Goudsche Courant, woensdag 22 januari 1919

1 No i tti Ö V JiuirgAii Bureau tot Publiciteit vaiï Wetenschappelijlt Nieuws Keizera raeht 153 Amaterdam Leliegracht 3ff CURATORIUM Mr A W Jacavettl Oud Advooeat in Ned Iwlil H J Csikoan BuUeufe Lid Ged Staten Burjeoieeater van Edam en Schoolopaleoer 1 OarrlU Oud Reildenl u Teinala Hanrl Polak Lid Eerile Kamer Poatolas Schootopalcne P J Raaymakari Oud SecrMiri Qeaeraal de R t k J Afde SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN onder Mdin vut 8o kekoode iMrhracbUa ooder wl Job Bounun Olrecto eener HandcUichool Mr Dr J BitltfoT Direcieur eener Tuchuchool Jhr W Folth JournBlitt Dr A A Pokker privaat doceiu Univeniteit Dr A j M a r eR ae leeraar H B S P H vjio Oi ltel leeraai Haadetiicbool Prof W c de Orantr Hoojleoraar Uoirerriiteil Utreclt Ur A Halbcntadt oud leeraar Qyai aaaluoi Dr J M Hao llft privaaudoccfti UoireraJtelt Dr C Huy a a ccoua t nt ta anJore maiuieii van aaam 20 Jttaraart H B fl 7 tHra In d Reclitaa o Aaieuri 6 accounUota S artsflD en wdea door oaa geortanlaMrd maar 4m 400 scbrKtelllk cunraMciii om INGXZONDEN HSQBDBBLINQBKl 1 4 tn ilM Ika rafSl mMr frM Op da voorpagina U hoogar Geaona sdvkrteiMün en ingasiai ra niflede Ua n b ewitnict ot iaai ceecdaa prts Groota latur an rsadan vo l k bei kaaal aaar laataralmta AdvaitaHMn kunnaa worden lagesondat door tuswhankimat vaa aaliaila BoriAa dalaren Advertestleliureaux sa AgaMsa Adiiiiaitt ri i T l l lotwü sa BOEKHOUDEN HANDELICORR ADMINHTRATIB BÏDRIIFSRBCLAMF ETALAGE OROAMISATIE BEf R3TECHNIgK STENOGRAFIE SCHOÜNSqHRUVEN NEDERLANUSCH PBANSCH DUITSCH FN0EL8CH ITALIAANSPH SPAAN3CH ÏWEBD8CH OEENSqH NOOasCH RUSSISCH MALBISCH LATIJN GRIEKSCH ESPERA4WO WISKUIVDE SCHEIKUNDE NATUURKUNOE WERKTUIOaUNDE ELECTRO TEGHN TEBKEHEN BOUWKUNDE ALO ONTWIKK LOaiOA HBTOHOA STUDIKTECHNIEK i STAATS WETENSCHiWMNSTATENOROEMUZIEKGESCHHARMatHELEPRJOUR AI ISTIKKOBZONDH IFfRMETH SPRHRI NOOEKE StiJLHANDSCHWPTI VBRBEXERINa VLUO EN Go d REKBNINKMBELÏN SLWU Naar verlui l zal do eeMia retfcwdaak dnaa dor op ti l eltruaii ft Warnar bl wnktonMsulu oon tuanliv de v rkle fo oeniir öurU opl e rog rlng alju Atodesu baar tundai h iaft a anvaiifd aat de noit tuAiiik do iM ittidalkg dur onOétutiu nnvajit D die w tar ljiitijk n H door de rogeoa iK zat irofd a it mUwé iiuuu ttl t vooralrtl Vfti het minhHori vaa IMnni niuiulMcJie Zaken aan da Nationale tTTgtuU ring ulti grondBlog voor baar bariuidjt4ia igei i zal wo rdnn voorgeiagd M4it d a d iig van het growlwoHOolwirp 1 + h tersli gt dtelie van dan arbeid dor couHtoluaiilfl xeriicht DaioWaiftrajimbwlm luJien minder pl iat vlndaall n llaJHg zlttlngwi don wel la eom m t rleele beirandffWglngon Oftichoon Vt rkerr met pa fKweo m WiHtriintn re Ih in ten ftwleele Ta ftlbn die op het gibrulk van de epoarw Mn flan wez n v ar n tot bet uitev stfi lep irkt noA zliH do dlreottte vaa d fcdi i IKK rwP rn i th toch geooodsaaTtt npii eiiw belan ijke bei erklngen In It Mxnn l zn tfwden rwdie den TSm la erkjng Van d en dag af zulle rU DiiltHel ajid temtuwernood oog A 7IJP nattf nieft rijden De hij zondure