Goudsche Courant, maandag 13 januari 1919

i l ilat bei i iaxwineiU vow Oorio irerk ni nÊUU€K0fBa o Ncv York zal vm gHdereti teii 4Jaide eea bwliat te nemeo be lumUtdelti hoeU iMi leparteuMot aan den 8UatosacreUrl van Ajbeid TttTMOht d sootllge muir gelaii t owswa teaauMbda h vauiii yta bet werk to verzekoMn met to toaufBliic du iui departemeat tut powdtfM billijke io uu ed ubeld Toonraorden U iMteflaih fiftt mluisterie Uet oiniiMvne in Muueu uiteki Daulu bubbeu ultuig eerwe uiuufilar Lio d Üewffe zegeüwiwaArüur m lotder van Ikt Lagaruiiig iiouht L w luder vaa iie i rKy LOuocli en ld ier vau bet Ueereu buie h l Cu rzou muiidtere zuuuei pot tefaulile bttrneiir u ir bno reddnw lordk ae Üer iT t Buutb bimi uaiui Bobe uiieu cMiortt buitealaadacbe zaaeu BallouT onder aiaaunecretari Cecil Uarmwortb koloniëa jkird Milner btaaisstxieiauns vaüi oorloc en lucbtviurt OhurobUt onderstatueaecretuia t LucbtVMrt geaeraaJ luojoor beely landbouir Proihero onderwijs lileber tMamseoretaiie v a maiikia oui mkJe ter van bevoorradiac te wordui KUr fioKd of lYade Ski Albert SUoley voed eetregetlaar Q H Koberl arbeldetri partijJ sobeejrvaart blr Joaepb Maoiay poaetoeneD tjtr LautiiiC Woniiiagtoa Kvaiu wederopbouw Sir A Uoktaod Geddea kanBoUer vaa de sobMklBt Auetan Cbamberlain o derkoultig vaa Ierland ToldotaairsobaUc Ii ob etaaUHecieiui t i Ierland Jan UapbenMm Uet baidi oorlofptkabloet sal vootloo ptf blijveo besiaaii Uei Ugt la ba vooraemea eea mMsterie vaa verkeer la te teilea ouder Sir Krio OeddM Protboro ea Weir worden lot peer ver Hevcu Er aij D vij f ajrbelder ledaa in de regeerlDK n 1 Baraee die lid vaa bet oorloeskabioet IriiJUt Konder pwteleuilla G H lioberlfl de voedeelregelaar Slepben Walrti vertegeuwoordlcer der oUJiaarbel den die ataaitaBetfretarli la van bet departeaieiit wx plaatseUJk bestuur Ward In die fltaatosecxetaiis iw van be ml olMerie vaa arbeid en Joeepb Pairker de Wblp Sir Jlardtnati Lever die aecreWria ▼ an wuiGltti la zonder setel in betparlenwot Is eetD Moountant die beiao lj ke dleoMoii aaa bet mloistene van mu nitlf beett bewezea He4 ministerie Is uit 30 uaioaisien 2fi tiberajen en 6 arbeldarerveirtegieuwoor dlgers sauieiitfesteildi De nleuw regeerlaii Het kML nlflt ganegA worden dat het oorderi over do nieuwe regeorlng Kunstig is De Belly Oraphlo zeft Het kan aiei gezegd worden dat de MBneoateUlgg VBn het kabinet indrukwek kead 10 Na den woordenatroom die over OM Is Ut e tart betrefiendo de nood akelijkbeld van de na4lonalo reooostruotJe verwekt bot teleuretellin dat er van delen nieuwen eeet zoo weinig bUJkt la de saanenMeilinff vaji deee bulDenge woon lange UJst van nieuwe mialsters ol het moeet zijn dat men Mer te doen bad mat een boomardige grap van den Tijaiid die zl bewuflt wae van de mort ttjltbedeo waarmede de premier te kampen bad Aki men or voor wae gaui sUten ooi op sljn gexMk de portofouUlna te verdeelen onder de mannen die er bet klaar bllJJcellJlMt oDge cfaikt voor wazvo dan zonden die benoeaningen volkomen over eeMMenHoen roet bot tban gopuhiloeerde De Tlmel Uut zloh ala vtAgt uit Lloyd George s tweede re eerlng cal ir dle t Heur keIUng brengen aan zijn r eKHg aantel volgelingen In den lan Het is aleol hlJ bet er op beeft toegelegd aan alle hoop den bodem In te slaan dat de reconstructie zou kunnen leiden tot bifvmLb van nieuw bloed tot d uiierato genzen waartoe biJ kon reiken en alsof hij gepoogd beelt Juiot dotaet baar ongesobdktelt te benoeoiMk Er kan geen werkelijke duurzaembedd zijn In een kablaet dat is sameogeMeld zooala De gAoenbe nsutte wlfent dat de vrede Qg gewpnoen moet worden De verkle titmoL bewezen dat bet volk verlaagde Lloyd Oe wge den sterkst aaogelljkmruggetftsun te gieven speciaal met bet oog op t groot werk dat morgen voor ons Ifend te Parii een aanvaog neemt Nog bezit hij düNi flteun en er Is hier niets geaasd of gedftaa waardoor de taak der EE gela e algevooidlgdea benweUlJkt zou kunnen worden En nu brengt Lloyd Oeorge itit bet vertrouwen In zijn macht oB de gioede nanneQ e kiezen en e plaatsen too emetlg aan bet waiAcdetiI BINNXNLANa Het uiddnit van UasdstitB Schin t i hoêtt Da iHdlmwnisMing van AmstcidaH OUteleoL In de oohtendbla en van 11 4eEBer kxunt uitvoerig voor bet vwslaigvaii Aet verfaanieide op ec n verg toridgi van Ma Bood v ft Melkvee boudt rs In Noord tiO IUiiK op we Uce vergadprliu nkeiedeeiinllfen zijn godaitn omtrent e n gespKek tm der heer A OoUJn burgemoMler van Nteu WwAmatei oMt den nuaJeter vw Land bouw Nijverbefd en Hanlet De iitehd ellng omtrent dit gmpnk b nist l ijïi r op een misveritstid De ml iil er iooh beeft aimmftr h4 t voomem ffhad do melkoeatra ilirMie nliH door ie cel ben zooiao em meikdj rfbutk en melW nmtsoeneadng op dea trildigin voet nood B keUJk is Zonder deze oentr fanlle o h dreM naar zijn meeoing onder da tafea M j AC 4i onuituiuit luwUfi de ittoit voor U uf uv auüfuduu a r sijul ClvSmx vj u y iiMMi U0 uuiLUdÉer uiucnt dut dtie i m Ai iUiM B dnu w ai èa euifcuk op itoLre i iiijiL oiutar Uciuaute pi ióii had iij ziua t vercttfA vaa uaa btor t oiiju be riu v riLld rd atn Ver ioJi rHig bijtca ie rtxtpen voor do uie nt be tfuitiu vaiAm uuvotuui en ouiligK ë itU eiA u met de nwUvee fl oudafH ton eiuUe tot ea btvie ii oBÊie opiOrxiki te geraktMi N ii g r iviL i leeK iiem dat Ouii voljf mdeu u Hf eon vargadAfiuig an den Uood au Meu ve 40uuür8 li Nounl Üoi and zou wordt n ipeooudcn waarop naar kc ervaoining uvirwiHttjmmiiig zou vi riiri i en oiii r £ ou aMtfp samanitomit tusac len de g in ü ii wstfirMi ae mdjtvt e uad rn an neu iiuiiif tur v eni toeu door den int li iwt on üuu tg goaoat liovuiibojoild miarvcratoind atrtjkt zioioo UIA 9 iartiM dö k esiW ui hoevtr do luui Ui4txkAid wM mol de dwau jniaatrege It ll teigjeuiover de boaren geaovMn IihLt d ad Ui dei inmutier omu iit d z aungelegeiutotd eea uitvoerig rapport aar Lliubarg