Goudsche Courant, vrijdag 7 februari 1919

gaao oog een a a bot hoold van hd soclaUsiue doordat we bet ëootaümao die oeu dat liaeu kan bigvw bestaao t at vourspoud eu beeaba viQg der voUeu er la t tm sooiallMue van de wordeude werela Wij kunueu uiet au alzJkA de ge iMjila ituUtfobe oaiie In bet kada vaaöéu rgk te vtynmigl Ik beo zeker Lu den getst dar gtlW ii iwtoon k varcaderutg Ie spnuun muueer Ik da verklaring dar Duitaoh OostonrijJüwlwi uaMonale rargadartog ben gunailo eeoer aambilt biJ Duiteohiaud opreclu m luat vreuOi bogrofit au haaf met haartelijke broodarlijk iiold be HUwoofd blL Obts eea gjrooie é tbvonuige outwikikeèui BnN g eiOktieid vanoiis ecoooukisob eu podiUeic tot daden in totaal zgud au krB ibila beauurd eeuegeaind Duitsobiand kaa de toekoua l van oua volk vMliig doen zijn De voorlooplge re gctriug hevlt een zware erfodb overgKso luen wg iKbbeui geMeuad door den oen iraltiQ raad der i iiuiohe arsolradeo ome kjidoUteu inigeaet om de eUeude van dtti ovorganeiatijd ie overwinnen liodlen het rcMiilaat van Oftzen arb d ooet la over eaoNtoüinung oiot ouoe weusoben la moet n de redtxu daarvoor geblMjJkt wor den Viii dom dorbalre een drlugKOd borocp op de ondoauetaere om de borteving der preduoHe uiX alle maobt te bevorderen Aan den andere kacit sproren wa de arbetderft a n alle kraobteu in o span oen lot dea arbettd die alleen on kan reddoa Wij moeten de handcu uU da tooun staken en waardui voorititen stin audiu 0aaia we naar den kelder Hetao eiaiifinie Is naar onze opvalAlug Hleohte luogelijk ais de productie op voldoende hooge trap staat Uet aoolaJuwne beteekeot vooi om orgaulsaxie otdeolag en soiliida riteit niLet el angiarDaibltiglheid weerepaunjg lieil en verwoesOng De toekoAst Elit er zorsalijk uit We vertrouwen niettemin op de onvardelgbare sohoppixtgiakmabt der Dullsohe naile De oud grondslagiBii der Duitfohe tnaobtsipositlfi zijn voor altijd stuk db Pruisfooihe opperinaohi on bet HohenzoUcrnsche leger zijD bij ouh voor ftlujd oninogolijk gewordèu Wij inoetaa bier to Wr nar koinea vam imperiaiiflme tot idealisme van w c idlnaiCJi tot geeato Ijke grootbdd Dub willen wij aan het werk tijgeen an oltie groote doelen vaat voor oogica liou dcii het recSit v n btt Duüsciie volk te handhaven in DultaoIUandl eeo sterke de mocratle wortel te doen sciiieten ea die met dcm echten sociaiMstischcn gecet te bezielen Zoo wtillen we waar maken wat Flcbto d DultBdbe dAiiI kr beetempOng b e gegeven wij wÜlm eea rijk van rt chlvaAnligtiflid n waanicitittigbold stloh ten gc roiid ve ft op do giaiijkiheUl van al i at Qft iiiettacb Ujk aangesïobt heeft Ie veiidi bgval on handgeklap l tj de toKerderhvdd Daarop beklom dB aiJK vaardagla det meerdirlieidbHoolaMteo Phonkudb bet p esidcntsigestoeite Daariiia word de onio van werksaaniheden van den H jkai g voorlooplg op o r e van PfannkucOi overgenomen Ver volgens blofcfin bij bet alroe en van de nemen S07 leden aanw aig Volgeode zlttfog vaaidaagi om drie mir Op de agwwla verkiezing van president vice president eo secretarla ENGJSLANa bpoorwegt takiing i c taking Ie Landen bvat zich van de oli Ctrkscbo ttpoorwiogtn tdt de etoouwpoor wegen iiii4igebreidi C 4fi4 roobtiL nd vroeg zij a op den Zuidweetieir9i oorweg te Londen geeu trtinen uit het Waderloo etation naar dt voopi eden verirokköa daar de machi niftten niet wrsobenen ware Zij haddtn van die vere utf £iQg van trtintaacbinisten aanzegging giL kregttk om in de gioodereaiHtatlonB te New Orone eo U nersea van dun Londcu Brlghibon ea Laf Ibourne be werk ta sitakien Dleiiteo gelige kunittctt gweo goodorentreinen ver trekken on verwacht men dat ook bet paabagicrAvoTket r stoorods zal oodk rvln dun ZWfiDBN Op een mgn geloopen Het weedBdie stoommhap Sphim Is op C4M1 mgn geloopen en vergiaan Zeveotieu ledei derr beutaouiing zijn om het it ven gokomeD Volgen Sv OBkaHaodelst bijog En het ft de ZweedHdie koopvaardüj vloot daarmee tot dufiver teogienroiLgie vtm den oorloig 180 achepea a nwo 2 233 ton hnuto verlo ron oommiaee van adviefl oor da itiJkal aMcod itWJMUe la ovirgegft ui op diObei r oiomuMia tous obet an Iwt ivgk Joui L u vv r de isuie vaart Da Hotff Doyar blgft ziju lunoUiu nui seoreilirui der ngveniiL iflKXMUUUB e iu reriMud met da wattiBobgnltJIf apoid a opbefifiug ddoer oonunu o virzoe vfti den voorzitter den Ier Ih l Oef praib voon oopig nog bttkkoiiaa UitTMT lilt £ nfcla94 Ufi Lii ti uie Jegaiü d e t nk dt dak da ukvxKir van ondtTsoiauoe socd nu mi £ n geliikl btious zoodcT vcfguani ig itt tu ug waan IxiUlewlo ioodoa kabeis oarbou gaere servoarw gcüouserveenlti vt8 h uiet lut zo lOonug vati zalm s imeu teJlbauit van lood mih uit£Ou lwng aui wlft lood la uua loiiapeiulval ilaBkiii iaaek i zout VLnd aen t feti met iuoIdtftllC ao0 ud vi politoer welke waa htVfi ud can i van en mmti u ii k lo ii n kamden ar Eo gHia viiiclit4s bomuazgiu b uu p I vVHl Juto OdDMagW ea auval maiUoMiliebiaut en hainlo houtsoort n kiacJiolpiJpeii icüvali vogels eu au val 1 teai a klu Raatts arrowroot buutn aiD ljartMiRfei + b cuits kabeikttiin en Oikia oav mei i varkonsiJUmM n 1 oeMulüid gewoon ot Jkiui liraiudiNiair iKreile ma ilaooirtöu bihK lD de xtrline loati gasnictuua g iilxr o HenbaortH viedao textraot aaidaippemeel nam tarinie sttgo aotp sotjfrpriif sm mt zmicerts MiJIsel tapUw ViXvumreaam de giroeuien wiju en z lU IviojriÉUhlH bloed gezongen door d Jlhfttroeditor btJiar aanijetiooirti Met Uet iM re CoaiiLé wareu ï m abnwe zig de jiistera de ke frldi nt vau ue hand van otMu de TOu tir ran d £ c SU KaoKr J i B Vou van VuO at o Voon dB Comm issalkk n dt ILoiUiglti lu Zuid ilolkaod de bur Mesttr ht J A N i afeija Mr Lort van der iJiüdt 11 