Goudsche Courant, woensdag 12 februari 1919

acu adnder oirbare prakujken te hetAien scl iildlg j niankt ËMdge peraoneo werden aangetroffen die met aan het pe kaddeu deelgeooluen dooh uit nieuwiviengMd aanweolg wareaii Nog ia tegen den hoiolhaudier prooesverbaai gemaakt wegene een geval ran miahaudiaang ten zoo ffo l la geheel tot het vn eden bahoort om de eenvoudige redenm oat xU hun waren niet meer aan do grenzw kunnen kw t raken en men zonder pas n et in België toegelaten wordt breidt ikh echter de sinokkeUry dooi da Belgen hoe lanffor hoe meer ujt Elkan dag komen er u t de langs de grena liggende dorpen talrijke groepen bewonen vooral naar Maastricht en koopen wat z maar krijgen kunnen tot alle mogelijke prezen Vooral splriMaliKn zelfa moutw n en splntiw uit brandew n m groole hosveelhedan i jn van hun ga duig tabak aigaren en igarettea al lerlea souii van speceryan koffie chocola de manufaoturan en ondi gDcd Geen dag gaat er voorbU of door de politie worden grootb hoeveelheden van die waren Iu bo ag genomoi Niet alteen dat onze eigen toch al Je geringe voorraad daardoor vernuodert doch ook doordat de Bolgen meer betalen houden zl j de prezen duur Een afdoend middel om die smokkelarfj te fnuiken zon zijn dat rennum als wif zonder pas In Belgid worden toegelaten men de Belgen Belette zonder pas naar Nederland te komen Nj wordt w l tegen de aangehoudenen ju ocee verbaal opgemaalit maar ledereen begr pt wat daarvan torscht komt U K maal m t den mtroep fa Naar TlMat BBKUJN 18 F br X Ooitadw wapaa stilatasidaoommlaaia Tarttok aeg lat naar Trldst omdat op n taUgnun aan d Tsrt gssiwoordlg ra dar XMent h t aatw ord inkwam dat man h t b gkt dar beraadal gingen nog met vastirt U a kon de DoitBoh commissie zal 40 oren taroma opga raspen wordaa Ta g i g MM B£RU1N 12 F br BramarhanB aa Gaantenitiao warden door d r gi nagi tmepsQ zondar strijd b aet DaarbU wardaa talr oamznuautaB garaagai gauMM Geatolen reralTera L e rocêrobo hi D u Haag heelt bij een bewoner van de ttetadeatraat aldaar cmgoveer 25 revdlver I u toah legormo del met munitie iu beaiagi genomen De rexojvere z n zeer waarsohijnjljk van dïelütaJ alkomotjg Ui Hemtbddag is de SO ar J W D door het ijm onder de HaailuiJ rug ie Haar lem gezakt eu verdronikeo BERLLIN 12 F br De DuitM I t iwhond mat rond 2 mlUioen leden ver zocht aan de Nationale VoigadMmg U Wal mnr hesrbarzning tegm het wlUekeurig ia grtjpsn d dtmststoomieseD n de badnfgingsn teg n de persoonifjke vrybetd ea kat imrni door gewapende soldaten om oabaperkt het noodmwwlig ongestoord vardar wwlun van ila baambtsn ta vanakaraa De AMerikaaa cte eaaaüaala BERUJN 12 Febr De Amerikaanaoha vertegenwoordiger m Spa gaf de Du tseha Wapffiat lstandacommlasi de achrifteltfke verklaHng dat kapitein Grove do l id r du Amerlknaaach l Tan ukUal n coaunl ai m ol a zich politiok gebeel neutraal houden zaI Grove is huitondian aaogswasan om tagen Ik poging der Poolache l d n Tan da IflTeusmiddalen comnuasio om poHtieka daden te doen streng op ta tredm D Bood Gaid BERLIJN IX Febr D Bolsiawlitlseb r g ing vaanllgd ean bevel mt waarbtf alle m Rusland woooMchtJg maanen m t inbegrip vsn vMamdsy ia kat nnda Mgar dkommoatan Typlia BSRJUUN 12 F br D typhus epKlaoois bnidt xlch ttark uü in Fataraborg Moakeu eaSantof Orerredena Üktteravond is dioor een enoltrela vau 3 i3 de 20 jarlge v N nahij do Buiksloot onder Voorburg oveiToden en op alag gedood Gen gevaarlijke De polittti te Loo dumea uam gJMeren eeu vii rt Bl leden vim een g evaerlijke leende die aan den I ijweg In woonwagena huv govaowen Do vorige week stalen uj aan deu Ijeijweg duie varkeiw en aau de Elk en iXOnAoheJaan ook drie Nog op taJ van pHaauwn word ontvreemd wat manr aAnwezd waa Nu hadden zij een jocigB koe uit een atal gehaald en wil dMi die met paard ea wagen vervoeren Omdat kt dn Baagftcbe gevaogiema geeu plaMs wa zijn de dieven op het dorp Lu het arrestanteniakaal opgealotto Ëen der lui wa pas uit de gievaingenua ontslagen waar hij wegena peighigi tot moord een jaar had doorgebeaoht Diatribtttie fraade Te Na4irden heeft de poütio proces verhaal opgemaakt togen een kruidenier die verdacht wordt meermalen de macht gingkaart voor levora tio van suiker TÓÓr de af gifto aan don grossier te Hïlvorsum ta hebben vervalscht door het cijfer 1 van 100 K G te veranderen in een 4 n het woordje één TOJi eén hopderd te veranderen m vier Hat had aandacht getrokkon dat de letrok kene veel meer van hot m Naarden toegewocen ikerrantsoen nze te dan de andere kiuideniew w lk daardoor mscrm len ta kort kwamen om hun klanten té bediffian volgens het anntal bons door hen Ingedarerd Ecu graanhandriaar moet medeplichtig Klja aau dat geknoei Reclame op toeometleven Kaar w Tememcn heeft een bekende sU garanfirma pogi igen gedaan om een reclame geplaatst te krtgan voor op al e looomotieveoi van de S S in ons land De pr js i men daarroor betalen wilde was zoo hoog dat betrokken ambtenaar die nnsTra gen om lecLame maken moet behart gsn de bealisidng niet aandurfde De directie heeft toen uitgemnaict dat op da loeomotaven geen recüuneborden geplaatst mochten worden I AATSTB BEBIOBVKN labraak Hedaonacht to 12 uur is mgebrokaa la het niuniti d ot to Bnda Toen d schUd wacht vorachaaa aloagan da dadars op 4a Halden en leder F R0uter4el gram uit Londen m m F