Goudsche Courant, vrijdag 31 januari 1919

voiiaiWT 0 p koBTbni ttM par aek H mtmmft jjtM W rii id óent mai kar 4a Hi l i ftr Mapar aaalML TSmSaS in jbcdp aa Uaaaaa kaa la Bartaa MAMtt Ifc OOWM AlirapienffimlSi OJi OaSki Ü a rilna tkawamdaAAaaa il Hl I i i i4 nPklm dka fm i ni r tVM Vaa katai Cairfalf daa jisptt T JfefcJ tecc tS X 4i L L ZZ L L DE VREDESÜONrERENTIE èilMii vartttlflt dtt oéifefM tfWtlA Itena WVNH Qttlieline vttrmmkvmsleii Hst vèrlrok urn niè iÉ 6 ttolkjovrtki Wéér ttWiHUohetraiift Um V0oh vtt IftiJ Spii tfk sliu tihtfife vm WèKaïs Us O0iiffM nti im pb men eenaidtaaa De nMtila aiKtore alram Tea ntNUUfen aM Vit nadora Uaonderiialen aa Slialéta lyda i T r den atrfid bU Sk H k iuftm gm blUkt dat de k iaiaMBkiaè dat bokjewUd oed Ingeaat wae lslar nMMH werd KOilaan offl de aandlMtt Van de au yabixmtan door bomkaR ID ntai op andwe hikken Ten het front S U laidan Daaruit Uljktera sannerkelljke rarbaterlne in de leiMnf bg J beU eJewUL De boie a ikl Toektan eed Hun r iaien wurm r i heel larear a geoili Fd i toai en lic leotandaala ett An Orkanen en l vKn latlon en werd mo KtD tifce i twarki l geleid en led mi dleotancarolce maar larince TerVeaea Voliuia ean mededeetbic tib faMfaal Uaiek béaehlktan de To nuuunata gue Mriarrlfn op ket W te j i front dan lldea Jamlkri 1 1 over b na xia miüiocn man De Vcic iujEde Staten waren daar vertefea wuurd üJ door 1 960 100 man da fintalaehea door 1 7tS C00 man en de Frentcua deer ïiM yi man Tot en met U Januer kak Mn da i arlkanen 61S 6 oft i ierai en 8 ü le n en redenilMmerd Hen nieMt niet offieleel dat kat kadn viin de ackade Tan den etaat BeVi in batleheel 15 milliard is i ta en hat bedrsc der peraoonlyke Teriieien onffereer ene aooreal beloopen ml Bei lal oen atrafear ea ding van Duitachland eiachen Oadar daposten in de barekeninff Tan da Teitieeea Tan dan ataat BetgdS komt Toor roor epoicwaffea poaterijen n telegrafie 3750 milljoen frank Toor feitelijka oorlogauitgaTen 8 milliard franki ouriogsbelastingen aan deDulMchne betaald 2M rallUanl ondantau riimg van de beTolking 2 milliaM het ean tal iu Beirlt Tdrwoeate kullen bedrealt M lk 0 tmarrsn er 90 000 bi den eeraba itoanioap Taai de Duitachen ki 1 U Ma Teinieti di de areri e iiMO iUb da 1 tere ooriocaiam l eu r tf e et Te I arile zUn de gedelefeetdaa eer Fnuiacbe B l kKha en Bnceiaek aeektUe tan bijeengakonMn om hun hWdUa tea ep aiohte Tan het intematioaalek ma ta Bern Tuat te etellen Het gWer In kat M loader om Tan de Bel iaeke7 4W ld m akt doch a correffiondenten T p einen tt t ïa zaike to koloiuilm president Wllaooi atoUiepT duji tplji voor dat i er 14 puiiten ï ipomeaui hetweÜt inlyving krachtig af vnJBt n c Tiaig en wntmpel pui wiimen Niet er chtvaardJ uüUvit Ki zullen ichis n et jlaiïyer jfedwld kunnéftF iry n Natuui rtik jfi dat aiet van toepasfiing op laih atréken als Elsas Lothanngen en landen als PokA Tejecho SiovaVië en andere itre ken waarbij d ndtionaüte a b trokkoi a ïi dódi iiêt ia wel degelijk van toepassüiii èp