Goudsche Courant, zaterdag 11 januari 1919

ftfui Boer B ontmak bOeT A zijn sohourpiolkt ovenfaAagt toflm dii vsu I aOO per HA Oowdg Bo A la tu raloL Hij lioeli ndot M uiva en bedaart Jloh eiiguniii en marnl f OO J maal f 300 i 1 lOüO Dtifir B Is content HIJ noheuin 5 U A mcxT lan eotv zijn u wm en vdq I ilianiaor pi m 3 maal f £ 00 ie pijn 1000 meer dnn waar Irij ecM op D Sknmt b tavTi4l k beeft ilI 5 iimtil f 400 Inpleala n Bwui I ïohlide toMatel Uflg te gevtn bespaart dual lOüO C B m Aasd BINNBNLANa Het Poet Telegraaf es TeMuunbedrijf De Memorionm Antwoord ia verschenen op het VoorloQjMg Verslag betreffende hel e ontw erp to regeling van de inkometen en uitgaren van de poster de talegrafld en iriefonde voor 1019 Do Mlmeter ran Watentaat deelt daarin mede dat hU den directeur rsneraat op dracht beeft gegeven de door belanghebbendO i togwn do salams regel mg neei elegd in t Bezoldiglngsbosluat burgeriyker tcaambteitaren ingebraclibe bedenk ngenen die welke in de pract jk Tjiochtan zijngebleken na te gaan en daamver verülagjuit te breT n nrentueel vergezeld vannoodige ixmretellen I Mochten de oommiezaii Jn hunne vroeger bebrekkikig meer traktement hebben gmoJ ten dan de aativangsjaarwedde iivaarop s bij beiMMimJng beginnen dan wordt dit v r9ch vergond doi eene sch Mie1ni MntetHng tot gcJyk bedrag DoArtoe Is eone aanvulItig bi nota vun wijziging voorgesteW Het veel poediger bereiken van het niaximumj abui het medetellen van aUe t delijke dienntjarcDi en van den tijd waar mede de vaste annstelüd ng ten gevolge van de mobibaatie ks vertraagd maken mede deel Uit van letgen In de opdiw ht aan den directeirr generaal Is vervat Eenheid in sdlaria Het ligt in de bedoeling om tte g tjksteU ling in bezoldiging van telegrafisten en te lefonisten welke door bet beroldigingBbe lint is te met gedaan te bevorderen Het Vttstiitellen van een minmnumloon voor de huJpbeBtelleia al in ovei v c ng wonlnn genomen Verlioogmg van beloond ig van tUd4 1yk en hulppeivoneel xul waar noodig geschieden Invoenng van d duor de etaatbComnuHle 3alve o de Gi ave voorgestelde werk W nisttijtiein ia lu overweging Het als gevolg vun het rappoii de taatTComini 3 e balveixlado Grave vastge steld reglement voor t personeel der postertjeai l 1egrafie en telefonie sal op 1 Je nuan dl in werking treden De Minister erkent ten volle dr behoefte aan v betanngecn in de organlca w Tan het bediijf In Ie eerste plaat £ nid het t stieren i van Vn nieuwen directenr gweraal laar aan mee te weiden Er be to8 den voor den Mindstei geen termen de benoeming te varder n van een man van het dienstvak der P T en T tot drreetcuregenoraat Zoot ra de nmatanugbeden ilkü veroorkrven zal de door s nuni teni ambtsvoor gangr toegeaegde proeft eming met uit rcdkin van nangete ende tukken aan huis worden genomen Wat tien poitcbèpue en girodienat aangnat iverweegt de mester de mogelijkheid te opeaien tot let uitgewn van chè ques oil naam D draaiiooze verbinding met I n d 1 ë Ten aanilen van de draaiUcoce ve rbindlng met I id meent de immster dat verwacht mag V rden dat me het in aanbouw z nde station een aan de vei waebtiiigen beantwDordtiide radlotelegntafgemeeneohap met Ned Inddë zal v orden verkregen Het 1 gt in da bedoeling cm te breken met het to nu ge oigtie telsel lat hutp tele graaf en telefoonkantoren uiteluitend ge vesta ra worden op verzoek van do ge meen beBtQi en De kantoorhouders zulten uit geneented eoat in sRuks dienst overgaan t mtrent e traktementercgelng moet Telephoonnet Gouda TJ 540 r J H VAN STRAATBN Stoom Watchmncktinil BltakcniDjcl ft9 fiEMIKSTRAIITSCliE IIEMEEHTE Aanffi te van nieuwe catechisanten op MAANDAG 13 JANUARI s raid dai i van I 2 uren d41 12 Ingang Icoateiinoning Raam 88 Hervatting dai cmtecbisatiën MAANOAO 13 JANUARI MijiiiuMr l olieri uive vjuuw Ja mijn vrouw wirt ia er lj hs er Is haar een onfejeuk onr iu moiii op Iwt mtj r buiieu 0 de