azoudaa ea bad bij du kui otn m jpei Siuiien dtuze uiaatreg I ziju goditouridg nie bad Corr IJuj Do aauvner van f geerttis 4meilk bodüoeg £ aKcirU 4 HjOOO liter de vot voudcr Ie e ivlcia oen tiaAtuiii van 23 QOO Uter SehriCtalilka vragen van iUnerledai ite tie r Ier Hjil beeft da aaiiUaoht vaji d mknia er vau jADtlbcmw vuat i ou eda fiencrA in de dsgbladtMi sol n 4 het wolk enm NederlkioidOb veruigeaMoordtgn van c eu OiröidiabnafiJ In Noorwegen die em aunbiodiiig heeit ontvangiji oor hm leviireö v in iOOO ton oarbfcï over bu eer £ to De nadere iteiinregebng aan gedemtrfiiUseerdan Ier aajivutlii vau de A citri bokt i ge ui ubH Ui aiüüjux tBniMig Vüor huiuu au u o zondigt imuikuruii van lU lauU en ze udOlbC en voor luui Vürwanul o gc wO id vv J kVidu miiatre len itoUei exe inaAtre en zijn a i Kjhiliu ten aaa u An lw n witT vtvblijf w hr di wapeaie ii mm ümdt Oioemi oor 1 4pril a H ie zijoer tijd zai wurden overwo gan in itoeverra iax verband mit oe dau ueer oltende oiiifltaaidigMxleii liet vt rleonciu aii u e uo zal geMCiü dcia tm aaiaxietk vaii lon w r V6P laji ond r do w apeiitM etrst op ol na 9i no mleii datum elnil lot liet vcrknjgux van db teg moiino tiling moeten oifi W peii Mieiudn e en kor netuen veix mot rodeoaii omkleed Ver sock tvii tjtreciia bij don iJcwpoiikj n ll li r u dieiienL Hebb n zij boiioaiB aan mt er te moutkonibiig dtvn ia aoiigegevi a b v in den vorm van crcüliettn rente oom oor wiM laii wftohi lilon xtudieg idtu enz tian n 4éa zij ticii door tuHtt jbe ikomst V m lull imni tor tot M Kon ik ijk a tiuiiAial bteunoDuiUó Verbeteringen van ons spoorwegnet Uv MMbMrir uu It ai rd iu L wijüt na r iij lUk do MiAi i vani Ajk W bilre lem jü ü liiig iitodeiiiMlt aiie a itd o K a ai d n i uLifiji iiiig van n t uijVi ipyoriijüt tii ul UfUiHur üuëfttó v c Jwi irlJHi vaa do öpoor e toe tfubiL i u om Vm ihirdum wtrdeu o twi jrjji ni u jMi iMAt fMT ULfijrelain an be m LTnuu otiiiMMi en aanleg ai een Iv oude rtiWiolijtt VMJ iti vour een tOiHltXv n liiii liJim tOii aaa iulUng van hi t uooir do ge utiMMito Aiusuerdtuii omworiHii rt at jJj iii i A ifOüiiipiGüL aan de bütitamid apoorw oa tin liul viT ijtt r lig van de ver eer ooö an at n aan i Ua tzijde van AiDitïrdiadii w airJlJor U Linta ieUntttiraut vnj van Iktt piKM L g ixïievr zdl wo i dui g mAakt Oe oucgenug van de nitt m oer mim a aaimiMiouiut ii eiklommea ie bij deti reoti Ier uauigei raagtl Vi di lioC OijnirJdX Btattou te Ltrcbht be tre t wu xli door vorkiiigiüig vaia perrons ea t a letj g liug van apo on usn deOoazjde aii iu eiwitiOiia t bouj ön vooittoüpig aam du bcJuKuteia van den treindijeaHt i giuimoU l e N C S IicëU pleimeii uatwoi en vootf den aanltg vaiii v HJindiBigwijnen tiHAObLQ de poomËigco I tireottt 6wulle L iruGlUArnhjoi en Lu e bil Den Uoean Voortó Ji oit zi m overl s met do H b M een pi m op uuuikt voor eeiie verUa diü jl nu de B puorwc en Ltrediit ZuQie CU LtreclitHUveraum Oe spoort egiiiaaMoi Bppij en ü n viachi op de verliötvrjiiiig vaa aade stAtions voor L suiew U reeds een voorlooplj pluii gotd gtikieurj Kwjjrin een bneeJir veitiioogU per rm ifi opgiooomen J ubM£Kpoor i i op vcncbullende baan vailokea iMKKlzak lljk maar tUajia luia bai toe wt is gebrcir aoa ma rA ii niql worden overgnigaan UbM sle Unie In de ZaitM dagm ddag voortgezette ver gadetung van de Uberal l nle de jde de voorzUor prof mr J E Heeres me le dift do relünlng ea verantwooriLDg van den iennlii tuttdster prof D Eexdmam wan gioedgeiCCKird terwijl lüj er tovena meldtng van maakte dat tt altredeoile btv afriur Ied i de hoeren mr P Kink mr H draoongo en G W Stroink hes kjoeea waren 1 Me huisboudtslijke et mdermf van tevwH be l ten om den heer P Otto op de owet eervolle wijze on lag te verlee non als sooretarie der Unie lo de vacature van den secreiaite zat voortoopig nog niet wordw V dfvt d 9lde de voordttcr mede dw eei co nmjsne was g vormd tA harzkn ug van atatuteti en reglement Deco oomml flie zai bestaan uH dA baerso mr P Kink j li ijt jiburdtt j O Aimmt Van oc iOa Vfni Piliiat itl tioa 1 Dr isttokeytr iiwpvtud au mtvniuw hOLW vm jtL sr lugeUuoud Wamt Ue vui cude moiiba Moul aideeotig H o o r u Uü vier ciiiig V a 1 vrij zwutd ea vwi eiuofa4iuaa0 i uu u u iaa uit Moora aii onkfCaiUa ovaDiM dtt hei piicbt van alle d nwtie OafLtt rij uau en Is zjo KriuciiU OMgubji uMie M wer ea aut d tot nacid kujufig van UsLiii joc aiMciie uervoriiiin eu ovorwdigU dat de d iarvoor Jwnoodig e aaiA tükoatA tot vobe uiiog kua kümaii waiiieur adie demoorauscbe VfijsiauitjtA rtaiiMi wtpken in óén ataauuadi jie pannj dvtjptui i oAk dat dt ze eeaoeid oü L r u vr lijmtMu iioodzakeiijit is ommetknMMu deiitooxuZwJio her orm ogen in Vijziuiii tjfoii iS okM bot s£jDd te bren i ütAluA aan de lioofabeotureiu der Ver HoblLluaie vnjzuud pairtjen te verzue lUin oaklerfinge biMprejd igtU te banden éto er toe teiden dot alte domocrkitiHth vrijzmoigea ui ééa partij vereeLugd wui dea aUiiieie om er uy aiile vrjzitml m 11 den liooe op aan Is diiiigioo aan d ze npde bij geooeinde booldbe tur n steun te veflGMUen Mütio Dordreobt D af Ja ling Der Jrec li ovemre eiide dat e in btnjrouptiy nag der vrijzumigen ia twee lueuwej ar tijen wenscnelijk is dringt er bij b 4 hoOi JlKidtuur op aan die bei rOep ermg te üvorderen Motie Leeuwardea De agtonjeBL veTgadt nng der vrijz naige irjesvLrem gin te Li eiiwarden overw egende dat M t oo eu U k is gekomen om de onderiliigB gedOliU 1 u liiaHoUin Ll era e Une en Vrgzinul L cmocpiii chon tiond ter zijde to e ie i i ooii de liooi dbeeturen vae Libtia e L 1 1 en Vrijzannog DefnocawÖöcJiatt Bowd uJit jm aaji bun adgemeeoe velVfttdeli igsii oor bo Bteilcn dal beide partij n ne iMiuniiUHio zuilea banoemen oiu eaa Iiuile voor te jareoden teneinde to geraken tJt é t dtynocraiiflcbe ajaatspartij b 4uU deze nunie ter kunuia te brengw xa dtó hoo dbo tJjen van Lnlo en Vrijz Deninoiraiu