Goudsche Courant, donderdag 13 februari 1919

iuaar wie in dtt verba td d aavoriea utJdadm ieesK wordt la dto ioogme raoa tiue gatrolk n door de ol aada maJedae wQan mtat woord era tob Ptniaad n BeiaJewiW BBRLUN 18 Febr Door bet i nikkai dar EstlauMia en Fu on weid bet gehaele gaUed d i fistiandscha republiek van de BelaJewiki beried Behalve het gewichtige poorwegknooppun Walh woidea ook da tadaa rraawd a Petokory geaomen In Koenaod bta da toaataad voor l baa enTaraodetd De Dultseha atalUngen aan de Wladau waroea gehouden de door BolcjewU ki beietta baven der stad Windau werd door Engaleche oorlogsschepen beschoten lataascben wardea ook de in Mitw aAtargeblaven vertegonwyoTdiger van het Dultaeha gciantschap bevryd ZjJ 1 0 meer dan twee v eken in Wilaa door de Bolhjewiki oodar strenge bewaking gevangen gehou daa De zetteoi in het dooo hen belette gebied aub achnkkeiUk regiem voort In Riga w dec dageÜJiu tairi ke peraonaa soodar oodeiabaid van nationaUteH deor een rvTOlutitfnaire BolaJewiki reehtbaak ter dood voroordeeki aa w a r gasc kü ta a iljdolijk oad wijihr ea la Oud erA d IJaai De faooÉaw iaopt itaanefaijiUijk van da tweede haft aa tcbruaii tM 1 Mtd a s Olt ala antwoord op ile VhiUb aanvrag a Utda ge Klef het de felokkigaa die Tttawoeu jaar dt mogeltjM oog eerder gebjaaifd aiju loopen thaaa oog zood aonOer bcirekiuug e uiooteB axeu op eea t IJ d e Uj k b a a J e kA straks wordt uU leger vaa warkloo zeu oog w oot om eeufge hoaderdeo die alHoar ie weet hoelatig en iioe dia 1 n welk eea baetaaa Oisiere cijt go op do iMOgta t b de aruioodo die f iieerooht in d onder wijzere wereld bij joag e ood gehuvd na oni uwd Ueet gij dal bet door rögeegtog en Kamer volmondig M edtefid at jwrn lang P iLn luwt giJ liM aaiariaontwerp wear Oiee thaoj de regeerla i u vollen e r n t meent jeu d e armoeda een iud te utakeo f t 60 Is bot b VBO d i langen UI d KSwegi dien uw kind sal hebben al la Deae f 760 a oet veantMUrd worden nM t 160 die gekon wordMi voor pen eiiien tv bolaMiag Van f 00 moet uw kiio batajen ko tffekl iOeadlQC sdweiael lectuur Hiudu boeken JUuMlt zelf tn decen diireu faid d xeket ng maar typ En slet dan wat er ov H oblet te kort Icooit aaL oen beot le ïoiageAot en onfeipaa niag Ën aOs dan un kind bet ouddrvij 10 jaK Iteclt gn nd d w l 89 jven toU dan hmft her m a x km u m aa f 1600 berdikt Sn a t hij zicih beelemaal ia de aruiond wil stogifai dan laebt hem net vTotiw en krooat op S6 iarigea leaftljd een Inkonim van i 1940 toe C ik weet bet w l er zullen u getal lm gvmoeoid wor4en van f3000 ea bool er die w iiiH iel € zijn voor uw kind flftataal voor uw klad Maar laat u daardoor niet Vfirbttoden Hij willen u eonigBz ba bierop voorbereid Hi Op 15 Januari 1917 wartn bij nbaar Pb bijzonder aalarwijs 81112 vat te leorkiuiohten Ven deae waren er Ö Uo hoofden Hat dus MSBm wU dat vmi de 6 ondwrwijzer ar ién h voor wie fKOOO en boo la waggelend p 16 Jaoinuui 191 waren bU hetoo dfrwljft 23 250 leorkriKAWo van bijMaud Vai d ze bezaten 7916 do hooMakt Da wil zt ggen dat ar 15 