Goudsche Courant, donderdag 13 februari 1919

mm A7 r Janri ga txeücraz BEHALVE TON ttN FEESTDAGEN laMk fdapiatorade i Telef Iwaaa M n Tii rtt 6 a ft f loiwit Uit riiig Hyihfc vwrgel l Üot onl SK ♦ p ta üO t de invo rfag viwa n alfe uf a i dle 4p Jlb vnof bt Ij w w nji Mlc i naar hft vuorbiirtd va Ruii intend t i dlNt bid ztU 4t 0li i rten dttur Kl I V k 1 naiir vtfi mod 4b d nUI wordlf emi w M arp oiidna loipmilMd ktnir K ng aa hH artufclawivT ra a tn É Ubr Ideer MA tmWiA ai nribéwanff wotAm m gi voert btH IbtfJlwv Ta gebmt hB R dt Md MtriMertii MXNiuiiimii nh nof aM mt dt irnwftie m óa w Mii fml at tm hiM tandbouwhcdrijf b cl C eboudw Kadek tfeai reale rd I hu fa Jie boleitywM Mdat lUd U dooi de Berlijnaohe 9OAÜ0 oM llkl m WrflMwrd l e zaak ldie lkn ebl ea Lva bar U nltoto ki mB b MlMiUltfle bwlM iiiid cii H idln9 fftn naiiMui en aaaittl o JKiu4t m Moldkura an dm wp üeb law cut ea K r J ua ouiixi g bedveveu locrü ï i vian awdepiküil gheld wegoa iKn aan dl dader varietndiHi taua XI iWzt bf bukUi ag u n voegt er vmta IXvit uit nltft tf entKemun dM dd en buizLenigtme in zware be hurdck pin i Kg oiM h ii dKt deae Uecimiif kng nauwaeu r i9i ft erd OÉP AMltU JM hm la g Ut taUe rdo iWtie van dt IwoU Kahnw ktti imu ojfunakaa dat zij bifwijMUAtertaal in haAr bezft heelt Dit bowiJ nMk lattl i 0 a n etn boo nauwkeurig ondet 7ot k rd u ond Twwpeu Bhju dtebe M hitldïgbi waar te ljn dan moetietMi d scJukÜcen mei alle iKra ii Sh td d rw worden opgiaredcn IK miUlBirtt reohtfcenk d Wt mede M iki iMwiluild j4 g van dn I ott ïahne iu t giJu gt n nlttu wt on hulUnipea bfingt Hut r in woa it p d wai dOor litt w Hjk onderzoek ni U ftek ud Ue 0iidir2oi4 naar d itlcoiiira untteweceo biwoniiKt i i t in voUw 0fu g D reriit biuik iaat nli lM i a wal Ik iit op de Mfci iuu Jipinmi a nrpoo hbt rt goiBtervi wd ► e prwAkiH dt Duliw ieniMtlMMcheirft ftlt bi ttt HilBmWib iourmvUMen oit vangi u Bal 1t door dtawi acUwvraanii Ilij r le o ft dat Dultaefaland iijn teg iiwoordiig gewapeKid müeltt le M zooV 1 ais vloot j i4 v4 ki weg dom an n volkbleger z I opTichttn het vtfik op dpfli aigenKM oen dUnfctpIioht eu op exn xitT kacjna oi eia 4ijd zal ham ten lllj hoopie cèter dat d algemeeoe on4 ap lij op dt greaiWacTM Man bei clit uit Ps iis dft U fn Bt raew DinsdiKg by coanoilssje x r i VqIJmv reaiWid een ajiwnwlenwdit a het ouiwerp heeft jngi diend ii I een vqoiwtei tot vormmtc vaa fa jntornatjonale weerftmcht aU middel otr aaii besluite van tleai ix klacht 13U t zött Bourgeois drong r ojp oan dat 4 ze weernwcbt m Irankryk cgerd zou zun dwi dit laM het atiftiegiiech ceiïtruin van fÏHro l a ia 61 hei mseat becti Jffd wordi IHt Wiingruk fimeademiant zaJ wel icht ttetettcal at de volI dj Ktttmg v de Cooifeientie het oiviwerp vóór het wtrek fuïi Wllbou aanneemt Het J r ar een redactie fieni Tu tii volwezen Vatizelf I egTupt men dait een ande bericht i lgenft hetwelk de Amenkaiien en Bn IfiChen besloten zouden hebben de door Ao F aöscljcn vooi gesteUie pmiten over te nemen t v de ifttrming van een wterutatienaal legej en een jnteraaitiffli e vloot iet mrt voorbftri f u De c iimiisMe vooi de mteiiMitjoïMUe