Goudsche Courant, donderdag 6 februari 1919

4 HI o i i 3 j ViijHHg 7 I iehniari A i If Jitftr Mii OIrMt of xH tp Mt Bo U k gan aagt een Stnidshalfwas Iietat bek ad met bovrcowcrk en hocfbdUflniet baneden 17 jur bü I 647 a A J HUISMAN Smht te tel WaiirschüïUük zal de leiding van WilBon daar met vreemd aan li a Hy is een m dip ue meeding van de anderen durPt tpotseeron Dat biykt uit zyn standpunt ten opz ciile van Rusland De Sovjet rejeeling heeft n l na de uitnoodiging der vre desconferentie om vertegewoordiigers naar de Pnnseii eilan len te zenden per draadloos tfilegraiii aai de redactie van het Unksso ciaÜBtisc i dagblad Le Populaire waan an he1 Ka nerlid Jean Longuet boofdre tacteur IS eenige nadere bfjzonderheden en een odviea gevraagd Jean Ijongtnet had toen een ajrtwoopd op gesteld waarin hü zeide dat een de egatie van de redactie van de I opulaire naar het PVansch minïKtene van boitenlandache zaken gegaan was om d n heer Pïchon t iragon lo of de geaHieordeai bernld ztjn om by wyze T n voorspel der besprektagen dirpc itrucfneid onie wifdt Brwdfr CD Behuwd Broeder d Heer A A M HORNM in d a ouderdom vaa 23 Jarea N A li dé r Müli w Ia q riölt ts aouda 5 F brtiwi 1919 Stcijiikad 18 De lenardabeltellint i1 pUitl htMnente H emst d Zaierda 8 Fcbrtlèri dei liBinidd t 2 nur 4S0 20 ÜMMMÉIMiiiÉilülilltaÉi AanvulUngiwUbroodkaarten n m lklM vuoi kinderen beneden ket jaar SM DIRfiCTEUfi ii t LEVSNSMXD D£L£NBiuDSiJF ikr OMUèenU QOXTDA tffaqgt ter koottü tui baUuurhebbeaden dat Op Vr dac 7 Februari tufiKobflo 7 o 10 uur iin de bo rb l ouder ibet tedibiijjt 09 aiuiTrase van of namen het gmk ihofita op v a t90Q van Ln uwboekje voor eU kind benoden een jaair tot z gexm behoorende am aanvulLgflwitbroodkaart kan worden Tenstrekt van het 85e en 87 tijdvak Teveas uilen in de boterlial op dezeUde uren ten behoeve van kiioderaa beniieden een jaar bonbladan wordm uitfrereikt welke recbt geven op H L melk per dag gedurood den tgd van een nuia Nader lal worden beallst of aa gebruik der bons xal woixkn Toortgegaan met TerstrsUdjig ran Al totaal e n LVb pér Aag tJk Wtbladan irord ii uitstluitond vei ata ltt op rertoon na tratiiPbdticiö G tda 6 Februari 101 Thee Dê fiUEGEMEESTER der Gem nte Gouda bresngt ter algemeene kennis dat èe latum vaoi hervatUig der theedistributie nvankeluk vastgesteld op Zaterdag 28 Fobruacj li i9 nad r wordt bepaald op Woemhlag 5 t bruori 1919 dat niut tn gojVg vaii 17 Februari 1919 worden iTigetwddMii alle distributitev M rschTiften rego Umde de aflevtering en den prya van thee behöüd na ten aanzien van detaiükten voor swoyeir zii het lichaam eener thee ot koffietcaaxit hebben gewaarmerkt voor ontvangst ran bon 62 en een verbniiJcer zich mat den oorreapondMrenden bon No 1 b den detaillist vervoegt zullende derhalve de de tallUst ook nadat ovfQ M alle beporkoide bepalingen z vei vallen verplacht z n en blüvcm up lederen bon 61 als vorenbedoeld w e hem tot dat doel door eenen verbruiker wordt a ngeboden 0 1 K G af te leveWtt tegen betaling van ƒ 0 29 dat W detailllBten de in ointvang t genomeai bons No 51 onverwijld moetem vemie Gouda 6 Feteuam 1919 Melk BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter alg meene kennta l t p Februari k lloflgbMr IW jn wp b ra no e van tie melkkaiirt 0 1 L voUe nMilk Ootfd 8 Februari 1919 TOUR NEE O ASSI MIEUWE SCHOUWBURG Zondaa 0 PebfUltpl iei om uur SoMttérenMè GUftlaMt en Variété Vasfslelllng I en geheel voor hier nog nooit vertooad W t l tad iroQramm Dir LION DASSI ri van Schouwburglofa i Allss gahaal nlauw v or Qouda Tabliau DiLA