koloniën en aMefre landstreÜcen ifraawp anfipr tek ardtt ar ükt op st ivtegische gronden en wéftiMui overwegingen van uitbreidisig OrUlndo SeHere m Dia hebben het Ita Ijaansche standpunt mtc ngea t en 1 1 a 1 e s aanspraken ojf F i u m e de Ooatelt ke kuiat van e AdriiitiMhe Zee fln uitbwidinff in Atófca verdediigd dooo ér op te WÜaén lat detó inlljvlftfc In plaats anr achadelooRstelling zeikteii kmwieai trecieai Hun redeneerlrig vond slecHts wednlg steun De E lflcben gaan met Aitierika samen op dit punt dat het tieginae een inlüvin gen votBtrekt noodaakelijk ik voor het wtAaÜkgen van den volkenbond én dat zon der dit beginael verdere pogingen voor éei wereidconubtnotia om de r ti 3 rdig ie 4 tl latene aagevieiren fftwhteloos zouden iiji Japan hield zich af 4jdig van de algemèe ne bespi kmigea óp grend dat het den waf penfltüstand met Duitoohland Welke op d veertieii punten van president Wilson ie ge pvmn ikiet tftede heeft ondeiteekend MeA gelooft dat Japan in de eindbesliflSinge zad beniflten daar by de beeprekangen va den wapentftUstand betoogt is dat alle vroe te re yaiflmgen dte met kn wapenrtilatan MTbaaid houden komen te Tcrvalten Eerst wamn de JftpattÜhe gedcie eerdcj t po4 en oiiffeni0t en verkJaanlen dat he htm oay cwderUJke besluit was de eiUinde op te eiscbeo Z waren hun bc 1 0 o f 4 Deze ealaiKlen z n de eigetül moeiHikhedeai in d n heeltqf toestand Dfe AuBtraiiëra meenen berecht of ten onrecht d9t Jit dnekkigjMRd die VU m in deiL kwesüe i oai1 Hig W ijk verSdaaid nio worden uit gjjn vre e d it een bevethmdro laet U wM niet dat Ja David aal lalde ad Ik ga vaet am kern harf oekiatltk üijn vnww aaUi kaar kerf bawonderaaduil Je bent een oedherd a aiaa Ry TOiw Mear Ue Ie gevoei Je nM aklllijk naken lofaaaaer Je elfea 1i n n Sm zal Ik niet durreer k faaa vnxK anMroiaille fclj lelboaHa aaar waarkrbk tiaama dlitn zij dokter TeivkMiaade oouraril waaniaar bij hrwiJJ zU i fak de haial iMdK kul idljretnkv WJ ie de v lgende kolom eend kaMj ïarna nA iwkeurigar tee werd een Bateleekaaa In Burma rermaerA Era lel gran van glaiMes uit de B H mm aaidr dal een Bn 4aekMn Datki WaMroe mkliec of Siaritnc ala o er van moordzuohi gmken b Ie Maadda HIJ wea paa ottlaa leragfa keerd M een Tl4fJ U eijn vaderland Kr wordt bniolil dat de heer Bttrittfeea nienwa en rijke min ta een eaed i Uan aireek ki hrt Noori Veaten beeft esokkl an dei hU veraioonl Vird pdal da Koning beall l kniae nemen van date rijke vuidai Men ekioH dal de keer Bdrkng twee nke itoeklenootik bed naar onidimit mn lot la nk4a b k id Ue ziv dat SrirUoc kd aea a lei w tallge laqilie behoorde ea aaa laaa vaa pMe owUnmdnCWeM en bakwwankekf aa oldl M Ja 8 aar Blaava Knia Zaal i fictfioan makoraracaaulgfaif SOJao Zaal Soo Tred BaaT Estlia aia l scToadahaU n an Al Varj dar Aid Oonda au Om dar Nad Var tot Bank t Clocaa aoanlfa lUD door Beakuiratarc am aeb uur M Jaa a aw 80a a Bduia Laatw Ik 1M tilUwa p yiwie m hieldlik wn oofenMIk üi g ef aébt tuaehen viager en dilïm ü nA böo tioh