Goudsche Courant, woensdag 15 januari 1919

f mm Adniiniitradc I Telaf Intoro Si I l l lll l I 11 e 1 aaa by nu orvof gebroken front over 7ukaroe troMn hearMlHm hefcben e ÊÜt T Nri I tda en BaranovJee verkregen uniaa itaUeB tM voorbereidMrpr Van de var Het bevel van och aande DuttMhers om kipringen verboden n zeer aberk M fft nay st Mla de apartMtarke b w n ag la hat Hiihrgabied Da ttüÊ In 1 hulwii duurt Todft In dan aintnk van Sm is n t 0potÉrwegverkeer door a weeiafaanlfa hondtngvan de iipoorw gari ei l rH geheel in de vrair waardoor de toevoer van leveaunntddi aa Keer belemmerd wordt In lekere wiJlMa viui ie tad waren er deaer daffwi al gaen aardappelen moer te krijgen D vergadarmg van de poorw ftgarbendera o htA Tampeihoferveldl waaraan 25 000 man daalnamen ia jwg niet tot een bealuit gekomen Ds P refh it h t offJAeele orgaan van da oaafHankeltpte socialisten bevatte giataren ochtend een oproep om de ataJcmgen te mndigTO waaruit méh kan eoncludeeredi dat de SpartaeiSra ooit deie actia opgeven De SpartMClftra te DuaaeldAp Korgvn dat er over den to stand daar niata oiti fct De BeHyiwehe correapondaflt vao en te Dusaelttorp TwachiJnwid blad had gaWrnacht met Afze atad vethlmllng Wat hij hoorde was een noodkreet der van da kujtanwwaid afgealötCTiwu I a Spartb Ij 1 è r a zijn er heer cm Tneester Z a Jt 1 u nderan moord eH en arraataa ren teder die zich te Waar telt BU het vorzoafc m ntfttidn bUp brak de teiefaonconti le het g ii mkj f Over da verUaaon van da Ifm mak mekit het BMHiner Tagablatt ildr op het oogenhUk in hot Itjhenhuw 6b doodm bevinden Verder baeft het Tagehlatt v r nomen i at het volledige aantal alachtoffana Vnn 4le atnuttgevechten in le laatate woek ongeveer 100 hedraagFt of nOMelüon van cnder dit getaj De meaeta van han warta onschuldige voorbijgungcra g a w ait B j een huiszoeking in Uobknochfa wonfcng zijii di n vrouw loqn dochtaar d Uenittbode iiJdel m hechtenla Mtoki en later Aeer vrO gelaten Dwftrt haeft m ii ten deele zeer belangrijk matat aaJ gavonden dat I i bknecht in een ki aad Ueht stelt Ook amlere bpartlscbe tetden ala dr L ea juffrouw Jacob aecreterea van ien SpartacuabHK werden gevangen geakoma Hoe de heeren dikuyl optraden blijkt uit htt Volgend relaaa ateatlagnacht om IMn uur varaehMn i tot overeenstemming te hebben kunnen koraöQ omtrent de kweat van 4e miUtaire in tenventK m Solen Althanis de kw sti is Ul1 fHt 14 Tegelijk vei laart het Fransche persbu leau dat wat o k het aaaitaJ veitegenwoor dig s ter vr descoinXerntK zij elke staat Hlechts recht op éen stem zal hebben ZAierdant zal men overgaan tot de aatiwuziflig vaJi de bureaus ClemeJiceau zal we ultua volgens heÜ mnsche persbuieau bj Reclamatie tot voorzitter vioMen gekozen van ie eerste formeeJe zitting van de pre litnmavre uitergeallieejde confe enti e welke Zaterdag zal plaats hebben l a Echo de Paria meldt dat de conferentie zich ataiitonda met de Russische kwestie zal l eilg houden doch volgene de Matwi IS ZB ifiateretti at breedvoerig behandeld De Mwlin heeft gemeld dat de geallaeefi den zullen eischen tet het goiad der H kfi bttiA naar Fra nkfort aan de Mam wordt ove r g eb racht VoJg m do Echo de Parts zal f och erop Btaan dat de Duitsche mititaire overheid boete doet voor alte ioorden