Goudsche Courant, donderdag 23 januari 1919

m iTipr iiiirtiiii iHo i ll ÏHüVCa JTs 7e elfiiirgafl g INOBZONIO HBOBBEELINOBNi 1 4 reK a l i e t n l Mer Mf Op de reavaaiiia H lieecer Uewone fdnrtra to en Iniewoden n sdedeellnaea b j eontraet tot leer gi i w Ua seecdn piiM Create lettere ea raadas in rd beiekand naar ptutarulmta AdvertpftUa kuuea worden Uweaondap door tuwdMokomet vaa eeliede HsiWm Advertentlebureaux en ansa As tal Kedaodei Talef Intero 945 Administratie I Telef latere tt aan Van mobiiiw tie wonit voorloopig afSf zien PoLbawa Shitomir on Tsjeaootfow bevinden zich weer in handwi der rQg arin v troepen Doch bmtewUen Ün d hariefateo ttt tttu Land niet erg mooi voor de 3oTJet r r ii ring Maar miw hieu se niot juist Trotsky moet verklaard hebben Jmü de boLsjewikl wa rschijnl jb xuUen worden gedwongen Petrograd zo uier stryd op ta geven TrotAky heeft aan SinovM getelagmfeerd dat de Bolsjewiki een zware nederlaag in het Noorden had geleden daar et göheel leger met den goneralen abaf voor op naar den vijotKl was ovcrgelo en De tMlsjewistische pers plaatste een bericht onirtrent te prodtictie vim bc jea wistische papieren geld hetwelk ta Petrograd en te Penza gedrukt wordt waar te zamen 14 000 arbeiders dag en necht met dat wwk bezgi zyn Petrograd levert par dog voor 90 nullioen roebel op Peni voor 220 nulUoena Do a Timeg wil niet beoordeelen of deie opgaven volkomen juist zijn maar het stoot vuBt dat de bolejowiki Rusland over stpoonwn mot geweldige hoeveelheden bankpapior Het is vuui algemeene bekendheid uan het OraJfront dat de boisjewistieche Soldaten belmJve hun gewoon hoog eojd k nog v c i ÖO i oebels per uur ontvangen all zy vochten Do soldaten die aan de verovenng van Ufa deelnamen kregen 1000 rodiel oï tra per hoofd Dut het er met de finaneién niet bepookl chittoiei d voorstaat bewyst een publicatie in het officieele blad der Bolsjewiki tl Mosoou de Jii w patin van den commiaao ril voor de Kinanaen over de afgetot M zo ma ui ien Het deficit bedraagt 2 44S millioen ondanks de byzondere belastingen Het bu et van den comnutiaarifl van Oorlog IS met gepubUceeni Ook houden de bol sjewiki do financjcele resultaten geheim van de sociajiseenng van de industrie 1 Itandetseigendommen De eommisaaris voor Financjtin zegt dat de begrooting dit Jaar geen defjcit zal uonwifzen mits de orbei lers d productie vermeerderen die tot duiver zeer laag was De BerLmgako Tuiende publiceert n brief uit Quadenfrel in Silezi door dm RuRsisctien officier van goxowlheid dr Kvdo Kmof aan zijn vrienden gesehwven waarin lig mededeelt dat de bolsjewiki op 2 Januari 750 Russiitche officirmi heUMn fv fusililcËrd 360 uit het gevangenwduunp ti Quadenfrei 400 uit het kamp ven NyAlM toen zij over de grens kwamen Duit3che officieren en soldaten dia dfze repatrieerende RuBSisdw officieMBi over de grens kwamen biggen hebben deze vnlEle ring bevestigd De zaak is aan het Deencfhe miniatodl van BuiienjaoMlsche 2 en gerapporteerd OM ORTI E wwkïaamtbwlen ter vredesconferenUp war i gisteren gewijd aan voorbereidingen De preaideiiit déq Vereeoigde Staten vap Araarilca 4e eorste ministers oi de mini v ters van buitenlaTidacbe zaken l r geallieeiv d v rtf enwoordi rÊM gingen varder m t de beijADrfleivng van de agenda voor d g