Goudsche Courant, zaterdag 25 januari 1919

m mi W No 13 13 ut g la i a uiel groete nwo l en opol lering un de oietLrwijiuatta Veniien alt aajuutriuoouinem ie betioudan ziJ vreuüi o i tereciit dat loutea de plannen van bet CreiueeotebeMtuur van iUüurg tut uit voering iiiocbteu komaa de v tuurde dier veunen aid wandel en ODtipanxiin ter rem lUejdoor zeer zal iijuen omdat de ou ievlug van bet Baksveu on bet Ual jfeu w met de ecretgenoeohle Veuiien aa uieubaugi Ueeu wonder dat dflEe vereeotging Jiet kracbt tegen de lilburgaohe pionnen is opgekomen de A N tV B oiMlenjcbrijIt de dujir baar geopperde bezwaren len vol Ie te me waar tiij destijds aan tit t ou gtrept voortboitaan der Otsierwij i ai h Veunen heelt medegewerkt en iiet dan ook uU eco toeritMkbcb oogpunt ben zeerste L J zou iMAreureo Inditn die streek door beTl aauJt en van dfatnaflevelduu voor de toe rUten uunder aantre bk gk wuird gemaaxt Lit de Vau veretbiilLude zijdeu teff n de plannen van bet Uetoeuntebestuur voo X 1 bxirg Ingebraobtt bezwaren en tot de Ko uin in goricb e requi ten Utjkt dat du gemeente 1 illNirg nog op andere plaat en ruuiQHcJtool gelegenheid beeft draiaafe viNklen aan te l gen o a op de baar totbeboorende terreinen m de zoogemaau de W iifiue wetke voor geen ander doel ge schikt zgn en dan ook xeede gedeeltchjk voor dat doel zgn ingericht i rwijl uit eeu in 1906 door de Nededandscbe UeideMttftiscbappg aan de geneente Tilburg overgelegd plan van aanleg van bet loeiiag velden in de Wilsle zou zijn gebeden dat altlaar al bet afvalwater vaa Tilburg kon worden opgenomen Aan do Koningin is nn verzocht Hare goedki urmg ie onthouden aan bet verzoek vuu het Oemeent bestuur van Tilburg om te vtr tten dat er grond bes aat tut af wijkinJE fitt de omteigeni igewet t n bo hoeve van den aankg van drainagevel n u aAi eo nabij den provincialen weg va u Tilburg naar Moargeetel Wij hopen dat dit adres bet gewenechte gtvolg moge hebben Wij hebben zoo dik wlj is gowesien op de scboonlHrid dezer v nnao en beUiien menig t ienst naar Brabant gezonden ajs straks de zesde Boude wandelweg gereed i ial d t aantal nog sierk Btijgenl Men bthoude wat men be zit en ontsiero 1 vi6rontreiM e het Bra bfintfidi Bchooo lUet dan blijven de toe risten evl daardoor te boreikaa besparing van k a en De begroot ng voor het eerste kvafsaal 1 19 worJt met een leanoosttr tw sp edc cs e uigewacht aan liet adr BuresuOijt wituebn en Untspanning Siindedira t o2 ia Den Huig waariOe de veri Molue or mulienea op aanvrage aan dat adres wor ten toegezonden Mode wordt een aanvraag aJsvoien voor t ezeniln van Ie b n odijde ie rmddclen met apoel tegemoet ges en Omtrent de re elng van het ondsmoht na 1 April as zal t z t nader worden ervoht Reeds Iha een gedeelte van de YOiAg oplaag op jiuiomen Dr HENKES Ksel Neu en Oorarts tt t Qravenhag zal des DONDERDAGS in OOUDA Noodgodsteeg 8 te consulimrenzgn van 9 lO j u vm 463 16 Reaaocwt Tale £ Iiumo 545 A J P s Favorite Pudding Fl n Maps p lnsinaalc I 0 40 par pakj 506 19 Aaobavelend K ESSEBOOM ZEUOESTRAAT 76 OOUDA Het ia Zat e daff de dn van den Volkerenbssid geweeat De Fransebe binden beweien het tentninste en dan z l t Kcl waaor zgn Het was de due von de eer te voUtiUige en tweeae epenuare uttiiig oei vredesconfenamtie s Middoffs dr uur werd z door Olemenoeau m de Klokkezaal van bet depai tesnent van btuteniiancaciie za en in tegenwooadigheid dea afgevaardigden vonaile naties iget Mnd Va voorlenng van de notulen deelde Cle meceau het beeliut mede een aatntal comnuasbaa samen te skedlvn om de volgende kv eaUfifc nn te aan 1 Den volkcsdKRid Z inlïtvukctn op de oonWg wetton 3 schadevergtoeding 4 oi tern tionale wetgeving over nyverheuJa en arboadskwestiea 5 mbematuHiaal beheer van havens water en spoorwegen Daama l s by de eBohitie voor de ticb tmg v n een volkenbond m bet Fnmsch voor waarna ze door een offücieeien tolk m het Bo Bcb werd vertaald Daama zei Clemenceau het woord is aan den heer lAxlson President Wilson rtond aanstonds op en zei ongeveor hpt volgende Wg zijn Tw twee doeleinden te am gekomen de regelingen te treffen iic deze oorlog noodzakelgk heeft gemaakt en tevens den weireldvpede te verzekeren n et slechts d t 0T de huidige redingen doch door de niaatregeJen we ke wu in deze con leröitae zullen treffen om hem te handhaven De volkenbond fcoant in j voor We zyn hier btfeengekomen om vepl meer tot stand te brengen dan de regelingen van het oogenblik te treffen dae nood Mfcelok zun Ifc mag zoaider overdryv n zegigwi dat wy met vertegenwoordigers der regeenngen maar der volken ryn Het zal met voldoende zgn om de regeenngs knmgen in eom land te voldoen W i moeten roeenlng van het menechdom tevreden steHen De daaten van deaon oorlog hebben ui ong ew ane mate op de heele bevellotnjf detr betrekken landen gedrukt