed op zij kan zetten De volksman nceuiarisie die vian SpartacuA ikeerïg werd is weer voor het grootste doel tot de Spartaciörs overgegaan Maig men de corrcBpondeiiten gelooiven dan ïb hee Beljjn één Sroote debatteercWb Immer gemütlkh p alle pleinen n ojp 11e botóen van trat v6nn ai zich conglomeraties van men Bchejv De Spartacifers voeren daar het hoogste woord maar er treden otdt epnikers van £ Q mcüewerker van è TtHMè aHlUQtl Uei be lnt ts bcMtfen dit welUAt di grootste door dwi oorloc tot uud t raohte ai derlBif dese In dU ar ssa nieuwe bitcrn tkwale ragelkig moet ww den IngestMtd dia Op gezonde soolal U rldwehe ra poMUeke grondslagen bnmtl Het beste bewijs dMrvau Is de JuM tui sühen de gVAWooleetde Mogendhedsn gesloten overeenkomst tot ofricdHtlngi vwi eeu gcownMsUttppeUjksn raad dto ilaÉi ouder leiding van Hoever met de levensmiddelinvoeralvnéog tal belantco U i euooea van tulk een oodemoninc haiift af van de offer wiarioe de § Ileertlen tn het bijzonder tkigekutd bé T A zijn voonU in verband mat ds Boheeparubule len behoeve vsn hunaaU dt r gelukkige vrienden In Westelijk a neg laaer n Cvtfnud lhiropa ZnlntglHtd met scètwpHTuÜnte zal noodig zijn omdat nea ni t vefWaidrt dat de DÜttMiM sodièpni die men poedlc uU de Duitsolw havinui hoopt te zleu kooM veel auUfla liijdragen tot verl c dog van het tegenwoordige gMiTek aan vmchtrulMla Mm wijst er op dat di e raad dienstuiirtljk veH twooffdeUjk tal zijn vwrr de voeding van neutrale en vijandelijke laiultni ulj het wNrekk urplu eek gro t nileols de taa moet oplossen va door middel van bedreiging met o tboudiii vim l vfwoniddf m het bolsjewisme In Cbd tmal Europa tr beetrljdm Daartoe mag inen geen tijd verloren laten gun BoVeitdleo hoopt men dM de door dstvn raad t oontroleertm ongnnisaMe ileh nveiieens zei beBlgbouden met Éls reiidKioffen die benoodtgd zijn voor d a edtropbouw an Europa sooaj bijv wsdgarens UmuMtbout en zekers dsIfstoOni VBRKRIJGBAAft I U ALL £ 80LIOB 412 52 BORLOnSlH AKKK8 BN O O UDS Mt i irlt Bfistel Uw Driikwerk Ibij A rmkpmn 0 o n SS v aarloosd UÉt des i ui Ih tt l KOKO vo rMa t nd seI deri 10 laar aehruiia en van haar 1 0 hritlk li b lil Myiac wecSdc van loiapxcsid fiaivcad Gcxond Daar Ja aiilf n1 Il kVDt ook Lang Qexon Haar heblXD tI Bt tiyicl deie methode en begin vnndaag Q naar Uw yBoilieif r Orogltt ol Kapper t k öop een n tBCb KOKO van P CLn ccbririk het 14 aeen ioosIb voar ft ohtatan b I 4mi op h t vntUH t n MbFWv U lde Hftt vatte ImuhiI bevgnlert Apt Kiargroct Vtijat l da Ui fen CB dóet dkaat tU een TonUum voor da Haai ftalaVoorhont het Spiyten of UltvaHcO Il l4ccar ea Rooa vcrdwynan nadal inea WfM 9 V paV keer ibndki heeft m prehkelt haf ceovoudlf op iel Haar dan vtytt oen bet lathl Di tens at maaito e rlebnns en boftlBit ket Mitk Hllfy sttttM in dwtzfl f nfflBgehke iichan tan Kok mur w ze SH tnMddfln vol dal ttt ttji letnr tt n MmidM l vwr hst Naar lean finiter Preparaat tfU ban vanavMi Imnclgheld die ttantoonde dit lUJ araof niet veel ocfenkiig tn g liad had H ter bepTOfJdc bet maar liet sleh weer op den greod