Taourfc LIONELL da Volendamfni Mr AIR OTTl da musikala pep flV 8Ua VAN AERSCHOf BelCié i trooote komitk aa Ecrala komiak vaa Variété Floia Amitardaia ia 2i B odara repartoir M ENNY MARXS Traoiformatia danicusa SANDRO en PARTNERIN Ori inal Parodie act § tr NORA SWAAB m Naerlandt Eerlte en leeit be ch afdevoordrachihumori te met een voor Goudageheel nieuw repertoire Lts AND E Daaaauri Mondaine in hun moderne danien M j CILINE VAN LEEUWEN da HolUndi he Nach lagail mcei vogal dan menich Miauw Mtauw Nl uiiv glr JOHN HUDSON Va Hel r adipl der twiaii4 ie eeuw Hit digonprak Un Amitirdtm Rotttrdam tt Dan Haig Prijien dar plaataen Lo a o atatlra f 1 90 ladan f 1 85 ftnlo n fl S Ud n f I O l rU f 0 50 Atlel verhuogd mei 5 Va auieurirechten Plaatsbeipreking op Zondag 9 Februari van 10 12 va van 2 4 u ir k f O lOexira perplaati Voor detail zie groote biljcttro AANVANG a UUR PlaattbeiprcklDg aanbevolen 649 60 fttiVert rt in ilit Blad Bëkiwaitie en aankontemie Costume werksters OHEVRAAOO voor nu of UtHit tttta hoof loon en het tcheeie jaar vaat 6 30 N V Mode Etabtissement Gouda NIEUWE SCHOUWBURGi I tit U ii l lliiilii M 2ii Liefilailjghjiids iiitvoeriny té gèveb 0 2litlKllDAQ 19 rSBRUARI 1919 s avoiiH Half aollt precies door V L I D O Buch rmbiereii W IEd Q b Meeren I MSEL BB SOHEPPEIt n W A HOVISe M t welwillend i lr r rtilti raa i dan Haiir n HMt SPEENHOFF tri h t R K Strgtja N V A NA DE PAUZE IN NAAM DER KONINGIN Bliiip l in n b drüf danr Mr L A LAMBERTS HURKELhaiI K NA AJ LOOP BAL i o4 r Méiat b H TBaNrEl D S 30 Pl tabn ir k n VlllJO G I 4 FcSHaafl 1 a M m aui Me ci Piü ad f pl m Ut ttllH II eo UlMaf1 H IIMllMÏ tMM fl MrllfOA Balk wta frali n ycrfaiifra Wf M j N DEN BOER Tiirnnirkt 41 d o Heer H HUM NINK Tiei d wej 6S Mtj K GABRY DubbHe BoUrt en iXn Hlr J DE Mi iL Turttt rto Kaarten iferkriJBl bij J MARKUS Hoogsl aat en saVölMIK aüh db aal VbK KtJl HAAH UU Al l fa MUl lUh 4U S2 aORLO nBM A K ER9 BN GOIIOSMKDEN Het Advertentiebureau van de loüDSCHE Courant TELEF 82 MARKT 31 BEZORGT DE PLAATSING VAN ADVERTENTIËN in alle Nederlandgche en BuiteiYlandfictie dag en weekbladen en andere periodieken zonder eenige prijsverhooging V Inzending van nat schrift staads voldoanda Inlichtingen worden QRATIS verstrekt AlfitMEEIE raDMMlUiG Inneilitlil r m Rijks wapenen van Ii4revol aaaachrijving Tan den Manistee van Oorl ï van 31 Januari J9l9IVe Afd Litt 15 moeten de Veriofgangera van de Militie df Landweer denLaudutonn en vaai het Reservoperaoneel njkswapenjen onder hujme beruflting hebbende deze wapenen Inleveren De rykswapenen met toebehooren welke inoeten worden ingeleverd zijn geA Cer karabyn bajonet bajonetschede en drager geweerriem karabijn riein rükarevolver met foudraal vporzojver genoemde voorwerpen tot de uJitiTiBÜng van don veriofganger behooran de korjjoraala em nünderenmoeten ook de ovarlge tot huAiie uitruat ig behooirende blanke apenön Inleveren Dè JhltfJerlnft heeft plaata ten overstaan Tttn dë fliIKtalM Werheiü op het Ge m 9rte9fliii5 op de navolgende dagen en uren Ma wdag i Dlnadag ID en 11 Febmari daffcfgks van lO i uur v m tot 2 n m De verlofgajigers z Jn verplicht behoude fl ernstige vwhuidenng op de aangegeven tyd tappeft ibunne wapenen in te leveren en zxSitsn tob mogrei k daarb imi aakbwkje in t r tig De in l v rring kan de gevenfli t in harger kleadlng geschieden Zy döe ojj de bovengeneem e éwgm hunTiiQ wapens met inleveren zullen in een eaimiioen onder de wapenen wordo geroepen om dat alsnog te doen BlÜkt daarbü dat zjj iond r goldififreden geen gevolg gaven aan den atgeme nen oproep