Deze menisdien drmgcn er by ons op san een vrede tot fltand te brengen die hen in veitif d zflil steUen iDeae menseben vragen ofla orvoor te zorgen dat se n et opnMuw nder dezen druk znkui Ik durf Mggcn dat M dezen druk konden doorstaan dew I i b D it a d t d cen n die ban vssrtofnvwMirdlcika na den oork g de HONINGROZENTABLET het btste middel tegen springende 615 handen en lippen 10 PrQs per tablet 15 cents bQ ANTON COOPS DROGIST WIJDSTRAAT 29 PRtDIKBEURTEN ZONDAG 26 JANUARI GOUDA BEMONSTRANTSCHE KERK 10 u VJn Da J I L BOONACKFR Em predikant te den Haag Collecfte voor het aflossin sfonds SI JANSKERK 10 u V m Db BUISKOOL to Oudewater 2 u non Da J BOAG£ It 6 u n m Dr DE LIND VAN WUN GAARDLN van ïeyenoord KERK PEPERSTRAAT 10 u vm Ds J C BUL LUTHERSCHE KEKK 10 u vjn Ds Th SCHARTEN BOSKOOP REMONSTRANT SCHE KERK 10 u vjn Ds A JAGER NED HERV KERK 10 u V m Da B J lUTNIS te De Leek Gr WADDINXVEEN NED HERV KERK 9H u TJn en 3 tl nan Da BARTLEMA te Beest BEMONSTRANTSCHE KERK 10 u vm De LINDEMANMOORDRECHT NED HERV KERK 10u vm Da A Th L v d VENGOUDEBAK NED HERV KERK 9 u v m Do beer MULLER Zendingïleeraar t Zwolle STDLWIJK NED HERV KERK 2 u njn Ds SLOB te Lekkerkerk Doopsn EVANGELISATIEGEBOUW M li V m n 6 u n m de heer C MULLER van Bodegraven HAASTRECHT NED HERV KERK 6H Bjm Da E V d BROEK GEREF KERK 9H u vm en 6 u njn Preeklezea GOUDA ST JANSKERK WOENSDAG 29 JANUARI 12 u m Ds J E BIJL Huwelijksinzegeinin KERK PEPERSTRAAT 8Ï4 u lun Ds PLANTINGA van Bergambacht BybeUeEtng Winterhanden en Wintervoetenzaif M 514 11 Weijer Hoefhamer Apotheek Gouwe 135 HoorMTui X S i hat dat emuan wordt gelatsa De gllmuende zwarte tseeb nwtderoo ds an vrftte eKrepen stond gedureiule vele dagen usechen de steeds aanigro ende voortbrengjse Mi van den boocnfaard ea tuin van Ariolaod die vrU e potten roods besnengpleA g t ÊA door Caru de grootere treesctten met kruiirtieaMn nMurmalade en andere geooi jte vroditen Nu ra poosje w fd M wat terugKOMdioven op de ruime planken toen de nojaarsdar gra korter weirdea en de bnnigraat beg i te komen In ctte dagen waren er geen kunatiir vervaardtedo bljMikorven l a an e bijen ntoevten zlob tevreden st Icu met ban uit etroo bpgetrokken woBftQg van vroec tot laat arbeidende om to dn nok gevnU te krijgen Hlei Mdc foudctk zij volkatnea terredeo zijn feweea maar belaaa op een iw ars avoflkd tosn w welalc wlod wm ol At iH s a talisi ÉiiAs kwipi Aa RECHTSZAKEN ZesMenduixend liter petroleum verduisterd Den löen Juni van bet var ge Ja r brok er bi id lit In een petfoleum dwaarplajts vut RoUerdauische Maetschappg gelejjea p tu t ojiipuacement der btvots poor te Umla Dai K ZIJ krachtige maatregölen werd e n ontzet ndo rAnip voorkomei Na doo sa r bieek dat het hou en gebo wtje o p 3o i epen tanks als t wan nl t wsa be HO aUgii en de ijzeren reservoirs total im48 pdedai hiidcn dooii zlJ waren to tad Ml terwijl er nïg ruim elf dui zRrtd litT aanwezig moes n zlJn ffiwt beek De depöthouder N J Q uit Gniniken lid in de hatMe maanden van 1 7 en Ie eerate van 1918 e n soslenduteaid U t r petroleum tot den prijs van 75 cent f l 25 in jotore en ï ebinra hoeve ian zondeï bois verkocht De Üre ur der PeToieuöi M t fliappif iA al e w eei t ort va mm f 700 ontdekt DcM lutd k m aao sulvoid MiWv ii u n fOl A i Jt UKill k lUi dlU Ijf iiU u ue 1 ii itir luvu ui va uil u tu ut J ei opiuei kt Utjt o m jt aj üu uu r Mt aruud w JkUhila v n Il tXtcU a Ui IWUMtill i oU pOA tOoii iA Otwii iuol ue fkiUM M uba mailj wut Hu r OlM Wtk C É toC tUN lUvt Ulugv IJK WO au v vr uut pauuroMl bttaouui tW ouWKn o hujiuieu Ui Miiiu ruu hu uu r Uo b tj eiiH UhscI vr jecipevuii wMi lui i u duS Ovk li i iuaiuki Ziju u vuor uet voa buuvo o o iUi tfuti te bekuiueu oukK uu ofl voi Diia wo ic e ai zooveel behtnt iLWdki t biMioa evuiid WA Vit sou Uot 4Ul tuiiuijevtttki vvraibuou koo jMwdug uMgeiijii Ue urjixl a riatijt veur geMBl iu u uuu bau u td Uiuoo Dt N U IL Umi V4 mou u wurut ziju ar op hK ooijlMioJiL oiiiiüra iade lujpuci gfitMuiiie tu tidu de ivügvonu eu btt t i s uur vtm ile n L M ovw rMr Miiiati van DcdiMljo MdaWUUbppg 1q U a e q vaa vervcO ou di uig vwi iacU Jl ii eo belk c Dt 4inct Mr cMrul vu de ZuiiltrwtWM kco Aon dea aeet tl Hortmao CbvblLo ior ahdox te s UraviMt uit iü Oiibepau Jl v scudUii t ule iiictiH 0l tir 4i diaraal btj d u riJitimaiCenukM he oier Hoitmao k lx umidJ t t directeur gtnenidl vui d Z u flBraeA w Ai a Nwlntoaden uit AuiUiid Naar tut uorr Uur a n b t i ittt aiuft v a di t tn amlücae aneo h ait v riwincn ziju oM flUQ voer id til Nwierlaulsciie vLjohiu f igeii uU Kuajwd door d gK ie zort L vin tiei Bnts ie ooriO j ctcip F in to Mu gm t a Klaa naar KopijCiAgea ovM p riclii CKltUS MAATUICtiJiaLJUi GnuuUtoffca voor kabet en DrMdIndiutric t i vdruaji tiMiil M e i uu ui voeiio de X iu nu D vioi ue iN U jL e u o