r worden thRns weder vergunningen Heend voor uitvoer uit het Vereenigd Koninkrijk van zeodtn en Oost Indsobe gtloolde Wps huWrti e bewerkt lader naar S uidloavl Nedertamd en ZwltserInnd De gebruÜtfJiike waarborgen tegen weder ultvoer blijven en enw el veroiscftt Daar kal agaiakt Op hat Oagatgaastar kaaaol WJ Wfinnaa dMhsk zlJn gistaraa 8 Jongelui 2 J agaaa en 1 mouija door kat 0 gaaakt E i ioaganas kat wüila m mt LANOBOUW De gewezen kelser Naar aanleiding van het bcrltdtt over de ongestelöieid van den ei kroonprins nwldi men ons dftt zijn ongestekfiield van niet zaer emstfgen aaord Is De vroege TO k izer daarentegen did aanTB akaU k mee groote kalmte over de gebeurtenis s vi d r laaitnte mnanden kon spreken m liilnt thans ten prooi aan een ernstige zrnuwaaadoening F n grooie onrust heeft zich va i hem meester gemaakt die aan 7t ru medlouB zorg tnboezenit laipart ran to SralM vendelde aaWv Patku rr gg aajaar Itlt De NetMriandaok Undbouw kaa l sj k gaoureiKia dan oorlog steeds moet bahel p a met gafeoal reroudarde P tkUs rrogg aaagaaton d imj ort vmn ideuw gajsiaa tasrd voorrad B ondutks all aangeweada pogmgoQ ranaf 1914 taUun is mis uai Waar sp ei al de rogg zondar to paaslng vaa goede l oki oadig d gan r it ha t ooa dÜ T l mvkMd p da enguasuga vtfkoiulmg ooaar TO ds lT o o nn nlng gsÉMd Dlnato aaimiUiag raa aan aoe groet taagalUk ho r alh id v i dalda P tkUB rni g Openbare Kennisgeving BUR EMKESTËR en WETHOl DERS ran GOUDA breiden te algemecai keünis dat mot mg ng van 17 Februar 1919 de Wethouders m verband met eene gew j zigde indeebng dar Seer ane hun zp Auur ten Stadhuize zullen houden op Je benedenverdieping m de kamer onm JdelliJk recht van den laigang geiegtn Gouda den 12 Februan 1919 Burgemeester m Wethouders voorn ULBO J MUS De Secretaris M VAN DER VEUR Da genanud vart4 nwooKUgar dar AIL Mua ST n ca Utsad saktiabolag t to Sraldf d h r M Wi sman to GnmUgm raatigi au ia kat NodarL WkbL de aondaakt p dm ttTg ai dat dit jaar en zoo greet mogaMjka koaroelhedd wordt g Importaai4 tar direoto varvanglBg van ail varvadatda gMtog aiftT rde pvm a Na aanvraag werd uH Svalttf beneht dat toor de beter vredaavooruiUlektaB n aaaasmends dat in hat sanataaflrta aajaar ds w aiii st ldhald madawam TarmoadaM k 600 000 k G aan Nederland kan mmlsn taa STADSNIBUW D a nabonv 1 to Svaldf gsaattetaavd vennoer ierd n hi den hatid l gsbraelit Deze aang wden golag nh kl mo t oansld delluk worden aaogegrepen O h r W heeft dAarom dez g h els paztjj dir et roor 1 maand laten DOtoeron an v rao kt au allen belangstoUendao hun ordara vóór 1 Maart v a hun Luulbouworganioatto of kaa delaar btj ham m to zenden WnmK Vi Februari m9 ComMiea Po t rl eB Onze oud stadgeaoot de heer N Oef Ter dlng Is geslaagd voor b t examen van Com nues b d Posterven B andhoutfersckafftng Zn Terbnnt m t de schaarschte aan brund Otoffsn d4 oor het gesloten z der Taart nog wel eenigen ttfd zal aanbru iem heeft de uirectie ran de Koninklijke btean ne Kaarsenfabriek Gouda besloten om haar beamhiM en werkliedsn personeei 600 KjG meterhout toe te konan Mr Schim van der Loeff De Tol meldt dat het ontslag van mr Schim van der Loeff als chef van do afdeabng Cnsiszaken aan het Departement van Landbo jvtr nog deze week is te wachten In hoever dit ontslag verband houdt met 4 et bekende conflict met Minister T n Usselsteyn valt Mgt het bind officeel niet vast te steUen Da heer Schim van der Loeff zou nameluk Tnjwillig heengaan om een zeer voordeelige psricuüei functie te aanvaarden voegt het blad hieraan toe De Nieuwe Courant heeft naar hot bo venstaande ter meest bevoegder plaatro geInformeAjH waar men het blad gemachtigd hoeft een en and r beslist t gen te sp ekmi Telegraflscli Weerbericht Hoo le barameteiataiMl 773 e U tittu chm LaacaU bamaoatuataad T6M Blf randa Verwoehttef tat dan rolgndaii dat Zwakke tot inaU e wind uit weMalVka richtmcon in het Nootdea in het Zuidea vetandariyk aaraUi tot ivafr Iwmikt wenwff cf t m nearslac Lichte tot mati dooi in hrt Noordan l het Zuidan em bat nieapunt ADVnTBNTBW RanlaoeaeMlBiatMa BimOeMHHTER en WBTHOI PBtt Tan COJDA hnncoi Ier alcmean imtf dat Tan 13 tot m met 16 Februan a mv krUcbaar aal a op bm Na 7 aaa kat Len emiddeiaakoakJa S 1 IU kMkaidaptékm Utt Vlim wakaUar 41a 4a ka Dienstpliditigen De afd Geuda na den Bond van Dl net pUcbügen belegt tegen Vri gKT0 fnd ean Oauda it Paknui mt Kt behauA rw da luteU ca kH tvcao tt e u w w p toi d b uua iK vwi w uu t ftAiMtMUtm met iWi iloel de Mitw Uoehiiig tor fcutuairivet i eu loodbuuwbrouoeu iu deu laaü te Vttritooguu door bciOTO lokkdAloo voa txaiutpon t Ml Huardtta gevraag muiroivaUMi Ut overwt Keu betrelfonde en Mpoadiip TerlMtcHuK op oot b4 Jmu1 der tm£n iiM4iuc £ r vn vutling van de uo de vukvart uJi piilpiii gtguvea MoOoQ maainiilipotou kx hut vooi tu iuea aa wu MMierlljke u cu3 Uie door dm vorlioop au lA v M rdt goederen beooA deu koopprij wu lum lAmi vBD oortffMToug eveueecut suliau u vuor 8k lteii wordea oofgelegd dt de potdtle iUtUU4 u m hea mk èaa oorlog 21JI1 0t HeeiM w die bot to werk MelWu rögtlea Hol kt mljA uri pa iPecwoti du do g viit dMwcivMA ui T a4 niiieuu ui bet rijk luogeu wordtu va urukli Uot k u uuk oni gew kraohteu te uptren l ij hiit oplMUKn der vru Cuiüieii db wordou gm M fi Jk doe e a wuMlg bttrottp op U oitt alius to doeu