arbeidswet frevlnflr heeft hunr zevmde vergadei iAg eriïouden en daavby artikeJ vier van het Bnit ohc plan aangenaanen dat bepaalt öat ep de voorgenomen jntemationale arbeidscoiiferentie de vertcgenwemdigOTa van de legeeringein wiei cgevets en nt rknem M lic McJit ïullon hebben on af ban keiyie te spreken en te st mmwi zonder ti ht te slaan op het staiulpimt der an icpe vprtegwiwoordig rs van h ai natie 0it vocit een fonkelnieuw beginsel in de iegémg t er mtemationale ooiifereait c s lo daar de tcmmlng tot nu toe natiesy wijs giesthiedJe Men beseft evenwel dat op het stak van arbeidsw etgeving patroons en arbeKlers vriop gelegenheid meetea hebben om rondiiit voor hun meenamg uit te komen en dat clit wimogelyk is indien de gedelegeerden van elke natte als een eeahe d moeten pi Ven en sbemmen Arbkel vQf waarmee men ach eveneeaw vereenig o bepash dat de intern a t i o ttle arbeidsconferentie in de iïooMstal van den volkenbond bveen aal ko men tmx m ntet e i meerderheid van twee denlen van het aantal uitgebrachte stemmen tesluit elders te vergaderen Be c9F miasie giag daarna over tot de hehaftdelfnjr van de arbkelan die loepen t e t vülgiiU dtn landen hui cnei iuht Uti in llchtl aun met een gcoet da ni liad van ai H UIJ had allopti hiplegiiij ii ktton halen fi ea nrer haaruit drn toon va jwÖroua fcthel bad hgde juisli plaatt vwn dw paa Mngifken tk btf cpon hij b paa ide sieh due eenwu a tot e o l tam kteü Z o Uep hl mtt diflgiB paa voet baar iitt óuor guittitii dl w e iijden van een gro t rkuni plein iieftjtnMkni Hij tond tt V or Wi i dettf aariwhtw een leidt ver v tud gtruA wntd rt oBtiü lltiwMlütip l ultt idiljitj HaaraithiJiiHjk wettrn dl bil U v hU zijn knoiu go kwN stm Hij Komple er eenvoudig met alji Iof I uli i tr a tu opende legnjijk d d tir ilet waj waj merkwaardig teo u s watw Ut ttw zoo aontfer voorb r diiig iti bUtfieu cloid iriLi de Iant Tl 1 uMi eriangenie terug te keer a i Hr j iin v r c ebrp rn bezigheden om iIJb I uil Ut tienend ren en hei nol e na 1 n aaii 0 dlHUWo aic dl mUKAl u de ttbuki zoudtn diuf4 n en f lfy e o 1 t nblik jrtM tva gri M tnan n tWn 4 tv rwUderdKi hoek der ka ren watt tten jusgi bietk meltie ii Mtoter door tvn uM die door dri 1lde klikkirni t gen baar iM ra werd g duwd Z doca iK Uge naar rergeefet be n n bim ie weerMian es tea M WMe dflar haar beewn op de em aaglapn MLfar aan da oel of M é taftt ft 85 Zli u bed deu aMdaea bnlaknceln eM ver vaeM die niet een retadeken aettee ge vouwen a w zija axm op en neer wan dtildf a iedere eer lUeeee ooupó ia Lit bei ratun van beef donlo klama ziaide boorde zi duldebjli dat hij den ooiuluoteur naea ulftouw StirUn vroeg I 7ou zij bedoeU wortkn V 7jj nuu de keine rïqMaeofa op dl Ri vVIe voovhoar had seUoht te Oaini £ dwa t en liep d n uuui eiiel na Hij za er zoo g7oet I a etadg uit dat tij beni nauw ltjke Ik bon Hwler SdiUuf leide eij I e man zog haar etrak ma aleof elj aieb llatjg wlWe voorgeven voor on lU vau e bten in aixl e lagdHe Ik zag u in do derde IdasM litleo maar Uc daebt nM no beeft n geed b j u InIfcMHrf Toen eimlelljk H Meie eenvoudige kei r tuaaebeo al de ovwlee beeage