jt jLaij lOMiwtMuu iu H ue uuputTeiuB vju i ua ui t u uvnr ie iuiü I aa urau liuiu ti e a veirk A iwour er uer V r i i sau i euuriu io ttui eiu ii te Ua ht o eoii bc vfiiiii tiiud r iöiiii to ixetivQ Ui z ue u ver jOjji4 vuü utu aji iV£K r vau grun aio ItMi ea ür lüuui in vuitImuiki m t de pp löt ooij uuiMt oug ar tk pcrili ikui v erukiitpitj u tli v u ueJ e IJo o ua g i l L iU ueeit ia iKi aigeiu ju t uon de V K PikianMUl tbduOdcnt ior N O i de bjj te DejorUejJni ttaatj qiacÈJ © nJtöaog u u4i uowei m t ue btiaig ü i dtr chNi u uenioii aiu lüL t iK t tMkui vaa de wiHliijJiiijf der wortu oiJ d iM tMütutüiiiXe y lt ij evn voor boidu ffnüopea vjd txjiMitfiMbboad ii b vrudl u4 raaujüiax gelabi BtilubiirMn voor Uwe Naar vero iuuu wunit IicbUv de hecrei H itudJu Moe h pr ii iatduuoeur A Bter Ue ilJ xn e H lï llntc tiJiiuir mwi diructeurvA au bat Slachtret Naar M aj vt TuetiiK U pixiUg het bwim to v rw W3lit il wairoij hU abtvet wordt vnjjeiftiei f uii van dé Tooto voorvJMBlen aan cUiideeL enen r rkoop vet bondaii oinJat tiana bet vet tfoa vae ii prijs uui Ie Uejeerluj oioet worden ge 1 erd zal daardoor r rval en dLh itrlbutli fort OU De Miniitvr ia Laudwuw heeft b aald dat Ka rantsoen va O 2 KQ gort va t festeJi bij be ii kiig van D mber 191 geheel ol gtvdeelteltjlc oom n in la pftriode van 2Ü Januari tol en m t 2i Fe ruarl ek kon wordtiOFiffiiiifltr bucwd Jintua cien ral ter viirviiigin ynn het goitiPUtiAoca in ie ai dne periode eeno hia of liield van j K ü oipuctjnefu of groonu onvteo boven liet 0b oiu peul vruo rfwiiranteoen verKtrokt wor icn Vermoeelijk zal in den lorp vAn do nieuwe vierwekelljkficte pertoüe Ininuai Wotilen bek id gemaakt wano er mot d di rLbut van AniBt lran cb bulkspelt q aanvang snj gehaaid k in en worden De maïiinniiniwiJMn voor kii4 sokHaiijït v ffoMHti gToo iinn I lpr ja I W50 per 100 K n tiisaciienh ndtlprijfl P Ifi r r 100 K a IUoln fi lpriji f O 22 per KQ of f OU per Ü KG De veriiodsbe ingwi Oip de B ipvtving en het vervoer van terpeeitijn zlja lagf trokkMi SCUEEPVAARTBERICHTEN De Koninklijke Weet IndUcbo Maildienst te Arasterdun Is voameneni tegen 6 Februari bet Btoomscliip Commewyne nau tte t Indlfi te latt vertrekken ï i Kon N d Stoomboot Mij ui begjn der volgende maand met bet eloooaaoblp Irene de vaart van Annterdaro nau Span Je en mot het BtoomMhlp Uranivi dlo naar Italië heropenen tem IJl het etoomet lp Hedea In het laatst van Februari uit Am aterdam naar Or exeabad m Tuikjje sal vertrekken Salpotan Het at Hotlandacb diet 1 uur Ifihral Docfce te Londiu v i vkkei om d ar een lading mlp f van 230O ton t baiU n voor rebeiiiug van de Nelerlandsotk nafoeriic VrnditflB op ladUI Ntwr de N H Crl varneemt worden op het oigeoblli i besprekingen gievoord over een aan ieitlj c verlajiag an de MllCikiiii de mouten op IrHle hDs 2 vea PneviBcUa i BHJloaii blJ bet depirtenwiaé na Maitee Uljai tuiit 1 uiMkut U kit U0 ptkitab ai ip iM ev a f CU lj M i4a hider i evU r u deu tupltnioi tdr zte L 1 van der hal up n ut oaaf NojArlJud te bea 1 rmosuo MUtjXHCOUtOa eklUINQDli BbJUCUTikN Uet garaixueo te Aaaen NohT de t iet vttineuiu u bit garni zobii te Aaweu aan aiie oauerotucl £ ua cu luiuderea OQ4 oii lu tut wui e Lcniiijt ZIJ tiebuurea vwguud oiu ludi o i j ia Ot geuuufUe wouuaUiUg z jit tuuüt to uvernaUitiflB Da moord U Bottardajn i e Iel i uMi t liOK e u t u one hij iiUMiOltkMOJ OV X Udu g UWculJ UOOrU p Ui u uiuef op i e 4k t £ iü Aj cAiui0M lieui oen tjuu ou lU L eua iUhiaeu iti j i leueu ij lie u Luu piuji 4ï uua luuüJ uajr our aOorUg M U m de iMug Van u a t r enijava al wjLi tuifw otuMuiiuun uMi OlU u t r cn ja gkH faujUu la p i 6e vuointji i tdutu r i el dimue om lw t uuJpHeriKp va t Ot ducuiuifor te vooTAomuu len sl e ueb X n j tian Oeer a goït id Uuor tieui et ei u niiMer eeu Hla op b t BOiueUfotatj lo Dre itfei die ue ncWe pin vcrvnjzelue M UI ue ag gtuioiutiM moAer v roout uUMUttporeu weurutui d biren vau be aiMAUÖliw Kleven Na den akxwd beoi en i utMiraudiirB bun iiuaitol ti jK toiJl eeni itre 4 U eai pap eruii wenlMi bij b i lijk P ém grond gevonddn ZIJ namjn da l niMli uu zijQ Zdk en opeidu dajrmee ue brj uUka4 watuiu zij all en bOLkon vonioa iu ka loop van den n cht is een mt el reill ocKlerzoek iüi veteid m kv Am iir küiubi£li Ohlioer viui Jutte p re o Ijk ver plaat e om het onderzutk te leiden titn z eA dan dider het e r t o idtr o t h1H ai ptrdoiioel vaii de tioii k Üat Ujit la voor aider oidewook naar tiet zienenhu a aao di n C0 b n ei ge ur cht De itttr bpiipea wad ÖJ latro d Cii ile on i dat bij Dludtifda om ü uur ieiuiid haelt op Ujld Hoordaanalag t Bninm DonleiM aVMid omotrackd b JI Oit Is t U jeaum ean bm ae tooordamaiigbep o gd la de MimiJdelIjke nabijbtid van ho 1 iiomilejn wonl bewufiteiooa m t eei ll e düiiile MOidde aan iiet lioofd liet Uct mm