Goudsche Courant, zaterdag 1 februari 1919

Vf De tfadanache natiooale venpbdenag be Ialoob ecnsHinaug in naam dl gerecatigd head t probeetew n tegen het fe t het Duitache voia bn elke verienguig van den wpensliiiatand nog strenger voorwaarden women opgeugd welk het Doitsch Mo noiouache leven venammen n het grootste aeei vaa het ryJt van alten koienioevoer vajt oe imker ityooever alsnuden waaraoor de op het Duitscne volk aruiubende hongerblokkïuie wordt veiadkorpt Vorts baekemt de vergadering ver e aan tegen de volgende feiten dat i uitscliiand a v anden by net wegvoeren der aigeieverde Jocoiuoiieven wagens n auto s up coicaneerenue wuse te werk gaan 4at er met vei maarioosing dar wapenstUatandavoorwaar den Ditttacht saUuten in gevangenschap worden ganouden dat Duitscue laniiliea op een met oe meosctieiui eui m strud zynOo wu e uit h4zas ixxtaanugen worden getet terwui hun eigenuoimoen hun worden weggaaomeuf dat gedeelten van liet Badeosclie laad aoor vuanueluke troepen worden bezet Zy varaoekt de ruüaregeenng er met ailcfi nadruk op aan te sturen dat Spoedig met het terugzenden der Duits he krugsgevan genen en burgaiw een aanvang wonit ge maakt Muuat r president Geoas sloot uch oa mens de voorloopige badensche regteriug volkomen by deze protesten aan ii veaald vroeger zaJ de regeering ook in de toekomst alle Icruchten inspannen om zich tegenover elke gewelddaad ten aimuen van het Badensche volk te keren De niinister presi dent verkUuLTde Uet üadeosche volk heeft samen met de andere Duiische atammm vertrouwend op Wilsons verklaringen de wapenen neei legd legenover de geheele wereld roept het üadeuacbe volk pi esident Wilson op osn zun program eenui i n u voer te brengen hr zou een ontzettend ge voel van bedrogen en nualeid te zyn by ons achterbluven imiien Wilsons eischen met voUtomen en getiouw zouden worden veu Aezeni ikt Uulaas toont de au waarop het Duitfache volk gedurende den wapenst l stand door de entente wordt behandeld M einig van den geest waarin W iliüon s program alleen kan worden verw enlukt Uet DuiLsciie volk zal nimmer voor het imperia Usme van andere volken buigen U iJuiirtUiM Sa4 VcTgttdirlng zat Dond rde iiiiidd t één uur wordt a goopeud Miu gi ijvt dut i liU ecii rtxit viuiit bert u t 4i lai gutui oa dun A groi n ovttf du nklezln aa eun oor£mer zuUeo o I rlf tii üi io zal njdiag goKozou wor ctL Dttarua zutU n dt £ i tui in opuuiHi A 01 Muiuidjtg wordrti oiui rbrolvi u oiii den lil uniii groipen lijd Ut guimtn voor behj r iïUi eii oiüf iw l ontttcrp voor © tn uuwlgroud n et rt g i ring hoopt dei de Sudoiuvju iirgadAtfLu hue dan ouil vOor i uMjbuii uut baar worj gnvi d zal £ ijn J t Htunar ui ii Men tM dat dt DuJiHch © regcerliig Lro p t tutar Urfüiioa guetuadtni had om daar du urd in tU utad dio ziob in haiir d u d T ooa ankelijAeu b vind t her htflliu ipr Ifdfn van dou UrMnar raad liet JiMt nu workelijk d n schijn of d itrtmnr ftrb 4dPT hot lOt liot uliewtozul lil lol n koineu D toeMtsnd ln ürwneii b zwir vervciierpi Uei 1h iwjr niet tp o r ioii hot do beuirtftnihw n zich te id r urt zuJion oiitwlkkolen Na het be kiiid vïorden van het bericht b rrffcnde dui opmarsoh dtr r ye tflng 4trorpen had dn In Wft K ng diT g h fW ar eiderftltlajMno pliiufc All vrachtauto fl wwdm apgii vor dird ii ma 5hiin u rMi naar de or UHiwi gii l ftcht HPllïe de arbcldorstroepf i 4 bPD b te4 kik df tranw wftrden oor dwgpjijko transporten In gebruik R iicnicn Dt Dultooïm troppen beden Rink t wi do b WK