385 onderwljzew volg m dit oownrp ehrek zullen bJjj ven lijden du 2 ep del D zijn offieflftele rrfjfea a d e tot u preken liult ipij in i zoen ffrioffe itane op Hiicot uw kliu aog voor t ondarwijR beeteminea ell u voarof ern tardege op de hoog te wat salaris IjetaaU wotdt voor and ro voor uw md gwtchlkte f n bereikbare betrokkdoffm Wij zijn er zeker vui dat de betreiddajt vur oiidcrwij tot de minjw begefvLijice baarUjen aal l ohooren dl voor w kind gevonden kumven orden Bvis emt het onder de huldl ge ouifltandlghedeu niet voor ho4 onderwijl Solioonjhoven 10 Februari 1919 O L VIHK KUNST MUn aè 0Q1 Spel van eerzucht en ij del b id In e adkf ltlge atad rloor Jo vaa Ammen KttUer Het Kofetad Tooneej Dl opzi t van dit tounMBp vaa mevr Aauii j KtUJdv i i wel heel goed de uitvirkiog 1 prachtig voonoover hMI de etisti twee bedrijven betrelL In het der U heeft do schrijfetw m i da tout be gaan htx eind goed te w Mi nM ten met d twee h jiofdFiguren FMr tot elkaw te bringMi I ft aannemelijk te makm ia biwir nlf4 gelibkt en juJIA omdat h i tweedo oo pracdiJg zdk r en zoo ge4t4delljk omhoog gaat Ia het derde bedrijf awoatautlitering Du eer7uotit en de IJdelheid aa ov Hugo van Dam hebben bea een yoede plaats Ui de deftfge Mnd bezorgd BiJ geniet er de obtiog v de vrouwelijke ledi ii vojj de adellijke ftetaohten waar van de aiütanuneUageo idn of tneersUn godegHoereerd wm tirouwens in Uollèrea tijd ai zoo wa Ur Sugn vaa Dan V hrijift zijn naam da ook V aa Dam vaa l t rd vanwege do meerdere d iigiieid ea omdat er zooveel v n Dame xljn Jo ne zijn fel volk aboud ou Hl pla owbocl sou UlMtf Literat pewkoiMdach eifrak d prewdeol over 4 € M oawMtM twraffatohtnt HPt 18 voor UoitBcUttiul etia lm KUikwwii apocdit a wal teyenandadnit eucrood atollen te Juummo luToWen zti luj Pe moeibj tUieden Van atwoer kmn zoUs onder o betrok kelvjk gUDHUffo oDlvikkM n Uiuun af KloiUiaraa tijd geen epvoko zgo üetbeot e foud dat oterg even ifi nioetaa TtJ g bnUkiOti 200 ztii b voor dn MUMp ua groKulü tDfieii butf dets ocu muWs Koo duur to sUuiA zoudon koniea dut de pooitie o K T njjvcarJietd ouJioudbaar wou Kordon £ b t wm bg het besprebLoa van dit onderworp zidMboor somber feetanKL UiJ oobeen gteeai emktil UotilpuM tekuuiwu hXdekkoo Wat 7Ma g rooc to vreoe wu Heek toen hem gevraagd word of hiJ aaa verdare 8p tiaa tiBicho gievaren glooide JiiiUt la het gebrnk aan lev enao ddelen Ugt bet eondge maar dan ook xeor grooteffavtAr ZLl hlj tartacufi louft van het ongeluk vaa on iaud maar d t 1 ook bcgrijpo lijk VFIjt hufl oude aaavoerdnro heckWr a£Q vaak onze oude nuuui eia olet meur Kooals sij door de uUmergoliiig outzeouwd zjn m hun IwierLijko houvattt ver or a hebben Goede vooditig zaj bou ook moreel weer o do beeu htdpm Uoe Mü h t eohter j n ad weldra bij de hoer Bdwodo werkeJoosheid oen nog njjpeqdcr gtbrek aaxt tovetiSDiiddoleu koiut Va de buiiouvercdd hangt bol antwoord op dozo vnag af bert had lao isEaaia pefozend ogj nibtroOHlIg geaj rokon 7 m aniwoordde hij ook toea hoiH gorraagd werd wat er vaa do WM iftJlaati