Bytvanué Torpbiflfaan wat na r Toren en wierp hft fPfea k iin fcla hij een reoepi verbranf e dal ziin dfeorten had vcrrfobt In htt vuur hij Mg boe hét opvlarobe daafna vweohronipetóe lot een iwart en opgekruld roll 43i frMiin noc een paar ♦ oftkie acauerblêvTO Mtt hij □ bcei Qlet vergeten èfiDavU fitlrSng et nog w de Torforpeoe de ODtertie nu heel doUeliJlk door bedrog or eertiJk Bpi een zeer rijk man en heet Keker een kaodlg mw Todi was Ut jB l w iwdiijnlijk dat bfj een onivaof tmrUs mx zijn moeder had evffMff roor dé tasoh met iweeien en tnOenè rooqr tawh don ekar niet voorled n teen AfcoDderliJkt Bovenften msie jo n jnar Burma temiggektefA Dm vee een in Toostaonuie omttMvwji eread Ipod neendaUi pni werden er vernword de k ala ww tm wettnateUnc d koniQdhi n UoeMontlc mon AdrerteMtlbi n abonnementen op dit blad worden aaacenoacB voot BerkenwondcDorp door A BOOM Berfcenwoiids voor Bcrkmwoude AcMeflHMk door L iiuiEii lÉntii imniL w Hi M IN PLAAM VAN KAARtlN Toor da T la blpon TUi dM neming iixm b gl iOV r1i d ItlkJIRttlTVAL prj lor a a Haaphepataltap t Y rkrfl t w te Ooad by BALT A CE JONO 06ith n Slj Uit lier nMm Wi 0LIiF8 Oï BOELOFI 0 ad 80 Jm 181S 548 l a P UTAH WUNUAARDKN KUuve 77 ASTON OOPS Merkt ÏE BIEDT ZICH AAN u K0s Kikhuiskflecht goftd met pftkrd en wtfren kannen omgM Adres J K VA DEK HAM Lek i l$ S9 9ohoonlioyen 517 ID Winter ikeeni Ov l BaJBSRO Kleiwegatriat 16 i ill j l U t t £ OPRUIMINO an BMNDSTOFFI f M iil Uilar aahaUt et a k llBndaaoo nlaaillk u 4tiawiiaeaM i iraioi ac rw mi rw nriAaoteïd dat u ten dnda raad ccla aeld meer voor een nicaar middel orer hebbai UOUTSMpP BRIKSTTkN 3 i wi fu44l rXXJES PIlMA GLQED tom 16 nt4 lm I l iit 549 U l ïM 3faSa 45 k if d Sa bl£ïïï JlfirrANTEJ BRtUTTBN ti irl ui of ba tan D AiMMipuli u AvotlielMr OOltl laoicit ipafAfti lm ce Hüwcedtl A nb i owtl bUada all bloolaiidi H t uk i bou t d meuta Apotbakaa aa DroiiitwjalietaYa k Ülbair u $ bl ANTON 060Pf iflf itllKMIINCHAKCM 01 Bureau totH ublieiteit vani Wet atebappelijk Nieuwö L y ra lit 30 Aambeien Daaa la l a k aal kaa naa WN laccaai i IHowlatbaliaiii bauritdaaValan baU aciaada j blÈt a 4 kaal hlC4r ioaaafc H of 4ua wdaat no aaa IWla KlamlarlialMai bil uv iafiu Da Ilo arbaUain ii aan t r bakèad baiinlddal waai ma baaft daaa bmtalliba baliaai on KHki M M a vM li ka Modlt kclail om i uk la aa la aaa ol kil wlnlerhaodan aa Yoalao uil la ilaanpulilaa cbtimmea bullaa kae aln n braodwoodto anartis kloaa fijli i Buldal bN ibaamaUak lUlpliM W i l aiina landupil amiii kIo ao tpil llfkl I iaa alc Ean polia M1Mtorium Mr AifWi JeMaetU Oii t i H i mH W l e MI Hnri Petak Z Ui Earata Kaaiat q J CetkMe I i f PMtmui Soboolonltaai Iia Iui a aaio Ta It£iqt Iwetewiaeai J wrtt Oe lUaWM adtt lMM i 9k 1 Raaymaktn 0 d aa ra aria Oanaraal dar RIjkeYenakariai MBk W J wiiitereli T Oap Wi K 9 1 L AuMralno fr Afda amratoKfe eiiRSüssEN Mdaf Mdtal Van So kakuia laerkMcktae oadar wla Joh Bonman Dinoani aooat Handaltnbool Mr Dr J Blletan Olraclaai aaoai TncbMcho 1 