Goudsche Courant, maandag 3 februari 1919

da Itata I i t4Hj lfc a 4Jda geaie e uu trwueu Mir mimxm o Lu t uU uiü XirjAVUMf llu OUU a mm gttlMVMld V4 Hk Muic Il ttitumi vcdijaw vM r Iwiuipwil ruwb At uai u atwr Mi U i nau 4 iu i kMa vtruviLkm Mul ui w ull c p i e 4 W Mtr wu M ta sgu w rit wW de piMMtruUiita wonl jaHman att d ge ilei verbUÜ U da atAtou UmU Uiw welo auUokJuNbjlu De Mraieu sijn val mrt tw m fc ona iiaer du tijMwiiiiUmiign dsa tuc wur l o Nit ld zlju kmIuwui ui r u krii UU uu 4 oa pX 0 a uihtaa aMUuwrd ta uau l o tmiicii tiun er all vwwtiarkKiad olKwtjlN vw aliaa uiii de iu Mt wiokeifl ija ItMngj vula suib goülutda uwi du nuiMHi wU ouia ia tiat4 üm gioute BoUojm J iuta lu vollfitt gau la UM M i LUu l v a wutarg nf oqh ecu gfMte T4 4Ad riiigk Vé biraa dnukeu slja uu dp uJ tUuu vurdwiyuvi ou bitv zlut ui u s ei iMttug nwor Ortaliw n da nwalitolt 4 tit HjjoJmwiti iMwtft da plaat der biurJ g j OKuuouH a en veW w u wordt ar dooi WW iKt itetaita juuaeii gadiwiKtm dA prijzoc wlMQlea ewXM daijJ £ vaa lo UM i uM per ürnum Uvi üoioLoveala oog ateadi la lo da oorlufijandi ite praten iijb er ust Indtougtswoga hoof VHwr 6 tot lU mark lo m awi guou Jiaejt tuea bot gewone ontbijt ürocMl nu wat warie itulUa eo e n paar HbWtUQ aochanne HU outi Ub exirAS t otiQ pur taarti a dtui moet meo idei UtfuK K bcLUeii Toor mu uligava yaaiij wt Utia marK beu beiworlijk uUddaguui IV t tieeacb eovp aardappelua m grot taii ie Ui Mrkrijgtut o r ugevaer lU to Oo prijzen ciju dua oiul b taugawooa boog Jur NoderUoJaooa bol i vei ueu dikwijl iieei y meer la vr oü Daa rolLJger bcuMirkt ya een war algK ge brtik aan voucMel la Puliaohlaadl weiuigf of ulcttk Umt 4wu voor uxwt men uok D et ia de botoja beJaudtfi Aau vat Ie ac fileede zow jprool gubrek dai nier t Ines ook la botela ea reatauranta tK kram por pivraooo en per week aie er na4uu rigk rfaad ie la dan ook niet iM l e yrijfeo voor de gewoooiavtitBbetioQft n yijn ook al oAut ooog brood 33 pfg par pond goed vleijacb 2 tn ot iiféf jiQeur 41a melk la nagoooeg oer geuB te terkrug an dat ia aan saer groot bezwtMtr voor elk Iwibbouden waar onder luier maar Ovar d buiieolandBclto bezeitfaig 1 de bavolklnc dier auedicfi aigeaweo tavredeo Vooral do bouding d r Amwikanen en EreeUdion wordt zeer goroenid lUnder SuotMlg la be oordeul ovar de Balgen die vooral bet verkeer ua ail bloderpalen tn den Wcff leflW f auacbea worden w l atreng geaoand niaar tocb ook eer lijk a rldikclijk Ai onMeo la MDultKbe volk UiJ dfli dle vervloekla oor log ten elnda ia CKiltaoUand gaat boo longer boa meeroy een roovenwtaart lijkwn er wontt foiQOQr geplunderd e gerooid alsof alle bf p Van bet mijn n dijn bij een mef doei der bevoiklug totaal ardwaAea la r Oe opstanA In Bremen Óveroeifckomatif eea gwterea giealoéun ftvwoenkoinal gn do voliMtfevolnkiobtig dra te Broiwm barcid op v rlaiig raiu de rijkarcgoaring al te tredto Di gewapftbdé airb tderfl van Brt nen zijn beredd alle wftpooe Ml muoilie al Ie levt ax De Oï forate soldatuuraad van Gro6a 3clu nbjirg albnned de iu rpaaoldateiiraad van bei oegeode legerkorpo e ea in voor de doorvoering der oaiwepenlog eo Toorbet berstcl van ordelijke tooBtaoden ia Bre t e mmrèrlKldlatiociaais co van Brouea en allo beirvtddt4aar vwiookieo aan de regcwilie onmididallijke turugtrukklng van do tro p n daar d4 zo hun taak vervuld hebben De dl i i iorBtenbei verklaart do atad Bremfti niet te sullen biunraruk km inthen er gieen toevoer van troepen VBn bulttonal plaaA boeit luaocbon do diviale Gorsteoborg a de figeerUi to Bron en la tot Zondig hraalf uur ecQ waponAtiatand poatoten Intua ohcci worden er lu Berlijn onderlu ida VuMen IPBWfV P rulfllflcha Nationale V r tf n d M r 1 u g Do uitalagi der verkleclngeo voor de PnSaiaafae ConatUUAti la nu paa bakand uaar uw a riuuuMi au da pruviuHé aeu tw HMvor vbarun iutDi biev A JlJo aptdeal guiMonuio bouti iw u ouattMHktd a Bootaaluumoorade M de Duliacna aunw OTMilaane paruj Üb na Dultaviia voUapar lij JA de ouxMaujM voiMparttl t da Dwitaoba O4ujoaale rol paruj ia uaver Mgtigde DuluwMtMMioveraiuatiba au aO truiupanij itveu do lim Vmm m da ouueawgiL awUilaaoM boeren an bHidiirbelcamwuooiatl zetel beéaOt b t bet prooai tegeo daUj d na de aywtMJUu oaiimm to tierlijn go rrwttfcrd peraoneo Aingif itaagd agn lu bet gebetl lüO peraonau w K ia oproer uoireuk op dea laaüa rad en poging tot moord Hut prooe De Mur vordwiigorB ónder wie zlinb ook aan broeder vas JLa el Ajlebkneobt Ibuo door li bkiieobi bevindt hebben er IwaobUg teffoa goproustoerd dal g teo voige vam bet mruuge voorarrest m bua vardedlgiitg beleooiierd wordun a x k e 1 er 1 OOrlftz ia een bood opgwtcbt tor bcaobemdog van den eoc lulzer 1 eau oproep wDixit feaegd Uet levma van een Duitoob etaataburvar ifl in gevaar tengevolge van den oobéacbaanideu eMob van zijn bBfeaetaodiBra die order dat de to Arooroogien geIn terneerdiEi Hllbelm II zat wocdun ulu gL ie wd Uet in vervulJiug gaan Metowaainlig la de nade die niet al les aver booit oor baar eert De bond la er van overtuogd dat door het aamenvaitcoi van eea witbcwk belgenuLkl eiiJk zal valkm da onacbuid van tVilhdra U aan het uitbreken van den oorlog aan to toooen es aan de gcdteeU wareld duidielijlk