Goudsche Courant, maandag 13 januari 1919

Op rio School No 1 iU 491 Oil do SBhool No 2 428 1478 Op do School No 8 479 426 Op do Sobool No 4 445 4S0 Op do School voor voortgezet 1 0 49 M vooa jongeutf 17a 175 Op dy 2o Bui w o l voor Jongeno 95 l l Op de Ie Buii ersohooJ voor Motoji 174 16e Op 2o Buigeiwiool voor Mftojc U 42 o 13901 PcoT SUUb Zulil HidUiid Da Kotk ia Jen ki ikri ig L d n bab bcNt liu voldode heonm oanauait gvMeiïoL C J L van der M r NmMwIJx J H M B lveOTr HLle m oaljn atrei ad Ta ü J ttï n r LeU i j 1 Warmmittin Lisw H Bndcr S jetthelui P Hftmutkerk Leldm i dr a C A HotJiDon Qoalft en J C St 4ti udM ZtMÉarvFOud puotan aUerenfft In hntehoudelijlH vergade ring t bahandalM leorllngen De 99 liM faaialende leculngon vm de openbare en de bljionc re echoden voor g Lo oi de openbare echoo voor voortgeaH lagfer ondeewij tar ïcii tto endien de grcmfatoffen die zij verwtrktei ko tetooe De loerliiigeïi waren verdeeld Ia Iwea grooiMB die elk een oslr per e k loa kregen De eene groep werkte met pv pier co karton de andere iMt boot Verschillende taJiken van hulsvBjln r dt p booctpwl n 1 kartonarbdd eenvou dig tiinroerwerk snijwerk UtreoararUll vbüt en Jleprftnd en detA Iecbien Houtarbeid papieren kartclnbowerttn aren d voovnaajne o vftkken De gemeentelijke Ambaditaarondflchoül Ter tegemot komhig in do erploita icacoq leu van de Avondschool voor ambaclit lioden werd over 1916 van het Rijk ovt aubsidio van f 2350 genotea en v i d provlndio Zuidfffi land een van f 1000 De ilitüHvon ten behoeve an den Bur MvondnoboollcuMtaB bobbeo beiira n Ö8 S6 09 en dio van de Avoad W3hoot Yvre ambachtslieden 9192 12 Do geunecnlolljko HandelBoursuA De niejwo cuir iB beigou met 150 leorHngea v o 37 Vpoiiwei ijike legen 172 Ja 191C 57 leerltingen betaalden ole mdnvemwgeid n do helfj van ho eoboolffekl Barwljl 2 1 lectilngen koetoioos ond FWiJs genoten tegen 45 on 03 in het vorige r Over 1917 htMen de uitpivon b Jr g n 8901 17 en word au aohoodgcU outvungen f 2506 Hel Bijk verieendo over 1917 ten behoeve van den Hendeiecumu eene subaldie n 12000 on de provlnalo Zuid lloUand eenö van f 500 D Lybrya Oe Lybrjo moch4 ilolh wederoo in velor belangeteltti veriieugeo j werd beaooht door 123 pereonon terwijl 3tö Mverw werken woKlin uWgoleend Aangekocht w rdeii de gewone vervolgwarkcn en voorle ter oontpleleerinc etmigo deeiea nan het AroWel voor Noderlaiideoho KejJligeéchledMil Do Hcgoerl ging voort niet haire Bcliftiliüig van do RiJk goga iledkulldfe Publlcailën en het Koloniale Instituut met de toMending van de Verslagen Mitsami van Oudheden AangckooW ww fcn i 1 twee exemplaren van Qonda a oudhteu pletlogrond van Jacob van Devoiit T dagteekenend van ongeveer 15CC in de re produotle van de bma Moninue NiJhoK 2 een gegraveerde b k l met inscriptie Franco de Vr le 1690 mot de j l 3 J P van Some ren Dcwchri ivende Cahlogu vtln de geBraveerde portretten van NoderlMdera e n boekwerk in 3 doelen T geschenke werden oiAvH eu 1 oMiIgo koBtbaorheden beslaande nit een ehoorstecjwtel en pijoe de mtUeo toebelioord hebbende aan Mr A A van B p eu 1 Jzeiidcorn hem geschonken bIJ ilJn huwelijk on 25 jarlg ambtsteeet aleBorgcmooiter van Gouda deze voorwerpen woi den vojiwege het College van BuigBBfosler en Wethouder aHiici overgedragen aan het M uaeuro 2 eea veigntde pMiw lijnde een vroeger iUth ngbort vai een wtakol in de WIjdbIraat de e werd geschonken door den heer P J van Vrmmtagen alhier 8 een rocker reol nicix p In do kleederdncht van lMO 1830 at gedMin hebbeo vooreen u bak winkel in de Dubbele Buurt een gesoheiit am den heer J O Bwrlaa tg Anwonkm en 4 eene renamejing Mrdewwk van de Irma Ooedeiwaagw Jonker m Van der Want Het Miiwim werd beMOht door 4 pw oneni van welke 194 een toegMigrmrlj van f 0 25 en 228 een vnn 1010 betaeU Woedt vervolgd i vervolg Stadauieuw Ie nu t graalplaats werden 364 lijken ter ucde be£te d waan an 263 In de aiMeriln voor i otoytaaen m 1 In de afdeeHng voor RoaiiAoh Katiudieken Op do begraafplaata vooc RoonwichKa tholU ken wi eu 110 lijken onder we e 11 van Itel glaclio vluchteUngen en op dia der Isra llot i 7 lijken begrwven l oezlaht op toveinmiddelen In de Qemeeuie werden goedgekeurd 1452 runderen 131 votto en 2383 nuohtere kalveren 1107 HChapk u 8017 varkens 220 geUm en 141 pnardftn Afgekeurd werden 8 runderen 5 miohttire kalveren 6 yarkcoH en bovendim 1237 K Q rundvleeeoh 497 KG spe c 486 K G eohapeavleesoh en 21H K G kalfsvleeech Bij Invoer werden goedgekeurd 3S6S9 K G rundvleeach 17015 K G kaUevleeech 2925 K G paaidMivlaiwch 4165 K G eohaponviwBcJi en 6093 K G spek De keuringsdienst van waren b ion het vorig jaar idar laidfn van den heer K Grtiadel apotheker alhier zijn nuttige weckdngi Daarmede nam tegelijk dein 1007 getroffen res ltt bij welke hem een gerngeid onderzoek waa opgedra n naar de hoedanlghold van mtdk en karnoroelk oen einde aangiezien bedoeld onderzoek mode Oude den keurii pdlonst werd gurangsdbikt IMiikwatiT Op 1 Januari 1917 béUep tiot aantal abonneinenls ooniracten 8Ö89 oor 5C17 parceoJen tot e i ge aaneoilijk l odrag vftft f 54S74 26ii en dat der meteroontrwttau 341 voor 480 parcooltwi tot een Ixdreg vaa 7627 83 Op nl December IKIT waren aangoeloten met 8624 abon nt monts oonlractcn 5G10 perceelen tot een g 7Hmealijk bodrag van 66787 