Goudsche Courant, dinsdag 21 januari 1919

i o 4me9 nsdmg ê Jhumari 11119 Bi hdb neott mynMuur verwMtritmM aain one uwe UiHf m H moiMar a aart ia laar aafctdkl ea aaa Umnt gebralh kak m mqm si n aldi i am Cla aa aea jae fv i a ias ja aaM a aa kwl ank Laai Itaieol llau JieaHai Baptail dcïa eielkade n lielle andeai aca iiiicb oils u Oa naar S 5jBajL trM Uw Aaeihtliar Ikealit ol it beup aca niiCb Kfti V P O bp rdk btl H dapn lenli voer séa iy S iiaa y ai n i Y li BRSGHIJNT DAGELIJKS V ABONMaBSNWHUJS er kw artkaF 7125 per woek 17 iSk met ZoiidaiauU unoK kiV iiaaJ tïlfit Per w ek 24 cciit ioveraJ waivr dé bczoi giag per luoper ffaaclijédt Imbco paa vo e h aitaal f 2 1a n t ZmaiatMaA TS SS M iiia Mi tet iva eli tUt JW Miwléehnlnen aan aaS BMMaur JTABKT 34 OOÜOA sj nUT daBkialiliSi ai aa JetptBtttaWnii AO ji TtiiUmiü Vit GoaA auDimitrakaiIi iKlmreule tot dan b 2i i kta l ü taafela tU t Hte el eer JKOO Var ultla Gt uda ea den ben BkrJl l ü regals 1 30 alk j egol ausor l 2S AdttrUgWtlli Tas pubUSke vendaMltjk liedan ItVi naat par wfeL Adi artaailëh irliot g i it te dai i iaiaiiaf M flWliiien Administratie I Tetef Intaw It Keda tiet Tale£i lateMkiSdS Het MKuHut én v rlcfwli ff o ia m niet hckKTKi VcJgenii vaM Dopigw etjaCflcloftie btrichieii kuimM lüa geteinn wofdiK getohouw aas tfrevHai digirien naai d N Uomde Vei r 4minff uit £ 8 dhitHetan VM 17 diairteten i hcA lgetne m met 433 Tg wantig ten De SI vtkoMned babe n tot de volgende pail4f i OnitMh flaMMhaU volküpartij 28 ehiM 14k V0ikqpMti o i tium 67 I i who volktfpMty 14 Duitsche democratiAche panty S aociaaUe nokratisehii partij 182 onAflumMÜk m d partij 22 Verder hebbvi oog gdneftfi de boeren en landarbeiden d nio Taten in SleeswijkJIóUtein Mn zetel de BaleaKhe boerenhoind vier de nattaonaal liberalfl éi mtddelpartahi hWen middel en benedm FrankenJaiwi Mn 1 6nev nB de burgen te samen mei de boerm cm wyn bomrers boodm jn Wurtemb rg tw e eteJe Do offlci eie uitslag der verfciezingwi m den IdeakjÉng Berlin is aU volgt menvler hoidsHocittlnsten 366 564 stemmen zD kry gen 5 zetels die bekleed luUen word n door Scheidemnon Fiwher Pfannkuoli Schnrklt Helmann onafh sociaÜMten ilhMl t n m i 4 zetels te bekleeden door Eichborn Haa Imukant en Louiiie Zietsz Duit h ilemocraUsche paitjj 163 445 stemmm 2 Mtela Naütnnnn en Hai tmann Duitach n tioluUe volksparty 93 74 stemmen 1 vetil UumejiK Dnüaohe votkfrpartU M S7d itammcn 1 letat Kihl christelfjfee Volk partü Jl 021 temnwrn 1 ot l PfWWtr Uitgebrarht wairen 1 002 671 temmem Volgens ie Berl Z a M heeft de rijk regeorng zich in M laiat te Ug n hecHaaL I feiijk met de bescherming van de ooitgnnfi I bezig gehouden Vast ti dat Hindentmrg de dnsrtoc n KKlfge operatiei al leidm Waar hU zijn hoïïfilkwartier xaX opalaw to r Qg nïet bepaald In Pommeren Oost aa WcfltIMiisen worden vriJwilUge voUürweren op de been gebntufftt die mat de mmIi in liet ooAten zymf troepen zullen wonha s n fe nio ten Het Jljfbla I van Lloyd Geo de MmiChester Guanlittn lafrt in tn hocMlMftd 3ver de botajewiiAkiche ultapattinffin te Beriyn I iebkiieeh heoft de DuttMh volkamM sa s iiie tot khte beiajewllii w lai te ma ken o ychooii de gealUeertUai met hnn blok tnfle en hun getreuzel inet den vrede hl Imit doen om liein te helpen Ontc r w m ringen zullen er goed aan doen de g Mntr tenisiieji te IterlÜn niet ala n otMlethou drnd X li Ajwsj