givYMtlen van een koopmnn uit Anuicr lam Do wond was v rmoede ij k tftjgw brachit mot oen ijzeren sta f d e op en ee m iera aNtunO I g BliJKbaer uas de iwiörtiii OT doir rn w rk n n di opz n Tol t paw jopdc in zijn w r gee oo d uotiit hg g u tjd hal meer te st e Ion 11 t torlogfl van den aaunnivx l ne d t ij aii di ii keUui mo t h blte g r t Co 1 r e 1 He 1 et ƒ Go we d nog op d n tpoif i ï gevo len l r Pöfl ma VBrle nde de eerrfo gonee und gc hulp Do pliaLü der misdaad 1 mdden in 1q l iK UwdQ kTOi der gemeente mar t ngo volgu van dt Uohfbeepari ig wm bt l r bijna volkomen dooker T d D LUk gevonden Niuu wij veriemon is het lij Ie gev nlei an liet io ngni o cli ut B Ithr n Lam boTt van Bucrai Zooals mn zo hr initreti 7al was loor de p ï Ie te Bilt hov m een som el a u t re ooW voor lo linhtJingieo Omtrent goooom e Lambert BJi Bueröi lie aedcn Deosmber jl apoo I00 4 verdwenen wae Valaehe ainnteribcnde ontdekt De pidite to Amsier j m l t tei vnf fb vflisclie munters earre fiteprd en va v moerleljk zuilen nog m er arreetatFtei vol Oe eboen de politie pas met een nlfciïe reid orKlerzoek Is be nnen en u t 1 n vmrd dct zaak nog geen ultvo ge Inllrh linifni kon veretrekketi kaa thuis reeds miMinToiecld worden d t het valaehe irni ters boirijf ii xi 9eoelew la een p roe I i n den Aobterwag bij de Hugo de Groot k ide en r at oen groot aantal personon u Th I hetroHtpn Ie e hoofd ihnldlg de fotoctai deBn n Ie de blletten vprvnerdipde zit th nn mot twee niedepUiobtl wi ndhier s L en ypeivlel Het moet nog word vanAtposteld o hoeveTro de overli 4 g ïarpa tpnnl Mi b i dpae za ik bf trokken zijn Alle voorwerpii tn tie ibilen zijn In bwli r gvnom n Men heeft de ari eetati van d ze b nd te dfin rtn ain bet fe t det Dond dn nvond tw e van le personm onderlinsfe ruzie kre n en de losilppfffhri I ht n ver rad n hec c Een agent die het e n en nd r or Am stelle Ie recherche vanbe Mt In kennli ie onmirlleltijk em Inval I In U H poroeol Achtarweg 8 waar do Hmfn pevpfltlïd Ie Vermop Ieliik zullen de gwihTeste m CwndniT voor den oflcjer van JiiaUo worden gaitiA Bafaand van natnarsdiotm Tilbnrg Oiiterwyk Het Dagetijkudi Beetxinir van den A N W B Toeristenbond voor Nederland hceff aan de Koningin een adres gericht om zijn giroot leedwezen to uiten over do plMU n van bet Gemeen tebostuur an Tilburg aa ter afvoeHng van het af vKlwater der f imieente dralnagevelden aan If t n tiAga den provincialen weg Van Tilburg naar UoergMtol en zieh het be rit van de daartoe nooOge t reinen het ij in der minne hetzij dbor Miteig nlng te verzekeren De terreinen welke het Oemeenlobcetuur voor dat doel weneoht te beritten zijn gelegen In de onnAddelliJke nabljh sd van de beroemde Oieterwijache vwinon abe hoorcn t M de om haar oatuuTSohoon zoo hoog gewaardeerde omgeving taq bet BakAVMi en het Galgenven die met de Olsterwljluobo Vmkcn edn organiscb geheel vormen De Vereenl0lt tot Behoud Van Nat mr momuMited th N 4 Hana 1 er destijds w ua iLij iu amiiMi mociu big ven doch uu weid ue Birtuireouter in de imM X mjuui Liji eren is de zaak bebandi voor de 1 ewi ItjMiM Us Breda Ha U M spra4 £ als zijn meaning lu lidit Q Wel kien i r ttui sou llebu n aaaf e oton an om zjn verJiWatötuitf vun Ib diu zeuj litjf pe uieum te veruergien duob wjl MoromtTi t utdtr bewgs OiUbrait ewo ite de 01 icltr vau jusiLtte aiUean e n verooirJeeliijg van een jatd gt vau en Setra ojf verduistering Een brutale aanranding AOTRBTENTON WoeuBlag wtrj voor het gtrocbtsiho te Aruiacm bebaaleU eea aaafanj i 0 z Jk vdui Je Neier Veluwc die inbraallti ttlle bül badifjiMLd wEkiTovLr In din onii k ving ovel worJt geklaagd te boven tnit i en luenjs uit Bussym HiX vuoT e nge ti n lo earde bg baar oom in de bu rt ilap Kainp was met ha r n ef een ls i on van ongtvetr lo ar n na tr oji e i jNjnslelilui lur miliit tiren in h kaWp geijiiki n wen zg s avonds vrij la t toPK rfoerd naar hun woulog werden 1 t K r enk la boerenjongens a n e o d n dit wrst genoeiden neef ml hmd Iden en vaa Widen en daarvia bet meiije en rfil wi i meealeupitji haar vastbond n een prop in don monl stopten en verw lj i8 dw hib en IM hvi boilaten van a z de ij e an lo mgsei lUt alts oid inks het ver zH viin h t fllac iitoKer dat t n 8 olte g oei weerlr o 3 Vfn i Voor deze H chandd id fwiden terecht Q B 18 japr B 18 l r en T H 16 jaar allen te HefH Kamp tlvans geietineerd De v ge i eiscJite voor dfil ep rst n Iwkl 2 janr on voir de bei Ie and ren elor S Jar n govan penlqfltm f yuLks o er ei Jooni rtiff het vonnis vnn dn eftrs en yi ter die tei x4it emeeaiii heeft hlor n oorb eldl e straf te moeten op eRgen TUINBOUW Herleving kweeker jen De oom nis ie voor Jen Neder aiblsa h niiifloi en iiftndel heeft ais gevolg van de amn r3ge i vm b Lafighe bt ndo i bg ion oxpoipll aiidel in plants boorani ea iilonj