wae f veenebiln gakaaU rietelijke bad de irtnkeUer BURREMEESTBK en WETHOrüERS van K VDA br i0tB ict tlfneme kennii Ut op 1 FikniHda voMjgtwu zu i n ov ku Tnda mikkMKl l U T a mlku Oinii Oft PMn i4M i I iir ril iHli VlHh BURCFMEESTER en WETHOUUBIWI vaa GOl DA breng n ter a1 emeeiie kenni dat Toor hi udMe van jrtKMiur eii m een Tan de Mm AS tot en mot A9 BI tn o met B Cl tot en met C9 Dl tot en met Dt ut bM Ha 24 Tan ban lUert vaknjgitia lal tijn M peiii W tl l ilddeUehehmch l gen ƒ O ij per K G m de baterhal onder ket a uUuiij LeeeiiHMMaHMKK CkMda De WRBX3TB0R iMi Irtt l EVBS i m DELENUgMttlP Mlqrt ter alg nie W kaanU dat g lkMtnl LerentmlddelenuKkJee F niet yiAg txHet id ll TOer den aankinp van peulvruchten dait Ui tvtOeiifit Uev i rl Meleiw KiiJ F liW s eldlK zt Toer den aankoop van aardu 9ten dit theuMeurlte LerMsniiadelenii jkJ E nodi eldif W Toor deli aukiiwulmiehtetf iu£ i t U dtf B i4 en aE RAAOD la ktala iMn u AaMenUai flink D I K M S T no D la atUia allwB P d V 4 4 t i o 1200 WBK Vrll ïrlare oiid t No 755 BdremQoadKln Coai iit Marl 31 OEVRAAQD na FLINKB DIENSTBODE P G ie Mt ael boneK nlw toe f 0 l Brievaa 1 ZWAAN Sialleiiénat 71 daarHaal It 1 4 M0 ii a l Ni ieN en donkerklenric HCRDERSHONO wet 4 ii4tt ifMttn Sa fftahtkaaum Kromnw Ktenwegninht 1 Uti oM To GOUDA o in da na t oim TiHi He KOOP f yru d teffUfir lc cn aan grfMUdr tK ater en toed per ai te beMiken het AanbiedipgBfli oncji JJV 750 Hnbnreau aezer coarsQt 17 Bond van Dieiistpllciitigaii iiiiatf BtniDr Proti t Vfrrta l rifl9 op VriJiliHI M FekmtMoi avDHda S uur Ir daZMl CoMHilU un di WtttHiraa Sjinkar da Hnr C DA mti Prepamdlat nii lim Bm aWCRWElP 753 2S Ot ilulMR dar oiid tiM n rf a iMKbwl vm t i l iiNliWnir n Wli$kf Hn UITUUIL BOELHUIS De Netari J VAN DER LEEDEN te Oudcrkeik a d IJawl u voornemenf op OHKM t FIMUA nil dek morgane ten 9 ure un de Bouwmaniwoning van den Heer L BOER Ai in het Beiertche onder Stolw k In het epanbMr to vwkgapM ISKalfkmten 1 Pink 1 Zasjarigvosntarrlsiraarii 1 E n 9rlgvosmerrf8paartf 8 Overloepers Varicras waaronder Tentwagen Brik Driewlelde Kar met Hooibnig Arretikker met bdlentuig een eiken Schouw Bletenmachine Baacula Kaaapcn Kuipen Staren en andOT UW II MiRtEiEERcmmi mmn parUi SIroo n cMmiga Maubaleiia Uorgwu vooi d n ra oop ta iisiitirt itmtiimir t tiiffiNvllli riiMIff flarilrlicferil VkMMt MAWUH p tekMttJwMt MltilttRuf wotMjdltlr In f ntlMPEMPtWJwn Op DONDERDAB 13 FEIRUARI prQun f Mr ffOi ftt fWïfSrffcitf lalegteMiÖ om Otgffte m hat odM TanT Dl BOVH Töe Bg bewitow 5i t 71 a a H€T BEflïUOa IMni ipiriitÉt Stnaniiiinf Rjai vHlÜÉ Iütniniii ftiHt liiifatiiii Km aa Ctf ptr itMh Q Qoudfleha Fridfliamfol LANGE TIENDËWEtr ZT Tl Vlnum Sanguinosttnt in yaew KnM y aafaraa pleMnwdit i ldal hl blo Ur ae l aailtma S al al meaaa veralappiq Heafl ca atkadilltk KMUmirUnfc Taeamad daal wiMlIeilal ia t in maaaM4 a l a nridoaafhu 747 IR Fit 4 tl 6 IM S0 UHl if I4 W Bil al a Apothakin aq Droliataa VaJI daö 4 Co J Dr RleMaaMaai WV Wl HmIi H H Röokers Wie a aottawia ee hf ll MI ai i wU ifKilHa bwpekt qlM dHinmdwv vwi hct cltde merk BLOHaMinii ik flw rll betlW nog ieti oudi hjrdcn deze