Dr A Kuyper a Op liet püdiuJD zag men ma € uif Zeeuwsob Vlaaud reu m bet oude en bet uieuwe oostuum vau Caduuid Uu at en Axel de vermaarde l ou Zanüfvoik ilgln slaji rcecber 8tB ï Het woord wt l gevoerj dotr de hced ai Mr D took vooi hT an de Iw e e Kadiier Mr 1 J J JariAin voon utkil van l et U mi voor em VoiKapi titLOBHiomeat m Limburg ti Maa tilcht eu Ds J N i atOsf vogrxutter van hei Oonit voor een VoHwpaüjiioiiiiieiiionl in e4 iidtBAar ionburg Zonider lu vtrgoUjkmg te willen bredeii üiï te Umi te doeo aan de waarde d r beüde ondeno rodevwM agt moet gezegd wopjeo z gt de N Crt dat die van mr lock gzofiilcr g eliikkig vaai sujl en toou wias Keimadiwig en Hollanesch Dat waH eai LiuJ die in al haar eenvoud en op reoiuitwad kionik geiwagend vau de soaoii iioonilgiliwid van btt Neder lai idsc ie volk De til pTovincies cliarea ziJi vast aiaiiain M if auilraGih tl g ouiler du tialouaa irte kleur die goeurd is mo dtn Üiboja ln pel Dan sohetste spr do nat oiaailie IbiWf ing m Lian ur en eeuw ich VlaJandiLrai Is liet ttu wonder roo vroeg pp dat wiJ ou erzgds boboefte gjavoflen onaeljroodera ea zusters In Limburi en In Zeeuwscb Vlaandfren dask te segigen soor bmhou diTig l zijn met on t oriderdiai an vaui éaa Koniog n ktiidereii van anztlldevolk üaTwtdriAig Rtejnde heel de zaal n m t liet Leve de Koningin waanneda mr Foc zij i rede besloot Ook do b e andere sprekers oi4lok i tJilf n en telltens applaus door hun wuor ItMi die JoU gökozen beiit n en r t üaar het Nodei iandsche hart gingen Mr Jainaen citterde do dicflwr geJ van dr teUt Rut o dletwt is gistermiddag vaoAau tiïJam a Pajiaimaribo viertrokb en Hlartoede U 4 liuniote vttPliliiiding met iMi liuib be opoud De vJeklypfaiu De aard der aiekte Lhj iMAHuetlt lijko zietite ule ons tiuius beiircigï de exaniluuuh lM of vlikty iiiuc huift met devL itHMr buKttuk i uuUüiiljIs liphuS SèlJlH i l g KMttlH Urtl la ÜjOtll Ooruiureud booge i oori bcull en dut u vivh compüoatiee bij kunnen opiredsn DaritJaaJuioen inig ia ontbreken danrêotegen hi Mskiu UeguU plotatduift gawoonigk uil koiutle riluugiea gi aard aan een scitdlt stggpogi temperatuur De koorts l crst na oenige dagiqo vertoont zich lut t putübe versdugnsel naaraao de ziokte haar nanm ooitleent de roode vlekken vtroorzBOkl door bloedaandrang op ecu aantal dicht naast elifaar gelegen punten Uc zoo ontstane roode puiatiee die romp en ledeiuaieu bedekken soms ook het goiaal kuuiKo met den vdnger wegitfedruJU n orden daar het bloed nog In de adert n geuleven Is In den regei breekt echter na twee of drie datfeDii bet bloed uit Id hot verloop der tweede week treeüt do crisis in Wordt die doorstaan dan oetmt de koorts snel at m begint de betoTMihap Maar bet sae iecg£er la ztJsr hoog N ttemia Is bet aoa de moderne bitiaiodeling gielukt de kans op gpnetziag aajuDerkeigk te vergrootett Wie oeumael de zlente gehad baalt krijgt baar niet zoo Licht terug Dt vloktyphufl draagt bet karakter van eeiu aJigemeene verglfdgtlngi vao het 11 ohaam Hg wordt overgebracht door don gowoocm kieeder of Uobaanieluis die door zitidalgiKibeki te weren is Daarom bewijst do oniJuleing goede dienstan ter vgorKoming vao verbreiding est daarom zal het wel geeia toeval zijn dat da epideotle zicli juist te Rotterdam verbxnU In vroAger jareo wa deee ziokte ais oorlogs ot Itongicrtyphus bekead wat ook al uit de ooreaak barer vempreidingl begrgpoUJik ie Ik andere luixeotypen zooala deboofd luis on de sohaamUiis zijn m ttit opzlobt onschadelijk maer onbeperkt zijn doob bciparkt wonfti lot 40 mèlUoen Db boor Dreaaeibuijs vlj bt toogile dat de mmlater er ntet kii atangtl U nan toouen dat ds gann te v l Ot löttrijksoo omlket door do von re o nog iKKMlzokalijk was ötfa beplüiUe ötaa sg ranüe vutór onvtrmuwlerde terugbeidling van N ü Ml aan deelen Da vergaddriog werd daarop rdiagd tot hellen 1 uur tneantelMKroottec Iftl dit imuntnl twda door dMinev Jt ufliw ia aivatewticd De gaMeenl M ka bruine boonen Ue genteeote Uouda heeft zooals mnn weet oeuigen t d ge eden de Hofsted Bujigvliet met aduiiiggeude torreuwD g kocbt ten euide duen grond aanvankeJ k te gebnukwi vio Hr de teelt van bruine boonen Diet man en macht want het was reeda lokt m den tyn z n toen dde gronden gescheurd en gereo l gemaakt Toan de tOd vmn oeg sten begon te naderen bUeek dut het ge wm niet meeviel Niettemin bleken er nog wal befhebbaw te iijiK die da boonen van hunne gadmg vonden althans wv meenen te wietaa du r bealoten werd vroeger tot den pluk onr te gano dan wal wciMetMl k was moc iiot oog op bat vennmderan van den ta velde taanden voorraad Het grw self m btdandaid odet beet geUekan er nwet bii bet aorteereo dat door weridioden van da gemeente teschiodt heel vaei woiidaa weggOworpen zoodat deze teelt van gemeootewage Jammer genoeg meer kosten zaïl dan nanvankeiyk werd gedacbt Dat 18 de nako van het laudbouwbedryf Hat IA BtUy Anna m t een lading soda aangekomen Het Nederiandsobe stoorasolup BtUy An na B heden met 860 ion soda v n Llvec pool ts iiottardam aamgekomca 419e STAATS LOTERIJ 5e kl Trekking van Donderdag b Februari Nietenr 108 UO 179 2dl 6y 274 297 325 36 dbü Sb iló 4db Md 64Ö Ö09 645 665 874 689 69j OZ 706 707 796 8dl 887 891 923 9óo 99 098 110b 1114 1120 1140 1165 1166 1265 12M 1304 Iddft 147d 1642 1560 1605 165d 1671 1738 1758 1794 1812 1824 1847 1862 189 1911 1930 1940 1982 2020 2049 206 2115 2127 2133 2152 2197 2245 2296 2299 2338 2346 24Ü2 2408 2471 2491 2497 2524 2545 2559 2687 2696 2738 2742 2770 2799 28 S 2931 2958 2961 3010 3064 8088 3096 Sm 3159 3167 3178 8210 3220 40 3246 3293 3297 J326 33S0 3384 8410 3422 3469 34b5 3477 3481 3517 3618 8556 3675 3678 ibl t 3619 3626 8629 3625 