voor oogen e stellen dat da waarheUr door de lt D4 to duadaolg verborg wordt gelioudcti dat ceUe In bH Duttbct volk het ta Ood Beklaagd daairomtiaat twlJIel onwaan kon Al leen reedii doordat mUloeneo Dultaciia mannen en vrouwen door tot den bond oe to treden bun ovwiulgli opeohaitig uUaprelüea n zlob adierp verklarwi tegeu de ulüöverii zal de Ho laodaoiho regeering In zijn voornemen rarstwktwor den bet jutoto volkenroobtoliji atoodpunt ODversolirokkeai te blijven lonemen Het geiote daaraan zal zijn dat de HiD ente dit het kleine Holland boog zal aaaa eke oen wannoer hM den aan zijn beeoher ndng n vKrouwden zoo ooeinddjjj zwaar beprocMtn Diütocbec keixer niet ocoadalijk In den Bto laat Uet vioolprogram De vecmlufknug In bet diietarlg vlooi profpram van da marine van Ib grooto u op o tol lü la bet 00 oig vao ver ecit I rm meenlng omtor de experte val twirc t da waarde van alagluaulmni De oomndaida atwod eveneena toe Voor de manne dït jaar 750 mUlioen to beatecmnea waaronder lv 9 mllüoen voor iMibouw in deu loop van bet jaar begrepen zgn liet program omvat 10 eb hep n van 20 nuiboen elk Het voomtel om 130 Kklue ecbepaa te bouwen werd aangehouden tot lat bet uiLiifeKerIe van Marine de typen kan aa bov i waaraan in verband met de ooriogb erularing de voorkeur kêo wor drn gegevfa De oommlasle a nviaardda tevens Daniel o Da urendag Het bestuur van den tex ttel arbeadorebond beeft den leden biju eed mll lioea man opjpedragen vandaag den aobturlgen werkdag bi to ttojea zonder zich om de beizwarwi der Werkgiaver ta bekreunen Do afdotilii van dt n bond In New £n geland beeft di n arbeidere gebiat vandaag be4 werk neif to leggtvi tanzij de W rKge vcr da 48 urlge werkweek met betaling voor M ure toeelaan Daar do werkgevera zicli al0Bmo met do itj ur e werkweek reroenijgd b Q beai ia do Htoking edhter niet nodfllg De eigenaar der katoenaipinnerijeai to I all Rjver MuaBacbuseito bobben na aan confivfntle mot arbeider toegoetemd bij Hijao Y ax grondalag ia een 48 urlge werk week itM i beialLng voor ovenenw 48 uren I uu zijn 30 000 arbddcra bij batrok kW BUWBNLANa Hat oontract nat Vleisiiig A Co Dl tHfilMwr VM landbouw beeft bet eonJtract i puólioooid luas0n n den Stiat ter ecoo m de trtea Vlesalng eit Co r andere aangaande bet drogen an aanlappelao ge tot i De Onna Vleaalns nam hiarblj op sicb 4 Jabriokoa to bouwen om ea aipaoltcli vao 40 wagooB par M uur voor d tau g j m ut fJbè waarbg wwd u M t U kAj ue verumaerUtMUtigi U jaafLj a Ok £ JK M h U MAMtppt lea wotOou nagatoue au vurwvria ta HU On pun en UmA i par tMwe ai ukuvafd pnK MP uaafcioup m uut uAf t ttfOKM pCji bairwigit i otaHt vurp4tiuM zicn pur laurwJi tj tM a t ijuuo iMoetaut ia raiKa onnt 4i ftNk w aA a awrriU on 7bOiMw ova uOI wia ie uaiar a ir Da u vw kJea ronio bedraagjt 1 pCl bo a iM widiMH Monio va da Nadirirl Baak ua Staat nam op ziob oa to aoft t toor den aanvoer Ir uoo voor do i wal uij de tmotM uia van AM OüOAM K U t W a d u j x toppeiM p r oamp ue k ft n d p lj o f t per uttg w0iW4 luO K i at t j ei rd vol vna oandalagabruLr w vu c ua aanvoer vaa da benoi HKUe dit ga l tirtoka tun frauoo voor dvu wai ad I 4 par af lurwijl da titoat voor het feiroog ja pn autit 3 2 oC par ü a netto zou b i n yjie erd frauoo voor deu wal Alioont aan bet aAja van aen oampagiac i ar OM loluojcin e ialenwm udiidir bij en to budrageo dan 5 pOl dan zou du lirgn oaar t rtMuiilag wordoa verlioojpl ej de ÜrnA bat 1 wduig bdwalde bübatalon Hal j vlroogda aanlappelproduot maeaan £ aDdgL iJje Oè pU niet to buven Mn terwijl ieui raak petob ld en aabetonlto iiormaajl moeten ilJn ilet voohlgeaaUe mag nlat b ow zijim dan 16 pCu to het hooger dan wordt hk proJuct aia veevoeiler bcaohonwd n danoUt van den pnjd betaald de uormalo prija wordt toegekeod i ij ooo vochigiehalte van U pCt of muider la bet mear danU tot 16 pCt dan wointt de prijs met 1 oout verminderd la bet OMor dan ifi tot lÖ pCt mot 2 ooaL I In gwvaJ van gesobUlon z l ieder der oonMiotoirtan zgn uit leze overeenlcomdt HoofdaMika ooulag an O W In den Oaoteen eraad van Aitoest la€ n voorstel MO de orde gioluMnan fot wgaigtng vaa de vororJeD ag op de beffutg van vyi boofdelijkea omslag H t vorlgf aar beeft da Itaad on tm r Mlame to en den aaa ljg In Aen noofda bjkAn omslag bcalJBt dat d O W bae Dn niet van hfi liJcomea m jg wolVlen a etrokkm De reolamaut kwam bij Oed 8w en fat boq or baroep en dez4 oeoliatn toto Asit de O W beltwün ie tt beeülKni a als rai awieei an den Sbaat ia da v i or TO winst welk aand niet als feikoman vun den balMti naplic4u e valt op jbval tm Wav Gei Staten m hoo Bto liatanta bïtj b Hea bat da Hajul ziob daarbg near ba legden T n al de nu to voorkomen d t de DoH iMi4Lng van 0 1 Strien e bi aii r i ie Jdling van bei bi iatJ tf h JcxxDen tonjievolga zo t itebben beaiool de Head a ui art 6 dar botrotclcaliike varaidiecitng boudapde opM mmliig van bargain oad c lolbMnaa to to v y toafl toe to va eui OM budiug der v r t uukgdt o b t lda O yr beaMimc terwgi tan overvtovda bi bet ar kel rv eienrie den aitrek nogi vam uitiid werd dal da O W n4t a je4rokl a a g worden le Hi deae Pedaooa heeft de Uin vu BinoonJaDilwcba Zaken beawaar tfemaaajt tiij Gad beaten gaven nu den