Goudsche Courant, vrijdag 24 januari 1919

No I t 12 A70 Jaargang BEHALVE ZON EN FEESTDAGE N raOBZONBKt i a n IMOaNi t e n als ƒ l W alk ngé mmt f M Op da Toocvat na SS hoosar Qenaa adnctaaliin aa kisMooda madadaaUneaa bt aoutiaist tot star caacdaB pa a Oweta l a W a ra ea laedaa waadaa kim lupil any pla tHpa Hh 4 Mnnxatm tamm midM il adkdlaAl W tiMalMDluAst vu arfyt TtiJSm oelwiDm AdrattefHolMitwix Ataatak t i if n Redactie I Telef latere 545 lil I 11 t ttitMÊmkmmllkm m mm m sint tta bsar of z jfl bnWQt Igt d Tig illli i oleiJu vo r du UXful i li j afljPM vitt ttet röVo lu fbfffld t wawriii A vsKirliiMd t i i 1 fA el iSP oMor 0 Il nuKkoH d n op Juunulw k gooSnd vs t fsaooftti In ftlk 9o al on den 20au Jm iaiS U da rwoliiti ttcl ttliigöbroken Of hoi ar ia lahwofvit wat Uratkonsli to deOt ta rfti vo r zoov4 rÜ alihan laav k lljW zijn voor ervartütf y dl hoWiea mSoini dfil zij op Uun luKde nM i zlJn aiit flat f Hrgöflrhiï vsn plrtn Is om mot a I IcriHit oy te tre l n Ia No em Ihit tnM Ï 7ckcr IwiiAnd rl Sh frl v t i vi r Hsf fn do mip Ht vorbon Iiig en rtf7f v r ipi H fiff hftft dk BïOi d tr n vil irrjiad Hi 7lJ omtrent d miahtiv i h iid i tl n xvi lui t zMn ln tel4 ïht n dl t V irlv sotü u ook ht inwri oor de n Jmdlws 7e t dUt yxH otrst alt de waan natMirhc UHSit n Horrrlon t e orgnisaüti van do buP ftO oCtt gtkA m d a iltii srLe l vnomj iïm a wvüatn uLt 7t h diit in dn utoil tt jaFtD da mpfiËtdo voot het loger nog nWd l l titrorkit dan ze b6t dHcn lijd al va ion wU trtaciH wel dien iienen MJ mrgerwaelit rnsar lyi wlükn ni w i iicr tut ÜMvnatvoPoand ali t v aludamls ivu in n i Isifer Het m aan a t bU tot o r ipa4e deel der ofA i en di loiiunc Lt tii s u het groota l Ï3 di£w rur wra en zicli nu al iDtidi n velj tMU I iMffin iioh aan Van de aohtlioidi ï l 10lon viui de vTlJwiiI gi n laniwuorro leftUn oti er sl hte Irie tering ti tt t f lJ in November werlwi opgM ïp kl W hik m4 de 0p9ivtt4 rf4w liitW 1 4 wat vm nderlOAil zeer ffttr ng en ook ndeae ii Hibnenhodding btd meu zlai oigat aeu in dm Haag tiet brani p m an Ie ivUot iA zijn Hst tieviij w Ster d l Ce z f oommiui aiH hiK psctij lier tw stilfl uVsefO g valf T o ki0 vm deH diM van wel vo v wvolalieraM jftn WIS oen deel net Itit f tp oeT w iB iskW7 Mt ed Iteel ou een elg iL V ogértoht d 1 In de dw l l 4 b Ht He anle ffWf beete te vm i i viitanlstiscAt 0r teind V en rJJn er qI létl inven msn dat de Miers s ling n a ki pirlamnt en Aur meadot a aan ds tu Dit nummer bestaat uit twee bladen ea twee bQvoegsels ¥ n Oe ActitUfeniiag y iii zim op w i saar dm ackturenida r Dit abaat mal vaab TiU van mduxtneele radaKteniiii pan yo reeds dien iregr opgegaan ay lön derf i jd vooruit eloopen waarop de wettelujke mvoenng daarvan k nt Het onitwenp Sch er heeft daarvoor recda den vreg gebaandv de hiudiffe R 8 e rktg heeft zurh toot het principe ran den achturemdaif verklaard en ia dit neerleg gen ip een eigen eovtwerp Het pcmciiie waarop verkorten aiibeida das stf imt ifl red I yk H t heoogt deA ar bederf éett rooAuUge dagtaak te verschüffan dat na het volbrengen daarvan behoorluken