Goudsche Courant, donderdag 16 januari 1919

llOTVÊlttlAlM ANAtt HYI OTHEEKBANK J ö Ö PANDBRIEVEfi 10 VERKRUOBAAR BIJ ALLÉ EFFECTENHANDEL tkd a1 Ml alidhrievsii la aMiao i mlHl I ta dllRiMt 3sn f new vniliyll mor Verwaarloosd net es dame 1 d iM aoaia i iUiMad ati t H It Ivu acWnaai ca k haar I aeknOi kek Ik mjfmm racMc vaa Maana Oalvaaa asaaa liaar icaaafc Bf n i lelt ijiMiiMt attn ir k icfl neirt KtMtO vut Wtóet OT fa verkrijcbaar t eK U d Tol eo tijdeiijl ff LOS f r rita a K ocbaffl ooini poedara Bat en droof ÉB a t per pakfe Kaasfrechi Xbonneneaten en advartantMn voor 4 QODDaCBE OOÜRAKT de IUA8TilEOHT8OHBOO0Jt4 T word te HsaIrtMiht aalWtaloAMi door ouen A M 10 Jah 8 11 Sdb D Biantü Vi a JaiMnt 8 uur ZiW Odheitlaa UKvoeMt nak 28 Januari 7k uor Nieuwe aoheuwtura Itolt ToonlcJ te vao Eyadot aa Tartku 30 Jan 8 uiir Boo de Stallle L rib nxt UOhlbeeldtn van de Doei Zaü vereeu bic 6 PebraaTi en 10 FArwtrt aa dür aVMOa g u KUlkn w EaarftaMiifk Btui Oa GnkMColi V aaa lat n iaaa tm vB aaderiBgas iia rin tii nnAriBMaaK w en daaa aa la aa MHk a r in Da bd aan de veordeDr tfaai tovèii iZijn zo heuiBudi weg waa Uceter a e te waag twet dagen later toi u o ontwaakte n Mt 8y Q et iiaar ht eiige bogen zog dtaau den ad D Inhoudende om hel kind niet te roe te Wf ea Ja Hp eHng lo zijn vertrokkm lob Mar nie4 mijn scdmapje i ze zullen Jo wwll meer plageoii Megsy zal jt bowa ken Laag volk dit het je u oeUijk heeft fenaak t mogm de pad en de Balauuwier op hun graf de woi t houden Mepiy het ïijil mijn nicbtje e mijn nerfj ƒ Ja da wnn Ue ay maar al te goed war dat W joUw eohuM niet I Dat kan jij niet heipeii mijn lïevellngl Ga een recht op ikteu en eet vat van dese heerlijke vfewmbpat l Ut boud er nlat van UagHyP Z4g dat alct aduspje Br Ie nooU M eAW Stfribia gvwéaat eaiji EleeMaeiie EMiktelJ Eeo is Ie lir pfraajl f MR f iqiar ia oapfawaagd In Ooudi llaftt Stainkiila Br ondw no 876 traroan Oondioh Osomit i UIT OE HJIin TE KOOP I au Hl goad aft trianw is met Tuiii bvrattaodo beniden voorkamer met uite tunchenkamertje en tuinkamer met kenken en kelder enboven oor on Ëliterkamer mottusschenkiimertje en bergplaats gelegen op moaion stand te Öoudate x men groot ruim 40 ArenKoopprij f 7500 25 Het pand ik verhaard tot 1 Uei 191 Voor nadere inlichtingen aich ichnfUlqk te vervoegen ouder no tól aan het Bar Ooudsohe Ooarant Markt il Hoelang I loopt Qe op Uwe Soheeuen f Hoelang loopt ga op en paar loolea ii 15 Let daarop als O U 9ofaoan werk ter reparatie brevgt by Sthoenmakirq J f DAM Kiinritr BS Ttltph 33 H H ROOKEIIS r Weer ontvangen een partg fijne Sigaren Wie nog wil profiteeren maakt van dit aanbod gebraik Flinke voorraad Praia ea RooktaiMk lage pryaaif en loti aeai voordeeligi in Stgafetten TURFMARKT 54 vooR oEiamxsaax II aen geregeld gebnuk van Fidora a Haarherstetler noodig om op boogec onderdom een prachtige haartooi te bebben Fódora s Haarherstsller li verkrggbaar te Oouda bij G v d BERG Kleivregstraat 16 ANTON COOPS Markt BALT A DE JON Ooathave 31 H P VAN WIJNÖAABDEN Kleiweg 77 4471 25 Aai bolttHa D Aam laniaK vm Apotheker BOOM iie i tpoedif ia en uitwendige Aambeien oowal blinde bloedende Hat jeuken hourft