eI te beachouwen mi var Van hen verwijderd at een uithanfUng p i e zon pe maatregelen der geaUMerdo ra geeiingen houden nauw verband met wat w in Duits üacd gelMui t en de gebeartfiUfötn in DuitschlanJ kunnen van direetm la vloed op da g aUieerde tanden WoltU Zy hiuWener beter aan gedaan den hongvqrifnt brood en d n oorJo g moed n vrede t aehai ken voor het t l at Üu HA EN Oe cnmifdiBmi HitlMaiid Wilsor lM0rt tarufl De tiafluiniialijlih M lê n ILuM f hm Hól Vivlfcerantionil tnn vaiillNlwmii vm iMir0li B m jn Poi4ii i ll t 4 sóh o ii iPes pi He Rflti VarffaderiiüB te WeinMn Be veririexHrgen E h Mraaweeliwvifiitg 1 £ en r v r NiiNiiiHi fi bet reettoHeger N eVaBHarr I 0e ipmrident vari Z ritBerland A tol is te I aafla aangekomen Wvj mojfen aaTdiémén dut de heer AtJcJiniet speciaal vooi zÜn ifeuoeKeoi naar de PïunBctje hwtffttetad gfaat Daar zyoi bewij zen van Aitor is bij piieflident Poinnré g efwt en zal tredurendj vier dajfen de ga$t von d © i ge rtnir ztj De reis heeft zondi r eem g affkteel TCittnm plaats daar de tra ittieeen offieiee l e2oek van den presideirt aji hefi l uitfluteTid niet toelaat IW0ds trordfr Tersekerd dat hU bespte Icingien hottdt met ttHi yko staatslieden uH d ffea4üeerde landen en Amtfrifea dde zich thans te Pai a bevi ndein Dat is duB en vertegeuwwordiyer van eeh on éigen Btnat éi waar men die landen niet ter vredascairferenti noodft t aU vHans vo ri opisï ïaiet ecnTOiïdJg op eiffen hoiitjc aar Vox f fj at Het 13 ïiiet te verwendeffen dat Het heruit van de TTsdeaoorrferentie de b ftlingam betieffend den beud van oaties te be liaiKtelen en vastrte telleji aHcem door de joiioffvoevende nioigcndlwden te Par fi aanmerk lylre ontsbeiraniug onder de verte enwoomi ters der onx efstaiten vei ooi zaakt Dozen aeg n dat de boa gaiioateai vaïi plaa zijn eei t een bond van natiea te vorl men en daarna tot Jien te k nien en te Mg en 4e statuten ¥ an den bond lyn als V Olgt je kunt je aauftluiten of je kunt het laten juist zoouls je wüt De v rteffen v oonli er8 der onzüdigoa zijn van meeuangf tat aaiLS luitiiijf onder dez onifttand hedeli niet tn overeenstem niiiiig met de waanÜffh heid van hun landen is Kn zy hebben schoon gel4fc Maar wat doen zij orteg fli Zeker men laat de onzijdigen toe wanneer er ovei hun iand bediassld woidi Maar de groote lynen behoeven zü Jiiet me t trekken De presi tent der VereenÓffde Staten alal rrïede de eerste minJaters en mim t rs va imit iai dflche zaken d r geallieerde mol Rendheden dóoa den Japanschen verte enr vraovÜtig bygeataan hebben giateren va Jïftlf elf to kwtfrt vMr ecttten en van dmeë tot TTJven sftn d Onay kade vergadml OthteWtto vWfflihftfte Scarenlxw Doeiïfldh ezanf in KilaialMi aUe inUéhti pmtö zUraef betóhiWiüig over itert tdeatand in ver WHöwte ïteelen van R aiahd en s ntidda weiid de be pl kin van deie kweffftie voortsfetet Scavenhis betOTfede met klem hoe noo dig het is it de g aJtteea den ilch infttter daad iiïet deA toosftand daar inlatai ten einde aftn hot bolBJcwistiBch dirikbwvaftd ean ehid Ie rn ken Men sdroot Tiaai het dag beri ht égt een heel tfCuk op in de tlchting van ovePMoi temnting en men hoopt vandaag diemian Suands mei een Scherp omsdtreven voorstel te kunnen komen W ÜBou nio t dM aHund w er na Waahuigtoatf maar ni rb voor laiqpen tjjd De j Pe to ebeiwt i eBi en de lanwEante voortg9 g der coaferanfaiefl heblKn