20 m met 314 nioter jootracten voor 486 perooeJen t co gezamenlijk bedrag van f809160 JH aanutl obonnomcnlsooatntoten nam AihaJ e in d a loop van hot Jaaa af met 15 voor 7 poroeelen en vermeerdwde met wi bodMg van 1362 91Ji terwijl dat der mcieLr coiiü aottTi steeg met 3 voor 6 perceelm en een bedrag van f 563 66 Het UitizeurtH der Waterleiding werd In 1017 niet veriengd De Geniemte aan wüe kraohtens artlk IM dor nieuwe Conceeeaevoorwaarden 2 i pet van d water onÈvana ten toekomt cMitvlng uU dten ho rfde f 1799 79 Opeabaro vedHgheid Het onder den CominljisaaI van PoliUo werkzame perftone 1 hcBond op 1 Januari 1917 uit 1 inHpeoteur 1 Ondar lnapecteur 1 klerk A unct Inspecteur van PollUe tftulair 3 hoofdflgenten 12 a rwiten Ie klaeee en 16 aigenteu 2o klasse ivaaj onder 2 vacatures AUen doden zoowel deA doage aie de naohtfl dienst Ui den loop van het Jaar werden tegpn 6Ö7 iwrsoneii 024 procwwm verbaa opgemaakt Mtn Vffl gelijke de eterkte van het politiokorpd eeoa mot het aantal dat volgens be lisflinir bij de gemeenlebogrooting 19l l üivoerinig drieploegenetolHel zal konien Brandweer Van do brandalamninrlohttng tuHMjhen het Politfebuxeau en beii fcdsi rf werd evenmin als in liet vori jaar eeiilg genoegen of steun ondervonden Nog teedis is die lnriclirtn niet goed te noemen zij komt zolfa niet aan de blilijkst eiaclun die men cc aan kan ML41en tegjiHoct Am bclocmlngcn an liet personeel is in lotaal idtgf ven 702 92 De idtgaven vooc brandbluiwlhinllddclen hobbeu beloopcn 1412 12 aam materialen w f 175 11 nan arbeidBioonen De bewaarpiftatHon voor het nuUerieel vorderen een uitgaaf van f 151 45 aan laatt flalün en f 816 aan arbeidsioonen Ken verandering der organisatie van de nran4we r Ih dtiiy t nd noodhg te achten Onder wij s Lager Onderwijs Het aantal leerlingen op de Ojienbare scholen bedroeig op 15 Jan 17 16 Jan 18 KUNST Uofgiinat u nog ieta betcfu Met iuwtfiuiauig aeniiAa wij do voi n4 fc ti w f ajAvrmuiUeuue nfiiei ovcr door trll a liioUi ki zgu longst kUASikjCmieic uer MdWi UHirout t t Uf li g ei rOvnu lil Uot t nai avvt iooropR 9 i i pr e iMMu zoa 8o rljIt hij dii Hij luooit alloaa wóiïitdeo brun iL Kij liWJbon ean tijd gakend wamin e4fs wo r dm bij zulk s M gdildfiiaui lebi s 0 4 de Ne JuiUuid v p ie iog nag tjve 1 woka rt 1 zijQ VT dij op vooruit giQgdftii I iiaojp lilot veol i i de menaohea o umk m a hior VMi liour in spreken 1 u jt üe om Ing vm Oiiz ledigde Kon i ji iL b Oifli hat zeker niet miid g gi3VO ido i w liare Ma m op te wnUtn du ziïiil r UK oij HiJJ palate tweemaul kort acuitar olkftnUor ewi geJogLU voOid d o tisT i bo aiig tuling to tuonai in iet dat nooiapJon Nei orlaivlGr dl Jt i a ladar ia dan Ja tl 1Jwillat lu du w ilijki k jist van dn lia ©Hi oin en van eo i lo rap I lic had voor de juljilajliften tifn lionlu ilijk oilonioüeidiiig ia den vorm van ötMt ndjetpojda weiwht al sxtnd hot wBi vroeiad dit aealemail oiA hoino was jfüzmüea wat wegend Ujdi mH AndigbeLua mUwhion I uit bat Naardsiiide ne oaa iton Ooh neen I tiover let t t luktriider gemaakt mcuBcnen die al laa i j mBw tar ki hun itunst jertOfdcU zijul IK Wil o i giiloovtm dal men len itimfl elaJir nJiAt dL Q reerk il hij pjj ze Aiigge iji l n ij lAi liL eli e n ezel o itit mij oij Mn anioro legoiilK ld inrt den t rasii vHn M 1 k ivka oe plwaLg v erwMcenL erdt r iia lit d ttuiem i d it H au li i vojc ï va vaji wn opdrdohl evenmuu deajiinton tijd zou iicbüeu fföVO ndwi Nk + tia ifu 4i aiari lia idim wij trouwt ns verwacht Jttar da niet ecui der heent fl va Iwt lul il fconien om blijk te geven van ii M SI iiieolevou ook met da dool an liitiiF volk dat onze gipoote itiuntenairi rt d rm vereert ea m luw work eiüt ea Jer adelbrievön ven de Nedt rvandscie Na tw dut li ooa ev i eii g ejfengjs iilfcn Js uot utblij en van een opdwtsht aan Toor op dwr de Nedorlandec Hegteriug jT i ot alleen de araaiteaen maar ook de iVLUitfdiMidel Kloyluunp het goede voar 6jeU gaven l Has bij den dood van Jaoob iUais lat man in kunatsnaija icriaigen ook hel JiLUi niiüaime gevoel fcreag dat onze g t orh odi iiJo vorötji nieit aitijd ev i g uk ig wjrdt geraden of vokloendo op de Itaijfie geaoud n van bebjjpjö er omgaat UI ie hari u vaai haar ondfn en ISij de bo pafeniapleolius hold waa 11 M niet vw nwoordigd Oeen emkel leeken vanvorgelijko bf j ijagstijüing waad gv fi i vetni De i Jemir £e r van Het Vaderlamd Ueft toen ut daL blul doen iiitkouiMi ilat zulk e o v uratolij ko aifwozugh in goan enkel snier laai deiurbaaif aou zijn dafthtlt bjer ai et gi d een door H M meLT al minder 9naiidenl airüst maar den rouw ngeliM Iv artistiik gevoelleind Nedwland Lan B oen wnwog werd toen verklaard dat in do e nie t de oingevingi vwi H M d schuld had maar Jacob Maa s a Ji Ml diena amilic Immere 1 de acliUdcT w w H M niet voor £ md on 2 H M droeg oi ïicioel van het overlijdea van aokcron Maria Jaip geen kennis Ik geloot ni t dat mei de zaaV ook nu uit dd verrukkelijk gezioïrfflpunt UM i bekekien en ik geloof evenmai dal hrt Ho io belflekonifl der kunateoanr kan jiebhcn on iipirrtcliat DanirvMi I dunkt mi geen ipnOc Het moet de letrftijd ziii d gehiikllgdon Ze zijn niet bejaird gen g Een dergelijk vorzmm van de laniilte zal mlSBcUen ook de oorzaAk zijl dut H M ter bogr fenla van bieim hofsohilderes mevrouw Van Du