Jhr Jet Peith lour llal Dr A A Pokk r prhaal dooanl Ualnndail Dr A A M t il a VP H vae Ol atel laaraar Haadallaakoot rrefcW Ct ai4 a t l a Oraeff Haollaaraar UairanHail Uliael 1 Ol A nalk nta4t Md laaraa OraMBtaaa DK 4tM Noo vllat priraai doceal Ualniaiuit Ox C Hl yei e aBMua laai aa andafla aiaaBae vaa aMoi 0 laaraara U S 7 Mm In da Kacklaa T ieeanlaen i aMO la aa fi Mll a t aa4 ordaa door au eortaelaaard neer 4ê 400 Khriltalllka cnnuiaaa DBBNSCH NOORICH natmmm MALUICH BOBKHOUDeN HANDBLIGORit AOUINIITHATIE BOIUJnRBCL4 M S T tfEMooiTAriE ICHOOmCHBIIVBN NBDBRLANBICH PRANSCH DUITICH ENOBtBCII SALIAMMCH IPAANSCH TUDIBTBOHNtEE l wetbn cha pen fesr JKIOH BSrSRANTO WIBKUNDB KHEIKUNDI NATUURKUNDE WERRTUIGKUNDE ELEOTROTBCHN TEEKENEN BOUWKUNDE JUja OMTWIEE LOOICA mTOEICA ftATENORDE MU2IEkGESCH HARMONIELEER lOUitNALtSTIflE OEOONDIUlBBR METH IPRERBN OOBDC ITUL HANOBCHRIPT VBRalTBRINQ VLUO EN OOEB kriitbur EiKht rooij one h n Ilcekenia REKENEN OaleMlac per a l aar alle a mau tow aHa aa l AU B actoa L O aa M O ALU praatllkainlama a MwHaeaamamMnterlaat Mr la é Ka Ma aaauwU A4a aiitrat a A taarla Ao nwtaaU Owlw wllear B Mnckaa4i asl h ar aa taafceaaar OraUkUr Wataiaeaat Baanitilaldar MraUii llB4a taai aal aal 171 ISO tja asjre cht Abonnementen en adTertentUn Toor d ÖODDSCHE COURANT en da WÜSTKECHTSOHK OOÜHAHT ot$tB te HiHwitravht DkngwooMn 9t jBM A Mt i acHeeR t HAASTRBCHT Cnnawean voor bogianer cenlf ilna Kerorderden meersevori denden en vorjovbrderden A nzename metbode Peraoonilijk contact tuuchen docent en curaUt Ultatekeade corrcctlb coUcctief enbidiyidueen BI Uik coodiUlbi iiilayer ocendeabunaao r a na Studlauadt profiteana lOonda n rltateai wie werkt ainait AdvMfn litEak Foor naién i iUM fn rm mm da atow ean fa yraliafaaa A uf imThoMtS e uTftt Jto rAiwa aiiA iMrrfaar la d MfiE J Él6Dlll I r OftdhflOIMte en aoUeilrte adret vóór Meubelen atit TaféU Kaïtait BttffatUa Steele nat l r an ylecha VaaTaakelttallan Wollae Siitl e XieM TMMatela Sptetela ScUi 4 rU a e i m pululadfitvimiaateM met kKwellJfcapUaMii KOMT BN i j tillltnUT44k lntit ltuUlit1elitok lt RottariiamaJ BOSKOOP AdvcrtentUIn en abonnwBeirten sp t Wad wufden aanfénonien door P AiWEWJB J teweg72 EPOS S € 9 ll yiLLONIllLOKlË AlLOM VERKRiJCBAa t H M f UWEMHbl i tV JM lAet dTel 4fintiebure u ran de TBLEF J82 GoüDSCHB Courant MARKT 31 BEZORQT DE PLAATSINCI VAN ADVERTENTÏËN lo alle Nederlandsche eo Bvitenlandache Ans en weekbladen en andere périodteken t undfr eeolfe prijaverlioojilng hnift laa v M n ta rJhten lalichtloKea wi GRATIS varatrekt I Nitmjr u SÏ SSW S52 M Van def eulsp s OWIX aikomalla Tan da CkaBUak Madiaaka Maat kappli Aatara la Watarfiaabaiaac Il kal middat dal na abralk aak 9 b li aa Mar H dai aaa Gal Ml Hiei aiteen PH i ▼ olkOBan lanaaat BatllM naacbadolHk aa aoadar piia par baiija I 2J0 Varkrljabaar ta Oouda M ANTON COOPS Wgdauaau M54 19 r ntmmu kclill U door kal alaa aan loadaa J dal U nlal Tardiataa kual DM U aaklar aaktalük la bali ndMi ate ald aa kal alaa waa AMH