won 23tting op morgen De voIg ndp iwesties werden taartoe overwogen 1 ity tenuttionale rbfiEdswetgeving 2 veranV woordelijkheden en beetraffingeai in vej band met den oorlog 8 vergoeding va i oorlogsschade 4 infcematiaRaal beheer va i bavems water n spoorwegen Ib aanEluitimg daarbU begXtti de vergada ring den gang mn raken te bespreken tap aanoien vaai de territori e kwesties te volgen Vandaag komt de hoogite ooiilogaraa om half e f blUeen m t de maarachalken Foch en Haig beneven generaal l wi ads mlHtaire verfcagenwooodigera der gealUeerde ep geasBocioerde mogwi edwi te Versailles Zatetviag zat dus weer een belangrükf da worden Een Reuter bericht zegt da t epn openbare voltallige zitting van dp conferentie zal gehouden worden om te be naadslag n over het volfcerenverbojid da toestaat uit eiAele korte bepalingen betreffpndp do algemefine voorwaiarden Daarna xal Wilpofli een pl Voorleggen dat opge maakt is na ge rekken met Leon Bourgeois Bobert Cecil en Smurta die vermoedeLuk Eillen zuJJen spreken Ten slotte zal een büicondere oonimisie voor het volkei eiiverbond het bedrag van de achacte die Duitschlemd heeft aangericht bepalen alsmede het bedrag van de vergoe dingen dat Dm tschlancl in staat zal z n om t betalen en de wijze waarop betaling mo geljjlf zou zijn De mogendheden hebben besioteai een com miaa bestaande uit 2 vertegenwoordigers n burger en n nuUtair naar de PrinseneiLanden in lie Zee vaai Marmora te zantten m met de Ruseische afgezsinten een aameaispreking te hebben Een dergelyke tuisaie zai naar Dantzig eaan om met df Polen ovcffle te houden Over het algemeen heeft de besUasiug ia de EatC9 t laEt d veel atof tot opmei king gegevcïi De Times zegt in een hoofdar rBir iii ii 4 BOSKOOP AdvertentiCn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P A WELLER Zijdeweg72 l at Ib je geraden vld M w voereiliuwend In je g ondh dd U nielmier i oo goed oof t over ik weet Maar y ztl Andere JmX kij hiiar waarfccTiuwlng niet hoorde U ll ir r ir om 1 dra li ad ol eaa JouaMa dl UI 1 zijn komufteo vaq iapoik je sipeelt je mo bedenken dat geen meowh hul Iipcti of ma f Btraat ooit eiii woord tnuljo niuim litWt kunnen xf fwu nl tteigm fllnandt ik een slschBifheblK beo Ea dat i ve i gcai gd van een iDon diexooVI huudl vaa de la het vacht e da VKjt i als Aodm Mac Quokw fo M kei pt l van S Johnl Meer fen dat Mrg9i ik mag et o lokjo brulkM viar t ea ik doür slechter om Uwll iemand oqit gezien dat Andeni dv breedte an den wig oor de lengte anzoc Kn of ehooa ik geen bepaald bednjf idtoefeo Ix ii ik tot moer ia slaat dan lolUadi uit U tv troi t In get enke4 hedreven zeg je Het kon riiit Mif nv maar ze hebben me todi la flvdeii doen gehouden en wel voonim ai wevjg voedwj voor mw r joreo du ik wt ngch te noemrn nu ik deze Uwd eltap kom doen Ffeb je een groota ohotel waarop ik hel vol code Mlf d0 zijn fort Uen kan lt rn Megtiv Oeii je Diwe halfsüortigt amfaacliten befcben mi rMi IiuIa i ee l eu Ik kou er bij iinn vi vo en al dat k t i om op te rotmen dat zij mij ceo dl aar defkerk hebben g pt J lt CUtDERELLA 18 En j z€ide toen Ik we gli An 2oo moedKgdiB He0fty bur bezoeker aan voort te gaan toen zij tarugg eerd was M bet kippenvoer van baar handen bad geklopt terwijl zij hc bakibord gereed ze te om het