zou koniom onder hatnieu we biwiad Wat Abwi wij om to wola ii otireö vroeg liij roeowadg Men kan haar beewaarlijk lot heil van bet eXge meer toe xweeu op een garoïneeirdo la 4i stre oudoc gir odPtdU i m zonder m gihMieid van oxpoii öa poliHok blok dat uit fiOdaMfKca deniocratcn en bet go dtHtelijAc merk gédetuooratloeerde cctttiiim beHtóöt Is voor het ov rigH lot ovoroea Memmhig g 4coc ien op dit punt Deze utododet jRg van dten proeident mu b latngwokkt nd omdat ow dm er a k tvftii olfidoole zijdb van embwitaaiid dtiiiooraAiflc Wok feeprokeo werd De MTOtidtti zilde verder Volgen doee i raafe zoudoii wlj onmidfiHÜijk een be gill nwiken met do 09d m uü g drie tpvwren j Beds hfi karKkter droegen m n lïopolfw mafflr Me In panlruUere haa d a wodpea IM ij Pil wMïialM republlwr zijo ui loii wij vooraj ook kiimoii bewijze door oi uuold egKiffi m beHchpriulng van ar lx lc erN tot ondHrf t iuilng van ocwwjoA a vak k m voorrai yiillpn wij ook Tee4 mooten düPtt tot v TlK twing van de oni an fftitdoit oor onzo zuigt liqg want de wt reld kan t tAOï gcwi begr p van vor aim hoe drotvlg het da tnede gerteld is Irouwmw dt morecie varwaarloo Ing dur Jougd godure ido don oorlog zal ous D g zeer v pel work geven Dr Dulteobo revolutie m gafootOadaetB onirtaan door het ve it tegea dcb oor lOR Val i dus do twewte zuU waarop d republiek ru d oaboperkto énsg 10 vrede Dazo drong zit het nieuwe DuItpdüMid van meet ai In het bloed Diitsohland zal bc land des vrede zijn fA hH zal ni t kunnen b gtaan Dat iimg en zal h t nlt ve gE ea DiillWihtoOd zEul dcowcratfBoti zijn i hei ksu niet beelaan All pogingea van links of rechtfl oni de zui orlHld onsw r demo cratif te vervaiBoheo zuUen wij ilijk ij tot nn toe gedaan heWwn krech g bo trtjdoa Onse nationale VcrfMarb U u demoorAiJRoh parlement zoo ziUver PU onvervajKjht aïs wsafwhljslljk gaen ader tor wortJd Sleriito doordat wij bet htllig beginnel d r demoorafie waarvw ftil toet een groo gedeelte van het Duit Bcl Olk ffwdR Bcotalipn van Jaren ge irfv en hotthfn in zijn g o l vorwezeDp üjlieu tuBnfn wij bet tbano no tnkooria rillfndo DiiitBoiiland w ederoni geaood n km Di lea roi Hwt torwij 1 hij lang at L m zmht sprekend ée droove dln g i die hij mhot te doh met oartelij ko duldolijkh id voor dt geost haalde ZHn he Ie optreden wa sympathiek De wttardlgijoden van den laatsten ujd h bl pa rilot aan hem vetandetd Fbert i zoor goed gcMeed roodtr dat Ht int deo Htijl valt Zijn korte dlkk g firontften gefltalto 1 zooal men dlekcat van de kleine l ull8che burgers uit de goede de en vó p den ooHog Jj 1 ou van de wolnige menaahea ia Dultotiaaad die hun dlkle howaard bebbenl Da Spartaclflra Gipteroaelit hebben de SpartacMr fe Berlij n em aanval cedaan op de bedtUn f van do Mosoo en UlUA iiublad a a s n pdo op de Tfiglioho RundaAau ende VorwMs De aMval ward door de rvpubll ptaméie troepen gealageB Gwt roi ddiig BciiooI dpo te fireetau oi c veer tot 500 nienfithen bijeen wer1t oo eo iMtroMo n opiTeeohoton jongioM Zeb H lDrcadm do tra4reTangiBnl De bewaklnjfraiD