en wreedhe deav 9 fiiwmsehe gerangenen igepleegd BÏy tart verlaien van de zalen bleken de on ri ai taw it e lwffe zeer voklaan Clemenceau zei omtrent de nieuwe voorwRftrden win den va ian téMMid wedoen daar goed werk M ie 1 besloten dat DuïtBchlwtd m ruil voor de woweaottin f mat levenamididelcw floor de geaJlieerden alLa 4coe rvaiUK era m DuiiBcbe of onsodige haven aam de gealLi eeixlen mAt oveedrasem iwotxr het transport van leveRsmiKkielen welke de plaats van herkomei fiif tiartemmag d Bri aii ook mof e L4 i BMTi8 ais éie door Ctemenceau buitw de Fraawcbe delegatoe ter viredescon ferowUe g koudsn ia waai aeh nlijk omdat de Tyiger hem oen te weeWe persoomlykh feid en al te wUMaeabomlaohtig vum zal benoemd wandea aLe I sinweh vertogen woerdi ger aa d aomauiisaH der otHxEeifinitne die een ja fiport vw ilen volkeilenboMd aal moe ten uUbrettgenk D B w ge M 1 nu g o en wd Hozeide d t 4iietn Krosram van h£t voUcere Viefbomi uvtidiH kidryviB fawteai In het eerete Mijji zwll id groote g B m4 ude mogfia Oi0im a de i ort g ffewauuun hebben nTvrachtautoinobiel met daf tig nwde aoldata en baigéru voor den JuwY ierawtnhel vaa eundHch in de growe f rankfurtoratraaaa Mtt handgranaten forceerden deieo de 4 a rdn valloiken en dro n den winkel blnnon Dnor pdcton zij den heelen voorrud dia e waarde vMi vri hoïulerddui zonden mark ha t In terw l buiten ttnge gowapanda nmnnen op watftt stonden Twae aoldataa van de veiUgheldeWBcht dje te hulp kwamen werden in een vuorgavecht doodabUk gow end Intürtctwtt kWamflti ochtw revar j Ui an Baaveteo Hflwr J UH w l BJhf Claudia haifloW zijn vad r ft eo loï l on aijn Tanr de gort w Trowr vaaAil laad haar iKap ingen biaCl kvonalj nift baor b Jzi Hidp Mrgtn h dlobt liJ hii getaW van dtn kiuiop en prevelde h l YOOT rfrt z 1 cl Iwii oor hiwi Ja het tl ren gezande dag aiJn aia hi in bft hwh van ÏJarffch boinl eongCLg mdi dag od lati h apoad geKcbMen m n gme atj good fMdal Dartrna ging zij i IotfteMn naar eeu dl or aan den legeuot rg ïaett kaal dar kaniar Aal nut z a zij iair zwart zlJdM rok opUeMentfe m in een om ti dttMl tetdi i ar baar oudin bril Haar denic je dw ik mijn ateon luA g latra mrmr H ft leOMnfl aa ocft Ja xr Ze rteke op het llkeunC l la da eetkanitT zeg Ji V M ie auw hnlm mijn llmlingao Wei darvea jelui alai la het donker Ie lootten Xulka dwaaa hajigé kthder nl O Jij dan Omm t aii i nof io i waar iut ta t heb bal dikwijls geopand om n een beiaer bafr iwitwIjA te g4 v Ik weet no aad dal je ir ved van lOeW O moeder riejt mevroi w IWpMotai uil Muur d D Joag a kmr bM nik een boo jhafi tt ttiat Ik bt Uen 10 Vo geju gfrmchtenl vA Uegay zkhgebeld M han we dende ik verzoeku t bediettkeii dftl h H meisje eveo wettl geborea ea goed vcrzor ia ie ala uv eigen kinderen iQ ralseehlten nog btterZwlj vr iTv zei dokUir Uöuusvoor eon keer do zahendien toon ergetende dlea luj aan l zL I od rfcbruikte Jo beat oi eschaaiud Ik zat met njljn Biftoonmoeder over prekenje den dlenet op te zf gca Z dat dioi ngen dadelijk heeo aal en als luj wachtop betaUög oDuiÊl hIj faet meisje thufcbracht kan ie tteni ve ea dat ernlotsToor hem ial B Deze loageheer zooV er in do ge heele streek met geen lantaarn te Vinden w te de hear v Darrooh de oenlgp won van lord Boanbii tui Darroohl MegBjr