kinnen enkele l ea eheel op Vei ri ar iD iJc ineedte Apolbckcn en Dro iiiwin li Varkr fbur t Q atf l bij ANTON COOPS 4 4176 9 Voor allen e die ttA Kwak en lusteloos geI voelen die godung vermoeid I l4n oodat bun alles te veil ia die na sitputteode ziekten motp weer op kraobt kiuinan bimen die te veel vergden van hun kraakten of die door andere oorsaken het weerstandivenno gen bebbea verloren is smvGuurosE Sehjke ijpnn I inmHn versterkiD Bm iddel van den eeraten rang dat hUo dorgelijke middalen vór achtor eieh ja dat snel en afdoende ingnjp de oorzaalt van bovengenoemde kwalen en door duizenden in I en baiton ons vaderland metdankbaarheid wordt geroomdSANGUINOSE kost per flaconf225 fl fl f1250 12fl f24 By alle Apothekers en goedeDrogiatem 38J 40 WACHT ü VOOR NAMAAK VAN DAM Co D RiementraK 2 4 Den Hai Van der Mwlm ONIX affcomaül van de GheMiadb U dleeba Meet aahap p M MAnrere te Waiergraaftaieer ia hm oiddal dal aa brulk Tan 3 bai ladar li d f aaa Gal en Nieniteeii voUi OMa gcnMst BmIim OQigkwl llék a BDndar piln Prjji ft balilf f 2 SO Vwkrlllbaar u Gkiad bij ANTON COOM W kM M 11 4 11 Jet Ad rertentiebureau Tan Ofl fieuiisclii Coyfaiit TELEF 82 MiBKT 31 liMontt ét plaatiini Tan ADVfiRTENTffiN in alle Naderlaodlohe en Baitenlandeohc dadan weekbladen en andefc perietHekcn aooder cnide prijiverluMtfind V iMCdMicniiB vati é n af Ohrffl Mo l voKtfoortdo laHahtntfea wmnm OKATIS vemrekt W W0m Bestel Uw Drukwerk bij t A Brinkman St Zoon VBRKRIM3BAAR B ALLB SOLUDB 412 52 HOlLOOKHAKERfl EN OOUDSMBDBN Bureau tot PuWiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keizertdracht 153 Amitardaia Lell l t ofat 30 CURATORIUM HeorI Polak Lid Kamer S Poftmas ScbooJai ien r P J Staaymakers Oud 8ew t r i G a r il der RiikkT r ek na4 b nk W N WUUrahovao Q p Luit Kol O I L Ancrafoort Ssenlarii Mr A W JeeoantU Oud Ad oeui m Nul Indil H J CalkStn Bu ieii Lid Oed 84 tMi Bur ein Ml r t b Bd in n tanle aia J Oenttl Oiid Ritid u Taruia Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leidlnl van 80 bakeoda Uerkraehten oaévt vie Joh BOnmaat Directeur eeoer Htndetaacbool Mr Dr J Bf atm Directeur ecner Tucbticbool Jhr Jan PMtb JouraaUaa Dr Aa A PtfkiMr privnat doceat UaiTemieli Dr A é M Qartoaan leanwr H B S P H vm Qt ctal leeraar HaadeJaachool Prof W C da draafl Heoflearaar Uoiverailelt Ulrect t Dr A HalberiUdt oud leeraar Grm naaiuoi Dr J M HoofvlUt privaat docent Uolveniteil Dr C Huyimao accoun laat eo andere maniiea ▼ Daam 30 leeraara HBS 7 Mra in de Kechteo 7 lagenieura 6 accoiMtaaU 3 arUm wordea door ooi eor aaiiflerd naar daa 400 achrlttdlik ewfwaeB e BOEKHOUDEN HANDELSCORR ADMrNIITRATIB BEDRMFaRECI AUK ETALAGE OROANI8ATIE BEURSTBCHNIKR STENOGRAFIE CHOONSCHRUVEN NEDBRLANDICH PRANICH DUITKH ENQBLICH ITAUAANHH PAANICH ZWEBOICH OKENSCn NOORSCH RUMIIOH MALBISCH LATIJN GRIEKBCH BBPERXNTD WIIKUNDB iCHEIKUNDK NATUURKUNDE WBRKTUIGKUNDE ELECTRO TBCHN TEEKBNBN BOUWKUNDE AU ONTWIKL LOGICA RHBTORICA aTUDIETECHNIEK TAATB krijft V door het eten van voedael dal U siet verdralen kunt Dit ia echter eniakkeli k te verhelpen door feregeld ni hdt teh twee Abdij lableltan ih te neoten Ook bij een alechte eetluit een bcdorveO m