Polon op h bbeii m de wapenen in d vW t Giwnadpn FHfldh TK on Gro M Neudorf g nomen V fi l id i iiaw HürM w n twee tankge wfirpii M n rrop hoeveelhcÜ munitie en And T knjffrtulg werden Ingeleverd E 0 Boaiitiuji en krenten Uit den Haag ui bericht ontvangen dat aanvragen om consenten tot uvoer van rozijnen knmtcn dadels en vugeo weer btj de N O T kunnen worden mgediend BpoorweffprrsMeaL H t flsadelabUd vemecsnt Ut b rt genutr vooT e n algemessM taking ran OE vredesconferenue ft t kolanbskksii van bov H 0ili ri mn h t BaMal ttrUkanlanë n Italia Varaolill vaa iasioM Eau DuiUak prataat Ba Duitaoha at Mmr riariag la Braaiaa p Tagaa ém Palaa U t U b ndit TWi guierta over ds Vr t aooiu rattU z ft obm nieU Vu dur Ut w OM ixhx bu lemw iMt groote i nuwciie b ut gun opateua ii i Jue£t m vttwac vAa a bu eiiicoautea dj vrydac Uk iwt dflpanement tu buiteiUaiuUebe aaibca 140 getuHMMu i a ac MtMu der geallieerde ooounisKie belwrt iiMt een oodwxoek ngaMd i o len habbto vuujcJutead vergauiera i coiiilUMMriMen he MD keoau gtmtwQefl vui de tueutt TJo waarui de vertegenwoordigers Tilp toivi aa i s eclio £ lowiu ue iiua opvuttiig over bet koienbeiübeQ vim boven t i c t r uiteeuMUen suilen bun meeinntf t oj x t van liet geAcbil ten lotte neei ieg gvft Hl een tAp ox tat aan de acb id rt cliUaiiiiLb tt imiunf aia net couute der groote mcgbadüeaen zaï worden onderworpen iM fttWeraoeiuDgscomimasie d e uaar i ulea moet reiuo oenkt inüe volgeooe week naar Warecbau te vertreaken waar u vinir mukMn i eoruari iemauwemood xal kunnen Sygn JUe iedtin der couuuiaaie hebben den l oiaa o Ujecbo i iowaken voorgewteUl in hal roonnubUtf Uoatau uiuciie buezte een wapeiuitiiatand aan te gaan en de beelitf ai f 0A üe conjterenUe te dier aake af te s H iMaga ha Gt hst conulé d r eerite twee gevcutaachtigden der vyf giovte luogendliouan bet onderzoek van de iJalkao rraugtttukken ter band genomm Ue eerate ter tufel gekunven kwetrtie was doe van het geachü tuaschen Servië en lioenieuie b treffende bet banaat Uet banaat ligt o luMi Hongarye en heeft IH milüoen lawo ners Fas ui IroemblUj en Wt nit J vertegenwoorxügerji van het konukkruk der Serviels K roaten en bloweneo zyn gehoord 00 goed alfl de Koemeensche aj evaardig dm Üratumu en Miau De toekemucg van iMt banaat is de cenige kwestie die ber rSIn n Koemeniers verdeeld houdt D becok liie in llouie veruUifjui ver Deeml tut l ar ifi dat rechtstreeaach over Xeg tunachen Vemxalo Orlando en bounmo tot Mik vergeiyk tosschLo de aanspraken van Cfnekeiuaiid aa die van Italië heeft ge Md De zaak ia nu zoo goed ain bekiooken Gnekeuland heeft er in toegeetemd dat Walona Ualuwinjich b uit en Uat de Straat van Korloe wordt gentutraluiefr In rutl voor deze concessies zal Italië ile Gnekscha eiischen in Ihracid steiuien en ten aaiuien van de aanspraken op de Dodokaneaos en iq h lein Az een tegemoetko raeooe houding aauoemen Uet Uji lanekeoland van de 1 eilanden 10 fstaa en Jdéen titampaiuc en Lcro als vlootstations bebouden Uet territoriale gebchU tu schen Jtalie n Zuki lavie heeft daureutegeu nog nietf nn xyn scherpte ingeboet In ItaUe heeft MQ tutlatug van den bervischen muusterpresident tegenover een jouraakst mcuv o olia Ojp bet vuur gegoten i routs zeule m dat pemgespreki dat italit de geheele Oost kust van de Adriatische zee aan de Zu d blaveii dnoken en Aibaneeien moet overtM n en ook van Albanië moet afbluven Deze eiachen hebben zelfs in demokratiscbe kringen m Italië dia overigens tot een ver geluk met de