veriloiMÏ giie de titela van deii baaap zooate een heraut het zou dwen Hrt was veRwobtUckoliJk en orbatmeJIilt toreiw d9 o i enbUUcelijke verandering wr te nonMb d e het elaet van G tfoawd BEAM OCtEKpORFP a JBitHNHrMJ WAI8VISZ die meda aanani w d n wh amib hartol k dank oten voor d velabijkan tbb briaDtitelliog bg hnn bnwetf k ondarrondan 376 15 Pen Ha 8 U Jan 1SU8 Voor de TeJe bewwen Tan deelnaming pader rond n by het orarl den va onM liava Doobtac Ziutary Bahuwdamtar Ntoht an Verloofde M WHhafmlni Adrians Amtingh Vanriwi lb tai u w i OB ai hMteMjken dank 16 381 Uit aller naam i j w F Aii iiiaH m ltm 1918 Eül is Ie tar geirraaii f MBvafuMNCito koop flnrugd Ir rad afft Sttlnkad Br i iidar ao 376 bamtd Oaadwibs a Mnaf 13 lesTflpmitti Adrai UndulUMi 39 4 HiMr Haeft n TURrUA SKT H al baaooht Wilt n aan fgne iigaar an toch goedkoop J dat II dit nw adMa Znt m Toordaalig aaflfeo d MjJtoo £ tigi attai 377 10 BIOKiniInnod ldd l aMawteMrMk MK nia Iwileo mtIwlina T ioiktaitH iW l SJO Tuberculose en MMglijdera door bel abrillk olkaoiui watliu nmdw Alia knlaa 6e bur eotoik In bal bload riadu wordeo met froot luccai ar door beitredan Prijt par leicb I I 25 alkoinitll Tan da Cbtnlwh MidlHha Miitiek Jm$n M WATERQRAAFMdEBB VerkrIWaM UI WIJDSTIIAAT aOUO Mftt JiMNlIl OoM oopute en ollcdite adret voor Meubelen al i Talab Kantaa BaHatM SlaaMw aaaa laar ta vlaahaf ▼ aaraabMUMIaa Wan aaSailüidakau ïihMiMa Splat l Saklldarlla KOMT ZIBN klAt ll itt M ini utm Bt kwaal van velen Da kwaal van honderdo in onae dagan is bloedarmoede en nnwswftkte en dit js nieti geen woadeiv Hefc leven is moei l k de stryd om htk bestaan Bwaar real menichen leven op lranBeDtiwen Zoo ontstaat onver nt del k vroeger of later dn kwaiiil arm bloed en zwakke ouwen Gij moot daar goed op letten want dat kon TT eeo lang lijden en een moeilyk leven beaorgen Ml kunt daartegen waken door itqdi gebruik te maken van f Sanguinose ifaat beate bn afdoende middel Hagen bloerlarmoede en zonawzwakte Tweemaal per d K een tlnpel iB voldoende Saoeuinota kost por fl f 22j per e a f 12 60 per 12 fl f 24 By alU Apotbaekers en voormime Uroeii t n 40 S49WAOHT U VOOn MJIAKIV M DAM Oa Da Ricmtrur 2c 4 Dan Hu ii nH ii i i i U i Ji ii m i i i i m liij i Mail i M DPZnmTEIIElECTIIISCIIBEDIiyfSTOLWÜK wordt mat dwi aanvaag van hot jBedryf GEVEAAÖD tegen eene beloldiglng van f 1000 Het wonen iil de gemeante ia verpUohteod geeteld Oeroutineerdan anietea da voorkanl 378 22 Aanmelding Jvdór 1 Fabruan a per adrea BURGEMEESTEIi imn word met idea aanvang van het B drijf GEVRAAGD ifgea e Dfi bezoldiging van f 200 Hat wonen m de tgemeante is verplichtend gesteld Aaomelding v ór 1 Fabtuan a pef adrei BURGEMEESTER 379 18 ASTHMALIÜDBRa Her AstfapiBpoedvr no Apotbekar BOOM ftk btf laademiaf dIrMt verUcblla bi AtOiDc M dairalt roottkototait Boritben ui dbaid ea BoratbeMenmint Verknj bHr ia d nsMt AeotliekM ea Brullttwiiikelf Jo grepi mIoIm 4oo a f 1 25 Varitrijihaar taOonda bij AntON OOP8 3 4175 14 Het AdvertMfiebutefii T B De GoudsclHi Coofiiit MiXIT 31 TILIE iSau hétor d piMteiatf van ADVBRTBmiErsr in Ito Ny lwi l ohe en Baitenlaniii he ó int en we hM 4 en endere periodiekea nn4er eeniMo nHW l M din Wtt ttmmnmmu van n aK mtOmrm mmmtim voi io0nci r loiioheiadOT w r e G