i meafpi n het xuur hartitatfr n ldéelf kheid een riekende adim eh addere tnaa onfentakkett worden Abdij tabletten leer Icroamd ala eea probaat ea aaelwerkend middel WETENaCHAPPEN 8TATKN0RDE MUIIEKGEaCH HARMONIELEER JOURNALIITIKK QEZONDH LEER METH SPREKEN GOEDE STIJL HXND8CHRIPT VBRB TERINa VLUO BN OOBD RBKBNBN FRaBBLIN iUJB Abdij tabletten Oplaldlat per brial voor alle eiaaaaaa voor alle amktea ea kar e epea voor ALLB actee 1 0 eaMO ALLB pracMIkaiplMai a BtaataMaaiaa NoUrüMt Mr ia 4 RaebUa Oeaeeate AdMlalstraale Aciaarli Acaaaataata Oa erwllur Boawknoilf OnUhter ea leekeaaar Oplichter Waterataat BedrqtUerder taeraUns kedaeteDr eas eaa I7t ISO CaraaucD voor bei iaaera eenigatlDi gevorderden meergevor denden en rergevorderden Aangename mathMte ParMoo lijk conuct tnuclien dsceat ea cuniat Uitstakeade correctie coUectiei eo iadividueel BilIJke condlti8n niaver ogeoden kunoaa van one Studlafoada pra4ltearaa Qaada re Itaten wie warkt akagt AdverteittWH en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor BerKtA oudaDorp door Adviecea ioaake B a r eefikanaa r ar ei i a w A Boom Barkanwoude me de intereaaaaie grakfindmnt Men vtrlnmU neh Jatrdoor M tmt aWaeCrlalflBaft a lU vaar Beikeawoada AahterBoek door 1 üMEif hiiiitii mmi Nw rnmti lfé Jim §ms Vrij il iT JTiuiUAri iUm mmm m 3STa ®aa w e eirl d tniSsft©a3uti bl k L Tröo3t C3 ona dL c xx Oaco stxeDice VERSCHIJNt DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INQBEONBaN MEaaWWUIMiaN t Op ds TiM p laa t keet r Oewona B verteeafeaP ea hKeaoBiNa aMdetMiateB bt seotnat ta attt imtt cMMsn prtld broott letUtVaa rsaiM Mtfai keiehn i 1 14 retela HM elke nttl i j aatfttuV Bett B pe kwartaalTzisr per week 11 cent met ZtadafaUad p k ania l ƒ JIS per week 24 nt ertr waar de beaargiiiï per lo i r feecMe FYkrt ïi pW pwK per kwartaal ƒ 2 73 mot Zbrndoffsbrad ƒ I 65 Aboanemanteii wordeil daroF iks aangon n 8i aan na Buceau MARKT SI GOUDA Imj u h k er ten den bockbaadk de peflkkaaterea AOVKRTLNriKPRIJS Uit OoadK n otutraluo Miooreaoe tot den beaorikriax I S ratebi f m olke rafel inaer fOÜ Vaa taiMa Gouda en dea beaorgkrlai l n ahi ƒ 1 90 elke refel meer ftiA AAymtmMn vao publieke veniiakel kheden liü emt pA ngtL AdrerMntien id het Zaterdacaanaaier 2t i boeataf op dan AdMrtsMtmr kaaktti weMsa tagaaUWÉl dior liiiiiitiai iw vaa aelMa defarsa AdvertentlabflTeHux en aa ± miniatrade 1 Tel l lacdto Hedaeiiei mmtgf Taief Intero 543 atpiMa tfSaaui B reau MARKT 31 GOUDA tetnborgirf he eru Badcnsdie rogeenngei over haiulijpj waann o a wonlt gezegd Ondanks alle pogingen zal het naet gelukken vAór dun l6en dezer aan do gndelde eiachen tö voldoen De uitlevering van het voreiachtfl inaboruutl ia miniengevalleai met de dem bilLsatio van diet weatelylt leger Daarenboven heeft de revolutie het apoorwegver k pGr buitengewoon uemoeilyfct De regeenngen verklaren tn het voUo bewu t8ijn harer verantwoordalyklieid dat z i uUea hebben gedaan om haar verplichtlngmi nu te komen Zlj jttjn bereid om aan afge vaaidiix len der entente volledtgo inzage van den ïitoat van zaken te verschaffen Do beaprtkingtm wtr ÊÊi ingeleid loor liiiïbergrei den vooiz tter air Dultsche waj