zoo wat 60 nMHQ kon daar niete tegen uttridtken Ze werd ontwapMid Punu verd ean t Ighaédaoonipaipde gu M lu ét ii ai OM uiaohliMigew i i k wani upa m Na vwvoi eohe eompixfe aan ds ntaolgte oui ulM en te gaan werd m MiMrp ga ticlKuoa woJurooor oofefvffar 4i BaoMbw tvt Klfn gedood of gevoBtï BIMIUWLANA TVMdn JU r tw beav u ijLNxa ivulgK re mui Vuu ru Kookeo e lioly uju door 4t aMae bn wt der Xweede Kaiuor benoemd tot ripporiouTfi var de wetMutwtwpett tot itan aiung dqr JiJtaatabegToobtatf voor eeu lijUiStjiio aiUtUwwoiUog oor litm Uluiateir vuu üiUtaauadauho MkeB wyalgtefl ca VI riJOOftlng dcv begMMMmg van hei we tu ea on eeeenfoudo voor burgArL iio aUiUeuarw voor IVIA voor fwrlodlAU trakioJiteoMtvarboogiitgieQ a beieosliigea voor Uuikxii evt outi HeriuaajMlteden op plutoiro bHtfroodjig vaa Uuca a voor 1W7 btrlptrdende mnMMÜjeud onOerwerpen en voor 1916 bfl r i nde een OKtra bgdrage vooiT iiot biitoadet oodarwij en ooMlgenlug TOOT uitbreidiiig vaa bet atatiooa eto laoenieni Wijlri Guipen U t niniataria vaa AiftaU Naar do let veroeomt ligt het ia hei vooo aeuieii het luialntcvle ran Arbeid oiidoir te brengfio ia het perceel Wagen raat JQ waarin Üuuiff geveKHigd la bat üijialcanloor oor Vee ea Paatdeo £ e vronveiyiM SaadacawUdata Koden is de eerste vrouweljjlu candl da voor een gemeenteraad la Nedieorlaad offiCMfi geiteid De afd tiuaMun van dan liiCODoiiQaEKtn Bond ho n 1 mei btants alt candidate ingediend ongeacbt arl I 1 dr AdAiti noei arttkaken dfe de v rkMMbaarhahi aeaer vrouw vó Septem btr 1 1 Hchijot uit te iAulten Admiraal Oaipard de CaUgar I M de KoBiMglli boeit ds J P Ber thaull ps Bdilouoi Uj du WiaaSaoUe gaavoato te rd TV4iib oea aondLcigl naar 1 a ri s opgadragicn om o den lt m Fobruaxi ek Eijode de 400e 0ortodBs vaaOaa pard dn Ch ailon beer vam Ce lgnv uui Ad liare Ma eBi een kraus neer te loggM op het fAonumeni van den g roo t b idiiuraal van FlranJurijk pe N Crt MUcmt Iderbij aan dat ÓiMpard de Coi tl g iiyt een dar grootato wuaitep van ztjn tijd fi t6l2 hotsi offer word van den moord op i HtigeDotoii In don Sartholonwusnadbt Zijo doobfer ÏMuim huwde In 1583 inetoazta PnlDA WiUran van O tije en word de nio DM van tadliou Pfln Fredwlk Hcidrlk Dn B rtihault ho ft zich baden per auto IT l nrijft bn vm om sicit v m1M è te Invljtea Koelen nlt Mfoderland KrsiCNlenH een overeenkomM iiioet Nt df 1 and aan de gealll e rd n era aeker aa4 tal rmlkkoelon leveren ter coinp iu a tU vnji het VKM dat het uii oert naar l nilM liIaiid Aeo Rci li motst Nedi rland lUO korden lev en en evefieewi 4A0 aas rrarkjnik BpJggë hwA nu eveiwd ntap fit gedaan bij h t inttirgeaJJleerdo ooml t 1lf Spa om g pdftan tf toj en dat I rai krilk w 4k8 bflboeften In dit opiloht I under groot zijai zijn dtW van bi tdoor Nixkrland te leveren vee aan Boigift tl filKRt De aanaprakcB van Bdgtjf De oorriwpondixu tiv loonden vaa de tü K Ct ih int Aan dfi Daily Nowh wordt uli Fa rijs gtdoed De zaak van B gH i gs terev voor dea oppeirnten raad dar bondgcnooico gelcomm De aaAaprakm vu Uilgté zijn heej