ten einde tsta meer hAnuQoleuB uu gtitwt m ow natioaa e ra laduMneiio 1bv a to wdUu JDUlTSCfiLANa üot riJksproMidium De NaUoualo VerfCBdcmoc iietii Lberi to 9orloo ig Kijk Ce id au gekoiou txivdnoli bl eri werd don im tetoiuu l l i to ikid iU t rg U r i Zijn ituUti HAH kilooruiBii V8p iroot hij Z4 iU Iwrd hul 2aduljika4 tw ai im a u de ovmU u üliotii iu zijn ffË MOrteplaaw ouderwtJ outVMigiiH te hebbt Aan do tio iAaiL ti lta bewe u luuu faij ptalm oy Mi di eu lectlujd dijei lulH M Hird iüj r d c tui vau de bokeod © UreiiKT UlUrtforze tua en Ia 19 X afdeoUugH otrt tiinB KijiunpATtij tt Breuun Uc t zeltdo aar kjwg Uij zAtUnc la do llUr gt twtiaA TSU Breuieo l gea bet ouid viu lUK fteid liij lid van het mc dun partijUcrtuur üOr DuilbOtUaiid BUweneit h 4 alg ud jaur to aigoowen partij fcre tark Ia iH2 word hlj door Llberluld Uarimm naar dm ltijl av a vsiurdl d waar Itij w t ka een dar mvlOMlirlJ t b leden ffljoer Iractie werd Ulj waa ÖobeidMnami a tnmwide tnede eriver i met ijoMdeiiuuui plaatste hij Sioli i t AogUHtue l U lu hUr d Tvp tiae at4 Uiwlo dme jaa r lau Bt htnann Uoliwf eu bawüee et o w kelljaai k 4 er rtooiaUsl t mjn tijd de pöwtori i de looiAllatiacbe parUj liij vUfdeHaatie die de l idk kreeff ov v de OnafbaidEe lljle en wiaw plaJU8 erv iig r blJ gcrulirco tijd m bét partijbestuur gowee t HM ai voorsitier op Hij wei fte mmmt irfit de nuUoa4 a en ttet Cmj uio en zIjti liisloed HCird M tT geoci toon hij lii t917 Unoemd word tot voorzWer ran de mach en loa d0o2iui i vtLti dea Rljk iag Tijidena do crieie die oiUaiond door het a üPodeD va on UeitUn a had hij ten bi ca boaÜMPeado f l£CQ la d opion xtg van Ittt LamelifTmiraagettiik en toea rnet priit i Mba von ItadHi DutHohland zijo eei iHe parlt nieDtaire re eerU kre ir zou LImtI tot MaatHHoorctaii hmoemib zljo indien hlj TU dEve functie geeo atetand Wi fo daan t fi b t oe e vati Sottcideimiui Hatmr m DhvU Toen a 17 Noveuibjr 1918 de revohnie K evi rde erzocfat prltw Max Kbert otii een oodtThoud waarla hij hrtn Ir loofde dwi kH ot iaedeii te bewe g ii t eii2ulfden da ovwfaoadlgdc Ëbert persoonjijk aiut hot ifanselierepaleia hit befuantde viüiftum der odaÜMb n Terwijl Üwlijn van revolutiokoort led de eni de klcerioaiicrrtKooo lot rijU kiuiteUvr oi wd lot vootratU r van het colk e vèa volxifOOniniisMiitaHxt benoeutd Ml t Hidddea v a n de tfewetdigA verwariii c wjüt bij zijn kalmte ta Uomucea iSiügrwt e U 0tvwoordlgdli id n g eet trad bij ooL op ia óo vplgeude loaaodea toen de 8pu taaU e iiie dpiataaüau uiei eleeht zij o be iiul doch hel gèhoeUf rtgime waaraan zijn aMiD zoo nou vorlwiiden ie M weïd l teQuemifv vaa de arondwei door de Nattoualo Vars deriiic Ie de bswMi gNifc van dit réf Qie Lixvle verkk zing UM voorloopig rijkspr ideot i het i i acJic levoJc vaa deó IhaAft faMtaa mtoe mmI jRpepreetdeDt EbeK rerkMarde o a Met al iiij kraobteii u al ebeele toewijdii £ zal ik Iraoüton uujn anbt reohtvaardijf eu oflfiairtijdig te bekleeden zonder kt uwod oor t trakkeo o aciKer te tuMka i Uiool dat Hk de groudtwei dw Diiltaolie republiek ffotTouw zal nalweo m beHobenimo Ik vrti ea zal aU gs u IiuaoMl0da van bet efaeele Duttache volk bwjdeloQ en niet 10 leédw rjin n eukelB partij Lervwidige bijvat ft b ken eah er ook dnt Ik am zoon randen arhuidereetaakd bett opce roeid in dw r dacbteniteretd van bH Aoctaitane ap var klaar dat ik nooh mijn a kotnat attck mijn avicfrtuig iftgr ooit zal v rloocbf an Door uujn verkl asi i bebt Ij de e weldlge beteek nii van d ftrbe1derf fala ae roor de toofcowt vm itit9C 4awl erkend ThaiH hfl t bet Doitoche volk de oor r hten aaa joort verI ondep idt Itet gebied d r poilMefa verwljdrrd en ook t i sociaal ebicd V0hr kt zich deoe wraodering Ook hier ssl oo M reven aueteti ijn aan afien Kwveel tnogMijk ecag eljjk ultgsn f Hus te gevm ri4J rtd kaa alk n FieMaan mnuieer In den U t orde beerscht Haar u be ofmr M en te heri kn waM zIJ k aai G4 et 1 de eerW ptiebi vaa dage rrn dm d vHj K d betntanm E ftwtW how ohaj ij van weA x J Mk kom zullen WIJ tut uct Uilerato tMMnj deu i e w e bijval en tuMwigittkiap j JiMclUM oy iiM vf e zeUbeuUiiiMaj rociK vtitleu IJ onzen etiat gfoutsratm u uaai bloBeu aa naar buiteu lev wlUt vart het ireuii kuimea wij naet dukleti dai UMKt ouZe broeder van de virtjlMd ü r xeuze berooft Lie vrybeid aiteri ud ecberü te beM Uermen uttit iiiepauldug aéi ttU kraiüiUu m toewtjdliic dut fe de eul keu ik op dit oogeMjii lu bawieu aIt de Nationale irgadMrLnjf afla Aan de levoutUge kraobtiu vau ooa olk wauüopeD ti uiei hoe zuaar ook de U ynn vuifffm zgu die het hebbeu giL iroUuu Al dece futohwi etejtea wj oor een luoetbjkt iMÊut en lus on uuj groote verpUüi iiiifi n op Lit Alle imfM zal ik tra ueu du na te kauwu ieowtnaiiia p paigit wü Kii wu omwmoekl ürbi iku oot het geluk m bet Welzlja u het VTije X uii ttche olk kaï laiut Oiut dtwroiu roepeu Laii leve hut l idbsche lx eona oigendiH zitdinf zal worgen tt duo uur bc j iuaou JJaariai zal de nieuwe rljkarugeuriiig oeu verklaring tUleg eu i e ü 1 e u w e reg priug Dt ar a rtu meldt de uleUftB regeLilus m zooeven tot a anid fu oii n De Mx iaibldouKK t u ztudcu uaor M kabi mt bchendeiuanu iidniHter pre Uent Laikd t ei ju 4iüe No6t e iogct eu Ukirint Hi l ol Hue oeoouüme Wftu arbeid IMvid en Viistivi ot Uu vjii m Hue houder partetouilk Uove dun