dan zullen zij worden gestraft en géffurende dlèm straftijd InddenPt W6rd€n gehouden Aangezien het ten BtMwgste verbodenia ruksmunitie in bezit te hebben moe tón zy die in het bezit daatran mochteïi ijn dite mmiitie op bovenebaande tydstippen medie inleveren NalatigheMin éeJx sb hen aan zeet strenge bestraffing bloot STOLWUtC den 6 Februari 1919 De Burgemeester van Stolwijk J E IMMINK 648 66 Belangrijk ftOBIIJi t HiarklBUrsel Piriict g garandeerd zonder schadelijke hestanddflal D kifmrt grQs of rood hoofdhaar irf baard dïd lijk ZWART BROIN of BLOKI KftWen chte kliUr mt lden htt la it n t af het haar wordt niflt vet PriJ3 por flacon mpt gebruiksaf nwijzing f 1 25 en f 0 85 Btó 26 Verkrijgbaar te Oouda bij O 1 D BERG Kloiw estraat 16 AI ON COOPS Markt BALT A DE JONG Oostha BD 31 H P 7AN WIJNGAARDEN Kleiweg 77 Hoesten en Heeschtield worden spoedig genezen door d t Hoaitplllen van Apothaker BOOM Deze pillen maken de slijm apoed loi en doen de hooit pocdig badaren Verkrijgbaar i de meeste Apotheken en Drogittwinkela in gesloten laconi i 60 cent Verkrijgbaar Ie ÖÖiitta M ANTON COOPS 2 4174 9 3 iprfnffcna nppfcö IrlBlertiandea barsten ft45 Ruwe huid I Voordeelsn ¥ sn de SAN€U NOSE Voor a ar tondheld it het beWe nlM gO d De SANAUINOSE bUek voor e t zvrakVon overwerkten oververmondan h t besta Waarom De ANGUINOSE wekt uw eetlust zij bevordert een goede apijivertecring en herstelt die waar zij verstoord wtrd Da SAWOwmoae nivert verrijkt en versterkt hei bloed Da ttANCilflNOSE versterkt uw maag Da SANCsumose versterkt uw icnuwen Zij Oedt de ttmenen zif overwint de IlkrdneltUgkle hböfdpttn eftee i de ilepelaoib td j geeft ilieaw iraiAieoene ie Honderd bn bonderaeD kebbeo dh ondervonden Neemt er de proef ven t SANGUIN09B koM per f 2 25 per 6 a f 12J0 ver 12 1 124 637 40 T Vl tkr4f eli bi Apotliekei en Drofiiteo yAN DAM 4 Ck D Rlememruu 2c 4 De H M aan balt iraann KlompiiiakerskDiclil of Boordep Oaderkerks model vast werk Loon 24 cant booten 652 AaniBeldinjt bij P tak du SibbxI C 378 te Riddarkerk BelwlveZond f LAATSÏ fO gexocht voor ew l loeisje Tan l6 jaar ïoor 653 10 f KANTOORWERK Diplom Machineselirijtran en Stenofnfla A es B Br onder letior H J0N9EJAN s Boekhantlel Boskoop Aatnbeien Déïe lastige kwaal kan mva met succes met KiooiteAalscm bnwritdeo VctWi hebbefi Ut r edt bIir enJ bflM bij vomte oop dus vandaag no een totj Kloostfrbstsem bt uw drogisi Da KkKMlcrbaliem ia c ii leer bekend huismiddel want mei heeft dftze kostelijke balsem om 200 te 2eg en dagelijks noodi h T2ij om fUk Kgen te gaan öf bij wia rhafifd Voeten uilrimi eonpniaïén BcbfamBnen bailen kneuEingen brandwonden zweren kloven fijt of als wrijfmiddel bij rheuitiatirk rugpijnen ainüwpijnen lendepljn riluikingen apii jicht ischiav etc Feo poije Klooster balsem kan in geen enkel huisgecin ge miH worden Prijs per po van p1 in ZOgrao 65 ccn an pl m SDi atn f 1 50 van pi m 100 gram f 2 50 Ma pl m 250 iram 5 Ale var kr j£baar Fiachi roeden band met onze bandieefc nmg La I AKKEII flottwrfam BOSKOOP Advertentieti en abonnementH I op dit blad worden aangenoaMI door P A WELLER Zijdeweg72 j AqQiPta F r 7J aar 800 Atal zmJ Sm Dwa Vrouwen Z Ud MUtl Ui ma CuIM A W da S ttA P dn G B B Ffbniart m uui Soc tl Btol VoOTdrMiMvaBii SmLBAeflémKi 7 Febr Blamire Knfci 8 vu O E H B O a Feimiiri 8 mr Mtonre SfiotwWI Catwrl m Verléti Daeai 10 ret rl tekena dea aTort Bll a KaartMamw Oesoeten 12 Felmari 7 uur NleOTO Sob l bui 6e Ab mn WMi s oca ellta l IMetadtooiieel l i F W Sic Oi QfnO gn f A 17 Febr 2 uur Gobouw Bouw M niu to aitoht Oirf e r a tai l iw