flahlauae la la aaBaa Ook kg aaa alaek aallnil aaa badorran maa n BI pl a b auil hanwalar miHalIjkhatd aaa riakca adaai ao andcra naatoalamakkaa woidaa AbdiiuUcIlan faal aataamd aja aaa f lobaat aaiaalwarkaad aiddal Abdij tabletten 81 Jaa 8 uiii Blauwe Kruia Taif lM Var t a T aks djaakaa 31 tm 8 UIT CaU Sobaaktwid Vatf Ooudaofao WUwUararaiecailglnc a Februari 8 üUr Soo ife Raonla Alliance FrsAQfllaa Hr O Oaoougr 5 Fakn M B 10 Falnetl Wkaaa daa awla aa Büiart aa rnninaniM Hin Oaa 17 F r 2 uur Gdxmir BlBr en o nlcftoinlobt Onaantaadaoonmiaala Ar manzorg Balarfd TCmoefcen tmttM medadeeliac te nocea aianuicaa aaa f Eadarfaigw aoaoaitaek lannakaWkkadaa leaaada taMb au om dam tei ia 1 BaalriaAe DnUwtl 1 BBimUJi k MM § OBA ATe lAarfaiig Vrycfog 31 jAauAri I$II9 ifmtmmgm mimm mmm VERSCHIJNT DAGBLIJKS ê BEHALVE ZON BN FEESTDAGEM f 4 tttela itM albe a aar f M moaMNHM Burenu MARKT 31 GOUDA I JlLJi m iJJ HI Op da mxvaaia M Mater Adndraai Wite n dte ï voert om d Amerikaanache marinabaate te BraeW u £ tegelijk ifiM d M M M ÜMT Amerdka rt3 Ide Da gMiten emiataa BrcBoaK daar ma m i 0 V r de venMa vu Ooat Pt i i ataaa sterke bo sjewtetiaclw legers in Wcst Prui dnsijrt een inval dor Poien en het t t toe wm DuitHTh ehleten WeaU twaq ataat opnwuw aan PcwliKha öodraicüia bloot sagt h t Berïlnor TageM Daarmeq raalct ook de markt Brwndenburg in M knvü l vfttMM eche sowJettroefNn aUMhep da isiiitt Lihau de Bubvana KofnoaVD vaatdng JCiofno in nog niet in Ruaaische handm Ruaaüehe troepen staai ar achter viak voor De botejewiki bewhikken iA het vak EJbau DuWssft Kofaa over taJ van divi sies di door Uweren tucht büoengehouden wordep J e oldatenraden speken nJet meer de rol in het boldjewiatlsche leger die ze ia het begin 4er ïtusaiscl e revolutie vervuldeni De WirnaadorfUKht berust integendeel bij de troeperuuuivocrders Tegenover de sowf Jettroepen zij n gedeelten van het achtste ed tiende i r der Duitaqber op terugmarseh Ook tün daar de oveiWijfselen van de gireren divteie die gaandets cg door het droa sen van mannen tot de ijzeren brigade t Ijwengöschrompeld en op zün hoogst no eenige honderden koppen telt Zonder twij fel zou men jtich nog tegen lx t boLsjewiaine aan gene z de van de OostP ryisische grens Vu nen venselt al de Dumwhe troepen door één vasten wil zoudal gorden shield De kommandoiiuurht benii echtef on ankk het laatste beeluit van den mindater vaa oorlog inderdaad nog blJ de sotdatenrad r die no f alti geen recht op het doei ƒ gaande g edragsJi n volgens een algemeeS geldig beginsel tegenover de Buseen hebbeo aanvaard maar nog steeds gelooren eft vtjandeiyken opmanch tegen onze grenzen door onderhandelingen tot staan te kunne breiïïgen Dus is het M dringend noodijf oed g hulp t bieden door middel van een betrouwbaar korps vrijwilligers die bervid zijn den teganstauter in alle omstandigw heden ale tH ndet andera gaat met gewelf vjin Wapenen een halt toe te roe n Voor den miHtaii n toeatand In Weri Pruisen te het van hetzelfde laken een pak De