ielt de d oiider taai ca tartorieu iu dt depaj ieiiMsuttn van rijkwpool en fi uniiaen iMvid trfedt door iju i4nw m d regKurwg uit hut aiiilM van precidi ut lir NoicioiuU i Vergadenng In zija plaat komt ileiiafoh Sohulz i onilervoopzilttr m hot Uireau Oe burgnclijke fcwl u der rc aerwig zijn van ht oeatrum 3rzber g r zoüdtff ponUrftxiWe Üiftwt wt l po t iltTold vo Hling D laet f h x ft de be natinliig nog niet aungeooiiiesi MlaechlLii konil ioor dit amljt een anA r lid der cbrlBtelijke volkspartij Sta aaaiiierkln all de democrw Prc e vioe prwidrnt m Idiineulandixd fc ken tichiflu fi najioi PeteTAeo Ueiohsaeifaatz amt De laaMe eooendug ftaat miliiDin vaul 1 u I r unit IJ k lx i runt wijk M hv teud tv fguderir iH door deu voopziU r vau dm arMOtraad gt ippnd met een rede waa iu la de ao uillaatle an daw oor gfwdtdikte edr jveil m d wratp plaaiw de uujiien aas kondigde De wciftm dl re i d deur dil ar olTMid zijn mtgleVBardi o a di b Jr frtM i dö twtwbttiig tan wk ea taai Morden aU oianutai tAar heoohouwd De LajiddB beeft zit daar nJH nieer iuet ljc lg trt houden De artolraden bltjveti h hoogste giftag pn aan h ti Wijft dtis do iMiaUlefn bmOtKiBg Op dit punt van d rei en ook op andere piinlefl kiouiu a protetutm uit de V ij iubrin4 Tot voorïJt mn de landwvergadftring i rd gnki zeo de advoonat dr fasper de n rd4rtv ta wrtaIW Dezo bradil aan de ladoniali vergaderni tl yVi iniBr de groi ten van den Land daft IIij l fdo ar nadruk op dat men al m W iignattpJuaitiefi vemnjden wit en aJi Ie d Ik vBJi hiKt girootf vaduTTland werkzaam nioeet zijn ï r Ie een voorstel lngrtiiw nd dat zlph vtrklaaxi logen het bcvordii en van liet plan to ötichtin f vim een Noordmefttduit el repubüek an den kant van dr regterlag Men dient er vpele voot U zorgen dat de republii k Bnuiflwijk In bot KTOoier iHikl N WMtk wi opgaat BBLCUe Het Parlemnnt De hmmai heeft een p eU oulwecpen anngfeuouien met name ovf r het oproc pen vao de bijzondew lidulaj l9iy en de vti trfnng ven den Udm Noveaibec van elk jaar tot een Dfitiaaaieo feeeblag S p 1 o f t n n Dl krijewïiaad van bet groote boofdfltwar ü r lïet lt HotHfid ter doed en zijn mede pticlttlgjeii Ziimiicr en lldbaut tot l nrenBlB ii en dwangarbeid veroordeeld Dwa dri Bf gen watva aan den Duitmilea Vensplo ifengedlenet vóbonden Ze hebben bet op hun geweten dnt vorecbiflui Belgvmwer din doiodgoeohoten vooral op hi t oogen bhk dat ze de Ni derlam ie greue ovtt Mtaken BINMBNIANa MikTtrbraadiBg Naar het V d verneMnt ih aan het De pnrt ïenl Art BhtJienjandtoiin Zaken iu vottrbereLirfing em wp nnrerp tot rtgu l irl 4a van dm bewrlia wfen toestand In akf de iijkv rbrworflnjf VragM au dMi UhhtM U t K flwftld te Yte r Onto h fl toi dTi adflkbrter van l and onw vra en fe hl iMiar aanleiding ft di n iritroer van iniittoen K O kaan die mi voorWjfaan van de andrre kanehaade ren op gedraetm w aan de Oo Kaai bMtd Maat alMLpp4J OemoWHaaiia veerzlanliigMi liigf fOd bi een w m ftfw rp htlkêttmde drwnabUliauilevoorzlf ngm tok e net Lil de llMnone van ToetfchtftiC Uijttt dat h t Wfliwntwerp t n doel berft o ook a 4 IsaMl r DpiJcht n het recbt e f rhM m vrijvniig Is wflrkeUjkaadbfMt la blijden n om gedurcodn Uieo tijü a n do erwaiit£u vau de dtooetpUohÜffenkoat wittwcwecfoediugi u kuJkiMu tuuAuuueu D iv oüruig iuet i echter dat bet be houd van des verfpiedlng er olat too mag lt4den dM de ieDatpMoiiÜge vrijwidig lai 0C onder de M pauun bhjlt dan aoodig ia om een voldouud beiaaido betrekking iu de UMAleoha ipij te vinden Uet ligt daarom io het voomenim tot trapa gerijzo verla ng van hec toe te kcnueu V luyoediugt tMreg leu aanamn aB vtIJwilUg ouder de wapeueu verbUJvetwien over Iu gaajk llundhavuig vun belvanguedtkuguma UMim op I 3 p v tlatf zal vvoratMHKtw uhtor uoo dig billon Uei tweede lid geuit gekgiMUwU een uii ketrlug VIM bet per voulU levwiMotuddr houd vau deu dieu3ti Uti ti p te verulivk ki li vt aniM r deao diUiraiut deu odcateu üjd na siju hukm oArt gtotaiufl bvèotlliL ii uoIh hebbeu ouf auu lotie uitbetthUng der vurgvediiigeu ie bepoaki diit uug e uLg ni tijd wordt besteuóigd d u huidig ea gwi vttu uköu volffiaift welkoji de burtpwueattti O vtrgueduig Iu eorMeo kvnuiju as4 ieit u ullbetajuH welke gikleii uJt da gemeeuK kas woideu voorg whoten Nieuwe Tereankoaut mrt de Ouitac netaaUadiutrie Lu üerliji woid aau bot Oibid ges lud te omiwhaadelmBrti weik de hwtMe dftg M in Den ÜMg ijn geboerd tufl b i rtegüuwuordtigeru van de veretHilgiugeu £ Whlwerkbv Hfband öcbiflbauUftblkontor di hv aj zbU ah t riliLigung en Auafuhrvereii IgUBg lUr verziöh te Uleoh eonerxtjds en d NtxleiriajKiÉiuUe rtutyritenen aaderzijde btbUn naar de Berlijnecbe bladen Ter niut U tot üvereeutolenmiing geJf ld De deirhUK he autorlteiieu liaddoo de r gü traiiü van een groot aamtal oontrac t 11 vaut DuiVMlïie oiMlerm uitngesi mot Nedi rbuuJlHulM aintiniers veguie de booge pni n goHeagurd wB rdoor uitvoering vjji deti e cal t tulA u onmioglehjk werd UiaijiH heelt NederlWid zAch bereid ver kiuard nlle tot 31 Dee l fS geaiotencon tru ti U zouder voorbehoud te ragieiret n J a r tglelM eT verl ut do iAablweirk verbittid aau zijn NedalaodMühe a6iemera hM r cht huQtierzijd i di giu COutracieerde Ie Ominyii éi r V 41ng au de prijzen voor itw uwe l v iraai Ih niel overeeMgeko iiicfi daar voorlooplg an nieuwe traiU