tyd overblijft om zich te verkwik feeti aan de producten des geestes die met l fgCen biwien ziin dagelJkeohen arbendafeer om rich te vttT oMWi tot ver amding van ïüeu Re krachten om zjch physek sterk te makem De iiitwerkin van drt pnncipe in de praktijk brangt natüuriyk bezwaren met i ch InttneiB de bentaans oorwaanlen de arbeHtfipreataties de levenBomstandiigheden ze ziJn met voor allen dezelfde en da indinttiien selveik geen twee zyn er gd k at voor d n m aeer gemakkelijk is x toot den ander onbereübaar wat de eene Miduatjie kan is een oaxmogelykheid voor de andere Daarom ns nauwgezette bestudecrnf van het vxaag uk van den eebturendig t iwodig wffl hrt lm de pracMjk voldoMung ge ven fan alle partjen die het pnncipe gaarne huldiig n De bekende groote werkgerer de heer C T Stork dne een voorstander is van den achtuwndag n deze in ïyn bednjTCT reeds heeft JU toepassing gebracht heeft dit veel omvattende vraagstuk nauwkeurig onder de oogen gezien Beeda ontleenden w dezer dagen een n aaónr aan zün belangr ke be KAowwingen onrer deze materie Than wydt de heer Stork m de Econ Stat Benchtea van 22 Jan opnieuw een beschouwing daanaaiK waarbij hij wdjat enkele bezwaren die het wetsontwerp Schaper Voor d itidüstrieele practük opleveren Die t bezwaren liggen hienn dat de voorschr f ten met voldoende get etst zyn aan de w erW khe d van da jïraeWjk Bb mrt die werkolökhttd moet het regetate euntwerp rekenliic houden De regeliing moet voor zoover dat een gsBuu mogelyk ie in da wet xalve uitgewerkt wniiden want de vaststelbngcn b bestnurs KANTOOR TE aUUil OEVilaAaO voor dlrae en KANTOOR baitaaada nit twao Tertrckkaa llaüt adiDvantaria an Telefoon II Br fr ondar ao 496 Buxaeu Soudi h CoiirHt Mllkt V dwaOM waarin het ooaootrie Jonffsaie yi taofi heejt gfm amm Vm tn y lafi Qu er I Qa haeo Aodeew t Je kwamut mot m dwac boodMohap Ijla k bMi mHw zulke woorden van je booren I D vleMher stond zwij pend o t en ging op zijn nokken nsfr d pliale waar Uj zijn eSoenm had laten aiaan 0a fortlhm la Q neijai acboon geoiaakt op een paar helder eebalen op de taM an b t venatfr zag Uey zlja toll vsrwiJdcMndt VMtalte na langa de opi4 ieun totdat ze al llauwsr ea ttauwer werd en eindeiljk gebeel TsrdMreen Een gltmlieh speelde om liaar lippsa Dat was duMsiM voor ledereüo tuUrn 1 Btcer van aabij bad gezteB aoudl 1 tita hebben opgwbcrkt dat op e traan gfleek Ik grloot dat fi Ander dl kéar mor goed ep ailii pha gNiet bvb i ri zlJ bij zlohcetf lerwiii zij de ehalenaMt geqdMoelde aeiiaonhedea op ds bsMsre koele teKvAs van de provMekaet zrt e Toch soa Megi7 sesr t 4ear feHtHld tjn gewesat IndMb MJ nut betaeltde Mewny Ttp eTHn B Awfers Mm Qnaker waren tn hun haft be le troetfu T rimd a geen Van beiden wrok koeatarpndt over hetgem giMflhied waa obah over hetgeen had knnn m sljB ca b1 was verselva 19 Heeft xMi loo iete oeit meer voorgetem dat em waditer bij de livioren die de dcftikere visecbea te ttnboudit een daglooner een ketellapjper een eigen met pwmen beiegd huis hieeJt en © en dienaar dar kerdc wordt gemaakt Uaer het hula la Treeaehjk eenzaam Ue y en heaft