glljdo nut een anitUreet Het dient ucgens toe riep slj Ik Iicb je gezeeA Ik kan geen séap doonl De knaap met het krulhaar zetM iIJb geveer tegen een boomstam iJlet Is h H bedte twrt kMpe gewen van drn ouden hew zei iiij Ik noct hst niet den gebeelen n nht bidlan latM stun of er sou wM opzitten Üler gn op ndjn nig ilUen geef mlJ je pelsen duhljsdi ik Je in een oogwenk op Ik hebnljn pony aan het heb om mee naar hi Ie gaan ik wed det Ik Je loover w m1 ktiimen drac tullen we dm vest bekijken ao Je oMr bui rijden nanrde Zoo zal je mijn grootnioediv niet noemen ol ik blijf Uer den g bea4 i oackl n Hsstsr idetwMi ns wiiDds dat ileh ojT tD been bilanerwmde en haar handsa op de s e hoo ders vnn den konap loggrade Denk nu olet meer ann je grootmose der Necoi nu een aprongetje zoo gesd ie kunt zet hnnr makfcer Esatwsf drie beepaal Dwsr ben je er PsMrdJeHJ d i U gezHIig ie het ntet Wel U lou je naar Jsetcho Iwnnen drï t Je bent niet rw rd r dan een kIWne tnt Hpe kom je zoo mager Krijg Je niet genoeg etm IB da end woav NI VOTvtdvL waarsciujwinoi UmfalteiKa preparaten worden dikwyia aéiuiwdilt vaB lMl lm ii a wan 4 wato woMtt a asrt an a ari t nMfelMR u HaMlolaNerk Bea Vrauw te Paard a da iMltfiBverpakklBr draart Batata KéUC WmÏM eelt b vorknAt fi wwët niwU vaafcaekt MVdar na varw iMe baltef veiyMkfav 0 75 ft tM ti H e pwftooon iUl en VertcHnwooidlgersiVm N a SL UoUand litt dU N Brabwt en LJmbur ff OCmitllS JMR i r4ftff Voor Prietl nd Ofonl Wfi Orcpti Ón f ripma f MMDCIISiail Snearfe llet in getnnJAciIljk genoeg om overdag niet bangi te nija nle er zich volwanseoen ia de nabijheid beviRtlpn manr op Htenjeolgni leêlttijd a s de avond bet te vhfleii dat la tets heel anders ïSh Ding wft nu vlak bij haar Bciiljn ute in do diepfito wfeaduirw krulpeade Een B t imiannpte Renter lB bevetule lip O Wtgiff Uegny liep zij JCoia mij heipenl Het Beest zal me paifeenr HoopDerruK iv 1 MMer Vad Jret Hoodc Kruis BüMljk na haar kreet stood het bëeel reoht op de boenen In de fladaante tui H i knappMi ioogetf loet oatblooC hoold en dik kTuMend banr Hij dnMB enflnMtlen heoid open aan den hals em trod mflea bda kart bi k en gnnSte ItWMn KMt bnlns svfaoaatn oo slJnnU f fW üuüSPöö eeèaenler iaaud t eiaee 1 i n nl roe KêeiU U KOKO ice at R ftti per aaltlt i ii l üflOP Hijilslraal ü liinii li UlUïmitlUHlMIH 1 Wader OTeral verkrij baar leaen de naTol ende lijdelijk Terboo prljaeu 1S6 3941 f leoa I a ae 13 o K o cbimpoolnf poedbn B t ea droo l i MMit p r piikje ji iiawi El den qventeed tot onia di pedroefheid ODse lieve vronw au Boeder 343 24 Mevrouw AEB7HA JOHANJIA VAN BEEK H euutiNa in den outltrikBi van fi6 jaar T f VAN BïiEK Oirafc 9 Januari 19 IS Regentérnpfantsoan 17 Vtrwotk vriendel iikgaen blocioMi en Keen iMSoelc Het faiillaiemeDt van B H VKR STEEO btoedUdsar araiMDde te Boskoop vroeger ta Recuwijk k op U Beoamber 1916 door het bindend wiwdnn der eenige nitdeel tljijst OESINDIOD c i De Curator l Mr W J L VAN ES Ëhoada 9 Januari 1919 327 13 Het by voegsel tot de Nederlandaohe Staataoouraut van 8 Januari 1919 no 6 hondt in en W t ng