ai fi geen njirake Ib duar de bedrijven rt imsohooti voldoende werk bobben oro een £ vt groot B os jk gtde ll der oude con trhtteu af U v ikkeleii Dt onbeienuuerdf Uivoer inge oIge deze oontraoten w dt d or de NfjderlaodHclu regeM fng g ewaarIxjTgd eri het rtol el dtr iftvoerbewijzen ia Opgéh v u De Nederiandaobe au t jriifdt t hebben zich lie regirHra le ean nieuv e oootraotMii Tot r Inhouden maar zij ov rwe en o de re gi t aue weUioht geiieel kan woidtn aig i cliaft I zal in etk geval g achied i d ar bij nteuwe zaJten tooig vo4giB van de Rn J sLeolie m Am ika nrtobe ooncurrendie e j7ijdige v uwwlUog van de prijzen door d Duik che ftnuaa aUt meer mogelijk zal zijn maat d prijzen zich zulkureg l naar de verhoudung tuaechen vraag en aanbod Aankoop van bui voor de arbtida Inapeetle lïtj do Iwecde Kamer U een voaretel ingekomen tot het toeetaan van de beuoodigde gntóeo voor dea aankoop v nde p rutim D kD ii jm U f154 000 erwijl nog t ICOu H ordt aougei raagd voor komen van trtn ort fn van verbouwtug VrouweMfkc ubtcftweiu il d n iUwd van lOniatera i bMlvten 01 aan vrouwthjke ambtanajen die we gins en bij iiet aanban an een huweliji iwvol ontsla g uit haar betreidïlng V i agi i een gratilioaCe toe te kennen gelijk ituaude mot 5 pC van het gedureo baAr dioofe lijd genoten aaiarle Jbr Aa F Ma £ Sawlbarg t In iim oudPrdoni van 74 jaar in te ApeUlooni ov ledea jhr A M Ë faaudl Tg van Leuvenunt kamerheer 1 b d van thi fCtmiogln De ai irWiifWJ ia eerst inteodaiu gev ee t van uM Kon l Ui eu bot domein t i Loo later mtimdiMit genera l van de Kondukflijke perüouliere domeinen waar u f l cJioOfde ds Ijwttiingen in Uixemburg Soetrtdajk OrMIje NaartaU üord en de beialtungicn te A eldo0Tri Du funcüe van iniendantgenera verwihe de luj tat T met die Vftn dvdnlHtrftter r van h 4 kroondinneü De Port MaaridagJlfl u l treobt het twcedh HAe r w begoniw ran den bond De Ji r ï ïr ï ö Fr n Rot t hm dcekle mfcle dM hei ledeo van Jm bond la hot atgaloopen Jaar van H9H b 1 507 W aa 0 groe4d dni van den Mld dc1l arm Bond ie vt 2306 tot B264 g P Hij haaide m hflt kortda reeullaZ hZ J r 1918 I behattdMlüg kwam hH v or M éw boua iJia Pwt op ie hehtA en een tuiw Ie vormen met Imk nuüUtduaax eu iagi pcrHuuoed dktr poatnrijeub hdeffralM en t leloiiie Ol rgk diouet Mw hel voorülM t tzd anoooid i aan De nk uHe boui zal dan n u dn u v oti Centrale Boud van Nedorlandaoce i o 4 lult jjraaleu l aMoooi aoaeel Dl atamteu warden angenonien U D belgiwh T iMpftw gh M Uut Miut ttit iMii aan de N it C l 1 De r ad viui Ueu beoli heddunèddkg de Utlg he eiaobeu aoogieboord Duce beirulteu de kweuttob van Jdaimódiy h groi hurïog kHu Luxembutg do isctolde D itaimg nut BelgU 1m deze dat de beienUug door Nederllmd vao den linkero er uiut gohaudibaafd mag wordea Ha da do pravinuie iuderdnad Bejgisoh ia Uu uR eu u te w i dat dese etaoheo vtrHi eu uU a vkoidpruanr do btjzondoft oonmoAdu voor naveo en vaurwegw oover b de oheepvwaï op de clekb beireft maar dat de kweatic van bi ettuig befaandald en g regeld zal worUiu dw r den oikijrenboBi daar Neder kiid gmu oorlvgv wareude ougeudheAd 1b L itiigüi gruudi £ ijn eii oheu op het luit l dM NwdwltfUk Ue ioternadünait y um vuor den oorlog overtreden hee t d ür aa iXuMohe troe Mu toe te ataan Ujifi L Ai hurg to troklwu trntuu MAAiuwrnmLm KalkeiereB De Minuter van Idodbouw brengt iK kvmis van beUnghehbenden dat tw be aciukkiog der ilegeermg stawt een hoeveelheid kaikmeroD van prima kwaliteit Haar van oen aanzieuluk gedeelte xal koAoen worden beachikbanr gesteld voor koek en hanketd akkeryen en ndere iduatnaela oil damemingen welke in hwx bedrüf eieren rerweiicen De pi Tan d z kalkeieren bedraagt 14U c iic per Btuk De Minister wenacht dat deie eraa nati eekB i April a a in onaumptie gebnicbt z n Melk en melkproducten De Minister van Landbouw heeft mat Ingaj Tan hedan lo uigediend bu zyn depaitoment een t jdeJ ke af teeüag voor McUc en Meik iCHhic tan TOorueung welke Lot taak lal hadben de behandeling der onderwerpen betrekking bobbende op lo d legeUng van het Torvoer van de besbammjic n van de distributie vaa melk eu melkpronucten en de Tostatelüng der maximum pry zen daarvan 2e de tegelmg voor de afgift van tutvoerveigunmngen toot melk on Toor SaiiTeiU produoten en van do daaraan t Terb nd a voorwaal üen do de vetieemng vaa tuaschwkoawt b da Teratrekioiig en aan yhaffing Ton hulpnuddelea voor het zuivelbedryf in varbvid mat CTLanomotandighoden 2o benoomd tot hoofd der f dorijng d n rcferenaaijj L Bücknuum io bepaald dat het S jkakanto c toot meUc en zuivelproducten met bukantoiën nhet KgksicautQor toot vetten nillen resior toerea oDd r de oodw 1 genoemde afdee Img Stxt IXatrihntie t b petrwleaw Te veratrekken hecTeelkeid n luudJHtai prita De Min zter ran L andboaw heeft bepaald dat de oistnbutieregeimg Toor petroleum Toor hchttooze gennnen in werking aai treden op li Pehruan 191d De boos U en 14 nn ue Bgka FetroleumdiJtnbuaekaart groene kaarten zullen geldig z n van 17 tot en n et 28 Februan 1919 op eik nenr zal 2 liter petroleum gelererd worden Op de boog DO 13 en 14 Tan de Feiroleiiinkaart voor Bchippera bnin kaartao dw den zelfden termijn geldig i4 n tal 3 bter p trolMmi worden gdoverd Voorts heeft de Hiniater ran Landbouw den maximumprijs toot den Terkoop Tau petrE4aum voor huishoudoluk