Goudsche Courant, maandag 13 januari 1919

Ig Il t No iaöoa i wïïWSK e i AHONNÏ ÏEMIW P kvartaaiï ƒ 245 per waak 17 eeat Mt Zea4 nWa4 j pv kj Mi t l6 per week 24 cMil onreral waar de beaerginf r 4eafer nwMa F eer FM N r kwartaal 2 73 mrt lo O t i AbonneiMnte i w nlaii dajeliji aaiig nfujy f aa nau MAW lr 91 OOUDA 1 U l l 14an lel aa de paftkHEffiia ADVEHTKNTlEI RIJSi Uit G MÏa en lUtjgüum Ol bm iHt da baaarglujatji 1 5 r iet ƒ l Oé ik r cel laaer O i0 Vai imUm Coni ecdea lieiaagkftnsj 1 S racela t l iO Ike recal aieer ƒ 0 2 1 AdTec ao lsii raia lubliabE Tarmj olljif fcedaa lUi eeot iitt ttt wu i to S ri l V yi f li M aa dea i U Ksdastiai T l f tero 545 MA DEN Opmoa De redas nderhandeline v Wet 4e f fephii leiMle re wngaii wan ohana Ba kwastia van Duiteohlaind an Polan Oneanl lMid omtrent Raeland Owar Eisas L tharingMi Antwarpan ale litaJp voiir d Ensaisobe loot In Dnitaehland dpolltalfars in Buan4i rAyraa wa erMRüMVi i 9 En g e U el u regeering haaft oBlang FiKukvUk ïtwüë de Var StaMu m JnpM voorgedekt em boodssh p ta ri iton M aüe in Rusland bestaande regeerüigea C t de Sowjetregsenng te Moskou die na fa neraal Koltspak te Omftk van g aM tf DmjinJtüi te EScatsrinodKr m Taa ThJaOute ki te Archangel om hen n alle KuMJiebd pnrttren te venoeken d vyandriyicMm fttaJcên voor den duur van dft vredwie wif fc rentle tie aal trachtm bi Rusland den vr d te herstellen en alch ten doel lal stellen d i volken de noodigs hn i te verschnffm De Humanité vanuit Januari geeft h k antwuoird dat d FranKhé regeering e dit OfsdMMsi zy hulde brsnfft aan dea del nwedigen geest van algaoéene versoenlng die liet voorstal van de Engebeh Mgewteg beiitU kan de FransdM regening hnv SOpikmTmt niet hedktan aan wn dMtgaltfk v9oa M ft t gMn rekening han i m t d begjinscaefi die eteads de politiek van KranJirük en ran de artdrre mogendh dM ten nansjan van Huslwtd hebben beheemcht Hot niiüdadig r me der ho ew l dat in geen enkel opzicht eert demokratijebii ft gecping is eii zél a geen mogeiykhewl om tn regeerea biedt aangezien het uitslultind steunt f p de laagste harstochten op umrchia scha onderdrukking op dr verlooeltaa ning vsji all begio elen van pubUak a privasft reciitkao geen a n ii f ali nuütaa a erkenning als een geTM gtW fagaariqg Indden de Geallieerden tw k of onvoor richtig geoeg waren om zoo te haodalm sovden zy In de eente plaat de br rltMd i vo recht m ret htvaardlghedd die Ium kracht en bun eer x vsrloocbeoitit de bolsjewiistiache prqpaga n aoodMi ge maeht a uitbreide gffr t d aö f va r zouden loopen daarvan de ennte slachtoffer t worden De ïVanaeJ r geertng zal at Ulg geen overecQkomat lliil ten met de ndadadlge bohjewiU Indien wij de bolajfwistische r ftrii erkenden xoiiden wy de poUüdc varlooèbn tuMt wefke de Geallieerden Isi gemeen oww leg teoiU hebben gevolgtj door op alt loik gwdM ke punten vait Rusland alle m lyke hulp te verieencn aan de gexmdo aar lyke en trouw elementen van Rusland UU ehida hiii te steunen by t aleh vrijmakaq van de bloedtge en wanordeltjke tynav a der boUjewIki en hen In de getegenhaid la stellen self e n onlelleveode regerring in ta pteUm Bovendian