n gowichtlgar wwk het bakken van den koek aan te vaojseoi Nu ii er uieCis aacd ers to zien iaOalloway dan düt ternauwernood zeli het WaarafafUL der lakens ale de rokkea vijn emgeelagen voor het giestiünp en de zon dw blos op de wangon verhoog en welgevormde cnkeLi even wit gilineteron als de gevleugelde hielen van Merouriue zelf l lenjge veelbelovende hofmakerlj bc ait op d o maoiJer En zeker is het d een mood mejaje er op zijn mootet ultzlf tmet d armen bijna tot aan de scboudera Woot terwijl de hee en Treeigoande bewegiag vao de taarterol op het bokbord al de bekoorlijkheden van een moMisen rm te voorsöhijn brengt Brt rrti Het berefltt het oor la vwrMbOtede töiun dot en adMtp aJ naar Ha astre cht Abonoementen en advertentlCn voor de GOÜDSCHE COURANT en de HAASTEECHTSOHE OOXJRANT worden te Haaatreofat aangenomen door onzen Agent J SCHEER HAASirReCHT fij akte op 5 Juli 1018 verleden voor J VAN KRANËNBÜRli can didaatnolaris te Giuda als plaatiTer nKPr voor Notari N F CAMBIEE VAN NOOTRN aldaar sijn MMe StititsR viitpteld de NAAMLOÖZE VENNOOTSCHAP KONINKUJ E STEARINE KAARSfcNPABRIEK OOUDA geveitiL d te Gouda 476 24 De kt is opgenomen in het bytOiMtsel tot de Nederlandsohe Btaals oFafat van 20 Januari 1919 no IB Namens partyen N F OAUBIER VAN NOOTEN Notaris Aan de Uta OPENBARE BEWAARSCHOOL te OOODA wordt GEVRAAGD eene rwijzeres Ds jaarwedde bedraagt f 800 f 1050 6 driejaarl verboogingen van I 50 471 17 SollioitBtien vóór 1 Februari 1919 franoo aan den Burgemeester TB HUUR OEVRAAOD aii flink ingerlaht HEERENHUI8 op octlen stand legca Maart of April 200 mofalllk ook eerder Huurprija pi in f 450 I 500 per aar Br onder No 36Fa SWARTSINBURG a Adv Bur te Gouda 473 10 GEVRAAGD an WMPJKSZWAAN ta koop of om een o twee jaar feaamenlijk U bonden 474 6 Adrei A GRAAFLAND G 2 Belerache H H Tuinders TB KOOP AANGEBODEN 40 a 90 dularand Esscheoboomstakeo Brieven ouder letter B aanSIEWARDA S Boekh Wük by Duurstede 472 IB DAMES Fidora i Dt illitiur vernietigt onmiddellijk t gaiagi ggggg overtollige haar op aangezicht handen enz onschadelijk zelfs voor de teerste huid Vraagt uw kapper prys f tBO is verkrijgbaar te Qouda by G v o BERG KleiwegBtraat 16 ANTON COOPS Markt BALT A DE JONG Oosthaven 31 H P VAN WIJNGAARDEN Kleiweg 77 467 18 Hoesten en Heeschheid wordM ipoedlf geDczen door de HoMtplllsn T a ApOthtkcr BOOM Daxe pillen maken d lijm poedij lot en doen de hoeit tpoedif badaren Verkrijgbaar in de meeile Apotheken M Drolialwinkela In Cealoten aaconi ftbOieent Vcrkrilibaar t Qouda bil ANTON COQPS 2 4 74 9 Een opgezette maag krii l U door het eten an voedael dal U niet rerdrajen kunt Dit ia echter jemakke1i k ic rerholpcn door Jcr i eld na het eten twee AWi tabletten in te Demeo Ook bij een tlechto eetlust een bedorven maaf maa pijn bet tuur hartwnler miaaelijkheid een riekende adem en andere maa on efiiakkeii worden Abdij tab letten aecr Kcroemtl ala een probaat ca inclwerkeod middel J dverteert in dit Blad Abdij tabletten ZIJ die noi icta te vorderen hebban vao het WlelPlIders DepOt te caouda elieven hun rekeningen in te lercrcn wóór 26 JanuariI 9I9 bij den Adminittrateur van bet Depdt Bureau Katten ingel 61 4S4 20 LUST der Sc lieyrplicli liiiB kéi DE PLAATSELIJKE LANDBOUW COMMISSIE in de Gemeente HAASTRECHT