beaah 4dËa vecgiuAc beamet die van kleine mogeadlhMleo w ke reedd bihaiodeld zjjn Hat België verlan b herzUMiing van de traftai en van 1839 dta ht door de groote mocpendfaeden zijnap ekgd Doz tractates zija de oonsaken van het UJden vaa Be4gi gwwoaat daar hot iagfn o e zijft varpltobte oacijdlgbeld goeii nioelt i inaairegipl ter v adedl glng gtuomen had Belgë pHoogt dat de mo g tdhoden lUigtë thana aterk ffMMxy boh r4 te DUlxeta om te beHteo dat iiel g ij opnieuw bvi Alacbtoffer vftn en aaa naAiag wordt Fx ii Bolgisoh dt ploinaat vertefida mij va daag dat BcJgU er vooral uU la gt fu enkele moe lijkht4d nM NoderUwdte hl 1 ben l o wgrJgingm waar België om vraagt zijn ze r gering Belg bet iijn plicht gedaan tijdeius den oorlog en M hoopt dBt de groolo mogendMden bir legmoveir BWgie xullen handelen Er bestaat onder de Belgea eeoifle oogecuatbeid In hoeverre zij zulleo verkrljffw wat hun vcraohuldlgd fa uit een oogpunt van Vf r0oeding Vóór d i oorlogi wu Btlgle hab vrijfde eoononrieohe land lode w Teld In dit opzicht kwaia bet vóór tttli m Japon Het heeft doae pwdtie geheel vcrloreiL Andere punten waarop ia de Bejglndie aamipraken den oedruk gelogd wordt zijn dat de ScheUe en vrijf rivier moet zijn m dat Antwerfwn gilUk fl ifeld moet wordM met ean haven De Balgbeha TT M dlgb M ten wint uit Parija aaa de N R Ort Hel dagblad L Aveolr scbrljlt ovarde eischen door BeiiM bij d rr edeae wrf rt tic IngedCend Do vrije HcliMpfvaart op da Sehalde la vai br4 boogBte belang voor da toelunuit ra d ba vcQ nm wmm de veUicJiou tar IM vaa ücilgli itm aD IHM da bot tM ha tJ van NadMTüuid over deao pcauUu i ivMiupiu mgi i oigié au zijn boud iu ot tt gaauu eude dao lag aatuadwd ht ba fteuertasa te dfcr tmt vaa ie autaate b t vurwullkMit owi taa bDorao van waar d tarapaotit der ijuliaaaara dMA da vacdaülglof nu B i i gunattg gaaiud la lijA gewetiak hij hauMun aaa r eetUet itH te vixn iM dat lis ilWgtoohe regeuru r tab wcJ viM lai lootan aaa gnvtw uenl it veraw voa Nadtf tand wa aaoziaa van daae do aidei f tÊnit WMTvau own eea caoMlge op oiogeUj doof Nada apoorwe optiHifiiii etj Hk den vij BMa BMintoii Lr is sjknue j v eHt ke üruavoiMiilie M ejl to derlMul vtM Üudfuiv Hwl aokalo ouUin soo w nlao voor d a doortoolit lu maar dnBO tAnob boefl u valiea begaaavAr IM rau de üetgfMtxü la t 0iiiHpnuUt mat b iKgt een teÉ9gr flt uil Par Ma da lal ikt vaar dm raad va ti a d BaJ che iuliili 4 r van buit ala mi w nha cakcA da iu er Hynuias ooh gfiéiUbt ïnButt bet N durlauü0cli féued la Uwburg dat tloli uitstrekt lajiga den llAk raav r vaa da Ufiat lot aan KaMmoood aw UuMrlolii iatwfrapaa Plattalaalarakoad IJo i lautdajjdarsbood lüeid gManootgm ia bet AJjiemetu Verkooplokaai ko ver gaderioc waar o m aan da drda vaa de waoA ol de bood zou deoüwmeB aan de vejklezlucen mor da Pn vliuial Sta tuil Dit punt werd iagfinui door de boe rea A v d Hoveo te Jbkbsaerdam en E J X Os ta Zo inrowla die het e lau dat Uct pUtteleud en de l luUwaw iiehbea Uj xeUAaadiga vertetfeuwoordicuiip m de beetmir diauieDy op varaotülieada