oima lia menzorg gTOLW IJK Februari 2 uur nm 0 meeiltor l nxKSrrveam F riBri 4 u ii ni Beleefd venoelcMi wli ï niMMheMiit te motten 3ïïlX Taileriiwen eoneertem TannalteH D aai daM dan ia oaa a iiMidaa Eleotriache Drttkfarli A telMXNAN t ZOW 000 wTie jt w s eacü fe d voxt©aewtie bl© d voos O o u d ö exx Qxscls cx © jceü VERSCHIJNT DAGELIJKS ftüAirw BEHALVE ZON BN FEESTDAGEN l4 INamoNDIM HMHWBBUNGENl 1 4 r U iXM flU rw 1 1 Op da v9orpactM M hooffer AadStiBMliVfiPSUS per kwartaal U per y mk n eaat inrt Zoa ia aUaif pa kwarttul ƒ 3 15 per week 2 cent nrenil waar de beKnjtiBc par looper tlHclitedU Fntkco per paec per km erl at ƒ 75 me £oflUlafl sli ad 3 65 Oavooa advertaatlên eg utiaaoadn DaMaaUaam Hl ceaitln priia 6rg U lanaia m raadaa nnlaa berakaut naar vlaataratata AdveirteDtita kunvMi wonlae IsfMoada jlaer taatrtilttunrt na MlM WmltlM dalarai AdnrtaatMtunwi ia aaaa Afaatao Atauwmentei wonden dagsUJks aanywoaMU aaa aas Bataaai li4BST M OOVOiA b j ai Mts den beekhilMUI ea lat laiittoi aa MARKT 31 GOUDA Bureau 1 ADVKRTE fTUSI RIJS UU Oouda 1 Mtrekea bKteMRnde tot den beaorikrin 1 S reeelll LOS elke recei meor ƒ 0 2 Vd btlHen G u la en den be orikrii i 1 a reïels IJO ttke regel mtu lOSS AHverteabën van pubUete vemuüceltilubedra li cent p r ncal Alverteatiëa ia JMt Z tenl cnaisa M toaalag op daB prga Adniiiiiitratie Telef iMars X 543 r Kedaodei Telef Intero d aftlioimllt iien in aHe Mi n door ket wlïb WcJiJiKinKHrertht g Wtu rbor d worde h IWt he HO Mlaby t v rk a nl begaeit onrectkl dm Uaval la ntt $ gUtu t wiHm hrketwen Ze kltipm lOhtw i oatHMe w w ii d aiflho ir a H aan en w ewi haar oorlj rv vlnff dia i mi l uut ellec infWrdnrb iln M li4t gro K h n loel d tro V4 ut hsaliea aiong dia Zft tagim dm duiiilK otoorï ff t matenu TlionnH raag waar d DuiatAw f otBV ti waren t en de vrede v n Brest lA oUii gosloten werd vraem zlJ WMtr da raiiimhe ooWiMeft warm Incv er ei ru tiHHvi van iMfut dafwt in de cmderiutt U lli g 4i intrad om éo h 4e weretdi In da Kelt gmMd te sti Den lob bij 4m vr d iHo u slulvn Zou er tm vrede door tji v vii komun den sou hot Did sohe volk iet Ni kK a D de m A vwtieom dan ouden do OTwk macfcwn w w naar bov n koii iuL Dat maff van Bova ét niet V lUfii gMitiKind hiweben v frte n woordiji w van de DiiilM he en t niHdie bevofKiing In Hlt wijt worden than bn proMragen gebuuiteii RBt het doel e D vrli gekozen lA v Tltenidlng unongt i We cocml Ie bl i t k vTn U roPiM ft om eed votkastW utim ten lïtvot r te brtn jw De onderhandel Inghm mot de Poïan Hcrliin zijn voor 14 d g ni ondefbrokeo tol dusver Iwreikll nat ttiat ia vm wf pin tlla aiid weUe vandaag Influt D oolehe v i4eipeinii rdJtg rt ïim l lii fthen naaf Po cn t ruggeke rd Bil de rol iwitemiriiv In i tiêilè over Il kw e lot wefWn slaat KftHil iW In t o lto rsl 70 1 Ixiliro en ijn td Am er I ïï lS i Wn ien voor ee i a 1 lof h Dulfich Oowt ri k en e h B 175 stam u n toor ft neliltJog qiet do Joego91 M iiItgwbraoIiL 7 k vr wei in verb nd roet de sebsd OJ teliriFen die m b psald wordno m f r om h t uece d r dulkbj teo In h IVhi u f I n ge h Arohl wW Hurdia I il THerraph de votimnAt get Hen over de bf i o e ormaat s a nnm ehtHpen die K g lsnd n dii ov f M i Vn in len oni ke vet lown hebben VoiroefiW Knrin riilt wi de OWf Ptt bp f Wi WO v n t 6 b i to fu de r rl d Ptiten 511 nft rH H 10ft 0 l i lx SI 7 1 Pw M Hi 9Af m Na i rf winJl Fr nV Hk ffT T Ot mi Ko ryrfV 1 ITI T X ftoa lée ï rti 7 st 2 4 0f br y ton I eb fisnfWjT pai dV In df s rond ia tl Afw bwtfTfv du 1 t mfl 70 ve U vnF ntr i nf Tt n V lo rfng n ze ninttle ni all