Jtiei liond en van allo ofdeeta 11 Üer partijen 11 g ai o ei tot de opie aa dom dag i voorzitter deek mede dat bet hoofd b Ttinur die moie rnudg beeft oefliptroken bLt iieeift den partijraad gehooid n de UüiiimD UNe van propig anida Uot reBuliaai H ii he t boofifjostuur bteft gemeend ztl Hi oL wn inolit tti moeiten kom ii yvia den loj gecdjen inhoud De Liberale IJule ftn ooH I dit tiians de tijd vaorbij Is voor ee n V r tm ng in we Iteen lOrm dan k sttia ate v tj nnigon n hA laral vMi oordeel dat om luanr ppogram tt verwezejilijètem ainslulttng va de d mo cra4iHcJ K elcmnnten 0 ndeT de vrijzinialgei noodzakollj is machtigt het hooJdbestmur t gelegtn r Lijd de uoodige stappen te doi n om tot deze aaiudjuiuiig te gopakiL bc Allat in ussohen mot alle kracht zelf 4tind Ie propaganda voor baiar program blijvM voeren en ga iit over tot de orle aa den dag Oi voK raJ uer merkte neur BedieéddKK hiervan nog op dal lm deze mo ie ailic eir tt lutgedmkt staat dat do tijd voorbij l t v ii de voreenigtng van adlc vrijzionl n in dan lande In l tl3 is die veroenl gngi ntot moaile gelukt In IW zijn de jto igioa enhier nudlukt De motie fiu vooi efii ld lid eem uitvloeisel vim de on dtTUuduig ia U17 opgedaan D vrij libepalau tobben iu bun vergadering een an ier gt lnid dioon boorea dan de Jieer Lras climi ya in de Kamer vooral op bet aak van de lbnJnciee e paragraaf Zlj SAui wat dift iwtrvfi ai et op óén lija met d L L Wat aaa at dan Vr Jiajunltji Demo riii hen Boid wijBt epr iPop dit M program vaa de en bond en vao de L U nitiidar verscUllen Het hooldbaetuur ondar i de inogelijkh vun aaiaeeaslaiiln Ma u daartegenover staüt dat d vw odanng van don V D Bond vaiu tl Daeeoib r uen liioadiQg beefll oaLigiAiomen wa r uu blijkt ddt de L L uüi ibju TeCae ueivii als ZIJ wurie tram tca nn met de vrijzmMi 4eniycraten saoneu te wenken JdJ liooat de loou vaa de VitJJz dk mouraeu ia do toe omst vera iuleren d n It er iutna up sofaieiivivitngi t eiow Ju at j j i L de riidei waaj Oim hUUo fdbcotuar thuii geaa t a neimi ving m de m i J uu de ii cru4en wkl Nu wet ecii e r oi uiaud w iitinMi Ie V D bond and re e ea z i i Aaaueiou aikiAfU dat h t lUufdjedtiur i ftjft do vTijneid om e e nljtr tjdstAjj l ea tot loouaderuig te uo n Liodaiijk wil iet üouUbu ur de Unie loe ve rit AreiL dat bei Hutu ouiuacut bg de juie w w wixjm ZIJ do sauitMiwertiji Mr Ü o o Q Leeuward verkiajarde de motie zijner aideeliiig la te tre J ea ni lekeu I uu de boudui g der vr zmiLfjhliemoara ea dait er geen wiiso ereen ku uA ma do L Li besuat Spr jaioht de wue V4JI dea V D Bond lÜMt toe A I Vfii de LibTtLe bnie doet wordt duor Jeik V D Bo ul goirleuiijerJ Alfx Irappaide nttal iM uoemdetspr ook Mr Maróbaaba opti en tegenover de jul ie houding van dr van i oorn la de Kamer bij de behjihloluig van de baltenkiiideche atuo Ie geniuleti wat bet Congres van daa V D Bond iieeitt Ie faour i gegevea w de Vnj lnuig Democraat sobrijtt enz Botenden Uel xia zij ti v ei met de iool ial deiuooraien geooquetu erd an van den anderen kant zijn er bij hen I sterk a ri v tatieve elementen o a La Qronia gm Dit een en ainler ma ec bter aen reien zijn ooolt sameowcrliing met de vnjz demooMteo te Willem Wij wÜeii do IstitocTDibaobe vrij zkini heiJ maar nooit f L nimmer eea portjj ad ma onm glo fj M g l lLnD n J vort MaroboAt om LanAiurlg lam MaroianAis Aan die MsMibaatver OJTung doen wi l l t mee wij zuU b ko men loit een vnj zinnige vorUtHportlj deB ioodi buiten app aKLS De lieer Van Kleef DortSrecbt var daaido in ds motie vaa hH Hoofdbestuur een aanlejlmg te zien om de motieDor dreoht tenig te nemen pr weeë erdtMT biJ aoic op dit de boudiuj der vnjznnigd mooratpffl op het Ong te Congr s een be eliei in voor een aaneen lujt Dr Fn bat ta niet ailvm Mr Mwohant die daarvoor v aritatwo rdtfIjk la óoA deze nul vp Aj i viiji jiuni i aocratea dk üasr w uai A ji geea uuaa r tt ea Maruiaiui s oantij4 uii i IA opgbhiuiaea jje iMHT Lsser Hoorn trok medade mouMHoora voor uie vaa bet JtU üUlb tuur iM motie vaa bet Hoofd bee uiur wefd d4jrop met aigttiAeanc stL omiea o oiM r luki appMus tamenomen M9ii buiaiUOkidenjIiLe eitfM big w ke eruituea Ujd diiunle werd deb avoids ki Jti uur üe opeu aie ver admi i d r Lluerdie Luie Opuieuw beru iiiul Aun de onie Weed ge4 i i Iu t roure H an het booE ibustuur tut oojkduriug vun uet iuj4niledt van lö November IjIv 7od duT dasouBoie wera dit vooimel goulgeibeliru iüuTiia werd m beJiandtluig geiujnk i eua aioiie fier Cxolrale ta AmdOruem wae rjii ujrfur AtuiieUdMn van twt aritkei van den njer I J Ue Kanier ia De Vudevao dur de lOi aJUg wordt UJiit eapiolrLn A tt M arukel ttiijic g4 van g ootd Vi rwar ring en gemis aui inz out n de meutBiL leii eia bet eeahelds evoel der liide a vaa da Urne eu tan aloue e nsjge ftj üeuriug ovun eilt artikel w mlt u t es jrokcu Ue adoifiijg Dordr t zette de iioudiDg vdtn dea beer Da K antt r aaier Uiteen 1 Ue tie A met dit artikei nx ris dutfa jeJoeid dan wat de afgevaanl dvn iad Za v r idenaatf bejoelien dL duoir ao uan lumixg van de motie voq bet boodbeatiiar ie anuon Hebben gegeven van oei ont omdimg der Lloeraie Lif e ntscs ta wiileat weteu JJo voor Eltter ipiof Uee KS w ea er 0p dufv de ai Jf ur ng Ujet gerloat Is t igen den peni oa van den heer De Ka iiter doob dat de motia Amsterdam zich atleen uit ep reakt t eu schQuriug ia dt Vme De moitije werd i slotte mot n stem te an aangenomen Ue voorzitter deelde mede dat t in ien itoi n0i eert ailgemeene vdi jud nia geaouden aal worden Uir b pr kiig vam de te valgien gemeentapoliilielc hen motlie Am itesUam over oncwofpotungi wotd niet bè iandeld daar de Aan de orde waa hierna e motie van mevr Van Riel bmeaiijie luidaide als vol gt Üo loJgomeeae vergaJering van oorfleel dalt de Klassef lnde ji bij de sai ir eering vin rijIvAiiinbtieaiTen dient te uoidt tt vervangeui do3r een Bteibet an geliji e