l Snbwwrtze i t ia vertajemvdardigd g woe t I Vad Het V dJmlaiail Ter a un aaar aAnkiding van M oorielit over d © l ev rkoop Iki K4o l ol 1 waarajm door do N K Crt WM t JöftO ocgi d ouzj iu ge r nijï üomt luiiinoü luo un dat wati r elujaiijk b lüam wonlt tut vo fendo Keuij tga soledaa yr e oaUlu Ijelaj l oi t uaeu bereU pogUi v t doen am Uma lU Jiiüguü iki te imporV wi iiuuw rori i dtio vtMir da aranJa ivau oom Ut euAUitf om iU Om li er ut Uwlo u w ii i v tui ia faiod t kUiuwa d aD Uaiiirap ia vaa ltegf erJ ijuzlJda ia keaitea gtifQvoiK dat xoodatuijo Oüi aindiajnla gADJfüJüe niet laan Warden Venaand doca mftöf jjopntóisttdTle vootw llon tuuna la ov rww tH giuiomcn rouJuD wonion Even wal iijn nadflPe vooni i tuen nl t ftnivan ao Intuisoliw kan worden nudt rfieejd dtU eea roep liavleJanMi zhok m h t lüIJraIcantaor voor Twoa ea Kof le boaft fvmraid ten otoïde over üettolfite ci id rwi3rp baapnirldbvian la houden Bij d £e beeprekf en iH reed ffnUaAcaa dat BanMuwetÜaft iJtMiiiu raoei diJk la Het varwariun van a nlai pelett Itroodberelding Hot Ikt d r Eenrte Kamer de heer Wmterdüic he t tot den nügijatar T n Landbouw flchriftelüloe vragwi gericht betreffwide het verwei ken van aairdappel n De Mimatai heeft hierop o ra bet voleinde Kettiitwoand In verband met da ïroote moediykheden dar bruodvooreiening m den zomer van 1918 werd naar het voorbeeld van DultwhhMui alvaar de capaciteit der oaaxlappeU 4rtiK ry n door t un der regeering in de o riog jaren verviervoudigd werd an na nuudpiuging van tal van dealcunddgiei door dm ambtfivoonganger van den ondergeteekende liet oprichten van dwgerüeti met ifcwm der ureering bevorderd IMerbU werd van de vwwideratelimir xdU eraan dat er meer dan 100 000 tqn aai appelpoeder lou moeten geleverd worden Tengevolge wan het abnormale iregenach tig weder in de maanden Augustua Septambar October was de oogBtramlng over 1818 lagnr dan verwacht werd en moeaten da fabiidcaaaiKiappelen voor zooverre deze hiervoor geechikt werden geacht voor di necte oonwunptie toeachikbaar biyven tenemde verzekerd te z n dat een nantaoen ardappelen van 4 K G per hoofd per w ek kon worden ventirekt Thans ia de geheele hoeveelhetd aardappelen die van den oogst 1918 zaJ verwerktwioqrden no niet met jujstiheid vaat te atelian het ia niet onwaaracbUnlijk dat dezehoeveatheid meer dan 25 000 ton zai bedra KKL De koB ys van het aardappelmeel van de campagne 1918 ia nog niet met juistheid vaat te atellen dodi zad v rmoedeiyk ƒ 45 per 100 K G bedragwi Indien de voor droging bestemde aardappelien die met een eenijriaina hoogeron pnje betaiald worden dan de aardappelen die voor del meel faibrl ken beatMnd worden tot aartni lmeel zouden lijsn vermalerr zou in venipnd met dien hoogeren pr ja het aardappelJiee ƒ 61 per 100 K G gekost lieWien teryCl de Itt j van het gedroogdÉ pïoduaV erekend op bovenomacllreven afschrijving mdion aan de drogcrjjen de ooraproïütelljk geraam de hoeveelheid had kunnen worden verstrekt 46 60 per 100 K G aou geweeet zün Er zÜn geen beiwigriJke partyen voor nwaiaeheiUke consumptie afgekeurd Wd is het voorgekomen dat van een enJcrie partü een gering percentaige onjfeschikt werd hervonden De totale hoeT Iheid die werd aflgekeurd bedraagt mdnder dan 1 van heïgeen tot nu toe is afgelennL rde AOTKHTRNTBN OPNEPmSniilEUmilDEN Liberale Unie Giatonntdda is te Amsterdam de tweedattgiehe algemeene vergadering van de Llbarak Unie geopend ondeir ieidinc van den vïKiTzitter prof mr J K Heeres Spr herlmerde in z n openingswoord aan do tüdsontstandighedcn de wapenstil MaiKt die is Ingetreden en de vrede die aanstnunde lij kt Voorts asn den nadoeligen invloei daarvan op ons and ook in de naaste toekomst Toch komt ar au Hcht zei de apr en hy wees op verachiUende teeke fl n ÓH erop wijien dat ons volk z n aandeel wil h bai in den nieuwen voorspoed der wereld Hat particulier initiatief en het geeniïgalnitlatief ztjn ecater niet voIiVomde om Nederland in de ul Hiwe vereld zyn pi aU op waardige wiJie t doen innemen JEïr k meer noodjg ook op poldtiek terrain H t nieuwe Nederland aal soo moeten worden ingericht in politielc ecnnoniischen bouw dat het geachikt Is om al die teeke wn in daden om te zetten tot bovorderinc vaui do econonUache intellectueele en moreele welvaart van ona voHc De in uitelcht gestelde GrondweteJwrziemng kan daartoe eker niertawerken en dit allee zal het moest inooten wurdwi verricht door regeering en voUoavcrtegenwoordiginig AJlereerst dient chooe Bchiip te woróen genuuikt en dan het oude jöiitieke giedoe uit den weg geruimd De minder opw kende teekenen u aan apr ir den aanvang heeft gewezen ztjn l ng Apr voort nlat de eenige welke aan onue muren worden gwachreven naar buitenVan Uchen tnuiL Spr weed op de annexio iati jcJe beweging in Belfib H t antwoord o p dere ed chan in ona land te gereo ia duideiyk geweest V DeUart tot u da 6 btld ns De GEDEPUTEERDE STATEN per provi Gie ZUIDHOLLAND roèpea bg des op it onbckeoda bctan ebbcadcn om aoa si dii Boodi achtea te vericbijaea in de OPENBARE VEROADEIUNO STADgNIBUWS ff A U Januari tSi9 GeneentcveraUg van Gouda over 1917 Zwem en Badfau4obtin Er werden 236 ahonoeASonten genomen 168 mannen en 58 vrowwen es 11 tfzondorlijk voor het atoqrtbad Hnt aantal o regevoi badbriefjea bejlep 1 M6 aan