ireer sin v ft de I en probeert dus over t geval t flimlAchtan maar het lukt niet beai piUtschlood Zy naakte in politieke krio gen geen diepea indiuk onulat ijj te ailgw mooa wa3 gehouden Opmerkeiyk wa xita Inmiddela m er aj tw erd vian de Bolsje draigeiuent aan hot adres der entante it widd geksman Tsjïte iun de conuiussana dien mot Duitschlaiid tot waahftop aji irerv n bttitenUtfwlKche xakflo der aowjetrepu hongEerlojt xou brengen Het inda vatf de I I I I ü i iiii j DE VflEDESCONFERENTIE zlttintr was IkoI nucbtei m de geijfele plechtigheid deed geen oogenbllk de gedacbtie ppkonwn aan eea pooto hiatorls g6 t oui ti ivis daarvoor Ontbrak het aan het noodlge persoonlijke pedl De plechtigheid Het sterk het getvoel van klainburgeriykhetd acliter en men kan rich moejlyk voor stellen lete bljaondera te hebben büffewoond In de regeeringsk ringen venwaeht men ve van SeheWemann a groote vwaatwoordingn ad Op de zitting van gisteren drukte al te zeer de uitputting en itisteloothetd na fte gcAjeurienissen der laatste jaren De Kmattvaüer n T rfen Ebert zoo hinderiijk in de rede d t hy hua toesprak en aei dat re in de laatste vyf jaren biykbhar flirt geleerd hebben Daa klinkt luMe en aigen eene byval die in hand peklap hestftat hetwglk vroeger In het Duitsche parlement verboden in de geestdriftige periode tan den oorlof zioh heeft ingeburgenl Pfanakuch dia aile wuixAt lid tydeiyk pn ideeffde maakte daarna gebruik om ais Ttiteraau der sociaai iOTnokraUe over de be vryding an het DuitKhe volk ee lge iroorden be ieggen bliek 7 e t ineen draadlofiö telegram De aowjetrfïïeenng neemt ée uittWodlgLng tol deelffiemiiig aan do confèrwtite op PrJnkIpo aan en s bereid vrede met de üeajlieerrten te ailuiten Dat s het ecnvoydic l fXi bericht De Rjsaische regeering heeft evenwel op 4 Februiri den regeer4n en van Engeland Frankryk Itakë Japan n de Veteenigde Staten J et voligende draadloos geaeind de EuBBJSciie sowjetregeeriOg heeft door een draadl w peratelegram van ean uitnoodi gknK kennts genoiuad dlie de entente landen naar h t heet au alle ffiiteiyk in Rusland beataande re r4n i hebben gericht i m afgtevaardifdm naar een conferentie op de Prinseneilanden te zenden Daar se geen tot haar richte uitnoodiging Ontvttn iM heelU en alweer Uit persberichten vameö ïiT dat het uitbiyven van haar imtwi ird lis een weigering om de uitnoodigirffe te beaitwootdien wordt ultfirelegd acht de Russische sowjetregeering het noodig haar handelwyia voor eiken avörechtschen uitleg te vrywaren Met het og bovendien op het kwdrte licht waarin de buitenlandsche pers haar doden steiselmatig plaatst neemt de Russische sowjetreffoering deze aangelegenheid te baat om ha r houdni met de me te openhartigheid bloot te leggen OfacUxtn de militaire toestand r voortéwn i beter op wordt h dit ze zoo groote waarde aan het sluilwi van een over nk n t tot het Atftken tui da vyaodeiyJcb den da ae baraid Ja op taanden voet in daarop betrekking hebbende onderhandel n gen te n eden en zelfs geiyk ze al dikwy ls hopft verklaaaid zoo n overeenkomst tegen ernstige offej te koopen onder het uitdriikkilyk voorbehoud dat de ontwilc keling der sowjetrepubliek niet in de waagschaal Wordt gesteld Dat s een verklaring die Wilson verwacht he t en die hem zeker bevredigen zal Te Wüimar ib de Duitsche Nat Vergade ring geopend De hotels en woningen waren propvol met gasten voor de Constituante maar de straten van het gedistingeerde stadje bleven kalm tls giewoonlyk slechts wanneer men aankwam merkte men het buitengewone oradai rienmnd uit liet station relaten