het naar de meeai ng van WUmhj gebiedend npodig g maakt3 dat hiy aar f s terugkeert BM w het onsJKw op T e caat Matuuiiük kunnen onwoDï i ne gebeurte tüsBeti in d V Sode pisMMn altijd omver werpen Afg ien echter daanmn 1 Wilson op het oogenblak van fin de V S opnieuw te ver ten na de oaken die zich hebben opgeBta p te hébben afgedaan rooda hij vermoedelük nutar enkele w ken te Washing ton zaZ blijven Wilaoii s vooi nemen om temg te fcecren aegt oen teljsgram uit Parya moet niet alliuü worde uitgei gd ai wden zich e mstige oneendigheden tyaadven de gealH cenkm hebben voorgodaan Integendeel de ovepeemttemnuDff neemt wwrtdurend toe maar aan den anderen kant hebhen de be pj kingen ook de onvermoede ingewikkeldheid van menige lewestie aan den dag ge bracht Het is eeaigazjim verdacht dece iatkfaite betiiuging van ensbmnmi heid Het ftfttawnaMfttCftOCat g yfeff te Bloemfontei héiaft Hertwefen de Wtefséngwrezen o aar Bnwptf te igaair a s vertegttiwoordi R rs der Oi © RivWfrlcoh3Btie wn de on tnftfh nkeVükhead van Zuid Afrika van hirt vredwongw te trachi ten te vwkir fgWL fti AdMMTtciMIn en op dit blad wanden aamieni voor SarlMMwoiide Dorp eór vAor SaritanwioiadevAcliteriwak daar 1 NiiiEii iMwki mm il Jawaii a mar SxMilt a JU NoUdiipuleaiatit AsxafaaiaMa auüSHk SS Jaoaail TH ma NIanro Iloit leaaaA Bb n Tartaud 23 Jan W uur Boo i VimA S Dan Vriwwenolab Spe P de V ZÖlMe avond Mftfe imI CoJraua 0 li B en aid Omrfa A 1 A P Sir P de Vee 21 Jaji Ili uur Soo de Kéunlo Lazing Natuurkundig GenooUdia 2J lvmtt 8 mr Nlouwo 6 msrt Toonealolub de OoudaMaom 29 Janiart 8 ua Zaal Uitvoariac TMIa 27 Jan 2 uur G mi r B u on Wo nta loeaiclil niii1liii laiMt li llil l A meavorf 27 Jawari 8 uur Zaal Kunaliiiio Btt Ons Genooflen Leab FtllI H Tmuiifsti t drir p4wat gWn orizin Het iraa nmar 11 lt Wmlpiinij oHder WiirffTCn B Kth ed Clouaia zoM n beïlten dat je ïUlk vgn gof vriendelijk kind w 4rt spreek dui geej ïk MiAd v ii Jluu t dio sUMlï r ioit flprekm Ik zal Jiet f oiet dAea MVroottaoedor i maar toch is bet waar Heeter dSt is je vader Nt cu neea hij U mijn vader ntot WtWLTOm wU io mij niet al vader heb ben vroeg ïJavid ernsttg aftn Hee4er Ortidlat mijn ochto vader zal komen in wil koets götroküien door zes paarden aU al mijn niohijee hi T zijn en mij en grootmoeder en Mogsy voor hun oogei Zbl med neiiftii Hij moet op den bok zit ten en Ik vlak naaflt hem o ik zal hert toewiilven en toeroepen do wagon van den opznehter zal jeluI binin4i een hall mir fcomen halen Het spijt me dat jelui nirt met one kubt raef gaan Vaarwei Wol zeï Dflftld hrt splj mij dat Ik niet b n gekotnen in e n koetjï met zcd paarden Maar toch ben ik je vader TVanen pfongen In Hcs4cr a oogen e i ea snik kon ze niet onderdrukken Wrft zei hij hen je zoo eleurge teld Boödt je niet vto mij JDb is het ntpt antwoordde zij Ik hoitd van u ja heef vee Maar het hWfi niete van betren ik dacht dat hot zijn zou Dua jo hel t me verwacht Ja zei He ti r ha r tiunw drogende en htin inet vertrooffen anzïaide UiigMy vïMe DOdit hebben dat Ik het Hkle Maar Ik heb het ahijd geveten M tle l K D nóg ineer tijd nam hofl dour t ii hijzoiKlurtt bowt ig d dubbola lfod 4ii opeu lW i pi piiireu viefen er uiL eu Uiiot r Jjukle zich va MOp te lapvU L ti paplercu rijn niit zoo u Ail ila K HiiHiien zei ij toi l fl r vader uaar4jia houdt u zo blJ flkftarl uudat ct biJ eINór boarea Jit