kunaan da Gaalllamdan da ond mhaidfne Ruaslaelia natlomUWIa mefe uitiotKl adliig nn da bobJawiU mm WfM l M In de tete beii n viui de vretleaonflertïandeUiccen vin len WÜ al meldmiE ge raaa van on pmigheid by dë beraadalaging over de kweaUe betreffemdo het aantal gedelegefoidea dat elke moffendhedd naar de vrndasfimferentie lai zendeni ondervond het f ransehe voorstel ten gunste van het benoemen van viji drie twee of één vertegenwoordiger voor elke mogendheid naar geItag van het a ideel hetwelk zU in den oorlog heeft genomeEn eenigen tegenstand De raad ging uiteen tonder een bevredigend voorstel te heb ben aang ji o men Gisteren is het een laagdurige sitting ge w wt n 1 yaii Z uux 45 tot 6 uar 45 De r ad heeift de orde van werktaamheden ▼ astcaftte en het rat ort van maarschalk Foch ffeho uxi over de uitvoering van Am w MJUtilstond om vaivdaaK de voorwaar dov voor het hernieuwen eman te bepalen na afloop van het techniedi onderzoek hetwrik aan opperofficlereafder geallieerden is toevertrouwd Mïnteter prepident Orlaijidó oeajt naar Rom terug om te be aadsl gein over de vewatup van den afgetredw tninistN vaivjï afti Nitti Hij al Doiid irdag of Vrü ag lu Parga teruc i De beraadskiging is grootendeela dn de Kngtelsohe taal geyoerd welke Clemenceau en Sonmmio machtógr zyn Luitenant Man toux diende als tolk Besioten werd dat het Franach de officieel © taal voor de vrede iconferen tie zal ün Het kwam iroor daA Clemenfléau zyn pla t verliet om de uiteenzetting van Foch beter te kunnen hooreai Hcrhaaldft maleQi jnengde président Wilawi ïioh in d be0prekln9eB terwü Lloyd Geor ge en onnin vaak hetuwoord voerden Kortom den aanvang v an de zitting deed Focii vooriemrjg van xQn rapport over de uitvoering van den wapeastil tand hetwelk LftUchtingen van het hoogste belan f bevatte eai mntwmde dat al heeft DuitïicWand by kans geheel aan de bepalingtm betreffende het oorlogsma aal voldjwp ulkfl niet het geval is noch wat betreft het rollend materiaaili noch de locomotieven De uitvoering der iaatotwn is voifcomen onvoldoende Eveoeens m het aantal gpvangenen die naar Frank Ük zjj teru gft Eo KUai bevredigend terftö 4aaiwatcffMiL d toeatasd waarin de i Hl U l JU Wl i IM l ll l l l l l III 1 i i i ay üixujwijij i if i jiL i j fBB aiww vile tToomea D hcoial b mr ooa Wak la Aiwat ex gtibetird UeUev ifaeltf dal a h ii dien nietsirMficllgm Tam TarpUa wa ft wM k er mei aIJb aohaije n K t En wiir briH ja imir Ihula f Spreek knaap ea z me wanr ja d itlcUie ra i4 hel iw de t lk bé de aoou an lord Darnali Ut ds knmc belueld unax onbawxial al rai een 0n4tffgiMiQhU te sprekeiile IV vetrf di kleiivp ihAid acbtor de hërUog vaaaahWn hi euioimiip lk geloof dat slj Jaur 1 er miH t en ekvetat baelt doo ew lï urn niaav ik gcjoof dat lk er dien Ml liKj eliaald De Koof wi deo Uti 4kê émwêp u lain avfgid haar UeraÜBtt Maa M imtgbrèngt D Ue r die da k ll Tvn Uefb t fejEeoe u en da sa aavon twM oude tnoa vrouwen vc bt t jongi aI Maf woj om st Ut hifr M bnbManr W W 3 je moet hsolauiaaJ vawift aUn I om binnen koip tdoaail Eei Af r f rd in ds raittbale gnnjanil eo wa doordriqigeaös beval têm m BpM lal kioo i hal