IA XIS ▼ Bril ekt Haar BchebiKimltm vcnvaarlooadï aaac daaa Umai r Oi kcb KOKO vaorlllur ii a£ n M Jur seknlM ca aan kaar leabairik keb Ik myne werlde van lv M s6a a Baa Kual aak UflL Qesaad Hur lekftea eprael n oiaMede ea btfla viodaii VW AaotbckCT Dreglat ui kaoa een üescti KOKO vin 1 tebrnlh bet u Ugtii aeoiili vaar laaeliiew ca bal dan er hal ftraebn San ndaaM HcIdiM Niet vette vlaeutnl r aeeaMaal en HeanHd Veieleriil de kllerea ea deel dianet ele een Teelowin vaar de Heer varlala Vaaiteal kef pIjrtM el unvellea Hoatdetet ca Reee veiawrnan nedel mee aaaw aan aa keer lUiKdu beett aeaeareakelt hel eenavdi p hel Btn den nil en bel lecbl In eeec nader euttcke riehflogen baretelt het Hak u Wf Uellw laan dwaie of maugil kt aiteliii I un Kkka nuar y nigaa anmadaa vol dal ab Zatw waaaiaMdal vetr kiX S Haar leu wdv rnfaiaal M kaa avaaaraa n Wadnr overal veckrljlbaar ie w de bao da prilaen f 1 0S f a o i Koko cbampooind poedere au ea di It i I per pakja dBttreau tot FuMioiteié van 3V eten8chappelijk Ni e uws Kélsenlracht 153 Aniterdam L libgraoht 30 CURATQRIUMj HmrInPaiafe Lid SaMa JUmer S Poitmu ScboDlop leaer P J Raayi 14kafa Oud gecrelarii Oanerea der Rijkiverzekennaebank W N Wnt rdllPV D Oep Uii Kol O 1 L Amerefoort Stertlurn Mr A W iacomatti Oud Ad Ocaal in Ned Indi Jf i Calkeaa Bmuadew Lid Oed Stelen BurCeBoeeeter een Edem en Bcboolopciener Oofritf Oud Reiidani een Tarnale AESCHRIFTELUKU CüRStJSBFJ Under Jaidwd ven 80 bakaada learkra htOfi onder wie Jok B ab a Dlrecteer naee HandaliacbonI Mr Dr J Bl at n DIrceuur eenar Tnebucbnol Jhrr Jaa Palth Jounialiet Dr A A Pekkore privaat doeapt UoivaiaiiMl Dr A J M aarlaanaai leereat HBS P H van 01 tel l t ei Handniiaebopl Jl rot W C f a Ornaff Hao eereer UnJTerajteit Ulr tt Dr A HaIber tadL ond leereerjQjm oeelam Dr J M HooKVlIat priveel doecnt UnWereiteil Dr C HuysmilD eccoua Uttt en endere muuna rea naent 20 leareara HBS 7 Mn 10 de Rechten 7 intenleerf b eccflnalwMfl aruen ene worden door one jeorjteMieeerd meer dan 400 chrlttelUke nraukiu o n STUOIETtCHNIKK STAATS WETENSCHAH ÏN STAtENPHDE MÜZIEKGE8CH HARMONlrLEKR JOURNALISTIEK OaZONDH LEER klEXH SPRERFN GOEDE STIJL VLUG EN UOÉU REKENEN PMSabEN 08BNI0U44OORBCH RUMISWl HALEtlOq LATIJN OKJEMW ESPERAN WrSKWND 80MBIRU Dft NATUURX JNMC WERKTUI IKUNDE EUUnHOlTBCHN TEEKENEk BOUWKuifDE ALO ONTjWIItR RHETORiqAu JSOEKHOUDBMk iHANDGLSCORill DMINISTllArO BEORUFSSECI AME FTALAGE N MtOANISATIB BEUROTeCHNW STENOORAriS olCHOON HkUWBNi u JfEDBRfcANPSCH PRAN9CH DUITatH ENGELSCH ITM I AANSCH SPAANMH Mdjnf per brial voor aUa azaBeaa voer alia inkUa aa b ro paa aarALLC aetaa LO an MO ALLB prae Ilkdlploma a StaaUaxamea NourUat Mr a de Rechtaa aenentlta Adml atratle Actoarli AccuaaUata Oadarwflaar Bouwkuodlg Opslebtar en iteakoaanr Oprilchter Wkterateet BedrlHalaldar SaeretarliRadactaw twHijtmlL 7 1 Illrjusaen voor beginnera eentgi t C Yorderdaa meergevorleaden en rergevorderden u iuifin methodai PeraosnIjk contact tuaachen docent ei ctuaisU UltatekemI correctie collectief eo iadlvidueel Bl iJl e4H aditUiw iniarer oganden iMnaen vanauna Studiefond pfelUaaraiaH Ohaede re Itaten wie werkt slaagt Advlenen iaxalqbiSeraepalieuM Voor luidere mlKhtmgen man m At itttenuianl ritlu bnrhurr i Akiiai ron tü pagma t M umlhttdi