lou Doodlg Zelfs vladkka kunnen geen i4fl nll ke vergioedte beeten vww een denkend man t Voor den laatoten ka vraag ik Je nu Mi ey wU je de oud dame den dlenat nl fflpw g iP Ik heb Je meer noodig dan iijt Zij heeM tm docker waai ze fceen kan gaan men zegi dat ze suk kelend ts m dat zij niet langi meer op d ie Wereld zal vertoeven t Er heereohte msét ÖBe terwijl Megay de l flMifl band le dB aan he bakmt Weer z tta ij haar heiktol redht oviereind ooder het mlnate teelcea t gevoa dat zij ieta had TflHtoao met en btilgiaam durroor UMmd ma mmi ctj halvaM 1 kiel Dl Miert X bH Inikiii 2101 nMlin i9nil kliiili v f c 4K8 Mtl huis of MOrJlMMI Tp HUUR OBiemeublIoerd Adrf jM pid 10 Of HEIXES Keel Neus en Oorarts w S UfBVMMQ8 isl des DONDERDiüQS ia OOUOA Noodgodateec 8 U ooowiUcwrenign na O IOV2 u T m 4 B 16 IV Iiiuril CoDGirtbirias Niiaa T FELIX TIMMERMJINS é bekoDde Vla mi ch Sohrqvwr van kai Buccssbo k Pallistbb b 1 op Maandag 27 Januari 8 anr Mne LGZIMO hondsn in aaal KUN8T1ÜN over Het ontstaan van Pallietete Prgten d plaataen f 160 ledea f 1 o £ 060 Plaatsheeprakmg 27 Jan vaa 10 12 en 2 4 aar 462 34 Winter hiodvn ruwe buid aprlDleode lippenGebruik FUROL Dooi 50 n 60 ctiDij Apoth ea Drogiiten 479 Goedkoopste en soliedste adres voor Meubelen eli Tafall Kaïtan Buff ttan Stoalan mat Icar en plucba V eranbcdsUllen WolUn en Satl adekens Thestafeli SplrngtH Schil darljan enz enz Speel adra voor on aIul net hawalllkeplannan KOMT ZIEN SIM0NSTIIAiiT44MorsiiliultiMhtJri S liie m Rotterdam Tel 12800 BOSKOOP AdvertentiCn en abonnementen op dit Mad worden aangenooien door P A WELLER Zijdeweg72 Voor allen dia siofa zwak on laatelooa f evoalrn die gednng vermoeid fqo Boodat hnn allee te véél ie dia fift nitpatUnde ziekten met waar op kraeht kQDD n komen die te real vergden van hun krMfctan oi dia door andere oorflaken het weei Ddav rmo gen h ben vwloren ii SANGUINOSE eaa veraierkm amiddel van den eerif n rang dat alle dergelijke middelen vèr achter Bich laat dat mei en afdoende ingrijpt in da oorzaak van bovengenoemde kwalen en door daizanden in en bn n ons vaderland met dankbaarheid wordt geroomd SANGÜINOSE koat per flacon fa2 6 fi f1260 I2fl f24 B alle Apotheken en goede Drogisten 38d 40 WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM 4 Co De Kiementraet 2 e 4 D a Hui Van der Meulen s OWIX fkomfltif ren de GbeatlMh Medleehe Maat happii Aerora te WaiergraaiwaMer ii het middel dal na gebnuk tm S buiefM leder 14der aan Gmi en Mtepsteen ▼ olkenea aeeat BetbM iMfUM ooKoaaeiiik ea soader plja Prl iPMT bNi e f 2 SO Verkrijgbaar te Ooada UI ANTON COOPI W datraet SIM 15 WtBtt ZAAI HAVER De voorraad beiohikbaar öade lw c voor den saai ii zeen oerino DanTQm kan teen garantie wor4 in even dat door de landbouwari gedane beatelling a kanoen worden uitgevoard Het il dui noodzakelijk om telenntelling te voorkomen dat ieder landbouwer haver v i ÏKSll ooi t voor tien z ai reifrveert De RexeerlafiCOfflinlisarla voor ZUID HOLLAND Ml 40 J V D KOOGH II I I I Ml P iSERZON JURKEN REKLAME 6 75 5 90 3 75 j 9o 5 5 ir JP e Hm I OM W r O SO Mr VRAAGT ZICHTZENDING