pier ZiJ moet op de IredM zijn uttflagie Itn Hier is haitr paraaot mlLnhoi r Del fft Ln hij relkSo den overste ie druipend roaeroode parasol over ddo de boe tan ïw lua kouder woitlende itandiu van Lota anüK hadden lo ZONDAQSSCHOOL VAN DEN NEDERL PROTESTANTENBOND AANGIFTE van nieuwe leerlingen op MAANDAG 13 JANUARI mid da a vao 1 2 uren 342 14 Ingang koBterswoning Kaam 83 Hervatting ZONDAG 12 JANUARI Adnt maanden zijn vooritj de Dortsdood Du laniUl De ert bad de vo ndj ari7lairih i aan gegeven Dora v a nlg gledet de gUlri erlge Bb e n kelen t o ie pkir en haJ ln de golven v n het meer oen vroeHjtijdlgen dood g ivoidcuu we 4 o uTfli voorJit i naar hjl i zou tiu e ren ui de armen barer I mil Ie Dt jajnii bad ge B koalcn onBien m Iwt aterfeUJ ombnlael van di i j l de Dom m het amUletral d T DetUu tij te zeUeo AUeu hadilea z ch on ierlepi lij i odri i allen baildev dU p gue bokt e InnTgl veroendgd idi bun gro e sirait nxi om het gixjpeile gmf ge i aan Enmetluil gf nitc vobpieo alten de woord n van den predVkant toen hlJ van d i mnsvorseh niron wil sprtjr die een Moelmd lev n uit de artnea van ean ontroofltbMm rrtit ftvDoot eenw Uefbebtjmde hmiAe b ge rukt AÜe n TtuMnu bad idch weer ftuv ffwtwoftrdi Uk gftlraffei bU as nl 4 uLj e btf raienlaii geweekt had a lofii e kras gezonden met breele wl te Uot en opsdlutiilt OTize Dora Tbom e Lyd Sn daar omq wel wist dol de twee aog nkt BBtroiivd wan en men de vTj co tt Mi I yém i Znii Van der Meaten a GILIAD Bloedaui verend middel nc nil de oonaak van vele kwalen weg Bew xen voorhanden van 3MA ZO Tuberculose en Maagiijders die door bet ebruilc rolkomen lenexin voadeo Alle kwaleo die heer oorzeek in het blo d vladea worden met root auccei er door beitreden Pnie r iëich f 1 25 efkomelll tio d ClHffliHk Medltolii Mutioli Airere te WATERGRAArSliUER Verkriilbear bi ANTON OOOfa oliayaaav aanii mo en men oe vtm 4 iT uu w a iaiisrtr ba Opsntnire Vi1 wntlfe V rkA0 i1ng hr iattt an atdal op DONDERDAGEN 16 on 23 JANUARI 19 des mürjEuDR ten tl ure in liet Kofflnhui v n F CHRISltNSEN te StolwilkerilulS ton ov Tata n v n den Nütani J VAM DER LEEDBN te Ouderkerk Üawl vu De Bomsvoiiiii met SCHUKEN HO 3IHERU TUIN BOOMaAAilD en JSRF w Mnigc percef Iea BoDwImd Wel Hooi 811 stoRDdtt en felef en op i4e Noordsffdc van het meen te Belerache onder de ge STOLWIJK eginwii3le l8feii i lreD UCiiiliarii T aanvaarden da bóuwmauawoning oa den In Mei 1919 en delanderyeo b de toewijzing Breeder in voiljngbwkjes verkrgg bear bij den Notana 312 45 Heeft U Bronchitis Llfdt U a a aithBia lafla aia trUp haoikoerUP H ft Uw kind Jn ofklokhMStP Neem dan dailali k Uw tiMTlucbt lot een vertrouwd en reel geroemd middel elf de Abdijsiroop welke ipoedile verlich m £ en Keie in bren akan Da Abdiïairoop wordt alom eprezen als aeo keerlijk ver sachlead middel dat Uw raxxittende thjin poadi kan doeo los komen en U een rustige nacht bezorgen kan Koop nog beden ean flaicb Abdijsiroop PrijB per Sacon van pim 230 gram 1 M van pi m S50 gram f 3 75 Tan pl m 1 H0 gram 5 Alom var krigbaar Elschl rooden band met onxe handtflckening 329 65 L 1 AKKER RoHerdam Blauwe druiven Zure appelen Zoete 19 Stoof petMin Blikgpoenten tegen concureertnde prezen 4513 20 AaiUMTsteod f II8E TIENDEWEe 27 SOUDA Ttl 133 Ooedkoopste en soHedste adres tfoot Meubelen als T f l Km ten BvffatUa SioeUii at leer pluche Vearev b4 4 t lt a WeUee e SatWatekMa TkeeUlele Sptaiwlet fctiUdcrllea 0tr IpMlaai drfa r M r agalal t bM r l9li ikla M aOuT ZIKN AiMrtowt to Hit BM loscoop Qotfo VOO nvt T Weer leti bijzonders Wa Weer Iels bijzondere DEZE WEEK AIS HOOFDNUMMER HET BmOTSCHE FILHWERK DER NORDISK FKM Ca Versmade Liefde SmI niMaohelfifcan fc a rlitmrtlt In 9 fffatAlWiité In de hoofdrol de bekende en vierde Kinoster KBVA THOMSON bijgestaan door de bekende Kordiric artisten Een film die mot uitbnndtf lucces in Elite Union BioBooop to Amsterdam en vorige week in het