brengt tor kennis van b6 anj2 hobbeadeD dat de LIJST dep Soheurplichtige Gronden in ds bedrijven waarvan de bedrijfsgebouwen gelegen l n In de geneente HAASTRECHT ter visie ligt bij den Seoretaris G B OABKY ten Raadhnize van Haastrecht gedurende een termjjn van xeven dagen aanvangende den 25 ten Januari e alzoo eindigende den Sisten Januari I91B Belanghebbenden kunnen hunne beewaren tot uiterlijk ï X 24 uur na laatstgenoemden datum by de L C indienen De Vooreitter der L C 475 56 r HEMERT VpI van piatPlbutia De jongste demonstratie met Lamberty Briketten heeft aangetoond dat dezelve zeer goed andere brandstoffen kunnen vervangen 429 40 Prlfa f 7 SO par 100 K O JOH p SS ING fk Co Kaniftopi OOSTHAVBN ae oouda vrll van DIatrIbulia F BKIEK sn HERSTELPUIiTS van NEEXTtfiGEK en MOTOKEN AANLBO van Electfisctie Ikht en Krachtinstallaties U VAN DUIN A Co Gouda VMt in iii iii Bf heb nt olf myn Haai verwawloesd Bctft tfeu dam b RunI ook Lant Oeiond Kaar hebPen Beproef deic melhede en btgin van4aae fla naar Uw Apotheken Drogist ot KaspcT koop ten Reicli 0ko vin P dn gebralk het 14 daKen looali voorfHehrcvon eo Lel dan np bal eraebil u B v eR HET Ml keft uema VMrtdurcnd c4crl 10 l ar sebnükl en aan Kiacr gebmlk beb U myne weelde van Olanzeod Colvead Genmd Oaai Ie anken f een tnfvtn Htlderc Niet vetta vlaeiiiot myordcrt den Haarcroil Veraisrki 4 Mieren ca doet dkast ata eo Tonlcuai voor de HaartooftelB Voorkomt bet Spiytan of Uitvallen Hmtdzeer en Rooa verdwynen nadat me o KOKO ceo paar keer gebruikt hcttt airn prenkelt bet eenvoudig tip bet Haaf dan wfyft ffieo bet lactil In tenc otdéntairtscbe richting CD borstelt hel fUnk Wy tisilaii g tn dwt ot nnogsbka alttliin tvi Xiike mur wy ngg tn btHden nl M la MR Zirinr filntumtMtl voar bet Hmt flm udv PH iw at M lua avanvu WAAR CHUWINQI UHatalMatf prvparaun warton dlkwvls amnmfMs van hal krjrgan van Cm Mkta Wy ktivt m uuiU van Uw IMar t Walfaf Ik fla nk 4U U la Jfaha ant aba da n dUlal dwhlalyk om anarfe Ban Vrmiw te Paasd op da boHamarpakMnt dfiijt Bchta Kaka wardl amalt Ina varkacll ra w rd itMril varkoctat aa4ar amia verascdM ftullaa ft 0 7B fl lifl ei ft 8 pêr FUotn Alleen VenaienwoonJlKen Vw N en 2 HoTuud Utncbt Zeeland N Bratuni n Umbari P DESSCRS Amatordom Vooi Priailud Orwiingea DrchUie Overywi ripw EWOERBH n ek KOKO SHAMPOO P0ED6 S lyb wel een pro l j oaor k pt r 0 1S pet pik je 1 II m WM 29 inii PHOIO Nlll HEI LEVE IWnJer o d p Koks I da nsTolfende igdelijk nr I 3941 Weder overal varkrtilbaar tefen hoogde pri Ken IS SO tav o H por pakje f 1 09 f cao Koko dMBpooiol poodera tul n droot am n H i Het Advertentiebureau GoüDSCHE Courant MARKT 31 K TELEF 3 BEZORGT DE PLAATSING VAN ADVERTENTlftN In alle Neder landsche en Buitenlnndsche i g en weekbladen en andere periodieken zonder eenige prijsverhooging nr Inxandina van n al achrllt steafia veliloanda Inlichtingen worden GRATIS verstrekt wm Abonneert ü op dit Blad AQKNDA M Januari 7ti uur NIaiwa Sebauirlwi fioH Toeneri Dtr van Byadw Tartsud 33 Jan 71 qmr Soe ds Bteai SoaDom Vrouwenolub Spr P de Vos Zeilde avond sellde laal Cersos A B B o sM Oouda aD A P N P de Voa i Jan 7 Ulir Soo de Réunie Uf zing Natuurkiaul Geueolecltap 2 ajiuari 8 uur Nieuwe Slolnuwliul Tooneelolub de Ooudsbloem Goedkoopste en soliedste