ROTXPRDAIM FAIKIEK M HEISTELPUllTS m WIIKTUKEN m MITOIEN AANMMI wan Electrische Litlit en Mtiistillaties J VAN DUIN A Co QOMda VmI Mt ia g 24 Adv rt rt In dlf Plaiii Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keizer bca ttt 15 Amsterdam L Ucy r l t 30 CURATORIUM Itonri Pol k Lid E rtl K aw S PMtmilt Schootopiieaer P J Riay iak n Oud Setrel ri Qeoerul d r RljkiTer keriafibiak W N WlntMihoven Gcp Luii Kol OIL Amenfoort Stcrittrit Mr A W JaueMttl Oud Adracaui Nad lodit H J PdkOMl Vul ftP Lid a i SchoolopKicDcr J OirriU Ood R Menl Tin Tcnir Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN OiMir kldlnf Tan So kalwiida UtrknchUn ondar wia Jok Boanu Diractenr aenar Handaluchool Mr Dr J BltHtn Diraeiaui aeaar TuaktackooJ Jhr Jaa Feltll loitnpU Dr A A Pokkar prWaal docanl Ualramwll Dr A J M Garleaiiae laaraar H B 8 P H raa Oi ital laaraar Haadalaachool Prol W C de Oruff Haa laaraar Uoinrillall UlMell Dr A Halfcaratadt oad laaraar Grm aaiium Dr J M Hootvllat privaal i oaaBl UniTeraitell Dr C HuytBaa accouo un aa aadua raniiaa Tan oaam 20 laaraart H II S 7 Mra la da Racklan I iojaniam t accaaalaau 3 arliaa aa wordaa dew eaa MUaaliWHd Mar 4aa 400 fchrlltelllke caraoMea o ia BOEKHOUDEN HANDBLacORR ADMINISTRATIE SEDKUPIRECLAME BTAMOE ORQANISATm BEURSTECHNISJC STENOGRAPIBf tOHOOIMCHKUVSN NKDERLANMCH FRANSCH DUIT8CH ENGELSCH ITALIAANSCH SPAANSCH ZWEEDICH OBEmCH NOORSCH RUUISCH MALSIW LATIJN UIIEK8CH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NAiTUURKUNDE WEitKTUIQKUNDE EUCTKO TECHN TJIEJIENEN BOUWKUNDE ALO ONTWIKK LOGICA RMETORICA STUDIBTBCHNIKK TAATS WETENSCHAPPEN TATENOROE UUZIEKGEICH HARMONWLEER JOURNALISTIEK OBZONDH LEER METH SPREKEN OOEDE STIJL HANDSCHRIFT VBRBETERINQ VLUG EN GOED REKENEN PRaBBLEN SLUD 0 M W f PW W oM a to aeaaaaa voor mia anktM Jwroapaa voor V pa u AUHD pranuiKaipioiaa i ttaatma aa Notariaat tfa uamf ta mlpl8tratle Actuaria Aceomtaata Oadei fdla Opiicktar i taakaaaar OpilehUr Watarataat BaBrat rla Ra4aeta au aai 171 ISO wllxar Boavknfi drlRalaMer Saorati CureuMen voer besioDer eealKSZias gevorderden meergevordenden en versrevorderden Aan enanie methode Per onlijk conUi t tui chen docent en curalit Uititekeade correctie coUectlef en lodlvldupeji BilHJke condltlSn mlnver onnden binnen van ons Studiefonds preflteeren Ooede te haten wie werkt slaact Advieiaa Inxake Beroepskeuxe Voor Mdan uibeUmftn vrnt mm ê tnternuanl fnUu hnchHr m botUml xm 144 tagtf h lUn vrkmit M Awrdoor M i rt A Het Advertentiebureau van de GoüDSCHE Courant MARKT Hf TELEF 2 BEUORQT DE PLAATSING VAN AJOVBRTENTIBN In Ue Nede n W lit Bn 3uitenland che dag en weekblfiden ep andere periodieken zooder eeoige prlj verhoogin £ V InKAndlns van mtsohpift t a voifiqia i ii Inllchtiag word n ORAT 6 ventrekt MAAGLUDERS Het Maa poedar na Apatbeker RpOM ta bet beitc ieneeimiddel veor Maafknwp Maalpigo Zuur Hartwster ca ilccble Spigiverbfrioj Uo r dii Maaipocdtr aijo Itdimait deriil iarea Juiicnden Maa lijdera icatxep Puji per dupi 90 et V rtnj b ir m de himM Apotheken ea ÜioiMwtakcU Verknjibaar te Qouda bij ANTON COOPS 1 4173 H