wuiKddo hij Ja dat bt rijp i i zei Mewer op Kt ilmd gtfn rdni nu zij de taach had liftrthten it iieii zoomJm u by mij ha iri fii Ik bij grOotmoedei t ykv ftf iym f bïevt ti zij ur n aataeeu zitten let I dat Ie zon hiwr Uo 0H puut bad bef Ul II le Ti pvrUn raet eeu a eeiade ull drukkutg jup Jiaii gt4aat en zilver blid bBiitii trriu hi üOd TWot ch voovonimaai jitiic dïn gïoM vhu dfn zUvefi nia wlttk l j T Mfe oi Hel wiu b ki mei brood koHijh r ter en kaaa Ken kruik mtl Hh rttjk ha KJ at f z te zij r m C Zij pt iattj v aUtM fKtfbiwtig bU Itevld r iirlbiiff eit rad daarna t c gicihrr4eu lenig Hij bt M mot bei boofd t DAnid den Dit aMM bcèoort mt ll zt de ouOa dli iuttbodu aiul wn irOif faid liet weM K k 4i wi M r r 11p M 1iA huU te i ien n fcn Kit w U op zIJ gjfr t eo dM igt Htrde ai gftteuid is Het b mk jjttbrfiiitt gt Honleu nooh het Kkwwfrk fiein luuidiq dan di uMJne hcA jea er aan gH t Tbtt u wi g inix i 4t van Ie pfO fren tVi ld StlrJl if CIM ERELLA GÜOGKGTT ScèotMh VMM UU het J p irassEL INK VAN aoasüM 1 16 mKpwi tekr T niet U bent lieei oud uw hjtor isBirijö heot i8al grijfl weet u dat welp Ik hoop niet dat u hetnnar vindt want ik hoüd van u ü he nlet ïorphicfaan ia het wel Eu ben ik geen knappe jongö man V Mft e n Wijde Wiïdmkilrfng vroeg David kttbn Neen iel David gi imU hende heel tf M cr iö myniinaam nlot TotTphlcfean Dat dacht ik twel ri Hreter apgoruiaid inaar haar grootooeder tooh nog st ed bij Iiaar ewart tijden boeartaar vasthoudende u riet er vilendelijk uit 11 zoiidt niftt wt Mpen en mij alleen hkten indien ik u mijn prieel had laten iiion en ik mijn voel had bemserd evenmin mdt u eon leelijken hoodi op Flnfly afzenden en Deden de Torphiahwig dai vr Da vid St Tling tenrül zijn mond dwvroo tijkm trek verioor en de geBjkenls met hoi portret van a n vader dat veMibule hto atevkw ultkwain StU atU l e É w 30 Jan 8 uur Soo 4 mot llnMMSMea Mk e eet ea Z YBreenlgSn 6 Februari ai 10 FrtxtMi lalkoaa daa raaaa aarBttiart Eaanaaaoeia See Oea SataU naaeina wt aiweW Mr aaadadeela te matan l at a saa m asai f gadatiicaii asa M jliiHIÉlllW ns om oe dan ia euse üi d r B sn BOe een lluis mM voor en cfiterTUIN Zoo ioed Dieuw Koot r4a f aHO Oramk Stolwiik To be a u bi NOOMSN tBii Mli 49 N1£UWE SCHOU WBURG DiOKDpRDAO 23 JANUARI 1919 RotteriiamschTooneelii pirectie Ven Ey tiin ii Tartaud So Voonulllnl lo kol Abouuneol MM m ZEE ToOB l p l In 5 bodrljron von HiNOUK Ib IN Aanvang 7 t uur prades f e TOOI H H Udoo alM iaMkntnv a VpoBdillaloa Lo e on BuIIm f 2 M Vla l 1 M jior r n Nlot Uion hdiku bokllra op do Oolu Ma tsHini Viurdo Toor da Onltril cooml voor LodMi la NlolUdeo O owt Knajion TorkriUbaar op dan da dar aoor aUlllbl Tan 9 13 en 2 4 nur ao daa arowti aan llat bureau LoUnt voor de te beiprakao plaatiao op vaitOoa van coupons op WOenida 22 Januari daa avondi 8 uur k 10 canti par plaali Voor da a lori ku nlot bnprakon wordoa Alle enlrdepr aan worden varboo d met 5 voor AuHutareeblen 407 4B Voor allen die zich wak en Intteloos gevoelen die g6d irig vermoeid BDO Eoodat han allea te véél is Au na aitpattande ziekten niet weer op kraobt koenen komen die te veel vergden van faun krachten of die door andere oorniken het weerstandsvermogen hebben verloren is 8AIIGUIN05E eea versterkingsmiddel van den earatan rang dat alle dergelijke middelen vér achter aioh laat dat snel en afdoende ingrijpt in