anstilstandscommis3re Deze ontw kkelde de volgende gedachten Het Dnltsthc volk vJl vreilet de geallioerdfe regeeringen willen ieta nrtera Ook nu spreJcpfi ziJ nog niet bver vrede maar Llechts over verlenging Van den wapenstilstand Het DuitBche volk heeft de voorwaa den Voor den wnpenjitlhitand vervuld tot aan de KTcmzen van het mogelijke en voorroo er nie viA rwaarden nog niet nagekomen ijn is dit huaat uitsluitend de achvld onx f te enstandera Zoo b v wat betreft de overdracht van verlweramaiteriaal Op 6 Januari haiodeh de geallieerden overg iomen 1821 loconwtieven 63 J04 spoorwagens maar gereed om overgegeven te worden rtondeo 4907 locomotieven n 103 523 spoor ti ekkwi vertooJMB onder het irtnmge om Btjge © n krachtige uiterlyk van desa of gene intoTRationale belasthühoffing Wïrt p n prettig vooAiiWehtl De trekkeai vtfn de mamehon die in volkerenbond landen moeten betalen zullêh wol met minder stieng art f meMtr Preanterrt WilBom bMrf er van af geticn amar Verdun ai Reinft t gaan Hy wil oo iB in bepaalde kringen e opvatting ter conferentie komen als volkomen pnaf hankelyk scheuiareChtCtt en hy vreest dat de aanblik van deM afs huwlykhe ien die jhem zoo vaak beschreven zyn een gevoel van haat by he n zou kunnen opwekken iat 7un oordeel zou kunnen leH gpoote rïweilU khedeii voor zullen dowi fs watdo k o tieder zpebe reft sch nt Wil3on er voor vinden te zijn om nu ei wnmaal 11 politie ter zee noodig is hot pol ctoezicht op dragen aan mogendhe J die ongetwijfeld ver d e groot macht ter ee beschikt Das Engeland triumpheertT Laten wij iet op de beetiastog vvéniitloopen I De GVbe schrijft Het IS bekend dat 4 bolBjcwik L reeds rroeger Woor een verjf liHt te vinden wa ten Wy Jiebbeuv mt v gMwuwbane bron geboord dat zy vóór zy den vrede van Brest teekenden de Geallieerden liri ben aangeboden eew af ssonderl fkon vrede met Dultsthl nA t9 wea8 eren op voorwaarde dat de ge lewrdon hen te hulp kwamen Zelfs loopt tgerucht dat z j bereid waren een deel de staatsschuld te betalen vereenko de met de bedragen die de minder wel ilden in Frankryk m die btaatsschuld fiaMen belegd I Met IS jammer dat wy inzake Rusland al lea slechts van één kant hooren Thans ie rdleimhoudimg niet meer noodig en behoeft tien oi B de Lezing van RusKïHihen kant met iieer te onthouden Wy wülen thans weten f er geen grondslag ih waarop wtj met et Kusaiache volk dat al zooveel heeft geleden vriendschap kunnen plmten Staatseecretans Erzberger heeft gialer iiflddAg te Tncr de verteirging van het waJenstll tandaverdrag onderteekend De bi Frankryk of België weggenomen Werktuigen moeten teruggegeven wonen Vier gedelegeerden van de Franache en Belgische re eenngen ruJlen 100 noodig in puitschlbnd mogen vastfltellen welke voerielrpen er zyn weggenomen StaatsBecretana Erzberger heeft een geéieeaschappelyke nota der Beiersche u Duitaciitand wonlt van dag tot dag eledu ter van dwi stand ier leventmudtMenvoo zieninig z4 hoofdzakelUk afhaagvn hoe é mwandige politieke toestand van Duitatiu land aich aal ontwikkelon Het Duit he Wik hoeft het veniragen wl Mnloo te wordaa F wu zou het met dulden om brodïcéow U orden De honger zou een geeetwffaoteldlMid