3686 3676 3681 3683 3816 3842 3861 4016 4028 4031 4075 4186 4188 4265 4270 4272 4306 4315 4335 435S 4373 4330 4387 4404 4458 4 177 4481 4501 4629 4530 4577 4618 4636 4670 4685 4806 4811 4817 4866 4873 4883 4901 49Ü6 4917 4920 4975 5028 6078 6105 6116 5150 5lo3 5168 ïige 6199 5251 6334 5359 6402 5401 5410 54q9 6474 6486 5562 6600 6615 ü6S9 6727 6783 6786 6790 5818 5819 5824 582b 6843 6844 5846 6876 5891 5892 5930 5947 6023 6089 6179 6182 0186 6232 6236 6241 6252 6253 6274 6309 6806 6415 6461 6462 6481 6486 6608 6562 6560 6622 6654 665S 6660 6728 6756 6759 6787 881 6886 6928 69S5 6920 6994 6996 7092 7097 7118 7218 7229 726B 7276 7371 7372 7S89 7606 7S06 7529 7561 7624 7688 7769 7825 7883 7897 7985 7986 7991 7993 8012 8024 8023 8O1I 8114 8197 8234 8242 8346 8367 8360 S 73 8385 8400 8404 8460 8433 8527 8585 S6J7 8643 8764 8771 8775 8782 8789 8792 8827 8835 8842 8866 8907 8940 8965 8991 004 9081 9035 9043 9045 9066 9073 9093 9082 9109 9131 9162 9153 9167 9178 9240 9242 9254 9261 9281 9348 9400 9416 9436 M41 9468 9618 9606 9064 0650 9663 9726 732 9742 9820 9865 9906 9979 9996 9966 10019 10047 10051 10073 10109 10139 10199 10258 10267 10359 10414 10433 10448 10457 10473 10491 10506 10530 10571 10683 10799 10849 10891 10909 10984 10996 U014 11039 U068 11175 11295 11290 11339 11366 11870 11464 11462 1479 11604 11551 11B76 11678 11585 11671 11683 11829 11836 11862 11859 U877 11819 11946 12008 12045 12060 12079 12137 12145 12150 12172 12215 12287 12273 12325 12334 12411 12441 12432 IMS 12460 12545 12667 12679 12672 12692 12111 12729 12831 12836 12888 12847 12874 lït 12891 12934 13008 13064 13091 13111 18131 19 28 1 140 13252 13310 13394 18401 1843 13493 13606 13526 13527 18628 13659 13584 18589 18595 13606 13626 18712 13730 18771 13780 13790 13809 13822 13901 13916 13929 13938 13977 13986 13997 14058 14081 14112 14168 14241 14247 14339 14372 14414 14443 14447 14507 14624 14641 14599 14603 14608 14643 14666 14710 14722 14736 14821 14828 14889 14898 14900 14931 14961 15008 15088 15047 15060 15062 16078 16168 15188 1519 15262 15278 15319 15399 15440 16466 16478 15494 15528 15696 16676 15684 16704 16714 16719 l 728 16836 15742 15784 16803 168U 16868 15903 16932 16936 15963 16983 16989 16062 16073 16075 16105 16126 16168 16187 16189 6117 16211 16266 16419 16463 16488 16528 16574 16595 16613 16658 16662 16716 16726 16 28 16752 16753 16818 16832 16848 16873 16887 16925 16988 16949 17018 17066 17097 17117 17130 17146 17239 17868 17378 17406 17413 17414 17421 17438 17619 17522 17526 17537 17643 17579 17681 17620 17642 17646 17662 17703 17711 17760 17765 17788 17807 17865 17906 17921 17929 17993 18052 18073 13081 18178 18191 18208 18210 18232 18236 13295 18343 18397 18409 18464 18466 18539 18573 18698 18601 18609 18622 18626 18627 18628 18712 18716 18805 18848 18860 18894 18963 18982 19060 19072 19084 18134 19140 19144 19185 19243 19293 19305 188M m iS 19466 19516 19574 19606 19622 1SM9 19702 19730 19774 19775 19802 19808 19SS2 19896 19000 19934 19973 20039 20088 20116 20194 20203 20262 20276 20282 20801 20863 20367 20384 20394 20428 20434 20464 20461 20486 20679 20614 20645 20648 20665 20W1 20719 20741 20861 20876 20895 20916 20924 20964 20966 20984 Ut BRANDSTOtFflNVOOIiZIBNma Steenkool Naar do N 11 Ou vtm emt zai v n Aineit kaftasoae zgOü au oftrte wotdtn gedaan tot iaveriug van löOOJU ton ita n koat in de maand 6£MKNGI £ lliilHiCHIIilN De zaakJlergerode liet conJLict Uii chen de leiders dor Alg Bir erodie zou blgkens een berichi uit lil crieu aan de i et aaiiieiddng gegeven lot een prooedure tegien den heor Van dtj Lande waartoe de partij van den g jhors en directeur dr Ven iroenen dael het initiatief zou nemen De beer Vaa der Lande zou a 1 al aandeoLhou dar zijn twgelataa op oen vengadering dii uiet volgens de bepajngen der sta tultu zgu gehouden zoodM zgn beuoe miog lot darootoar ook aiet gjekliigg zou zgn Daar men iniiuSBC icn bevreesd is dat tvai prooedure oju den beer Vem dar Laoéa to uopao been te giaan duur en lang zou zijn zou mea ovorwe jsui aan een cumbinaae het geheeie bedrgf te verkoo pen en jsou er kans bestaan dat eau Am titerdfuusobe combinatie het overuam Blo neu 8 14 dagen zou de beelisstnfp hier OMi vaibtt De mogielljkheiid tlat d beer Vtm Qroeneiadaei dan woder ais durooteur of reedt zou niet ultgeeioteui sijn PreteatvergadeiiiigNed Ver v Kaaahand aren Pa Xad Venenniging van Kaaahandelareo boudt Uaundag 10 Jedfr a s te 2 uur in café ollandaM te s Cravenhaga een prote t vergiadieiung naar aanJiwding van de uatBGhakekDg van den handel b den lutvoer van 4 U00 OüO K G kaaa naar kAgeland in jaikïluitiilg hg hol Uet Nut Dt how H DekMO la een goodo bekende van de Nutflüedok Ook in Gouda en Itet grooti aanloi bcooe ers van doaen avoiul en trouwens rw andan avonden wuAro d lieer Dieducbi0 kwam voordrugeu ifi r bet bewijs van üot man van zgu vuik gGuiiet ea bem adftgd gaarne W er boort tiet 1 wetl een van nijo 0tx otste ver diieusten dat bg ons laat kennis maikeu iiKft ttioueeieobrgvere v n draeo tgdi k on voriffe mnai braobt b ow een stuk van tb aimon Mktoe OkMU droc bij eeu S4ik ao den Ooflteurijkar Han MuU r voor dal dieo sunjd on de vwrbroc d ing van Lodewgk de vierde met zgn neef trwlerÜc de Soboooe van Ooateorgk tot gcffeven beeft Men kettonort sdoh datLodowij Iredorik oierwon in 1322 bij Urübldorf hem gfOvao lËu zette doch beon m 132Ü de vrijbeid wenr gpJ en met hem samen regeerde tat bet jaar waadn bre dirik stierf 13J0 MüUn boetft de fidelmnedlghead van I doMgk tien opcdoblB vM Dredarlk walzeer schoon gicteêkeod Heiiri DoLkiug had V oor eJk S r vlar boofüpecsQUMv oen ander gcluitt oeo voreohdllende voordracht ea dli