Abonneert U op dit Blad Ha astre cht Abonnementen en advertentlfti Toor de aOUDSCHE COüHaJJT ep de HAA8TRECHTSCHE OOÜRANt worden te Hawtróeht ungenomes door oiusea A nt rïïT IWIW Advertsntiln ei op dit blad worden aangenoiim voor Berkenwoude0orp i or A BOOM BerkeawoiNl voffK BerkcoKMtdftiAcktmbMk dtfr J SCHEER te HAASTRECHT 8wmti STftil AOaCNOA ifaig NakiurkoiKipc QeooolBohap 9j Janiui 8 u r Nl ire l i i a n li rt To n ile i Aa OoMdekJoeni a Jaaparl 8 i r ïwl Oo o fc UIHnwrkMi I a a n Jaik S nu Gal Mir Bauw aa aingtoaalalil nnliialaiii iiiaaid r t rammorg 27 Januari 6 aw Zael KuiutialB 0a Ona a ue eii Lealn Fettl T 80 Jas 8 nor JS 4a Etanh LmIM OM Utiitbealtei va de Boet fo Z 10 FMoiwl lakeoa i avdeda 8 WS BUJan m KwnoaanMa Soa Of Beleefd vanudne tl l nt 4M med eeUns U mogKi ontraiigan van IW tad lagen ceneertan varmakelUl aM enz om daoe dan jn onaa nflewla to Eleetriaete DmUwtl A HiaKpiM aoOB Zaterdag 25 Januari IfflO GOUMHE COllRip VERSCHIJNr PAGgLIJTCS ABomami rsëttuai pk k t a tt parimirtr awt mn tHnHpUM ar brartaai tt ti n r wk Sd eaat Mral waai de kuerrin s per teeper eacUedt ftwiaa per mat py kaearlaal ƒ MS wt y aedag rt hd SS AteaDamantw oMlsn lai Hlf laimiiaiaiii aan au BurMW MARKT SI OOtJDiA ha n M a ttten dan ho a ha ff da l B de pdaiaaMtoaaK DVKBTICMTlBrRUg Ut Oendk ee aMMMr ll inl ii M ia ba ai kl ig i 1 S attit ƒ 1 SS elfca racal napw ƒ 040 Vaa I 1 4 raeala ƒ 1 30 edia naet maar ƒ OJS i U M N l ll la raa pnUMie waaaWtik lMi9 ifH aapt pei atti AdrartaalHa k kat tjiilii i S I PNik Bureau MARkT 31 GOUDA P T9 v n een korten wei kfe ptaütearen mie allerlei hjDwerk tt verrlthteti Dit ia sofcer een mot te omlwschatten be z aar Vele en demrbij ciSt de tterlh Ntc werklieden overwerken znYi jilot m maar buiten de fabiuek Sonuiiige houden er com pliote werkpUatsCTi thu b op lu en U gen dit mi bnilk is noets aitdera te doen dan tlMgelijko menschon te ontslaan als zo hot 1 to erg maken Men wil dit euvel w eens aan te lage lomnan boescbruvan ma ir bet heeft daarnxede mets to niakon en ook wettelok is er mooilyJt aeta aan te doen Maar to h probeert men dn laatete in art 15 Z voor de wotiwenlEn wat nog vreemder is men vestigt er óe byzondeio aantlacht op dat een man ook wfel bl een anderen werkgever kan gaan om z n werkuren te venneer deren Schr schaart zich uit volle overtuiging b J de voorstanders die ilechts wen Hclien dat bjj i z6 voor onze itijverhoid ooo hoogst gewichtige zaak te rade worde geguaa met de Lsoben diede intetnatioiiale tosHtanH stelt on met de bijzondere eischen on er twhistrfe Daarbij worde Vooral rc leg nh d g egeven op net omjslaclitfge wijze uitTOQvErt gen toe to lutea omior nidoro contiol Ier arbeiibunspectie wie mün dtze c mti61e blijkens de ervaring genist kan tüCTCrtrouwen Eindelyk dat JUet te Uclit woide getUvcht over de noad akelykheid van gwode overgangutormgnen ter voorberöwimg van de nieuwe toeBtawlen Men mag hopmi en verwachten zoo zegt de heer Stork ten slotte dat c Minister van Arbedd voorhchting zal roekon in iiuluatneele zoo giood als in poldUeke en aibeidekrin gen aJvorens hy zyn