mannen 1428 aan vrouwen flP en voor het etof Md 81 terwijl 380 kaarten voor 20 baden wep4 o verkocht Het totaal der ontvaneoten beHep f 1491 96 èn dat der door dc oonnnlBBle bij voorecbot gedane iilha ven f882 22 F enaja In 1916 werd aan de alUerge letrarde mllltadren de gelegenVeld gegeven om op hppaaWe iwen de InHöhMn koatptooa te bezoeken fflervM werd een dnik gebruik gnniaakt evenale van de uren voor kortelooe bezoek door volwwB borgere en jongens In het algemeen wa het becoek la vergatijkinff nW andere laVen buUengewoon groot en 1 ewlja van d tilfeode bciamgntelIinB voor de zwemapott In deze ipemeenift Hwrachen zWrt n Be ezontfieldiitoefftand waA In het afgeloioiien Jaar gunsHg hat terfteOffer bedtm 12 46 oo de 1000 t ren 14 88 ïn 1918 en 1107 In l9lfl Ter SAorffarln werd aamitlle ffwlaanvan 8 K VBi m v s typhuB en 16 gevallett van r tyipliMlM 6 RfvAlien van dlphterltfe 1 geral van rod4mc en 2 gevalï van menlnrftim oerebraepIniHv Inf umza on atarrhale UDdofvrftaff der ndeinba ngwmweD kvuntu ook fai 1917 wir Becn lpMMMn Op d AlfvHlMM B o hua ColU e welke aal gehouden 1 in het lebouw vaa hel ProvUalaal Bsamar Eort Vsorhovt alUer op MAANDAG dra 37 MNUAEI 1919 dai nam t IV4 ar en waarin verslag ui wordea uEttfebracht In take hel beroep iB leld door belan hebbendea IniCTolge artikel 156 lub 2 van bet Al emean Polderreglemeai van eea beiluit vaa daa polder Laai Boikoop waarbij naar bat oordeel vaa refilamaaten eene te iioo e bi dra e la de ocdar houdakoatea van de Padeiwetcrin akad Y n da oodarhoudapUchlilea wordt JeTorderd GraT nha e 6 Januari 1919 De Uedeputterde Stalen der provinciaZuidHolland SWEBRTS Vooraitwr 350 32 DE MONCHY Grittw Uet totaal aaotat leerlingen bectroc laJan 1917 2310 au In Jan 1918 2314 een vermeerdertag alftohto van 4 leerlingen I Koeten van bet Laffer Onderwe De ten la e der gemeente bomende koelen VMi het lager ondwvijs hebbeo over bet iaar 1917 een totaai om beloopen van 1126 167 96 De Ilu liJtMiKKX Bet iMiM leerllngoii bedroeg gemlddeM 76 wUKmder IS vrouwelijke leerlingen Er waren betalende m niet betaleule Pak mfjh acbtorèear vast Zoo zit je i Mfl Prtaeuteer hel geweeri Oofeavowuit Yaraoelde pasK Zlja geweer te ea d4n booan latende ataan a de knaap d n heuvel at mmr de porüerewoning met Reeter op laija rugi zloh zoo kart loogdljk lang de nabaiaing houdende omÜ d boanen duur niet zoo dioht op el rsl ari alaiMMD 4 A Ö i w i rt teKik zoo te het niet Kci 4oM het nief veel pijn Zwiart ie bent i Ewaarder dan oen veer IJii we vlak blJ het hülsjo van Dttfi n Daar zullen we naar Je voet zkn i DhAsen terupirtarea om het geweer tu balen Het u Dictoon goed doen HiJ i w lut als een awAelvarken Hijsöfc WM p Ideine mrfdt fitaitr deed het geteerzeain en greep ri beide nO x lija wa IMt vo dcb fi t pMid Hep nfrtfHM M STOLWMK Gemeentelijk Distributiebedrijf UITREIKINO OARBIDBOHS op MAANDAG 13 JANUARI 1919 ran 8 12 v m en Tan 9 4 a iii tan huize van den Heer J C KROON Tentwe Teveni worden uitgereikt VCTKJIIIRTEH op vertAonTan da Rantiocneerintduart 349 N B Kinderen beneden 14 jaar wordea a n Itooi aljjejrren Uaaatrtcfat tot dm Haldmr hMft bet ffeklon ken iKwen duimbreed van one grondfebiffd wordt door mt lana vr wiUig afgestaan Vooral uit de bedreigde streken zelf ktonk een kiactrt g uid waarvoor epr hulde en dank bracht aan die Nederlandsche mannen vronwan die aan onze frontièrefl menai Ms Tan ga ische harte getuigenis hebben ƒ gelet d De lucht zial heel helder z n geworden toodra de Belviaehe regeering het woord heeft geaprokcoi w willen ge i roof van het grondgebio vam anderen wy willen niet zelf de wflBidaden verrichten die w j in andemi hebben afgekeurd waaronder wU zelf hebben freloden De Belgriwhe regeering zwijgt echter bot den dag van heden althans tot de Sederlandfache regeerlng Het la imkers met san t nemen dat zU reeds tot de onze reaprokeji heeft al z jn wU ook van deze r steering geen groote mededeeelzaamhdd irewend Geen enkele stellif e mededee Ung van den kant der ro eering omtrent wat zy waet of niet weet la vea acïen n Trouwens ten jptichte ook van onze Internationi al oonomi8chen toestand aa omtrent do mogedijkhald van invoor van lervensbehoeften vun grondstoffen wan elders worden wij het cble der onderhande ingw niet gewaar en wij moeten one tevreden met haar uitslag zoodat elk middel ont breek om de i egeermg te wyzen op mogelyke ergi sin pen en tekortkomingen door de onderhandelaars gepleegd Sprekende over de revolutionaire beweging in NovMnber jj hier te lande zeide prof Heeree dut de roerselen van het optreden dor leiders uit een psychologisch oogpunt waarde mogen hebban ay mogen voor de toekonwt van groote betedcema tyn op het oogreublik m het groote beflang van hun eptradan dit dat zy niet n aaJ seggen waar het ben opzichte hunner toekomstpolitiek op Btaat Ie de S D A P van plan te houden den wettigen weg om tot herror minff te geraken of moet nog altyd rdcening woiYlen gehouden met de inogeiykheid dat al of niet ernstig bedoelde revolutionaire aprong en op het slappe koord der binnenlandache politiek ook in de toekomst niet onmogeUjk zy Verschillende partyen hebben in Ue dagen lettende op de beteekems der tijdcai haar wenschen en veriangens op politiek gd ied nader geformuleerd en uitgesproken Gelukkig een party