JmI la bM ISoor dat ownw ToqAWn law Êaal tA M lii t Kaag oautdiMlikUa oö go de Toordeur l alollaaaa flnr tij J ran in to i rterM piêt m er pralfa tl I daar iMj j Mt 0ri I M r i iai WkUjouejuUrauw HMair O Ja U lieriiu r tM mlJ valumaaiailh k U t klad aa in tooecmina mat ir ttMi te iSu iïia aai a oBpqiaiTT Ü kat S liotMli varlaald aar J ir inHBH 4ia TAN Boaseii HlK l i alr ratk Ir Ik vMt waar ik WGirtela aou kunnen rtcleat vii a bety Um Kiaetrey in ver uftWlk ou lulk eaa Ye U eloveiu sp MjD ai de t9 doen Ea ik weel een troep nieuwe asiidappttWot Ik ftea uw floie n dat Ik door gM In de h van den tuin vandoa oplichter ka kruip fi Dtt wo het Tooratel van deu joneste der Mw Baa Ï8 Qeel lij oomiddaUijk did vogele en kouyae jo dlwm J B oomi8 was draraattseh dotv hel plotfiflltBge v v i Het tooned was aanP Upeorf Tom ToTB ichan U geheel J uU het vtfd feBia eo MeM de ataï 1m npali te van xloh al Het o ïfc vl ri op © en ikiuiï MB iongen teta loqieih dan hiiseU die een gevjekten po yW de hand Mdd Zijn hoold wa J ffeworpeo ea ajfjn gebeele joorkoroeo teekende de twee dingen die het meaet vm li haatte risto JJ tnX en Utt rg TOorper H1M xfiiihild TwA staafde op den 0e Heer n Herronv 9£CKINa VuBin TUI dkSuise Woi aB hia dank oor da belaD Mallinr onderronden bg da gaboorta M h n Zoon QoDd Jawari ini9 369 10 FLINK MEISJE gevraagd logon Februari of later P G Loon met waïchg f 20 p m Br Mevrouw llELJEtt 278 Obrechtatraat dan Haag 368 11 lUISHOüDSTER fnlart ll xK gevraagd te Oooda JUFFROUW of MEIDHUISHOUDSTER met behnip van werkster bij wedawBaar eooder caak Br fr no 21 firmaSwartaenburg i Ur baraan KJaiwag Ü TEGEN GRIJS HAAR f ebtoikt man F dora a Haar leiinal Petieot Oa randeerd on obadaiyk Overal verkr gbaar k f 0 75 en n f 1 86 per flaeon 31 € 30 Tarkrggbaar ta OoudA by O v c BÜRQ KlaiwaKttraat 16 ANTON OOOPS Markt BALT A DE JONG Ooithavan 81 H P VAN WIJNGAARDEN Kleiweg 77 D kwaal van velen De kwaal ran hondord n in onn dagon ii bloadarmoede en fttnawzwakta dtt is nieti gaan woiKÏar Het leven is moei lyk de ttrijd om het beitaan xwaar veel menseden ievem op hao sanuwen Zoo ontitut onvormydeiyk vroeger of later de kwaal arm Moed en xwakkè sen Q wen QLj moet daar goed op letten want dat kan U een lang lijden ea een moeityk leven bezorgen Qg knot daartegen waken door int di gebraik te maken v n de Sanguinose het beste en afdoende midd l tegen bloedarmoede en ze aw iw kte Tweemaal per dafj e n eetlepel ia voldoende SanguincMio kost per fl f 2 25 per 6 Ö f 12 60 per 12 fl f 24 By alïe Apotheekeri en voor name Drogisten 40 249 WAOHT U VOOR NAMAAKI VAN OAM Oo Dt Ricmenlrait 2c 4 D d Hai maaa kr t U door hel eten thr voedtol U niM T rdn M knot Oil i Gcbtcr cnakkclijk ie verbcipendoor AMe 1d Dl b l de IVM AAdlj rableltCB ia R neiacn Ook bij een echte cllw een bedorven niee Diaa U l ii bel mur birleiatcr lÉliMK hlieid WM HekMide adMB en endew iiwe ia ifnehkeii rdeiL Ab J blall l Wèr erètnd eli een probeel en neiwerkead middel Ad¥ rteMl ii ëltllada Abdijtabletten COMMISSIEKOOPER Qroota Handelifirma vraagt voor kaar kaami ling een COfMMISSlEKOOPER op Tait Balaris met inkoopproviKle genegen