uad biaven bereid zi groo te verbittenng gewekt De eaottemmigheid js echter met groot Do Austraiiache numeter Hughes eo de Japan nen vechten verbitteid om de ZuukeeeiUuiden en ook andere belanghebbenden by de Duitsche koloniën komen krachtdadig op voor hun eiachen tegenover de richting vau WiUon die de Duiteche Itolooien met aan een groep als buit lut wil leveren nuar te onder het voLkenverbofid wil plaatsen Veel vwaardar is oatuurluk de stryd oni de Eurojg f iche gebiedskweeties Wilson ver l ilfft met de grootste standvastigheid het b É bftit dat Duitechland eerst in de gele a t U gesteld moet worden tot het volkenVtrbcnd toe te treden en dat daarna oe twr totaab kwesties aan de beslissing van het r verbond odiderworpea moeten wonleo ter vr il CSemenceau voor den eisch opkomt dal da territoriale kwesties voor de toetreding van puJtdchiand tot het verbond afgedaan taotttÊL u a Wileon vindt aterken steun bg lAoyi Ueorge die hu aU zu bondgenoot naiMr beschouwen Ofschoon men nog met de mogelulcheMl van een wankaten van Uoyd George bi j de verdediging van alle cotlscquentiea van Wilson s program van den weretdivredie rekening houdt heeA men op het oogenbUk in de verEoenin sgezinde hn el Bche kringen groote verwachtingen van htaxL AUe aanwealge Engeis be vredmtrlandeo achttien m dit vertrouwen te dée De bijzondere vaatberadenhaid van de l tsbe rede van WiUun heeft door den teun van Uoyd George buitengewone be teekenU gekr ren Hoezeer de str d nu zun toppunt bereikt heeft blukt uit dit d tai dat oa rede Engeledie en Amenkaansche financiers te Parjjs en koortsachtige bedruTigtieid ontwikkeien om de finai eelc kringen aldaar te overtuigen dat en vrede door oiverleg een eoonoraische nootteakel BINNBNLANa Van d n kant ran Wilaon wordt ook ft iic genrertrt met het ledeluke argument dat by een niet naleving ran de voorwanrden van Wilson onder welke Doatfchland het w apetwtilatiandsrerdnig onderteek id heeft de gealUeerdra zich op het standpunt iran het vodje papier zouden stellen OlemenMAU verdedigt t jn uitprate efschen niet QMer met de oude vaatbrnadenlteid 1 tat am mMnmm Is t niggebracht ¥ erfpcki4 uig van m Jau Veurxiuef Mr D iock bv niatf buiuiu ti tu ifhauiing vm hei bt i kd van u n Mlui4eir vtai LtJuÉMMVta zake de JUt liüvvurzieuag van ASMex dam wet4 vcxwurpeu mei 65 te peu 21 st oor temden de aouacU demucntlen en de rev olutiuuaar uooéatuHen iu uct u verajaafde de ikoot Mojxtliant dat de vnjzlnntg dcmocratcn zouden te en nMNMr omdat hei melaeon jict niet van dii n aard wa cw4 de MHk etU nytOw Uigiug den luimsier bet verlrouvidi er om 01 uUt op te zeg ML Aldeeilngeo Na itet treaj u van de nieuwe aJdet Uu t ii wurut de v rgadüriug gew ihoret w r uc verioiizing van voaxziBen vu onder k ourzittcrs kr aideel ngeu Na ncropeiUug wordt uiwi d eld dat 01 ïoor iticrfl zijn gtskozeu dt heeron i xu de kiotó Vorioreu Nolens Lohiuan OU Jiu xdiolU Auu tloot gevende ual tal iingen i aoniA kwam aan do orde de laoilo Deurt er IQ ake de maatregeibea t r ver U tti ing au aanaloot gjeveade uit talila fa t i van den spoorwigbMUuindU lx hevtr öohaper t dapj zoide te uUtn ttTgeoBtenmien De motie zou z i voTta tot Oiigraondrbu dwong en tot Oiuguiiouveprde De ht T IJüumer a r J vordedixde d uiotie L iiig toezicht zou kunatiu wor ikii uJkgto lrud door do coiiuiUMtUL voor d opeabart in saieu Dm liioüu DtxJters word na iiigie dis su i6 imiig ao Mt met M Logian 84 atem im 11 I whts tï en hukw Laudlbouw bc grootiiug iltv luaoudomcut T