correupondant via d rU nir Ui lU lsingfora vemcani uit hl Pa ttrshurg dat Trotiky gLiuvaal Rod s liro ijtwb J de be etb bbeT der boUjewl ii cho troepen n fHtlanj heili on iasMi wegens do nederlaag d r troepen bij Ka v a iletzitfde ler ht z da 8 kon pntkU dn vroeg 9rt hi tnian dotr Oakralaa ogiel vrlj is varf biard Zijn beziiin en El lil non dfo fltaat v jrvnileo KtlendBfho troepi n zi a opgerukst laag dtï ku de HchUrg ê a Nanra 7 b 1 ben MArdfUi II Lungcirburg ea ImI dorp lui go b r lkt Ak g voig van da g euntbuv erde oper itles en oniijóboplit nltieelin n b iben zij blJ de ho va vaa ffnrwirra hnt gyhorli S6e rn mont gpraa RcikSt nemcn bewöiarde ut onfavter 50 man iiiM den Rlaf ij vero ordt n 9 ntltra üeurst Da oat Bcht pln Hrot en bebb n Ach bij Kara knell nMv t r gi maakt van een kaao Da lr peu Biaaa dicht voir Narwa OptaldtBg par brief voor alla aaaiaaB vo r 11 iMb a k Jfc a Y r4 r 4 rrr Mr ia Reoktan 41 m nt Aa latatratla Asturia Acaa nt i k TT Cnrauasen voor heeliinera enigaaia p v rderden eerrevardenden n vergevoJderden A r i o h ie 9 r Z lijk coiJtact tuuchen docent en caraiat Uitatokeade anecU collectlel olodl idu l Billijke condlUüa mh V oS Adrlexea Inzkke Beraepakente r n nlMhhyrn vrag 4 arA r LAPtLOOZE m MACMTETi Dü nuHitrcthisdsche betooglngan ih da iiiratiQ van t porto dur a voort Da a nnrciuAikieèo regoerlig hetlt ff la l ilM dt burg Td h ime wapen moeten nlJa mii De ht tdcfit m te Oporte o anl a rm rIj n U ierfthattljoiia fïfinield wonit dl een drwl van hat jarni aT te I IsenbOT rich bij da nan TLhslnn heelt aanpo loten Da rdn i j l fQw n dT rejmbllke nfiCha bitidan w dfii dioor het griww aangevajlen TURFMARKT SA Wuer uitkomst voor de H H Jlooken Prijzen beneden alle concurreatlei In Maat geiteld xijnda om een grooM partij fijnt SIGAREN te koopcB xoo i a we bealoleo dia waar at te vcrkoopen te befinnea ZATBROA6 aa lANUARI doBf we overlui d zijd vao braad aaaaak eSfeur zoo bevelen wij e wedei in vol vertrou wan gelijk de vorl e partij het acht publiektco Tarkoop aan 464 1 $ AOSNCTA 38 Januail 7 uor Nlouwe Sdiouirbw Rolt Toonecl Dir vao feysdea Tartaud 2 Jan 7Ji nm So de Rdunl SoaDm Vranwenrolub Spi P de Vos eIMe avond zelfde mbI Curnua A li B m H QoiKia 3 D A P 1 P de Voa 21 Jan 7 4 uur Soo de Réunie Inline Naluurkiiiid Oenooteckap 2 Jamiari 8 uur Nieuwe SfcfcMWta Toonealclub de Goudabloeui 29 Jaaasart 8 uur Zaal OinaxdU Ukvoeilai IMk 27 Jan 2 uur G b iw Bouw au f nlagtoezicht Oulenaaaikcoiimiisate A meuaorg 27 Januari 8 uur Zai4 Kunstmin Soo Ona Qauagen Lesing Frfli TInQiaisoaas SO Jan 8 uur Soc de lUuale Ledi mat UohtbMdeo vso de Ibwi ea Z veiaenJiJUif 5 Frimasri ai 10 Fetimail telkHia as avoule 8 aar BUiart Eaartooaonn 8 Oas Oenoefesi Beleefd Teraoekan w i geregeld tt t iaeUn ta m aa tvaagen van T r aderjngm Mocei m vannakallJUiedsa eas om taM ta onaa avsnila ia m df kondige In alifvt wat Jaeht an viMebCri betrof en de maJadieler vu nlo wl door geheel KMr zelb tot aastrUM Itfr en da uiiarala gransan van Miaol güfl flB heb Ja daar gezegd Andarsf rlij Me uit da kaaaksmcir Zij had voifrfnkt niet