bg voorkomen iereni werkzaamheden in de pakbniaen te verrichten Uitalaitend kom n in aanmerking pècaonan die bij de boeien fVoed zijn ingevoerd Br No 727Ö Oenta Adv Bar Max B Nanea Amsterdam 367 40 NimWB SCHOUWBURO n OOUDA Ensomble SolsePAttosi DIrastIa NESSE LAMe MAKH Dinsflaa l Januari 1010 8 uur Opvoarli van LEEKE BET UOCCS SCHCTB uit het AmterdainKbe Vofktleveii ia 3 bedriJTeh Ttfl HERMAN BOUBSR en NAP DK LA MAR tigiekel tm LOUIS DAVIDS es muiiok ren MARGIE MORRIS n LOUIS DAVIDS pMcfatdeoon van de Firn B GROOTRNDORST A ZOON Kipalmeeiler G N LEBON Heel Nederland sladt i Il bah roode radtji eiOB ea door MAr Salew WUIcaieeai Ia 4 iarJUam tesoolen door MoTf Tine Deukmeo d Werf en den Heer Keet PruU Oard i dar Pent HHendelibUd 38 Jen 19IS De ede frieiche Decore vorhooAM hel emuiC ment eo Mnlnemmcri die de Keel ia eeildrift bren£en Het Nieuwi ven den Daf 28 Febr IVIS Het publiek heeft harteliik el cbea De laal daverde ren eeiidrifii pplaui 326 10 Zi vMPrier Baiiplaliblljatten PRIJZEN DER PLAATSEN Ie Raii f 2 Lvden f 1 50 2e Raaf f 1 2S Leden f l Geletij f 0 4 plui Aotcurireeht PInnUbeaprahInj bij l iatf Mkmmmiê 13 Jnsvarl ta ny 8 nnr ANK ROTTERDAM CANADA HYPOTHEEK 5ï Z o PANDBRIEVEN k 100 VERKRIJOBAAR BIJ ALLE EFFECTENHANDELAREN 40 Batrag r pa ll rla an in omloqp ruim f 18 000 000 3677 Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keis ri raoht 15 Amttttrdam Leliegraoht 30 CURATORIUM Mr A W Jacomettl Oud Advocaat ia Ned IadiS H J CalkooD Bultentcw Lid Ged Stalen But emeealer ven Bdem en Bckoolapnimer J Oerrlfta 0 d Rneldeni n Teroaie Henri Polak Lid Berau Raroer 8 Poitmaif 8cfaoolop2ieacr P J Kaaytnakort Oud Secreterli Qenereal der RiIklTeriekeria lbaak W N Wtntershoven Oep Luii Rol O I L Araenfoort SêcrtUrit Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Oader leMlaf na Se bekenda learkraehtea oadn w Job Boamaa Oiractear Mn HiadeJiKhooI Mr Or J BI Ub BOEKHOUDEN HANDELSCORR ADMINISTRATIE BEDRIJFSRECLAME ETALAGE OROANISATIB BBURSTECHNIEK STENOGRAFIE SCHOONSCHRIJVEN NRDERLANOSCH FRAN8CH DUITSCH ENGELSCH ITALIAANietl SPAANSCH ZWEBDSCH DEBNSCH NOORSCH STUDIETjÉtCHNIEE RUSSISCH STAATSEMALEISCH WElENSOHAFrEN LATIJN ITATENBRDE ORIEESCH MUZIEEGE8ÓH ESPERANTO HARMONIELEER WISKUNDE JOURNALISTIEK SCHEIKUNDE OEZONDH LEER NATUURKUNDE METH SPREKEN WSRKTUIOKUNDE GOEDE STIJL BLECTROTECHN HANDSCHRIFTTEEKENEN VERBETERING BOUWKUNDE VLUa EN GOED ALO ONTWIEK REKENEN LOGICA FKSBBLBN RHETORICA U UD OpiaMlni pof brief voor e azaaiau voor aUa aaibUa aa baroopaa voor ALLB cUn L 0 ea M O ALLE ra tllkdlPloma 8taataaMaioa NoUrlaat Mr la de Rechten aemoairte Adnlatatratle ActlMrta AccoanUatl OaderwHaer BaawMadit Oaiilcbtar en teekenaar Opalcktar Waterataat BedrtllaMdar Se r Urlai Mae eBr eaa eal 1 0 Cwraaweu veer bcsirinera eeoijcnln gevorderden meenceverdandr eM rercevnrderdea AanKeoame methode PeraoouH li ontaet tusachen docent eo curaiat Uitatekcade correctie orilrctief i iadMdiioel Billijke eooditUh minver ogeoden kannen van ons Studiefonds ikroflteeren Qoede re Haten wie werkt ala Kt Adviezen iauin Barecpskeuu Taor odara MlicAMiwm ori mm da m tutm m t grtHt hnchiin B 144 