Apollo Theater aldaar avond aan avond voor uitverkochte zalen werd vertoond Men vrage ilechts het oordeel van de bezoekers di dit grootsoho fllmwork zagen UITMUNTEND VAN FOTO OVERWELDIOEND 351 ExpMoa l JULES IIKMt 50 eilMiaaeMllMHliMMMHaHMHMHMMM CALCIUM CARBID Aila fornutan direct na bekomen gcMdkeumg vaa hel R ka Dlatnbntiakantoor lavwbaar a r ad a ij r aaringaprlja van f 110 voor de Iijnc formaten en f 107 voor de grove formaten per 100 Kilo I ▼ ring fravee fllf Voor H H Haadalar H bijsoadws prljsaa Wtk Aanvragaa Ie richten lot de N T NEDMILAMIMOH GABSiDKANTOOR Baitf PUatsratf as RattardaM 34 22 ROTTERDAM eAUgk OM HYPOTHEEKBANK O 5ï Z PANOBRIEVEN A too O o VERKRIJGBAAR BIJ ALLE EFFECTENHANDELAREN 40 Badrag dar pandbrievaH in ontloop mim ff ISOMMOf 3677 KLEIWEO 31 TalafooR 6S2 eOUDA Groote Uitverkoop Geneest Uw spit Aangesloten i II uwwi M finm laiait imji itRii riiüwiiwi j a i iiiMiiniii i In tw e dagen knnt U wellicht ren Uw spit af zgn met Klooiterbalsum doch all U üw kwani welke een aandoening der spieren ib verwanrloost komt dl telkens weer terug De Kloosterbnisem is een heerlgk verzachtend wrijfmiddel br Bpit rbenmatiek lendepgn jicht liohia spiervorrekkingen varstnikingen stramheid pt n tn den rug en stt ven nek De Kloosterbalsem kan de Bpieien weer lenig m ken en tot diep in de hnid ztin pijnscillende en genezende werking nitoefenon De KLOOSTERBALSEM helpt bovendien ook nitatekend bi branden andere wonden aitslag aambeien winterhanden en voeten kloven m de handen en lippen eczema daawworm etc Pri a per pot van pi n 20 Tam 65 etat van pi m 50 gram i 1 50 van pi a 100 gram f 2 SO van pin 250 gram fS Alom verkn gbaar Eiacht roodan band met onaa haodleekcnlng L I AKKER Rotterdam Qeen ai ziekte BEVRAAGD met 1 Mtl oen net MEISJE kan bHJven bestatn indien aleolita het goede geneea raiddel w ordt aaogeweod iSTglj U gavocit en h dl aan voortduraadavaroioridbaid Taraaagarlogi bloadannocda of val Uaa vaa kraohtaa gebruik dan bi tddi MUNHARDT a LRVETOGEN Dit i een xcker geneesmiddel Sterkt llobaam aa Banvwan Bnifl90cfl7Sf4 25f8 25 voor d g ch naolit m een geam mei 2 Jcmdeien jjgg i Mevrouw WIBBENS van W van Dijkveldatr 64 den Haag ANTON COOP Drogist WOdstr 29 Tel 388 Winterhaiidenxalff Wiwle rv oetenatalff Hoofdpijn Gebruik MÜabardfa Hoofdpijntablelten Koker 45 ea AO Miil Hoest a verkoudbeldNeem A NOA boobona wmmÊtÊÊÊÊi Omi 50 ea 90 et Vastülttenile w op de bont bronchiiia kinkhoeal Gebntik hlerttegeD ANGA IROOP KMM Flaoon 1 50 3 fl f 4 25 jtcbi Rhetrauiüelc ItMde en p ii ia de ledematen pier geïrricbtapij n iaOaenxa aangeiichtap n en kieapign Gebnnk SANAPERIN ubleUen mamÊÊm Koker 60 et 3 k fl 70 l 68lpi n ontatoken keel Mljnbarjt f florin lableneii wmtmmm Dooi SO et i d f I 40 Maagzuur mnagwiter opriiping geen eetluil lechte rp sTeRermg MIJnlMTdt a Maagtabletten m m Koker £ 0 ot 3 k f 1 65 IvOOrtSjbfimeiikooïla Malaria koude rillingaa Mijoliardt a KoorU tabletlan Koker 60 Cl 3 kok f 1 70 Gal en slQm den vcrwij l tddoorMIJBb rdt L lc er tabletten Zijn bloedmiveread rege len den ttoa ang HMMi Dooa 50 cl 3 d fl 40 Enersait tabfetten Bloadroraiaada llebl verteerbare laatlabi leveni eerluit opwekkend MMiiH Koker fl 3 k 215 Overspanning luwachtlgbeid alapelooihaid ge igdfaeld EzamenTreei Mljafaardt a Zenuwtabletten WÊmam Koker 60 cl 3 k f 1 70 Orogia tarii Ma KT B RacahOMl E P Vaedlng en Versterkeiismiddel VerhrUakaer Mi S H VAN LOON H H ROOKERS Wilt J iB dezen duren tijd goadkoopa n toch goede vraar koopeo dan il uw adraa Woilnen TURFfMARKT 4 bq kinderen ra viriwaisiencn f Neem ENFAN wormbonbona Dooa SO cant WIntarhanden winlervoeten ruwe huid baratenKloven n aprlngende lippaB H Gebraik PUROL Let bii koop op den naam van dea fabrikant A MUNHARDT Pharmac Fabriek ZEISTBi Apoih en atla DroglitanTe Oooda Anton Coopa Wljdatr39t Sob oabov ii A N v iiïeueaBoakoop Wed I Spruit J FVerkade Waddlnxvaan A v dHeide Moordraoht