HaMlinovcci wegbog da bepalinc ouder airt etoadkrap pea ü t den hidef van Oed Staten la op to Qiaiiceia dat zg hun oor iproia ütiiijk aüdnd pjiK v lia eD hebbaa Wtia dit nlat bot tt vtd dao zou toch de dow bea aaaxjaa ven wijz itnj geuu zin babb m NaiiU aaoieidii vtui den biittf van Qed rïiiton doeluen B en V den Uawd made isA zij oog steeda da meaidn zijo V a daan dat de latortgd door Gkd btatoo opinoi bwlioamg oujuist ia maar dat todi me4 de oeddaAng tor voorkoming vun bvlm gke terugg ven bij rjOtomaj roor het balaeüngjaar 1 16 19 rekenlnf g nou ton Jlent to wordw Zij Htt aW dyiarom voor aan art 6 dor betr kalgl Jo ver oiUenaLj toe ta vpegen de zauiiede m L dien v9r ta io dat onder da opbreogait vm bovenbodoelia twonoen van loatKoen ook bf jrepen Is da evenuiadl venmtuudtgde en bet de O W belaetn Met tAg meena uienHneQ 1 dit voaost l aanijena BUwialan m ét paraonark balaaUnf tiet oj buMuUr vun den A N t B lo i vflt uDi od voor NoUeifiami heelt aem a ir vorïuoaeu aan de b reoJk Üamtr Q UT nj w leiea ea de poraouMole beUwilng AJir verwoiu a In de Wet op de Personajlo Balaaihitj den jfrondtdag Ktj wielen to doc verval lao t wannoer bi bat betoog van laitcki hnanai6 i bt aaftng van de rijwialaa vol Htnu 4 oavermgdelijk mocut ziju deaa dna to wil u r geiea bg een alzourtoirlM e wet Madera vooniinlag tan aaulcn van Iwt goedarenvarltaar mat kei buitanland Dq Ikec ren Van Bereatyn hjEXetear Uaraiuat Oud en raeastra boi ban het rol jan to amaudamont voijiiigiuiitald Anisat 1 lo iuoen Hoc l a te M van ajuik j 1 d Wa van 1 Bepib mber iai7 SAatdblad No 57 j houlenje bgzondere ma creg en en aanzien len u t goed c iverkeer me he4 buitenlMd wordt gelezen aila volgt i Ook kunien Wi de Nederlandflobe Banli tot acn belmg van toa hoo f 40 OUO 000 vrijwareu voor iwt verLes uit bt t betcaaen van effecton ol het d AOontoeTOa of bederanri van handelBpapirtr voor zoover die kJvdbiLgtvin In goêdefVMivai eer met be4 bibUfflland baar oorsprong vmdi Tor bw liclwitig zoggwi 1 voorstpJlcrw Do l buig vervat ia art S van M wets omwerp tot goedkeuiliu der ovcreaiikom 0tm mat da GMoeoetoefOaa m Ua het vooraatuilt aub 3 vaa de In t1 1 vnor gomUa wUziglDg van a kw M IUtkl act i uar wat vm 1 o pwmuar léli üL lilMi No 6 uj ovatjoaig lA farajAto kan ziou oa v het oordeel iWr voumtavlura nu bep iion tot bjt tuMeu tLpiJiok v rui d la da deida liOt van if jUjijC M M atuk l Bijiala mud f tfu W4 1IOW to 1 ioOUOüOO fctnkd M im UMrAiNdM vermaal La da Noka t a al jokioar Ulo no H atuk b sija a f 8 OU ÜuO amen alaoo f il öO OOg Adn jfsaam dtt g ar uito der gatU oua wez t AijjOOUOO oog ntot tun votkO to uooditi g bleu n itBii n t Mng op t O OO Ot uri n geMMli D buiilinkeeater vaa ZootarwoudOp ét bear A V Uila keafl aJa zooi gen 1 Uaart ontatog gevraagd Da BUkaUaadlagraéntonlng Hei MaM iUu aa van Utn Nod ittoud van nerii4favuni jk bat ili r Uklew dLUubtdtrij weet uiMde to audtou tUi fi gln m woruen kui wend om de uvur juua au rij kiutOijtf w iioen overaonkn dour den luk d 1 uuor niidUil nui een to v mun gurdtituv ü ouift at a M vour eea bedtm Ym v uiil o uien deziiQ iitrop zoj njuwA over ia n iiai n i r zou zed apfaita vaa aijn dU dIoOdtM axpi rt zaj woideo to HeaJttin naui fjrokt dLe in JMt gnmniieHf ndïcaU Het Üotomjwiei uia ui dat to Maart aaor it vanjr A 4 woniwn um da dw ri uLu vm zai ver beozuia levena ui da prija oMumutVaigic oatoa iBTOw Tan Mn nOlUoan rlfwialkandt SmW de iel varuAUU zuil a u a Uitr vloauMl v a ua eOo mUCha ov r uKomBt uiQi du ffoanBooieeriva ulnn n jiLM uu jx M a iuer te Muaa een niibibej rgwivluan jiAU vtorden uiicevaeni nL jOOu uuuib ea 000 bumonbaotitXi V viukuijo zou den WIJ da OodOOJiUjg j n over j OoO ojileOh en e uzeUde a v oinne jauiaa dooQ daar wg titor doenila hü vn jnu iea bezUtoa o groot gibrck Ub aan juJtoabauden hebben to uOa VikwutoiaaxB jJauQf aen wijzi p Ojg la nlerboven fti nooml dooitgavoaru wetoo to kirijgan Het li gt toaoa ia de bedooii der r 0eerujg bg de diatribuUe dezer bandtm rekening ta houden met de bLonen landsctie vooirriiiin met dien v iaqto dat ladeffo toewijzing voor dft Kelli uit g6i i poilt cti en x or de acubwe boUt uU bumenlaodscb fabrikaat zal bestaan VaihamTlMKh nlt AMrika Hiet Ned xo Aiie i düiiAp stMiit uSu Wa ubi fitoq dat voiseue eai verorduulng van itvi aiepa rjamaat van den oor ot xifisuUti vamead aa varkenproductoa naar Nedt r laad en naar da aojoiinaviacna lauWn om g o uivgevoani worden Ataavntgun voor ultvoervoigiunnlaiaeD okw lua voorai n zgn vaa eea getukgMnriit vao bet Voedingsbureau dar V hK Q ie 8t Aaa waiAruit biljKt dat da we r ulomon uUvwren wU te ea n doorli v jUi gRooni tó a igtMtaifn prijd zal ver q I wotrtJen bCUlBBPVAABTBUlCHTaM KnU Lt Au i l jtt wuui utei a luu rujiu M u mM txua Gdria Btu BUKMD ohlp ucurA vaa dva j a u J dO ouruiuouüoa u ii IJat o MjuA vaa I NiMw AaiMnluk r om oilMiiaa kt J uur VMi itottttr d ui a u it w lOriL vertr kL a Oa PUn rarlora He ii t eoQ t aiag Vüor uirtknlani hoollzoMlflL sp v oudurwef xijD ta AmuiiMMA dutiu dtoaüiauaijt fki 9 tjjtit M tu U ta do lj 0UHluS WUB gaaUUiü is u4 il iWjjMr uit LoiiUieo atliit fo Aim iü tweodU gvbeoiKU UA Bdt4p U salla vtm l e Dwiiuaiiig ia red Vmc M IMImIw Prlttimckl Ib Nt