b het volk ioen ontstiuu 1 aa ran da g ml gen ook voor de geallieerden ongewenKlit jkunnah zyn ik waarachuw u dut took uwe volkeren niet T iU pijn voor deti wertfldoorl g 1 2e Zal de Entente thani bLt d Dde v r h htingcin aangaan tcoi aanuen wi da mhuddellijke teruggaVe der Dukach ktiff gtüVangenen De rweling hiervan zou bij den voordo toigen vAde gebchfedeh Dit iefdt tot d T r bert vrffg 9o Waimeeff tuHen wiJ In d Irriegenhfeui zyn de rredesprellmlnalreii U r Reods meer dan zenviaal h éft DultMh land een poging c ed an om onderhand lftfr gen daarover te begbmm maar h t Ttréijf he geen antwoord teg MWT het g w M jridi den ofrerwunnnar taat het erthr fecM van het Duitaehe volk om voort t J treft Dit recht ia heiüg m onuntaalMar I Volffww een betrouwbtür bBncht uit R tal hAben de bolsjewiW aldaaa een tnellcB terugtocht oivlemomen Ala ooraaai werdt tie m St Petersburg uKg broken coBtrk r fr Jutie aangegeven De Bol8jev lkl geven l$i lff ndli i b acht uit van 18 dezer Het Toode l g r fhi M Rnlatid Imlt it iir en de ipoarweff i Hemel t t I fl Noordelijk front C ze troefian het b a Ibskja aan det Waaqka 200 JrerA banoord tf arem k genomen I OosteUik front Aan wwret fdm van dife poorweg Sar poel Kraonoefhnsk iln f tochten begomen I Toerkestansche ont De Mwjettovtpea fcebben 9 dezer Tayaakon lan de apoM OronburgTaepkent en Grigoref aja rmrAverd Btj de gevechten om laatstg mwmda laata zijn 4 compagmeen tm Denjifcii leger naar het roode leeer orei oopen i i De Amenkaanwhe Senaat heeft gun tl feechikt over de bastenunit vao bondwd vlLlIoen dotLar ter onderaieiu r te de Iin vensmiddeileinvoorziening I Het Duiteche kabinet heeft a li met h ofiitwerp grondwt bex ahoudén Het door kaataBecpetarifl Pieusa en ziJn nKde fvrkern opgesteld en ehünt in K of lmak jen gunstige mdruk op de regearinf tv lublien gemaakt J Het karakter van iet ii k Wifft Tolgeu Het ontwerp gehandhaafd H t rijk ml b jtaan uit ten aantal rtrit staten Aan hak NA DEN 00RLOO D e rsfff bl0S irelKlngenl brMsgen toveral teleur tellinga £ universeele belasting De vrije zee oniler EDgalsoh toedicht Lankjes naar de Bolsjewiki Da wapenfitlletand verlaagci Hongeivi raer n FatersInirgi De Duitsoheigrandwet OM tuitot heeft bu eemga andera lan i n èo nkantbiv ontmoet Ongetwijfeld zal de tnoelltjkheld geëffend wooden zeirt het blad ilat dt bei icht geeft de omjng Po t iHam op het ooge b ik ia men vrij wel in pen pnpaas geraakt Tenzij de toMand een puiwitlgen keer fcrygt zou daar hot gevolg H an lu i t president Wilaon eer e r dan in zyn voornemen lag taar Amerika terugkeert Het klimkt al een badrelguig Ii r wur4C l gedreii maar de conauvr Tverkt ook Coo hecrft Gtemenceau in de rransche Kajner ook nog geainBpeeM op © en bepaalde kchaamtélooze campagne Htj la a oen tela grafti voor voor een Amerjkaaniicli blad boptehad waarin wend gemeid dat Wi on fcicih Verplicht zou hebben gezien ztjn troet en Frankrijk te doen verlaten indien men bnkeke zyjier vooratetlen op de conferentie luet zou mwiUigen Toen Clemenceau het celegiram aan Wileon toonde nep deae i t Wedk een afechuwelljke leugen 1 DeBelg sohe tögearing heeft fifiter n Jkeaioien en krach ag protest