deoorzaak van bovengenoemde kmalen en door dnizenden in en buiten ons vaderland met dankbaarheid wordt geroemd SANGUINOSE kost per flacon f2 ai fl fl f 12 60 12fl f24 Bg alle Apothekers en goedeDrogisten 333 40 WACHT ü VOOR NAMAAK VAN DAM Co D RIaaieraunu 2c 4 Du H a Van der Meulen i GILIAD Bloadaulvarend middel neemt de oonaak van vale kwelen wef Bewlfnea vootbandan van 310 20 TnbercoloM en Maaglijders dta door bel lelvulk volkomen enMln vonden AU kwaian die haar oonaak In bet blo l vinden worden mat root auceei er door beetreden Prlja per lleecb i 1 25 afkomill4 van de Mnltali Mtdiitin Mnteek Aiirari te WATERGRAArSMEBR Vetkrlilbaer bq uoaTiiaAT Bonoa Q IEDER t lt priji op en tUrlilk hoofd nel b Velen lijn h M uitft de iclukkifle betUicn durvan ta die roepen wij toe GEBRUIKT BAKELAAR S HAARWATER Het beeu middel aefen elle knar lekaeel ooala rooe kanlkooUi MM VUe aitvnUaxI kaar Fer liwoa ri BO Verkriidbaar bij MTON C IOn Oraiiai 0oa4a Pi AdvertMilinditBlad ZU die B0 iet te wanlapaii hebheii ren het Wtoli l toiiw D9pet ie OcMKkh gelieven Jiua rakcaintfen in te leveren wööp 28 Januari 1919 bü den Adminiftratenr van t ct ÏHp f Bnreau Katten I tintel 1 4 20 1M A AOL 4 Q e S Het Miagpocder van Apothckar BOOM fael betfe tcoeoimlddel voor Mai kniiip Mu T tfn Znor Hirtwiter en slechte SpyiFert riDg D cr dit M lpoed r ci r durradfldenif jerM duimidtn Mutflijdert tenemii Ptij per doos 90 et tVedcrlMbMr de aneeteA odi Mo M Of litwiakel Verhrligbeir te floufla bi ANTON COftPS 1 4113 Hi Bureau tot Publickelt van W etejij8iïhappelitjk Nieuws Seizerotraoht 153 Aiaatardam LeUeHraeht 30 CURATORIUM Mr A W Jacomtttl Oud Advpcaal In Nad IndU H J Catkoon BuIteo ew Lid Ged Staten Boi emeealer van Bdam en BeboolopeleBer J toiïrlta Oud Reaidenl ven Temete Hoiirl Polak Lid Eerflte Kamer PestnniS gcfcoolopslener P J Rdaytnakara Oud Seereuria Oenereal der Riikaver ekerln benk W N WlntershovoB Oep Lnit Kol O L L A enfoort StcreUrit ML SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Ouder leldind van 8a bokeode loarkrachtoa onder wie Jak Beoaiaa DIrenenr eener HandelsKbool Mr Dr i Ellston Directeur eener Tuchlscbool Jhr Jaa Peith Jpurneliu Dr A A Pokknr privaai docenl Univeniteit Dr A J M lart anmi leeraar H B P 11 van isUI leereer HandeUichool Prol W 6 do Uraad Hoolleereer Uaivereitell Utredil Dr A Halkirstadt oud leerear 3ymnaaium Dr J M Hoovvüet priveal docent Univereltell D r C tfuysman accountant en andere mennen ven neem 20 leeraari H B 8 7 Mra in de Rechlen 7 InAealeu 6 eccouetenta 3 anaon nv worden door on eordaniieerd moor daa 40O séhrlftolllké cursusaon o ra BK UEENSCH NOORSCH RUMMCH MALEiaCH LATIJN QRIEKICH ESPERANTO WISKUNDE SCHEWUNDE NATUURKUNDE WKRKTUIGKUNDE BLECTBO TECHN TEEKENEN BOUWKUNDE ALO ONTWIKK L X IGA RHBTORICA BOEKHOUD8N HANOELBaORR AUMlNIBtRATIE BEDRtjirSRECLAMK ETAtAQC OHaANIBATIB aUKITECHNIBK BTBNOORAPIB BCHOONSCUUiVEM Ng41ERJ ANPIQH FRANSCH DurrscH ENOCLICH ITALIAANBCH aPAANSCH ZWBBDMH J T HN WKTENSCHAPPEN 8TATENORDB MUZIBaOUCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK OEZONDH LBBR METH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VKRBBTERINO VLUG BN GOED REKENEN PMBELEN SLAJD Opleldlat por bcfof voor sHo amo s voor allo ambtoa ea boroepea voor ALLS Aoa L O aa M O ALLS praetl kdlploaa s Btaa a aaM NoUrtaat Hr Ja tlo ReclilMi a au ut iAiiiala atratlo Aotaaila A