gebruik vooi den klainhardel met ingang van 17 Fobmari 1919 VditgeateUl op 0 26 per Uter LAND EN ZKEMACHT De Itlmister Tan Oorlog heeft bepaald dat mot ingang van 1 Maart de volgende bopalingon in werking treden EVl muitoir mag ook namena anneren verEoeken of bezwaren betrekking hebbende op plaatseluk toestanden oBhriftelyk iodienea aan den conunandant van het ie geronderdael waartoe hjj behoort of aan em boogeren niUitairen chef Hierbij kan worden totzocM tot nadere toeUcht ng em mondeling onderhoud t mogen hebban Wanneu by reehiq er Doniykheid bexltbende binden en Tereeaiiglng Mi of bU plaatael jke afdeeUngen dier bonden en veieenigingVD de wenach beetaat om Terzoekea of bezwaren van algemeenen aard kenbaar te maken aan den commandant van het voldleger of Mlfetandige hoofden van wa en of dienatvakken kan dat achnftelljk gaschn den Hierbij kan door een of meer ledeo Tan het bestuur worden venoeht tot nadere toeUehtlng een moa tolii onderboad to mogen hebben KUNST KeiL Franache Opwmi Daar het comrt dat gevormd wab om de Fransche Opera te ateunen heeft medegedeeld du t zijn wei znanihedVD bU gebrek ann de noodige galdmHdelon op 22 dezer zal eindigen zal volgena de N B Ct d Kon Franache Ofwra haar Toaratelidigen muusoMtnltik ov 27 F brami 419e STJIATS UITCmj 6e k £ Trekking Tan Dlaadag U FonmuL N etens 30 M d IU 147 211 218 242 it 3l3 883 87S 882 4M 471 91 52 80 £ 79 23 8 4 677 6d8 720 726 743 744 7 4 772 809 849 875 908 98 944 971 976 1067 114b USl 1156 Hol 1192 1240 12 6 1284 1299 ldtt9 1421 UU 1497 1637 IfiSl 1616 161 1626 lUliS 16 tö 1748 1762 1766 1798 I8d6 IVSO 19f 8 190d 1968 1997 2041 2046 ZlOo 2t20 21 2142 2244 2266 2342 2872 2376 t ie4 2391 2441 2467 2470 2472 2488 2493 2602 547 2 i 0 2600 2619 2627 2684 27J2 2721 2797 23 2901 2911 2924 2938 2946 2949 2993 3iU8 3071 3086 3102 3111 3167 3 76 3 61 32 1 3267 3331 3333 3424 8464 3473 3491 3oÜ2 3642 3 81 3 36 7 3723 3729 3734 37 6 3743 3768 3793 3791 3812 8818 3947 3 5e 3969 3977 4096 410 4148 4156 4163 4197 4218 4216 4234 4262 4261 4262 4 9 434 3 4349 4409 4418 4427 4440 4602 4Q11 4ol2 4639 4593 4663 4676 4712 4748 4770 ÜiS 4840 4868 4861 4937 498o 501 Ü19 OU 5062 6064 6071 6081 6108 61J8 5194 6239 5268 6271 6320 6337 6368 6 6 6444 4 7 6463 6640 6648 6657 6661 5686 o606 6 11 6665 5662 5670 6674 Ö Vo W U t 95 670 5731 6741 5764 5770 5814 6895 690 690il 5921 6994 6021 6068 6106 6117 6126 6icV 6164 6169 6225 6268 6282 317 6373 63ï a 6396 6442 6466 6467 6468 6479 6489 6dl 6624 6678 6633 6646 66o0 6666 6690 6706 fc73fl 6769 6346 6854 6866 694 ti9b7 6 iO 6998 7007 7U22 7029 7036 7111 7121 71i l 7159 7170 7183 7194 7335 7404 7501 7im 7592 7699 7672 7712 7764 7784 7323 7833 7847 7906 7943 7966 7968 7984 7938 799ti 8019 8050 8068 8110 8111 all2 612 tUJ2 8164 8239 8282 8299 833S 8340 6e kl Trekking van WoewKlag 12 Fdfrawi ƒ lOOOi noa 2268 1031 i4U8a ƒ 400 noa 11204 16668 20009 20II20 ƒ 200 noa 806 1222 4127 4761 676 $ 6649 80bÖ 9974 10040 12664 20202 ƒ 100 uofl 1681 4806 7241 7863 8467 11999 19714 Pröaeavan TOa i 20 63 66 91 228 826 432 467 463 472 604 607 601 681 733 747 863 914 922 1090 1096 1234 139 1647 1669 1708 1726 1772 1909 1959 2032 2241 2806 2336 2439 249 249ft 2508 2721 2744 2900 3018 3029 30 14 3042 3049 305 3134 3211 3241 S441 8444 866 3628 86 O 3644 8714 3869 4030 4084 llt 4338 4419 4680 4600 4621 46S9 4668 4 T9 4757 50t S 6144 6266 6278 6692 6676 6774 6858 69M 5984 6088 6168 6491 6498 6602 6608 664 r 6827 6862 6868 6897 7091 72B8 7360 766 7714 8126 8183 8244 8320 8498 8531 8o 3 8604 8623 8666 8727 877 8996 9006 9048 9146 91 5 9217 9820 9446 9489 9599 9843 9867 9872 9973 9998 10124 10136 10273 10314 10346 10567 10688 10868 10066 11054 11197 11229 11302 11412 11446 11670 11646 U023 12068 12068 12416 12663 12607 12647 12000 12715 12742 12796 12906 13129 13139 13224 13226 13376 13397 13643 18608 13610 11052 14071 14091 14093 14223 14224 14235 14243 14326 14378 14442 146H3 14698 14613 14766 14827 14868 14892 16150 16178 16302 15 144 16364 16368 16632 16621 166S7 15778 lMfa3 15867 16883 16920 16029 16030 16051 16193 16244 16259 16384 16466 16661 16682 16G92 16838 16968 16969 17071 17090 17137 17241 17268 17689 17 02 17628 17730 1777S 17944 17968 18012 18024 18091 1819S 18203 18271 18a78 18420 18426 18606 18 18681 18678 18g08 18flS6 19706 U707 187N 18740 13346 18909 18921 18942 19100 19127 19128 19 46 19223 19329 19403 19423 19488 19597 19665 19700 1980 19944 19949 20043 20075 20160 20201 20269 20300 20421 20500 20576 20632 20766 20764 20879 20881f 0928 20962 20996 Vonge UiMt no 7984 moet x n 9ó8i oo 20106 m z 20107 no 20187 70 m z 20186 70 no 3304 ontbreebt rariCBÜJA MAMJBil Verdrmkea de 20 tar Vepigadierng Wiu 11 i ebr Voorawter lir D tock i e heer O to ui vroeg verloi tot tui houdw van eeti JaMarpeiUdu oVerde uiT oering der Öohourwet de heer Klee iujK per over de looar pol big vau het oorw pcgr oneej Op deze Vtnoeioen zal vaodMg worden beaiiat UarvnebagrootiQg Bij de behandeling van do Marinabegrootbig klaagdo da neer Oud 4 over dB tracietuenifiregeJiiüg va het vlootperHoneei e prouwoeregeliug en over ge bteu aan nti n bij do martue utoritei ttti tot ovarteg met de orgiaulflalieBi apr btioogue dot ter veafKJueTiug van deu giBfHt op de vloot liet departement uai uuunno moet wordeu gereorgtudaBeird eu tuuw4gke aamcnweci