week opgeruimd voor kwntileltki bfiDd wordt in J lflim oiM naar genoegen tld terug Lilt dit koopt nic voorbifgaènba4er er If t o i geaiaten Tevens no § IbIcwi voor tad iig re ieii WMroader PsUatÉt Htl tt m WhM Mu tMea Mherp cp ur eMna pf wi 7aS 20 Van der Mauien s ONiX aikomilla va de CkMelaek Madlnk MaMi aphapeU Aaraia u Waui ru r l ai mlddal du oa lahniik vaa 3 balajea i d t lijd aae fiat èir lllepsteen elkooan aaaeaC Baalla o MalHk dat Male f 2 SO Vaikrll aar iNTON COOP WHdalraal 11 Ooedkoapate ea Mliedata adres voor MeuMen WK Sae la k dne veer Mtelnl et kawelUlHalfmea KOMT BN tllWnwtWMitaiiHUii ktii bil RotterdamTllLtm teMNttaaiüipMaiaaNWMaaa ak Tafel Kaatea BlrtTMtka aloelea met leer en plucae VeerenkedelMlen Wsilea tatll ehMcTlueuMa S la eb Befell adea T SPEINGENDE llppa niwe bnld wlBlarkaadMi Oaknilk rMMH BOSKOOP AtlYertanMa aa aboaaeoMnta op dit Had worden aangenooMS door PiA W£LLBB Zydeweg78k HON ÜMm UrimHtkweii ao Roip Kateii t i fi4W iMMtflrall MMhin i o triivf ii NwnteoMtplabaiii HandiMsopMidinat IWfOiW CiOTl en begltmen IftriilS Febr 21 Dm slMldw ritim 40 learlingen ipe go Aanmelding dttgcipft VOOR KKNtOOR Succes vetiekard B watne Draaiei $ otmiaasHgV g l Wt ltrorden te OAM ntar INwr kliiicié loon n i l lllfnia 4 g gJI U t t warden eenige partooeu bekend met jMt Mt audice I l i I j l t BtooiiTiiiDtteii IsirdnrièreiS br voriné Aamblodingen sohnftelgk met opgijTe van verlangd loon enz onder leUer Q aan BRINKOREVE S BookHnndol beVtMt r 780 40 TIE KdOP alle soort ni van flIKILIHilEirEii ZOOAIjS 6 ia Sa ltn 200 Tafels 60 Toonbankaa vmMM ta ftMi Taanbankan mat gl iian VItrInea Toonbankan mat marfflaran btadan VWnkelklsten met an zonder sa iulframeniCifélnventarlssen B rblar invejitarls n Maaieia Koek iattan stamde Wtrinas wda i iaiMbikljm Onittarsbakken wjnkalrfoozan Tulnbankan Tubistoelen Tuintafels Cififlanken groote party Ledikanten mat Matraasan nroete en kleine Spiegels Bashmipan Luehtketels Sehi ftafels Waschmachinf s Invaliedenwagens Bladen met scHl iit tn Koperen roedaK van B M 2 BraÉdkasten En varder alle Sporten WINNCLSOEflEREN bl Pk boUter Lanil ba nslraat Mo 41 46 Tel 8650 Roflevdaniii j4a 00 MASTER SCMOÊN POLISH Poeut alechts e en naai U ra choenen mei MASTBR POLISt en Utvarlanit Eacii andere MA8TBR POLISH vawft et lader m maakt het wat dlcht MASTBR POLISH aeft niet alleen ewi dl zwarten maar ook een blljvenden flans MASTBIt POLISH is htt oude bekende fnerk van iLoofe jgualitelL Omte dod 0 Klela doos HM Overil verjirijglisan ÜRATIS jLIISBOD aar da l dl 4aM aa wtpi irt ravan U ter Intevartn t van kiBina af SO iroou eo4af fta aiiHaaliadltd on TjHC MASTER POUlH AftllfiTVUU a B fc VOOR tN 0BO5 J HANE EL5VER DEIW I 60 UUtGRACMT Jg w ïVi i 63S 10 oasaen van EiMrgie niier vooriOndes ZÉnowzwaklen caNïrst kBittL IBM IK Abomeef tflü op dit Blad Opentor rkoophig t © Haiaati eoht op WOENSDAG 19 FEBRUARil91 TOm middegi eM ure m heb Kofflehnia van don fleor K f APIE8 t D overst ian n Notari Jv ICOEMAN j VA t leiiiüe imi il Erm ta HAA TRECHT Te beaiohtioen 17 en 18 Febrnari n 10 t t a urBB en 19 F bruan yaa 9 tot 11 urea OUDE VIJSHEID Omscluraveu m