fogma t Utw uarMMU iwA Ititrioir M Mb Het AdvertcTrtielmrean Tin De iouilselie Coiiraiit MARKT 31 TELKK m btzortt ft pkatiiiK raa ADVERTENTIBN in alle NedcrUadsolie en BaitenUD I nohc dat en weekbladen en aqdere periodieken oadw ceai prit v tiH ofiiM MT lnz n Hn van 4ln af sohrtM slaMMl weMo mfd Iniicbtlafen woeden GRATIS veneraht FmillEK n JtEISTElPUATS fM EflXTillliEII n MBTUE AAMUtO VM1 EItctrisclii Licht en bicinstallatiil J VAN DUIN Co Ooudï Vaat ras iii ii mil 3SM94 ASTHMALI IDERS H t Aitbmaaoedar Apotkakaa BOOM Il bii iaadwial dirM ILbiM liiii diaruil Toortkoai ad lor tb n uwdli id a Bor lb U imla V rkri dbMr l m ut Apolli kn 0ro inwlok l ia fooi ilot o d iea a i l 1 25 VWkrij Oeada Uj AMTON COOPS A t m toi tlB en abonneme op dit blad worden aangeno voor BettenwondeDDrp door k BOOM Bwkanwoudi vpor Bopkeawaode Achtariioek t I himeiii STIll U Jan Gebouw Bouw aa Wi 8 u Oiienliaia tiMdaBonanria b IC Jan 8 I aoo De Réaiila V Toart Vrti taa Harrafotee eaa at daaa eaa la i Mi Jaouarl 8 nuf Zaa Cooo ÜMvowfag Thalla neakan f ai I ujjad llWftf A7e lii rgMii4 mmm NB VERSCHIJNT DAGELIJKS lAi BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN i IKGKZONDSir IIIDEBKIUNOi 1 d 0 i i4 irow9NBlMk H 9t kMiftt oMnUn prtfa Uroe Mters n rawUn won K UrekMl naar utNn jn lh Aivertenlüia kiUAn weidan ia wud 4oa kU4i t 4 g M TaA aU 4 J delarea Adrtrtiotiabi waüiiE u wm Afftst Bureau MARKT 31 GOUDA I I lii Il i j i 1 i ipw I ip i iii nn wm il mnm umi wuiu wy bo 4 vm d rub udcdm bttHtnèudveha p Utwik Ui de Tetns AUofn l iot de mioi e muÜmnNfcn i eenw m m iKWoc g fli nt Ma r l4 d K om ia jaMuBMVMl BiMijMHMlifti l acht en in econotmache maatregelen be staazkde in onthoudinj van ruwe gromtetoffto 9choiain E van het wisirfverkeer ojJieffing van het Verkeer te land n ter wef viviedzame blodüsMle Het bogioi der vTedaid 0raads agingen geel de Par he pers aanleiding de territomale vraagetokken weiUie in behandeling zullon worden genomen de revue te laten passtteren De Matin geeft hiervan het measb voUadige overticlit ofschoon dit blad aich voor het ovenHrs bepaalt tot de vraagstukken die Europa en Klein Azië raJcen Het Beligische volk 6i cht Limburg en de vaart op de Schelde vit strategiBche bew egi ed i n ea LuxembuiV uit strategisch econtHnische bewecgredeMQ Volgens de Intrsmaigeant zal Balgie tevens het vraagstuk van het Maas r Schelde vefbinblndingskiuio aan de orde stellen welke waterweg LAiik met Antu erpen verbindt Mea zou volgsns dit blad aan Nederland financieeU of ko miale oiTip nsatie8 bie dw Wat h t i j aUH e volk betreft dit eischtEUi sj Loth rio effi op uit hoofde van ge Bchiedkundige reehten en de gevoelens deibev9lki g en tieiMs wawfbotgen tegen o a iui Mw i ov rval en vartolgans ericemuivvaa Froinkrijk a histon4che recht a pSyriis Eng lisi wensc tr affilsien van eeijigekoloi j le eiiBclken zyn Afrikaanache kijondëft ineti hc IndJwche RlPi te verbjj dendopi eeü fe Arpbisch i staten onde zljn proiipctoi at I Italvi eischt Triest n tómë op tti nde mond a4l het dIe gehiedenTetwiaten Voortii leischt hei de kuet van de driatische Zee en dje wordt weJ betwist namelijk door de