ui lm op de iand IjuuwU ogiiiig om de bolooiüug voor het lji ridlxmwo d TwijH aan d mal cltn üo veiw IwogMi vao il op i2 ln piaatH van op 1 60 werdi door d i ndnihter overgcno UI i v h r Gerhard ydap bepiwiie iiui k verbeiering v au d n elii an lu lau on tumJ ouwooderwiit iiij dt afJewluQg MiJiiw aBH bt jloitiede im d ffatrdeu dap do wen fi l ilgichrtd van StaaiMïxpioj aat 1V mi oo do hepc Do Jonge ada 1 dln irbiiders wU bouoenid yi m inden Mijnraad De 5 p t luvotrroaliL D h KT Mftrohaiit vd etoido de vdgeudt atondclingp vnigKa asn den Ml mt t r aii 1 iaiaiicièn 1 I H de rfgöoriijg vooriiBiii n mrt lngï ng van i ij bniart a et n r K t van 1 p t der aótumrwaflrde to ht flm van ulh got deirwi in ovotrd ingovoJge en de doot dfi Sta itn CrefHTiwil nog mrt goed ek uido oitTi oiikoiuhttsi sfgeeioten mt t do 0 artrtociwirdo Miugi iidliedcn 2 7oo a a op w Ikeii wetlcflijkengroiuL lag zal dvTAn htflmg giL chi d n fb waarom zad dn re eeriiig df e rechtenni i roobiötrc 4 hetteti doch door beiiHddtliiig van di NOT oo fltM zuilm d ingovoerdegoedtrtu aan d unponenixe ordt i aigel vcrd ondiT dat zij de door de fataten Cr iMTsaJ aog qJH gocdgukc uod lM jug kVian 5 p t zutim heW u 4 M Mfat dHi net liet gf aj zijn niet wftk reöht iii w de rfgipormg dat do iriff V owdio uig v o Td goederen zuilen kuntn 1 w oinl n o5J g oud u i l MuifcUr van iliiaiixciön dt hear De n h iiiitwoorddv luerop ad 1 dal de rt t inr voomisupiifl wan on dit rech t i tl ht f eii oondei zij nieendf dat dit mn nac eiig Ou zijn voor die © couomi Hch toi taiiid Mi wannoiT zf wi d g hev ii i iidï n In t beperkt bleef tot de goe d r n dan door hert agreement zoudon wor d t s erdt l u vergaderinK wi rd da rop gesloten STAAsiinirws ïOÜÖA X Februari 1919 Stagnatie Door atagnabe inl drukkery kon heden met niAer dan k courant van vier pagina B het weeikblad en de kindercourant op tud gereed komen In verband daarmede moeteai verschillende rubrieken 1 plaatseiuke bencbten dit msal worden weggelaten en moeien ook eenige advertentien bleven kggsn Invoering g wigeo werkdag aan de Koninklijke Steavinc Kaarsenfabriek Gouda te Gonda De Directi der Kaarsenfabriek Gouda heeft hedennd ag Jn één harer lokalan bare manneli ke en vrouwvl ke werkbeden vareeiugd om eene mededeekog betreffende de mvoermg van den 8 ungwi werkdag in ontrangst te nemen Dadetyk toen in begin December sprake was van eene wettelyike regeling ten opzichte van den 8 ungen werkdag heeft e Directie medegedeeld dat zy bad besloten tot dezen verkorten arbeidsduur ovai te gaan mat eventueels vertiooging van de looaas en de plann a daartoe ln vooi Mreidiiig bad Aan dsM mededeeUng w rd toegevoegd de hoop dat tot deze aanmerkelijke verbete nng reeda p 1 hwbtuan IVl aoude kunnen worden avengegnan hetgeen echter taDgevolfft van de veie uu iltiliii dea daar an verbOBden met heeft kunMn plaats nttóm Tiidena de beitprekiiigen m verband met deMO nieuwen maatMgei geroerd met bet Bestunr voo de f ahnekrweeaiging mNmuw JLercn bieek weldra da weaaciie lyltheul om hu Itet nemen van en zoo b langruk beakut alle groepen vim werklieden Ut de verschületide lokalen 1 wvdiplaatecn geli enheid te geven zich te tuten en van al die groepen steun en raad te verkrugen Daarom cvn na Cloop der tmaanka m at Ikedenmiddag door en uit het Arbeiderspers i n el 6 manneiuke en S rrouwei werklieden gekozen die dan te aamen en mat de Directie verder overleg xuUen piegm oVer do uitroenng der plannen otn in deo kort t mogeduken tyd tot