JeHiHhlsolu sloainuOuV 10 lder l Ui4 ij idderujd tu n li t vul i rfi iil ii l ap roj wau ador NfcivriMd OKt 1 n QjeAT jxAuu ö 0pg bfti0 il OU daar ktor uot zi U 4c gfiueaobL Ü9i iiiunbuig r prijd gepeolil iMïct lu e rMi iudfuuitio uco i M van da raalenj om soliad vciiv S Hiowuzeu Uet opperpnj jjtTeOüi ecli r arkwiUi iam reoirt op flofladövelgoodiig en verwom de zaait opnieuw n jr bH Hambuïl er prjaffarvoht dat ttl as li t bddr g il r sonaiia BTjoedlng hoai vastB teld p li 7 437 mark OBdep bijvoeg n van 4 raam IIM l uu 4v ba rij Ie dna da UMtoa ii h vt iiia DS BRANDSTOrraNVOOBZICNUIO Da ataaikosloiidarliaBdaUa aiet Balgle Ofjcioel IM Imren dr l O Waller M dr 11 Lovinlt dl all gad ceanlaa ie ltej eringa mdertiaiideUiig n liobbfA voervi ovar dea Invoer ran 8t altool nM Belglo zijn sltiier teruge iceenl zoudtr dat luin atappAQ tot eea deüaiM rdauitftat bebb li geini ll bleet dal da B teohe mijnen thai met ia ataat warea in noetOeiiavaainllga hooveolheld steenkool gefeoiia toop luiiï Drand j aafabrloltoii apoorw e cn en alg iQenno Industrieele fioileilidaa ta leveno lodi aleohta magere lilnkoian zondeo eai paat6 te kunnen g Ten omtrwit da quaiUnS I e Oinjiorvlnding g lureiide dfi natele jaren lïeeft beweson dat van deze adort teanknol hier te laoUa leoka ean ultcr la beptvlaa hwraaUwU kam fehrulUwor dan Oiirr4iif Om Au 4it aTanTs oTEnu ta kl TiakUm aa Mtaodat i Fatrutl ƒ liMi m U1I4 laW Boa na MIS IMSl 118M IMHl ViiKi Boê ui am lotM lüMi miL y UO aoa IW UIM dM4 HU 7IM iUH lOO JU 401 871 mi if u MU IMM 17M2 ISKLi 20810 PXIaaa ƒ J 1 26 2ia a iil UI 411 468 682 80 1 973 1080 1186 1320 1476 1013 1831 166C 1698 1719 1807 1841 1981 206 2084 2140 2143 2 7 2444 2640 2740 2794 2827 286 2970 3023 3066 3263 3274 332 3329 8614 8661 3773 3774 3802 3832 4061 4074 4U 4161 41782 4179 4208 4319 4462 467 4sü 4626 4670 4888 4807 4S80 4010 4926 4942 4994 6303 6632 6723 6812 6866 6992 8288364 6368 6410 6460 646 6667 6860 694 7080 7081 7167 7168 7166 7176 7268 73iJ 7421 7643 7668 7673 7817 78 16 7912 7tjj 7981 8069 8236 8248 8264 8330 8348 83698434 8668 8691 8739 8843 9019 9062 918 9296 9309 9409 9641 9687 9619 9638 9800 9928 10076 10883 10899 10429 10613 10C33 10682 10926 10946 10979 U006 11061 UU 11168 112ÜJ 1127J 11278 1H96 Una usil 11644 11746 11886 11902 11924111971 120 7 12062 12078 12120 12278 12629 hit UiU 12603 12642 12728 13136 11147 131W uug 13268 13326 13486 13640 13676 13898 ltl V 13781 13864 13876 13978 14183 14186 Ulfl 14206 14390 14466 14700 14818 14946 t4 14998 16016 16056 16171 16S90 16678 1610 16979 16008 16089 16100 16283 16416 16761 16923 17120 17226 17443 17610 17606 178B 17894 7966 18060 18097 1S200 18300 INot 18468 18668 186 1 18746 18814 18837 I8874 18979 19004 19343 19464 19483 19541 Ut9E 19616 1965 I9671 19763 20006 20092 01 20228 20260 20343 20380 20603 20766 209U 20943 Nietei 18 116 118 1186 148 168 289 29 809 tU 427 466 478 481 482 617 628 666 698 8 1 699 780 786 830 841 888 S90 900 906 9 4 997 1002 1008 1086 1096 1107 1220 1211 1308 1867 1801 1427 1437 1442 1686 16N 1688 1694 1623 1634 1638 1676 1712 1711 1840 1896 1916 2001 2013 2014 2138 2174 2194 2217 2221 2266 2281 2828 2333 284 2361 2380 2890 2404 2483 2473 2489 249l 8606 2634 2602 2636 2666 26 6 2678 261 2697 2712 2714 2762 2767 2789 2761 281 2881 2912 2927 2963 2980 3039 3070 M 810O Ï140 8161 3236 3264 3260 3279 830 8416 8434 8449 8464 3472 3492 3623 36 8680 3698 3841 3662 3700 3702 3764 877J 8779 8780 8799 S84J 3847 3866 8907 89M 4026 4047 4082 4117 4126 4132 4207 42 4269 4271 4304 4310 4322 4323 4332 434l 4436 4473 4493 46 4661 4669 4676 46 4706 4729 4746 4776 4786 4823 4894 4 0i 4911 4931 4932 4949 6009 6076 6080 61S1 6202 6218 6332 6344 6366 6384 6379 Uil 6472 6489 6603 6636 6676 6688 66 1 601 6649 6669 6703 6716 6730 6779 6808 V 6816 6862 6896 6899 6912 6931 6943 6IW 6976 6031 6178 6187 6196 6206 6222 8M 6270 8288 8326 6369 6428 6440 6617 6611 6681 8667 8696 6613 6708 6772 8779 iOt 7009 7076 7164 7188 7197 7207 7288 72 7261 7266 7278 7813 7826 7363 7869 78M 7400 7420 7494 7497 7648 7670 7674 7699 7602 7641 7649 7661 7770 7791 7792 78611 7908 7924 7931 8029 8084 8046 8121 81 l 8168 8170 8177 8180 8196 8212 8270 8279 8883 8316 8349 8490 8617 8681 8816 8871 6707 8726 8762 8847 8910 8922 8926 89M 8937 8938 8968 9010 9049 9116 9173 0197 9214 9222 9226 9283 9300 9316 9321 9401 9417 9418 9422 9613 9646 0698 9708 97M 0744 9736 9806 9836 9891 9929 9938 994t 9949 9966 10080 10104 10112 10126 10130 10138 10166 10186 10224 10282 10313 lOUl 10366 10440 10444 10614 10622 10634 lOW 10662 10710 10763 10794 10801 10948 lOW 11009 11020 11026 11100 11147 11164 llUl 11164 11176 11201 11281 11244 11261 11311 11328 11340 11376 11379 11881 11394 1150 11669 11608 11616 11821 11660 11693 Wit 11748 11764 11788 11808 11820 11838 11864 11846 11897 IIMO 11938 11946 12001 120U 12091 12109 12182 12183 12213 12216 12221 12234 12267 12263 12271 12309 12337 12J8S 12384 12394 12408 12423 12493 12498 12503 12616 12628 12639 12680 12617 12621 WC 12798 12812 12828 12832 12861 12863 J S 12916 12923 12928 12989 12998 13003 1 M8 13061 13063 13088 13138 13144 13267 ISSSl 13376 13387 13393 13416 13428 13446 IS4 S 13497 13621 13629 13691 13692 U i