als de onze die toen overleg werd gepleegd omtrent hetge i zy in de i oerifre Novemberdagen te doen had KM goed alB gdicel haar program kon overnemen in het door haar udtyevaardiigde manifcBt Geheel daarmee in oveneenstem ming was de motie vorgesteld en toegelicht door den heer Hink namens onze Kamerclub en in de vergadering van 20 November aangenomen met 38 tegen 34 otem men luidende De Kamer van oordeel dat de huidige omstandigheden groote democratische hervormingen zoowel op wetgevend alfi aocdaail gebied onmiddellyk ter hand moetem worden genomen en onnnddelIgk moeten worden ingevoerd gaat over tot de orde van den dsg Ook d e regeerinjr herza r haar program in deniocmtoschen zin van welke herziening zy in de verg d ring der Tweede Kamer van den lOen December mededeeling deed Of T i hjerby op den steun van alle partyen zal kunnen rekenen ia de vraag Dat by een groot deel er van de steun van onze Ka merfractie k n komen staat met het oog op ona program vaat De belastdngpoHtdek met de sociale verbeteringen neutrabaeerende indirecte bolastinigen zal echter by oma ker bestryding vinden Een zelfde overw utg weerheüld spr om m zyn openingsrede te gewaigen van de groote nederlaag door de party geleden by de Tweede Kamerverkiezingen en weneene viui de behandeün der vraag welke plaats de party in de toekomst zal dienen in te nemen in de groepeering der politieke partyen Met den wensch dat de beapiekingen zich zullen kenmerken door den ernst gevorderd door de tijdsomstandigheden verklaande apr de vergadering voor geopend Na de openingsrede van den voorzitter werd een voorstel van het hoofdbebtmir aangenomen waarby bepaald werd dat deze vergadering tevens ais Jaarvergadering dient Dientengevolge werd hierna het jaarverala r dat door den ecretaria den heer P Otto werd uitgebracht aui de orde geHteld Hierbon ontleenen w J dat het afgelsopen Jaar geheel dn het teeken van de Kamerverkiezingen atond En wat de organlAatle betreft eu wat de actie naar buiten aangaat is door de besturen van afdeelingen en centrale kieavereenigingen en door andere otpganen ter Unie door comité s van acble door het hoofdbestuur door de oonunisBie vooj organisatie en propaganda door de aecretarissen door verachiUende leden door onze sprekers een ontzaffiyk werk verricht Dat de resultaten daarvan niet evenredig waren aan de inspanning ligt voor een belan k deel aan oorzaken die wM niet konden beheersohen Het aantal afdeelingen bedraagt thans 872 Na de verkiezingren ontvielen vier afdeeEngen terwyi In daenaelfden tyd 8 nieuwe afdeelingen werden Ingeechreven Het ledental van verecheidene afdeelin n ia hier en daar niet onbelangrijk gedaald De Unie telt op het oogenblik 372 aMeelingen en ki to Al n enoeg 26 560 ledso Het Jaarverslag van den secretaris wvd uJer dankzegging goedgekeurd De secretaris deelde nog mede dat ter vergadering aanwezig zyn 188 Btemhebbende afgevaardigden en 22 algemeene leden De vetvadering werd behalve door ver Bchiliende Unie Ubenüe Kamerleden ook by gewoond door mr D Pock voorzitter van de Tweede Kamer Overeetikonrtstiff een voomtd van d Centrale ilen Haajg geamendeud door het H a bedoot de ri Vtm êtMrgtkog Maandagf 13 J nu t i ItflO mrnxm goiimivt l Lh yjL rm aa A d rteaa tie bl© dL voor Q o vxdLcL ® aa Ora Stxelc © VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZONe EN FEESTDAGEf QlMnSMKNTSPRMSl pet kwwtaal ƒ 2 25 fK WMk IT oen m t ZÜSüSii par bmrt i ƒ S 15 per waak 4 tal alraal wur de buargiag per leepar gMcUedt ftasce v p B par kwartaal f 2 1 mat ZoadUgAftd JT 1 15 Abooneunanfeen wenden dagwMjka lai i f m iamaa aan ona Ihmau MARKT llj OOUUA bu MIS ajeiiUn den b i l i a a l m ê poatkaaitoniL ADVËRtENTlEPRUS UifOaatk an onxtnkaa Mmrwiti M m kaaticbag l t ragaia fl ti atte ngol maar l Vaa birttMi Oauda m óm kata rlM 1 ntalt ItM alka ragat maar ftM AiivartaBlUla aaa paUiAe ll4ii i ilH kader ItYi kt pN ncd Ad4 r ita1 U a in fcot Zat iianmiiiiir M taMMc t m ini Mni nMHMi M 1 4 ntato ƒ kt Nt t i INOUONintN Or da Tear a 4 a Gavana aircrttriMa tn Ja g aMa ll t a adad a t Hiu an NI etardaa pr t Grottt laitan aa randan wdan h t r tl n aaar AévartantUn kuanta aiidtn lae dalacaa A4nrtantlabiiraaax Redactie I Telef latere 54S ii jf i a i Ti i i wt j 1 Bureau MARKT 3 1 GOUDA NA DEN OORLOG nen u den vrede en hat aedallnna TeracLJYen wanneir wtj a a n btVrHü uw vettrouwwMniannent De Kngijacbe mUalMe reflilBftt Is Zfttiirda vond om tien uur t P Hi gt OOHU De vettcgtnwaonflvm dbr OeaUiaerl na ieaMtorleftrde rogeerëicm die ifjitifrmiddag zitting hielden ajw opperst eerlogsT ad In do d Ortay hebbaavarActiIUf u n aaagt4ug ibeden overwofsa tmtbuud houdende imrt de rerleogioc na den w kp nHÜlHtand mot IXiitmblMA tnikê Eodi U T tafel braciit DoAriiA had eAi nJAt ofieieele zitüag plaalH waArbiJ van gedaohtea gewisseld wt rd over n ganj van zaken en O dero vraaipfitukken verbpnd boMdsndenul de to omfliige vt desoonrerenUe Aanwezig wafen president Wllaon Cl mmiceau Orlando lioyd Ö eafg Flahoa SonnJnb UoKtng en Balfour Fooh § t itoraaJ BHs en ffan ca l Sir Henry Vtb wi woonden een tfedeeUe der ttttm blf Di Pm ljrtcftie ooRrnvpoadent rvn de Nik llonal News mektt dat do Franeohe ff nwalo Btaf op d vredraoonfcrenlie hst vi oP4 i4 zal dom den Duluehen kalgar d ii lüroonpriu en alle