giucdea aantoond tt ea üi da deelaaniL aau de Statea verkleauicea aaobaraleo Met a emeciie tomatea werd hiertoe daa ook beAiotaa ea teveoa dat loaa de hiatea van daa bond oiat toet die aa aiidf re dealixaaera aaa de vanae biffea Biu verblBdMi Voor de aialen ai Zu d Hollaad werden daarna de volfeode en ii Rlea opgemaakt Unkacèe tij Bt det ee rea A Braat lo Uekallocea E j Loa te ZoatMTWoude A M vaa Doiser te L ellevaetalu C T Vlnnr te Zwijadreobt W A Bnini te Bodecravao ea A Dokkar te üaoo Ueablaabe lUet de beerea U J Krudd aaar Ha te Oud Oharlaas A vaa dea Uovao ta Alblaa Kirdam ea U W ElUeh te DeitI Deaa lijeten kuaoea nog vorden aaagavaid Te Jwerefi Braat eo Van deo ovea nnrdea beooeud tot ledca vaa bet Cea traa beeteor Fnt dr P K PaL a de glatamdddaig ffehoudea raadavergAÜtMa ta Aiu aerikm ie aaa dr P K Iel met Iji aaf vao 1 Apnl a a eervol oUHag vwleetid aje hooclearaar aaa da uiiiveralteit Ut voorrltter buijgenwefltw Tdiegaa bfrlDnerda ar aao dat bi l aiet bet bareikfii v a d 70 i rlg u leeftijd te welke prof Pe noopte eervol oiitHlag aan te vragen dooh een zware fiedite die hem oj bat xiekiied paworpaa haoft Door het vfTleMMa van een ïnagAuxi vnrlof hebbeu B eb W getraobt diez a ffroote kracht voor de uaiveralteit Ie behoudao doek zulk mocht aiet baten Tot faoodecraar la de Latljnadle taal en tetterkuode werd door dea Raad benoemd Dr I Maller JWin oooreelar aaa bet Lyocum e a Ti Slauarafdlat fadaaofcUiiaanleB Dii Ujaauaieie uit de Tweede KaOMr to witr haodpa geMeld cljn de loUahtincen van de JVlioJeter vaa Oorlog op bet adraa ati dm Bond vvi Nederlaodadie Dienatplichlilfcn in uüti de ateuarc Unf voor de gedeaiiohlfaaMirdeii Btalt in baar ver ala aan de Kataw voor dan Mhilater dank te MuCen voor de fejeven tnlioh ttti eo en geeit verdnr la oVfW Bff lo om dlegieiMa der jHfd fledeoloUUeeec doa te abeunm dia daaraan hehoiAa hebbon tea fevojge vaa da loabUlaadefla tot dit doei vanwege bat DeparieoiaQt Tan Oorlog aan het Kouaiilijk Nationaal Steaacomité eea erediet to openen io om ten a K edi Ha hakend S Milua op walka wijie de belaatl MMldaa bi hanxp kannen komen van de baaUadiiani fentanen door bursemae4ere plaafeaelijke al wiu niiia 1 Ideellncen tan deVer eenigiac let Mnia aaa MUida 3o era in puat i der bepatkaode bapaJla van 1 Augnati 19S we la aa io om ook daonen iMdoelden la punt 12 voar den nUm ataoA fai MliiiiiJilai ta doen kooien iadieo en voor looverre zir daaraan behaeMe kehlMu Da keaut raa pnaldaM Wihaa tfca nWdt uU I ldpn aao da N OL Mr Oaorg Creel lU van de Amerl kaaomha vredwoon eroode Ie Parija heeft Woenadagmkldag n l rijn eehlgwooie pw auto een bnioek cebradit Ban de Lrtkche Uidverelttlt Daarna toof het ge kchap naar Delft om daar aveoeeoa de noAvar llfit Ie beiiohilitea Op ent vraac aan Mr Ckail ol daau lellj trii oog heatood dat Prudent WO on no Mar MartHid kwam icidant Creel dal dit 20o goed ita riajaar Kawer t In dan ouderdom van 76 aa a t tiraveiikace overladi de mt naiaor dw eale van het Ned la er Q L Kapar enèaoloiHiaaar la het tmaHaaaBwU