MeaaUata Oad jrUur BwwkawUf Oulehtar as taokaaaar OpsUktar WatarMut BatlrlGStaldar tattratarls bedactaiir aai aaa 171 iso CurcnsKP voer tM ioneni eeoieszioa gevanUrdoi meercerar dcaded en verzevorderdeu Aangeoanie methodbh Peraoonlyk coatact tuudi o docant en cureist UiUtakead correctie ooHactkf co iodMdiMel BlUijke condltWa Mlnvcr oKcnden kuisaen van on Stodlaiaada proliteerco Ooede re Kateii i wlemakt laaft Adviacea Imal Bereepakeuxe r r r TT S mmmmMm iviuniïciiyi au AUji aoui mm T roer aatlare iiMaMiofeu rn tnen de intertuuant slatin hnchun nen hvMml mn 144 pagHa i Mf verhimU tick him door tot hüIi HStt Hll UT tnn iXS HasiBaal Vtnitlkl 4ataUaan H daalsdHasI all wn Tenleuo veer daJIaai ittlatóWuSfiel SplyUn ol uitvallen HlMldsaa a ItaM vcrdwynan nidat man KOaFTSn BSt ia n kt a l mee en aal laalif la saae nedMaatUUt ttesues tn aeraall tal Blak tal abt aaa Ii iw a iMitParrsar M Maar taan atn1 i nrtÉ dit a naii raa WAANicmuvwaï p H WM maataMaoi Vaar r eslaad aranleun OixaHie Ovccyifl nrait MMaMMMM aaa 1 II iMB fywfni a lm LlflffiSHKbiiiliinL Weder overal verkclUbaar lalsn do MvaUaale ill daU l xar koot 1 H en UMtêli flaOS f JBO l i 0 Koko cbempooind poedera aet en 4 0 P MM petpakie mHEK n HftSmPUITS m IHnHtEI IHTIiKI Mmk ïé es biÉHiÉÉws VAN DUm B e M iaa iiM4a GOUDERAK AdvertenUen en abonnementen op dit blad worden aangenomen l VIEGGEEBT öouderak Vastzitttnd slijm op de borst ▼ V rtduread hoeiten cherpte io de keel bro cbitia en klnkhoetl Gebruik lilerte eD ANGA SIROOP Betere boraliiroop beataat niet == Perl 11 50 Om bUltenshul bauli op reli in den trein bij ver ederin en of op Uw werk een oed boeilatillend middel bl de hend Ie kébben fat iUeren ij ANGA BONBONS verpakt In emakkell k In uw nek te dmien dooaen v SO en 90 I 421 31 Pabr A MIJNHAROT ZEIST Verkri baar bij Apotb en Drofistan Te Gondn Anton Ceopo Wljdatr 39i Bokooaknoa A N v eiaew oekoon Wed I Spruit J P Verkedei Waddiniveea A V d Helde Heordreefct J V Gennep Slolwllk B Maldil 4S4 99 BOSKOOP I U I AdvertentiCn en abonnementen cm dit Mad Worden aangeno m en E laalria nli a Dnildiottj t OM Mon P A WjBI li B 2ijdeweg72 BEHALVE 20N lEN FEESTDAGEN INGEZONOBN HSDUMUilOBNt I 1 4 reftis KM alkriracet neer 7ft t Op devVonuitiu St a talzor Oawona adrartontiliii en Inraioodaa i4odMeat ii aa bf ewStrari M ikn deis a eoordon prQs Uioota lattan aa raodao w rdot borakasd naar ilaatantiata AdvortenUin kiuaaa wordfa lofaaoaden door tMs ah a k o iMt vaa aall la ng isi doMreai Adraifteiitlebarsiiuk aa daaa Agéitaa i Biifteau IMARi LT 31 GOUDAe De meniMthcn wlUen altijd wat anders Toen men in Portugal een komng had wilde men et n n publi k Rn nu men een repuUifrk grtciwipwt heeft ttóef Titelt mörtte weer va i koning t ki jg a Hm tele Tajn uit Tuy maakt meMtaig van ce motiAKhisttsriiM berweiriAr onder leidiag van Paiva Conceiro welke in OportOi Br ga uimaftKu en andere ated n in lurt noonlen Vak PMugal is uitgdiroken ConceiTO heaft ïichtfelf tot miniMer preaident en minister Vboi oorlog uitgeroepen De regeeringst roepen hebben het bombal dt ment getvpend tegen Sandareni De o fitamdcliftgén tin alt het SMrtffreftitJdal verdretw Hot rT rig toid is tU waar de omiiiunicatJe met aiidera Buropeetf e laa den is verstoord De repubHkenfsche mlniafcer van oorldg A a te OpoPto aangekomen in db hoop de afkondiging van de monarchie te kunnen be Itittten ma T