ajjii rHsen met toelagiaii voor kennelijlc dur 3 a vlplaaitben noodv t de uie L beraieKa inerI e Jt n uit iiu diez i geest te biandelen Di vioorattter z Ale dat vnAgBtuk no3 ofced voldoende was voorbereid en atiei de voor praeadviee over dit vooraWd door heit loofd bestuur te laten uitbrengen Aldu4 werd besloten Nniet vanuit de vergadering dank wae gebnwbt aain dea voorziter voor dfeiwom paiitijiiige ea kraoAitige leiding aloot prof Heel om 10 uur de vergadering Vetten ea ob oadende zaden Het Hee uiaa Oiieui vn VeUuu mexlL iiet uij m t agTdemant van ijOuuah tja t ez yue iiivoeruwaiiiSiim van ou VOi u ii V e tem g Idt v mjt mi geval dat oiu e gen uotuiiprodLiUia de OOU ti o o et ftjiuvcr fMinrijdan kidjun die pi xtuojiO groob it j e ZIJ 1 zal de ia It vo ivii lioeveal tojd loit een geiijn bedireg vofden vtx uinfdoru De jao rtermijri waarvoor dk aver ue tiiioniLriit geltiitf ie is reede IngjEtguien op i UcMier l icl zoodat de touuLd luvOeT vjiu hieiL CoegeeUne vet zal dienen piMit te V itduii ia de een te 9 maandeu van hm aii uwa Ijaar levens la vasig eNi gd dat M uut tou m daa vorm V4n di r ij vet ijJt wcmian ingevoerd Voor d ovedt e JU OUO ion ia de mogakjkheid opaogeiaien itA iiii deu vurm van olieboudeodu aajeu tei betreklwn Daardoor is er inotj J ijiui d dat de oiidindustne hiier te lande op enigen ZIJ net dan ook sleohis kkuuea aunvoer v aii buiteoJAodsohe iroadistal kaoi nopen SlachtafvaUen De minister vaa Landbouw boei degemeeutel eetuT n gemachtigd aan bet verleenen van vergjunmng tot bet lAobtea de oorwe axde te verblndea dat de vau dto b lachiiagen afkouieude afvallen de tongen daaronder begrept teo n de daar ooxva8iflgeetelde grool adelpruzea ut buu geheel ter beeobLUtiag worden gesteld vaa bet gemeeutebecituur dat daarvan leverworst doet beroldea of deze at valleu op zoodanige wijze voor bet pu bliek beschikbaar stelt dat zg inderdaad teu goede komen aan bet minder koop kraobag deel der bevoütlog OBlCB ieBB 1 E n nat Kamerlid Hot bericht belrettende het optreden ran mr Van OroeoMdael ten kantore der venoootsohap De Bergnrode ais mededirecteur waarvan hij geschorst Isi behoeft naar men sohrijft eenlge wijzigiof en aaovuHingi 8 Morgentt na sljn scdioirmag kwam nur van Groenendael op bet ikaaCoor dv N V Mtm werd toen medcgiedoeld dat mocftit bil weer terugJkoiaea faij de deur op slot Eou vloden Tooh kwam mr r Groe neudael e middags weer men sloot toen d deur van den ztjlngang aan de ïAxtf nenztjde ea een bediende trad mr van QroeoAdael biüten tegemoet met de mededeeUag dat bij niet m worden toego Ifitea en dat bij a morgens zijn parapluie nog bad taten staan welk voorwerp de bediende den geecfaoretea mededireotenr wilde o erbaad gen Deze ontstak daarop Eoo in woede dat bij den bediende de stoeptrt afgooide die naar den lager dan Ap straat gelegen dj Ingang leidde Mr van Oroeneodael wei4 gevolgd doar em mao die gewapend waa met an stuk ijzar en aloeg de ruitea van zij utgiaDg etutf Vervoilgena traobttö hij tuni dltiuui a don t niaiMiiiiant te grij l fu die e chter door het bureau paraooael SDel werd weipgeaometk Len der beuw Vaa der Laoda uwig aan gUascberl ta gen bet gelaat ioeu begoQ nr Van Uioeneaaadael lut paaeei met da roeten te beweriien diariu bijgestaan door zijn handlanger Daarop stonuta bet biueaupersooeel veroutwaardlgd den boofdingiang uit ommr Van Ltfoeneodaei en ziju trawaot In den rug Ie vaLm Bi ea eutteie muuitenwaa toca de geacbeiste medecdreoteur x n de terreiaen der N V Bergrode verwijderd Jiet zekerheid kaa voorit nog worden gcmeid dat de aankiacht wegene buisvredebreuk stellig z i worden vervolgd Spoorwegongelitk bij a Hertogcnboach Zaterdag ludoag te mam iia twe heeft eeu eruÉnig spoorwegongeluii plaats geimd het stotioa te s Üertogeabosob vlok oikder de voetbrug De personeor trein uit Boxtel oaar den Boscii dep met volle vaart het station blooeo dooh itwam vermoedelijk door verkaarden wiaselstaud up een verkeerde lijn Op den wissel stotkd Juist een goedeientreio De iocom bei van don BojLtel trein wierp de loco motief van den std a taanden trein omver waarna nog eanige wagons voorbijredaa De volgende zes rgtuigeu botsten ecmsr zijdeiiugs tegen de omvergeworpen loco motief met den daarO p voigaiulea wagen eu werden uit de rails gtaworpen Zij uggen bail giakanteld dwars over bet spoor Het gaareservoir van het derde klas rijtuig vloog In brand De stationscomuuuidaat luitananjlkoloaei De Jong vau XJcr de servant Bonnier ea delou rier i oeseu begouasa eobter dadelgk hst blusecbin werk tenrgl de opzichter ma cbudst vaa Deurseo door bc opeaaeJu dei knukn het gas gelegenbeid bood tot oateoappeo Zoo werd prooter oobell rootktHUreu Uok de gaakatel vaa bat postrljtidg bad vlam gevat doob bet postpersoueei wist bel vuiur spoedig te bbiaschea De rijuigeu zaten vol reizigers van wie eobter wonder boven wonder oiemaad gedeerd is biechts een dame moest bewiusteiooe wor düT weggedrageoi De relzlgoc konden allea de omgekantelde wagouo waarvan de deuren moeeten worden opengewrpngen verlaten De wagons zijn gröotendeels ¥ oleld De wanden xljn ingedrukt of zwaar beMbadigd de ruiten verbrijzeld D a Bin Uggen onder de wagens uit Ook de locomotief van den rangeertreia la nageDoeg geheel vernield Het spoarwegpesBOneel is druk boslgmet bet opruimloffawerk De treinenloopondervindt geen aonmeirkelijke vertratfoAdaar bet spoorweigverkeer over ftwea m d r lijnen wordt geleld Dankbattheid De vader vtm eeu Lngieieab offioier beeft uit dank voor de hartelijke wijae waarop zgn zoon te Enecbedé i ontvaogeOf aau do aid Enacbedé van bet Boode Kiuis een bodragi vab f600 doen toelwnen Arraatatia Ten buoza zgner fanolie to DaaBoaok 18 gearresteerd J L K die uit DuLtsoblatid waa gevluobt da aldaar ten nadeela een r bankioeteÜiDg 100 OOO Mark tob b bijn ontvreemd Frauscbe vluchtelingen Ie Teoceiatroom en de Llageabroom lijn