kvteikprolueton naar Frinkrgk het In ütief gïnonen Ie de opriehtnf van en Bond van weekere d e oij len han iel op Praukrgk betrokken zijn De tiot Man Ikon i i dez or a imse4le is binnaL öijT weken te verwnchten LA m EN KIKMAOÏTr OntwikkelingscurguBsen Oilioefc J Le nu lattr v n o rog b ef bupaiiüid dut aan de go uoü 1 s erjan Wtner Cl I ue gu egoiiu d moet worvle giü veu jitwiuuoi iL sciirfiasaen te KijiULcn vole e oodrd de l oup u e kn m buu vri dtS s i 4jp uiaiaen dUilLn uaigeü om n zgn n inu tor U in vorbj nd met dt te ver rt mten uian fuiu dt mj gelgx maken Uij ot jr kai eexen van d e cursasein kumt iet üAn mjii ter noodig voor ail i r erfet aaniu it te w jdui aan tiet g ewoo l e o Ik erwga in tiei bgzouder vojT wat ue re£t het rauanen le un au de Nederland 16 taa ste len Ver olgeme aan tiet onderwijs ïn vaktie keoen boe flioud6n en land en tuini oiiw ooinede aan let oiidcrwgs in do modvmttaiaii wiskunit atenogratie Voor analpèaboC jin en zg wier kcbnis Vin lozen en stbrgven zoo geniig 1 dat zg tol lie OiUegjr e acbt ku men wjr den te beJio rei is het vol pen van etn ip h iniwn behoeve op te richytoi cur m i erploitend Ali leerkrachten voor htt oivionvijö nioeton worden gebezi g e lip o meerden dan wel zg d e door hun b r gorwerwknn genoegzaam vertrouwd zgn m hot tfl onJerwijzeo vak Voor het Ie ven ondeflpwija djent zoo v l mo gk gebruik te wor i em a i vj n mlitiairon die aan vorenstainden eia h voldoen Hot verdient ten zeerste wnbovellng dat de oomra idflnt=Ti In eenzefde gan izoem n oaiierI ng overleg treden nopens de tie or gani icbreni curauBeen om een zoo p tionoel raoi i j k e b j eenvew ing vin lefirlon gen tt vorkrijipen m de met hat oog op KEET CHR GOUDA MARKT a 4 GROOTE VOOIlAIIIIS OPillllMIIIG BijEonder Testigen wij Uva aandacht op een reasaohtige partg LAPPEN VITRAQE osr Is nn diii koslamlM priji Warkilljk latt bultangiwooni SPOTPRIJZEN vrag n wu voor KAPOKMATRASSEN n WOLLEN DEKENS Enorme lorteenng KARPETTEN in alle loorten rerbaneden inkoopiprtjB Prachtige VOETKUSSENS 49 cent STALEN van TAPyXEN bqna voor met Zeer groote keaze in TAPESTRY TAPIJTEN welke tapi t n niettegenitaande de zeer lage prgzen gratia gelegd en genaaid worden Prachtvolle EIKEN SLAAPKAMER AMEUBLEMENTEN geheel compleet met groote spingelkait en marmeren bladen en al t ipiegelglaa fiiei i e lep n voor 220 Oulden MATTEN HO COCOSLOOPERS voor Spotprijzen VLOERZEIL in minst 60 verschillende dessins en klenren vanaf f 1 70 Van de hierboven vermelde Conpons Vitrages worden er slech enkele geëtaleerd Wg hebben achter ongeveer 300 conpons nit gelegd welke beslist deze week weg moeten 617 Altos contant 104 De zaak li s avonds 8 uur gesloten behalve Zaterdags MMknóag 27 Januari l JO Sm 7 JMtrcA s ifsf mm iriiiliiiilÉ mmm gourmt BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INSIMIIHll WIMmnbAffnii 1 4 n aU IN af mti Esai Op da Tooipactea M Iwagar VERSCHIJNT D AGELIJKS JSÖÏmXSSigeKtJit i rhi iib rri rp r wasfc V mt uat llw n M ll nar hwHtml ƒ 1 per wMk 24 nt tfmii waar 4e t is ml a s fmt iMfer sai M sét Fnu pw pwt r Invaitail t Ti nM Xapiaa U ƒ MS AbUMoMnlea mi4eii as im ai iiM ii au mt Mimmn MASXT 11 OOUIM j o if xn ém ïnsMlsMjil 4a pfrthMtaaaa e wrdaa Mis Qiwta latun aa raadaa mi t is rt a Mi aaar flaatantata A4farteiiti ii kuanaa wardaa ia esoa4a jlo r tnaieliaBkiiam tm dclaraa AilnataaaebiuBaiu aa laaa ii ia ABVIUnBM EISrSiM UU Oh m stis l i M QstaMSaés lat i mksfct i lt cala ise flss aa ri mar fVM Vm M m w4a tm tm baaaribiw l t néaèg IJS alha raait mmt S Ai w il i isl ll vaa MWn vMaaliislUV iMdaa 1 H SU ar aaH AIiM fill ila M iHiilini M t A4lniiMstralie I Tal i iMara SI Bureau t MAR T 31 GOUDA DE VREDESCONFERENTIE Urn dag van dan Volkereabond Ean reda van Wili one Hymans kopit op voor da klalna natias Da Intapnationala te Barn m Ean antwoord van da Koll4 wlki Da rapHblikainan in Portugal winnan Koning Pater van Servië t den bepeikwi tot een samenstel van FuropocBjchö avereettikomsten Zg zouden gevoeluL dat sg ereen doel louMlaa nemen aan do beociutrmaaw dsr Euroi eascbe overeenkom Bton uvdwn r gem waarbereaa werden venrkregem door ds handhaving van den weraldrrede k oa alle varbomden mogendheden der weveM Daarom aeht Ik bet ooodig dat vr onze vermogens conceotreeren ten einde de bond van naties tot een levend Bchaim te maken dat voortdurend in werking is om nauwikoung toe te zien op de belengen r naities Indien wtj zulks niet doen zullen wij de verwachting der volken beschamen Bepaalde uatg ozen klasaen der mensch head zgn met Xanger d r ge pders der mienachheid Het lot der menschheia is thans n handen van de volken der geheele wereld Bevredig hen en ge hebt u met slechts hun vertrouwen waardiy penmakt doch den vrerfe gevestigd Blijft ge in gebreke hen te bevredigen dan zal d regeling nmolke ge kunt