notities dw Ie bei UonMn z B taa kaatoia van dan lotsrw B69 30 Bah op0ttaE tf0 mfltci0 k lIg U dpor htt eten van vcmJn dal U niet V drflg r ktml DU echtrr g m kluilii slc erhelpen r gerrg M na tut et i Wfe A d i taWelleu iii a itopifp Oqk b oen alKttie reïluau eon bedttFveo moa BiHAgpijn Iwt ïu ir bena attirtJtiiMeJijMieid Nmflclt tt4a adetff piv na iV inaftS ni i khrn Y wöïdon Ab jt iblüttcn ïCM S roemd als een p iih h eu aclw rS Dt nu t 4bdii tabletten Ha astre cht Abonnementen 6u adverttntmi k oor dB OoObSCffE COURANt en tie HAASTaEÖHTSCHE OOÜRAffl woeden c Hu stra t t nngi oiBoa loDr oMsaa A ja J SCMCER te HAASTRECHT Aai ëd t2 Fobruari 7 4 uut Vfcu o Sobouw burtf fte AboanoinentavooratelUna B BotttsdtoODSel IJTAru r 8 ma Soc de Btonio I Jing Dr E L Sn t voor de QufUMf AdoU inl h i Febman 1 uut Nlottwe Sdbouwborg IJe diu9 jh Ideolin o rta VL IDO n Fdkttarl 8 mil Sec Om Gawel LedenvergediMng 17 FAr S mir Gebouw Bouw eo nlniteealdit OnderettadaoaamlMle menaoef Beleefd veneekaa w9 fwetaW t taMdeAeUat te mor ei va ii vuija raaarilwwi eoawertea vemakeKP au om dioa due ia naa aamlB ta kaalden Beebttde ftuUuaJI A BBIHnUIl a ZOON wniDA PfOk rmzH aaoai H Bderdag l Februari 191 V ERSCHIJKtT DAQiSLIJKS IMOatOHlMN MKDKIM ViNeBN I 4 1 Up de iMrpaataaM m t u t Ê HM 1 1te NiniMï tiTSP snMr k iiw a £ 25 pSlve T eeaClMrz i iwkirafrbacl jUS per weekM eau ad nau de kaaaciMa per leeaer 4 Ftiécoiierpe c rJwMauir JIS inatZa Ut li d aw i dv beeUia M fcdej a a t M Onreoe adaM l i n li Hu aal l ii a ii im aa M rdaii prifa ln M Maalt 1 raaa advaneMHa tmaM w l i ia aaaa a Mr n si wa a t giM i Ma as ad I ilalaiaa iBa i ttle m M x e aaaa Afaalsa a4 aaMaaa eeatraet M Ma MllaaMrteoBd aaer plaalaiwiaaa AbVUtlKxI lirQUa llJt kButa ta iii tTCkea babamule tat daai braa xil l 1 6 r tak IdtS elke i ee ear PiZ Vm Mka @ euts an den beiea ieiaei lïKi coit per awaï Nmte uea aMiitl M WMaawar ai kaariac an dia JSBl w j j I ttinlaatte JËalefc inian S45 urwi MAR KT Zh G OUDA t 1 I e OE VRilHËSCONPEReifnE Ie IntematfianiiiKB pMiH AHreMtttf e étftMa Oa pperst oorlof rMari oiif ff M tiiy jp Pf i to Od qipitopli ttTfOf miiffM r 1P tHW 4m w ée Polen Oe 8flivJcHr p n tet MOvedron ver de insteUing van en inter tioaal p a ilomatttir A£bei4sl ux en een beeturerid Ijchawn 4a tte w iteMMwrüfte on duarvaji iui Uidnvx M 4 kwa ovei eent tat a Hid b gs bcMe om HaUautaete tnnnuj ie sat fr bidarw tau e n effieiw n loftfibl otnMk de uMfflfte van ongovotr 120 hancbwïmftoea v n groot waard die ten tfjde v liet OMrtcnrtfkadi bewind te Napels uit de MWtoHhwk wvdmma waren Ova een mamueript van ftam De Ualla n dreigiden wanoMr de ekatten ni t goed whdu wc a fgeetaan se deer en tm handgranaten bewapend deUchagwnt t Intra alhaLeD De d rectffur vm bet fitaatumueum te Venetië heeft ia het steriaclie MuB m te WtetMri d algiftc van 04 ai dïrtjen ge aschit Vervolgena veidangde de Italiaanse mufemb heerder de afgifte nm 37 schUdeT en dl m den Hofburoht hangen C n deel dwirvan werd aanet nde meegenomen Staatjiierrertarls SjWcwter v erklaaJxie dat de dooi de Italianen getiichte schilder I tot bet partiuHer bezH van den v wrmaliffan k i