gewacht om haar faal ia o vangen maar ging voort met baar n erk zonder zelfa haar Oog lo de rlahling dur deur op to faiHeu M egB Ik 10 do cfcit ik 8rJb hart ta zitJl e n mttio op je gfirt hf dat I Nu fhlB h t JA nl t plftftgt dan kan Ja h zoo nog wel een paar mlubt n laagiu j houden totdat U de kippaa CHVoard iti Mo 8 oog vü lg terwtji cij biiltr a ifing nrt am groote huk en water voor haar g ll fd rof la H tnu nelopg oede klpp a ta ilJ biproefdtn nooU den bcEdar f cl tturdaa drtiiipti van Ariolande acbterdwir ovtr to gixan Vrees voor Me t tifellakan hidd hra rei f aan den andaren kant an een 7i4cejrH niet aany vaa maar ro i In aohl ginomen grennlijn dia f trokkiTi was van den b ek vau hat itlazdpad aan de voordeur r xndom deb oam U ddtn rn eindige bij bet kau caajrsaO Aan ginteohe zijde vin die grena had W ¥ ö gcijkklg troepje volLom n vrij p t werdf e giraifé d twearaanidka gevoerd om haar te laercto tbiiM te blij ven em nergam afderi baar elorwi tL §g gen Aoo la al du B èa t o Wpge oad kippen doen SoffA raravicd Vastzittend slijm op de borst voondorend fioetten icherpte la de keel broDchilit en kmkhoeit Oebmlk faierteteo ANGA SIROOP Batere bonUiroop beitaat mei Perfl f ISO Om buKanstnils teuij op ro ia ded trein bij ver a lerin ea of op Uw werk een oed hoeatilillend middel bil de hand ie hebben fabriceerea wij ANGA BONBONS verpakt m gemakkctijk ia uw aak te draden dooien v 50 en 90 cl 421 33 Fabr A MIJNHARDT ZB ST Verkrijlbaar bi Apoth en Drt glBtanTe Gonde Anton Coopa WUdatr 39 Sakooukovaa A N v Zeaeea Boakoop Wed I SpruU J FVeikade Waddteavma A v d Heide MooedrMkt I i Olnuep atahr k B Nalsl I 4S4 9 ITï J Wr giJ aas hebt dat ik het doe U g0y zei Hestere vader een gilaein seheaJoMde ta mij yeen keus gedaten Ik drink uwe gewondheid Mc gey en de uwe kleiotle Ki spoedig op opdat e met je mooie steenen kunt spelen Zoo ait en étoak David StirUn buiten het imia zijuef ouden waarbinnen iu gezworea had nooU meer een voet te zul Ipn Kttm Ziin moeder legde wat schroom v 1Idi haar bevende baad op de zijne die rustte op zijn knie en Efeeter zag her bedden met nieuweglerige oogen aan lu bUere Jftren vergat zij nooit hoe de zonnMralen het gxaa vtelen en hoe tegen twaalF uur het sobuduwbaeld an den grooten zoonewijzer korter werd ea alechts en tdauw zwarte viek op het gras twk timt iemand daar inkt had p uorst en vergeten had het weg te vegen Ëiodriijk Mond Davld Stirling gereed OU to vertrekken HIJ zag om naw zijn boed Deze lag op eodgen aCstaiwI vaar blJ w a oeecceTtUeii toen hij zyn moain tacdsoet fr gegun Hasler t op Elaotitaoiia Iknkkw A BBnoqwS t SOOH ODSA TE KOOI ftlïllQEBODÉll een Huis mei oor en chler TUIN Zoo oed nleu Koop c a t Ma l Ontnk itslwiik Te iMTrilen bq J NOOMEN I lelereabeb OaaiM 449 10 Het Advertentiebureau Jr EJIKES Kstl Neus en Oorarts ts s Bravtnhags zal d DONDER DAOa m OOUDA Noodgodttecg 8 te oonsalteeren tin ran 9 IOV2 n v m 463 16 M CMCtftlHifMy havi UMG 1 UUIl FCLIX SIIIIWIERMAH8 i lakande Vlaammhe Sohnjvdr van list lOoeMbMk Pai i ie r eal op MMmlsg 27 Jamiari van de GOÜDSCHE GOÜBAST MARKT 