treffen niet tot stand komen noch den wareldvreie bevestigd worden Gg 3cunt u een denkbeeld vormen van de gevoelens waarmede de vertegenwxxtrdigera der Ver Staten het groote plan voor den volkenbond isteunen W beschouwen het aU den hoeksteen van ons geheele program dat onzie doeleinden en onze idealen in Je zen oorlog tot mtmg brengt en dat de ge oasocteerde naties als grondslag voor ovtreenstemming hebben aanvaard Indien wij naar de Ver Staten souden terugkeenen zondeir eile pogingen in het werk te hebben gesteld om dit program te verwezen Igken Muden w j ons dsH vankenden tojm onzer burgers op den hals halen daar zg 6 bchamen zgn Me de groote democratie vor men en verwachten dat hun leider hun denkbeoiden tot uiting zullen brengen en g ien eagen belangen zullen behartigen Zg verwachten dat hun vertegenwoordigers hun d enaren zgn en w hebben geen keus dan aan hun opdracht te gehoorzamen Doch w aanvaarden deze opdracht met de grootste geestdrift daar zij de hoeksteen vormt van den geiheelen atructuur waarnaar w j streven Wg mogen geen letter latsn valden van het program dat onze laAtgeving uitmaakt We sij hier bgeen om ei voor te waken dat eUc votk ter wereld zgn eagen regeerders en mn eigen bestemmmg kieze niet zooals w j maar gelgk z zelf bet wen Bchen We z jn Iner kortoni om te zorgen dat de grondslagen van den oorlog zelf Mvor den weggevaagd Deze grondslagen waren bizQwjfQr uitverkoren door kleine groepen van aviete bewmdaheden en militaire sta vcsL Due grondslagen waren de aanrand ng van groote mogendheden tegen kleine iillcits anders dan de ontvoogding van d wereld daaronxtrenit zal den vrede tot stand metitodi ter hand nemqii om ge elilUin to beslechten dan deze géorganiaeenli ilackÜng Ik w et niet of wa daarmee BuUen lagen maar iet la al en aaeeaa dat t i I onderBoman h bt aa Nadat OeoMnoeaa OitModo n L m Bmirgeob Bounreoda oegatte de al e mesne goedkeunng tioen htj voorstelde het echeidagereeht te sGravea h a g e te doen herieven krachtiger en matmear gesagsmidilelen toegerust dan ooit voren de reeolutae betreffende ds tW ming van den Volkerenbond krachtig badden gesteund en deas ntet eenparighoidvan stemmen was aangenemen stoUe deBelgische mamster van Buitenlandaefas Zakei Hymana da vraag hoe de vwMkdla Toorbereiduigeoommiaitai aowlflii w d tsamengesteld demenceau antwooiRkte daarop dat do groote mogendheden Inddtn teshat dat zU ieder twee gedsl geerden zuUen afvaardigsn en dat de overige linden onder elkaar te samen vt f gedelegeerdes zullem kiezen HU gaf in overweging t at deze ovenge naties dien middiy byeen nou den komen tenemde de leden der venehUlende eomnussies te Idesen HynH ns Verklaarde daarop namens dt Belgisetie delegatie dat BelgiX door twoa afgevaardigden vertegenwoordigd wwschto te worden welJk j andpunt door de nderi kleine staten gedeeld wordt Clemenceau zei dat hoe grooter hst aaiik tel leden eener ommHiKie is hoe langiamcr haar werkzaamheden vondersn HÖ wrklaart dat het h n nooit is Ingev len noeh aan de vertegenwoordigers der groote nagendheden om ds rechte der kleine natlsa te miskennen iDe vtjf groote mogeadhedan wier optra den hier voor u ffersditvaanMgd meat worden aldus Clemenceau zgn daartoe fn staat Zooeven heeft de Lngalache minutter preaident er op gewezm dat de gtidtteerden op het oogenbhk van den waptn sblatand 12 millaoen combattanten op do verschillende oorlogsterreuun hadden en dat is ztioer een rechtsgrond Wjj Mibsn nvUhoenen aan doeden en gevranden verloren Als w het groote vraagstuk van don Volkerenbond met hadden U behwidelei zouden wtj wellicht egoïstisch zijn wat ona recht geweeat ware Dat wilden wy nlsl i n en w j heUkcn alle belanghebbende na tiee ge2am nl k ter verga lenng opgero pen niet om haar onzen wil op te dragen maar om hare medewerking te vragen fSedert ik aan de besprekingen deelneem heb ik en aantal persoonlijke iwichten tsn offer gebracht en ik heb dat met opje wekthefd gedaan met het gevoel dat ik ists goede vemehtfee voor de gemeensehappettj ke aaak Wwsst gfj dan allin boiioM door d s Ecdfden geest brengen Gods dank dese begtnae ai eljn aanvaard aU da Tichtsnoeren ter vereffening door alle knappe kappen die daarmede m aanraking sgn gewiüteL handen ineen zouden Inuvneoi sl an en 100 11 tweede offer ounoodiig mak Hert oe een heLla e verplichting onzerzijds om duurzame schikkingen te treffen opdat recbtvdordighcsd za 1 worden betracht en de vrede zal worden gehandhaafd Dut IS het hoofddoel omrer btjeeonkomst De regelingen mogen tijdelgk zu ni och de werkzaamheid der naties in het belang vin d vrede en het rscht moet duurzaam wesQn Wg k um n een duursame werkw ise vaetstellien ol zgn wg met in staat duur zante besluiten te nemen Is bet met een onbsteüende omsta ndij hsdd dat de groote ontdtfkking en der wetenschap de onderzoe