IWTi 13682 13686 13727 13762 13789 l 8t lMl 13907 13047 13960 13963 13993 14008 1 008 14030 14083 14078 14088 14131 14161 lilV 14176 14198 14218 14276 14282 14316 1430 14361 14369 14389 14406 14416 14466 1449 14499 14689 14602 14644 14660 14739 14771 14794 14826 14870 16878 14886 14994 1601 16038 16060 16081 16096 16107 16118 1516 16162 16187 16213 16296 lo389 16442 16JM 16639 16662 16606 16611 15619 16639 16S81 16697 16732 15746 16747 13777 16791 167M 16831 16840 15968 16975 16064 16142 1616S 16195 16234 16234 16241 18246 16279 16311 16381 16411 16497 16618 16640 16667 16611 16656 16668 16726 16769 16783 16867 16910 16919 16939 17044 l 047 1 163 17208 172 17243 17244 17260 17284 17316 17317 17S3I 17340 17371 17406 17432 17480 17661 17801 17886 17697 17700 17727 17760 17762 1776 17802 17820 17827 17926 1794T 17962 WW 17976 17986 18006 18007 18168 18172 18 18265 18298 18367 18419 18476 18488 184 18619 18654 18656 18680 13684 18699 1861 18640 18698 18732 18734 1S744 18767 1 7W 18922 18969 18988 19029 19088 19131 19 4 19197 19236 10238 19286 19296 19307 19S41 19346 19368 19462 19623 19636 19666 WW 19670 19692 19614 19674 19686 19709 1978 19766 19777 19814 19840 19853 19866 19SM 19911 19938 19968 19963 19987 19989 20010 20049 20090 20113 20160 0167 20179 20Z1 20226 20282 20281 20293 20299 20348 20440 20446 20478 20492 20691 20594 20697 20 20674 20681 20701 20717 20734 20776 20 20862 20866 20870 20874 20908 20934 20977 Vorii Mfati DO 2688 mooat iDn amBMBIB HUIOHHK ito n uvaul la op iial atklla uk Tan dai vaperwa aaOy Aranuam aen mooiJ aa ula oiMeiid op den g puu uiuuiaiiiaa kjwuel Vu H dia laa de voiiai ilj Mr Uakitt waar JmJ oad gt fat n iis iju WtfMil wouuic aau ue htniaMi Ui Mar V uJa H la op Ad V4C rfa uojao mv aes pjar blo iaada onden aan Mboold Nadat uiUiaole luilp vaa lu MVHiKu iH hij naar a t Ukiooiuiaealiiila varvoani au daar overtalJb looddr to iMdbun kuanun Di l l cJ li w4t er gebeuld wa In Ua rtalaJiiaJl vaa daa reraUwana la faToudan M bijl m bloal aao da mat aobtrpa gda Tiar iM m mi taatah Ta luuieeia Tan daa KTuAdtjr n dan Iwr U ras 1 op d liroote JluM la KoatN MUn zija v ar atUMttea and Ier van 9 00 jfiatja n DhMal T ƒ IMO 1 laouaa ii ki vrijaa f ue oavoonztaMg A d zg k laa even op w ftdu au ujuaua ziju ootueK opiaeu dl anaut liiti nj uti da AaüiuTgipaoui ia Ajnj aid i touu kij lerji A wtuu wa uit aiju purteteuilAa var dwe Mi0 A vaaaila van t 1 uOd aj4i Uia Muc jkitcuio krg a ao d n daitr fc geou athjor la u wJaduiea i a poOlia doet verneemt d N U tün a l uit lFpa ija ea 1 algóA ait raor deu lm pauöl au cttnwun dlniMb flat baocn aoutefe tal luattoavkaialh Ovaitaal B Wt n ram waiSUbb M A IjaMfiiue MA itaUkippg iAi iAiidüouw rein la iL bodin voor dii auantiag faul TlaWf BoDlawkiTn ToiUl tuarw iaoU door typjua Nad t ia anejfuna Ooaai ak ig a logiimentles lm da itin nia J 1 alon gt V ltk dia aan d i ziik a k wg K aij 1 lY r vyot gatumeii iieait men 7 gaUTü e loaatregiuen geuoinan Iwi einl vtwlero umbretjii van dieza too gavniaa 1 de iieitle lp voohtoman Ita ooluaaic dar tte raetti iff WXiiJ nt te moeten wordeia glezoait la dS aaawesiclie4 van lalza 1 Aan bavujNia vorilt dan ooff de groo ata x heü M betpMjhtaD Ook onder da 2i mlUiairea W hH mrniizoonaHleaio i nHot U vlakt pjula ff cou atataani Twae avallaa ago reeda ffwon aHteeni De andaran verutgf hojdend 10 twoo HCÉiolaii zijn gelaola rd Van aeic komen 120 aideran om b n ta vemansen Alle piMalen 8 ia lotaui zijn oveigabnooht ikiar da barakknn van den Onti me n Wleiial aan de Uaia Roéakada Mm ütotntmfUk ap daa IaaM k iUUtri MU ia van am tfoudï iwatnwo uit het ZuUan komuina op OiT ntli a oaiVj trgj adn gedekte loageraaJ t op da urug over deii Moonlijk aa alja diawaawadaar blgvtn ataan Oe dureot daarop rolgaoda treiii uü dfrlellJa Foitóing komende kwam mutdolOi geraaJte vagona In boün en la met dcau gaJ ilUi Uealtl ParsoonUlka oraja ukken hadden er met plauiia Ue bru zelf veid niet b3dai di jdau da matei4ea a sohada l Ktrvk iilij a nu Men b ten apoedlfata net M pralmn doi balemmerina beC nncB loodat tlolTer Iner wal waar blnnaa acnife oamD den gewionao weg kM rofa ta vavbond lüarmede UI gnlunn de da earai a digea ba relzi ersTer ear van da Iga Amiterdam Koevrdani uonr Brabint an Limbiuw vla DordreiMit bat bermauaen u Uan Soaok ea da4 naar ea laad vjia da at oaa vao Amaanlnm aa lurlam lil Uliaoni Pen Boaji geLtd WUBfcll JartiaiMa Taart Ofaohooa d poa Btoom x ot oog vrij ga reffokl hn verkeer ooüerboudt vcu blndelUa tiet vela ije aan xeUvaaruilgen da haven la ol uit la varen mm allUukarta p da baasanmsrU llo tt l veruol n tr ook opgaffioaa wer cU ig a da uauueLaran n boua of levena miidaieaitaarlau aoez ar ook butadeu Uua genaijsid de Uandelnrte vanliv It k deu oiutftUc van liat 10a lJ n Mugcrpl I l ea Jodenbreedaua da baai nixa a biijft beaiaan liai pubhek aLi au a maal woM nel bona kan koop n a da diaven van bevenimii IeknkaatHeii weten waar ziJ deze mat aen oet winstgu vaa da baai icuanaii doen Vaa bekldii enrvr koaeio da boaa lo aUerlai hoeve liied n naar dazo Aua ordama ilie marat Zoo ia onlang Wig aan vrt uw ran aen ambki oaar belast met de uUgiAe van vetkaar len m een omil geade gemeonta aooig iou den dio 300 