ai A httrHKbr M tuVf $ EEtVOiDZAAMZliN T SIOUILLONBLOKJCS J AHNIKaiNTCM UIJSWIIH dSt dl IEDER Ha astre cht Abonnemeqt e n an advertenUIn talk ftfiji op co ieriijlt hmtfd in t faav V l n i a h U niM e eluUifti bMitiari daarTan a dia roapan w toe voor da GOÜDSCHE COURANT en de HAASTREOHTSOHE COURANT wtwdea te I HMutonktj tynaannman door oneen A gent I SCHEER te HAASTRECHT n CEBBUJKT TEGEN GRIJS HAAR IAKIHjAAR S AARWATEB ka beate aidja lelu lle kaW diaktaa eooeli r e in k e2S £ 1 M val en aitTatlaad haar Per ludnnn ri iawVerkrIMbanr bq lANirON OOOfa ro lal Geada gobt ttikt men Fédora Haare klennel Ferleot Gegarandeerd onechadelgk II Jan Blanve Ejculs iVmbwAüfau EBBO 8 u So D RtuM VaraealiM voor VrijniBlt HarröimiaD 29 Januari 8 uur Zaal Oonaorila UUvoarine lliaiia Overal verkrggbaar k f 075 Onen 126 per flaoon 316 30 g Veiirtabaai te Oouda bg Q v o 116 Je BERG Kleiwegatraat 16 ANTON COOPS Markt BALT A DE JONG Oo Ü aKen 31 H P VAJJ WIJN A ABDSN Kleiweg 77 B miiAi a PlPPP i Woensthiy W biiari Wt9 fioiMHE mum VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTÖAOEN TBSÏn5ulS JÏSSBHS tv kwartaal ƒ 226 par week 17 cent luet eadateUady yT TfLlB nar aA 24 eeat avaral vraar de baaergmi e O Mlae iNoïzoNBBN MmnsLiNsaHt 1 i i tt i § dU Hén ohm tt tt Op da veeipatliai M kM ar waan MAXKT 31 GOUBA Mnwiken aaaaleei daaei eaiicaeiei i B aea aae Iw MmammMi V j i2j m den boekbaadel aa da i AOVI RTBNTlEPRIJb Lit Geaida on MMtkakeai lukninni l dot doa beaaraWae l i MfOla rrM flffi rafi in r ƒ O ai Vu biiLtoa Geudk aa daa batH ulae li rKola ƒ 110 elke recel nieei ƒ O U Advortoalian vaa pioküaiM vooaaakal k kodH iSk eeiit P r Tegel Adrertenben ia kat Jitia jiaoioMr M Oeariac e dan Gaaoaa adveo eaUky fcqanwta neMaaitafaa b auitraat let aaai ceeieaa ptSo Oroeta Ifttan en raadaa avnlea berakoKl aaar plaataruiattk AénrteittWn kuf a wenlta IweMaAoa deur 4 delAren Adverteatiebureauii a eoae Redactie I Tclef intera 945 Bureau MARKT 31 GOUDA verzoek u deze zaak jneA al e moaatyken 8j oed aan het Congres wor te leggen Ik ben niet bij machte in te wen hoe wt de bo3lkssen le macht zullan vinden om vrede te sluiijen teazU dit nUddal om de vloedgolf vajn het anarchiMne te tuilen woixie gelwztgd Hij de beiaadalaging over een peciale re geling waardoor Wilson s aansporing ter kennis van het Hms van Afgevaanligden zou kunnen worden gebracht verklaarde Cantrall dat de regeeflnger van Lngeland i rankryk en ïtalie cornifipasiea hadden be noeiiwt om dift toesta iden in de getoisteixle landen voor welke hulp i ordt gevraagd BI te gaan Wy kunnen net wagen te weigeren ona naar dit verzoek te gedragcT w lie WIJ on nati m er behouden De voomiaüj vwrMtter van het llufs van AfgevaarfllgHcB de Repubhketn fan non verklaarde emrier appkwi van de de n Qoriitan dat het Congres behoorlijken teim aan den President oin de vraagstuk k vwtwvoor doze geateW W8 uit te w i ken n t behoort to onthouden UkxI Republtkaiin die IJirl ia van de eonimuisi voor de krwUeten vertlaarde daarentegon dat dit een eiite ntap zou ayn an de mhtuig vaa vrade over laad leiialotte eclttw tiealfc h t Huib van Af gevaai lagden het onfcWMrp op de leniging van het voaddedgebi ek met gioote meer lei hpj 1 van stemman aanpewmcn Men ver wacht dat do genaiU r ich