adres voor Meubelen ala Tafels Kasten Butletten Stoelen met leer en pluche V eronbedstellen Wollen en SatljadelUBS TbaeUtels SpUxels SoUIderllen enz enz Ér Speciaal adres voor loagelui met hnwelllksplannen KOMT ZIEN iMiaUT 441 BoveiDls nabil de Schleksdl RoHerdam Iel 25 Janoacl 8 uur Za a OcooBrila UitToortag Than 27 Jan 2 uur Gebouw Bouw ea Tvoingtoezlehl Onderataoiheoinnéiate Al menaorg 27 Januari i uut Zad Eunalmio SM Ons QKwegsn Leelng FeUi IlBmenoaiw W Jan 8 UUT See do Reunie Ladlf uut Uebtbeeldai ram de BoaS o Z roTOenlrfnï S Fdiniarl n 10 Fe raerl telken d i avonds S O BUJart ea Eaanoosusom See Om Beleefd verzoeken w i gerezaU ttHM med deejtiiff te mogen ontvaoisen ven firadarin e coacerteo vermakelükïiede enjs om d ve dan in onn acen te veemelden KleeWaohe Dnddierl A BsaiHUJi a KOON M Vrö lHg 4 l nit ri IÖI9 VERSCHIJNT DAGELIJKS eOlMHE COIIRMT BEHALVE 20N EN FEESTDAGEN ABOHIattiUNTSnUjpi yer tww liS per week 17 cent met ZeadiSÖir PM torartaa I U per week 14 tmi prnrad napr de keuxciax per leoper aKUedt Fcaaoo per peet per kvrartaal ƒ 1 75 ta ZaadafdllMl ƒ VIA Mewwooiiten worden dafelük uaanw Ma Seiwu UAMCT U aOOat i j itc i den boekkaiM B de iS Milsiiea ADVERTRNTIHntUS Uit Qxda ay smstwliw Oamilll tat im beniEkHacll 1 imieis IJS Mice cel nieer Dja V Wtan Geaida a deu l e ixbia 16 rex l i 1 S0 e M tecel meer i X Ad wrtM i til va rnMidai vniafeelt l iMien Vh sMt er leaeL AdnrtaDt ia ImI Mi a n MMr M te rfi e dv Bureau M ARKT 31 GO UDAa DE VREDESOONFERENTIE Oe volkerenbond Op Rusi i ol o bwestis De poio van Wilson Doi oitelofl van ie verfclexin IIHIP In Biiitaoliiand De Oekraïne verklaart 001 109 Alin rie Bol8Jev kl Een nieuwe niasaa moord f OpanJe eioQht allo ohepan op Oo internationale eopialistonoonferentle vwrnwllgio vooTuit evondd partü het a val was Doarift viooit voor de practische pollti een aamenwerking tuaac en do boci b en dpmocraton V ort en men moet in deze 1 oi e poitijpn de edjfenlyko regeeriogsmeerderhc d van do toekomst zien Dat staat zoowul voor de Deutsche T kgeszeitungl als voor de Vönvorts vaM het is kenmerkend dat de rechtsche pers gee i poging doet om ook maar een enkel woord van de vomung van een burgerlijk blok te reppen Men hoeft het vruchte oo van zulk een poging dude tjk ingezien Het Centrum dat op één na de sterks partij ifl geworden en nog eenigc mandaten nwwr heeft gekregen dan de democratep zal zich aan deze nieuwe coneteLlatie mofton aanpassen donr het in vergelijking m den ouden Rijksdag aanmerkelyk verzwap uit den veykiezingsötryd is gekomen In Beieren hebben de boeren en in hpt Westen talrij ke arbeiders het hdmaatschap van het Centrum opgezegd flls antwoord op de natKmaUstiflche en annexiom tiaclje stroommg waarvan de party in de e oor logsjai en herhaaldelijk blyk heeft gogevep Het Centrum dat steeds een voorzicht ge zakenpoUbiek wtst te voeren zal door d uïtslag der verkiezingen inzien dut het evenieens een flmke wendmg naar links moot maken en diaaruit opruit vanzelf do noodzakelijkheid voort dat het Ontrum mat het komende rege nngabU k aanienwerkt Tegeniiover de nationale vergadering zal den slechts een onbeduidende oppositie van de uiteOBto Imker en roohberrgde staan jn daarom u haar een voorspoedige en niet door partijstrijd geatoonk ai beid