maakte dat weo tot a L t inde Van t derde m laatsto bedrij f gei oöid wenl door t knap geeobn votf i h óbóar Bakoring bleef van den vertioüter D mettii xiie veptajing v nn Dakking noU klonk uit iokesid Na do pauze int at we een oiterpt uit qeo stuk van Jibakespmre Tamiiig of 1 SIHrew dat w aardip WHR im het ook wel dOod Maar toob h b I mi we Ln het komwtJie gienre andere en t etere vx ordroiahlen vaa Diskking giPtboord kitt in mod rn r trant Li dunikt oos wo l te pTdlereeireBi Hot puibUiak fooodlif xtoh zeer dnokliaar SteanluKd roor ree M seint uut Bo UBSel aan de N it Crt V jj bo u ons gtwend Uk dtn be r HauHiVH nuimster au nij vcrlhlLi an vaui de bi d r2 aicUing om Ie wetin boa ikt nvBiiit nuA Je ou li u tiaiiil luiuige 1 met Ntdtx land De odioilbiaiLdetlLagta zoo v Hkinid de ouniHOer ziju opgego ea macfau wor lai ohidat de eisohiu van de Nadfiüidid iOf aiyevaairligden bulttU tp jiig warei De ov julaeaatemmi Dg s h en J r dtnt d AR ooiaiion Obaroomii ère hid ze T lagit prgaen vastgesteld iiiAiar in hn h au bet de NoJerlaudaohe gedel g enden bubbtn voorwaarden gestcH welke aei aiaiivaard koradoa woiUeu De prg en va f 12i O welke zg voor raelkkofitn Viw geJit wair © 1 tö hoog Zgn dn ortdftrbaodaingin a g brokeni vroeig n wij den mliu 4er Ik hoop van olaL ant KffdUw hij Mu ar Nederland zal de sta oko ea du r der moe fta betaJen daar de haarua anitt 25 pU zijn rer oo gd Neldara d woaton retugfeld niet dat mtn ons van alle k an ten a enkool vraaigl Zwitserlamd Fnan krijk Zwelen wlUen e hebben ea d ir deze landen ooa sekere gi d G ren aanhiije don hebben wïj sleohts de mooite y n de keus Aan den aoderen kftiit hoanii t i i r ook aog oncsti mlfl vooral va i sli aire 1 fdbrikojifen ifie er maar niet la alagtvi Ie Mbak te kl ljgen welkt Vg ffiruImLn tgd geleden getocht hobbi n eo waarvoor NerWtaiud don iilrvoar ni t taeetaat HH hoogtij der Na K auen Is t led van LmbuirgB blo UH Vadarland getrouwen Blijf ik lot m dea Joit En is PftttAt haaJdft di re nl=i aan van hi t 7eouwficli Vlaamsche vo ksI ed va A Lyson an dEo tot Hoatenlsae Van Iïnlf t tot aan Cadzaml Dat 1 ons el en landje Maar deel van Nodertamd Ontoerakaolwar rerUaard M meldt ooa uil AlkmioaK dat Neelge S uit t Zand die wemens t vergiftigeu van a famiUaledau oeulge maanden gieie d u naar bet ilmis van Bewanngi werd u ver gebracht zich voof deoe misdaden uuvt zal heihben te Vtvaniwoordeai Dr Nooxduyia de aangit weaen deakun dige beeji n 1 een rappOrt uljtgieibraiciit hg aan do Keobtbanik vetT SOiekt olsjAgm otoerukenitaarbeid do opeiubare terecbtoltiing te übld wéoaa haar tiiel oaoir verwgzen De passen v n het orJet ooait U Jribuoe nteidt De passen die door Wijnkoop zijn onderteekend boudoa het vorstOek in ano buifamUwdiwhe par tijgenooteu om dea how van den pae allPo raogelijJanH eteun te verleen op ZIJU UioU naar zijn land Hu iandl De ze paasen zijn afgegeven oau alle Kus nm zooder omdorecheid ffiJTÜoxip onder teekiwte zei aJ vv orzitter vwi hetffovjet oomit voor Ruseieohe krijgi a vangiraim m Ntadcs toiMl WQnkoop weird met d6 zorg voor deze mcOsaheQ in zooveirre dat In 7IJU veratogfia ligit door de Kiuwitfohe regiering beiaet 3 0 000 Ëngelafchen no hondttrdduJzaDd giedeiiHi illHecrden vau bet Kngcjsohe beaottm pifeKlBr op den LlrJöar Itgnoever milkin oV € Lohitli Hot terdam worden g ropatrfeerd Het ver voer zal bimteo eokWe dagen drai aan vang aemeo Tt Noordwijkcrbont Is gMermdddag aan g houdeo eo iu verzekentu Ixtwarljjlli ge steju de baer v N de directear van het diftnibulloburetvi De boeken niofim In wanorde zgu Tkvr MLmv Ie Jonge vcrle ode mh Zfwitt fliïho hare medewerk ng aan döBe utt vöpiring nwt haar v rwch tiende lliiedr a wiko zij ten gehooie brncht had 7i bl zonder voel loces Me t de Ma iwtTieeohBr fita ir zorod ook dn Koa MilltaliPo Kftpel voor de b gi l hni der koonmmmew Thee per pootpakket Het büjki one schrijlt d N U Ol dal de mogelijiibeid bestaat uit imgialond jier postpaikJoet veirbTUlk en dorgiedijke betrekten zonder N O 1 arUkeicn coa eot De wa lrde van den ioboud mag 1 bO luut to boven gaan Op daao wgae vtordt thans o a reeds hee op zgu hoognt 10 pond uit LngeJand omvmeta Venlnnken Bg de fanuUe te tidheeimdn m giMeren btrioiit ouBmogen dolt kapiueün UoogjiTuwiu eu zgn jongere broeder ia de Noomkte teiigiRVoJg van het zinkei Mureto vtadionken Sehoat bQ naclit Hoean t Ta nÖMVïnhago U in d rn midiriiom van 5 jair de gep Sohout bij Nao tltat lair vroeger elief der affd pn iopietl aan het iopartcmcnt van Mama I P IToHana ovorl den De AmstenUmidie hoogleeraarsbeooeming bonogeu tijd jjele iu stalde e aiaiiitul Iferftrta ea leepariiflsm in de N durfAud AOii Laai eo lotft rt O i a Ouid rz ekin ua r c niiVinMig van buu vat anoo en jan 1 finde do hofjtftleawtorslbeuMHjmiing aan d Vm tteirdtilUJbMaio ü nivöTSijtlt De uiiilkoutót van de o enquête is bala ug rgk Qtiiioeg oia de aaudajtbt te trieOiikeu vaji iioa liAad d er OrtuaL ene AnSkrerÜac Ui OJid Tioei UetJt ten eer b ti ektula om diul bijnt alLo pqtsoutu dt lUAMOuiUeq tti riiuinitn docouun zgir bg hu t miiid 1 bibiu en g mC ia diaial oaüirwg ti rwgt ul dt vra onJgditn gwn n iima zgn joomJ u due en actio iR gu otrU 00i eeO IwpdoJd p rsoon Ddjari nboVen w Bi Ook guVüWHtijiJ iiö a r heb ooxd el i h n di ivLli mot advKS en aaubiveèiug van d faioiltieit voreeoigtn kundtii auooM uJt dit aUrod ovartu gegid big kt t oe veradnaaaand lu faouibLdt taint ftel hei i dOi ou ouk tot splLöiiig gjotmcliidetrd sa a wtt laa NecjiUuui oi aoodeakiöligk oi Wt nadhtlgii a hüten tiarwijl sleoUia 2 deze omSoodg voiidrtjn maaade door batar gestie can dddstot dui A U vikn Ilamtt kon leohCH 2 kinnico op zich vtnemgtn als