daar in grooten g etale op de been yq brachte plaatselijke Duiitsehe burgen scli ten lijn niet bÜ m achte den lr enden oontanKh der Polen tegen te houden O hier te de uitMmUing van een kerpe vrijwilligers van eanégia taenduizenden dringentf vereisdit Er moet de aandacht op gerestigü wolden 4at het g vedtt bÜ Kuhneea waai in naar men Wee de Polen terne wardWi geategen geen Itlge ontbrande plaatselijke atr waa maar dat het aldus wordt van toonaAngevende militaire sijde verMkerd het sein voor ean enweJd kunnen w tém vm Uc gabied op ziehaelf beMJiouwt H woniet aatfa do mogeHikheid dat het T rikamrerbond inkonu Won ontvangen at Wm de leden die hHS vomujo welke he door tosjtehenfcorast ran lAs b turendb mogedhede zou kunnen b laan voor do ontwikkeling van de iKklen tkêt in naam bezit Van dSe có uiden dóór de JAywincn zUn preetige In de Vere 9iigde Staten in gcv av a n brengen en dat Hy het Cangnea niet op 4 Maart t£ moet durft te treden hU toe temt in de inbezitneming rran door Japan I l sidont Witoon houdt ataazide dat in dien dit vniftgwtuk geregeld wordt roigtnin de be nselen tod tebiedstiitbreidling ir A teniggèkeérd zal zijn tot de oude kwade ut Inoflffeer van het Cotogres van W nen en ïet Ideaal niet zal ver ezenlj ken dat de t arjjsche vredesèonferentLe tracht te berei k n V oT z er iMkend is wü WiUro dat d vrosgBreiDuitscke koionien en aU betwiat gebied het eigendom nin het voUcenverbond zullen worden Indien ér in die landen een bav lkbiig wWit t e Idoen é bescbaof is Un hilT f ai ren WeAschen ten aanzie van een toeücoiTmtiige regeering kenbaar t makwn en zij in staat n ovör jrïchz f te 6 hrlncen sxni het ToIkenv t Kmd aau haar wenscheii gevolg geven Arable en Mesopotaiiiië w orden genoemd als landstreken waarin dat mog ilük zou zijji ïSulkie gebior den kunnen hun a ch uiten naar onaihan kelükheld of naar een prottctoraat onder ea van de groote mogen üièden In gevalle wttarin de bevoUcing daar nog miet toe itt staat isi telt hU voor dat hrt rikenver bond de mogendheid zal kiezen die door hare nabuurachap of om andere nedenen het b t geschikt is om ze te besturen en zaü haar dat be taiur dan opdra feai onder verwhillende waarborg Hg atelt voor om die wmurborgèh door de VredcBconfe entie of het voikenverbond t laten regelen daarbU rekening houdende met pI ai eU k om tandish den r kiunfla dri belan rykie kweetiei bö Hén Toorgrond WU m ei de k ten dragen Éa d ootnvikkeling Vftta tüAk een bied Welke regelen nioêten ten aanzleó van I ai voerrechten vastgesteld worde6 Moeten de besturende mogendheden m t hÉjoe ia dé landen in het Verre Oostet het recht hebben om menfwhen of kap tiaiil ndt te alulten die zü niet willen toelaten De presldemt gelooft dat 1 deze kwestias VoJ Hns de Times jnericen ommige fcr ten w dat l t he lo bflpnael r beatuurs kffndaitieii hierop eeir kou koroen d t de BAumade nKiffondhead lat bestuur nn a o n gebied zou moeten beipostigen dat in aar kort n ti d door DuitedU nd oommercieel gefccploiiteerd wiu worden