31 TELEF m BEZORGT DE PLAATSFNtt VAN ADVERTENTIËN in Me Nederlandsche en Buitenlaodsche dag en weekbladen en andare erlMilek n zooder eenige prijaverhooging i fftr lna iMl1n van n f ohplft stavcUi v l n l 8 uur aua LEZiNa koidon 10 saai KUNSTMIN owr Het ontstaan van Pallieter Prgzen d plaatsan f 150 ledan l an £ 0 60 Plaatsbeapraking 27 Jan van 10 U en 2 4 anr 4G2 34 ZALM BOKKINGe Van af a DONDERDAO zal ik vakalnki op da markt Terschgnan mot en fltoka uitgaitalds kraam mat Zalm Bokking Makreel Harderwükeri en Sprot alias benadea winketprus I Lat wel op 4 i 15 ja IK PLORUM lotichUngan worden QRATjS verstrekt De jongste demonstratie met Lamberty Bi4keHen heeft Aangetoond dat dezelve eer goed andere brandstoffenkunnen vervangen 489 40 ni s f 7 00 p p 100 K O JOH DESMBINO Co KantooPi OOSTHAVRN ze aouoAi VPJJ van Distributie ïeiRilaiiiiner Hypotlieeldiaflk STOOMVERVERy EN CHEMISCHE WA55CHERy DE PELIKAAN CQUPA 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 191i 17 f 349 900 601 JOO 31 OSO 1 054 ItSO 4 1 600 V2 300 522 S50 OS 90 4 276 750 5 045 350 t 88 850 T sassso 200 500 1 000 1500 350 4 3008 600 16000 I 8 25 000 9 50 000 100 000 11 1M 0QO ia Il r uirsTOOMEM venvEM EH ii f cHiEniscH REiNiceri VAr ALLE ÏOORTEM DAMES EM MEERENKLEEDING Oeuft Hit 5 Pb 4 9 II Ow ia amlaop 19 700 000 M 1 26 Van der Meulen s ONIX alk iin tl VBO de Cli i ah Mcdlaeb M f aliapplj MAnrura Walar ramfimevr hci middel Am nu ebruik van 3 bui e ieder lijder MD Gal en Niersteen ▼ olkomeo Icneeel Beellil oawhftdclilk eo vonder pijn Prij f kvfeje f 150 V kri beer Ie Qond b AJ4T0N COOPS W ldureel 3354 IS lOoedkoopste en soliedste adres voor Meubelen Il Talels KastiD Butfatten Stoalcn met leer en pluche Veerenbcdstellen Wollen en Satljndakeas Theetelals Spiegels Schilderlfan enz enx ir Speciaal adres voor jongelui met haweWksplannen KOMT ZIBN li8ntlU 44liJniiiilialiBalil diSclilebill RoUerdam Tel 121110 458 120 FitlllEK in HERSTELPUIITS na WEKKTIIIfiBI n MOTeiEN AANLKQ van Haastrecht Electrisclifi Licht en KraÉinstallaties J VAN DUIN A Co Gouda Abonnementen en advertentlën voor dB GOOüSCHE COÜEANT on de HAASTRECHT8CHB COÜBANT worden te Haastrecht aangenoipen te HAASTÜECHT Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon Donderdag S 3 Junuari IMI9 M1HE CÖI1MT VERSOHlJNfT DAGELUKS k ê BEHALVE ON ËN FEESTPAGEN AB0IfluiMÜJT8t BUSi par kwartaal 2iS lar week 17 cant mat Zondiïi af na kwarlaal ƒ 1 15 per vreak 24 c t rand awaa la MKniait par Iwper gascUedt Franco pw PMt per kwaitaal ƒ 2 15 mal Zoadankrad ƒ AJnnmamaiteii mnlaB rJagelUks aaagtnaoaa a ana Banwir UARKT 31 OOUDA I u Ti i n den laMkbanJlal aa 4a feaékaoaoreB AOrsiRENTlHniUS Uut Geaida ea omiitrelMa bekeoreiula tot den bewrgkrliig i 1 5 cacets i S Uu regal meer ƒ 20 Van buitan Oaada aa 4ea beau giinagl 1 5 ngala 11 Ike roael maar CtïS Aiaertaaliba wn paUieke vennakelDlcliailan ny cant per legal AiinrtenUan la JMt SaticdasmmMr M toasteg o sa J 54S Utedaatiei T la £ Intero i Bureau MARKT 31 GOUDA wy ze met do vertegenwoordigers der geassocieerde naog urtbwte n te endsrhandelen ten einde