lUNaijItMirUiar iu de baaiweteisclLap 1 als boo tetraar in de Ned Lo ttrku de In i voor n gi oombineenien ztitel bta orerg rooie nwoJdqrtieid verklaarde atii voor dr Jni vaal CJmiiei en ipi ah liooglo paar la taalweteüHOliap voor dr J Pnneen J Lzn S4 lis hooglecnaar ta da letter kunde BiJ met splitsing Verkrea ® tir J Ppïn en J Lan 12 dr J van Qttim kMi II stommjn Dr A Veirwoy wlenw lietot mirtg door eed groot Botital kusatinaaiDj inderiijd Verd flaad iae rd nK t van de vakmeoscben ali olit zee ttemnhn verk rgg o De ondertaekenaar van het adm nlvl soeren nu den Raad van Amafcidem de vertonide aplUsteg te be d Ittn tn va tigwn n het bijtend t zjn a ndactht op dr Jac van Glnnekt en ÓT FWna n J Lzn geleerden wint We na baippelijlb pnwïaw liUJkena de genoemde getoSlati dooT een Vdojei knu van vakgi oootaii z6d hoog gewaardeerd orden dni dea hen de aangewezen opU4tle a jöac hunne hs ooileigaa adbtan vou zga sohip Belajigen der waachay verheid i u NiiXonaie iiauzev tkbouiii van WoKuh lu diiaitr ixlen bkeli een ojmmi e b uPeJii4 büstjiuoide uit de Ijecr ju A b i ivdoukd te Aiii stMrdam P van der Pol t Coi da uil ivauorbiMik ie ilaariom de bg i e Kgkiinoleojbiupettu de b langt i Utr w acti 11 j verlieW aul bepleiteai Door bet s gezakt LIj dto Lajumebrua nabg Lefcieo fa türa ond de 21iftri ialanteriet O gis uit ver DinHdag udÜng bod aildkr i eu Iiardrg d rii plaftlfl ufl gy olfffv in door do Bos koopsche 1 fscJub ea opgeluisterd door de Harnwnio fcjgoedsioT Het aancaa deelffusmers bedroeg 42 Er werd gieri dieo voor be boeftüg gjeadiriiea Da le pnja een i ken bemevoft een kistje ijpirea verwierf J van ffgk 2e prijs een hcctoUter aardaippeloft Alphennar Si prlj e i de keu J Oofltrum MOORDRECHT Onze toren Is vowiien van em uliouw uutrwerk dat elk kwani r slaat en op de vier wijizorpiaien met uur au imuuutiwg zer den tyd Zware brand ui een gerecbtagebouw Ill h C rtxja igL oiw tj Le uwftiden tfUiJioixn oen iwafc braud uitgtbrOkwu iJw uriand oiidtfjo rd Ji1 Deal iU r üameiO vtaadt t onJi rgu van hr t g iv ohts eoiMiWctlda 1 de cli mode aan de g heeJe bjVtfivieude P a De Aoldtr van x i iroi tigicd odfe bu Vb 1 do veRiitiult vaifte vlam d oedl deai de ilti vuur ZLtti mode mi de b d aoubijst msieiid op ganj üa couoauiadtw De briadwoer was m t h 1 wat matera 1 d wüi rleidingi paëtt zij bt vi ur aoia 11 dec beginne echter met wiinig auooa Lattj toea de iga ui brokken nanr bd imim was geplat krt cn de bJ aidw eumkUiUtn ruimer boian eu kood Q btivur ijKMiWlD g Bn Htt prach Paleis bot modifite dtr opeiibttJ bouveo van Leeawardto i zotr getfohoitdeu Bynn de go eé ooi n Jiude aan Jiet voortröait is vi mittd VÜegongeiuk Lttn vliegtuig bemand m t iiiiUnauit tt i iaa luiieu ant Van den Abede is door op kNWaonlen mist isitruuduagi vt lw Baad ea wM geiioi dl auikt in de buurt van L ren te la aden Hek vliegtuig is bosoliadi de Üovtten den baifwaiuen eetiigk v woudin tL Commissie van Adviea voor ZuiveU aangelegenheden De miuiisttv van Lundl Ouw boft mtin gAiig van 1 b obrmui UU e u oom i si vuai advies voor zuJ 1 uingil g itk l o lui gc ld Daiarin gn btno imd de coiu nis aajTa gBaeiraai voor do fanilbuuwpr kuüt dr H J Lovink e a OrafVL imj lOt imleo de iispecteuT van btt zm oiw aea dr A J ïwaviug to s j Tavnlige e lüjkH mvoiL wp cfllË iiT G Biel iiikiu tt t Lrvidil liet galeil TKCd b t lnupBlid van den ieoiiiüoueo NedtriandsoU tt Zuiv b Ud O lloitsonn te s dravenbagt m da voor z rtt vaai de Vertonl Jn f vin nivtllabri kaï ten lu NöderlaM J f Hibniati bn tk De comm s iie he t tot taak den m 11 ter van Landbouw m ziuv ajiii ekg btdin ia üifo nilmHtcn zin foor te IithtiO en lujialragelen op ïUiivtl Uud voo ie Ik ividon Do oommimie houdt zlca ttr u to fciiin vjMn haro taak lm gtre ld op de hooctt van d D gan van zam aan de Kjka kiaaion L wulkfl lm Vtrbaaid tapt de l 7a paling de oontróle op de Do voorzitter öa ntft dlensi matntigi g k led n der oonunwsio zgn levo gd bi voonenbocloede kantoren i za te nenKii van aile óeeoheidea de lir oties ui de kantoren zgn Hüehoudcn aille gevraagde 1 1 Uchtlngen te verwtrekkfn De oommhslfi homlt zoov et mogjeiijx aan ra fcys met orsauTeati e op zulveligWfcd en met personen welke bg h t miTolbidnjf of bij den zuive lbandil betrokkeo zgn De zoM der oommissio Is te f Qi ven aTAOSNOWWS CJOODA 7 Febraari 191Ö S U A P Kandidaten voor den Gemeenterand Naar de Roode Wekik neldt 18 longiste bestuujwvergfldwing der voI 5eaKl gfrosiijst pimeente in de b D A P afd Un de voii oandldaten voor raedsverldezingieo opgemaaikt 1 V Sanders 2 F L 3 P d Heue 4 J van dar B Sterk 6 C Otwm uhua de Jong 8 J V Oudshoorn var Stwjn Dt nameu na ao 5 aijn in alfal etlacbe volgorde gopiaatet Deze groeiget kan tot r febti door do leden W worden aangevuid Uit het bovetiataaade J Le eber Spelt 6 A Q J H Bg do rmgrgderij voor paren vleten dt prgzen t a de J wo de dames D Hij wveld le prijs I Verboai Se prgs HgneveU 8e prijs eo de heerm M Ver duin le prgs C Poot 2 v jwtja en J lober 3e prg 0 lot groot geuoegm van velen zaA na em tijd van twee Jaar Zaterdag voor be eerst weer gaaadw branden De oar bid wopdt w va p Jjde gezet OVDnrAXKR Voor de earnte maal is door oeu naivToirderIng toegppajït voor BOD In den Hoofdal Onisiag wetke bi 1918 te laag warden geraamd üed Staten hebbifi het kohier ad 8203 70 goed pokaurdv STOEWUK Va uUalag van de gibtereu geiwuden banWjdBnj uitgeecWeveo door di IJsclub aiolwgk is als Toigt prije fÖO H I Nl uwland d nHa 2e priJB f 80 Joh Bak te B tawwoude 3o prijs f U J V d WieJ te f ottertfaun Het geheel wofpd opgeluisterd door muz k van da Jïarmooie aihier 1 door t muz Bkvereeolgfaig te Barkenwoude Erwa veei pubtiek en bet ija hietd