Zaterdag met 430 n öOO Franocbe vtoobteUngen afgevaren van Rotterdam en das nachts vertrok de Batavier VI met de laatste ruün 800 Franacbe vftuobtallngML Onder de Franseben die met de lin gestroom zoud i meegaan benronden cioh 20 Fortugeeedie krijgageviutgenen dis zlob te ZeÜBt onder de rluobtelingen gamcLgd baddea Zij liJn bier aobtergiobleien Kleine groepen Fransohe TluohteUqgw worden uit versobilleode plaatsen in ons land nog vcrwaobt alsmede ukeie bonderden ziekMi die te Nunspeet vweMlgd daai voor aoova noodig herstel atwicb ten Een van de BatavlArtMoten ul waaraebijnlljk neg maar één rel behoeven te maken om deze res4antea van vlucbtaUugea aoomede een 26 spoorwa gooa met bagage over te breogen Alleen de loods New ¥ ork van de Holland Amerika lijn is nog In gebruik Het Umnlumhotd eu de Bo onJooda sIJil gabeel lecy De kiatste dagen vertrokken ook tio Rotterdam twee extratreinen naar Vlissiogen elk met 600 vlucbteUngeai Dezen vertrokken ma VUeelncca naar Duinkerkea SfAOfiNIEUWa GOUDA 13 Januari 1919 Inbraak tn aea FabridL In den afgeloopea aaoht fci tnfsfarokea in de Fabriek van Vuurvaate ateenea va Gebr Na legaal Een aaotei drljfriemea werd daar ootweemd Na een iogesteld onderzoek i het da pobUe alhier mogen geJokkeo de daders en de ootvrofinde vowwerpan ttf tavpo ren Boter aa wargariaahaartM De miiiiator van Landbouw NijverhtU en Handle maakt bekand dat de bon ISdr week van de boter mélange A tn B ea margarloekaarten wor het tweede tijdvak geldig is T a 14 tot ti met demr Uitvoering MThaUa De Oowhidbe Touuwl en Dedamatleolub rbalSft geeft op Zatordag 2 J r ifliari eea uitvoering in de zaai Con oordia aao de Weaihavaa alhier Opgevoerd wordt Joagp Harten Wijapei 1 drie bednjven van Manelti Execlaior De aymnaeten vereenijiiog ExoeUlür gat Zattifdagavoad ia öeu hleuweu facboaw burg baar iaarlijkect uitvoermg voor eea bgna geneei geviüde zaai iemidden van eeu gowie lOO wflrJteods dfl0 8 en bee aea leden woarbg bet tooneel zeJis te klem bleek werd door den Voorzitter bet opaaingjfwooid gesproken Daarna werd eea begin gemaakt met de o werking van het uibvoerige pro gramn l nummers te baaandelen ia oodoenlijk Dit den doard d r zaak ziJu gymnastiiekiultvoeTingen alle dezelf de al zai uatuurlgk de een ndoder goed zgn daa de ander oefeaingen aan jfeb brug ea paard ttok ea ignspringen vrge a ordeoefeoingen ea suandea wisselen el kaajt ateede aif B J IiiXcelsior viel Zaterdag een besliste voQirulligaDg te constaieeren de verschillende nummers waren méór af t oil valt natuurbjk te dien opzfohte nog heelveel te doen De toesteloefeoiagen van deboofdkiasaea van Exceisior toondenwelke uitsteitende krachten de vereeoijiugte t en meermalca weerklonk een beloouend applaus na eea kranig uitgevoerdnummer Sipeoiaal ooemen wg den turnerËngelbard die wencelijk aoUttersod werkte e a aan rekstok Maar ook bij dejMigeren werd aardig gewerkt evenals bijde meuBjeeklo aen Veracbkll ide keurige atanden werden i tlftgevoerd waaaonder enkele aardige plastische Hitanden vfai domeieaee terwijl ter af WiEfiebng oQoige voordracbfen werdien geg ven dte naar bet applaus e oordeelen wel in den smaak vielen Vermeidea we vooit dat den kroolgea directeur Boot voor bet front der tiroepeu dtopr twee aardige kl e peuter e a mooi bloeniBtak werd aangelMMiea hetrffelk hen onder zeer waardeoreade woordea door den Voorzitter ward overhandigd terwijl een zeer druk en geanimeerd bal de aanwecQigen nog kng bijeen UekL Excetoior kan met genoegea op deizeuitvoering terugKUn I WerkstaJüng uitgebroken Hodenmoiigen ia bij de tinna W I D ttin R muiam Ruwielfatodc ailbier een iiwk stakmr uitgebroken Ka tr w g veraemea js d aanleiding tot deze werkstaiciiag het aan eeaige der tot het perBone l beboorende werklieden aangezegd ontslatf wegeim vemuoderde werkzaambeden door tekort aa material i waari eeo opz guigstermyu van 14 dagen m acht u genomen De firma deed b g jit ontsUg de toezeggmg de ontslagenen finantied tegemoet te 41ea komen gedurende den tijd dat ini werkelooa mochten zyn De Aigeowape Metaalbewerkersbond beeft zidi deza zaak aangetrokken en bepft de firma Rijmennm verzocht bet aangezeg de ontslag terug te nemen en bovendien in dienst terug te nemen een reeds eerder ont agen jonge jcracbt Aan dit verzoek is door genoemde ürma met T daan Daarop ia gevolgd de mededeelii mn de organ aatae d r Metaalbewerkers dat beden hot personeti niet aan den arbeid cou gaan zooals ook ia geaefhied Bij nies atalong z jn de ontslagen wetkb dea medagaFckaod 1 man betrokken De man met de Wassenbeelden In dea Ni uw i Scèouwbiug kyramea gis teren ue Nederlandsche Toone isten van A dam nwt bovenstaand senaat e drama in 9 taferee len een stuk gene De Twee Weezen etn echt Zondagavondatuk met dito spel ca malig bezette zaal Wat bet pel betrett alles Week te draaieu om den souffleur en slechts een enkele had d en gedienstige met van noode Niettegenstaande bet aaosationeela van bet drama bleek het publiek zich kostel k te amuseeicn zoo zelta dat m a na de laatste acta matg hlaef zii ten in de verwachtmg dait er nog meer zou komen £ n suppoost bradit ten slotte de ta eur teUande mare dat men huistoe kon De pianist vulde zeer verdienstelijk do vele IMHlX k WUta T tt 4 ro Domo het drama dat jhr van Rifmsdyk geachreveni heeft op de planken kw am bleek het te zya van het ecbta Biamaduk geaie De één vond het prachtig en de aiwler een prul eeb kweaüe van naak Wö xagen het atmk biay nooat op voeren maar waren nu in de getegenbeic bet verfilmd te xien Lou s Boiiwmeester de groote I ouis die MatiEaMJk aftakelt ian men het alleen maar met duidelgk zegt omdat h inderdaad eea groot kunstenanr geweest ia ja ren iatg kaa mvx hier van ryn voordeatigsten kant bewonderen omdat de film wn li en alleen de mimiek laat zien dexe yweinttüyik en zeer bizonder m de y de acte Het onaangenaam geluid en J J dramatiacb