ag moet wordaii KezoolU mot de organiaatiee Hij verlangt t ox oomudwke vau oodeTzonk naar uen ff iH op de vloot en dient een mooie iu waa nn in afuaohdng van oen detlaitinve rtgelio der interaadooald verheutdngBn HlBuumc van den aantxiuw en herstot van üi matenaa l wotd gevraag INefatal van 15000 OnJaogs wwd van den heer ö Cohen te Dimperlo een geildiUaiije met ruim riöOOO gestolen De vorige week werd hahij h c In aaAbouw zijnd poatkantoor het kiM e maar ledif teruggevonden lüian heeut dn njkapoiltic V Apeudoom de gebroedena B aJdaar ia verband met dezen diefstal aangehouden ea ter beschlckiing van de juetitie te Zulphen ge t 4d Dief atal ran kovttagaii M n mekit uit Zaandam d d 10 Febr Vu de houtzagorij van de firma B wer deu badeonaaht ale rondzagen ontvreemd zoodat het gehoede bedrljl moeM werden aio i e heer Uomau t a betoogd dau rtuda kan w rdeu aiangevad 9 u met voor bereiding van de beperalng der lA wape uiu ter zee Uij dlienoe een mode in om de Kamor te doen uliapreKen dat Uuuid roede a a woffdeu atJ ienonieu dat heti iKutaaude matorlaul igeüieeiteUjK naar indiö kan woordten geüirigeordv anaerdeel uu baBoblMi ng van den uuniiter van oorlog ikan worden geutejd voor de ver delimiting v en de zeegyiebs m dat in verbana daarmede de iaiudttvenlealguig bg é n d wnement kau worden oudwge bra bi De heer Duymaer van Twiot ar Bobrijtl den slociuep gétNt op du vloot toe aan het oalataa en teg Mar ken vaa poglogtn om het godtsdieuatig eu zodaJijk leven aan bocwd te bevorderen waardoor oaaM het wet4ig geaag op da vloot dat vaio dan revolaUonnairau bond baeraobt als deapoot OekondsniMdivlgt Men sohrijh Uit Hbs het s x orJieen aan de orde vanden dag rijwielen te stdien pi m 10 p€r week Alieen te Venio thans zgn da hua deu het meest gewenschi DageLjka wor deu ia daoe gamsente honden gaitoltui naardoor een eroodg vormoeden ia gero eu dat la d ue stad e a gelMlme bon d usiaciiterij la geveeOgd Oneerlijke Te Middelburg ld aangehouden dia wis aeiiooper B van hel poetiü toor te De vouter da eeoige dagen geleden epoorlotH verdwenen was zoaünr het doorhem te innen bedrag ongeveer 1 70U t heb beu aigedreigion Uij z jn aaahoudkngwerd nog okoa 11 op hem gevonden Hij ia naar DaveoMr overgebracht De heer Hujpenboiltz aid a p b pleitte de noock£a elijUieid van het ataiun un adeu aaiu uw van ideuw materiaal il IJ zaj voor de moiU Oud stenuueo bpr wenaotita kOMlelJiug eenar artaal iOouviiiiHMie Le heut Hugenuotte meendo vardar dat vau waWioopebteniaunK over onoetroiiw bMrhald van bet poraooeel lm Oe cooge naamtte revolut wda ou geeu epraKe wa Hij bcAoogtte OM Oij ht dtapartauMnt van üMttm een demoonttiscdie geeat ooUveeiLt Du heer A P Slaalman od achtte de mouuidtiouOlDg vaa een yaroudetd ea Ottt elifo wt a4tt laat tuut aiU onze vloQ tUma een gevaar voor ooa land Hii aohtte de kowLfig van het martueu WMuur tegenover den gaeet op de vlooi ojumlubaa A da miulMer de verderf lijike vrijzkiiui e poUtieit van het op eeu aoowtrdie gooien met do aooiailMen voortzi 10 zijn aaaiJWijven een gevaar voor dm tMaat bpr atek zijn aLxa afnankeiijk van de bolofto do mlulatara dat de onbetrouwbare edcaeatan zoodier puoioen zuilen worden varwijderd Li de Avondvergadering word voortge goao met da b grooting van üioanoiAn Vlektrphiu Uurgemeeotnr en Wetuioudera van ItoUer dari hebben da beschikking gekregen over het Lraniwnhoiel aai de LLodier Maaoovver en zijvu Toomemens dat te doen innobten voor d verplegfbg van vlekty pJrtia padtoten Er Ifl daar ruimte voor oi ev r JOO bedden De nlnister van Landboow heeft aan hH gemeentebesfour bwioht gezondw dat hij opdraobt heeft gegevon tot versirekklng van verdubbeld ze raMBoon aan de gen ento Dt heer E e o 1 e n r k jclaagd over den aehterataod btj do directe betaMogeu o a Iu de gameewe ulreoht ten bepalingen op te neooen dU het mogelgk maken dat da gemeenten haar iakonj04 otbei antui kNBWflu lunen op betzeltdle bUjet a to dB Hgkatnkomatenbelaetliig Daardoor xal de onuiag bij bet belai tiagbetaleu worden verminderd Spr erkende dat hot tekort aan iMaaa tiugperooneei inderdaad alor nd heeft genuriit op de afwtlltketing der aaken Nadat nog twee kleinere wotaontwierpen behandieAd waren werd da votvadering gastoten De ndaMer van 1 inanottti de beer de Vrie zade dat het n zijn voornamen tig bij het wetaontwerp tot vemdoiing het belaatinggebled voor de Gtatier n is te Delft bet aantal Ud r aan vlaktyphu met één vermeerderd Ih hri geheel worden thazw 18 pattëntcn m het gaettnu aidaar verpleegd 32 personen zua in ohsarvaMo gienomen ICilLSNOlIK ABBICU N ÜtaT Een epeelhAl f Vcnln De politie te Venlo ta r aiodehjk In gt qlaagd nadat zg reeds maandenlang bel vermoeden had d t In ean d r grootne lioteis een bende rijk geworden unokkeiamv hacardspelen beoefende eea welgeslaagden inval te doen Iu dm naiebt van Zaterdag op Zondag akue meldt da Tel oonatateenh n ambtemir n der politie de aanweclgbdUl van een gaz 4aeihap in de eetitamer van het botol hoewel bet aluUmgBuur wa Het hotel werd omaingeM mu inval werd gedaan Ruim 30 personen cnder wie ook iagezotenen dwatad weiden m de eetzaal aangetrotten bestg met het sp Bij de aanstonds kfiwtelde hwsaoeklng vond men in ean keklw aohter een hoop flieenkoloD een bekend juwelier en eakele ar dere Venloaohe winkeliers die beweenlMi kigeeigwten