mannelijke ladsa vari do IXitdetbe koizto tUke fandlie pormai ent naar Algiers to rerbanoen tot overgave de aanval met twao stukken geschut n vlanntnenwerpers De Sparta cUsUeden n onaAiankelgken hadden den ingang met balen J apier gebarricadeerd en daarachler 4 nwchinegeweren oM eateld die do r tïürjjke burgers worden bediend Twee vhdera nMUiihIn weren op de eerste verdieping werden door matrozen bediend Na enkede flinke treffers viel de middelste voOTgeirri van het gebouw op het trottoir en op ie daar opgestelde niadiinagewe ren der OTnafhanJcel ijken tie mot de manschappen onder de puinhoopen werden begraven Het vuur wend gestaakt Om haif tien zar men uit de vensters stangen met zakdoeken en tte strookén papier komen De Deubsrhe Togeszeitung verneemt dat de Spartaoushezetting in het g A ouw van de Voiwdrts twee compagnieën bedroeg van ieder 8 man De spartaeietcn schijnen te Berlyn niet zoo rijkelijk van levcnamiddelan voorzien 1 z n aJj van wtapens en munitie Om ndet uitgehongerd te worden drongen zjj een zaak in boter en delicateaaen aan de Frie drichstrasee binnen en stalen daar voor on geveer 20 000 mark aan levenemiddelen Voorts werd de wagen van eeti meelfabriek niet 60 zakken meel in dezelfde straat door eenige gewapende Spartacist geroofd en nait de Lindenstraase gereden waar de wagen op de binnenplaats van de Vorwart werd afgeladen Wij H illen ook tenl aldus luidde het motief van deae straatroof Te Dusseldorf waren twee groote betoogingen op touw § Bzet door de democratiBcho partvi en de meerderheids sdclallaten waaaaan tienduizenden burger arbeideri en vrouiaen deelnamen Toen de atoet het stationsplein bereikte richtten de SpartaaisHedcn een machinegeweer op het b gin van den toet en gaven vuur Er vielen dooden en gewnmden De burgers door een paniek nangegrepen stoven uiteen daar xe neiigen dekking konden nemen Het gewcenniar hieid aan Pantser Auto van de Spartaruslieden openden op verachi I Lende punten het vuur Öp de vooriöiJgangerH Het schieter duurde langer dan eMi uur en liaai de hfer en daar telkens weer op Een later bericht meldt dat er bij den overval door de Bpartacua lieden zeven per sonen zfjn gedood en vijftien gewond Daarop z n Engelsche troepen en pantserauto verachenen en hebben de orde h uX ateld Dusseldorp la door de Engel schen baset Een niet gecimtroleerd bericht meldt dat tot dusver in de straatgeveohten te Berlijn 400 personen z gedood en 1000 gewond De rijksregeering die Ledeboar deed arreseeren heeft een oproep verspreid waadn gelegd wordt Partijg nootenï De SpaPtScus tieden hebben bet man sljn desen opgekomea togen de Uoedl ge dwingelandij van de weinigen die hun de Vorwarts hehben ontroofd station en leveniHnfrtdelenboreaux hebben bezet otn door het Bta en van de voedaelvoorslening wanonde te eche pen en die sedert Zondagavond in een geèveel vreedzame atad machinegeweren en Ikundgnanaten als nuddelen voor dén politieken 8tri d hebben gobruikt NieWiaM dacht er aan de niaasa des volks tegen de aigen broedene op te roepen dan alleen zUI Thans zien z in dat zjj zoo niet zullen alagen Het bjÉ oep van de regeering op de wuvra sociulmUphe massa heeft vele duizenden doen Iwjïen naar de werfbureaux der mserderheidsportü De bladen liegen wam neei lij beweren dat de regeerlng officlaren leegiloopende bourgeois zoontjee en oorioijmrtodceTs te hulp roept Klaasebewuate arbeiders uw partygenooten zijn het die den Atrijd tiegen hert geweld hebben aan vuai d om daar voor goed een einde aan e maken Sparta B heeft zijn bloedig deel niet boieUït Reeds heeft het naar Moïdcou getekgrufeerd dat de strijd spoedig me t worden gestaakt en dat de Beriynnahe arb er nog m rlJp tljn voor de dictatuur van hft proletariaat D t beteekent dat de BTlijnsohe arbeUlerB de terreur en dem bur geroorlog met verontwaanliglmg verwerpen SlocUts één vooTTA aardo hebben de regeerlng en de centrale raad a liH vanzelf sprei kende vooiwaarde voor onderhimdeHngen gesteUi nj herstel van de vrijheid van drukpers maar daar willen de roevers van de Be lünaohe bladen niet van hooren ofschoon het de msMto eenvoudige etach ij wan iedere dfmocrntip Kameraden Ie de roep naar eenagaxind held overal wel echt gemeend Hoe ia daar mede te rü men de aansporing tot een algemeen ftalnng die door de revotutionnaire kndera van het Berl nache centrale verbond van onnfhankelljJcen en dor den SpartaotiA bond oTtderteekfflid is 7 Moeten wij gelooven dat zij xlch met ons willen vereenigen die ons in dezen oiHToep verraders van het proletariaat ellendige handlongera der kapitalisten noemen die in bet tiicbthula en op hetr schavot behaoren ea wier Caesarenwaanxin naar bloed dorst Is dat de taal van verzoening en van personen dae willen onderhandelen Neen het ie en geroep om burgwoortog de SpartB£itt geest die niet voor moord b roof terugdeinst en een heerschappij van pltmderaars en ntoordenaars wil vestigen De nieuwe elsch van de valsche apostelen luidt Weg met Bbert en Scheidetnann I Wekenlang heM en z zieb daarvoor heesch geschreeuwd en thans komen z onder den dekmantel van eenagesiadhaid om hiw dotat naar wraadt te lessehen WÜ willen vereenigjng van alte arbeiders klaseen maar eerlijk en zonder wapengeweld Helpt ons dat te bereiken W kun hoofd ittwtooten te n den muur van de so