J v QennepStolwfjk B Natifjl 4546 99 wam daflr vindt U SIGAREN van rijpe anivar Tiibak en met zorg lefabncftrd ptachtlgubrand en heerlt k n geur Ook een raotavoorraad TABAK voor Kookeri en Pruimen aeer la2e priizen bealiat allea aulvara Tabakgeen atelao PRUIMTABAK g aAoad en sigeaauad En ook voor liefhebbara van n nine SIGARET heb ik teti aaer roordeelidaan la btedee 353 ZIEBTALAGE 2 HOUTZEEP ttt het weatBhwi van Mwm mttMtetdanfnwi Verfcrlittbaaf blj ANTON COOPS DROGIST WyDSTRAAT 29 Electroteclmisch Bnrean Tnrion Aanleo van Liclil br Kraclitinstallatiss 1 18 ita j jP J F We TURION I LANGE T1EM EWEG 24 Telef 326 Abonneert ü op dit Blad lape loozl Nachteh 3t ncftlnt hat grtrolknn DttDaD I tii Mbin wuChmMilal M U j IhM mfrinki i tacM maakt D D D n tpoMMkifi M ré Ilttll varll baar CHItDSCIIE ÊOUMNI ZATERDAG 11 JANUARI 1919 Tweede Blad If JbA Uil £ MMVrAI LI i ILVI ha vat a d i litiiü eji piu oy tci ïiWb u ui tlezie wu iur ti t iba po 4u i Vi C r4 VOO rwn ile ki de b utenwijKeüj van 1 fftiKl woueu ia Iwt o ft ze r uioe lijiwi pittizla iien j ol U i6 üt w ti ar i ttvM eu lUöJT van al lüö aij Jwuiale or solignsdU n vuin Uou ori irtij l iLe tot üö marn w Jillïs vai 6U l d i lialiuurin Op l uiflftt M Jiet bottende stdlH emjUe weurf pUaJti ill sija naami li ov 4loljii ici oriij Uet ktf vfooc vwi ds tii deixur4cn land kM n e la Wa ukbutau oiwiib oiidiitM bai Hij d Mr diigan xcvui tiiaunea va rrauw4u fta ououi pa£n oni door e f km derau ihu Oipouijjic ain lio bedolNi wa rea iiet u ai i eaH Skf t Ufn $ nru dat Boo naiiuui handel drijfn ui twco Klicor b wigers m vel bohuurpapier of e n dojflj l4C t bi to scoop aBi ib it maar tft itjn 1 ian op 4 edalctara dier up utcatt n iup e kea 9ii e a ariilmoefl vra iui Dag □ d ig uit abiMi ZJJ op duzotlde plaau n on het ivtji ds 0 wW9tb roW tu jUüiwrg sn b II aooi D di fstail womdt Iki éuh t r v leii o to aprokieu Ma ir lcii n t A a kil wi r nieuwo trtaAlt voor waarin 9 £ d pol tM zioii Tan haar Khut a ml ata tuide lait ieiuiei In t ifdaawln kal w £ti wBamaat in oön vijk iigpbro Vaa io modda iQAad bttraü do po nüe d t alkis moeat blijveoi hff pen zooiii dn in ua aard luiA tuAdeti arOi iibË r iaA ji Er leu tiea fot H fMni iAit worden o a van def vinjïepadrukken dl mon idlw ju daajhwli anngptroWen Het duorde t n WGkk ajI men kwam om dit wer t vfricbtun Ni teiui l4 lc hoti dt BTM Ji Wftindo en op een OAaaipAre opmerking an debötuIXu over du oftiilant handelen waq het rWiiffio de antrjord d de polto s n tjdbiidt Uai de pini i goeii tijd l ft is wtA Lol niIwlui to medeJcelii die men te Vdf nenMn kan krijgen Het h rimiitit oiiHftxnj een Saa j uit een d r spotl udot nus Bjileo jarea gelsd P 1m e ijooin t nt moeten elcaar en de een rna dtii ander wAiT leef jo tiïch vaai P Do md r au wooflii d a p ik V van gtebodi aiah ha w tj8 1 Het waa eai satvrifkc opmeirldiigi a ej het iinrid ch g pruts voor e peoht bitiikei waar liet bewijs dat v oor lödur oantiilaar U fcoch niet gylevtid worJt ffnHïl nlot a in allj jurwUiC luuair tloviii psa U TOldUUi Waire ix teatcpiftilr wel t jii td ököid tt ooa alijksooriijgo prent wainrliij de aan geapMLea boü dan antnooruae dat hj leeMe vnfn gebrek aan tijd Gebrek aiAa tijd heet waarsihijnitijik ook do pjfit VöTlfclndaTii om oprder Otn inval te Iaën iji a a dier vel © speeftiltc lm en n ULdt iféB Mi maar he l kalmpjetf tai diCi U jwstrAtiit waa intgoiieh Deze aUa t i een der dwilge wijkea van den Hfta wuaip zeisr ele rgkc opcnuwnne idrt n wo oen Ow M nv htcA4ó w s al beih al delijk tEe la i9 door de omwon idien Wa N Sdooaqt teerd dat mi n dittii He pol tie aa rondzwierf en deel aJsoI ze etii 0041e h l op het huis nmair d me t ementa pB racheroheuredaiad lic4 l br mooren bij de buren beitf uit E di lelijk W nu eoi inval giedaan en een korrev richt X Jien la o a m bedlag g nomeai lirek 9 m tijd is het prjoUjj e ftniii mar voor hen die gfwa zin hebhmolWi me