Daartegen OT r sMt Witoon x denkhaeld van de n k omiton ran het volkenver bond die besteed oouden kunnen worden aan het beatwli van de koloniën van wt volkenverbond door de besturende mogecdhod De overtaigÜDg dat er gefaelmeiafenraknn bwtondm tusaoben Engeland n Japan n et betrekking tot de DuÈtseho bezittingen wint meer en moer veld Uoyd Georgo poogde den BtïgeliKhen koJoniale mindfiters te overreden hun standpunt dat het handhaven van e etote ov re nkoimsten huldigt op t geven Het officieele comnauniqué van de V dawonferanUe laten wij Ser sterk verkort volgen het bestaat in hoelfbaak uit namea dde o is bÈbber weinig z fgen De geda htem Baeling orér de Duitsche keianiën in de Stille idtóe ia Afrika werd voortgewt in tegenwoordigheid van de VertegenwoordJgCTs der dominions Henry Anon de Fransche minister van kolo aa en markies SaJvago Raggi In den nnmlddag werd en bevredigende voorloopige regriJng bereikt voor de behandeling ó r Duittche k n4ën n de bexette gebieden b Turküe en Azië In de namiddag Üijeonkomst was de BoU gische afvaardiging aanwezig De hoeren Humane van den Heoivel en van der Velde Waren Verg ezeid door den heer Ort dJe het Belgische standpunt ten aanjBien van de Kongo uiteen zette Voorts vrerd besloten dat den militaire vertegenwoordJigera der geallieerda en g aeBodeerde mogendlieden tc Versailles zul wordleo venooht aanatond bijaea te komcfi en Tapport uit te bregen over de iijaeeuit erenwichtige verdeeling van den last der voorzüBing van militaire strijdkrachten tot hantüiaving van de orde in hot TurkschB tijk zoolang de vredeeoonferentle nog geaji beslissing ten op£i te van het bentuur vah het Tuiksche gebied heeft genomw aprcki jid Sare i c € troo d in b H feil diil gil en lk de bafiaHdere aijn endfl WD hit geid taXt i bekowtn uil te keorek voor dat Ueeteri SUrUn een en twinlif a r ift er tan I Voor d Mi Uja vaal gf b nran Daar knnit de poel hal nmdl voer mli MKuarlilW Em brlrt toot inf mij i Hevel Nea4 bil ie voor Btbel h j ilcl er uit al ijw ndnnafcrlef Dtt Bela e Jtf u t op haar nl eton kunnen niet la zorgvulIt der Eeulaaen Uit Bleat wordt gemeld dat da datnii van Wilson s vertrek naar Amerika Is vasjgesteld op den IGdcn Februari mijn vader i 9 Hij ontwlde David Oftd heeit toch zok ook betrekking pdochter Dat i dankt mij heel duidilijk voor de wat Syhluuui ttehudde TIESS end hetbooM zoo beantwoordde hij ook een onmogcl ki kivraa an een rijke pftütate 3aml zflóde hij je vader UU jo hot land € n de geboowieo na aan lp nweder sdeohts i iMfr n vermakend bowendivn Hrt hij al WJB ondaeu belejfd In gHld aan zijn vnmw zonder eeaige bij bepaling Je weel het want jt hoUbet tmfament even dikwijls gezlot al Ik Maar d reohtws ByhTums zizijn vrouw tnet de prulleade hdsdlarrigfaeitï aa oen zwakke vioaw op het bewusi punt aa dri ng i nde De rechters van het land zullen toch nl t welgnren oas r iit 4 de man ooit zou teni jkeeren ln Men d t al S echii ade zou hij don zijn reoht kunnen bewijzen Faarom kon he geen ge stStonk