geweeklaag boart men fietj M nrtouw Mann als gravin de Granci bMft wfaaag reden tot opmerking doch Pouwmeeater als de freule en Rua Hoppe ala befdezuater agn uitetekend1 Jacquet fieule speelt den dégéneré den jod raaf an doet dat haal goed evenals u k ien outign jachtopweMr treffend TOrbeeldt Ook de Hodlandache fdra kan goed zjjn en ook onz land heeft mooie plekjes r k i natiurigk decor om het spel der kun rteoaart ta omWatan AU i haan het in P aaloMi B fcet kMtwl dat er Ta buiten EOO hecht en sterk uitzag Treeselgk ta tocbteou ReroUttiebottw leiilen menachen die niet weten hoe een iilm gwnaa t wordt Maar aoo n kleuuglMid s toeh storend Jie wapperende kuiven van de epeieca werkeïji even lachwekkend als de elonn pruik waarvan o p een gereven oogenblik de haren rechtop gaan staan En zoo kom m de e tooneelen op momenten dat hemge smart zicb op de gezichten af toekent ae q ieeische wmd binnmistuiven en schroeft opeens de kuiven gaan leven en te acuterUcben Over het algemeen ia de filmt zoo goed dat zy da menschen pakt en dat kan ook ha ist niet anders waar zooveel eeisite krachten van ons tooned samenwerken Er IS een heel aardig komisch nummer Bt bv en de boeden een gesoiuedems die bewust boe een eenzaam armzalig ding als een boed een jaloerscb ecbtgtfioot tot dwaze daaeu brengt Een mooie natuuroponma js Steden in Portugal M8A00P 1 en kantore van den Ontvanger der di recte belatiiiagfti is werjizaam geuleid tot klerk de jieer A J Donbugsen uit Kolterdam Bg oeue geboiudea InspatHie door eaA rgkfloonaroleur zgn bij eeaige bakker alhier tarwebrood en tarwemeel ia besia genomen Do hoer J vaa Dienst ambtenaar ter beoretarie alider is toegevocfgd ais secre Utru vaa do LomndsMe tot Werkverachui Un ia deze geaidentof OVOJULAK Naar wg vernemen zal de landbouwerA Kool athier eexM dece week gnreed Lomea met aardappeiea rooiea van den ou t I IH Len buitenkat je dat het BOO a zaohte winter is anders zqu er niet veel vau tereobtiUNnea MAxwamsm Naar wg v jraemeu ia ooze vroegere durpNgeoiüote idiovirou D eiierdln ilrla ker uk na langdurig Igden te LAren over lexJeu oosil men cb lieriimeroa zoi heelt Dr Deierdiug zich ia iJlJ ua langdu rigc prauLgk m onze gauieeute gaVuut l te iAren ol Ltreot ur geueeebeer vau het kiuderziekeuhule Craayloa In bet Zaterdag j 1 opgenomen Raudsventlag IS bet aaavangasalana voor het onder wij zend pereuaeej aJuusievoUjk var uneld op f7bO dit moet zgu 1725 De aanueoungi van het voorstel koemali om het miuuiMua te breageu op f 100 bovea het wettelijk minimum zou dus iuhoudea dat alle salaiiMen van bet onderwljzeod pereeaeel met f 100 wordea verhoogd Vij merkeu hierbij echter op dat da minima vau KgiEswege geeteM zlja gebaaeecdop de m i n ima welke door de gemeenten In het gaar 1918 zijn bepaald Waar bet i aadsbealuit iuer dateert vaa 10 Januari 19iy Is het nog eea opea vraag of de aanneming vaa het voorstel Koeman voor bet ooderwljzeud personeel vaq prao Uscbe beteekema zal zgn Wg vernemen tooh dati beelmten tot ver ver hoogiugen van onderwij zersaalariseen elders genomen da 31 Doe 1 18 door den UinJjster niet wordea geaccepteerd MftOONHOTBM Zondag 12 Januari was J Beijkoop dtirUg laar lang werkzaam als veldwaoh ter ea onbezoldigd rgksvetdwaebter la deze gemeente Het lieeft den getrouweu pobüoman met bewijzen van bolan psiel ling ontbroken op dien dag Den beer Feringfo leeraar aan de Ëer ste Nederl KuneU Vak ea N ij verheidHschool voor goud en zilversmeden ea horlogeanflikera is als zoodanig eervol out Blag verleend Op Hemelvaartsdag zai hier eeti naUoJiale miueiekwodbtrijd worden gebonden voor ittidakvieroeiüijingion maamenlaoren harmonie en tanfarekorpaen uitgeeoteeven door Schooahovenech ï unenkoor en de MuzleJtveoe nigln TA VENU WADDINXVEKN Tot preAkaot Wj de Ned Herv Kerk alhier is beroepen Ds H A do Geus te VeenendaeL VERTROKÏ ENEN Wed C D van Tienboven van DnMel dorp en gezin urt H S Zoaduk H naar s Gravenhage Beamdenbout 18 A G van Werkhoven uit N Veoratal 1 naar Leïden Hearenatraat 27 G Schep van Raam 256 naar V aaacnaar O van der Wolf uit Klei weg M naar s Gravenhage Morseschastr F G A ¥ Bn Waaed jk uit BledceraBingel 20 naai Rotterdam Mauntaatraat 4a L D Kaua uit Fluweeleaaoffal 107 naar Rotter dam Ooetplem 27b A H van Egk uit Bo lekarde 127 naar Haastrecht Marktvold 133b r M van der Horst uit Krugeriaan 20 naar Amntenkutt Sarphatiestraat 104 T van der Zwaltiw mt Bogen 27 naar Zoa terwoude Utr Jaagpad 246 M van Harten uit Kameanelksioot 16 naar Rotterdam SneUiligatraat 21a Wee J E Meui Bronk u t A de Viachmaikt 3c naar Delft N Scboolathiat 6 J van der Hoeves en gezin Uit P H ndrikstr t 64 naar Bodegraveii P J Tan d r Öiendt uU Weatbaven Ül naar Voorbuiy G van Pniwtwer le n Si M van der Wal en gvzin uit Wtst haven 6 naw Rotterdam Rozenstraat 276a H AHhuia uit Crabeöistraat 33 naar AmBterdam Overtoom 283 Wed F JaiMtaen nit G van Bltuastraat 3 naar mrtmüam Kaaaaukada 12S 1 A Blanker en gaa vU Boekenbergttraat 81 naar Bo oop Aehterkade 169 J Dobbe uit Bleekcrssioge 20 naar Rotterdam 2e Lgmbardatraat dta GBVESTIGDEN J van dan Akker uit Vleuten Wlnterd k 14 fi THB Mk OU ZwanHnerdam WiUeu 30 A Boom uit Stolw k Heerenstraat 169 C van Dam uit Stolwijk K F Rolwagen steeg 3 J H Exaito uit Moordrecht Gou wa 159a W H Gaemera uit Delft Kni garlaan 180 J M Groemendaal en gesin tut Hawtiecbt Boelekade 68 W A Hed en gezin uit Rotterdam WiLbeUnInastraat 4r J van den Heuvei uit HaÜevoetaluia J Kottsaate g 18 J E da Jong ao gasln uit Wadd oxveen Raam 62 J H i olkman m Wmtcrsw k Peperatraat 76 J £ X Leutntanfi uit Stoiwijk Lemdulateeg SS C Noordeigroaf lut Gouderak Groeoendaal 62 C vaa Oostrom ea gezin uit Haastrecht Xiombardstaeg 7 A J U Paaioum uit Hengelo Markt 34 M J Schoonderwoerd uit Harmeien Willens 83 A J Suet uit Stol wyk Turfmarkt 20 J J Spek uit Huas trecbt Markt 34 N C Spaanderman uit ApeLdoom Gouwe 