word die geen toegangtbewye tot de tnd had In da straten waren hier en daar vlaggen uitgehangen Men merkte heel weinig van de gr ootw heepsche mïUtadre maati gelen die genomen waren om de veiligheid Der Constituante te waarborgen De lede van Ebert vindt men onder hxm troepen van Rusaisch gsbied weg te doen trelvken 2o of de bueenkomst op de FnnseneiltandBQ aileen betreft de georganieeerde of ongeorgamiseerde groepen die naüoauiui autonomie opeiachen 3o of het program der ovjet regeeritig van December laatsteden tot basis der besprekingen genomeot wordea 4o of de pleats der byeenkomst niet veranderd kan wor ien Minister Pichon had geantwoord dat hij atlvoreJi j dezo vragan ta boantwoorden ze aian de confcMOitie zou voorlegi ten Longu t had nu dmadlooa aan de sovjet regaerini den tekst d r door h n by Pichon en i idirect tor cornferentie aanhangig pjinaajete vragen i illen mededeelen en ver ocht de Fransche regeering zich te mogen becUoaeu ven de Fraji sche do aadlooze telegrafietseBtelle IkTiniater Pichon had Lit bwalisi geweigerd in ean oportbaar geinaakten brief Nu meldt echter he Journal du Pcmpïe ook links so cialistisch van 3 Februari dat Longuet ondanka dto waég ri2 étr Ftwwcftfe t gee rinirt ijin ankwoord aüui de Sovjets toch drAadlmm heeft kimmen sednen en wel door méddei van de A m e rik aan s c he regeer ing Men hegrypt dat dit bericht nogal wat opschudilmg g wekt heeft De Ttmpa aagt da het Fransoh publiek zeker niet geduid zou hebben dat de Fran sche regpering als spreekbuis ttisschen de boksjen iki ea hun vnen len dienst deed maar dat het met emotie zal vernemen dat de sovjets elders meer jnachikkelijk höid gevonden hebben Het blad L Oeuvre meent e n aanvullende en vcraachtende ujtleggisg te kunnen geven Het antwoord van Loguet is wel tegen Aen n van PiciuHi avargeseittd en ook wel dank zy 4 Varaanigdö Staten maar toch met buiten medeweten van Pichon Na de wdgerong van Pichon had Loguet nanielük volgens lüeuvre den moed met opgegeven en zich tot de Ameinkaansche ge dalegoe den ter vrodesconf erantie gewend er hm verzooht tuascheaubflode te komen D waren daartoe berwd en op aandrang d r Amerikanan veroorloofde Pichon aan Lonjruet het gebi uik van de Pransche radiobelegrafio Van fta VredMcoofereBitie ai weear niet veel jiieawa AHecD wordt ons bekend gemaakt dat Wo sdiagftVond die conimiaaie r den volkeaibood oiider voorz tternchap van president Vikon baar tweede zitting in het Hotel CrJHon I e ft gehouden By de gt H legBerd ïn d dr vooigafuuie zjttmg hadden adcb leevoegd die van BoemonjS Tolen Tsjechooti ow aikye en GriekcnlanJ Do fiaiiveiigen hebben over de artikelen zelf beyadeUagd daarby bezield dopy het funid in nt eb beginsel ai het mogdijke te rfoeri oan later ooriog t vermüden jn te tr chteo de conflicten op vreedzame wijze op te loswn Dé vti komen overeemsteinming der gedelegeerden over de hun voorgelegde proble I oen heeft het mogelük gemaakt de Jebattea aannerkeiyk te bespoedigen zoodat de pr kti£cjie oplossing sneller zAl kunnen worden bereikt dan men verwachtte By het einde der zitting hebben verschill nde p rBooniiJkheden hun t doenimg hierover niet verborgeit De Servische gezant VesditaJ Jjeeft tegen journaJiaten gezegd alles ii ipt best mijn inchiik ts uitmuqtend Leon Boargeods verklaarde wy werVen uilen in en g ee£t van eensgezimdheid die filoi ta do b ffte ramiltaten kan hebbea De Volkenenbond oommissie werkt goed Amerika handelt xonder overleg te plegenn Een verklaring van de Sóvjet regeerïng Oe Duitsche Nationale Vergadering geopend Oe conferentie te