r niet tet de leroongotdereo behoo 31 In het toor hei departement vm buiten Undsohe zaken tet enquête en Wllaoa e riehte protestnota weixl vastigvvteld dat Hf een reehtManspraken voor de ItaJIaanache rngt iuiii be ttaan maar dftt het louter eeti gewelddaad ie rawl lift tt axen Se oJet uftlevunn vw vfie Duitsche duifcbooten dk mtrt a zeuwmtmhgr n stmA vetricMfdf het tydatip dat de eerst waiMWWia Mad werd geslotw t van vete lwoiw WB l epm Ook imiMt fHMid fttfMarht in de teru fftaf van w n en die WWwi ontvreemd irit IKiWMboeiR BaMKdW fauËen In ik eevttl achQnt awn na tot overeen nmlny geleentea De Waden v n Obeimi uit Parü d t iW K lendentï Lettwt Uthaaerü en OeMuAur de iirtawodtgfng voor de confereuAoe op Piuikipo De PtiiwRueflanden hebbiai aaageaomeR het bureau xa de hoofdstad vjm den vtrf kenbond komt als andei deel der orgaui a tie van den boiid en d t Iwt ooder de Jioede van eera L i ecteur ziü litaaini die door het besturendi Hthaam zal viorden benoemd 0 dE do eppaate eonlogM awl he fl gi t ren ver jiderd en het over de voorwaarden tfnr hert eui fek9 viut den wapmstilatand eenj gewerden Iteute meept te weten dat de raad voomeniens i Dultfichland in mïUtair 9 zicht dl gelegenheid te ontnemen oia de vyandeiijkheden weder te betfianeu Men vvil Dui öchland er van ovei tuigon dttt d gpallieeiuen de overwinnaars zya en lat geen blanco vrede willen opleggeoi Ingevtl Duitschland gewillig is zou het kunnen zvn dat de Entflute het toeutaat sijn verken des vredea te hervatten Ht e de vocn waanien aruit zien weten wy natmirlijk niet Maar z hebben ongetwi feld aai ip ding g e en tot twee verschillende opvattimgm Een groep is vWi strenifW raaatrej elen tegen DintscJüand de andeii keurt elk ver neckren van I uitBchlaiul af waartoe enkel met het oogmerk om te vernederen mocht woTiden besloten De Bnttche opvatttog van de zaak 3 dat het vfli i het meeste belang is de gp heele milutair woonte uit Europa te verwijderen Met andere woorden van de A ng sakseiw mag worden geoegd dat z i den wemsch koesteren om de oorli stoestanden zoo spoehg mogeUk om te zetten In vredeatoest imlen terwyi de Fransohen van meenwvg dat het gevaarlijk zou wezen 0 w ke w ijze ook dem greep o Du tschl nd te doen vendappen en dat integendeel de mi taire toestanden etraffer moeten worden gemaakt Het rioet geen oogenhJik worden ge meend dit de Britten en Amerikanen er met op zullwi aandringen dat Duitschland hJasrt aal maken met de vervulling van alle toeaeggmgeo li het by den vongen wapenetilfltajid heeft gedaan en waaronitiwit het tieae t Twee van lulke gevallen hebben veet tyd m berfag g ii ntn in de gehouden verga €rln van ien oppersten oorlogs In het L teriiaia émd Chatem meiedce lipg vui de indi iiig Van e i wetsontwerp j dat bep ij g n bevat voor de handhaving VAR TtotfP le r n ittchtiiiacbt vooi zoover drt nood ff ie oan te veorrien in de behoef t die 7o i4m kuniMn ontstaan in de jarwi na heli emde vail desen ooriov BDreENlAWB BCH milUW FRANKSUK l t a spoor ie0onft luk In óM UïkosA biJ Nauueuii a Uimie op 21r l iloiwti r van Momh heelt e ei eww t ig siKMTweKoHgelul piaat gtilwul Iiii rt tor de