de wwweluin van alle deelen van het Roa iaciM volk kenbaar te maken en KM imog 4k een ovepeenstflmming te weeg te brengen vraarbij Rusland lun eigen doel Icaoi nastnven en goede betiJtkwgen tus öchan dit voUt an de andej e valken dar wereld kujiinen worden gevestigd Een spoedig antwoord op deze uitnoodu gmg wordt gevrtiagd De gealbeerden zullen elke tegemoetkoming verleenen voor dd reis ook die over de Zwarte Zee en men verwacht dat alle betrokken partyen dezelfde faciliteiten zullen verschaffen De vertegenwoordigers noorden tegen 15 ¥ bruan 1919 te bestemder plaatse verwacht Nog gisteren publiceerde Reuter tele grammen dat van een ultnoodiging der SovJet rcigeenng geen sprake was En Scavemus heeft Wilecm evennrun kunnen bepraten Het 13 m den Amerüoaairschen president te pryzen dat hU den menschen vryheid geeft zfelf de belangen te komen bepleiten van Rualand Ebr wanen geruchten dat president Wilson braloten zou hebben by zy n terugkeer naarWashington ELihu Root of William Taft aante Wijien als zyn opvolger ter vredesconfeeentie Maar dat is onjuist Zyn plannenbetreffende deze vraag hangen geheel en sX af van de vordenngeai die de vredesbesprekingen by zyn v rtMk zullen hebben gemaakt Het tfl een feit dat de president al z n beschikbaren tyd wydt aan de conferentia ai de hoop dat hy het geheele programOW zal hebb n gemoWtoerd voordat hyEuropa verlaat zoodat het met noodzakeUjk 1 8 dat hy andere gedelegeerden aanwyat De nog Diet officieele uiteilag van de verkiezingen voor de Diritsohe Nat Vergadering doet zien dat de Sociaal Democrateji de meeste zetels hebben gekregen n 1 164 van de 421 De uiislag m n 1 de sociaaLdemocratL Bche party 164 de onafhankelyke soc democraten 24 de christelyke voiksparty Centrum 88 de Duitsche democratische party 77 de Duitsche Nait Volkaparty 34 de Duitsche voUwparty 23 kleu re groepen 11 Zèlfa ai zouden de soc dem dus met de onafhankeiyken samenwerken dan nog heb ben ty de meerderheid met De onafhan kelyken hebben trouwens een echec geleden zeer vermoedeiyk door hun samengaan met de Spartaclers De party van Theodor Wolff von het BerI Tageblatt de Duitsche democtatische party heeft nwt haar 77 zetels een krachtig bewys van levensvatbaarheid gegeven en als wy ons met al te zeer vetgieeen zal zy ai de toekomst een groote rol spelen Het Centrum heeft zich ver doopt in Chrljrteayko Völkapaity nwt de rrMK atiach repuhlikeinBch program en dua heoft bet niet gering aantal vttn B8 Mtria De Du4acho Voikaparty vroeger nationaal UberBaJ heeft am ï oovore 22 asteiii M a Bou haar met da vry liberate partij bier kujimon vergelyken word gevormd doof grootakiduatrieelan De Duitaeha Nat Volkaparty een party van comservjtiMrfln beeft 34 zotek De 11 fractielooBon z n 4 Welfen 1 vartegenwoondiger van de boeren en landar helders democraten 4 afgevaardigden van den Beierschen boerenbond en 2 vertegenTi oordigers van len Würtembergechen boerii en bnrgersbond Duitschlond staat in t teeken der verkie aangen en der takin en Dinsdag en Woensdag was heel Beriyn zonder electnsch licht De arbeidere van de