ook spoodjig me a a at vet HA OEN OORLOG de I olen door te laten opdat lij Litfiauen zuHen kumaven ve i d dt pBn heeft de geaatdrift der P rf i nog meer ahngwffal ortl ineai is bwwyn van de belangstelling dér geailiMrdMi in Polen dan dat men gfoofe erwnchtingei vtm de rWniHaten koeatert Iat Ktaan I oolMhe ufdertlniren Maftr om Volko lak an ouidm e bedreigd atetien te be zetten n aar hot is de vraag of de Duit acheia den gang van zaken met tot het laatatt oogenblik uilen tiachiten te vertra gen Poolsche troepen hebben I einberg van het Voordeoi uit bevryd Ueneraal Romer ia de fitad Vrijdag binnengetio ken Sindsdien ontvingen de legerautJonteiten te Warschau telegrammen van hem volgen welke de generaaJ die het bevei voert over de troepen ten uiden van Lembetg een g ijkaoortoge at te 1 begonnen tegan de Roetheeneche Boljjewtki die in wanorde ep de vlucht sloe n met ac Sterlatlng van een grooto howeethetd oorlogamaterlaa en ruim 400 gnvangmen die tn haitdctn der Pdlen vfelom jiniei aat DeheitJai hedft de boUjewikl aan de rlviei de Koema ui Kau ail em krachtige nederlaag toegebi acht Na Usee dagen atryd zi i Alwiamira en Gi oa ovki beaet It lijn 12 kanonnasi buitgemaakt en meer dan 1000 iian gevan gen genomen Het Joiwnftl óm DébataMeelt mede tUt de partij dte le republiek I uxemburg uit nep bed tien heeft e i offjcieele delegatie naar Parijs to zenden tcneiwle i e f runsche regocrM e m voorstel te doen ten guns ïe vttn annexatie van Luxemburg door Prankrlik UetermHtdag om 12 ur waren ia het Ml trfifl e nmiateric van Wn ei l in Ipc lie z i ken de volgende cyferb over de verkieKingf ultalftgan bekend Beaersche volkspart b 1 r2Ull aocïaal democratn 91 391 Duitsthe vOHcaparti 408 O Be ische boeb xl 122 022 nationaal 1 bpralo pirt 110 n omiTiankelyke so iemo iuten 74 i 1 j van CHid roffl fn ld vv pn ni ide is tjyMi par ij 8236 Op het ongenb k Ditbreken nog de atmt Dliiinteen en 9 dis tiiften n MÜncken stan en loi M i ii eain erf voor 1 n lie cruchcn lamblag Honden den 2en Petiruan m de vi U i i 1 t vindfen De V n ebt bpiet tj ljfftantowtedtm hebben evenwel geeistht ilat re 1 g m Janua ruil i Aord n geh i can O iiHicMl ADCuif r iitÏ0i BottiMieoM war het pel f Be V Hrg i e l i mt Wllsorn vnrmrt vwedscrl voor Fiwpwi Tog n da Bolqjawikl Woil tw il w B r Sovfottrveiicm Ve verkwMiime in JtoïevMk Do SfuirtaGiSi in tvaw M n adafiii op de vradAaconferentie met byeenkomen en d voonvaardea m Ae hooMre len vnn h t voftartnvarbond vaat stallen n aich verbuiden om ze nu en m de toefeenwt ira e levert M cn wocmt nu het op gaan van het oherm over het eerste betlryf by In het tweede bedrij zal men zich be g houden met het opleggen vam de vre deivoorw aaiden met Inbegriip van herstel en waaïJxögcai aan Dmtachfand Behalve de iijdiitaiie waarboiTgea die in het vrede i tiactaat vooigeBchreven worden zyn be atiaff ng J an de luedadigpeiie en het oplejfgea Over den briöf van U Franache legeering aein d i Filgeleche meai zie ons blad van jiffteien over de afiie in Rusland achryrt de Ten De telwt vam het o MÜbt seh fnt ju rt te zijn naar de datum a niet jumt Het TlaïTclwhe voorstel pi het Fransche ant vo mi datecren miet van begin December Het Brftsehe vorstel is zoo wij ona met v er n uit do tweede helft van Decern