der tatuten van d Ni Il fiinlsGlie Skoophbriik i TE OOUDA t st atand gebraoht bg akte den 7e December 1918 voor den ondorgetwkandan Notaria verladen R W H PHÏiOi Notaria Oonda 10 Januari 1919 m iS im Bmm zAca a4 h liik hiifiu mmm Tuini t BI iJw da lupiluiiitrUtpotiiiiiiliut r ffnam low 1906 f aw Mo t 2 H07 Ml SW 50 r m Ml OSO i oao m i os4 tn 1 500 at 1 461 M 2 3S2 J00 2 310 4 300 i i 4 176 750 Mr 2S 00O 141 4 5 t 4S 3S0 so oeo 1916 6 688 150 100 000 im mM M loiMiaa 11 Gto ftoit B9 Eb i 99 1 I ll 1 41 Si V ii der Meulen s GI LIAD Uoedwlversad middel a n de oon Hk ven M06 20 Tu rcu o ie en MaagMjiers dk door ikel gebruikvotfcomen fpattiat TOadeo AJfo karalan diabaar oivsMjt n het bjpcd Tipdea wfKdw niel irool iucflB er dav iMwtre ien I per eicla I IJ koBiHl T n do CiMniMh Miiltieht urtuh Aurwi ta WATERQRAAPSMEER yarkrlilb Wj ANTÖN OOOP k ti U TRAdl ir aOUDA 1cwf 1 van vtlen D lawaai v hondBrto in ouii dagen ia MOedarmoeoe en aenuwzwalite en dit ia nieta geen wonder iHet laven ia oioeiIqIe da atrfjH om het beataao zwaar veel raenadiwn leven op hun oeottven Zoo ontataat onvormijdelljk vroeger o later do kwaal arm bloed en cwakke aenuwen Qij moet dkar goed op letten want dat kan tl een lang lijden en een mooiiyk leven beisorgen Oy kant daartegen waken door intyda g br ik te maken van lie 8 iigwniose het baabe en af oendo middel tegen bloedarmoede en zenuwzwakte Tweemaal per dag een eetlepel ia voldoende Sanguinoae koat per AfSJJlS per fl f ia BOi por 18 fli J 84 Bij alle Apotheekera en vooroaiQ Drogiaten 40 249 Waqht a voaii VAN om Oo k De Rlemerttraiu 2c 4 Pan H l Het idvertcHtiekreay i De GiiiiiisÉ tmi JiLRK T 31 f fElM 82 bevoriet de plutainü iran ADVfijP IUSTIEN in alle Nederlaadsolic a BuUnqltmbfiil dafli m veekbladeo leo andere periodieken ODdar aenifle prii v rhiMifti i ffSr IrtxandlnKi vipn aAipi mXr crhrlft st Kla voldoendou MkMbxtma MifD RATfS aantrekt I I f wi uy y m v n Kr v w fipi M MisiELPUATs m wmm m wm letnKiie liÉ iNiÉMét p VAN mm $ M fSm Smjm Vaat lakUlalU m a AdvattenliCn n hmuwwntea op dit blad WDMtan amgaiioiMn voor g 8 l n i iw oiHl ofp deer k BOOM BatkawMouds voor Biu k nWflwii Ach itrhRek l9 r i HIIMfil JmrsiÉi HUM TE€EN GRIJS HAAR AOIKNOA gebcnikt mgit Fiidajja a üaarklenqel Berfeet GtogWMideerd on okadelijk 10 Jan Da Miuide 8 u Lelliif W ras BoT D laap VolkagazoiKlheiti oTer J3e GanieetDte ea de Volkshuiavestio U J vn i nu Nlcuwij tictiouwbiurg Lit ari g 0 ll4 t j oynwai tiekws aenlöi W ÈiMAior IS Jan Gatnuv Bouw au WonintfaieilisM 4 u Openbaaw nrgadmektf Geami Ovwal verkrijgbaar i t 0 76 enon f 1 36 per fla on 16 80 IS Jan 2 uut Oetww Beu en Weolsc leeaiolil Oiiiliiimilariiiii aali Af Vurkrügbaar te QoM Mi ö v d filRCf Kloi W c ti at 16 ANTON OÖCtt S Markt BAI T A DJEJQNG OotttaWB 31 H P VAN WIJNOAASDËN Eluweg 77 10 Jaii 8 n Soc De Réial Veremlclail voor Vrljsinjilg Barvonndan STOLW IJK 1 Jfln 9 u v m öemeeateMttd Iteleeld Taracekea VfttM VUtl i aded Uiif ta nwcaa ootraaaan Tan tKa 4 rliue witaiia mm l i1 kkitii a i iliaaa 4m 4a n ataada U 1111 111111 nil Abonnementen en