rJoegoelaven en het hierdoor gerezen con fUct moet onder d ernstige worden geI rangschikt Servië krijgt Kroatië en Slowenlë BUJft noig ter dfiemng het vraagstuk van iflen udtwitg naar de Adriatische 2 iloemendë ontvangtj Bessarabië de Boeu wii ia en TransylvaUië als vrucht van de samenwerking met de geallieerden Hier ztü alleen het Banaat moeiiykheden ople veren daar Servië er een stuk van placht hetwelk tegenover Belgrado is gelegen Men veronderstelt dat de Donai de grens zal vormen tusachen de Roemeni rs en de Zuid Slaveni Griekenland vraagt Noordelijk Epyrus een gedeelte van Theraclë een stuk van vilajet Constantiinopet het vUajet Smyrna en de Grieksehe eUaiiden In de Egelsche Zee Gonstantinopel zou reóiotematlooaliaeerd wiordAD Na nog op de vraagstukken betreffende Polov TsjeohoSlowakië Armenië en Sleeew Holstein te hebben gewezen die allen word n opgelost volgem het nationalitei I III i iii a iw w i toabeginsel beaküt de JMatiiu met da opmerking dat de taak der Vereenigde Stat 9tf dia gveat pemooniyke atuisparken hoe genaamd maiceB menigmaal die van Bcheidsrachtor al kunnen itjn gevangenen aamkomen dit geenaxias a De Deitschém die chuld x n aan dti e te ibdbandéling der gevAnyen s n nimmer geartruft Volgens de verkJ rin K£9X van Clemeoceau is het zeker dat de volkerenbond voor alle landei vraags Ukken ter sprake yal worden iUrackt Taf n een der i nuiBche onderhande laars verklaarde onder meer Er bestaan getn twee vraaigstukken een vaai het vi idesverdraig en een van den vo ereiibo nd er beatasit er maar één want de volkeren bomf kan slechts gesticht worden door het vredesverdrag en eveijz er als de be iiu sclgi van éea Bond tot g randslag zullen strekken aan het vredea cjenkaffi sullen die ivan het vredesverdrag tot groaidslag strekiken aan dem Bond Ëen zelfden g dacl ei ganig volirt Bour gei in Ü p intieiTiiiw met de Excelsior iBo m üli die iv overeenstamnüng met Clejiwncewu haadelt veridaarde dat hy de iVoligendc voorstellen doet i 1 Véér d opening der vredeaonderhandesUnigan leggen jde geallieerde naties de plech tig verklaring af dat z de beginselen van rechi en rechtvaardigheid aanvaarden tot Eerdere zegepraaj van de fundamenteele bepalingen van den volkerenbond en dat 3 sich zullen verplichten ze reeda aanstonds n jvoor alt d onder elkani in aeht te aemeiL 2 tte geallieerde oatïw zullen in het vrejdesverdrag verplichte arbitrage en beperlfing der bewapening opnemen en zichzelf aan de daaruit voortvloeiende verpUch gingen onderwerpen 3 Na de onderteekendng van het vrcde vordtiag zal een wiweldcongres bijeen worjdon geroepen tan ednde na onderzoek de aanspraken en waarborgen goed te keuren fUe door de andere niet geallieerde ten porden gesteld 4 Alleen nati die volkomen zeliïrtan flig zijn en welke regeering krachtig be vestigd is zullen worden toegelatenI 5 De bes affingen door den volkereiw botjd op te leggen zullen van vredeüevenfien E ard zjjn e i zuU in hoofdzaak van dipl oniattekiên en juridiscben aard waardoor de flpcalcitranten st in een toestand van endraagiyke vareen Bmin zou worden ge Kr is tov de vredesonderbandotlngen ook gOHpraken over den