dezer tauirtin in beat had Bij aAahoudlng woriea aama pnkyea ran vet en too broodkB anen in ba la Benomen Vaak U de Ign ar 04 la ta wairUngi de anijmaciliae op je dukkarljen zs atkulppea zg zijn dua bUjktair bij paken tegelijk gastolen Qiatermdlug l 0en 12 uur lleenoh4e ar Vf da bedrgvigc markt lo de Jo Jeabrev atraat ae i iu vt tumoit toen e n agvnl am Jongen dia laveijamUdaanb a v kooot wide unhoudan Hat publiekrooj op da joo i vial 1 wae agn bouakwgt ZiJ vader Flapte ze op Er kwim ooir n acent blJ en de jongm werl oo a bpaot latdsachoij dmng het pijol w zoo op n verzotte da arrfiatanl ziob duadftiU dat da affeoten genoodzaakt varen hunia tabel en vapanatok te tntkken om an oiirge uit te voeren waaMan Oiik a nf e nrinra dealnamca Bdt pub kik a l uit ean 1 Blo oog eeiüwn hjd rumoer la do buuK maar de olandsatona handd In bon oen ward ipooilg weer bspvat In da rella ittaM taaaidien dagetrdnaksopledea JlBakkalaan epgelldil Ëealja liaaMi iLt lt04 nuiAiid enom aviog htikken de vorige week a avonda laat mal I 200 000 l ulaoh an heel wat Nedtr liadaoli gtU naar ll arvoort aan da Hel gitolb greiia Be ioho 0idai n zouden ben aan de ffruoa onuuoub en In BHgt dan wn4 w jzen l ot gtlaeo n Joor ut teil guwaarauliuwd dl 0 1 1 rolver gBwa iend de NedirjamiacWSl iiok kelvtra biapiiMijeen hun allea afi Jaaaak voeir de grena ovwiooau lub mi RAOMiairwi MOBA t Febrakri UI Mr n N Branwar t In den oudardem van 89 Jaren ontalapflD de oud faacretani dvr ouda Mr D N Brouwer Na een b Jaa 36 Jarige nmbtelUj baas u dieaat omer gameanta 18 1 Juli 1012 ward aan Mr D W de Kaaduitting ran 12 Apfil ingang van 1 JuU da v ondar di glDg voor da vala an langdi ige aervol ontalag alfl fameenta aeci Gi uda veiieand Uoawal da oornak dar onta agf an Mr Di N Brouwer gelegen wi wankele g oodheid lieeft de oui nog eaiuga Jaran van zyn laven looB burMf DMgvn doorbrengen I Uabariektaa Pa Bto af lol evalktt vont küi dag V een ijailoer ablbii nalniHIInul plaauen roldoei a bereden Dat bl Toorad toc rt p r B i iai b HoUhrdaftment al hanirljl lj niorii pw htr Tij hebbi a rU InHep ranjijjiJi naar en kunnen IJMMroniÉ i d d l t Ij De wt K 4t StklwlJ 11 Ded te lirldra In de ibl aervaarl fen gevaarlijk WlnleTd jk r lane a Ma vaaal naar Boskoop la lanelijk goed berijdbaar Op de raarf naar Bodejgravwi la all foor lchti rld aanhevolen daar er hier en daa wakloBü ziJQ I e weg naar 1 otterdam is berijdbaar doeb daar er op meerdere plaatsen o a bij Nieuweikerk wakken zijn ia over etappen bij giBil leo noodaakelgk en wordt de uiloret roorziohlifphetd aanbevolen Bet Be uur deir Zuld Hollandaol Uavwwnigin vergadert hedenavond ter be prekln i van hetgeen met het oog o im ijarorkeer Ie doen alaat fled aunldda wordt door leerllagen ran de B H B S een lochl naar Boakoop oer BIgft het niexend weer dan zat bij Tokioende dAxlname door kwrllh pen en leeiaroi van de SJBBS Woenada al ecu IM pfT edhaatfl van Utreobt naar Gouda wotdien gemaakt D heeoiel naar Utieobt gMcbledl per trein Bai daril Hedoninidda had op de banen van de Uacluli Stolwijkersliila ren hardrijdarij plaats Ing Rohreven waren 15 rijdepa Do uiU Ja hJervnB was lo prga 140 H Kooase uit Niouwop Ametel 2e prija 1200 Y d Wiel uit Ro tord n 3e pr 110 H Bo e Ie Abootide 4o prija 15P V d Wiel uit Kottordam De baa i lengte wa 160 M terwgl do beetelijd wiiS ran Enoese In 16 2 5 seo Mopgm OVKT dfen wedmrijd aelre meer DiefataUen B j de politia 13 aangifte eedaan ran dief tal Tan twaa rloermattan utt da gang ran het paivaal ran de fmna iL an K aan de Ttiifmariit Voorta ward aangifte gadaan door denheer B H aan da Ooatharan Tan diefltal TOn ean aplagal banerena ran da ontrreem dig Tan 16 paar linnen aehoaoan uit eengebouwtja ran aan tannladnb ap het Sport teppoin 1 Ooit werd een wollen ijimX ontrreemd uit aaa mnkal aan het Bottm Vaar Het Kgkakantoap roor Malk en Kau haaft aan de inxeschreren eommissiehanda laapa bencht gezonden dat alle commisslahandelaara dia in rolrette Ooudakaaa hantlelaa bd moetan iQn of wopdan van da Ne tiarlandacha Vapaeniging ran Kaashadelaren Voopta moeten zlj voor zoorep j dit nog niet deden vMr 6 Febrwud de tspklapiag teekenen opgenomen In da repbinteoUs Tan roomoemde vereemging ran De camber 1918 en de gapimtie atorten in Do 8 van doe rerJdanng geeiacht Deza bepalingen gelden met Toor de codparatieTe vcreanigltigen Goadaehe Wiakellerarereeniging hl da Vrydagavond geiiouden vargadeplng Tan de Goudache Winkeüeravopaeniging wielke geppesideepd wepd door den heap C C Kpom waren 64 leden aanwaxlg Ondap da ingekomen atukken waa een achrtfren Tan den direeteup ran da Han deladagschool te Amersfoort waarin a h Ter Terklaarde hier een lezing ta komen iMIdaa orar da Handeladagachoof en om da wenaehelUUieid t bepleiten hiép aan Ban itaWacHfeoril er Oihtat Man Tond dat Taaml nladtr omdat hier aan ultalakaBda handolMnaiU achool il da iawUlMm dia een dHNkoal mllan btaoakan daa Toor 4a Kottanlaai tancht kunn4t Bialetan ward lOD ta gtraa mm kK Meeuwaanfonds dat is opgaiiebt om asad Igdanda mlddautandars M balpaa Da heeraa J O C ILamhphuizaa ia K da Jong waijlaB raap als baatuuraMd a als baatuuraUd ranr iMt Bureau Imrotdallag hepkaa K Uit hat lumnlac blaak da ar an aapdig