admna lCn oor 4e JOUDSCHE COURANTW de HAASPaSCHTSOH OODRAKT worden te Haaatreoht aangenomen dtior oi ipn Ageftt JL SOHEEII eiMdaeka I nl ial te HAASTRECHT ï ïïSïï ï VERSCHIJNT DAGELIJKS Xsf la a tsre eaci d l Tr®n terxtieTolaufil t ddxÖ o va d © xi OrrLStxetkreaa BEHALVE ZO N EN FE ESTDAGEN turn turn ia al ta M maiZONDSN irKDMXHSi INaKNi 1 4 Op da ToeriaagUa H koegar SBöRSSHESfSPHjS r kwartaW f liM pet w ek M wit met ZoaaagaWiT par1£wartaal 3 1Si per Vraak 24 cent éfmtó mwr e heaorgIng par looper laacbledt FritrUo er poat por kwartaal Z T5 inat ggti é alpl br ad ƒ tifi5 aa oaa adTartaatMa a l ag ea o ada MMMMIIk m MarMa yi a OMeta Uttdn an raadaa an Wat ljilMlltl tiw Idt iriiili Advartaatlta kuaaaa wardaa iagaaaHlaa Mè MMtMIkeMI Vaa teU 4a taWtka dalaran Aalrartaatlabuiaaax aa aasa Agaitaa dBodAeftiaitten WdMan dagi ks aangknoiTian aan ana fiumaiu MARKT 81 GOUDA Li y vf azfsttfn den boekliaiulel en la liaartwifciHa AD1 in GNTH PRI S Vit Gouda ra omatiMkaa Miaaniida tot daa baaerglTlat u Mgela f 1 05 Ike icgel meer ƒ O n Vab buI4 a Gowla m 4aa beaaa ring V Mgala I W clKa ngai ittaer ƒ II 2S AdrartaaUlin wa pufcUaka vannakialtlk MtltlB Ml l e TegM AdVeriantUn in kat tetaadagaaanar M to tdag ap öaa Bureau MARM 31 GOUDA I I kan vetfbaaond imchNr IttJa Cl i fïetd Het statical is fgasloten en in het naburige boach M et n kanojuwn opgesteld Om twee uur s widdagis was de toestad nog onvei anderd Een deel van de regeoringstPOBpan hoeft zich overgegeven hot flchynt hbar ttlét de gehoeïe bezetting te zUu Donderdagavond is de IgeoUyke g ta schen de i egeering en Spartocisten gegaan om hot geAïOuw van het Berliner TageUatt Aanhoudend knetterden door de machinegeweren en gifitemaoht hield het geschutvuur de bewoners vtan de binnenstad uit den slaap De strijd om het gebouw van Mouse is de groote krachtproef Djlehonderd Spartacin ten verdWlgdan het B rliner Tageblatt en het is zeer moeilyJc h i van de buitenwereUl af te enijden daar er allerld sluipwegen over de naburige daken naar hei gebouw beetaaii en bovendien vcJe Spartaoisten zich genesteld hebben in de huizen van de dichtbem oonde buurt van waar sy de aanvallers zelfs uit een hinderlaag beachielen De gebouwen van de Dultsche couranten zijn h ete conpkexein huiaan nm tdiou wd toMKhen andere huizen Bovendien hadden de re D lutionalren het gelMaw aJs een centrsldspdt iOjgerieht xoodat zy over een onbefwrkt wui tal machin gewer i besohikken Achter ieder nuun van het reusachtige hoekhuis kvert dan wik de loep van n machinegeweer Ëergiateran r eds had i e regeeving er aan gedacht dit bolwerk met kanonnen te beschieten mtiar op verzoek van Mot M is zg er niet toe overgeg n Men vreetide do vernieling van de kostbare inr chtJng en van de zoo gevoeUge machincK waardoor een le er van menschen arbeidslooa ZDuden worden Donderdagavond bébben d belegeraars toch een uHimA tum iBli tc4d AU de overgave te middernacht nog niet liiul plaats gevonden zoü het gebouw met mynen worden beschoten De eigeniyke operatie beeron met het af zetten der heele bnurt De bewonera werden