de troepen namen hem In hech tenia tm pas toen hü schrifteHJk zijn in ttemming met de monarchie betuigde werd i hü vrijgelaten Oporto ig geheel en al in handen van ét nonarchisteii die en regeerkig hebben s megesleld met Paiva Coneeko als eew tqiimster Magalhaea Lim ala minister vaöfi baitenlandsche cttkw en generaal Tagnini üls minister van oorlog Te Lissabon la een gewichtige nUnlgter raad gehouden waaraan de militaire coraniaii hnt van Lissabon en de aanvoerder der republikein che ganW hebben docJgenomen die onmiddelijke maaitpogelen hebben getroffen om de monarchi tiiidie beweging de baas te wordsn Het al emeewe oordeel ie dat do huidige poging tot heiotel der mflUtarehie z er if o kM al mfjhjtóceTi tnrenalH alle andere po inigwi die in den jongsten tyd zijti onder lomtst M vijfd gevotoadrtJgdc van Groot trittanje is an ww i Lloyd V ei ste lainiBter van Newfoundlud Cai a hedft Foster müiister van Mwdel aa Ödston nii niatev van d tolraeWwii bfcwemd Auatn lië Hughes den M atV iiiAiAter on Qwk iniwütöT van t trcch en aJjtmede Zuid Afrika de generaald Both en Smuts IntBë zal door de maduMdjah van Bikanir en air Sbiha öd vaii het Ertgelsche kaWnrt vrt egenwoowfigd DixS België beeft RolUn ïacquemin tot JWRretatis gekooen Do PariJËuMie hUid raeklen dat WilHonzijn niemomndam over den volkenbond t wetk aan cle cojrferèntie zal worden voorgelegd heeft iwoknpid Het bevat in breedetrekken zyix denkbeelden over intemati©nale arbeidbw t evijig zoo ook het begin I € l aaner ir tewiatianftte tt etfjeving ten o zichte Taav kiftd m Wbtid bescherming vanviouswi i gel ng ter arbeidHVoWTwaaixienen werktijden ti Kiaar g egd wordt iade Preeident van oordeel da er geen vredemögelyk is o tdor bgfliwsiging van ecomwnLsche coticiirréntie waardoor de waarbwgcn vt or den ai beïd verwoest zouden kiumen iworden i Het plan van den vuflbnbond is gegrond op een iiauw Mui endercoek der geallieer lien het bevat tal vam bepalingeoi die En geJaiid en Ii mndu aan de hand hebboi Sfodaan en met naBne veel denkbeelden viai ffwiflffaal Smuts Mitarti i is het meer een fsnienst l van voorschriften door alle geallieerden voorgeniteld dan een plan vaji preü fl nit Wflson allooi wordt uit Parya bericht GiBteren is in het Itfnnslon House te Diiblin het z g lersche republikeinsche cMigreti hijeengekoinen beetaande uit 30 tot 40 Sjnti Feinleden van het Engelsche parlement Er wej d n vaBklarinjg betreffende de na tionale onafluuikelijkheid voorgelexwi waai n de stichting der lersche republiiek wonSt aangekondigd en het tenigtrdikeii der Britsclie garnizoenen wórdt venwcht De Duitsche Nationale Vergadering zall op 6 Pobniari te Weiraar in Wedmar Theatf r bijeenkomen De afgovaaJidigdmi zuticft t aate neme m de nHmte voor de lo 3ehoowFrs terwij het tooneesi voor de leden der regeerin bestemd is Ei worden ornniddellijk maat re releni getioffea om het sri oot aantal deeJi nemers te Weimar logies te bezorgen eé volAwnde technische verbindingen met k rcïWriïig to BerïtJn tot stand te brengen Ook zaJ zorg worden gedragen dat de per haar taak kan vervullen i Als de bond tot stand komt zullen Dultiiehlaud en Rv tand uLh leden worden ppgenoitten bijgevolg al bond alle mogx Üjke hulp aan de twee ToUcan verlcenea i rcsiideiit Wilsoia ia overtuigd dat een vr lie waarbü half Ëuvopa in vuur en vlam blÜJt staan nutteloos ware Naar verluiA id Lloyd