ber ert het Pnniflche antwoord is van 5 Janunri De datum vorgis iLng komt waar wh tnlijk hierdoor dat hrt voorsfel en het nntvrswnii deel uitmaken van een briefw me laig die sedert lang duurt en die eei be langiyk om te lezen zal zyn wanneer de geaiheetden he van pas zuilen achten haar veiled g openbaar te maken De hoofdredac tour van de Humanité en zijai vrienden doen alhof if thema getooven dat Ijioyd George h t boUijewisme beschermt y nullen later alen dat de Bntache Tegeer ig ome gansch aadeie bealaeaaigen aangeradoi heeft l tt Warschau wordt aan de Times geniekd d d 12 Januan Het Üoisjew utlsch gevaar ia gedurende de laatste dagen wederom dichterby gekomen langa de Noordelykate nrnn de drie spoorlijnen die maar Warschau voeren De Balajewikd rukken op WUna op an ber k teil Ztfkuroe an Unuiy waaideor zy eee nFlet i rde bedryf Zdl be tAan mi de by etaroepujig van de ialgem eae conierentta tailo uk jftt d teekoning van den vrede om dezetide lag en voor alle nwUea dic z ch bij het veübond aan lvnteii va t te stellen eti na iKiewtoeJc van hun geVoof rieven zlilteit de amiitiate Aie aich aanmeldtm m liLt TftïbMid toegelaten wonfen m U t trFthi lande doelen van hfft ryk ko nffin 1 4 r chten van etiakingan De SpartO citrs doen llepwege pO0MgF t om de ver kiC7 ogen te late miaiuklten In de republiek Ouxhaven waar de ma luii 1 lAter I orpiiichan gllgiültoi o 7 il bandM langzaam akof hij op dat oo tlillk ainbulifllve door do VoorElenig h 4J wa giro pen om bij to i iaan bl ituti itT i er4 an da gel gmfaf id zijn b ii zHfvbMl ukdriihklaie aan tihi 4 die veel op li r vader g teek kflik emaM n MW reWe nJets efwljt dfn v Biecr van deft aajd barer iio r hkd npijtig uiteloottt hot kan i ni t genecHt Zijn dk hi Üuüa Imcht 7ij wan iiwt Toni drok la d WLor bii do m lkerlj wet He beeaten die 7 I udood hadden Hl Hiw kii hie liMter ddrttig die Ik gt Qnd o M aaé de knaay die vol Htftiti ni 4 verUfen in de vwllohto zit X ntr atowd Btj had iiaar vo gii Ond rtii h kitiian oTir di n wal bij den Krintkninp ik braeht haar thula v ia pony De oude dauw trad swi gead nader an ztg beoi enatig aan Bij het venuaaao ziincr weordsn trok zij h i uaMr aleb 10 Lil g f Inmi een Ima op de vang 1 MhaiuMM t 4io d M er vin Darr cli kh wtHgRw Het wvtigevaften II Nfirt een foedte ionfen Carua om hu raehi op Jt eigen pon naar hut te Imngra vntalH dt xoede Saiaarltaaa diwl Ie lijkt nlu op ji vader oarn dttV l f ve van den taganwoordi gtii htf aan Maar Je raarder Ja J4 teiiA een Mddladale ria er ooH aen noe D koef Je om klata beetje merr naar ÉMt Mit dltt kan Ik je b t rzlen Ja waarlijlc Je bmt het vcofteeld vaB Je giWXwMdcr dt t nroordlga h ln President Wilago heeft een Booda ap fcjri t tot het Cojtgies waarin hy aan U agt op hat verleencn van een kreddet van $ IDOïOOÜ 000 ter besfirydJng van den homgppsnewd wi Buiwpa waann hij egt Ikkan er raet einsfttg en raet plechtig genoegbi het Congieis op aj ndr ngen dat het oor Hoover gevfaag iie krediet voor de admms ratie der voedaelvoorziening worde toegestaan Voedfielvoorziening jt thaus de sleut4l t kt den gebeeiten Ëurope chen toestakea d oplowbii tlie den vorede verzekert HetIfclajrw sme maakt stage vordwrin ren m vie telijke iiehting en bet vergiftvi tD itsclilaind Het kan