aan de gealliee de egeeringen te zenden naar aan euüng van de vermindenng van het aan al BelgMi he gevolmaohtigden ter vredesonferentae 1 Men waa Beesr p jnLölt getroffen door het besfluit iat Brfgié slechte twee gedelegeer eai ter conferentie zai hebben terwijl Beltoe van den aanvang van den oorlog af op edelmoedig wyze aan den strijd heeft deet genomen een gewichtigen en beslrsserden teuin heeft verleend en dat deze Ë teun tot iiet inde van den oorlog ib gehandhoafti Aan den onderen kant apeelt het een ge vahUge irol on de uereld daar het de vijfde onofniach mogcmdheid 13 en het dank z l cmgio en g9H 0te plaaltt op kokimaal geked lnnAemt t To A nog een verraasm al ia het geen èangename Sprekende over de fmanc eele kquidatie van den oorlog heeft de voorzit 4er vaai den Franschert Senaat Duböst de as £ gest ld of de financieele vi aaeratuk1 eage iïtik niet van umverseelen aard diefttehgevolge ook op xmiverseele wijze loéttEfti wvopdesi opgeiost H i antwoordde tiaaT j Wellicht xal de volkerenbond z eerste Wirtiie man den toop der Kebeurto tfc fldt Hdel iaxiba US dagen voligrt kan men mmüii lljV ofïtunJBt ziya wat het nerk der v ede comferaIltae betreft Nauwelijka 8 iiten mat ide vooaloopiffa ibesprfrkinfreo te roiLnen f Toede bUjkt dait één van Wiisun h U ponten w veivalten Imnnn het eerste belteïada Openbare vredesovereairfcomBt voorbc rahfr iB het opettbaar waarra er Jewi ne heifflo intèrjHftj oiiBh afspraken meel u en beiftaan en de diplomatie altbd openha tifr r ill het opèAbaah to werk zal gaan D openbaarheid ia hu iooais de Ft an scha couBanten het nethes ze aren geniati M i laat enkel los wat men wil Juist daarbejran Jweeft Witeon iwillan opko UiOU Da Amarikaanaohe Senaatheeft ach dit efcrate gewiohtigre beeluit van den OppWttm Raad te ParQ bekritiseerd Daarom kan DuitacMand de b de owreeitkomet vastgestelde straf voor het niet voldoen aan de voorwaairden niet aanvaarden en moet het een meuwc verlenging Tan den liermijn voor overjgave van verkeersma tenaal verlangeon Duttaebland m besloten de verplichtingen van den wa eofitilfltind k yaal na te komen maar de geallieerden hebben hunnerzyds het wapenatilstandaverdrag tselaelmatig geschonden Zy hebbeoi het onbelemmerde verkeer tui Khen de bezette gebiedesi en het overige ge teelte van Duitachlïod vernietigd met verontwaardiging vervult ons de gednige yn welke de Fransche bezettingsatuoriteiiên ia Elzas Lotharingen vcügen Alle ftiaatregolen der verbonden mogendheden m £ lzasLotharmgen bewyzao dat Frankrl k er op uit is om vooruit te loopen op de beshssing van de vredesconferentle door £ 1 iasLotharmgen te onnexeeren in Stryd met liet toch ook door FrankTy aelf geëischte elfbeachikkingsrecht der volkeren Ëenzelfide protest past tegen de door de Entente aangeboden of liever opgedixmgen fimnncieele regeling waardoor Duitschland financieel en economisch aan een dtctatuur 4er ïlntente vrordt ultgeleverfl Eindelyk legt Erzbertger tiaa df Entente dne vragen voor Wanneer zult ge de blokkade ophtffen De voedingstoeatand m O k hebben de E n s i scho en Amcrik ftarsche journalisten dadc ijk gieprtfcftrteöWl omdat de ivereJd nu m het onïekSre