ialMti ch arbeiders te Beriya Ala Mn E n Staatsgreep ito Lustftmburg 8 iarlatoufll wer Iteêta Engelsohsrt grijiren iir Een manifaM émr pageeriwga De vredesconfferentie NS IWaHIOfiT Wolff buroau en de g ebouwen va UUeieiu en Moa e dóór de Spartadaten oiftruünd De gf tbouwen yn door de regeeringatroepen bczot Oodc het politie pradsidium ii veroverd en door troepen van Ebert bezet In het OostïHi der etad hebben dbs nachti tal van djefatallen plaa ta gehad terwijl er ook veel gtj lunderd is Er trekken th s sterke patrwiilles ook cavaleoiet door Je straten otn hiertegen te waken Deze patrouilledienst zal nog eenigen tijd gehandhaafd worden De L Z am Mittag deelt over de ve avennit van het poUtie praesidiujti het volgende niede De g heel Alexanderplatz en de aangrensende straten waren afgezet Reeda oni 10 uur s avicrnda begonnen de troepen naar de Alex mlerplatz op te rukken Van het gerechtshof in de Gnmeratrasae uit namen vijf zwiire machinegeweren het poüüe prae airiium onder vuur Ook op de Alexander platz het arenhuis van IHetsz on op den hoek an de König en AlesandteTstrasse waren n ach TJ geweren opgesteld Om l li nachts tegoii het vuur Reeds een half uur later kon men conatateeren dat de regee ringstroepen in de meerderheid wareiT Ooi kaif sea e morgcaw werd het bevcd tot da artiUerie jeschietlng gegeven Het geflc ut loste m het geheel 65 achoten Toen Bet vuur van den vyand geheel verstomd was ruktie de infanterie met handgranaten op Gardefusiücri drongen langs desi ondergrondschen spoorweg van de Klooateratraase uit naar hA station van den onderg vndBChen spoorweg op de Alexandeitpletz Voorzichtig kropen de manschappen de trapper op en snelden plotseUi ondeft een luid hrel uit het station over het plein tot aan het hoofdporaal van het praesldium in de Aiexandereraase Met een paar hand granaten werd de deur vernield waarop d Kvldateu hmnenatormden Spoedig vearaoha Tien de eorate 6p u tacisten met opgeheven fianden Omiddeliijfc beletten nog twee andere rompafirnieön het gebouw en haalden de Spaitacisten die zich verborgen haddan te voorschijn Meer dan 300 der veededilgera werden r aar de Aiexanderkazeme overgebracht fl M rtdags gaf zich ooik de bezetting van M sse onVdbtwaUfdelUjk over Hier bevon den zic tot aller verbazing wg slechts 17 Spartftèl ten De rest een SOO man was des naebtB gevlncfet De FfaiHtf Ztffr verneemt uit Berl ün over d beatot n ng vaa de Vorwarts s Morgens om half 9 begon na een vrochteJoozen aiacb H H haetft te heit ideim Luxemburg be pw 4 rapnWiek uit te roopon ati de her Ugia af U Mtteot IMt is met ff lukt De repubUedc iMvft alechta tta uren bestaan da £ VaHaoh fro ao hebban b ijfds ing i frapnL Bii io opestinff van de uttiiiff d4r Kamer op O Januari stelde Braisseur leid r vadt de Uiurrai paiüj iroois de dynaatie af te zwetrcn daar b d eeniidering va n bet Luxeanbuivache wOl tot de Ëntentie tegenhoudt Huiclc de i Atr der aocaalutisciie partjj loot zldL onder tuMiviéktiv Tan de tiibu ne aan bii dat vooratd tot vervallen verkla ring vBiB de dyaiastie De rechteravde pvoteateenlei nHuir de pr aadeoit ziende dat de nuet aociUiMilBciw werldicden ffevaaHligden dae g woatiI jk met de rechterzüde ateiwnen idet met de toejuichingen instemden raaokte van h rtimoer gebruik om de sitting op te heffen flMENee eeRLoeKffnuwa I e rechten jido verliet de zaal de linker zijde bleef zitten De keizer dor Sahara doar zijn vrouw vermoord Te New ïork t d bekend mUütauli Ificijtios Lfiba id e uUdi Jarvn grfedsn ot viit rp alia keiser der iJM rullvr tloodgOHohoten MadojUf Lebaiidy IqhIa vijf haar in n ihe aIIh doel trollea L 4iaudy waa de aobMrlJk Fn Ji4 in htH Jaar liMV op hst loadNHlng dtukkbi t d kwam de Sahara t kotooJaea ren m daar ea hooUalad Tirolagniattid te sfiolkten Hij zetf lou kalaw vaa dal rijk worden onder den mm van Jaaqaaa 1 Het onzlnoige plan vM valkoman fa tulsea en ito oofebikUgea kakar w der rlJJt bte 4 niet over dan de bitier herinnering aan de spotiut tUnerlaa gt nooteu dlr beat in obansoiis afberttt g Ti revuee eng beapottelijk maaktm D Unkerzüde ging daarop 1 ot stemming wer ent mam met algemeene stemmen aijnde dertig het voorstel tot vervaUea verkla ring der dynastie aad maar riep met een meeiid rheid van slechts 16 tegen 14 aAemmen de resiublieik mi D bevolking bleef kalm en lachte om de uitroepbtr dei rejfttbliek met 16 v n de 2 temnW die de kamer koh uitbretogen De Ltïxèmbarger die voor het palei van Ie trwtthertogin een vijaiidelijkö deihoK Hiti tegeh a dJtnAstie wilden hoadön za gen tot hun teleurstelLmg twoe Fransche compaghrtte in veldtenue naar bmten komen OR i4e ord e herateJlen en men ver iwaahtte dat de oog aJtyd wxwal op het pjattokuad laer imrloeér katholieke partiii ZotaU en ibekooging tm gunste vaoi de groothextogin ïou houden De GtxwteJtiertoigin is noig steeds te Lu xemburg BÜITENLAJtlWCH AumSZ De staking geélodlcd De l agekiobe btaden vsmMoen aUNaf York d dank tii de MndddeHi no de ffar Harbom Board de g HMndiad 1 CHk la Bueaoa Alrta toad è d arbil der het werk hebben hervat InmUdela wordt uit WasUnffloo bwlobt lUmUBIJBWI Jl Jl HJ LJ i jll i i i zijn Bij bet lioM vtn Ml tatbULla ra waren Ton en Vki de tetste nof n ODg siogan nikksQ na baar draven door d boa chen ohter de konijnen t e 4g hu waagntukken no e