88 J Vers ut uit Haarlemmcimeer Ussellaan 165 C Venpu uLt Delft Krugerlaaa 130 A J L van der Veer en gezm uit Boskoop L Tiendeweg 3 F Visper uit Voorburg Krugerlaan 9a M H A vun der We de uit Moordrecht Derde K uie 39 J de Wit uit Tilburg Drapiersteeg 16 R de Wolff uit Lemsterland Wil lens 1 N van der Zaan uit Rotterdam Keizersiraat 64 HYOIÊNE De gezondheidjrtoeBtand in 1918 In het jongebe mbmmer van bet TijdBchnJlt voor iiocaaiLe Hygieoe doet de redacteur dr W P Rugacb eeüiage medadeebngen omtrent den gesaoudbeidstoeataod Tian ons volk m 1918 Na gewezfloft te br ben op de vele moeili khedan woiannada 4iet Nvderiaiwcbe volk tgdens den oorlog bei te kampen gehad en op de gevaren due de volk rezondbeid hebben hedreagd toen boradeidduizenden vtucbtieUngaa door lijden n aatbenng vwnvakt bun jntwrbt deden conotaiteapt dr Ruu h m t VDidoeoing dat Nederlaud aan die eUaoda wwermtaod bee£t geboden der Uit d volksgea ndbeid veel ernattger den in audara arai wwd sdungetaet Op grond van enkele cijfers waaruit blijkt dat tot voor enkele moandan sleche een zemr geringe etij ging van bet alarftecyfer weid waargenooi ea meende de scbry Ter dat deze betrekkeZgk gunatige toeatand tot den komendefn vrede zou etand boudan DLt mocht evenwel met zoo zgn zegt Ik B M de twieede helft van 1918 toch warden al onia gunat TeoTswtcbitingien den bodem mgeftleg en door het verscbJiJnen van de Spawaehe Gnep n j te gerolgeai van dien gepaard mat de toenemii r van andere basmetteluke ziekten terwgl gel jktydig opnieuw een gtxwte stroom van viucbtebngen in desolaben toestand en van zieke en van ziekte verdacbte krygivervangenen ons land bmiieauitro mKien n daardoor niet weinig bgdroegen tot verboogong van het besmettingagevaar Dat dat gevaar niet deoldwaküg waa blgkt duidel yk uit de buitengewoon grooto at mg van bet percantage der algemeen aterSte In Juia 1918 bedroeg de sterfte nog alecbts 11 mei 98 gevallen van influenaa in Novesnber was het petRwntage 40 met 10 650 infltMoizageviaUen liet jaar 1918 werpt dus een donkera schaduw op onze volkgezondheid en er is velerlei redan tot stmibere overpemzung Toch ifl de schrijver m it zonder optimisme Het hebt begint te dag en zegt hU en de mfigeljukheid Is luet uutgeadotan dat onder het opvueuw opleveoi van vrede orde en vrijhead ook de ToUugezoniUierd een betete toekiomist tegemoet gaaÉ In de eerste plaait0 en wtj dan dat in de laatste tyden bij alle deelen des vollto maar en meer onze overtuiging veld wint dart dia volkegezondbead een der mee t onmisbare en hecbtate pilatan ia waarop heel de Tolkaknacht en de voLkswcdvaait rust n dat hare achtierstalbng b andere voikabelang n niet langer mag wiorden geduld De overtuagjing verd op tal van openbare bijeenkomsten m den laataten tgd uitgesproken en tal van geschriften en programma s van politieke patttjen Aeeiigedegd Voorts bleek o A mt het Regeenngiaprograni dait onse negeenng emrtJg Tookmemens is de belangen der sociale hygiëne krachtig ter hond te nemen en edmdeluk bleek uit de Ko nmldyke Boodsoh by die opeoung dar Staten aneraal dat bet het verlangen van H M ia dat de vooigoiomen hervarmingen zuUan worden doorgeset n aang evuld met de finelheid die paat b den pcdaMag van onzen t Voorts beplmt dr B de Tormtng van een Muuatene van Volkagezondheid aJa bi £ n geland terwiji hg ten slotte den wensch uitspreekt dat de Regeenog veel van het door haar toegesagde tal tot stand brwigaa SPOKT TaelbaL I it lAigiMv lan g terea 1 £ ku m A Ajaa H B S 4 2 H VV ïwurt 22 DFC BUiwWitO O Haar t©m Qu 4c 21 VOC Horoulee 8 1 Ij V Vl H F C 1 1 B A F C DordrecU M bpirt aaHFC 8 0 WiC DVS lö i ajenoord Hflemea 3 2 S V Canooul ja l i 2e kl A Kampong Dlvmpw 1 2 Am Jel 0 D F fl 2 Viotoris Hl vertmm 2 0 H r R Starrov sfeJ 2 1 ZFCj EDO O 4 Hluerv nwr AJcmaria O ö OW WC 1 2 KiM iDa XeTxasS S DVV LiAiaa 03 D H C Neptuaua 1 2 Re 2o kl C OlympH S Vlctorte I U U ZuU VUhelmbtf N A C Ö 4 Wmem ll Noad 1 3 Ueliuond V loclia 21 OoMt Quiefc N E aobedM 1 1 Pabanlia B guiok 0 PW Ö V T 8 1 V MM UD i 1 NooKl lirMa AoMl a 8 l orwartl HH G IM Dvorziobt Waamor li razwailgingua alle ii a 4 im gedaan uabbon Is gistsfon mm H BS ge Ju d al in alle gBSpeukle wedairgde U do doelman aii A ax alectite J maal ge pasMerd en stcrtuii Hilaaiuden d Ha jo naars er la 3 ganpunten te makio Ajéz waa iwH 4 2 ea he etébaia 47 gemuaAie doeip voor eu 4 tegeui De outnux iig H V Sparia etndifple i eeo giljksp terwijl tiiimvi Wit het lu Dorlrecht al t vardiT dao een 0 0 kon ta ii en lu da HaJlliMüiiig lÜpil Ddrdreobt zieb bij A Tj ifKxsl en Verloor ttltjOhts met 8 1 lervtnjj ïi partaan kans za Ui C tu klop pin We met S 0 Irt Ie klasse A be t H lvtrsum A $ e mti n d rlaag U notetnin en v l van V iotanai itie met 2 0 miH iter vso h trr 4n bl tf O D F blepf wlvnaer t g i Amaiel uKt 2 Q In BilÜiovem nam Oi vmpUrevanoiip aii dea tder Rolttdon a enaAgmit 21 moest tbaiis Kam a itg ut nan g looMvi De overwimlng waa iifiid e it niDi wet ii iiltr pech aa de ult fag beel wat m tigir gewce d I ecd In il ee vte minuten ontanaipte het Kam pongnlopl een p ar mai vrij lï hikkU ann m lipyrhoring VoonduTu nd was Ol m 1 e ovorweigead terker en i er t on hel laatst bid dvi Ooud ohe aobt riioode hrt air te vorjviLtwoorden in booMzn uk door a en biifililr 80 1 Op hert 8porttcrro i tn aaffH en wed trg 1 vaa 0 inuiA 2 wCitke s oti tbaoM HCkuJiut te be rd tolJ o tan bot iftoctitebgti IIcKowci Vle torua gee a 0 ve ilHe nJA Eel bm de Olympii reserves de fliiikt 0ive r w itnlng U li iken aan gueti H it teii en ui tütoltjüiii vetrleJUgen Lett Vt rtkouilkag v WO tti it uJiiClrukt In e ui VI Voor den Uaudécben Bond wrvlan is tenx iiiMm van Gouda ao G o V afjiiiJüeard 0 Kampoig Olympi t 1 2 Uympia oeett K wink lt ibarg ea tjcltirluo ah Lvaler voor VraiulOïa en Mal Ion ook Kampong mist JuAon d di ni i weeir oible Kraonten In de geiedareo Duniot bij fleu