Invoering van den 8 uri gen werkdag te twmen De mtslag van de daartoe plaats gevon den Btemming 10 nog met bekend doch hopen wy m een volgend nummer van ons blad te kunnen mededeelen Waar de oorapronaeiuke beaprekmgen over dezen zefej ingruptinden maatregel reeda m December plaats vondwk en de werklieden maar aaninding daarran nkisechien de hoop hadden gek o it erü uat de 8 urige werkdag reeda op heden zoude worden ingevoerd en dus de omstandigheid dat al IS het dan qpk slechts nog voor korten t d gedurende 10 uren daags xat worden gewerkt eene wtkem teleurstelling b de arbeiders heeft veroorzaakt heeft do Directie heden besloten alle loonen onder behoud van het bestaande winstaaodeet i de duurtetoealagen voor de mannelijke werklieden te verhoogen met 2 ets per uur terwül de stukloonen voor rasnnelulie en vrouwelijke werklieden eene evenredige verhooging ondergaan Deze verhooging moet worden l eeohoiuwd te zyn ingegaan op J 1 Woensdag 29 Januari Dit besluit van de Darectie zal zeker door de talruke werklieden jn dienst bU de Kaarsenfabriek miet vreugde zun vemomen Waschmaterialen Tot lid van de sub comnusste van advies voor de distributie van wasclunaterialen toegevoegd aan de directie van het Ru kantoor voor Zeep u benoemd de heer I van der Pol alhier 6e Abonnementsvoorstelling Woensdag i I ebruan a s zal in den Nieuwen bchouwburg de 6e Abonnementsvooratelkng plaats iiebben Door het Hofstad Xooneel Directie Cor van der Lugt Melaert zal dan viorfksa opgevoerd Mun en Dun Spel van eerzucht en ydelheid ln 3 bediruven van Jo van Ammers KUller Examen Electr Ingemenr Aan de Techniache Hogeschool te Delft Ls gisteren geskagd voor het candidaatsexamen electroteobmach ingemeur de heer N L A Schllit aMuer In dio gtJioudea vergadtring va do Cünjiiutjia o tot Wering vaii Sultuohorzuim iijii herb iio md tot vooraiiier en ücretarlH de heeren J L Lvers i n J v d CraaJ eai tol pJafttevftTviui rrt de biötavn ft vitn Klw t n D Veerman OOUDKBAK J de week vtm I tot en ui t 7 iebr zijj da olgcnde artikelen v ea krljgjbaar p bun tl 1 on rijat Uj bon li J oufl boonen L j bon i MïH eirwteoi p xm i IJi oufl jam t p bon 15 i pond kaas 20 3ü of 40 plui4 Op bon 70 H pond huiker ü p IxMi 77 een fitukje kj elzwp Op bon 7ö i wifl vermieallt Op bon 2A der aardappel nkaairt 4 K G kJi laordtippelen Op bon 11 der zuig lltigt nkaairt voor zuütpelingien pond eulkar D biirgeiiM iteT deztv gwueeute maakt bikerid dai vanaf 3 I e bruarl au de car bi I rkooht moet worden oor f 1 25 per kilo ooalfï men weet wad de pnja tot op ht en f 1 60 T g volgie van hei velo drijfii laden IJfiel Iri het pontvoer gestaakt OEMJENODE BBIUCIflGN Us In Fnealand heeft zich veel grondijs gevormd De sohaepvaart is gestremd Uit De Lemmer wordt gefneld £ r ia veel u in de txinnenhaven Alle bmnenstoombooten hebben den dieoat gestaakt De vieachersboot van Vol idam ligt m de haven wegena het js In de Zuiderxee verrtoont zich veel dryfQS De vasrt op de Zmdenee ia gaetremd De booten van Deventer ZwoUc en Zutphen naar Amsterdam gaan via Utrecht LAATVni BKKIOnSN De thee vr Me eeunt one mt den Haag Naar wy vernemen m de ranlaoeneenng van thee opgeheven zodat de N T thans tot onbe perkte hoeveelheden oor r kan erlee n n voor den aanvoer vi Ji j De Hditfaig mr ju wjj TwneiiMD worttt owrv ogea de lichting 1917 van de onbaredan kotpaan geveer amde i ebruwn met onbepaaiJ JOeuki nrrioX te dotn evrtrakkao K a Nat bteonceaité ulgeiw de bjskn van OijOragea oor het Kcai Nat Sttuncomlié