militairen hljstand dien da mogendheden aan Polen sullen moeten verieaaen Het inteigeaUieerde opperbevel acht het noodzak ü i Poolwn divislM üe naar I olen overgebracht uUen worden ondersteund worden door ewi zeker aantal detaohementen van de bondgenooten welke h i in ataat zullen stel d n poorwog DMVtzig Them te bezetten en ook de verbindingen met het weatcti te haimihaven l e Amerikaonsche regeering heeft intusHchen te kennen gegeven dat naar baar meening de niUitaire hulp aan Polen ver leend grooter moet sUn opdat bet Poolsdie leger in staat zij segevierend het hoofd te bieden aan de bolsjewlaten De Amerikaansche regeling Is bereid een expcditlekorpi over te xefkdnt De geallieerden xulleh een euide maken uan de vüwndelijlchoden tuaecheii Duitschers en Polen Het is noodzakeiyjE dat er een demareatielOiit wordt vastgesteld en dat de Polan tot aan deae Jinie kiunnen optraden zonder den kaow te loopen op Duitsehe strijdkrachUn te tuiteni De e beveiliging hunner we iyke grenjien is te meer nootlïake ijik daar zy het boUJewwtische gevaar eii een aanval der Oekrainlërt het hoofd tftoeten bdeden De geallieerden z n beiig het leger in het gouveniement Warsciiau te versterken met de Pooische troepen die ïich in Frankrijk rf de Vereestlgde Staten bevinden zy zullen deze van kader Urven 4mlddelen en munitie voorwan m eventiieel ver sterkigen zenden Hetgeen zy echter bü de hernieuwing van den wapenetdktand van de Dnltschers kunnen iechen Im dat de Duit sehers noch rechtstreeks noch Indirect in de kaart der bolajewdki spelw door moeiiykheden te veroorzaken hetzy aan Polen hetzij aan de veróedigingsstrijdkrachten die sich in de Oostzee provincies bevinden Fraakryk he t lij n advocaten geruild voor joumalisteifi waar het ayn vertegen waordjgiing betreft De drie voornaamste peraoonLüikbeden van de Frywche delegatie zya joumaJisrten demenceau ofsohoon hy Jn de medicijnen heeüt gestudeerd ofschoon hy parlementslid was is toch steeds by uitstek journalist geweest Piohan was 4 edurend de eerata 15 20 Jaar van zün loophaan enkel joumntiit U joat Ukng was iiU medafferker van Cletncnceftu aan doe blad la Justice Eerst daarna ging h4i in de diploouitiek Tordieu was goonen in de diplomatde en de administratie Maar liy giog weldra in de Journalistiek Zyn naam en gezag heeft hl zich genmakt als journalist aan het M i i fiUii8trey mestboop en omringd door etit woe tGiwtroep van dat gmlacbt vir ugde r oltee tend naair den vertegenXvoordlgpr van files wat hij het meest V raisOhuwde U edioppeoi Tom was ia het geheel en Whartiiongen ofschoon hij n In een tijdiwk verkeerde van wreédhedd dat voU en de phlsioiogen bijna bed óo rt hij Jouvet w zljo leeftijd en aard WIo bea je en wat heb jij met onze Vogj ls ta nmkec woeg de niet uit bet f oW ge eoi roover Hijj wan verlateik ud ienonien door de trouwe Vit I c ifce Kin treya waren be th deitUjk verdwenen bij be4 eerste getioht van hun ongewoofu bexoolMff Zij kfndea Hester s rlddn maar al te goed frtehoon zij hem niet m der haatten dan torn het deed beBrepeii zfj dat zij niet lloe inet hem af te rekenen jwudoa hebbeu indien heit tot een ontmoeting