aanvang bttLlerBijiia aan taiiltt Ulympia Ulja de a rk e m breitgt aiuitioudind b t Kampong düel ii goviwr waarbli de gastbeeren eelM r Bag 0 1 wat giiliik nobbon Toen duuxt bel niet li ig ol tan bijk woL t duor d a ahuBr liaed iteeti to dringen i onlMudbaar te tt rtfl 01 OtympLa btjit voortlureikl rfuu knr IkoeweHi Oninor iii 4te HiHUtanide de diü dtfiiootide iob uitstekend iwacr anloale iitote n Aalide weot te keereo Na ruHt een zefde spel ea wck w et vau Lijk door to breken r 0 2 van ma kitid Ëen op halve kracht moel n apeïea van dei UnksblKiiuo KwiDk lenbe fls die lifW aanlJi werk dt d en en ial k opdirtaieea van K iraponig U oorKaaït dat Oroiner ttmis meer aea het werk gat II tvordt Eni in buIteoBpoI Htaand Kanwong piierr krijj t daar de lal hK geepeoul vn oet a i korW ren weet dez d ti oluerninnd l vei4dU inen 1 2 Tben Wufdt to r 1 vle paftljen huid f cwi rkt de 01 ta k aohteifhoedt cbijift wat maler A3 w At als d mldvoor nmadi don I r M kt evi daorbij vadt g ofl de acbifd rncbter etwaehop Crcmer weet het aoiaet in l n 1 niier enedenho9k e hitTS btienBl tf leei rea Na nog fntele vru btekx ae aao V tU n wiaalrbij Steeiiana en preKJl t boog ü vlak oiDler de bK kizeadt i het tpjefig tij 1 en heeft Olympii Wt tqpibeul SfOMonnen Rij Kimponsc doelnvui mldlliailf UliktT leusol en midvoW de brsten btj Olyn t M t ï hele olteii oed op dre met vmn Eijk atA uitblinker de inval re ScAtniriloci fi Kwuikeien ber voldeden bp a pJtet ie rw1 inoo echt r Iceren d b i ivhyjlger door te geven o Olympia 2 VictoriB 2 5 0 BeMe ploegen tijn met J inTtlIen VletoWa neemt threct na aftrap bet apel n ban den muur dan herstelt Olympia zich en neemt bet overwicht over waarop EhAhoveti spoedig met een hard schot de score op nt Victoria werkt hard doch kim Biet verhinderen dat met keurige schoten den tand tot i O wordt gevoerd Na rust ia Victoria voortaurand st Aer doch de Otympla oektorhoede U niet te passeeren terwyi in de laatste oogenhlikken Waguer door Inloopcn no weet ta ma ken De b tslag geeft de Terboudlng niet awer o I ware een 3 1 Juiatar gaweeat Bt Vic tona agen we re tsachter midhalf a Ijnkshlnnen de beaten bij Olympia da aAterhoet e uitstekoid en voor nut bet geheele elftal LAATSTE BERICHTEN Onveregeldbedan e Bosnas Ayrca HASHlNCtTON 18 Jaonari UU Aienofi Ayrea wordt gnmeld iOt M ilur ondanke het beülodgaa vivb da attfcing tot gewetddadIgiMden fe gekoraw Davergaderingen zijn verboden fiet CiMi reagebouw staat mder beechtrming van af deelingen artfl er1 Zaterdag hearaehtaaea anarcfaistisohe toestaod In de stad Er la bevr i gegeven dat alle Russiaohe estateren moeten worden gBarreatoaid Bet aantal dooden moet aehrIJtwekkendi zija Offldi Alc bnUa vaft NaderlaMl aaa BalgU Uen aeint ons uit I en Haag Na den twugkear vaa de KaïAikUJke FuiHUe en de Belgiae e Ragfêrli te Bruasel heelt H H Koolngtn WUheln bet v wi a ngaB t Iraif gavvrca hare galukwenaobeD nwt deaa bUjde fabeurtaola lu m H de bavrijdinc vna het Belgisobe groiH ied door een bijzondere seoiliag aan dun iioaing der lieigm te veriotkeo Nadat de Kooiog ut i bijzondere waardeürifiK van dtt verlangen kanala bad geaoueD beeft de BeiglMciiw gmant tluaui itedugedceld dal bet Z M aangeuaam aal zga de bgaoudw ceudiug te outvaugau up Uueosdag 1 Januari AIm hoofd dier zeadloc optraden Jhr Mr U L il U Uuya de Beeraid rouok ouu uuuiténr tan JuatfUe ou U omuiÉwaris der Konuigia iu Luuburg aaa wiea wor dl u toegevoegd do beereu W Graaf Cpobim meJpiymiitck kamerheer 1 b d en naioor de JoHaeMn de Jong f i M vaa H U de Kei PadarawriO bit Keeoeu wordt un da tümim femeld itet i dorffwitkl UoU awond is door a schot dat geloei ma door eea pvn ooa die 4cb tot de kuMc in het hotel waar bij logeerde loegang had we tuu Ie veraohatfe Venuoed ww U dat Btw nat aaa bolsj wialfts h ooniplot te doen iiaaA £ en Uwlae tlt luwbruok wordt goaHéd éa iUbi bij den Breuerpa een trtAn door aan lawine bedoivun bt Lr sija sai doodanen guwMidea Lea itaJiaaaaohe trein dieter hulp wikte i twugkeerso Brlerea vMr Wttakof Lit Oldaiuwal wenU gemaU dat door de poUUe ia s JTMOteerd en Didaobar dlu uU Dulteohlaad kwam ea 60JK 0 Uk bij ziob bad terwiji tn de voering vaa cijn Ba brievan voor Wljokoop wardan aaugekrotlaa IK Keolngin varbaogt da laoaas lilt Apoldoom wordt geaaaU dat de Koningin aan het pemonee ki 4e vaceobUlend takkeu van dienst aaa Het L o m lu Don Haag weisuuuun niKt Ingang viLo 1 Jan tl betangrljka loonaMrarbaogingan beeft loegtkeod TegeUJkeitUdiabatloQiaastelsel B fanhalt ielograiudi Naerbeniki V iYn lu ltuiit lot den volgwulM d c 7uw k U t iitftUj wlUid uU xuuelijk rWwflc KimHl M zirur ol lM b it t ue ik vt gwa ntfMi ZtttMt tnuperaWttr BUaOEBUJKBSIAJWl HAAST REniT PKHOHEN Ario l ic l r l T A Bu m P van MW JftlwMM s T C KotniMor m A uMa AdlUoui AtiljoiiuH a r A C F i OR 9 II Gl llJlOlWD A Uooa BC van Kai DVbKLbUEN LMndMt Drldtud S VLI8T ObUOREN OwM 0 LUL DEN Awkite Ckaa lal 4iivanMmni KOSTEUWS BoMrbMM BUI OBII£Eijm R w WB ï n QOUDA breo ea tnr tgtfiiMiie kMol i Ie dot bdbouikiiifl Mdere b aIMmImI bi ch Udiig bOD Ho 13 Tin do Ry rtea bgtnkurt voor het brwsd Jdva gel dig zal zijQ vHi U t ni 22 Ju JL e dM bij uiicDop rm boter n Hluniekuig of aomaaj BMrgariae geóunadn dit tljdvek noa t dexe boa moet Infobverd woidm bon No 199 tmi hrtl Gouda 13 jHiuMi mt Biuwaueoln n ITeiknidam non LLBo j uua De aaonOila U VAN DER raus H H TuIncftMHk FUM KIUM bMl MaM tw OMl Mf pawdM M4H rr br Ri bnmiuoodwk Cownl Mwkl tl i BROOD en BANKETMKIEII Maét atak aaa als sal sla ef Toar vasi Goed vakmsii Brlevea ao 872 bar Oaadscha Coursot Markt Si S WITTE BIOSCOOP 30 171 g laohtm 4 a gaii Dl iraati HellMëMlia fllii PRO DOMO RHinlIttk tnm la I fttai I V Hoofdrol I On Uiü d Prdbo Qruc U On tÊOnmoi Tb ift lijC Fraai d Ünmtt UU u i n inm I loi4 Cra d G w l M m Kni Em jMhwpiriM r Com Hlwlok Imi K aMlw Aoai WmH i f ll I mar raaui M KMmNnWItai