a te herbalen m Lfi krioip bMironderend Mao Klnstrey 01 i zii h heen en niet soidir d aoodlg o vnlrij ing tn hnn verbaal onr la bij londur ieden van hun Jacht I e lg paMen w te van mlJ T f Mijderd aiep T jn de laiaaateahMi t gt lfvuid in d booste hoadond dorig paf i zoo waar ik le En Ih he hur wrs met een teen geraakt U t nietf Vtof Ja f fVide zijn xuaNw lo vnlH gt nd base olgMi heideofelt ts vertalka ik doodde drie Joo e korbouMt Mt tük De anderen wlldm In M rdwel niet hWpevi en Tom was 1 lijBeM ti weggecaaa om den odes wfatop l w i r te besplcdeal Jongens riep de oudM Mao KIn irey latea we naar brt boMh Mta wij luUm I plukksa M ioonmaken a k ken mst groenten fai wn IJcamt pot zooala d slgmuieramMwea doen ft m Kfp bebbOB dtf dikwijls gedaaat V 1 VsD gïNterM wordt neldv dat de liberalen III warlnri kbeid de irapub ek niet hadden wiU inafcaUen waar lechtö n Toorlogpigv regeenng in afwachting Van de regeling van bet dynastieke vraagstuk Het voük wild lüat völigen en dé republiek heeft sWohtB aw urea bertaan Albe openbare gebouwen de poet en het iwfteeri igaipaleiji a door F nuwehe troepen bezet HffS W Spartacuö hoeft verteren I den wacht van Zaterdag op 2o d zU de in da dug 1 adwit k bezette ebouwenv waamnder het Jff i4AM gelegenheid botten En zoo g44 oitrde hei dat he4 vladtaate erf van de boerderij Airloèand eenTresmd sohouKapet te iU n kr Evenals eeo ander vermaard liafvald f aH ArMand In drie deelen verdeeld b doiueln van de omte dame het wa iiitf Mchien juister te zeegen van Uefiy Tlpperlln het grondgéUed van d n opstchter dat bealond uit deo molen da schuur en de bijgebouwen en bet groote bot rf nerf da mei zijn door de koestMIcn gevormd vierkant de wilde Uu KlttKtrryri herbergde de bende laagbeenift nu ÏKjes en ia lonq en gekleede banft dii hüklen en RK den en op bun maniw n l i it behandeJden dat lle ol swom in dl httmelen boven ben c op do aarde oiK er hen ea ale zij mei bun baaden giiigoi taetin naar vMi onder de steeiK u op de zandbankea ergens to de wateren onder de aarde Naar dee plaats haddttn Tom Torpliieban en Vie aijn m d pliohtige zloh begeven met hun bolt Hun vangst van dies middag op klaar Uctiteu dag veroverd bestood In eeaasfa tel f waardlge falsanteohen die vtu oi d ff iH it HTuVaaar ben wM toagelooiwil iditds zij een knflten was was zij tam en vol vertrouwen gebleven drie o tier oiL Iukkiige jonge volets die Tom met f 11 etok had doodgealagic i twe konljB en era korbocm net fpAféktn rlwg l die Dlok VÉB tuMobea de rtroAwo had uitgMJasHd Tom bezat ffeooeg vcrstaaé oB ilJ roef niet te breafso Ia bal hid iW voer hen voor la dom b M eginglooze laet la de tnoeder iJke armt D van deo vtrouw van den opziener Toen ZIJ ontwaakte waa Diokéon weg en zijn vrouw stond bij baar met een lamp Zij iKtord haar eeraten vriend zeg gen 4ecen kant vrouw Dlokaon nu eur t den doom Ik de heio ik gQlo rf dal ik hem met mijn bnvoden uit zou kunnen trdiken als je de laaqi een bw tje lager Uedt Zool Met e n vreemde tintelende gewaarwording vofjlde Helter dat wanne Hppea ich drukten tegen de zool vaa haar lauden ovt Eerst kwam een scherpe pijn die haar ineco deed krimpen aarna plot io big eea gevoel van verllohting jloeni bij Is er uit aljea la ordel Wat een kokkerti boorde sij den iknaaip roepen terwijl hij le s zegevlert nd tusBchen vinger em duim In de hoogte bieU U bent een knappe jêdigen jongdheer Camur z vrouw Dldcsoa niet bewondering en geneiscnheid £ n baar aleni daar komt mijn nuui met de pony hij Km bet geweer ever zijn schouder nemen Qa naar buW jonceheer Clms slJ zullen siofa oogMiiat over u maken Dickson zal het raeMp wel thuir brengen Neen neen vrouw DIdkaon antwoordde de knaap met Iets hards In zijo etem hetgeen t oplettend oOr van bet kleine meisje idet ontstof daar isgi en 7l i die er om geeft of ik tomglcam et niet of het moest oude DUky zijn mi gijzetf Ik lal bet metste z tf nurArloland brflogeo Bovendkn de ik dbijsoffdi0e etroopcn mkweMeo w doet ileh de OtlteEltELLIl éoor S R OftOOK£ST tl IMI SUufc4 vttUUld doer MadHik vtflMiea de geslopen ómt vao de me klimop be 4de wow mg en eehopte ar hevi tegen Utxt hoorde bet geloM van stoelen die op ztj werdea gesehoven bet gekreun varn eea kiu daavoa eeU pa r suello voftjfttappen de deur werf opeogenorpen Is ik ni ieder been in i lU lijl brt ok jelui dronjiaardfl wat de jonga loeerter zijl gij het De hemel behoedt ona ffat 1 er iprtwurd jong ieer Carus 8 L e locaehe geetaite van dm opziener DicksoQ laat vau zijn vitquw Baar echtgenoot 1 een voartiureade B diirik voor de h lropei tien mijleii ia den omfrek en wird dikwijls hodrerigddoor de ruweWertIl dm in de aleengroeve van Bennam lk heb een kleda meUje gevonden bij Ii omheiniDff van het hertenkamp Dl n zti de knaap op geheel anderen toon dan hij tot Hester had capioken zi kan niet loo en Ik geJoaf dat se nr doorn in haar voet heeAt Breve eeb üe3rt Wiel het Is kleim Paster e Ilng van het heerenhpiia Arioiaad iep de gloeda vrouw ÏHckeon wel mekje wat la er mr r je g eurd Wat deedi ie ap dwea ÜJn in het bntenkamp banden atevlg lè Etjnilkke Heater antwooidde niet zij wm gedurende de laa4e e boadezd paseea b wiisleloos geworden De veracAJIeiide op todingen van dm da blakm te veel voor baar te liJn geweest cc on w i4 tff ovérgecami alv een UcIm ilwpa