wUlen do©n In neeeui vajT de n BiDVAUeQ luui men er zeker vir zijn dat sij die dat argument Maiivoaren onwaan heid apreken Het woord ia aj Ik m ne ver van Jan Llgthart alkojnstg aan wJm een w nï gevr agirl hoe Jiij tooh vüojr al zijn werk tijd kon vi d n Hii a t wooröe zij die het te drii t h Wïon hebbeo flikijd den meealt a tijd voo lla dfni Mi Ambteniarcu v ersctnUen zich ook a Hljd ffaaim aoMcr ha argument Dat 1 nli t ie vnrwo iw B want zij tebbcn ht iii dmk OnHi 7ijn He nrl i eeidicn voor des tinqd a w t9 id Terwijl d he lg WWjo Boept h d ni aöuturtaren wwidai aJa ïfat redmiddel uli den zwarejï dr ik van den irbeid k de wer ïaiid voor de Of 6H ur BeiteM Het ia ♦ 6 FEUILLETONe De IJzeren Ring iSa r bet Daltacb r a OLQA WOHLBKUCK CUaatoriBecrdt verUHug dtor 1 P WË8SSLINK T ROdSUM m Slot V a aUlea wat niaa niet begrijpt o njet kam vertntwoerdea moet mea d vin geU aJiwuèea Ik geloof dat mijabootna u gïkomea De tijd van w cltteii i mij gauw Vjoorbij geji iiW n Op de Ii3jidtng mig werd Itöt weedrlevem dig lieniBOhen ve dkioiig on zl li aiia de niPQ De bet gaf bet tweede iI mkiI Hij sproq op voor d u dronunel ik mout nog s kaairlae nemen Neen u mi niet kvrolljk Hij clNtig door de mer heen Eet duiudie 4 sijn nLofit tia iiiinul n vooHit oieai hom een katurtjo ffi i Ige hg Jpnigkwam loloiak voor dea ll j ö k erde t l Hustls liep hij haar voortjij ïk sn eiË u jrfroiiw Dora Al fai Hm TïM is nailwefnood ftjd liaardfthaind te relden Daarna s4 hij tf gien debor Vf n f 4ai s Q wuiUe biuur mddeftkwl Ea doMmw gf tto tdj not eei met Vrcedie kn ame bevpeglngon Want ejr was ieta In haar oogen In hiw boodiat dra Mfi vorvlogwi dtyeoi bMrinnerde En hei OWWB ii B ttljna d t hij nl t ar hWr ytfntk had gevroegd dat hij baar zoo koud h pjn oA iixaJva oij da lutvoering viudaa aifcHJUiOouwi ucEit uTi nuag üo hj Waiikty op o a uur au wj löU gibrfttit jtbreit aa uju Is o i wo hsA aj 11 IJ waaraoiiter Miiiintor vaa iJs clH eiiii i wb veTt ohui t jiix hij noaieiooö het vtr ungaiiflo pQt ii k Mn volle inaaud iv aat ajQüvroD ujar h t laut ie oiutj Bieo i a laiïg iebbt wij het ot n tji oiidtir a Jie moLouijs voJi d ze lloee ineJegc atjeid Vij iieuben ouk a ivr gitaar a taivig di iQ tediJieiUiig dat d ooizaat k r trugJng weer li jt ui d Oadt louu Ju üie i ïi i t I tat tó begojuicin ig ü ijk moit avm im nog faig mijn m t dei axjpeiUtio terwijl men in cth gevai be iu ihM ijibeiT reodö zekiw wist dat iie Oor uud tiec jepddibi lribueGrd Ou wojndtii tVaii I t r aitn ziai tuaus vewotnnt aoit r i t Ji ainitf van goTdk atui tjd dan la itt QLS M oiUj Jiod o hot ziju dj a tij At itwjijkei do ecuwigoul ttitr i Ji uoor Mxn traagheid och erop zjii jfieraaU lu n et een leugpn van gaan tijd zkh tpiichitoa SC toon te wasschün De luadodi e iü vaii liai Ixsfaamde bjraau voor Di t leoliiv i iazcbke ds vaoda ivoairaijjilr over ilo trwagtjaüujodoM waarj ons waeraieeenf loutorproiat o gïjnoeiaj Dat eo va idb Üieo lorvttn H is Hl do e reto plajtd de soliuU V Ml ilo lechto V eu zorsin iert do lbo3 1 llalioaËl to Had men ui Juli j 1 on 1 r iikl dan zou rr heel wat inindT Iia 1 r 1 tn op anjuro wijzu verdwen zijn lm IiTcl isder in Augustus msso Jieii do ubtn te hoovoeiU I van tbin k mnra krij ia Vji i bet dnaE bosluii van mtooMiri i o4jiilü A Ut liij Iict lAvt U onj a nkt iWo d ijri jnoopon vóór wtet oofci i i te kunnen OortgdAi wa oucoa ip l op do liooifto zijndn B anwui lut iflionrt Het nooi A dit öpt Itjcfe rijÉte Vel vfOA hean beketti l dat m n re4 lB vpoe r hul e zogtl dat dit frutjo tlve de n K H o VLO h dirtribuoaren n w ai l t VA In mildoJi blijkt lU oen h ir Jior iMhTPii do voorraad onboho rd ho ft Éjele sfrti 8 dlit fnite nog voldoende or eeni nm vooi ons allea ooilfl de mlad ig ra 1 ven van ge re TAn tiid der politi lijden de g dgealnde an er Itei gebrek aan tijd an de ftnibt t aaren Dus lijden do onli oainden duboe HAttPN AK LAND KN TUINBOUW £ r moet