Berlynsdie Eloctr Jlabrlek hadden wegene een loomkweetie het werk geataakt Vele van dy We telyke voorsteden zyn er niet by be tlokkcT Doth mettemm y ten ook zy onder deze staking Het tramverkeer stond stil en alle cafÓ s en re tau ante aren gesloten Het eenige verkeersmiddel in de tad dit nog in gang was isaa de ondergronAsche apoonveg en daar heerschte een gedniiig dat levensgevaariyk wae en ook mo ndg ongeluk veroorzaakte De spoorwegen lagem volkomen in bet donker en moeaten met fakkels zoo goed en loo kwat als het ging worden verbcht GLifvterochtend yn ten stadhmze bedpre inger gehouden met de stakers aan rta fctFMielijkc plectr citeitowerken Do Bei yn Bche overheid loovi l abi de nibedtra 7yn overeengekonwn de geschillen aan do BerIj iircbÊ ali trage rechtbaiih te onderwer pen Deze kwam reeds om Umi uur m den morgen byecjï De arbeiders eis hen voor it kfire 1 n ch nisten per lur 2 Mark cn na atn a arbeiden een verhoog ing van 2 I V voor geschooJd iv i etUm en rav foren C tot 3 Mark per uur Vo r ohcniarncn n losse arbeiders 2 50 t t 2 6 Matk 4 er i r voor jongens cn vrouwen lol tct ƒ iVurk Bovnd en al de nu reeds be aii e toeslag an 25 50 V voor nachtarbeid geh in 1 aafd blyven Alle arbeiders zulten na een jaar aan de electnsche fabritk te zyn Aflrbonden zeven werkdagen na twee Jaar veert en werkdagen vacantia genieten Ten Fiiotie w rd ovo een t mmlng be rtikt zood hit eiecttteoh Ucht gister ftvorul wetr bramddo en de tram wier re3d IIe t kabinet is an meoinmg dot de t Hlnml ondTOgeiljk geworden is en da er kftjjItBlo erand Tin oii moeftn worden be ïurltt Het tó to veu wnchten dat b M biii ei binnenkort handrlciid zal optreiieo iTi overeenstftmning m t de gebl I nd ei hen aa hot oogenbllk t Ë VREDESCÖNFERENTIE Emrmissla tmmr Polen IDe Russische regeeringen worden iMfgeneoiligd IDe geassocieerden bieden hulp man en stellen een wapenstilstand voor De Ouitsohe erkiearingen Stakingen De Constl tuantsa Hat Roode legér De monaroliisten in PoiHugal ONS OVKBZICHT Het is iafeauwj wmgo de dag voor WiL n ffewetfat want ten lUöuien van M Raaraecha kWffMe hefrft men z ii voorsteï aangenoDien ïi sterochtend elf uur kwam 4e opperstg ootriojfvaad m bet miiu t rje aan do Qual d Oraay bijeen De president der Ver Sta ten de erste nini ter en numsters van biutenlaadacheizaktn diep ffeaasociearde mogeadiybiw akroede de Japansehe g zanten baton MaJanoeji Maitsui bebben over bet Poolache vraagibtuk berftiadslaag i waarovei tii maarschalJi Foch hebben geraadpleegd Zu besloten aansttnvb een missie naar Polen ta zenden bestaajide uit een burgers en een mihtair e flelegeerde De vergadanng ging vcrvolg u opiaeiiw over tot de bespreking der Russische kwea tie wafijrby praBident Wilaon eea voorstel voorlas dat om driie uur b nuddtgs werd behandeld TM half tea heeft mai vergaderd en h e t voorstel Vft WaI oB 4at ids volgt luidt goedgekeurd Den ge fio ard n v 9rte inwoordigenp heeft bu de bespwkinKen aangaande hun optredm jegens Busland vóór oogen ge ataan het Rusaiache volk te helpen het niet te hinée ren noch enigaunt utbiwuk te anaken