aiet door kracht wor l n geehut maar we4 door voedsel AlleItaders met tt e ik overieg pleeg zijai heter over eens dat m deze zaak samenwei king van direet vitaal belang ia Het geldzal niet worden besteed aam voedsel voorCHiitschl nd zelf want Dukt tiland kanz n voetlsei koopen nwar het zat wordenIxfcteed voor het transiport van voedsel aaaroH7e vnmdea m Polen amjh het volk van deb vTyde naitncoiakteitiCin van het voormalig4 OofitenMQJHchHongaaiVeche Ryk e aanonae bondgewa e o a in de Batkanlwnden Ik g ü LB ü LB u r zoo gwappig een Btthttrfjengm heer lo Iiooren nocwen Maar haar moedtr stond op Pi IxKig BWAg voor den attl terwiil d oudt mm rouw eenvondig do hand uit atak w or aN d vroeg Weï Garirt wat rt ligt JO aoo laat op den vo d naar Airi 4au4 i honger Heb Ie tr k Ik knaajv lacAbte hij lachte bij de lier uiu ring die zoowel haar ettm al haar weord n bij iem opwekte Neen nun rouw Sdrlii zei hij Je itüi Jo 7uit eevi pot mot appelgoloi nieo naar huJfl heblH n Larua n ju jon viel d oude doauu vaa Arioland in Ik h b uw klwndoaWi r tbu fe bracltt Uat waH alitrv rl 4riel k t van n mijmhcfr zei m ntrouw Torptóehan ronö£inu 9 £ Tpi van haar kindertw afwezig w Mijn arim Victoria 1 zoo tube kKhtzaani tn oolumdilbaax Zij ia aoo Itvknc Mbn geeflt tk heb haar ai o dtbwylB gewaawcluwd niet oo lang In de bOüMuhfv te dwalen De wouden aa uw vader zun zoo nitgMtn t Ik herln oer in ik t üHW in heb gir w m d kl MJB nptf et n klein meisje wafi o leven en goef McrMtbt oyenate mijn liTO klnrleren nn Laat tk u mijn oüiö docïïfpr Ethel voaratdlen bijna eaa votvraaSin meiaje zooala u liet aanaUa iong te ClaudiB mijn lieve sliaine po Hit ia alsof ik sUjn etgea siinfcklffakln dor aen uoff eeBü dDOrt e in diM Uel aeo die a viri ndeU kt VoonWaifbaid MtjTi Ue Te ijeiige mijiAecr zei hij mpi dtm lütctkon aanhef zyiier vrouw deer 3 H Ok OUIPt Uë bst 9 tiQ4B k vwiaaU de e J F WiaftML INK VAN BOattUM p Jk vraag u duUendinaal erg ffeniel Dt lioJiKring mijn oabokendttöd in l d ü4igivjug lö begtiii eltji ontateinimu al m II to kKn htcft met zuik ten demuiB irn onnio eli Jee vtwir I de niek van meKremw mpüme dut hoar met weg wil mdtm fit aiim moet u voor mijn ta oiitfWAfliiliHgwg aantieinenl Sfe mij toe u linnin tt brengen Do daiUËB zijn iu de 7itjiaiu r Ik acem geoa weigtrln aüiil Law ui voor uw pony aor eo Al aprujtiuudo naderde de k ktwdedeuv ei zou in L zijB ei BB gtoote zaobte ba de den govlektan pony ftftben va KiOiaMlM urn de pilaar Imj de stoop Mair d knoap iiarf den oudi n riug ontdelüt du dicht bij iiienig oud s St otecbe wumag Atond an d a klunen heerenboer lt n plaji was geweet dadelijk naar hul Uivg II kcor i loaar er wAi uieie te Darrooh du bwu u4mrok of nooifeukte W een bepaaAd aar Ifauks o sija Hij h nnaeade leb bovvndAen da dfe eude uioTou w Stirling altijd viriwidelijk voor tiea wan g re et toen hij Bï Wmthaar E h op te zoeken om CTgact to wooop hierlijïiO njpe Ajioiand kruis 10 die huiPfl golijke uiet baddeu nooh in dt lumiui uöch lu de broelka Aen van Darroch èHtté va Elgd Daoa zfl doUer Torpliiohaa xoo mogiljiji met aoe graoiev nlnzaMBbeit dan gmmméiik h t eer u den he r VMS Darrerfi voor te stellen De twM melajce Ae aan bot aiMlflre elii e 4er kamer lAten keeNan haar ioiM om en oibaldHt Hat Ink imr