gewaarschuwd aich zoo wrinig mogelijk op straat te begeven De Soldatenwehr had twee detachementen in den 4tryd gezon 1en waarbij zich ook een compagnie van vrjjwülige officieren aanaloot De aanv aUers waren gewapend met lichte en swiTe machinegeweren Hovendicn hwlden zy een vlamwerper Na een beschie ting van drie uren kwam er een gepantserde au t miobiel voor het huis om te zien of het portaal reeds beetormd zou kunnen worden Over de daken van de Schutzenstrasae klommen vrywiildgeis van den veiUgheid ienat en plaatsten op den hoek van het dek een imtehinegeweer waarmee zy de vensters van het bizreau beatookten Om 5 uur ontstond een stryd tuasdien eenlgo gepantserde automobielen en vrachtaatos wanrby de Spnrtacua mannen zware verliezen bnd ten De opstandelingen maakten zich mees Eerate Blad tier van emvlge huiam bi de Jerumlemer Strasse tegenover de lcei4c om d aan al prt in de Aank aan te pakken Deze plaatsten daarop étteiyioe nvaohinegeiraren In deu kloMce toren van de J rUBalemer4toi4c en beechoten van daaruit met succes de neeten van opstandelingen op de daken in den ntrek Na verloop van eenigwi tjjd veracheen voor het portaal vim het Tag d tt een man tnet en witte vlag om ean wapenatthrtand van een een half uur te vsrzoeken voor het WogbrMgen van Aoodwi n gewondto Dit werd toegeateAn tmt de tegenpart op n dan vrordt er hiid gé i detwist AL verstands en gevoetaargumenten zj uitgeput neemt men veelal zün toevlucht tot loorslaander bewezen D6ze vergiadeiingen lokken overal een aan tul ondensemende straatverkoopers en dito muzikanten Sigaretten lekkemyen en gmpptge orikelen die betrekking hebben op de i ibeurteaii3sen van den dag worden er verkocht Beiriö strijdende paatyen ontvangen voortdui etfiii Veratei Ltiig Het gedonder van het g ésthut n het geknetter van machinegeW6ï yn tot Ver In den oftrtrek te hooren Me Pékeilt er op dat de atryd verschelden dagen zal voortduren De IcvenAihiddelenvoorziening wordt uioeHük De afkondiging van don staat van belog Is slechts de voorloo peter van verdere mlHtaiW Iwangmaatrcgeïetn van de regeerifig Uit wasten worden per trein iftowe froepen èndhig n naar Beriyn aan ïWWïd Woeawdag 4 e n bataljon jag M aasi het Anhatter statito angekiom n De Sparta ciër hebben en poging gedaan om het fftatfhn met en vUnmasnval te memen om het uHstepfwn vftn de troepen te beletten H t kwam tot een gwecht met machinegeweren waai wvB de Spartaciërs meer dan 20 periJotMn s n gedood em 30 gewond Natuuriyk doen d Sp rtaclërs moeite de niUitairen te verhindeiwi in Berl yn te komen DomderdBig kwamen b v op het station Leutsch drie mdHtairc transporten aiim die voor Beriyn beetetnd wtaren Hun werfl door de matrozen die in het hoofdatatioii aanwe7 ig wïu eD bevolen zich te ontwapenen Toen dat niet g Murde kwam het tot Bchietem waarby door de ti oepen een officier 1 twee man gedood en zeven man gekwetst werden terwijl by de mairozen één doode en tH ee zwaar gekwetsten moeten zijn Volgens andere lezing moeten er in het geheel vier officieren en twee inan gedood en twaalf tot veertien