Bern In Sleeswijka Een wapenstilstand tuaaofaan Daïtschers en Polen Cea volksstemming in KarinthïC Verloren Schepen UNS uvntuciT Oy bot isitun ilondij 8o idÜ tecwoin jree te iMtrn ixA h itr tn ug de vo rik tei o u l eU oKd na uukm hei oii e bmit x jn uit kiiii tiV ii ü miijv ng zachi uu Mt tU o ivaut ok uU na m d r lH le so ciaii t f4 prat4K tn i uru op t k iuHa tl üor OMjrwiiuiij ars en o eiwoi iK nen iiioiit ui 4 HMügu bM diiO g rt ihi 4jg gelat u hut jM Uo Lohih bjijtöTfch d r na Ita 1 iiou W nAui hit OKt zijn 14 p nien u e le i de l atoi uWn dn Kajiti4L 4l M lie u reld tLit eWcre in ifi eu re i IaJet eg le Orengi n imi nep Ji pl Jtl van li i recht an enikc4m bet recht van al utii uLi iüejij l arijs nu li de verzs elpisete der h vrflölKiwl kfiwflen word t aii Be B alH vt rzamel im t der arlj il v Ja tut aaosden koinw om e ti er rai eltijig van rUooi s prog ran zoo nodJ le fn le worktn IHet in HfTn ziii en uij uok on program voor dro volkeniwnd f wtt llen Har de ft rrttori ie kwe =4 fl zei Branii f verdir tk aiiarsHuiw dfr o orwinlaiirs ertegen At ovo wliuiing te nl riii 011 on zfiofkrwde ai nwe gewiliiltAo t bot tfied te roe en U wiaj whuw de jonfe aati j ervüOr verder te g ft i dan recht vflardi Ifi ea ik verwacht van drn oI nbon I tajt de we Lige ïtwikkn Ing van fmuÜUsim I i v als het voerde ftat is ei ik kom u igfi éan dag z ggea iécgt t 6da i d hiar wart garen bandsohoenen aontrekiende ZJj was op haar Zondags gekleed om naar do pastorie bgfi n hoe weunlg het dien naam ook vetdondo zooala zij zeide Wat bedw l je lippöi iu i zei m vrouw Porphic ian mui elronut wenxbrsBwen die in Abercakt nooit hjn uitwFTkiag hadden geiWe Wat ik l edoeJ mmro W Tk en het meisje gaan naar onze nl uwe pliafcj h d paetorio van het kereipel St John Maar je wijt oi toch niet verlaten voordat we gèbeel op orde zijn enhilp liL bben jp zult g siulvör loon hebl oi wil daftï aW bet a bUefe om deii Wee er van venekttd mevrouw M ig jTïppwlla hasr re fateo kent woordde die omvP reChroklien dame Zij waf nooit pn zfll het ook nool worden wil ditii tiaaagïl in het hui van mevrouw Sara Torphichan En als zlJ komt voor hetgeen haar re tin tig toekomt dap zal uw echt penoct die boel goed weet hoe de zaken staan het haar niet weigeren An din Mac Quaker dr hulp van den pre ifikaq zfti mijn klolnen koffer komen hdlen lËJn groeien aan al uw ooachul dl e lamina jea marMiur TorpWohan Hoge het u fii hun gaaa leder naKr bun verdienatón ZttD tmüH Miev bet htita aar ilj wans een proteei met Tfpp liB zich btj de baud en liep rurtg de oprui tari al dooi do vailei naar hoi wi bok dar pt W rie Itaar kwan de predi ul haar tegen W t beeft ze gezegd Mapjaret iToe hft óor zijn doen levendig Zij heeft m geaegd doirfneo ant iiüordde IJ ze klflpje naar w t mt Itwnr tong tegen het verbemolie zooajs ha onwijze menscJien dom H OFDt TÜK XV Ëen bllk onler den tnlnhoed D beiirtijnlsswi van de vele jwendi volg Ton wil ik njet In al huB omvang ifrielen toch kan ik lüet ualatea W r eifii neer lo zetk u hoe tdpw diï Me pri vsji AriolaAd Meg van éeu dominee ward en loel neg veel grootere macht dan twvonm Aan hasr was het gi zag over dÊti J a 9r opgedngwi en n Pt di zii i be Il vitri mftthl i eel werrkelyken invloed in de zaken van de vleine tit n den heu el gebouwd gempentï aa hei kerspel 3t John Toch was haar regtirng niel dTtik oend voor allen die r n betrokkpn waren De prwilkant werd igpeö jrekleed en goed gevoed Zijn linnen w a D de Zondagen niet langer e n ajuie Qm te zii n zooale voor Iwar k ML t de goede hul i edefa der vaM het plachten te