van 27 Oo ober tot eik mei lo Jan zijn aan gift a gei fchoakeu een bedrag v an f ó 6ï iiiakeudi mei het totaal der tijaien tot £ October ltfl8 ad f 5 0d9 if24 4a i een tetaiJ generaai vao I OiO t l OS liot Uoionrijwitl pvomecuit dat ia Maart weer benztoe tegen verlaa daa prijs zaï wordcsi gedieinbueerd Bremen wordt een vesting i KLiJ 1 februari De arbeiders te Druuea Itebben de tpoorlijnen naar Hannover en b c lijn opgebroken en btet en d t voorstad m siaat van verdediging PK£OiaJiEURr£N ZONOAG 2 FEBBUAJU GOUDA BBU G£B1 1 GSMEEKTS lOVi u tAi D H V ASiltJ4U£UT a T JANSKERK 10 u Tjn 0S RUNDi £S bi Rotttnlui 2 u njn G en dleost 6 u iLm Dl O BUL KERK PEPEESTBAAT V 10 11 vjn D J BoBGEB LUTUEBSCUE KEBK 10 u vm D TH SCUABTEM BOüKOOP BEMONSTRANrSCHE KERK 10 u T m D A J AGEB NED UEBV KEBK 10 u ï m D GOEDHART van ZwammerdMD WADDINXVEBN BEMONSTRANTSCHE KEBK 10 u vjn Ds UNDEMAN NEO HERV KERK u T m Ds VAN OOSTÊRZEB Slnipwtlli 3 u ajQ D KUNE vfin ZerenlluixeD GOUOEBAK NED HEBV KEBK 9 u T m den Hkt C MULLEB te BodcffraTSD 2 u n m Ito ï WILLENSWAABD te Krimpen a d IJe el MOORDBECHT NED HERV KLBK 10 u vm Ds A TH L V 4 VEN STOLWIJK NED HEBV KERK 10 u Tm Ds HOEKSTRA te Den Haaf EVANGELISATIE GEBOUW OH u i JU en 6 4 li n ra De heer KUUFF Geds onderw te Reeuw HAASTRECHT NED HEBV KEBK 10 u Tm Ds E T d BROEK GEB KEBK OH u en 6K u njn Da J 1 T d WOLF WOENSDAG 5 FEBRUARI GOUDA ST JANSKERK 12 u m Da J T WALSUM Em Pred KERK PEPERSTRAAT 8 4 u n m Ds J B6BGER BtibeUeiing BURGERLIJKE TANa GOUDA ONDKKTKOIWD V KaUmma on W i Vwomaji i mi LDEiN W Jan Dirk SneUeniftT 75 J Cornelia niomin tem w i L f KaelM rg i 70 J iloo ate stajiw 774 5 to Seydiafjord I AagHte Btand 762 2 te Haparanda erwachdng urt den volgenden dsg Zwakke tot matig © oorteiijke tot nbordelijke wind mee t zwaar bewolkt wemlg ol gooQi sneeuw lichte tot nuttige orfft Heden overlsed xscbt ca kalm aa CB kortitondig li deD in den ouderdoai ▼ SB 68 jaar onae li v Echticaoot Vader Behuwd en Grootvader de Hser PAULUS flENDIIKUSWOEIIlEL Gouda W M WOERLEE SurT IJ W WOERLEE d a H t JB WOERLEE l BouwHauT fA W F P S DAI Goud n kind r a DAUVILLIER WoaiLaa DAUVILLIER Zw mm rdiin n kiad P H WOFRLBE W M WOEKLEEGmida 1 Februari 1919 SIS 2S Melk BUBGEMEESTEB en WETHOUDERS Tan GOUDA brencen ter aljwmoen enn dat op Maandag 3 Februari e k Terkr fbaar zal z n op bon no 68 van de niel kaart OIL ToUe melk Priaia OCHTENDrilEI f O BO p r pcMTMl S93 13 Aanbaratod K ESSEBOOM ZEUOESTRAAT 76 OOUDA Aankomende Verkoopsters gevraaffd voor zoo apoadij in g lij1t ao tefïtn hoog lalaiis m fgoe saak Briavao ondar no 696 Bareaa Tan dit blad 696 12 In bat Waaihnii te Ooada wordt gaTjaagd tegan 1 Masrt I unDsteDi 25 jaar oud voor hat toa ncht iD de jongens afdealmg Zich achnftelgk aan ta molden onderopgaaf Tan leeftgd godidlenat enteganwoordigan werkkring Spieringatraat No 1 580 16 WUfXELJUFFIIOUW evraatd goede verkoopster bil bij WISBRUN ilFFMANN Openbare Verkooping te Haastreoht op W0ENSDAa l9 FEBRUARI 1919 dai Tooimiddagi t i urer m hel Kofaehuis Tan den Hear K JAAPIES tan overstaan Tan Notaris J KOEIVIAN i te HAASTRECHT T beiichtitran 17 n 18 Fabra ri Tan 10 tot 2 uren en 19 Febru ri Tan 9 tol 11 ur D Omichreir ii m notitiea di te bekomeo aijn t u kantor van danNotariB 669 JO Opeflbare Verkooping ten overetaan Tan Notaris J Koeman in het rijtoigmagaeya Tan dao heer C Th van Vliet ad Hoogstraat te Haastrecht op Maandaf 3 Fe briiarl 1919 das Toormiddagi t 10 uur van MEUBELEN waaronder Sccretülre Tafels Stoe