gescheurd worden XUwA ue f iliiio o an IJb est Ija il zijn au H ooni aam eeu der NaineMe eu silt lu dL er b4 4Lutia zin ut t iatDv a ri iu f Dg bLueurwtit ia in h Injn g rt Qpe a om de prolucoe dier o li giBanii j lotón In o u laud u c u J i a X 3 MM twsn nu de oniM uuli kied n tutii un i zijn gewijzgd nog novd akeuijk Lr a tiiat nunelgü gsen zukctt hiid omt ent invoi r vtin oLdoeniJe IjTveBi iudiol u ut itK bjiieniand Wel is hot uw wwir rOiijulijk daK hot met diet toevoer liu de uarfo to n oiust bete zal i wptu lïafn Ji ie Ualfïte j iren un d Oi rl g dooh e 110 lt vv ordta oatkoivl dat d o toevoer plu n at wlj zeir producoeren voldou do zaj ijn ons te oed en Atui roolgraan komt no niet do haft van onze narmaie behoeften t Is med v e ooior en kua itmeirts tofL nas a t betr bcsiLi k bjar aan njst sichis en deid i Vooj 191 d U o w toiegezegd dOOüOJ ton W ooler gerei maia havtr lijnzaad oQceiu meel Itoolzaad grttidaxea Jjojion on arwt n dfU U nog niet ean vijflo vaii dofli nirmalen Invoer on eea tiehoorlijke voeding van onzen v irv elzftl lui gwn apPiVke zijn D totzeggj ig vai d3 tik lo lhouda 11 meatfluVfen 0 i li al p t ii s noig niiet de heUt vf n i fllph r lurhoulende moat tVIen een nc kelotr leol anzcr normale he eU Bn er la no torlfd zekerhei 1 dit wij v j ldoetiiJa ka1 ine ï zulleii krijgen En dat a r oiiE3 lodcrn in vrjchtbaai d U aditentidge Er di nit diis do r Bohojren van grtt in nrt méér voedsi l beS httkbaayr frj fcoimeo Maar is ge egi dit vöed94 komt S ff besclii ibaar in den ftint r van UI i itaO terwijl hot graeiand reidsi in den zomar uelk boter kaas ea v eeso e leveart In t algemeei Is de2i opm Tiniig jul t ogt do MLoistor doch e nigt zckerbi lit van den oogst 1919 da vooml zïtïJ t n ip een bettre voedsel oirzionl g airW r colijk ziien zijn varhetdcrd bétotniet Vee land heb ten een tekort en het aan tal ppoductjet lfsien vanwaar d te orttn ree iktp st nd £ ij aan de barHeiru zooale al de l eitQrtt atocden alij zlj ilonetTijk jezwakeo Toen zij in het hOuBl JtTvoni Ivop die overste reeia een uur Woo Ofi en neer Mftw wtat la dat Doorti e Om vier uur 0u je M zijn Het is wer tetijk meer dfan erg laij zoo laay te laten wachten t W i jO lan nk4 eindelijk aan het pakken gaian f Maiioa soargti d wij den gnciutm k ter ais vraohtgoed naar huls moeten zenden Je hebt nog ganoeg oude kia rem In de kj t hantjKm Wij behoellen alleen onze handbat ügo mode te nemen Ja zeldc Dora en 9kep 49li met lootng schreden naar de oomtnode Ia BuUsohUuul kunnen wij 1 1 goe5 iorde klaaae r z n vhnd je niet Door je Ze or zetde Dom Nu éat daoht Uc oolc m beal tevreden Ictjde Ue ovorMe zijn fM op t ol 1 maakte ko aanteekuniogen op ean strookje pipUr s A ooda om tieu uur baU Dora itUf s S l 3it t JStj bad haar reiscostuum aan en Sl M hiaiir waerood j parasol in de hanl De piraiwl had je in den koflcr kun aeot bcir ea ze e de oVerete Nw teUr Doia idi howl ik bj totj I De overete antwoordde een bc boos J spreekt mo dikwijla lo OjdHjc Dait moei je je R rnlnaca Ik hen e man ea bab ten slotte bet r H ge mi Bni merfvfti te maken Zij knilt3 tme eraaUf En mama is mij n moeder en UItQu m n meier ea b eti zuÜKn ook het c £M lebben piij n aiptaciHdjig ta na m üéikmê iB 4 lj Ai Owdat je L i L m ÊÊmm MiiNoa ituuQiuu MOiXtea ttoofeVuU ia or da voor dwn jftr og waut ajamiii j Lüirijt 1 die auder huj te VL i uliljerei zulten veiniocueujk trius nug niet m uun ppWuUiji op de irtradnurktvoreoiij n iii Vdii de ootf t OnHamHig lt I oai uoet in iten wlateff en in bvt vooriattti t lJ Ü wiUea ioaai op owi ui oit Horaooi rokend LH ti Mu om grooUn tvoortfi van 1 otubulioi Jteli to krijgen zvt bjvviulioi jjrMior zijn als tiij mU a Im dotn out jtig a proJucLe op te voeTiii iju viiau iutv hiitliu ift diis lai bki ttr jjAolit Uuar hij wil met h kiiHjb bi ii iKiii 0 1 lo kundiyeu overleg plegoii tec bura umg va 1 in utrogelie 1 oiü k o tam mOLiij KiiMi on