noeaw E e Han wilit in den breede neerscbrijwn boe de pre Hrsna het kWne meisja bederf Iets dat voor Mw d idalljfc wta Hester werd on jiitifffU at wtfs boven haar Jarui door Hen voartdnraidetf omenag met drie oude 10 ie ma en rti haar vto Vtng codeaiLH r Borrvwman U rer airn ea lafwlbam114 de la g aii DflAT aijB groots p wftorlejl ndR i de markiMA werd bet baar in ii gtveu al v gt te antvrwwdeii b gnip ni t iiiijij e G iril dat a ntat ijl met ƒ als g tuijj ihi wil na iiiKi l a U ü fceijr ih t ia i ul iiieeii boKopd dat dejonfa lui ejV f jj hüv lg V oor bid moe eq boe11 dfti ldj eea vorige Mlcvaak htd tcTTokeu aot Ia da low oft gmi idikant het verbreken vun wo trouw Ijciüf VPBgH VOn Toch mó het kU mci met ia 4e n iMTpréi v n haor ioog een wereld tik 11 Me te gevi ii 71 cbonk banr Metmoringm en in a rdlg j nvjiim têtbiitgu waniE de hiU boutaor der pia oii efdv at t ij lut iiieis maar gMKN oa kmi doen D k eurl beid 9 haar oa maiglUk n indH 4i Ih om cp haa toi I0 zin ent woj r du dat Hvter In dt vrtea lijfce ihfXn froote k i8 U bedjrwa e wor ri IV sefHLtdi fie fa sJlea waa de pradi fafff Teli t ft zij op M yn SortHfjka indelingn v rgweld Ook hij di t lhi M h4 nWaJ t Mfrrv o en de root eh grhidaeh zefi We néiA r wljfe on n dttwie iiaaince rft e Ufftfi Up il hii hera wsfl Wofdl twvolfd CIMDERELLA O OCUTT Mt Sobota h Uk J F WESSSLlNK V kN BOfiWUU iitiiHcbJi dte o g nook tevoren eiakiid dd n schad voet wie Ij de zorg onIt hun driefta vord Idf Want at beUnm betren ds rta gal Anders Mao Quaker oli Is t04 aan MegHj m Am pr t a en daar hij de rediterhaAd van Il 11 douiinee a ïM hij voorweodi ki ït iioi g Dia huar dikwijl te zien Hestor 7 üll OMctu Hwdu Etjn aardlgl itgievpli iti iil hJi je op don top van den llaok eo Daar wat h J ik u gezegd De stapd vi l Dl ea van zija onr at fiuidanient a br k In het midden ea varS reiddc zich over den vloor wolkm ai of opja ado rJk d e u een voorstal ilargarell zei de beec Borrowman valkome a ongevoelig vMir xuJik eofi nietig ev wement Bto Ut wtwaord u ae Meg y la Wie gij een rustig half uunje wilt geven aam he i oadieTricht vbbl de kleine iwid ala gij niete uKii rf ie doen hebt Ik bereid ben uw humeur te verdragen Wover als dat een aterïblijl vrouw giBpve Cl en ook om uw botJfen op hun vattg tclfc plaat te lat uitjwiomen altijd als zij ale het ware bij tamU v tpcield Üggeal 2ioo wfTd ovcïoengekoman Dea vflJgenden morgen veraobeen Ue y aan de deur W dt zltkanksr Goeden dag mevrouw zeide zü met Me BUUÜge kortheid die I kaw h4adflliB M Iccwtaver de Torpfai fi d nog m er als tia r bijzonder eig o lom dan rtf ï de pastcttle die als ee i Vlorkante gobouwM rI Pletor te Rome iQ fii cx j du beleu muur i b Kun n uit wfiin met A DHT oohvUct murmelend wi haar voet Ki alk s wat dat meisje leerctel liet was roem loaar tegvlijk ook d3 argeriila dat nil do oiiigfviug tracht aij geen Jeughg H pnjdiksttt U vertegeahiid die evu lil vaa ge iMit wlki aaAoemen mei een vri ag over Nea o n hst vei brftnden van oiiM En toen hlJ begon tu ba tkelen on Min keiijiis diT klami l n t berdd wl de hr4 u wa het toen niet Heativ dl b nvocrdda 0 ja zoo dacbten de men rhon MVP er maar Momse ii hee een ind ö fat alles gWMfikt Waarover oerst de heer BoT aimMn en laai na nog drie andero geest Üj wTi la urn MÜ t tpchUf Aan een a der die em N tje diehior ag bf vni zij de studie van IRlton aaa Me VwtoiMl Pwadija whm tnool f om t wen daa hH kl lae boekji dst hl bwr M g rmém ofschoon dat owe Hpf n fi t c ht aan And rt voor iwttl boe i ep A fclft f Ttakt het l f gtlM voet 1V t eéi mi die bite t bot mm