George dit geheel met hean eens Lord Robert Cecil heeft tegen een man van de Associi ted Press gezegd d Ouitwuiland Ooetenrijk Bulgurye en Tur kije tot het volkenvejbond zouden toegelaten tiiorden zoodra dit overtuigd was dat zij abi betiouwbare naües te bescliouwen waren Voor Duitschland zou het criteriuïi n of het een r qreering oprichtte die vr f was van nwlitaire heerschappij Voor Oo tenrijk wbb hot inopiiyker om de geschikt hoid tot toelating te bepalen maar er wa ï c n roden waarom die staten niet elk voot idch zouder toetreden aJs zy zich geschiki toonden Doliemen is b v al rustiger da eenige an lere staat WïA IHirkye g ied 7 n wonlen vi e4 men nog niet Men mooal e teri ftJonaift ngelii fn vwi het vredeHl congres afwachten Dergelijke voorwaartdea gelden voor Buigauije Men lal willei weten of Bulgarüe het denkbeeld heeft opl gngt ven om het Pninwn van den BaUi an tt t jn Alvojwns metbet tonaal Wjii je mij nu dat ik hl©r ben een Ik iian niet komen oiudait mijn voel pij i löct U moet er wb komen hali nt l Het wan w do moeite waatrd am ei voor te komen Hester zei Dav id nada du daad wa goéclded en ik hen er in derdaad vec 1 vsrder voor gekomen Iloo ver Ruw berekend ongeveer zeven duizendmijlen jsel David Dat is vt der dau EdUdjiirg i het niet Vee verder Eiv w t hpiJ t u vojr mijnieogobracht ftos Ifo ier volgoodt vraag DIl zei Da W de taach nu roodej en wilt Strepen opheficnde Zij i rii ei erg mooi eu hoe zwaar Keil ik er mee spelen AIfl je grooter ben Tot zoolungt zaJ je groOitnHiciifcr ze voor je bewaren Laoi me eei zien wat t i in L Hester oogfn begonnen te gliiiMoren i had zloli een voorstelling geiiiaakt vaa onuitopri kelijke wotuleren en zo wa onti rcttend W irec teld toen zij niet zagi dtui kiHne stukjes rood gUu en eaigeniet ens 70o helder ais glifo Zij wasi Pr nker van dnt een stukje vaa het venster waar de zoji ZondaJïB iloorhecu t n in de kerk van den heilkeu Jo hannw veel mooier zon zijn wHes r wafl een beleerfd klein mtl je en Oii n ie vïgï n waardoor zij de g voelens van anderen kon kwelaen Zij zija anocalf zelde zjj haar hand in de tiwh stekend ea een handvol laogB baar vlngere Uteode glijden Wüt vallen ze koel n wal rinMeii t ttl i ze lieeBvolUn Ja Hi rt r zei haar vadw gïimlaciiend ni M gfen hunkert naar Wn v die kMne dlnSctjcP i ittegMk V t Cntji hebU ó HaRr vadiT nmii oen jfrooten ht deren robijn cv fftl ht m aaa HfM r Hij as gwwi in eeu gouden mo T eeaiekl zaain kunetwerk j ij vroeg H i Bevid doe het ïKiet heP mel jo zal hcufvorilezoo I aat haar zei h iar vader nv nog eooveel Zi in het KïOde Ürnlen r t +wljl zij er eeo paar idiiwun ermuir do gaatjee ïocht ü zon ze graadaanrJjgen a ziJH niet m t tienen Kt hnallvadtir Ik vreen d y grooier ïiiitj uwMi n sjijn m te be rrljpen wBarvooï z dieueit Sgodti Het H ifter Au Mleonon wtcv in k I l In de tftfloli glijden en Irok haarfhnnd terug D id f loo d4 knip j Zij ia hed zwaar i4 llMter dapjper trachieudo haar d te heffen open Do tasoh i j zoo iwaar de Meenend zijii het ttirt ei banr Va Zij 1 v ii staal gMnaakt en overtrokken ra t ietVr 7jm je ¥ 9 lifii hoo g alr t i k Ziitende op d sle nen bank terwijl tk iffutA van de oude daiue in voortdu r rt tiatIrTïde bewogju wm en de kont bare fiteenen tuMdhen hen in rlnkeMm loonde Da id fitlribg MD Moe eHge l name hoe de pehtHno k p gcofiend mocwl word waardoor de slsuu l kou wwkan