ontwerp vaststelt n re een gering aantal groot werkto gen noodlgi Voor de laatste is afhonkel k van dan aard van het weA in sonumge peuodea de noimnïe w riot voldoende In andere Tiuwitjvaffl deze jnachines veel meer geverRd wopdaa t rw l het VAOr die Jaatbte periodes tw bexwaiand aooida wezen bet getal de cer werktuigen te vergjmoten B den 8 ungan werkdag is het dos zaer noodcg voor deee werktuigen de mogeH khald van een dubbel beeetting te openen Dit voorberid is met andere uit te breidenDe mogelijkheid op ïeze wyze te werken IS voor zoover schff de zaak begrijpt in irt 11a geopend Kloor een maatregel van bestuur waarbij due gelegenheid kan worden gegevEoi ploegen met 8 urigen werktijd m tie stellen Men verwacht dat in dezen maatregel van beotnur vowrwaardem zuUen worden gestekt die dm arbeid op deze w ze met aaa K kkelyk znlWi nuaJcen Bovmi Ien echter is m ant llbia aangegeven dat de Kon ngin by tsÖ van uitzondering toe temmittg kan verleenen tot dergelijken arbeid i twee pl egen Art llbis luidt Door Ons kan bovendien voot een bepaalden t d worden toegestaan dat aibeidcrs Uiaschen des neimdiclf rB 5 uur en les vuor muktegs 7 uur m of voor bepaalde bedtyven soorten van Ml eid verrichten in ta de7e arbeadew niet langeP Miieid vemchton riin zoven uren per etn n l en deze arbeid slechte valt tusschen déï voonmddaga 6 uur en de nanuddags 1 uur of tusschen des namiddags X uur en dee namiddags 9 uur Daarby wordt dus de aximum weHctud gebracht op 7 unem en wn dit flink te accen tueeien wevdra de gvensen waarbinnen gewerkt mag worden oorspronkel k geateld op 6 UUT voormiddag tot 1 uur namiddag en 1 uur namiiddag tot 9 uur namiddag 1 In die morgenploeg mude men dus daar blykens art 16 minstens één echafttijd van 1 uur ter onderbreking van 7 uur werktud nojdig wordt geacht nog korter dan 7 uur moeten werken Bu de allernieuwste verbeterde editie werd het cijfer 6 op 4 ge bracht dat van 9 op 10 zoodnt de grenzen ruimer zun gesteld maar de etsch van 7 uren m a x a m u m Kerd gehandhaafd Sn dit alles werd bedacht volgens de Memode van Antwoord onptoe industrie m staat te etellen m deze moeilijke tijden beter aan hoer productie eischen te beantwoorden Schr w dt verder eemge woorden over de wi ze waaa t p de arbeid met twee en dfseploeganstelsel wordt geregeld aan de V3re m4 tegenover d practyk staainde wijze waaiMp Zondagsasbeid by hooge wtoendenng wordt toegelaten n dan ten slotte van te bentvneren aan het miabniik dat inderdaad bestaat dat door werknemers slechte predc zou houden In hertanortig Iffengen dat je nu veortig jaar geladen Marget Tlppei lin ook hebt gevraagd Toen WW zij MJarget TIpporlln en zij is nu nog Marg i Tlpperlln Maar toen wa zij jong ra dwsee ZM 1 nu nooh het eeu nooh het andere Het uioozele meisje beloofde Je vrouw te zullen worden er as een sobrUt nu reeds lang tot aacih verbrand mei een bladzijde geheel bvsohreren met de woorden het schrift van Margaret Mac Quaker Want hel dwaze mdusje wtlde utea hoe de naam zou staan Zij vaa toen jong en had een warm hart maar wat mea mooi noeaat ts zij nooit geweast Want