verz kerd Seheulemann komt tot dezelfde conclusie De sociaaldemocraten zei hO hebben wel IS waar met de vftlstrekte meenlerheid ge kregen maar zij zijn verreweg de terks partij en daar iedere toekomstige regeenng parlementair moet zijn zullen zij onder alle omstandigheden op den langem duur m alle gToote en fcleine vraagstukken van dp ontwikkeling van bet Duitsche rijk een bcslassende tem hebben te meer omdat ifi de toekomst het onvruchtbare radicalisme voortdurend aanihangers verliezen zal In hoeverre de sooiaal democratische party zal kunnen sanrangaan met de burgerlijke denwcratde moet afgewacht worden Men kan aannemen dat m vele vraagstukken een samengaan tuaschen de Bociaal demacratl Bche en de burgerlijke democratische partij mogelijk zal zy n gers van do anderfi Ku3sische paiijjen ep het Pnoaenoiland bycenkomen en hot geLukt middelen te vjifdon om den wil van het Russische volk te 1 k mwn is de i miwwd van Iwi boUfewüifa verzeloerd Ü ls geachil nwt het bolÉipwiffme met slech dat bet alch in Po in en elders t en d n wil der vpedefioonfereiDtie vorozt maar d t het den wÜ van het Huasische volk niet vonte nwooPdigt CHT tik l ï Uc Toon l iiueake de tegenover Ruslund t voilgan politiek is onderheviig a n knUedc maar 1 het thans door de Ge jMlMM lea aangewmen vooretel ia een vast ail kumaan beginael De poUtieJc der GeaÜitméaa zaJ er niet op gericht zijn de bolsjewiki te erkennen of rechtstreeks met hen te onderhandelen maar door bemiddeling van een cojnmiaade een onderzoek In te Htellflo naar de feiten en met name naar de w nschen van het RuaGÜKrho v lk Deze vowstelUng is een eiijuisie dunkt oins Red Vocn de vredesconferentie is het vafi uiubuemeod bakng die te kennen De GeaUieerdan erkeoinen de beginselefi van het bolajewiame en de toepossuig daarvan geenszins integwideel de boJsjewilfi Aoeten begmneti de imperialist sohe neigiiige die 7ij den laatsten tgd hebben getoond prysgeven ala eerste voorwaarde om deel t neonea aan het werk van de eommuBsie van onderzoek die zal zetelen op bet Prinsen eiland Samemweriüng met bouirgeods regeenngen ia op zichzelf reeds een verloochening van de bolsjewlatiache beginselen Een regeering die samenwerkt met buitenInndache J oMrgeoiB regeeTmgen geeft daarmee te kennen dat haar erkende politiek die op vernietiging van de bourgeoisie in eigen Land ia gericht ongerymd is Laat men daarom het thans berenkte veïgelijk niet verkeerd opvatten weliswaar is het succes daarvan twyfelechtijg ma r zelfs als het mocht mislukken zal het eenjg nut hebben gehad De mogendheden die aan de conferentie te Parijs deelnemen zouden het rtellig over geen ander voorstel eens i ijn geworden Er is noodit sprake van geweest de bolsjewiki te erkennen en als geleken met hen samen te werken op de vredesconferenti Hadden de geallieerden de bolsjewiatischp regeering dan den i log moeten verklaren Afgezien van andere bedenkingen daarteden waa er dit gevaar aan verbonden dat de RuBsiach nationalisten in dat geval zich misschien met de bolsjewiki zouden vereenigen t geen bet verval van het bolsjewisme d t thaw waJs duidelyk merkbaar is zou hebben vertraagd Het besta wat wig kiinoen hopen i dat het bolsjewisme zelfmoord zal plegen Als de bolsjewiatische afgevaatxügden met vertegenwoordi Indien