op jn rechf om i n igaa zaken op z i n fllgen manier te beredderen Zb beschouwQB de Russen ala hun vrienden niH ali3 hun vuamden i willen hen op adle roanieren helpen als zy bereid z zich te laben help n Ze beeeffen dat de ongeregeldheden en rampen van bet Bussudie volk voortdurend zullen toenera i Honerer en ontbering van allerhanden aara nemen W st a er vennen aan Ze nenwn hand over haaid toe en het wordt hoe langer hoe laattger die nooden te lem behalve indien de orde alsmede de gewone toeatandsn inzake arbeM handel eiO vervoer worden berst id Op het oogenbük zoeken se naar een weg aan het Russische volk bif te etaan b J het herstel vun de orde Zü wenaohen Rusland nwt op eenigerlel w zo te exploiteeren oi 4 bruiken Z ij rkenn n de revolutie sender voorbehoud en wiil n in g ea CINDERELLA enkel opzidit m étadtsT geen onwfcandighe den hulp of aanmoediging verleenen aan en contra revoluti on aire poging Het ie evenmin hun weneoh of deeJ een of andere georganaeeerde groep te helpen of te begumatigen by het vermeeffteren van het bestuur m Rus land tegen den wil der anderen Kun eenig en oprecht doel ia te doen wat ly kunnen om Rualand tot den vrede te brengen en het de gelegenheid te verschaffen uit de huidige verwarring n weg te vinden De geaasoci eerde mogendheden aijn thans aan haar plechtigen en verantwoordelufeen arbeid bezig om vrede ra Europa te stichten en de wereld kan met in vrede varkeeren indien Rusland geen vrede beztt Zij achten het daarom haar plicht Rualand in deze groote aaak bi te s4 aan zoo edelmoedig onbaatzochtac bedacbtaaam n welwillend ale zj eUcen anderen vnend en bondgenoot zouden helpen en z z in bereed dezen dienst te bew jien op een wyie lÖe voor het Rns aische vfllk het best te aanvaardei ii In dezen geest en met dat doel doen zu den volgenden etap lij noodigen elke georganiseerde groep welke thans ergens in Sibene of binnen de grcn zen v EuropecAcb Rusland politiek ot militair gezag uatoefent of poogt mt te oefenen uitge andard in Finland uit om met meer dan drie vertegenwoordigers voor elke groep naar de Prinsen landen in de zee van Marmona te zenden waar zy zulien samenkomen met vertegenwoordigers der geassocieerde mogendheden die van volmachten zyn voorzien Tecelfder t d zal er een wapenstilstand worden gesloten tusacbcn de uitgenoodigde partyeji terwijl Uce gewapende stnjdmachfti die is uitge zondt n tegen eenig volk of grondgebied buitan de grenzen van Europeewh Rusland gelyJt deze vóór den oorlog waren vastgesteld oS tegen Fmland of tegen eemg volk of gebied welks streven om autenomie In de 14 punten waarop de huidige vredesonderhandelingen zijn gebaseerd m overweging woindt genomen moeten worden teruggeno mem De vertegenwoordigers worden ver ocht om op de meest vrye en opeaihart ge dei worden omdat haar kinderen met meer waj n En dit waa haar eorstgeko rene Klnne Heater Örootnweder groounoeder waarom biiilt u riep Zij ia het dialect van dic streek toen zij het vardriet an haar vr todin zag Ik lal u mijn pop mijn mooifitc pop geven als u nii t hult Ik zal u Flufty geveo Ik zal