Otaveidiafa Vervoarvartwd vaa banalaa epgeaevea Da Uiniatar van Laoobouw Jiaall bat wvoarvaibod van baoaiua opvenaveo aoooy daa voor alit ataooueilua varvoar geen gdiauMiui ttaa van aat iv ajiaaaaoor voor varüsauatca n Aanvarwaota iroducten maar aoooig a in i a unportaerenda m aa lat a pp jag bleven acatar tn varaaiMt mvft net beauuuioa varoou vaa atiavariag waarvan tan baooeva van uM maaUcoappttan aiijenwana oatoeutagao tuuuaa woroau variaaaa ooor Oat imaütaa toar vOiU ariiCtHUica i Aanvarwunte rrotaioven aaa de voUtooMa cootroie vaa Ut orgaan oouarwaipoa larwyi ueaa tteat nirkmg doa aa nu rajjda tan doal haeüt Mn ti a na i nah a ndal luovael UMgaltlk vr ta iataOf wanjoat da aiiniatar aouara jUt oa ooatrola ovar da toawuz ogen ta varxeaeraa aa bat mogalAlk te m iiten oatt Ind eu onvooraiaaa omstootiigiieilan fiaf M coaftoa aanim iing mocntan gaven tM baiuiaeUiatributia aeodar vaal betwareo wadar l9t m da oataüa door ham kan wordaa ter Jutud gaaioinan üat li t m da bedoalmg van dan Mims ter da £ degenen wien ateeds door iiat tykaluat or beaiine ia toegeweaen uch tar veritrvguig daarvan avenala voorheen tot bun laveraocMr biyven wanden tarwijl 2U ta wiar beuoava geen toew Kiagea door het A V A V warden gadaan hun aauviagan nog tot d t Bljicakaoitoor en wel tot da afajg V gavaabgd üaamwag 1 i Gravaoiiaga zuUan nchten Paardcnvlaeach ea kalfavleeech D9 mmsuama Idamhandalprfjzea voor paardeoviaaach ea mucbtarkaJlavlaascb zyn mgatavldcoo Ptoducteo van het varken Da invoer uit bet t utanJand van alle pro ducten van het varken ia mei meer aan be peerltende iiepa tugen ondarwotpan zoodat daartegen geen enkel Ijezwaar bestaat Afvalataffea IngeArokkan la hat verbod van aflevering en vervoer van zaeaterren n aaaatanan Utiliaburaau Zachte Zeep Vut goade bron varoeetnt hat Vad dat mat 1 April het Ryksbureau voor lachta aaep voidt opgebavan Opminiag van kalkeaeren Da minister van Landbouw acht het wenache flc oat da ter baarhikJfiTy der Regeaivng ataanda kaikieieren omstreeka 1 April aanat ui tonaumptie zyn gebrackt en heeft aaa de geniaaotebeeturen niedegedaeld dat ooit teu behoeve van itmchtmgen als een traia keuktna noodkeukana en alia loncb tingaa van liêfdadigheul tegen vermmdar prua eea gedeelte der kalkaiaraa baa r h i ki b a Hr kan worden gaateUL Voorts brengt de nuniatar ter kannis dat ter be chJdung der Regaerlag staat en hoeveelhe d kaUtelerea van pnnia kwaliteit waarvan etn aanzienlijk gedeelte aai kun wori beschikbaar gesteld voor koek ea banketbakkeryen en aoKlara industneele onderne n ngan welke m bun bedryf eieren verwerken Da prys vaa daaa kalkeieren bedraagt U cent per atulc larvanng franco station TCO bestenunug apoor boot ef laatata l WBEDB KAJUS Vtirgaderlng van 12 Feto SoorzlUer Ur O Fook Het verzoek van den heer Otto tan een Interpelbttie te mogen tioutlea over de iotrekJkdftig der Bcbeurwft werd a h et aaagenonien £ ea aunrpellatte Klefffekoeper over de looaregeiJng vao het spoorwegpwaoneel werd bmigealaan na verwerplog met 35 ttgen 2 eteouoen van eea