iTiin van Fary naixr Meiz d w tua n I inging gt raaiuf wn der wuigoua fn f raid t r l zigar trojlaeo aan denood nni m toen do i n ilM pf i rongK Z J iianr btiiten Op hetzf lfdv OogcnbUk kw un ijT an ti iicngi ildo liehilug een tiein 90 1 fMi roffd diwara dot do groep relzl IgfTS hem Twee mllitairwi en een bur p r vierd H g dood Den vrotiw o erleed tijd UH bt ti an 7h i naar hit hoap tanl ji Btj iwg ctn Jftl ii J g 4i tt o iei wordt IV Tplet gd I o po tdl nfit Par IJ l ij HH el Ie poHbdiwiat per aegtu i tii i beii Pa rij tin ltij M t he4l Zater voor liet e rtt g tfunctiortnottnli Di lit TB adgu lim 1 Ltn cïi sTgeoiit Jftukniift njn oai 114 uur TÖi het lleg € d aii Bourg Mftrokikra en om 1 JO aimgt oaim In htt M rpflrk v in Ronclito mtt vijl zakten lw vn l e dt in tt zal iedetwi iWfIait umwrcïi udant Patfn lieott lio opdracht g iT ée m ii liijBbtl wn ooiw otutretiepmit voor Un vliexrilen t bi U noiit DüTTSCHUNIX Dtondtpliioht I Naar de orwltrta iBe deelt zaJ bin Het eenige dagen geledeai be cmwi I uitmM offearwïf 1 Bromberg moest ui gens S eèchiltett mm mwemUgen po H ieken ard bli de geveobtatroepen i lot h ng noest noixlai j iirebt k i e Duitiche troepen hadden benuden d spoorlvn BrombergSohneid muhl e i 4bniggefux fdachtig i stel Un r nn renomen en waren vervolgens met succes luiai Shubin op edrongen Daar deed de politiei e on mghéïd zich hiwierend gelden Do I ombeigeche aoltiatenraad had hot bwUijt an den mln 4lir van oorlog over het toimiandogezag ni t etkend De troe pen deden zulks eechter wel braken de gevecht Hcrkza inheid af n kozen een ni r en soUalenraad Teng volge dezer giebeurteaiMen m de voorste linde moeat het offensief orden gertaatt De troepen moeeten ach tfv Stembung woiden terugirenwiea Slechte 6étt compagnie republikeinsche weerbaarheid welker aanvoerder weigerde tei ug t l gaan b ef oii lanka alle waarschuwingen van den i ector commandant m een vooruitgesohoter geïsoleerde stellmg aJleen achter Dien tengevolge werd de compagnie kort daarctp tioor de Polen van dne ï den met een overmacht aanbevallen en bykan volkomen a de pan gebakt Ook de aanvoer der sneuvelde a De Otdtramsche troepen hebben de bolsje I wiki n ord P8arts teruggesJajten De Oei kiauische negeenng telt weer te Kief F aaiS242itt 4 Volgens het Neue Wiener Tageblatt heeft een Ka iaanache conumeaie m verscheiden hanJcen de afgifte van verschiüende depositos gief i cht die gedurende de I atote bezetting van boven Italië door de Oostenryikers aar Weenen zouden sija ovrrgebracht eixler legde de commlaa e op ver scheldei ceposito s van Italiaawa beslag zttfd ooftnbjlk bij de DarrooM iiet deed maar im niocst een onwiaiekemig op gektmf finik ommddciijk worden onder drukt H tfT moeet ewi pro l dowetaan en j h kd zich voorgenomen die moedig on d fr a oogen t zien torwlUe v itov vio en Meg in do vefitibule btood een andere laag Kfui In icht blaufto Ja pq korte broei dit er nog indrukwekkendM uitzag dan dt t TSl Zonder zefi haar namn te vra £ tn ne B hlj Hwitei den we twe btved trappen hoog tohjat zij voor groeit dtnr slilfltondea Hij luiatci d © ven Ulijkbüax ttWe hetgeen falj hoorde hem