wordit gelaten over de onderhandelingen dier rofereniie Thana blykt dat da Europeesche diplomateia het beg mspl van opmbaarhead nooit emetitr hebben opgrevut Het ia velen onbeirrijpetijk dat de Amcri kaonsche getielege den er nieb kra htij voor Ey opjdkome ett da Wilson zelf heeft berus m do verkrachtinir ervan Dit aaï ongetwijfeld m de geheale wereld een onglhtstigien iiulruk maken Men meldt dat het besluit tot geheimhouding döoiT dieFransche en Ja panische afgevaardigden tegen Aaa Wil der ï gelgche en Amerikaansche afgevaardigdttn in j3 doorgezet De correspondenten der Engelsche bladen hebben hun prot aan Idoyd Geoï e toegezonden le Amerikaanaohe coTTesptmdienten aan presitkmt Wilson CLemenceatt heeft in d Pransche Kamer gew gd dat er één punt 11 waarover de ge deleèeerdem geheimhouding zoudwi wi len bewaren nJ aidiein het hoofd van de rep eenng van een of ander land een of ander vooTAtel doet dat oor eenig ander regoth nnya ooM sou wordeoi bo8tr d ii I Er ia wV ve zeft tegen andera AmerïkaAisehc voorsteUien Het Xmenkafensché voorstel om het hola jawiame m Duitschüand ipet voedsel t i euinUKliiittt Laat do domme Megsy he4 aik iasen ur w tfl het over Een ogenbUkidachtIk dat jt tHii lorpV ao waartl Wat zou n htu graflg oankleetlen tn Udb ooztulIk zou iiLn dt hareu uit hot lionet trek k 1 grot als pnArdinhoar la het eu all led r n poppen lietu en waer stdiud d ii en ffOLu Hpeld zou ilt In oea baud t ki 1 V ooniei z eorbt do ptuit luMlden 9 N Kld Vt r klonk di bel dof door het huls i peb ovier dn redit rhand die baai o irhiaüe r ep Megr y Hat btt enl il lat gtr afl te nig u uur in deu mor gen Ik i aoar bt t vensteir oaa de vt r lzijti moeite gaan aiideni zutlwn ue d goed nit 4 stt re ri nog wakkitr maken M lar lis het ttn 1 orphtoban Is sclte vorvukte de kaner van hotkleiiu nil tft jc toe do stappen van do waakjüichtigi Ut Ry uei ienen lu 3e gang dl litt inft etn looper b dt kt wa KtarfrblijUelij l wa de ver toord r van Arlohind fl odttendvredt g eu Torptücfaau want Hester kor hooren dat M gKy 9 vanlbtfjradeii tfed zich vereneUie toen zlj buaAtig hot vtmMer hIodI wi ziob nMtf benidtm x poedile Wij zuIJM haar volgen en zei wie het wi dit zij bulten vond wuol ttin U het gouden zonlicht op dim iAjaarïmH t t ü liet noM met klopfeud hart trillende ll ipi n tu vluggf hand dat Mefsy de hibbete jpr van de grendels o he tot 1 JlvenwWpn van de beid deuren kM J iw die Megey TIpperlln kende g ♦ narecmiwd hebben dat temand btti M riftÖ dlfl bijzondtr I hotf talto aii het kleine meiaflef Laat luij nu je voet tnuM zien zei i egey Koraaan dat zl t er mooi uit uieir kn een flpeldeprik Ht4 zal op jo huwclijWHUiorgtm uitt beoad Duar da r Al sprjkindo virbond z den voet wetT i begon Hes t to kloeden ondeütoiaBchen vrijuit luual opiuorkinlen over de g ihiite TorphiohaiiB t n beeto gfvoiidi Dat mo QigL opvollo verwaohting o er het on h l dat Iifi m dezo wereld zou wach teil mi dn t kerhflid van etn nog erger ki d lotikoinendi vermengd met troostp Vi ovarp inzuigen ovtr de vetlDooloie gtluvkigt on óf geerhjker tookoDet die haar Jit vtJang ten deel zoki valkn l i i lo n de laoiete hand aan Hewer Slirling luiar