ken m de laboraitoria n de ontwikkeling ddo m tiUe studeervertrekken is verkregen thans voor de vemietijfuig der beschaving zün aamgewend 0e vernietigende krachten hebben zioh met zoo zeer vermenurvuldigd als wiel geonakkelgkbead verkregen D vtjaud dunt wij thans hebben overwonnm bezat ecmgte van de voooiaamste centra der wetenschap n ontdeWciJigr die hg hoeft aangewend om de vermebging gewel g en volkomAi te rtaOem Sledtts de nauwlettende en gestadoige samenwerking d menflchen kan toezien dat de wetenschap zoo wel als de gewapende mcnschon binnen het harnas d tr beschavin g worden geihouden In één opzicht zgn de Ver Staten minder gieiptereaseerd b j dut onderwerp dan un dere der hier vergaderde mogendhe len Door hun uitgestrekte grondgebied en leehavens is het duxdelgk dat de Ver Staten minder zou Igden oader een vgiandelgken aanval dun tal van andere mogendheden en de vurig geestdnft der Ver Staten het is een eer duep wortelende geestdrift voor den volkenbond is er geene die voortspruit uit vrees doch een geestdnft di voortkomt uit de idealen welke in dezen oorlog tot hun bewustzgn zgn gekomen HjJ het toetreden tot dezen oorlog dachten de Ver Staten er geen oogenblik aan dat iiJ mgrepen ui de politiek van Europa Azic of eemg deel van de wereld Hun gedachte was dat d geheele wereld er zich than bewust van was geworden dat er één zaak was waaroni bet TenUrop van den eorUg draaide da zaak van rechtvaar ghetd en vrghedd voor de menschbeid Daarom Tonden de Ver Staten hun aandeel m den oor loff tevergeefs achten indien zij lich xou Ik geloof dat w als bekend vrordt dat we desa b nselen hebben aangononum est van Clnaagn dde In daden om te etten daardoor aUeen lal een groot deel van den angat van die harten der menseben we emen Wij verkeeren In een bizonder gevaL Als ik hier over straat loop zte Uc al erwege de Amenkaanache uniformen Deze mannen gingen als kruisvaarders ter oorlog met alleen om een oorlog te winnen maar om een pielt voor ie ataan Daarvoor ben ik verantn oord lj lc want ik heb de doeleinden ofider wxioTden gebracht In dit pdeit staan w niet alleen want voorvechters daarvan wndt men overal Ik z g dit om u duu c Igk te maken waarom w die niets met de poliUek van het groote vasteland te maken hebben te kennen geven dat dit de hoofdzaak ts en viraarom de voorxitter mjj heeft uitgenuoddgd deze bespreking te openen Dit geschiedde met omdat w alleen dit denkbeeld voorstaan maar omdat het ons esn voorredit is ons blj u te scharen bjj het voonstaan van dit denkbeeld Ik heb u do geesitdrift trachten in te boesemen die ofl dienaangaajMJe bezielt De pole der wereld schgnt m deze ondanMnning aan het oppervlak te kloppmv Zoodra Wilaons rfde was vertaald stond LLoyd George op HJj zea ik zou me hierin m het eeheel met hebben gemengd maar ik kan me niet bedwingen om te zeggen hoe krachtig de bevolking van het Britsche rtjk in de afgekyopen vijf jaar niet too veel t d aan deze kwestie hebben kumven besteden alls xe graag souden hebben gedaan komt dat omdat ze tot over de ooren m andere kwesties zaten die voor bet oogenblik dr n i gender waren Indien ik maar en zwvem van twgfel omtresit de raadzaamheid van dezen volkerenbond zou hebben gekoesteKl dan 90U die z verHuchtigd vóór het schouwspel dat lich verleden Zondag aan mij voor deed toen ik de streek bezocht die nog maar enkels jaren geleden een uer liefelijkste m een zeer liefelijk kmd vras Wg reden uren aan één stuk door wat een wiLdernis van verwoesting was die er met in tzag als een land waar woonpliaat en voor if enschen zgn ntaar dae tet onherken baar wardens toe was mteengescheurd en gereten W bezochten 6én stad die heel mooi 19 geweest maar waar we tooneelen aanschouwden di geen acbadeloosstellmg oovt goed kan maken E der wreedste gedachten was het besef dat de Fransohcn d e haast nog meer dan eenig ander volk van hun land houden den v jand moe tea helpen ui het ontredderen van hun e gen woónplaataen Niet ver vandaar xag ik gra ven van gesDeuveLden Toen bb ik tot m zelf het to etettig tiM t wij een wders t oiafilettai d Mae Quaker met den roek van bran detde zwavel En zie den volgenden dag werd de warte tMdb met de strepen nog verder terugtiescboyea toeo voUe honig nteq gtarlU en gevormd naar de draaiingen van its korven op Ikaar werden ge stapeld ail paddestoelen Hei geheele huis ro rfc iMar hot zuiveren van den gelen honl terwijl de gazen netten tuaechen tvee Stoelen beveeügd bun klewtfto zacbtvallenden inhoud U t o u erdruppelen in de daarvwnr bastemde kunuavaa h ild r gla He verst terugigeeohoven h 4 tUchtstbi de gestreepte lasch wvtfsa de eerstelin g n de rsAen vsSv bei voorjaar zaebt groen alsof de bijen iett van het opatiMCrade sap hadden opgezogen Deze potte n schenen een flauwe verwijderde geur te bevatten van den