man zwiaar gekwetst zijn Er Werden onderhandetingen geopend en deo soldatenraad het ultimatum gesteld voor haJf één s middags de wapens neer te loggen Om één uur was dat nog niet gebeu iVL Blykbaar is er verder onderhan De tryd Is ni t uitgevochten want gisterenmiddag is hbt in de BeriynKhe kr ntenwyk tot een wapenstilstand gekomen Toen venscheen een reusachtige be toofidng waoiMJi tienduizenden deelnamen op het l veld bÜ het Mosae gebouw Tailóoae boitUn waren er in den toet die alle teg en broedermoord protesteerden De be toogers beetonden uit leésn vwn aMe socjaHaUsche p rtycA ook der Spartamagroep Ni niand WUB g Tiwpend De rsgeei ing rtelt zich echter niet zeer tegenioetkomend tegen oVer deze bew png blykba ir omdat ze een ongewenacht compromis ervan vreeat De Bcdersefae itainictore rwidant Kort Eisner heeft het volgende telegram san de ryksnegeering te Berlijn gezonden Het toenemende ontzetting volgen we den nwondèadigen burgeroorlog te Bertyn Daar moet een eind nan komen indien niet geheel Duitschlnnd lanf aam te gronde wil gaan Het voorbecdd van Beriy n werkt over al ontbindend en wekt een epidemie van den waanzin op groote schaal Een door het vertrouwen des volks gedragren regeering die alle ricbtdngen van het socialisme omvat n vastbesloten ia op den grondslag der revehttie de dem cratie n het sodaJiUme ter overwteiüng te leeiden sohynt de enige lddlng In Spftndau hebben de regeeringstroepan een graot isuccés gehad Zy hebben het stadhuis kunnen bezetten aWmede alle ertiWeriefaibrieken BÜ eze verriohtigen werden de beide leiders der Spartaeiëri doo lelyk gvwond De stemming is vol vertrottwan men hoopt den toestand leer bin nenkort te roeien ï is weer een raadselachtig bericht in de Engelache bladen dat aan de sfinx doet denken Wanneer Vernemen zy uit Parijs de vredesconferentie bijeenkomt zal er heel weinig over de vrijheid van de zee gezegd worden Ten opzichte van dat onderwerp hebben Uoyd George m Clemenoeau een groot succes behaald W j aan k ne een massa v t dezelfde berichtttn te geven miim0 § l0 fcaillei j Het Amerikaansche vdk is niet zoo idealistisch als vo e mensehan wel denken Het Hi ter SibUift dörllng antwoorddede het klcino ratftBie Ik ben zeven jaaroud i tIi MUr de niet naar uit je bent mager en klein Kter taat me eena voeleo Ja pl eren zijn zoo sleoht lUet Ik denk dait je bij de oude vrouw Stirling indb in de boerderij beboort Wat voer je Mer uit Ik hoor niet Wj de oude vrouw Sttrling tn de boerderij antwoordde Heetter verontwaardigd mijn grootmoeder It de eigenares vaa Arioiaiidr rDet ie hetzi o zei de knaap vrooItjk nit t dd minfiite aandAdbt echraJtendo san haar verontwaardiging Ik wilde dut mijn ad r de oude Mrouw uitkoobt obuïhobn ik haar k graa mag lijAn Mt denlk dot hij he doen zal ak ze sterft Je t eiit een nare akeUge jottgen zei Hcetcr opgewonden Jklijn grootmoedr r gaat niet dood en Ik geloot niet dal ie vader Aridlaad sou kunnen koop e Idnve help je hem niet ver van de waMrheid zei de knaap mijn oude hwr weet bet geld bettr uit te geven dan er meer land nede to