te oVLirwiiiA M eahb r 1 O X t tl A zuliLO uhf eu w iiden ges ho iti zue xié ftic it wQd be aa d loaar óoOjU U A iat a j ptt dor tut4u gre and oppw ia tö lu dat otjfer 5dOJ0 is r oJ Inbjgrop8ü bt ivik iand ddt reads voor koolEaaJ iviajiti r jfwe eni wlntu Dgge gow euidl en i ex jwn vrijwili gesi e ni of b sdè ura il worJen lór lö Jiiatt UU noot de bwiTvag af loopan zijn Mï hv r lo ffolH v WaHurodo ta Je L t rto t 11 t e j tt Lil ta 0U 4 ViUi ouai V i oiUrt 4 iiuct e iJi euiViiUii tt onii6i iüA eoIknitMi uit oi v 1 ig zg m 4 UI fi anau behoud na te j ju iycK d op WM80 ea gjailo o A n j Uiimür lO mt iijdiir Stsfc i 4 d t T uyiUij z o ivK g ruej komt en Inde 1 lo vle i j ului u liLti vvUion iioivo zij m e 101 bOi urtii II ho3 Toot d noitAiaiti s lli a 2 1 zijn voor doov ü joeit fwiuu rul MiruiWuiU iXit tr sctfod j0 uiii i n 6ar ügt Keij ikving U b louta i i di u boor Ui va uij ï ot 4oh il v r joa nun Jiunivofgoedjng byv i ijü jmjt ii A tf 5 nTJikHVinl Huro ijie v i ajtudaug tijd XiJtiil g nuaU dan iwdde zlj ded e t aiag laiten geVffdnhoiU gojnad een an j r tj zotictn Üo wm sebiuTpliolit t gon een zekere vergoeding M ldo oveniitu n ü r liad dan reOjS in D inb r eu i Ie eu itgdii hiiUil in BDbi wphc l aui Qcn o t uj u Vk urijij in nixïJdzaa de tXKieu op ie zwa Uei lie aonbiedtra du kiidlMu werd op Xe Ucatern grond u do ovtrue iK iTi waa n Nog 1 hot n tt tj la t tp lt luciut rj grouiien kan ux tA n Viaait op di l go De bctirijvor dringt er op au dht de Kjgfcriiig au ten si oed Ht aan de boe wn loededeLlt wat zlj wonstti n t n d e r n te wt i opdat aknog op een g maü itelijko wjze de Da 53 000 HA welke moeten wjcdcn s ji iiird worden dan mrt vaKttenii44 en letle bewerkt H werkkracitg Ibrelk nienffl zei niet voelt ai3ir dair er lei esoieuM wortt dür waar geen ttkoK aaa ar ld iirao4 n bjettatU Op wilke wijze het ovenlr gieci van Ieu L heurpllolu zal kunnen gttaii wordt door k n Holir m een vi oPboed tjogeiöit Hoer A is etT veuboir op de zwaie Icil en moet 5 HA a euii n waarvoor tilj oMi 43hade oob t in vui 6 innal f 6C0 üi f ijpOO Z04I krijgen Hij sohat eohu ds het acbeurMi zou veroorzaken op ÖOOO m a w Ulj wil voor bet verk o pei van zijn scheurpltcht geven tjt bljnv 50 l 3000 5 is 400 per B A Bvr B beeft i gemengd bedHjv op bi inl Hij moet ö HA toheuren Hij kan 10 HA ao rni a De Bo ade oo8 b lUn die hij ml krij ïoa la f 400 per H A De aha die hij bij lObeoren per H A kH t lebst hij op 400 Vetfiee en wi st zijn lus belde nïhll U a w bij aohejrt H A m goefl niets vriJwUl t r atdhcurlnic uiveiTaliadig bont mocA toch e liUOilie NiUiurljU ojoet ze ij keote eVen eu vecliet de kuner De overdie keee baar verblut i a Zijn goedbariig geiatf werd pijnlij K VöTwroo goö Ba on het al w e met DooiÜo 1 7ij wa do ijjiiato dAjen ttwh zoq airJlg gewee t en nu H acwiidde liet boofd abet lc over zijn voorhooli en mam een oourmit o i Uiiair hij Wiet vaodaag niet gojd wat bj Ias Dat kwam zeker door zijn joonbel l aii tuaacjien de regeU door za liij etn looker to comftb etd onru it oj windlu gekibbel EbideJijk wierp hlJ de ocMtrant op den yroBl ontklteifele rich en i wg mar bed Oaama draaide UI 1 Ubt uit Hij wllie eens bhdapeiL ijn aaap b tiooMe hij er nkt blj op iD offurcn eveu ild Ija ruBt Het jraa too i een beetie v tvil wit me i zop V ov de ïaiBlHe nio f dioen 1 an beWje heel veel 1 Spoedig kondigtl eshtw eMi marJit Te el uiAtig gesnork aan dat overste Detfeirt r loedinr bed gavoadeo Ui den alMftp Midden la den aacht werd idj gewekt Wat waa er du guoJe f Wie bonsde o op de deur I Boortje luister eens I f Hij lep tasteftl na r Doi b d H t was felig H t gelempt rwp n en fclo pen op aïjti d ir wpïd luider irtaifct n Wm griie wv ckeT Hl draatide beC Koltt aan lelnot in iljn mijlen pantalon en buli J ik koffl al ja WW i lan Tow maakte hij de deur a n de hot 1 flrec Qur kw Ijn kamer m nin d 4 bleric jam mtstoM oof nog ovn4 V wm U ivfllnt