siohutlFtekeod TWl DE a deetiog Vorgladaniig van b Februari Mr D o o k Hl wftrtoiitwerp tot wettebjke vofKv ning naar aanleiding van de msfeUmgvaa eea mmlflleiTe van Onhrwg Kuaiöten fffttfUüwhappen on van hr mlnltfei W Arbead wftftl z h sl aiangenomaa Lan dt ou bej rootliöff Do hoer Duyraaer van lwl r Iron mm op k uihl i e maiUhaglfl t Rien b nftviftschenj en op msnWfBskf in hjt btlaing vin de zo twati rvfrscbeïU D her van BereateynJ VJd drojüg aa n op miaitrtgeU i in he bHaofï van de zul nv sneherg Df iv Visser vanlJzendoora v I vmiigiJtt de aaiulaclilt vïWk rien mlniflter op Ie bjnnfta l aurfiorj De Minister van Landbouw o hoftr Van IJsseistevn zMf de Te nf r Imh wenHWheo In ernsllre ov rwe tngl vl a nemen i lxi roo lag werd daani z h st genomen Goederenverkeer me ba bultenBandi Db Minlsfler van F Inanol ïi hear do Vries nam het amendMoent fff van do heer van BareWeyn irtaatiocr garanlie voor de Nederlani obe Bnnk oM kan big ken het geen ona reeds t r ooro kwam dat de heer E van dtr fftarf Uet vroegwe D A P Ud niet in aMnoerkfaig weooobt la komen BINNBNLANa Inroer uit de Veraenigde Staten Ittuter mcjdt uit WV slh n ton De Wax Trade Booni maalct be ood dat Noonve Q Zwoden Deiu ma o en Ne ilnriuid vergiinaïag z lUen krljg u om Vir hoogds Iioeveelhoden tevcaiabthoertao to voeren met sbrikte Inmthtnem ng tan de tt aarlK rgon ittgien wedemiCvotr naar vtjêai lelijke landen kRaad Us wedstrtideq op Stohr keralula De IJaclub te StoJwtficewiIuis wieert zich byaonder Vau dag t yt dav organiseert ze wedstrijden en ae weet daaom de noodige rarutie te bren g €n Wenden vnnmadd de jcngwa verM met een wedstrijd in turfrapen morgen kunnen de paren hun hart optoleo met rjngrjjden Haar Dinsdag wordt bet en groote dag als bet weer teammate medewerkt Op de goed onderhouden bfuji 2ai dan een haninjder plaats bebben om groote geldprijzen waarvan te T rwnchton dat vele be Kk wr j i uit het Noonfen danrann suL lan mededuwen Afscharring Tan kemüi Nnor aanteiding van ttet op de agenda voor de bedsnnToodi te hou den naadsslttii f vermelde punt voopat l van den beer MutKw k M afachaiftng v n de kermbT fierrnelden w dnt b de behandeitog vnn dt batnftoDd tatoonatcnptont tw de fe Vlekt7pbiu Hit aantaj gevailieu vao vlltiktypihus to Itoteplam waa gifltöravond göefc e tit 9 De pfliHëalan zgu gedeelielljk uit die zla keuliuizon luvar het nieuw mgieiicii te iuilp ziftkenlmiH in de H i k fiM r ï P niat tm Otverallen aan de Henbnig Gi pavond heeft mt de arti letlft ar oi tiii g ai aan de Hembrug ain ncMÜ oi g on geval pLaats gehad Eeu d r ge ieso daten van de spoorwagoompagn hield iob m aflaop van dan dk aa oliede met aolil t n vermoedelijk op houdulz ea E n ko gei luj aohoot mi a KB In de plaats van d a hoer P Doy r san iwlen op diens verswitk met Ingang vmi 1 dezer oad T dhaktx tulging onr d aan den landa bowtren dMi i eervol ont Hlag U virrlrend als oh l aii h t biraiu Nijverhojd dtr aWe Un Crtsiï akt i vn het departement va landbouw U h luoemd de her Knappert tot diif T r tOiis c ef lao liet bureau VoQ svoedingi d arztlfde afdi Ifng In da fanode van vootfylttcr Van Üen Beroepuraad voor d irffsliru van dj k er orS op Is de hear Do er opffavtrif door mr Dubois éhet van het harom Ai mpene Zaken van de ailnpHof Gd WBltm terwijl zijn ftiAOtle ran Fe atel4ke betooging ra Nederianda SCHEHPy AA RTBERICHTEN In hflt G bouw voor K inf m en Wiafen sohiappen in den Haa i we fd i raTand de fmw ffhjke btrtoogSng ven N dnanda eenheid gebonden wolk bettoOi lng door de JCHinlnklilke familie weid bijfuroord Het Oaboiiw was goJiad b zii n4an h len zkh mot oranje en nationale Icten wn getooid Al dadelijk bij dea a ntai focn de Koninklijke Familie met groot gevoltp In haar loge vwichean jabtlde he ui di door de zaal en aanda weid bot WIpO Onze retToornenüig Der NedArlondMdiA mntotriankboob Pen Ireoht wordt deze week van New Yo fc tt Rottenlam verwaclt met et n tadi g ka toef ptatoÜo Dozp oÜ M gierarStoCTBrd an zal di7 ot tot maryailr nmn woid n verwftrict gei hij soboot met scherpe patronen tawom terocdit in het lUftgaeljn vaai damiümüeuiHafd eiiug waar de weidman MarM uK Zaandam sohrijCwerk vtrHaitte Dere rd aan h k J t Woensdag bteU de een wedstrijd op nmunea Er mven 12 daelDenieTB D Ie prijs 125werd behanU door J B fc 2e pr 10T Bank beldan l B fk iwpuda Ijeolub te korts t BeiarMhe bam voor T e vaart op W ln lK heropend Het nieuw gebouwde paMvfter sehip tuyraiwit rin d n Kon V Uï IMl Ve eD dtMeo l Dfe4wKt t o t row UtjttA aHm wat het u tidi irndi vMizlju wUipcti dia ovarffüiilovMi nn nweteaof utL n MÜijk kuofteu Ttreui van aotoMiigo in itet twiJI la 9MiiK al mn tks ko0 vu bol heniiBt wa jcil zliu UtMtenkuKi mout hiigiatand siju tfrhaffe kooyvaAid weer opbouweu zoo spuuiUs oU üu lUMr wo DUITSCULAMR i lH NaiiduaU Vergadorjlns tf vopeud OiHt i ia lu Uuu iiiouw6urg Lu Wu umr Uu NatioiM W V t3irg ulenii bij enge koiiitiu UtxL Uic btf waw oaluurlijk wbuup vol Zeer tsbxk vertexiuwooirtUgd was de tmittuiacicteobe pen w Arotuiw vttle £ 4 guitctieu 1 Aiiierikaaua Lr wareu ooL tM il it Uaotii maar tie iraoACJie bUir 4kn iiebUsi ri ilK mHibralu eu hagltiJUihii erUign V 0OPikefw liet üicfUer la zeer aiuaakvol vunAent lui loouei ut op e i wuoUJkl door Uocmeu de galwvXt zaal w nimw g ierld hr waa ouo opgewekt gcgoua iB db zaaj cu la liet pakket waar wen Vifov t euptC Hi wm JL uitech parlouif t 40 lUUleri iM ooiseoiMk der opautug JKr la aeu feeM Jljke steuisniiF over de K al De rageeiing mat liaar aaobaug Ttu iat op bei tooueol auu etauge groep ftU lilAUxnlscli BubUdwij L earieg iuovtr treedt dgeoLi k M parleiueuA ia JieCpar ket ulteiJli P dlQo oohtergrond temeer mi Oüu grooi giedeeite