len Naaimachine Fietsen Schrijf machine Nikkel Theeservirs Vischnelten Palingfuiken eenig Ooud en Zilver Rl fulgen aooala OmnJbusbrik Kaasbnk Barouchette Buggy met lei eren kap Utrechtsch agcrtje baltevens één en tweeapana Paardentuigen ans Ta zian Maandag 3 Februari Tan 8 tot nnr t m 572 35 MiitscliippijtotHytviii tillgeineflii Departement OOUDA Voordrachtavond van den liaar HENRI DEKKINB iiH Rottardam op DONDERDAG 6 FEBRUARI 1919 4 aTands l half aafat ur pr oi i In de Soc DE RÉUNIE Oosthaven PROGRAMMA 1 KONINGSEER Han Mfiller Metnitbc vertaling H D 2 DE GETEMDE SNIBBE Shak fp are Vri a toafaaf habbvn da ladan cd huooa haii Boat B aitgaaoadard diaaMbadaa Ealrfo Toor aiat leden f 1 LearlinicD H B S en GfnaaatuiD voonoo vtrrt iaaa buiiftnooico van Leden en Leden T Vereenl in voor HandaU en Kaotoorbe dte oden i f O SO per pcMOon BorandicB bijq voor de tribune kaarten A 10 Cu TerkriJ bair foor on en mtnVcmioiCB dea ten huixe van den Heer J VAN DER AGT Hoo itraal Ihter aa wel alulaitaad Of W aaad I Fabraari 1919 raa aid da a 12 loi namiddagi 2 ura Da Sacrctarit 432 35 C J M KROON 3 RUWE HUID I haralaB apnn end lippen winlariuuB4 B S66 Gebmik PUKOL Brandhout te koop Per 100 K G f 6 franco thuli kachelklaar 697 18 Aanbevelend Gebrs VAN DER BURG Tlindiwag I Tittf 436 Raim 202 Leert het opnemen der draadloozfl bericliten BEURS EN PERSBERICHTEN Mal aan aaanudlga Initallatla In Uai wonlag of kantoor hoaft U diroota verbinding mat gahaal Europa VRAABT INLICHTINSEN rlavan Markt 41 Bauda 53S 15 Blauwe druiven Sinaasappelen Citroenen Ziire appelen Zoete n Stoof peren Blikgroenten tegen concureerende prijzen 513 24 A nbercleod I UNSE TIENDEWEa 27 SOUDA Ttl 133 Goedkoopste en soliedste adres Toor Meubelen all Tafala Kaatan Buffetten Stoclan mat lacr aa plucba kpraabadatallen Wollen en Satlladekena Thaatafala Spier Schilderifen ans enz w Speciaal adres vo r lonyelul met hnwalljktplannan KOMT ZIEN SIMI ISTItililT44bj0TeDtiuts nabij de Scliis kade Rotterdam Tel I21IÖB T W athavsn 2 OOUDA GROSSIER in SUIKEIIWEIIK en ille soorten BORSTELWERK 555 28 Van der Meulen 8 mGILIAD BI oedx UI Terend middel nctoit da oorsaak rap Tcle kwalen wel Bewi ian ToorKanden vlin 3306 n20 TubfrcaloHei ii MMf lijder dic door bet cbruik Toikomco jcDcsidf ronden Ailc kwalen die beer oorxeek 10 het blo d vmdei worden met froot inccet er door beatreden Priji per fleecb f 1 25 tfkoiniuf ven de Uaalteli Madliaha Maataok urara n WATERGRAAriMEKR Verkrl bear bil AMTON eO0f s MB Ta aT aouaa IJsclub 8T0 LWIJ KEB8LUI8 MAANDAa 3 FK ltUAItl li M watfar tflaaaaèa Hardrijderij voor Mannen p da Karta Raan Prijzen ff 40 20 p 10 en 0 Inlsflsald BO eant 574 40 Aangifte om 1 aar bg lien hear CHRISTSNSEN Stolwlfkanlali Burger wacht Ha astrecht PERSONEN niet jonger dan 21 jaar diewenschen toe te treden tot de te Haastrecht te vormen Burgerwacht worden verzocht zich vóór 10 Februari a s aan te melden bij den Heer H JÜNGELING Hoogstraat 49 of ter Gemeente Secretarie De Barfemeaitar Tan Haaitraobi V HEMERT lOSCOOP OOUDA VOORUIT Deia week HOOFDNUMMER n overweldilende kricktfilai ellield m De oevanoefle van Zeoda m of D0 val van aan Voratanhula Grootach schitlfrand drama ln 5 afdeeliagea P Dax bljzondvra otu l film gaaft o mi 4uI4 M Ii b ld m d kulparijan n intrlguas dar ravolutioBalraiia g Wij garandaaren II Iota bultangawooas SS7 40 Explicatie lULES RBNCa De District GOUDA doet een beroep op het geduld van hen die brandstofïen bestellen door te bedenken dat de duizenden