de bolsjotfiki mochten weigeren afgevaardigden naar het Prinsen eiland t zenden dan zullen daarmee zichzelf aj vijandöivdcovryh d Tan het Russische volk en van wlle volken fer wereld ontmaskeren ern zullen de mogestdheden te Parys weten ho zü im vTüiwtó loöÉtm waarbongen Do Times wil dON koit en goed zeggea De Bolsiewiki loopeo er altyd in Ën da r IS t per saJdo todi maar om te doen Wi twijfelen rf dat d politiek is die m wil volffen De Temps meldt dat president Wilson begm Maait te Warfiington moet zij n Den kien Maart verstrijkt n l het mandaat van het tegenwoordige C gi es dat alvorens uiteen ite gaim vei chewen belangrijke ontwer pen heeft of te doW en een rede van ien prasadBii t moet aamhooren Wibon z l Frankrijk dus waarachynlyk tegen midden Februari verLaiten Einde Maart reken t de president dan in Frankrijk terug te zijn on zijn plaiits ter vredasconferentie weer m te nemen Pe uitslag van de verkiezingen in Duitschland bewijist lat het bujgerlyke blok beatattnuje uit de rechtsche partyen bet centrum on de democraten tegenover het socialistische blok een meerderheid van ongeveer 40 stemmen bezit en dat dus de soóaal democratie alJeen met in staat is de ieidang der politieke werkzaamheden op zich te nemen And zi llS kan men echter niet aannemen dat de Nationale Vergadei mg m het teeken zaïl staan van den eenzijdigen klosaenstryd dae het party leven in DuJtschliaml vroeger beheerscht heeft en dat de oude leuze hier burgerlyk daar soctaaldemooratisch opnieuw zal weerklinken Daartoe is de scheidsmuur tuatwhen de rechtsche partijen en de democraten te groot terwyl aan d n amleren kant het poliüek streven van de sociaal democraten en democraten nauwelijks merkbare ver sclullen veriwmt De Oekraane heeft den oorlog verklaand aan de fiolsjewiki maar de öekraine za zich tot het defensief bepalen OpperbeveJhebber is Petljura Dagelijks komen Galiidsche troepenafdeelingen ter versterking De politieke ontwikkeling van de laatste weken heeft er vanzelf toe geleid dat by de meerderheidasocialisten een duidelijk waarneembare verschuiving naar rechts heeft plaats gevonden terwijl de democraten uit bet feit van de revolutie gieteerd hebben dat de democnatie Kievit don een toekomst kan hebben aU zij de socialistische bewe ging betier wal leeren begrijpen dan bü de FttHilletoH eewge mannelijkheid bezit of den ondememenden geebt die weet om to gnon m t motejes zelfs In het bi daard Galloway zich van den boek der tilel glijden en inaor laten zy aiioa die zulk koftitaJcLeii hebben bg ewoond z c i herinneren wat er daa ebeurde Er zijn hoofdeo met grijze en met witte haren en hoofden belaad mooBen ouköten zoo worden waarop het haar dun wordt eu do schedel zichtbaar die eenmaal gitzwart waxr n Er zijn harten die ecnmaai vurfg klopten onder de hagelwijtte boezc laars die nu bedekl worden door Iwt eriötig gTijfl van de oude vrijster of nog menigv ildïgor door het eenvoudig zwart der weduwe maiar hoofd noch hart heeft ooit het bakken van den koelt vergeten evemrfn dat veclz end teokcn van ee kleine mei mii el bodokto hand op d ii eiolfoudvir waardoor do vertrekkende uit verkoren minnaar niet onwUióg he t gelach zijner naijverige kameraden verduujrde Niet zoo maar geheel anders wob hol bokken v an MegBV wi