kvredtni fit nissohlen ht tgeen hij niet hrordi Hi opende de deur ertdeedHee ttr 7ondi st rderw pliehtpk agen Uoneu feu n Het vm een groot vertrek In led op hhi ecl grootecber dan hïts dat H iar tot diwwre bad gezien Er waren ver wlieulene theetafels bioenieii ea palmen iu do lioeken maar het veitrek was ver g laken met de trappen tiau verlloèt Htt schflftt aso men zooveel mofi iUk t oh had willen aaidiTengen om hei daar na t unipcren en te bedïOtkeD zoodat htl van zoo wein mogelijk nut zou zijn iedere lamp ia do ilcamer wa met m dubbele kap van roae zijde vewierd die ia ho midden vha ti aimpeld Van het einde van de kamer tonden tue pw cmcn heel dlcbt UJ elkaar U et r meende dat d y ge nun d hand Toatlifakl van de anSm aes Jaosnuhjs in Ot n oUeriirachtigrt toilet riat zij zoo weirmp wat zy op de hoog e van haar c I niK t iDiéddeilij II hfa4ct ido aJit m M ifvt nKKÜiniH avondiDoiMuum Dt e Ütbtgrctn iiM yaln vtcmddp zieh om t n kn ff tlf tvrex op deu dremi in hot 0 g Wat nh et dat boduidm Tinwon cel de ZIJ zoo ZondiT klof ren in tiet Kalon te komenV I Je hebt niet te bt Jpen ot te don k yi la ivrtrt heel goed dat deze kamer voor nyn gfutten iïi n dat dn jonge dame hoi g iat he je HeetirV luuu de h rtaiur K racbi moe worden lotlat iiiMrouw haar kan oattvaogent Ja juf itiuw BthdI z Ttin on ondTHorpon k u hlcrheeoju rouw fluiettnlt hij op g faeel anderen toen al ofZIJ veranlweordeijk was voor dn b i ipiig dit hij had ontvanfeo Terwijl hel mr f de kanwT uiffinK hoordt zij baa tuchtjrt zegiï n tiljkbaor in aniafeonJopetn opmtrklig van den eiegantenJonden men die ZMidn di minste verlegenhe d te t otien mH zlln eleboo t K n den o loorsieenmMliH jeunde Se nkapietn CarUbreok g niet heen h ti maar isn 8 nw bLoedverwiint voor we xoAer zcrgi I vder hoordf H v aM daar d detvlwtnl gisfijoten CINDERELLA irooiDfil t K w i I ï I nord la a uit iMt a tMfa Tertoibli J F WB8SELKIX Vi BOMUa Tm mo it op acin kax tbvin worden pbracht ne Wnoen zoo lete oanwgeiijkop on rijtuig zeikn iuomi ekle hij lazichzelf jKt sou on voor goed totachandtt zijn Ik zal de kist aim eenditffostiaaii geVesL Wel bet is aileof eenhu cnnxdd naar haar oereuen dienet gaatDo ifl nu hebgeeo we te verwaoh vi hebbei WiUeni erkU cdo hij laiM in ver trouwen aan den koetaier door In enat te gaan bij parvenu s 1 Paarna ol de een lanigie rit door stra t i die Heeter onJiaeitond lol toeeefconeii Zj wa tr zeJcer n dat onophoudelijk nhsiAoben overreden tnooston orden oor dat ZIJ hun bofttonaning zoyjJen hebben De jgwlaaiiaarne v rmdcn oen edndeloO z reelvfl e ear waren Eooveel zijwegro die AT aJle g eilijk uitza on dat zij niet kop looren dat de koewter werkelijk den weg kende Hij nM eet D aar op de gU voorbaan la de hoop van opdeeon of andei maaier voUm bet huie vanhaar tante te kunen 1 leer gele OaJmEd Ftndeyjk hJekfen zij op een plek til waar het haar iebt n nder akeltg leek Psar was bet is waar een grootonunir ua hulzen dfe baar naar belde eljden zoover bet o g reiki aanstaarden met verndrie veoMnra n aohltterendelantaaraB maar daar vlak over rulsohtm de tak ken en kon zij den whut er dowheen boorai auban jalat MwM kU t