bestellingen die dagelijks te onzen kantore binnenkomen niet op denzelfden dag door de handelaren kunnen worden uitgevoerd De bestel kaarten worden door ons zoo spoedig mogelijk naar de handelaren doorgezonden nadat daarvan door ons aantpekening is gehouden De gezamenlijke handelaren kunnen echter slechts ongeveer 300 klanten per dag bedienen zoodat men zelf kan uitrekenen hoeveel dagen er soms kunnen verloopen tusschen het bestellen en thuis bezorgen vooral wanneer alle 5000 gezinnen van Gouda tegelijk hun bestelkaarten indienen Het herhaaldelijk navragen bij de handelaren komt dan ook een spoedige uitvoering der bestelling met ten goede 603 100 1 Als Uw kind van school komt 1 1 r 1 Abdijairoop bij de hand te kab 1 Li i i ben loodat U er dadeli k een W K lepel vea kunt fevea Ou kan m Büü r iy een awara verkoudheid of borM W brif K tBfii rjtf H iiiiBf 1 S 11 T Abdijsiroop m been Tertechlende eilenacheppen welke de oalelokea ilijinTlieicn poedil leneeea kunnen De Abdl iroop wordl dMrom nel lUMiei m ivni Vtr Wi klBli au alijmlMaat krM InW V t iïf 7 oMtIa arlap lafliiMza 1 mm ilnlui l av k Mwj wi Pri i pet lacoa ein pi m 230 5 Sn wA V reia U 60 pi m Of nm 1 hl r I32S ees pi lOOOlrealS Yi rfJJfW uJ Aton eerk iltbear Eitebl roodea Mf J Jj V bend net oase keodleekeoinl 1 T L 1 AKKER Rotlardam 72 S53 1 Bbmb 1 AdverK orr in dit Blad r a ¥ ifi i lui M ronw VAU HEMERT TOTDINOSROF ta Baaatraoht vraagt tagan 1 Apnl aan 604 10 rietti DIEIISTBIDE ANTON COOPS Drogtot Wyditr 20 Tel 328 Wljbopl labioMon Bmsvppastiiios M4HilHa4 astlll s t Wlntephandanzalf mm Mfintepvoetenz lf k Weijer Hoefhamer Apotheek Oouwc I3S Gevatte Taitiiiicnd ilijm op de bont Touvi wrend koealcn Kharpte ia de keel broocMtW ea kinkhoaai Gebruik bieriefen ANGASIROOP Hetere boniiiroop bcaiaal nicl Offl buitanshult he sii p t den Tli o 1 verladenn eB of op Uv wwk n oed bueaiftillend middel bif de ba ie hebben fabriceercn w AN6A BONB0NS verpakt in ientlkka ljk ln uw sak W dra en dooien v S0 aa 90 et 565 2S Fabr A MliNHAROT ZEIST Vcrkriiibaar bi ApOlh en Urogistaa TeOoada AmoaCooM WUilacv 39 Babaoaliovaa A N v Z r iaai gotkoop Wed I Spruit J f Verkade W ddiaavM i A d Haide Moordre bi 1 v Oenoapt fkaiwHh S Natat DroglstepiJMARKT t Ha PViraMP S H VAN L K N 10 v k wol rr o Telephoonnet Gouda AangMiottn Tel 223 J O PQÏHARST KlelweJ 94 Het is geen kunst om vaD e n PRIMA SCfinEN n lordige hoen te makoa door 90kuUilige rnparatio maar de kiin li i om aan achoan da de raparatia b iia aU niduw af lo leveren Dit wordt stoeda getracht au n daritaand udrüs A9ft 25 UoeDmaberij J vm KeiztrstrMt BS Taltphoon 338 P LIefticbbcra van M fljna ulaar talm nu mei lanfer om uw Inkoop te du a nof en IroOU pariii fl a lé arM wordi 9Me4i iind beneden den werkeli tiaa inkooppr i voor kwaliieii braad en aur wofdi lofcuaat 5 ta ren die baaliit wiakelpri i 12 k li d aijn wor deo nu opleruimd voor 8 aa 9 cent 8i aran winkelpnji lO en 11 et worden opierumd vd 7 en 7 Cl il n bluf maar nanv waar haid Veraendinl fr p poet door ebeel Ned f land 200 luks voor f 15 Adrce TURPMARKT S4 OOUD Teveni no4 voorfad tfeunie buiienlandtcba IckorVen BOOKTAlAl welke ordt op a ruimd f 3 beneden de mkoo rija Pri a courani daxar tabak icr insane Noi ruim teaorieefd ta kl aratl waaronder FelJw d Konlaglo der alaareliea gebecl met da hand eiabnce td Seh rp coa curraeraoda prqaao 592 3S MiTiliiliziii i HIlllEMIN L Tlaadtaai I m II IB 444 PKiMta CmCIIIMGIIIIBID ariu llakaar ta I Mi afti a f UI7 pmf KeO S