of Acltoon o bét haar dikwijls verzekerd hebt Andere heeft zij het nooit gelooid dat W niibssohlea de rodding van het nwlsje geweest oe het zij er kwam een n ooi r m sje op je wfg Ja Andere Mao Quaker ja die eer ge Ik haar Zij waa veel mooleT dan Ik fk nooni baar oaam niet Ik eipreek geen kwaad van do doode 7M wsa een knappe vrouw om te zien Qod gieve haar z el rUR Amen zei Anders met em traan In het oog ofisctMon dM hem niet verhln dtrdo wenroel aandaehi ak altnd aan d n buUc van de volgende viack i jaeiien kon Toob was Je al Am tijd aan mij tetbonden en kwun mij opzoeken eerst om den andsren avond daana ene in 4 tan dayn eindelijk eena pw ▼ eek ateod ndodar en méndtr ophou Eerste Blad aaitregel hzengen veel bezwaren met uch en moetam dumki ischr alleen gekozen wordan aJ een nudiM om uitzon4enngen toe te ataao of voor vemebUilenda mduatneen taeA TusefaiUeiida aehen rekanmg te houdan Dmm z ecytts algesMene etachen waanun deMtrat tea bate van de geheeie Industrie maat wWden veMaan Schr wü w enkeJe ooerMn waairmede z retkeninc moet gehouden worden lo In art 8 is voorgeschreven dat de arbeider m fahriekon en werkpliaaitsen met langw arbeid mag vemchtöï dan 8 uren per etmaal Men make hiervan toch vecrloopng zeker luefc nunder don 48 uren per wa de otap ia waarlijk groot genoeg De wet handelt orer maximum arbeddaduur en waar de werklieden teracht op den vroen Zaterdagmiddag geeteld zyn hebben ze daarvoor ekh een verlenging van H of H uur op B oVènge dagem der week over Het R Pr n Gehieentebesturen kunnen aan op kosten dèr belastingbetalers verder gaan Het vooi chnft zoude dus ra i moeten luiden hoogstens 48 uur per week en hoogstens S uur per etmaal Hen heeft dan eenige speiiing voor de regeling van den werkt d op Zaiteiidag 1 De toelichting spreekt vaa 6 uur welk cijfer gaf de bedoeling we rT b MIHTBN IXT MD BMVrüA CCCCLW 111 Hdt roaa blid dad ziC4 zei aLUjdpl egt i rioouuina tfietren als h blati nkt da imi j en itiboud heeJt verladen week he oNPiUgö b fict t gelirao t iti op de ii JOen Jaaiuirl weer e i rovolut © op ivle m ons lal ld zou worden bepro fd ï oo wa ir tmA dit benioht nog v i n de klut kwijt gMOLsilt tarwiji tooll d e n op ii a tb a lajsrs kon naden lat i co lorg J J poppekast voorUkjpg 1st v 1 worden liorbaild en ds ovlbui e 2o In art 9 z jn de gremaen Maarbmnen mag worden geweriit van 7 uur dea voor miAbgü ot 6 war des nanuddage te eng gpeteouen In de machinefabriek z ner firma wordt ala 48 unge arbewiBweék gewerkt v n 7 80 uur tot 12 4 ir en van 1 30 uut tot 6 30 uffit of 5 45 um des Zaterdags viob IZO uur tot II 45 UUT Moet men zich aan het voorschrift van 5 uur aftts namiddaggrans houden 4an xoude hierdoor de noodzakdukheui ontataian de moddagschaft en daardoor het ebenanur te vervroegen het geen niet wenaohelljk moet werden geacht Het emde van den werktijd moet daarom vóór öjjur niet vdór 5 uur vastgesteld worden In art 1 la van het ontwerp dat bij algiemeeTieiï maatregel van bestuur de mogeUIkhoid opent 4at arbeiders in fabneken en werkplaa t en tuaschen des namiddaigs 6 uur en des voormiddaga 7 uut m