batig al lo 1 wat ta daak 1 la aan da proöaotan Tan laTanagea aan bet Vluchtoozd De auirare exptoltatta relcening irIjBt eveawal aan tekort aan waaian U aiotan werd da contiibuUa raa 2 60 tot ƒ 4 ta Nalaaraad Hat NutadepariaBiaW i oiida kMdt Dan deniac 6 eo n vfUi aan Tootdracht avow Da hoer uanpi DeUiing aal dan optreden Hat ppogiauujaa veruieuil üouingaaar ran Uaaa aiuiiar an da t mda üniMw van a n a aa iy a apa Wltta I iJPe ZvirUi LluiulUup heutlda Mm dia hel h jpiiuwauuar ri nM a 1 prugraiiaiii oa ouwilmaeurlK umik Je uai vfui amm Maar zoo erg p aMfU ue cl uiluUr lu kweatla hami alleen zwar ta baren kiakaca JfM0ijt litj atlrw taart v tiroiidijit tuw Mia Aiay ue uion de jutw ko lu m die w dil a uk dehaotdrol e it iiM t diezoiia graue raa bewa gen aa Uatz fif W J reeda ii mk e l f H dla iwir lit 4a W i kiiaaLi nebben via ui bii ioi llel f H S lel alleau van Uj e loakt Tin f i ido aMeuakau ze rlu Ju llluaooop gé iepeiara rea do joobden dJLt dea maar otw r ha ap va i ken ea dio ar Ik wilde wel d 4 looaeel jboiidfe ib f ku Aif u plMlu ad hun Of i ull lu de mim Vooral de eerste la kslitl too voUnaaat looaeol zelden miaapl ia Uu May a parlaer 4ia zicf meer noa presteert dan de Iwr k4fi Uvepgeiu Is de gaeohledento wel lap X tooaoht en het deoor be la een eiriiaal teer rijk Verder zgn er otw enkele nummers eea natuiaropname vaa de kuit Taa Sana gal een alteraageveoat SQ eaa klaofattlia Aa rohl tegen wil en daat OMttd tot Steun aan NoadUldndaa tiaar 4a Hei Ualié tot steun aal op 1 Fem arl Steun varleenen aan 127 1 Sec Oem Vrouweaetab De V de Voa zal op Oondicd 6 Febr dee avoode kwart over zeveo spreken op de boranzaal van da Boe de iHiuiUj voor de Soo Dem Vrouweoolub o ei aard ontstaan e oatwikkeUzgt der arbeiderabewcfiljig Te kwart voor negen spreekt da heer de Voe in dezelfde laal rooi de atd Oouda vtn da 5DA 1 ea dl Goudache BeatourderebHid var Het weven het onbutaain en de laak ran dea Slaat VeUagaaikeukaK Gedupead de maand Jaauari 1919 wer den lu d i Volksgaarkeuken verkocht In de zaai 2291 poijdi af akaaM 611 pccWIn tolaal 2902 porltjlD Spaar ca Hulpbank Qedurenile de maand Januari zijn Infologd en t 9iigt auiajd de navolgwde bedra gen Uije in 386 poetia I 2647849 TepugbetaUiig ia 206 posten f 12227 bj Meer iqgol dan terugbet 14246 62 Aan hot einde der maand Deo wai Ion name der laleggeta Inge chievon 1610909 04 en voor reala erar 1918 bU giaobcevttt I 17101 03 tt I oasoio 10 Zoodal hun lecoed allo Jan bedroeg I 642255 92 lin d i loop van Januari zijn 87 nieu we boekjoe afgegeven on 60 boekjes getieol afbetaald zoodat aan bt elade dermaaad 1 boekjee la amloop wareu Sckeapraaitbaweging Do eclkxipvaaribewegiuc door de Ifelle gateluta wae gedujeode Januari 1919 SDliepen 1339 Inhoud 186264 MS Siooiitschopen 468 hilioud 4196 M3 Tolaal Vaaituigto tTW Totaal Inbond 177228 M8 ea 2 heutvlouea mkBakendo U koppels L Xaaaaadiaf galpdpl dienstbode vaa mevrouw B aao da IVe aivvo liet kedfloinor en de vodcdaur Hian etum toen aij ziob naar boren spoedde BIJ haar terugkomst ato aan rr omde men een der beate jaascn die can de kapstok hingen aan la Iretkeo waarop hij haaatic rwdwoLii Mevrouw B zooht hulp oni den man ta achterba Isn De kapper Ke die taeTalIlg het Ttrbaal hoonfc staple op de lieti en tmohtte den dle ie T n m In de VUi naiiCa aat ipaaoowt Wp iJ 0 W w UUveeriierbadaa epgsbsrea WABlllMlaiUfl 8 raar upganana lUi 4l uitvuailMpanuiwaa voor gerat baooaw ivM awia aa atwaapittyu n j 1 Da ackapaa l ra 1 WjUUUMUiUiii d raar Ma4ailaualtUi glo suoiea worden gaopead mat ua netter a wl s c aa aa acaaumav scha ragaanof rÉ far oa baaeaiaaaarMaiigt van nog 4 iuui toa maak ia ivaearuuiuacBa acJatpaa ii daor aa V a waren ovurgaoouiaa lulioü aavoor w aa r aalu k warttaa ttingigcgeve l Meura au ia aaa Am a fik a i iai caa naven kae de dM iMr bmat Juial tN wal Ue beec k u MA MK mi l l l an imikaM njB $ m eniaivau aniai uittrok heel oMjaC in eea papier wiickalde ea oalm wag watuletda Du heiir Ut rol a baai aa m u da Ueuwa ga tukte bet heiu dan dial Ie aoiaarbaiMiden wierp IM pak waf ao peau a all voataa la kouieo het eeu haiu Bioi gehikte Dank ilj hst lUnae ep iadaa raadaa haar Itf kaUaiWa da ili MpoliUebuteau w kiftg ét kaar Bi U Jaa weer lenw Paarteaepkal OMMMtol kat varwaaaia iirtujagHii lMi Mea autu out ut l cii ttaa Itkflu tt Uau kMüttabd van de UQOc uau aocJülIf vfi irM o ata aba bUii uu totuuluuo ua Il faaa in Ii6 v4frre ojx ur t t iUij4 Itt aiadtiwaruwt de lMtto tlA vu t 1 cou Kunfutt wordun vouftI aï aal lcl voigUiaa waon aua uuuitd Ha oaa l aiijH Lm l 4 t aldaar t ti uooC trrwiautt itfiWif anijiMéWB uu KitM an UoiiaUKtt lo uivr i M i 9 t re 4ufiu ta voar u itf lAMiiuiMla b taat uit Jotat ratt Vcikuboveu dire wir Nwkrl Dluui a IkMMTsktMTi l r U J UiUnk oouuuU MMMh èncnal vobr do L4l iHWwptoiiu dl ia U A va i udl iwir ria van M Koo laMtuut V it iu ftieura Mr J L C Vl iuwkaoa öü dtuv dtir kta4f d lappij vtui gVtiVitt 0 I vuu t Mottviu iM t w dpr mm tm VrydafnaimddBc tagaa 6 uur schrokken da bg het apoor voor aen militaire fourafa wagen auauda paarden voor aan rangaeraiu da machine en gingen ar mat dan wagan vaa door Dank au het iiiakéy l wdi vaa daa ba aUiurder wiat deze da paarden boc vóór