ervau ondier de ver ov riuuie ende logw aoimil gaat l aijdelijk iuuu J ert h eti woordk Hij Bpmk giednigeai enuHlg utaar zoudw tuhrta tooht o pai oe Het 10 geea beslist eooialtaÜaclie dodi wei em beeilst demo orottBotte partyffode die vau het be ef oea tsterke onruM bij de oooservatfeveu wekt iObOrt tK iml loitf hati veelzeg eodo Uaioüir o HCereo n begroet djao d vfOuwflD in de naÜooAle vtargaéxUig Vtmni z i hU o a Ue vooriooplgie regiearlhg lieeA liaarniaa daat aan de revolutto te dnukea m zal bet Om in handea der tmtioaaiB ver pe iTOg eoiiiigi begr yi u duoe oaUouale Vfrgtuieriur Ijet Itoogpu eo eonlge gmng iu lAulWulilaud Mint aUe konlaigeu ea vor taa van Ciodis lade in tiei voor altijd todwo lL V6ta cUge byval kok geiteen feriwp rocMa afwacdbiknl De natSoiutle vergadering heelt eeaxgcoo k wpubllkokificJMJ meenferhaid M lAütifoiw voAfc vrij ea blyft vrg eo re geert in do toükomet zlol zelf ÏIU boUUm den oorlot m kxt Dit teU ia gpua gevolig van de rövolutt llci wa de koiierlgke regeerlog vaa prins M x vatt liaden die dieu wdpeoeflliataad itiAeidde die oui wuerloos losaku Nu iiiot ItueoTizakikeii ouzer boodgeoootou m wegeaa deu icftiite eu ea uooaüiiilsulieui toetitamd kou ukt anuler LHi revoiuLic wijsi de v rauitwoord iijk tkL ui voor do uiwde ei waartn d ver Juserde poillUek van bet oud geoag eu du lioUtaslniUige overuiocd diT imUu rlatvn bet voik hobbeu pedoinpüld 2m i ovetumu aansprakelijk voor ons erufitig leefuüotil gebrek Maar niet a Ue n oniS ook 00 tt giQualaiuditTs hundi de oor log Bohxikkoijk iiilgeput tk bot ge ooi van afgli3aiuub éd bij omt Degtuatandert versprddt idi de oxploiut Üt gedacSi e in bet vrudieewerk Dose da dec vaiDi wraok uobt 1 geweldl IoIüloq onj aoiwirpMo proteBt uiit vati alle kan uxt lueteoiiulngO VeiVeèekw uut hie4 Ujcku dier masua luaakt da aehuldkiweetüo bijuai aeooicUgwi Itulrpk Nocbtaoi ia bet Dulteobe voUc b loteo Z U allen Uiir verantwoonltng te roepen ttier opzettelijke si huld ol ta g b id kan worden bewtezeo Wiaarom bebbea naar hun t4gea getui gentp once tegoUBtondeira tpevochleay Om h t keoiuaianie te vt rbrij zelen Het beetaat niet meer Uet ia voor gloed vaa de basfl Ze bebbea gevoditen om h t mill tarleme de vorniicleu bU Ugi aan sober veu fiu z l nooét u eer herrij soa De wap ai0Üiabuuie ocrwaMrdaa wKrea tot du tou evenwel ongiaboord ihwd Ze werdlen bovendien onbaimhartig toegepast Wy waarMhuwen de tegieapartg 00 niet tot het u turate te dryveo Gelgk geuaraal WlnAerfeldl Ikou de Duliaobe regearsi ucb w l ewfi gedwong zien van v rdareu e dewerkAng aan da vreda ooÓQï ha dollngeu al k xlen B deo teiseufittaader den heelen Wl der veratotwoordekljkiheid voor de her vonntnff van de werdd toe te MtkuiveD Hen steile 000 niet vóór de noodlottige kei £ tumohcn vmbaufferea m a an aad Ook ffootaliaUecaie volker geermgl a Juist di ce moet daaraan voachoudKm liever opi uw oacbeiing dao ooteeringi leveodtge bijval In h 4 vtartrou wen op de begm selen van proal ant Wlll oo heeft DuAsoh buid de wapenen neergelegd Het beele Dü taohe volk vTaagt niet beter dan iret gelijke reohlen den volkenbond te Kun Der Unn iitreden m slofti daar door vlijt et flinWiatd oUer achtln to verwerven aUpemeette ln 4eintnlng Dultaohlaod kan de wereld m van nel nat iljoi WIJ L de Vrle Uu ta Stol 3e prij tawUk KUNST WUlMM Mengelberg f lo l trtjcbt u iu den oaddom Wn£NaClUPP£LlJIL NUeUWfl Kfiui vorst UI het land van wetenscbap UiiUur Ui vKle kiei H K viUiM e iii u tl Il Ui t omi ilatjd uuiU iuiuount eu be ua 1 ta ook Ut I jfaittB prUOkiot dr t ui ml lunch lUit zgn vixtaw lijd is Uut iLianv II vuu ueu ourk wouiiue i4J k L ± t aoat waur hij mmÜ gj nüei aan i j a M tuaHouip lij e Htud tu g de iiiij MT ffi Liiur uaa u a vldaiu du en tfsUtAfdj a 1 UT h m wauii eu gi oi w n wo d i OM uua vau buioa uun lU bijna eü e n L Htaup u oii u deu iteu Maart ItiSb te bteru K rj 11 vlorivlü boaoch iftj btt giuiua suun te HolOiWHtte t n laa de Mv vsi t i viui Jmu aiüpjuia t Oond gsn v Mc lig pnhüovoarue ot itoecit luj zcizul de iuiKi iuldU t t tl ilt fiH t veiTsooiufeu en so rtef op li t ttffau eeftg 1 roüOfi eau w rit van iwac iiad B üVer oiuiiu dat roeds zeer te aauj i iK troK ileuits kOrt i hy aU dooent v rti0idcO vi uBtjt aaa de uu Viirflitieit e Butu 1 J rfirun daar den Ü rUi van tv urg uotta keiiutn wi Drf bo Jnsar S Uj wttd i ij lwikr bi iuug bevit o m ajuitdu utet iiii g U ze op tui wjdde iioh 4 1 aan dn wM n rtUldp Up bljtka elk wet aiMllka4Vi lijk gebied tuuiide Mj zica e n mtHu ter Over pbiLo 4 p iio i iu if hij 17 werden ovir gfjds dl ast in hygiene 3 ov gjMknkuiiunai aïJkiTu oiulurwerpan 23 ter ij 1 bij me r lui W iaroi werkte aan tén Work van J diei 4ei ovtT Uie Urduung dit Nat r and dut L eU a der Cukur i ut werk verdeeid in z nlfd elogpn Mitaadeit nclUereuuvolgena koanio O pJil k Mupai gü lstLuus unluo ioo ei b sciiAv rnxei cjiiiedüais po jtek Uureele we utdUK tappeoi bj éü soiasia igonessk unde lugiuuoeaio tMikiiien au bosukouvti 0an l e Zcltsclirifi fur Lrüeifiung uni Lot r nclit 1902 No 1 2 ea 3 noent h in üem ULLiu die mder onvrede lekie gaonkiiu OiuiAardl tA runden le verbannen n oe rveiiCe midu Ïi aan to ge en om een nwti jescW ig taurzame gcaoudlh ld van Uotiatim o ziel ware paitosoplik o eot t n è Mtienst O verkrggen Zijn wer m werdea alle In het Duit Oh giMohpoVuo tooh v le virtankl m hef 1 or LiL eiwch üpwinscli I talioaanrb tittinh NeKlivrUadsth 1 oolsch rvimiti ei Ittia l ez g ile rda ve stlKdt lih na zgne vl n lii fMirst bp öcUevi uiïin en d anin te Mimdörber waar idj m zija nvmw kt f ann t Hrab 4a n wodiog zijn tni Vic nfoet uumtvi Daar werkte tiij strole door 0 duik t veini4 HM3d f miMktnniag eab