werd g hoorden 7ij h t g tiin l viin e ü geljarwtiü b l v r liiuedtm lu htt omdt hul Wat w daiP riep Me fr y versoKrIkt Boodat zt de kami op den grond lift val 1 11 diu M iavuiten zijn io niet Tteer U niigg oniön Ik zal eorat even uit het raaiii kijlkt u cu zoowaar als ik lo J in dici het uu der Törphidians U verzet ik gtfeo voet De oorziertlgijeid zlj g piticfn t eide dturoa ziju goaloten ea de mfcBterea itt zoo dool dat rij de Hl la h voorhiiK wel met zaj hoor n Mti v dat inott i net doen zei Hettor tT kan wel een on pluk zijn gelioiird Lr ia getn kam op zulk ecfo geluk ontwoorddu do onverstoorbaie Me ter ni zij met een ruk e u atrlk aan Hester hiaiW vafiOaaakte O Hc qr je doet me pij u CINDERELLAa Atar a K OROOOBTST UU kat aoumm tv m Moht op eerbMTiJ u jlJlJ jiet iuiagd he eerste rafoht Mheen koè bm Dn man d e voor do oudo Hnitw van do Stlrllngs iKood w a ea iverr veertig jaar oud Zij harendroe I rwdM poren van gry anitt ém proven ttroohopd zooala de mMieradra4 n Hfj dro M Uüs va To weiftri stof hlfT en daar gUnmend daorM thiWf gwWKiik Zijn WMgm en handen hndd m d rt rtjze pwkaBuoiit ehti e kleur tkngm t e een lan verb ij de tropen aantoont Uear de akmd vaa kH h i op zijn rho idors de wijie waw dp hl nndmkoiid aan zUn j ot ihiV e de tekirhold waarmede hij wta Ifuii ook mocht openen In het gelaat aag tt Jifnden den itwui van moed en beaeW gL Fr H huHy dak harte omd mr nd at ol n Miigo herinnwiagkeo l Jï i i fP te g l 5hai4 tol Maar d ul werklng ziji r venKAij V op MegH wa Dierkwaaïdif ZIJ atrefct Snar ar nw uit en legde haar haadanQp ztin Nohoudenr hem voor rant k het laat tiende WóMt ladnk TWbodw BoenjffitiK VI laf niet hieft ge foteo als een man Zie ptns Tkaar dïo ini uia art © Torpkiohans tooate Zo zioh noemen De duikel halo htii voor hun onbeaöhnamdlheiid tloen ki van hen wild egn leptl Ibl gotrdc V kej olipap door hua keel laten gaan I ju uuja go l knidiie willen wocdea al 91J nlKHfraartURe ulIAiilkt o die zeziju Si cni diü pap eü de k k fft f radie melk B Hje en je zult zdö nHol ofpiaroeiea dat tK hun MiigötB zuillen afbijteai an ar f mlH en jaloezie HcMer aamgc irepeii door een giroot ver teujiteu net te w mi i aln haar nlehtjtw gang roolvtop zitten m hear bedje ver tiok erto htiar gezichtje toeai haar go fc weWte vott haar pijn deed eu begon if grooto kom 1ocaciipap die M gay haar g bmfch had op te lepelen De voorffjidllngiö der trouwe Mogsy tm oii ZKhtu m liare a oe overtreffe deriiciboon hl ia aohfoen op dit oogmbllk niet vei 1 kane van verweo e hjking t hebben fffbnt H ler Stirllnjc wad bleek en ztt i to ïooals M gR9 het ultdnAta Zo wa niet zoo Rlonk ajifi hoar aioUqo Miei en haar goRtalte liad niet de kraohdgc toiraciilieid vui Motorie Zij bezat evenmiin de gf r gf de trcidken eo niaOgie aohoonheid van Claudia Maar er waa lot betooverends aan haar tegelijk iointend en TerirOM wend hrtigoptrt do harten van goede vrou will tot haar troki Haar oogen waren dotiher en Hohltterend mt4 de zachte dieptt dto oen beek heeft Ha ze onder boo men etroomt zoodat de meeste manaen zeltsi zij Ue haaatt r voorbijgingen zon der eendge Ujzondere reden het hooMomi d a w weuJ e peinnoda fe XimKui