te zijn T€ o ajien werd prooee verbaal opgemaakt De poUiio aehijni ecai ffMim akg te hebbe geabigan een antai der gw ballMerdan stond bij haw bokeml al nch Van Texel wordt giemekl TM haven is niet langer door ijs Ingesktcn Met den Westenwind i de ijemaa van de Iniat meegevoerd De visnohers llfigen gereed om mt te zedlen De 3o wiiBiwkt verab ken De politw M giateran begonn i meer ernstig daa tot nu toe op te treden tegen de onnonmarkt aan de Jodenbreostra t te Amaterdiim inHvran w lj onlangs melding maakten Tegen twaalf uur Teraehenen in de Jodeobrewtraat adit man te paard met een brigadier n ta antal agenten t voet die do juiae tf r drukke markt ontniimdea en bieren patnmiltoeren om iedar tot doorloop n te beralWL De ootiuiming werd nogii kalm opgenomen door de verlwopen n koopen die bl tkibaar kieh troostten mnt de wetenschap dat de stad rifs de buurt groc M u dan de Jodeubréeatraat en met het vermoeden d t de politie to h niet ten eeuwigin dag oa bleven patrmiUaenn SMakkalaa dear BalgMa Nia kat amoMBahB door i l u g Boo opebar pntartvargadartag maria da haar C Damme kont aixalun M b He da bttrar fande ftdveiteuba voor biacndarheden UardHtderj StoliiiJkaralala fer aouvuUmg van iiot guteren getuelde omtrent de hardr jdory die gwtereuiuiddag galioudau is op do uftbaan to M l i yker sluis Teimeiden w than nog hst Ti geiidai N de ernte rgnda blevan aan de rydera H Vaidhuiaen Borkhouwer letUtroo Kiouk van da Marel Wonmg A d Jong Knosse i Veldhuizen Boase en vau Dam Na do verschillende winittar rond n komt tan lotte de einduitslag aldua la priju ƒ 125 Knoaae 2s pj fs ƒ 60 P Veldhuizen 3e pr s ƒ 25 Boss 4e pr j ƒ 10 van Dam De gemaakt tydie warm o r r kat alg meen nier bast de kortst t d werd g imukt door den eeraen ptijawkonaar tii de 160 MMdT m 16116 sec aflegde Ken axtra prys Was nog uitgeloofd voor den TSiLeter m de ee bfi ronds dw d kortst tijd he ft gemaakt Ds prl w rd toegekenu aan A van Ier Hek Omtrent de pryswuuuumi kaa orden medegoaeald dat Koosas b Boase hier 2 Jaar geleden by d wedstrijden op den Kattsozmgel made pryMn behaalden Knoas 18 een licnte ryder di msi kaarsrecht slagon d baan oflogt Boa e maakt em grooterea streek D 2e pryswmnaar Veld huizen behoort tot ds ong r n hy heeft forsch kort slag Ken go de rijder Ij ook van Dani die orenwol te v l z aarts uit slaat Z n slag is echter prachtig lang T ongave 5 uur waian da w dstrljdaa C eoHÜgd dl over hst algemeen Trjj goed van stapel liepen t Was Jammor dat de baan aan de kantao niet ofgecet was soms droog het pubhek wol wait te var naar voren hetgeen in voor d jury ta TOOT de r JKton M t niat zoo aang waam w a R K ZangTsrsaBlgtag Onder directw van den haar A u hier en Ra K gemengd aa r re nighig opgenciit Het voorloopig bestuur b taat uit de camos M Bloeman G Lafeb r en de hesMo C Bruljnal an Chr Boes Oe eerst uitroanng zal nog dsa moaad plaat hebbaOa notwuK Dinsdag had vanwege de yadub 3U tvQk osn hardrljoerlj plaats van paren waarvoor werd ingeschreven door 7 paren Os Is prlJs ƒ 30 wenl behaald door luej L de Vr s an de hoer C J de Vnas t Stolw k 2 prijs ƒ 15 door m J G Bak n d h er Pa Bak te Beiksnwottde 3 pr s ƒ 6 ni N t Dam t Mordreeht en da h r T uwa ta PoUbn k Aan het arnd had w g een wadstrfjd voor Dames plaats waarby da le prys ƒ 6 werd behaald tioor m J N t Dam t MoOadrteht 2e pr ƒ 2 50 door mej L d Vn s ta iftoU w jk en de 3e pr door meJ G Bak te B r kenwoude De muzMcT re nlgliig Uanaonla zlhlar luistard aan vadsirl op Gistere w rd door de Uaelok t Bfllar sche eea ringrljderlj wor pareo gehouden Door pro htig weer waran veel rijeers a rijdsters opgekomsn in totaal wnraa ar 33 paren deelnemer De uitdia gwas t prijs ƒ 10 watd gewonnen door P K Both echtganoots t Berkenwoude 2 prlja ƒ 6 P Teauwsn en meJ N Graveland beiden te Ouderkerk a d Ussal e pr s ƒ 4 M A Stoppelenburg n echtgMioote alhier 4 p js ƒ£ J T n Herk te Berkeuwoude ea m j Ml d Jong t Oudsrkork a d IJsael en 6 prijs V M Lo ff m inej M U Both baidsn aJhlai OUDGWATER Voor klerk bij het LsMnamlddatentvednjf hebben zich taa soUicitsntaa aag iQ ht ONZE DRAABLOOZE mENST Ebert aan het w rd BERLIJN U Febr B j d varkiealng van ett vooiloopig rljk pr Bid nt onthieidan nch 61 afgevaardigden van atsmning Ebert zei behalve hetgew w in kat overzicht veiunelden nog Ëon vreoe te verloijgen die de natie hot zelfbeschikkingarccht verzekert de staabamnchting uJit to bouwen en to beschermen die oLle Duntscho msnnen en vrouwen de pohtii e geMjkberechtigdheid u elk opzicht waarborgt hot Duitscho volk arbeid n brood le goven bet heele handelsleven soo to vormen dat de vnjheid met een afgaameêkto Ons voJk heeft zich de grooto btweging licht en gemokkeluk eigen gemaakt otu volk zal sich ook erdoor w ten to klai daarbuiten m d wereld en thuis De b kwaamhci van de manmn der volksrertegesiwoonliglag da eeriyiüwid van hun atrsven en de reinheid van kun wU moeten het bewQa leraren rear de julHhaid dar grooto lijnen van de B regaezng Al deaa elBchon atollen aan mij da zwmarsto vixant woordriykhnd m besto kmdttan w l ik eraan wuden ze in to wJlUgea Gcmseaachappi Uk willen w j onverdroten arbeiden voor het g luk en de welvaart van het DuJtache roüc En daarom damaa sd kearen laat on roepen nat Duitache vadarland 1 het Duitsch rotk dnt h i 1 t 1 Hat Hma nat nétnaiHli Ta da Om