hi td zgu gees raidit opg yrei htid eu il TCmit motii tot uin hi t ui ide gn rooWe snurt w iH M gimi zgaer blhlt bee v u 2 O O k 1 n lu te Ln 1 onj e moe t aoluterfcig vol lij wari nu g cnoi 7A kt In ptaat van w iK itfcliappe gW afieoWs i opulain V rk a ie Holirijvm ets ww hij oo iarue dii W Ik KoHiagiu dtT Btlgkn lisd i aa biiüMiifjiw iiie zeildzame boeKeivi rsaimtti g onh r hare btHO itnnuhg gjniotaan t e nl u u k uuUm gf loden werü bij verblij i m 1 1 to bonilt dit adlioewel zijn Iniisraaid vtr aiuLd wsN gu lnlilioth k whm btwaard gK iip vea llehi hij h rt de Vm igl niet ma iMW u simken ij 11 bib i h k teTtig t TAV oor iwi o j tron k r eg 1 IJ dn er stMi Itiht ii aitvnvaj di zich 1 d i s I Lorluuude hoewel bi z ier Mnnge mate Hlloohtu tl lagea voor zijn dood 111 e t le ImumI dw sooveel i a I g wroo I en n ï oovrt J te sairijveu hmt de p n na rli fgtn om haur 1 oit ne r vp te neeu l Kihi i hgin da eu motst hg liet Ix d tvoirhn at uir zgn kr I t n aam n aluht ia ir nl o 1 t brunn i4l ep bij VusrtK On 1 T eemgo smart Lii MABKTBBBIGUIBN Loüf TuindsMTw nda en tnstrakin üouda 1 iiibnusri 1 t Gpoaie S8vw ooi t 7 J J öoar ooi f 1 JU 4 J0 por IOJ thaltittuQ 10 ÜO p r ItX K ü i r t f 1 jO er l J wuku tk iIwj 12 p r 100 b ft INZE OKAABLOtZE UBIST De rede van Ebert BLRLIJN 1 J riiari Voor dat Eborl tr op geweoso bad dut het met de kolïlngun bij Owia giBuado vuorgueJI uit i zei lig zoodra iiet zedfbostasiuuiAg e lit dt n Dmtaobew vtiaakord is keert de rt geuring turug op d u vrog der weüdg baid blooiits iimgis dtai l reedm Meg der por teniuniHbersadBlaglnB en baduitea tatou ziot ds ooafwe wU are v randorltigcn up hÈXjieiem aod al gebied voorwaart brejigtA zonder bet rgk eu zgn bandet tup gronde te ricÉitaa Zoo aeker aiadeae vergadering een groots ntpubUkcinsiuha hteerdetbeid heeA zoo zeker zgn dn oude Cioddelljke vnorreobten op aij euA Uet Dultsohe voik la vrij blijlt vrij en rageert in de heaie toekomst zioluelf Deee vrgheid le de eenige troont die betDuUacbe voik H l ven is HU wees er veider op dat het doel der vijanden de vernleli i van het ml lltarlama vopcomen Is bereikt £ wapenaÜlatandsiroarwaardHa zijn eohter totdu vei buLtengawooo hard n tnnedougMtooe doorgevoerd De Ejcns werd zonder meer als Fmnaoh g U d bebaud kl de door on uitgeMhreven verkttqdngfea voor da Na ltooale V t c aiii aijn wedwfMAto uU Jk Terbladecd to het land gedseven n p besiag ffsitwik Uet besutta iinkar i ijn bied wtvd van bet ovcri p Dnkfihland algüsiotdu Onsa dUKOOO krUfiCBvaij MMa wucdeu nog atijd vMtgubouden en lot dwaDgnrbeld vwpOaht üieruk aiireak geen gDeat van wgaoanJIJkhsétl L ATBTfi BJËRlOnrUN ayartMlatlMès oaUngen in Hunbiug U£ ui lJ I l uoi ü Undnuks dii uv nMDUAaiUBi ttuMOuan de uuun Jibn n iv t vi MvunM tMUWk t ru44er i ibk iuUkgi j u ucneiutrb ae v p ea z Jii tU iiiiv reu i lUuu DjuJerottg uooi cgo an ISK prolm innat van litunbuig nu iMrxien 11 dt t iP k iallv IMl St l auli dil vmi a i wnt lutoi e arooknn da wsy iieii M i ibiwCe ligeu jMU avundbMuita m zg lut waliiua au net tlOulUikvard üit uargoTAaoni beoetm n t ivikMibain n utukMi u K LpdOvoornk a in b i UnKhs uoti MU ot aifutilitda t ai u Op iiadtr de iLiztiruea om dt trocpau t nat viaptnieu tAM li o p iu4rtna ni n er a lüuu BaniMWaU out aiOu d Ar vandauaftr u de iL uorue a ttw c Lauuinuni Bees lar e iatibm Da mtfMnt u Atnaèt ASit i 4 ii s I i u r VD uitoudar Z M aajd rza van u o t Jokin t ut Aueo i iMoa ulh ewt n d e n da orjiur tM juj iM aa n U jwvjuu eu uaar een 9 h nm 1m Jt Vrkigaia Hr T IMm to Ben B ivN lu as oukA iiii itl f v jinJfcaaji ug j i ed t ue rj lUt Al L nduO 1 l H VoJl eu Voi irwUuOji WuAkHlt pt 4 e goitMUit AlJurt inthuas vnnda et Muudxl Vuur a Dal awue s a xU fUt M viMipudWou u ni t us i JÊkBJtlA u M da de sjoiXs an dor dn orOft vete Lktoion osoimu te uotr ur n doo i u i zj tifi nirgUe trokMen voor eeu iiak van Nirlgtche i en EB lBch tpek Da iwrate bbcbog ap groot UULOOO KJO beden per hm Kunairoom van Leaden to Amsterdam t H t varkeac of r den Moard k karstoU U t ti asg van hedenochtend 6 uur is ds apoorvegbruc ov r den Moardipt waer ftu bmi bantakl en hMf b de trainaoJnop Tolgeu de gerwens dl ist i l Uo plant Duttseba stoopbooten tanig II t II uMwitiod ji ADbWi rp u n Ut dut ie p UiT o i i i WfiUi llidr iMCnulitrs uiar ilo laid tlj i gMJÏdea lofit de wup tuH iMUiiii ri Js Aul n Wis vv kt 4 H p i ooii le H aiawt4it tl SiB niuie ik p IM r Vntw irptui WOrdan IBIU gttbtwiht Dsids Jnnrbaara I ii igdt jkn vouretur vau den UnJS k TJ l Jhr Ka a da B milMHMk mA np i lebr de derde N leri dsaha jMff im ut li l geljoiw Kvoi in LlnAt opvuou N d Op ra lu do bediuo Beboudi vargeitiil Ym auuduelhoudem van de N V Nwkctowlsch Opura iie lt de directeur de btt Koojuuan een rede ahouden waaifa bij uuiNnmecta dat waar de Opem dU Jav im iMu aanzieolljk verlies btftisvwkt zi zond uiteldle van Rijk m Onwenteu luet kan doorgMn hAm bealult wait hedoonddday im niet gevaileo Il Haarkm U eeit evaj nn rtefekiakta geoon rtate d btj ew dw petWMMK ae m ol Hervaitle war m Telegrafisch Weerberiekt VMiKe kX krochtlig Uier Mm NwrIouMilJIie tot nuonlsUJl wUid lu t Uwolki droog WMr mtitg voim CwM m Ckwobdi De BURCEMKESTBB kr fmMiO GOUDA toMift tv tlgnmm kmnlj dat i uwstroktMi d bMdukldat nu dn HJnteM TUI Luidbouw NifTarluU mndel rm 28 Au iwtu 1 18 No 24600 dat iMn dMrUniU vaa clioeoUdareap meer nl pburi Iwbben all aof tiU d winjcelioni aaawealfe raapM g éi mmil dMT het hmmmUkMmbttrilt rrtl motw n den mrkoeM Geuda 7 FabniM lil IJsclub STOIWIJKERSIUIS t i co weder dtamada DiNSDAQ n pannuARi roor op im K rto Saan Prynn f t2S 1 10 2S f 10 Augiftt I nar Café Chrlituucn lahtfcld 50 CMt TotgugtprUi 40 cmt W