kwam juaöT met de geheele vnetge t lde orde yau llUl 99L WjpteAa die wordfo vertegea foonügd door jadilopz enere houtnnters 14tJe agen en ea w t Bet meette gei ioht in de schaal li idis vxi deu gordfl van hun vader van stevig oseeoteer 4uinidik zw rt en gepoD oefd de buiglaamhiedd had ziofa reeds menlgmAal lafcn voele 1ü hij neei kw op hun b oole Ve non on hun deed begrUpffii wat tij gedaan hadden 1 Ik ben de lieer ran Dwrrocb en dit iMJu de vog l4 n koDiJaoa TMi nitln n itr zei de koai naaet den paiiy met de band naar den buit aan Tom voewu vijzMMte 4e bebt se vuiaUdic mijn vadMT s gronil gedood i4 m iiUt geeft zal ik je gevangsti laten nemen Tom lachte luid mlMohlen leês Inldxiietitycer dan hij gedum zou babben In dieo hij zlob meer op zijn ge aaJc luui jgevoeld De beer Van DanoeU hetmoobtwU spotto hij in leAer gevnl xal Ik je pikï gfniot tooneiL dat je mijn meeeter nieti tmot Als dit heb ai ndom van je vadw Lh waatHOu aeem je bel nUj dan niei ai Zich houdende aan de oudMa wet tette Vqiu zich In de verde4il oside aankv ojcai door de kn psten van zljnsdiool dt Rai elllo ohjd telijk iostelllng waar daar er g Mjn spwIpUs was yulstgeVechtoii als een tak vAB opvoe ng daRflijkri acrfiier de aaweq gekeverd werde i fk moet deze jouge dame tbul brengt Q ztA de knaap met den p6ay d rf zou Lk je heel gsuw een kclijk pok Blaag geven om Ie eenlfMntJa Ugrr te stranrpen Zoódn fk teruj om houd ie aiie voor mij ktafr of Ikatwir liioTgenocUond de politie op je al Je hunt het niet b w iizeQ diu we op jouw gloed varen Wij befabeo Mi $ m 0 1 het goed van mijn grootvader ge vuDgen Steele dat in Je aüs hoor flesti r s ridddr slocy 0e a Kbj op deu bt lewüjiipgpn Hij ieWJe dw poïiy verder toen T m iclj rUand ug veflrekkc u liep hij fa D nóf eoe tergmd na 1b de KHoe Erut e Vlek die doet klêat te nW kan looppen het verteld heelt dan sM U iM r ioorCHioeÜt od UU pen rUp hij Jou vlbze kleine lafaaxd Hep C nifc ge e l zlJi arisliKii tjiMbc manier vuil sprt ken was onmliidellljk verdwenen M Je een vinkeer ntiiu list met tle durft iilu lekea dan zweer ik dst tk te sal afr osoli totdat je lüet me kunt atun tUicelekul knaal Tom In de dulstorbbi Kom terug en doe het mijnheer hoe beet je ook wea r m Jid e r mwnHn vaii nwwthóopeffl Bo oe Toiu voelde dat het nletf sou baten ivit langw neus te trekken tija tong ttli te sf ken of door andere gewone middelen zijn minachilag to toonen fat hij k m deed hij HU baljtte aki een exal hij kwaalktft Ja een gom HU kraaide Bt i eeii hiao en eindelijk midden opeen n 4thuop staande gildo hg ale en witd Indies Kom unar terug ea wordt tekkfltljss ti ulagen udjolifoi jneesler van DMrech HOOiFDffSqL i V De be Van Darrwji IB i H W i Maar san de voordeur ran tiet Itse plfiFterde buie fa Ariolaod wndtittt deo oudsten eoou wi lord Darroeh een geheel antWe onlvangat Hel was Megsy di de dMtc opende Me ij et gelooW met de wIHö Aen t o4H nuta nituir Me y In vlil ornsAt die u een kisp om de ooreu zfHf hebben gegeven li ieh gij baar eon dknsfM Mt liQflRhl UQ p y met eeu vftn de afgedaakU zwart Jiantea nmbien barw meeMere o l kralen die gUnstatdea eo kabbslden ivmMsmatém m XM