indien dlo nadenkende dajüc zich het bakken van vroegor herinnerde loonde zij daarvan nl ts op haar breed vastberaden gejaat Anders de vissohcr zette zich neer bij een gpooto kom die hij voorzvieJitiff van oen kleine ka nam wier planken donkerrood waren roet heldere groene btip eifi Hierin ging hij zijn vl cih ecfcoonmaken Grooto moodo forellen waren het juiM zooolfl hij had g egd Mpikkeld met OTünje en salfraan en hun zaohtglan zendo zijden noff gKonnend van de natte varctt vaorio ze r brBoht warwi Andera Mac Quakttt ging een poonje zwijgend met zÜi Tverk door terwijl sle t8 he getik van Mcgwy e houten rot op het bakbond de stilte verbrak Je deedt be r fr mee voor den d te koTVwi ea bet voor den nacht Iti orde te mak n Anders itA do bokshor dor koeken ik kan zien dat Je er voor bent gekomen Je heU gelijk Ueggsy dat z ou wol zoo goed zijn antwoordde met even groote kalmte de Boho anak T van d vi ch 7toh aan zijn laak houden Ie Wi lnu dan zei Mcgej al ioi zij ultern ale niey vsg iorlg w 8 haar taarter rf i cht overeind zittende die zij kHno Hlrrütjw gaf om het 0terk41ige meel er te d en afsalka M egfl ho heb je gedacht o er het gteii je don laatsten keer dat ik hl r was z lde vroeg Anders snel en kunstvaardig zijn echorp bog n ma a ngA den witten bulk van den forel Irek kende ffat wftfl dat Megpy s JUargaret Tlpperlln zed de v fibcher pleehrig nrfsscWen dpn t je dat je m j 1 nut uvinicbfcng kunt befiandelfn omdat hl raijn gtftio le le m mijn aard i gewe t vee4 van jacht im l cherij te houdendim en omdat er gi en man vaa taeken in mij sloeict opgel raclit voor het j ee i of ander bedrijf Ik horinner je er I nt t aaa dhU er een tijd was dal je ivtet ZO0 dadtt We zutlaa geen oude koeien uit de lAoot a eal j do dikic van bet deeg dDpcBsra B i F MpgibiMK VAtI BQfHDH Bij tue enpooztft strooit een haod oen dun laaeje me l met een buiging vao doo pols die door kenners zeer woird be oiwiord co dte werkelijk waard ia door ieder te Soor ie er to worden op enerkt Dit wofd moettiAl vergezeki van eenglimiilaofa U t 4en oauwesigen jongoling Indien bij een woardtiig jonkman is en verdf nt dot men zUii moeite voor hem geeft OunddldfJIljk daarna Is het iwodtg dat naar do koeken wordt gezien Zijn zij reed van het ronde bokijzer genomen dot over ceit helder vriendelijk zocht vuurtjp banigt geen luldknetterend N am iflra r veel meer gloednade asch zaehten alles in de om Tiog verzachtend Deoi Mc lieve handen keeron nu de haverkoeken om nadat met een punt van e a sneeuwwit boezelaar het meel van de virigepfl ia verwijderd en zetten lodorea koek zoo dat hij het beste dool van het v uur krijgt ee ai een ultumntenden koek te voowohijn komt licht in dimx mond ki appoiid tuÉseohen de tanden ea zeergoweaacht als gerwbt voor de goedof t Coama zulk een roneen an de wenkbrauwen zulk een bewegen met het hoofd oï de gehikkSge koek gereed Is of niet Dan bijna alsof hot een efetal was heerlijk eo vei eeflijk als dlo andere welke 9 plan gedurende het laotato kwartfer in het hooW van den jongen men heeft gerateld wordt een klein koretie efgebrokeii en gevolgjd door een scliitterina van witte tanden ok het wordt geproefd en de rest aan den ulmemeDden toecobounrcr aanffeboden Op dat tij fet1p 1 Iaat dl Joivdlaf indtu bij tenD nate