da Kiaiwagbrag ta crilpta aaitloer aafttukken warden TaoraoaMO KIULWUK Z nid aji iiikl ag veulsa aoaala laawsiaaau hel jauuuer dat met tuU moei ga gaan aedairgd wae geergaelauerd ben igslje werd gep eeeuleord aan de tiaaoekera der Ijsbaan ea aveu spoedig was eta wadeirgd veuc leuKi a van U jaar algekna Ui aNi fti Mlalllaai lll 60 l eu lbo tl 1060 1026 Iwaali nenatfe lltlea ilch UlaahrljTau De Mil wluwa waren Joh r Üntm Joh biaw J MmH J Zwaavliet Aa U A Vernieai Uet gtbM gaf INaBONi ff 1 i r I I t ir hh W Hal voomaman bdttaM 4n uaatMkappti ta stiditan tot bat axplohrvren van rro ta luchtacaapaOf gawhikt otn J A ÜUÜ paska giert t varvoeren Hier to lande heeft kich reeda en kaprtaèiicractiiig syndicaat g vormd om te kotden lot da ticnung vaa soen maatacikappy Iroote ToortMaeidiogM ign ai getroltan oa voer liet en erp K TWi de bouwpiaooae Toor het Mrat icUy en de unchbnc vaa de laodlDfipUla Mik Vooral ook voor ImUC MM i van buitencewaiie bateelteola lUa waektin aa lle lpaderfr isra l uz ir dagen b bbi bad btoten Zukt UoUaDd sw lluigeuiae4 it ea Wathouders der geoieeaMn van m provtaaia verzpoht bij de l f llnf van de aajadaaeu vun da gemeeatereldwaoluara eadl nacda na poUtUi kat rolgiM In a ilaatm ni run MUartea t uudwd e a i de Soc 0m Inoo aa au hare tauen wwler e jart en aiartooaoouxii In Ief6ua l lnf ntui aud re ja£t ajl t ij iio üUiai t fi se pMd woniea in twee ki t M m uiet b ua d oap 1 de Ie Xiaaa p irt jm voa iAuO pufuen in de 2a uwee ven iüil punna U kümt Old Staten g el op de t genwoonlige leveneoiiietaiatigiheAoii eomet bet ene op de vaeigest ldi rlikeregattac billijk liloar dal aan de geiaeenleTsW waciltefa en poliliedioeareo leeite In 4e klelualel geoweoten minuten zal wul4to Ie eiu4 i en iuinredde Tan 1750 M vrije bovMtkleedIng en vrije woning ff fbOO me vrge woning of f900 zo 4ar vergoediof In gemeeaien ren eenS tbeleekenla aal whier mat deae mlaiam alet kunnen WoMeh vobttko en zullen de ate even fMloeade bedngea lea minate 1100 hooger moeten worden gaeietd Vardar aouden Otd i la4ea villen zten toe akaiid raabaegnwes adar aa IM alaaie de eersta twee alk teOkeoe oa 1 Jaar de overife zee elk lelkesA na 2 Joardiaaat Voer poUUedlenaren verlangen dus Oad Sleten ran Zuid olland de rolgenda aaIsrleregelug Ueedlog en woiruc la faU Auvaojaaalarla aaldl na2dl naddj 1900 1960 11000 flDH be vortttioeni nn de lo rotfie vérMtnl gou xlch vnjdor In oodtflug piHspelt wdr voor uMn ccdi dit juer nitit nw r ftpert Juui o yeveu hen ep ander vj navoigioi au de ondn tlage Wedvtrgdett vaa ier na 6 dj na 8 dl na 10 dl na 12 dj na 14 dj 11100 f1160 11200 f f 1250 118 0 tllerooder gevea wa da eslarlategeltag dezdfde Oed Stalen voor ondarwijatn raalalellea Aanraa aaMrla iia2d aaddj aa dj 1700 1X00 1900 iiogo aUKQIKLUILS STAMU na8dj nalOdl nalid f 1100 f l OO f 1300 BWS ÖOl T van 16 dl Januari OkBOiiuN Jukapaa aaikakilM v J u KLieiiia ea J t M na dar Ktud Uae Johanna 4 v B iB Naa neng en L A Taddagoo ibeodOMa Joiepha z r A atiaver en O M l ul oer Uaria Johanna d v 1 Q B schop en M van Lieeuweu OUilWDs 3 Danliaa tti4 36 area Q van Kle Mid Jo Jaar OVbltLtDUi J P ra 4ta oomoad O i Dirk Blauw oi i pad V j f i h B AJa oo l op verbijsterende wljte ia aan getoond do gerlngacballlag van vatacMl lende auleiüeitaa roor de onderwijzara dan Ie h 4 zeker wel door deae cirouMre van Oed SI ran ZuMBollaild NI dat wt de aUrissan roor deae poUUediraaren Ie boog vloden allsabehalve maar gaaien de attidie die een onderwijzer moet daor maken voor hij als leerkracht wordt toe gelaten maigm we tral oonstoleeten 4al de waaidelting veer oos werk doer Oed Stilten van Zul HoIland meer dan Ireorlt la Jaa De AU Oouth Omatr vao den Bond van Oed Ondafw NZE BRAAM OOZE MEMT Wijnbeek oud 3 J OunMis J aa der Holt oud 10 mod Adrbtaw V oud 88 1 Da ULKLIJN 3 Febr Orv mjture aperiltee aijje 1 1 00 sche oe idea warj u I ilromberg iiflileil rotHmcdeelJ Aan aMen In deetea van onzen ajtaor beeraahiao op il Jauuipi pntroul legavcebltai In bet Salzwoud worde 1 oeiideo door ar4ttg evuur v tir NV€ i Een reritenamazaanva biJ ti n 00 KM Z UB Bromb ad a eai cerke bez H n blJ bebepiia vai ti MmtmiwIu Verwaohtlng lot dea ruigten dag 2 wakke Iff vaaiga wind au zuitangke tol woeteUjke riohdngen nevelig lot zwaar bewolkt weinig of geea sneottw afnemao 4 Ttrat lot IkHUe docd 11I 11I luiii 1 Faiialaaa BMtLlJV 8 Feir Aan de BleeawIJk looi ïai grsis melden ziofi de iovoarra ia ffrooi a ialal oor ile biBw rvaeiA en venoooeii dikwij a goede dieaateo De in weiera van I A iija vut bcaioten hun s ui n i londrr Ipijd aan de Polen 9 ele given Ook ia di amU ade p n aui leo bupgerwaohtsn opaenoM die llcb oi k Jiet oimiuhido ran I issa stelen In do prol n va I iaen meVi n Mi Tele ioi ipi olht eren all rrtjw illger n ecriflen als e Rioudlite mli4ili iist tijN Dd Polo BUKOEHfclt rLR en WETHOUDERS Tan GOI DA braagna Ier algeoMeDe laeaala 1 dat rmtt 3 FVbraari It fabruari eJi veckrUgbaar lal sija vaar boadera vsa kaaiaenkearteo op bda lAl 6b va hoa kaart l L peBK leain44ot n dat de p irolettm door d daarlbe ai geweaea handelaar aan huis aai iifot dtu beaorgd l3ouda 1 febr 1919 Tijdelijk gevraagd eeni e BisteDmakers Adre8 Kaashudel Ma kappij 6 iida Ktttensia el