boadicrocus dewiade en de wnftveode kefklfS der lellen van dalen De volgende hadden een sterkeren geur zij waren afwiaeeiebd belder ea dof geel van de klaver der waanden waarover die xaciite Juni winden gedurende de korto en barmhartige nacbien had gLwaaid Dan kwam foud bruin al de poeleni waarin de zalm gi neenlijk den vloed Bfwacht opdat hij verder kan cwanmen de eerste hei bonlg bet voortbrengeel van het purperen kleed dat de bal ttngen van den Beman sierde n vao verre reeds sohitlerde op Ben Galm H t laatst ytax aHea aoharp gaurend a houtrook dodb mot ew tffenaardlge biebt die nergens andera wwdt gevondso bet kostbaérste oonsert der ware belde vijo rood m 8k dr jk wsaren Beitsr a uttmrkertn doofc trakM nm mat bst jam zuver en heerlijk door been gaat denwelriekeradeo kern san bet lioht brengende dien de bijen verzamelden terwijl deseboteO knalden en de korboenen neerviielen op de uitgartiokte Mdevlakten Vandezt soort wee er he meest want datwarf het beste wat de Meester der Bijenvoor bet laatst had bewaard De korvenvoor do heilhonilg waren op stootend wagen naar de purperen heuvelruggen vaadu Blacdc Oi gereden en ar overgelaten aan hun e n lot een bedrijvigeklein kolonie totdat de helle giigbrulneo en droog werd en rtj eldo sU zilvergrae in den scherpen wind der vlakte En stecde meer werd de gcetreepteticch teruggesoboveo totdat niemand ermeet aan daoht dan de me ti er a vanAirLoland en zij slecbts bij enkeke geiegtnlieden Kon zij bet maar een langentijd vergeten i Want bet lag baar als lood op het hart dat zij eena de lange rit zou moeten maken door de vallei nsar het station ea waobtCT totdat de ve drukte makende trein snorrend over bet 9tro n vladuet auizeod uit de Big Cutting en gerulw loos over de za te glooiingen van Hoesdale zou naderen totdat rindetijk de machine een zwart vragwid voorhooM zon vertoonwi onder de booggeweUde brug sn de trein behoedzaam voor bet kleine met bloemen omzoomde perron stilhield De 0oede mevrouw Stirkng Veld van geen poortr a U vaa Icte dat op een een bepaaklen üjd glnff Zij bsd eenaf keer van den baiot waarmede de trein plaatsen voorbijga die waard zijn belin te worden bMtdwIjsa dU kalm over de heide en lAABecv di zoo greoa ajf taken t gm de vlakte net bloote Toe icii Je ZQadi eeb kletfeit tot deknloea opgetrokken en njscuand die er kwaad vai dao t Een jooce maa aaa4 J 4le je muJile droeg m aas ts doen als ja bij de vliet on het kerkftof ao d Senso Dat deedt je Margaret toen je geea paard had om op Is n den Ik laat bet aanl solve over Ue y o n ie seggtn ol Je mtt je Spoortreinen loconu M veo sq wa genr wawin de inenBcbeii tlsten ate h nngen in ean ion gelukkiger bent dan tofii je lucbilg met blooé vosten ovsrde hidA liep en Je toeiUB in de Danecii vUet donpelde voordel je Je kowen weer aaj trok n er m i leve ttge Jonge dhhi klaar sfoud om je nmlltn dUdbt ts all 0 zoover gereed zoudt zijn 1 Ja Ja meMrouw vervolgde Ucai dan d t kan wet zijn oiaar wie kaa dt iteffen zijner jeuffd terugroepen Hij daar boven zij toonde de Godheid ast een breeds eerbied beweglu aaA bieU ecpmaal de scdiadtiw op den zonoewijssr van Ahaa tien graden ksnig terwiUevsa den Rieden koning Hcae ciah Hmt wij Wen niet dat hij er een gewseote van maakte Neen nesn mevrouw neem wal WIJ hebben n b or rdet wau wis ksa d dagen zijner jeugd lirugroepenf De laaNe zin was tm van Uegm m hiermede nlgc zadelsa aan aiiinf RCLi ii j bedaard besproken moeten worden welk rfcbt had deze snuivende dnik4on ker d ruüUg herkauwende koett n X vmi to vsl Icii en haar wcg ts doen bollen met de staarten la de luebi Hm sprak van zelf dat tlot sieciit waa voor de m c 3 eenmaal zou bet een oordeel over de s reek brengen 7oo waa het In mijn jroge jaren placht zij ts zeggen toen gingen er nltt vam dto leelijke gillende mac eë door Qods mooie land de je et een sdidc opscfariicjkccn alsof je taadfn worden getrokken en Je met een boni rn stilstaan 3e Je door mrrg en bees gaal Nww er werd een kiulien op een goed grijs paard gelegd tegen bet forsche nildlel van don jon n nian dien gij het li te badt en gij zat zoo vrootijk al of de wereld maar één groote jaarmarkt WAS £ nkelen hadden geen atoeren jongen niui era wleofl mUè l zij haar armcQ kouden slaait aotivoordde U gny dao terwijl ifj met oen goed mlepen sehaar cti del tel voor de vodgoniie kan knipt Neen mevTOttw naar mijn mecnéog U d poa reia groot gemak Lang ge leden hadden enkelen aodi eeo fl js paard nocè een jonkmsn om een ril me Is doen Wat dsd B zij dan sU Wat ZIJ dedMi riep haar meteterfr den ooderhant van den wltfavi cirkel bevoohtigrade met braadewija en elwtt o den inmaak wor sehlmincd te bewaren TS il P je Taa0 wat zij deden dSe geen paard faaddenl Beware je weet beet goed wat sij deden Uargst Ttpperita Ik berktosr mij je miwigsn keer te Mibea dsogua