té le salariacomndMife lAtó ht iist publlsfe betangzuUm lie poel tet raaf n telefoondiao tea foreel mogvlVlr tn Mn hand wotdwvereer f A Qan Bar De true vleeaehliaBdeL D Vee en V ee shh ndeJ ebryft aM c J m paar weken vrüe handel geren nog niet te wen t do tOMtand zich al ontwikkeleik Dit in el zekea jrwien tot groot pUmi me h niet oor veehanddaar en alamr al doot de rrühekl weldadig aan Het Iwüt tevreden ia de boor dw voor On elacbtvee itooit gekende pryzen kr gt IJwla origt week wa de markt te Ueuwaiiden o weer oploopende endezeweek z jn e Am stoiidani Rotterdam en Pvn inerand bil min dor aniivoer de pr izen ook omiboor sf aa Op de Kotterdanwcho markt w i Mmtm di g de eiachtbefcrten gemiddeld w d lOO por tuk b Qrea ln pr s dan een w fc ts verenen r te n ztfn e nog geaUvsn loo dat tm l W per pond laobtmwiciit ia ba steed niBi h lm n em iloono riiit nu nr Injfinu for vlMi pr Ji n d tsHm tri Iwitonii WH pnl o ItM i a DU Uad achiTJft vendw ojn oi V r girooti Invloed op het mmr tt Irrdm pMdig rriJlmMn ran don ohMlai M ISOOO to AnwrikMiucK bn n outm ek door onlH n Mi li Eni mi gyfcocht oi oop distrlbutli hi r Iw mai ttl SWOO ton kI uit AniMUc wU ke vnj in n e Tl ku irord loo IimK lu Jl maalaobMiwratint MUbm Nohitiiwbn wuir Hm Ned Corr ilHirMu MdirDtt IM Hol j t TtrwwhUm dal m ri t uu UI Ked rt r tei dn TMr d oorloa iii Anluorpen waren gm lj d m undMlta a r I terlaiKl jijn wrtrokken lal tnutl ten oo lra de al i Md daartoe beMaat tel naar hun ou Ie loonpkali Umm te keeren Onder ben bovkwlnn ach echter e leii dit w iena de Ie Anlw pp ki m Bchokkne lakken van bedrijf nog hmm henile eridooeheld niet of ki ooToldoab fe nmit werk luUeii viwlen Ook i erti loerak n luUen wjena d hoo prlim der artlkelin veel mei m aUwl i h Toorrwhe aan Ie schaffen Onder dese omataiKMih lien ve 4ent he aanbeveling dat de Nader lamle r die hum Hioonjilaats weder nt Anlweipen eiuich ii u cerleweii iM vooraf rooTeel niqgel k ervan TlMeiviia L of zii uldaar m hun onderhoud ioUm kt nen vrorzien KlluleiMKu H g IJ ft ta IM 1 0 lujpewur Tan b mUIJdbaar Jornlj de Ueerto dr O H CoeM O aolkeUeIn r tt A J v het ten aaar ami eUll vw de reiainb t loa ero leo Kiitmt ao bet onder UJU ili r de griep vaonoUj k iiutoaa Jo dinmeuron der U II eoholH uM j 1 ouRiiia gebreaht dMophuuvoec alol de niDlstar v u Ondervr l uliilao Ji WotomiluppMi hjl vol ii e aull i paidül VWr 1 Mei UU tauiiwi de t rootoiren vm hoofere burffviu oJi ni4 ja OD ourtna aan Wi J p w nn liot rnlldelliaeuODlerti Je ti hun loapedk jpw en elke oodwvwpen van de mk ii wlaknola maobautt namumnda a un le door de loeranu wr w rlm ij9in iii4e xeaon i kélato ajLid hunner lier H ltuu ie zoj ibiin mon de ImlM er M 1 l ie len k la nk tn t eo le pa l bJ te kraueon Ier keiaiiMcn Holmunddii eet ter aeht luttwdMl na dn legrJoalii vao Uora was IHIifc In domV n Tljailjdea Japen lUe iij bij hil vïwelijk van l a H zu4 r IMi gtdragen vican yn buriielijkan atzrat kvCkiuwI toet vcKte XMittrX En nu zit de huuille ki ImMM Deler in ilehlen rauw rendom b luiM uoeecnzilen nut bioen n f looi htoi ki de wontOK vaa ilea ovvmt aal lm dioukoi elkaar kle k Miu aa iVflIl inn s tvuiieyxlaiifi De tiuiillle bnd dit huwelUk tot Mand so brieht loortlcbtig tai o llefwaa lo eHitge JulMe o lotufcit De nle Her in a bid weer een vrouw m wel de v Mar cHe bet be te bIJ hem pule en bet lanak tiAlJIa voor de lunitle wie De wtfivwe v tn 4hi itaaUroad t n t Irlka areii aw Im einde van VfM Wtra vvruorvl Het 93 noob alenwe veranti Hnten och nieuwe koateo De woalnK waa v r el IlMkA hvd ilMiet nasdif oi klM ren zwtm Umt a4l ffegoten Mw kAt liiH niet beter veriaofetl 1Tik iniM de eeoL ge die de bMliualltt ncnHf8 zin lVld iidfiecblen ziu bebbin 1 Bloonl waa ook mi nW © kvrn eo Me warri eltm bn dal bij Bet tfe veMiw lo M8non woerHe net Wm en de dood hoMni rt w Ml wat n ioU reeb hnl wlUe w la n kr der lanuUe Mfer Na Jtm de IJaeiw nu weer I EINÜE