of voor bepaald bedr vmi b aalde soorten van arbeid onder bepaalde omatandigheden verrichten dan 8 uren pet etmaal in de effu 6t 5 werkd en en g uren op den Zaterdag of n daarmede voor bepaalde kerkgenoot schappen gat jk te irtellen dag en geen ar beid verncMen tuascheti des naonjddags 10 uur en des voormiddag 5 uur wordt een wee ptóegenatele il regdd dat bv m machinefabrieken wtaar het bedryf met eiBcht dat de vewchilknde werirtuigen het werk van elkaar moeten ovAnemen van gixxrt belang kan zijn In dergel jjce fabnekon hepft men naast een groot aantal Usi FMiilltfttoffi dctido ais een molenwld totdat Ik Um laatste van de geheelo otiigevingi Itoorde waar jo do oveha avood n doorbraclM Toen ve tiide m a nüj dat namen lade kerk zouden woci opgelwen n man raadde mij aan weg te bbjven Maar ik ging wtint Ik vertrouwde Addera on iU wtst niet w kwaad ik J had g daan Daar hoorde ik dea naam dt n ik la mUn ohHit geeohreven had den naam di dop laijne Iiad moeten sijn i l sen om in het huwafijk verbond to worden met een awUr meuje 1 O Uargei vrouw vreorw I stemde Ai ders mt tot In het diepat zljnpr sii l getroffen t zU Q veerug jaron ihiei tang genoeg Zlja Je die nog ulai voUoon de Voor een man a zei Megay sAreng sich niet van haar atuk latKtde brengen en baar nbuuaar vast naazlende Andere liet visch en toeeoh vallsa h l laatMe kwam met een kistten nd geraas op deu grond het la voor een man bwmden kng remrdg maaaden of veertig wdten sijn voor een man voMoende om te v getsB Maar niet voor een vtxmti die gehoond n gemlnaeht Ih aU Mwget Tipporlln ton aanisifn van bet g JiaeVt k rftpol van 8t Joiin nas je wttt nist konwn Meg r p Het met panman beefde hme moet oog een zaam btijv n aanan f Nooh TUI nooh ook Anders Je zult noodt de g legenMd hebb B de ou le irronw te behand lMi woafat Jn bet da jonge deed Het aokrLtt la voer fo d var CINDERELLA plakJkonde deeg van baar paddon ronden slok Nadat dit tot haar voUoenlng wae vurtoht wendde ij zloli tot haar minna 3en je kkutf vroeg lij j DÉ TjUI bosioh Ja zdMe Andsra met een ctooevlg gelaat sen nieuwe forel uLteoekende als of hij sleoU geaproken bad om zijn femoed ts erHohte i n roder eenige hoop op sla HL Ia aUea geaa d vaarvcwr ja hier bent gekomen Allee la geoegd Mqgatjr Ijuister dan Voer het eerst kaerde Ueffiy T ipeiHn geheel naar And n die voortgüng zijn Corel te kerven en met dezeifd ntoi te omrohiiivwi toohnische bewefeplnc vaa den duim haar an de Ingenrandcn te ootdoen fa de allerearete piaau sij het mij veiVJtid te zaggen dei li 4 j ato eon maa van jaren ea ak een dienaar dM kerk beter zou passen aan Ja einde to denken en aia het ware vrede te slui t n met Je Sdiepper wegtm je groote ingenomen eia met JMcOf Hel Je den predikant TOri Uo Zwid g bM hoeren zrgigen dat zondig tro4a de nvergeri lljkste zonde waa Nu weet Ik waarewdo bank vaa de dienaren der kwk hooger tn den rug la dao de sadeTe Dc Bliep niei Megs anhroordde Aftdcra zonder gebelgd ta bIJk bet hsd kunnen zijn maar bat waa cdet zoo Welnu laat ik e la ds tweede plaats He hc Ik gelool dat ik tf gM ta j vtysdkiAitailllS iiill