op Zondag nooit weer taartjes van kli4 maken maar stil op een etoel gaan zit en lezenl Haar huJl dan niet grootmoeder ix kan nl t hebben dat u built Als u huilt gaa He ter ook Iwlleat Hoe zoudt u datvlndwi Maar de oude vrouw hoorde liaar niet 7ij Idcf haar hoofd op met baar handen op de sr houdor van baar zoon en hem In htt gelaat ziende gaf zij hem den zeg n van Aftron in Schotsche woningf n door het gebruik an tilnjke ge laohl m als zonen en dochters alleen de onbekende wereld ingaan gewyd Db Heer zegene u en behoede u da Heer dioo zijn aangezicht over u Hobten en zij u genadig de Heer verheffe Zijn aargQzioht over u en geve u vrede Zoo V ortrok de zoon met den z ten van tiji moeder op h hoofd die den Inat lec keer van Arioland was vertrokken onder het g wnoht vsn eens vader vloek HOOFDSTUK IX Uegijr nmui Het waa is Uagey s helder ge oIirobde keuken en dia daoa z U wa bezl baar schalen te waseohpn en haar tigf a zil pr te poetsen ij waa juiai bejponnen etn gehet l o erbodue wre f aan b t blad Co geven waarop zij den btirtlng dl let huia zijne H t zijn verschft dril en ié9g vf niem aan d 3 deur en nujn 1 ZIJ 11 soboou mnff ik oi t blnnenk Laat me eer zimi ac tw onhandelbare mereterps van de lagej l u an ha but Artwlaad ffel loof deit je wel binnen kunt komel trek je grooie kruiwagens van Bchoenen uit tn laat ze bij de diur Je zult er niet hIcoM t aan too zUu door etn poosje op Je sakken bij den haard eener fat roeulijke eg v aX ik mijn zin 1 1 dan zou e dikwijl vroolijk bij den mijne zlsen Er valgde een oogenblik vio Imu tnk ktii en w r tien om de dio m n uitte knigini daarna trtA een n aa mat ge bniind gelaat en grijie baren blnn a heel oorzic hiig op zijn sokken loopen ia als lenend die op ledere aobrede die hi zet aebt get Dit was Anders Mto Quifcw vUKlier mcrkzaam öog za wat hij vensebte Ik kan hem halen riep zij zie eens hoo ik hinkj Ottocrarr Be B tilt bet En waarlijk ze was in een ooffweuk Ie ru4E met den hoed in haar hand zij zet e hom op Zijn hoofd toen ba r vadw zich boog om hem a n te namen zijt Ik geloot nu dat u majn vader ïfide zij P WESSfiLsUQUVAN RoanjiL Vaarwel voor het oogenbllk mijnklelntdi zei hij haar teeder kassende Ga at u weg vroeg zij Maar uiult mopgen toob terugkomeo een exnetlgen ma r eene lal ik hfiyl iioftr Hu Hot zad mtt precies moi en zijn lei David Stirling haai met glimlach aanziende tprwgkomenl d£o Hij wendde zich tot zijn moeder ook was opgeetaan Mijn zoon mijn eenifee zoonl zelde ZIJ terwijl zij haar hoofd op zijn schou dpr liet rusten iMoederI zei D vid Stirling Qa met heen en laat dit huis niet eenzaaon en verJaten Da id Blijf blijf een wijle mljo wo rd het Ik kan nl t moeder woord van een Sttrllng Blijï terwile van het kleine mèiflie terwille van haax je weet wiel Ik weet bat moeder maar nu kan Ik t UDinst i et In het land blijven waar zij stierf doordat zij mlssea moeetwaar Op zij reobt haé en w t haar werdont houden Ik moet goaia lOeef mlJ uw zegci moeden Toen verfadel de oude dame van Arlo Iftod haar tem en weendle eveaiale e nKwdeK In Buoa die afet vartroMt wil f