Jtoopen voor zijn aobteu waardtg oiffMUuriu Maar ge hetH me uog nkt erteld waarom je hier bent gekomen Heater voelde een groot verlangen la zieh opkomen Ie amtwoor ii zooals zij vnn Kip Mac Rlsttrey bij derfletyke gelegenheden had geleerd Wat gaat jou dat aan Weilke opmecMng Kip soo geastB en alii Dde v Bd M htj er ti altijd ni BMMst kAn Haar sQ faleld flt l oen blauw cebUuur Heldoar kleine meidl riep hij ten hoogste varba Kl Wie ben je En wat t r Voreld voM je hier op ddt uur alt U b nt liet Bewtnie stemelde HesIrtr mét slie mal h t staarende naar de verwïhfliïing die oo veel minder yerfJöhi klMlïjk wfle dan Üj had verwaoht l o Knaap HcMe hartelijk en zorgelooe tH tgïen rieeter nK gr genustetcide dan een hpCpdlg e ïertlarlng van d i predikant Twn het kerepél het gedaan zou heWiCT Zoo WoA ik dikwijle op sohoo gennpAid zöid hij maar welk beest meen je Het bppet dht In den Doodenpoel woont en Irlrfne Jongefte en moiafee opeet zei Uesteï bi i iodoir woord meer mded vattflnde De kn ap witwp opnieuw ladiend hooM naar ftehttt en Wnt pen grap n voor den wail ergeest tv woHJipin angezleai Neen Oc eet geen Meine fiin s ojx Tk luita meif es tn het gv9M l niet uitstaan ofacboon kleine m jw niet htrif zoo etg ate de andecel De knappe jongen pralk niet de gezonde otiverdraaiffnuinAeid vsji een voertteni r ge Want 6p dien leeftijd verhindertepft onteHgiltJkp onwetendheid en zelf noqgzHfljnheM den knaap tf bedenikcffl datWJ Mnnen Aele jSrPn de onderdanigee Mf ïti Kfjn van dfezeUde metsjee diehll nu voor niet eel tneer daa warbodijte leflende hsva escbouwt Daa MchM n betu pIotseRngi leto In te vftUeta Boe bet ef vroeg hij biriaf alMf Hester de UMtste êMotfikMam Joq CINDERELLA door ia M OHiêtwh twttald Soor J P WtiailfiL INX TAN nOSMJU Nadnk rwked a het femig en antwoordde gedwee Ik wae gekomen om mijn nkbljee en neef te waarw nnvtii dat er lenutwl in de boseohen van lord Darroch e ioot Odi tooi sef de knaap roH een kleine veranderteg la zijn toon tefcVft ren het Joow J eeelMl 4ge nisjes en neef die de Mftuftien ttlt de neriteo opjoegen Ddt denk Ik zei Heeter alj zoobtf n de Jonge faiM tsn verleden jaftr hsbbon ze fX vlcr gevwigeo Zou het t vinrsohrikkellike Beeal zijn v tt den Dood ipel kuft Hebben ze dat gedaan rtep de knaap verootwaardégd Ze hadden oolc om ftkellge bend btj tloh Ik hooids het Ik wou dat Ik ze geenapt bad Ik weet dirï ik s schrik zou hebbm aangejaagd zijn Ga niet 1l ie waren hier nog geen paar minuten gleden mlsiuHiilen komen 70 terug ze Hee r Dit z 4do ilj wel aende dat dien Mcht de wouden van Darroch Mt nlditl s m Deel atet meer zouden zl a Ik won Alt u tsiB wsii w i n nuwr wat doe jij bier imcfct Je op hsn Oc heb miiin knie beeeerd en een doom la mijn voet gekrefKt Ik kan geen stap doenl sei Hesfar in een tAtm a haar leed vMtetlende WsSffom tieb je dat niet Mder gezcgd Laat ik er eens naar zien De knie Iijk4 me niet erg Inwn eernt aose na i een Open plek het is hier zoo dfloker als de nÜAC Ik kan niet locipen btt deet nrtj Pi t Onzla daar pr4 e t het nM mljn nu B bood lM r dit lil mst ssk o