voor zijn moeder zijn Indkm d t zoo was dhn wan het nu hH eigendom van dokter Bylvwius of tenmlnate datv i aJjr v w deünlvei Wle erfgename begint ad vloeg lellen Sara wil dui tijn In do uilke nudaieal tfil r de llhkile le oi 1 Ufi la natuurlijk de oourent Tan glaleren in een aohterboek ala Vfiftr wat kan hier wrwaahu Iiokler Sylvai h en nu en petnid van do oowail deze nmnier i Van Itosare a ial De oud lieer Rlaeh ki beel kopp g eed dat hij o niet wil betalenj endat ij een apeeba4 k ni4aeriin In tiw pkaua hebt gaio t i Ik moet Black moaüen rond o ovcrmofnen rroeir 0ian beaoekau Wal doet hec er dgealijk toe e tk Rkuk l ol niet ala deie roUjnaa actt lijn Uai KSadi den hanc Bealni riep liJn Tr m plolaellnt Iteb Ie dH eaan Hat la owerDaiU ever mlJB braidar i Wal wa h arf riep haar eoUfenoot briel dieo ktj bed wee t Ie ini Tiel 1 zl n head HIJ apreaa oo hKvlg ontKtehl op dat hIJ een aohrijhirfei niiM Inkttefvcken en teebeMberm op den grond wierp Zijn tpouw if Terbaead I near aija flokNlla bWk fewaidea e begon zijn brieven Ie wat Mi elob teUnioai 4oor hel pl6ekla be knnMr EMdgn iLa ep Zoo ndeneerend stoodT dokter Ttnrplf ebaooD en Uep door de kamer been m weiSPMj ijl hij telk naar het byff keek maraohter hij de taMh ventopt had Hij beza weinig veretaod van ed teenen toch waren er naar zijn berekening genoeg om een aanzienlijk grondbe St Ie koopm Dit wn het eenige lokaas waaraan dokter Sjrlvanua geen weerytand kon bieden Hc4 sprak tot tedere zebuw van ijn groote ruwe na oatufe kruipende Inwendige persoonlij kheid zou n beter aan to f t doen wedtwsren Ween tevreden Sarm zet haar echti riool éiAset zonder eeAlgen twijfel U ht t bedroevend Het bewijst eleoht hoevelt beproeHigen de Voorrfenlgheid zffn volk opl l Maar er zijn yar oeding o Ja er zijn vorgoedingonr lli kieek tereluika nsw het bu t $ elscheen sohe wer dan ooft te eCaan Daarnii behewwhte hij zich De e bijzoodeta vergioefintif moeet hl voor zichaett béuden I i sU niet In dat er een ver 9edl ic bertaat vww hat feit 4rt die Mev danchttidlge flola n twee dofeend pond woWt butnomen Je wert dat te bet nllemneo d g hebbon Tom te oo sohteiooa enEttel too verkw1alend met haar kleeren Zij la wol mooi nwii ClMidla hpett een slecht hwmeur en Vie wel Vlo te hopelooé Xtektnr Innua wvolfda avarlNM 41et meisiie Zij Eijn indi zij ze et bezat Bij zéi zorg draigenï dat zij er niet onder leed Op dM ooflonbUk trad zijn vrouw Uhnen Sylvaous wierp em Ulk op h gröote bulfet om er zldi van te verttngên dat zijn gAéok niüf aa Bij Ud en geVoel alsof er een vennoor acbter dat maibolUnhouten tneubel v irb rg a wa £ in p Ute van een onachadsSJke taiaeb met er n bekleeding Het efli a l n toe aleof het iware bulfet eèn weinig hij zoa naar im plelc toe 1 b ean mWff reeb t z tl pew de tmweektlt al SylvaauiA bapat eiJB vrguw eriQn twee dingen waarover Ik is wenaoh te spreken Die ti ee duizend pond hinderen mij Het sebljot zulk een nttekNWe verepillln Ean he4 niet heWeaea worden dat ha t t B ém UdnüdÈalQUt Uvte