voorstel Smeeok om de interpellatie niet te toe te staan doch de beèprekiag over het spoorweg persomni In haar geboal te boudoi aa atdoruog van hooUetuk X De dag der luterpellalle Is bepaaU op Dinsdag a 9 e entueei na de interpaUeUe ow de Öcheurwet De heer Van der Voort v Zijp i r aohtee eea zoo steoik mogelijke vloot een levensbelang voor ona laad nu van beperking van bewapening Ier lea niets valt te bespeuren bij andere mogieadbedpa UIj i daarom tegen de mode Oud ea Bomans Spr wilde VM oiId niateriaal opruimen Spr maakte zich ongeruat of de ndniater wei voortvareod genoegt is o i evetitueele uitbreiding der vloot voor te beretden lat valt hem moeilijk 40 mlUloe toe te ataaa voor eea marine die drrlgt te verloapen en gedeeKelijV reoda vtii30Dp ea ia De beer Soheurer a t vroeg maatregakn cm aan cbHstebjke joogelln gen bat dleaatn u bij de marine moddljk te maken en Inetdling eeanoommlMie voor reorganJaade van dengeaeee kwMdlgen diene Dr heer Van Ravesteljn cp oogde dat het redelijk m verslandiij lou zijn de geheele vloot zoo apoedlg mogelijk H la danken Zij la volkom m nuftaloea zoowd voor cma hiad alavoar ludtt De haar Ter Hall n t waae aa a oMaUljia toetaga Uj M vtu oijnaii voor oKlidtaao widiireWr aian en minideiea Spr meende dot de bauw vaa dan dar deu kruiaer moet worden faataakt en wenacble azirfiat de bfli4e andere eea on diffzoek door een oapariijdige eonamaaia De vergadering werd daarop verdeagd tot heden 1 uur ta U irekliiag van Waaudag U Fcataaii t Ui b im 107 UI i4 ut 227 2 12 257 1114 nou t jl ititi bsu auv bl4 tul 7lo 717 a ol fti tiiu aio ahd aaa tu ca uii U7C Ul4 l ld Uol lIEiiil lOói IMO 140 1 lbo7 loib Ib iiJ 1004 1040 1008 laaa labu lh71 IdKb IV xi 1 ItXil 1VS4 XMI Ml l 2U b MWi MH 104 Utftt 11 ICfitd U4 t im ttlU i i s iMÜ HM Hal iMX Mit 24hS 24ao 9 U twM iMi MUV il i xitlOl kö g 2iud ou lOi ui liaitt Mai oioé i6i Mili iüito ttiiii üKli M 6 ivw HUbV J i5 dl41 dl4 l 11104 Ulbll i£AÓ hdtfti 11400 M40 8000 l o Dbilb ÏMH üiaiè 3IU2 hai 37ei U na ühao hir o hifib ami hhiki iwi mm 4016 4Uvli 40U 404 i 4046 40118 4086 414 418 4ijii 42oa 4 bi 4iiaii 4 iKi 4iioa tam ma Hüi 4iim ita 4o44 404 45011 45t8 4blb 4bJ0 404 4077 4714 4759 4785 484 4iUa 4 o0 4051 4 1 491 oO I 504li 5054 5059 510 5Ut4 5U 5164 5188 5285 a 8 5 45 UMl 5807 5818 5845 5858 5880 BS81 5808 5418 5486 5476 5480 5481 5501 35U 558 £ 5o08 5671 5708 5805 5817 5840 586 5874 58 9 5883 5967 o9T7 6088 6058 60M 5098 60 8 5134 6185 6141 6177 6181 620 6819 8 6 6271 6891 8 6 6827 639 6474 5496 So81 6565 6572 6667 6581 746 6784 6788 6789 5793 6797 6893 6994 6901 8914 6968 7018 7088 7102 7140 7142 7150 7152 7181 7288 1238 7246 7252 7877 7398 7407 7454 7o08 7 83 7683 7605 7666 7668 7706 7734 7748 7755 7798 7802 7861 7900 7940 7973 80ol 8062 8070 8101 2125 81M 8166 8179 8215 8833 8252 8268 8827 8376 8398 8445 8450 8478 8494 8ol6 8547 8558 8550 8580 8o90 8611 8692 8693 8714 8721 8731 8861 8888 8947 8965 8972 9020 9039 9066 9038 9090 9148 9185 9807 9262 9307 9341 9853 9855 9376 9879 9382 9460 9464 9540 9548 95ob 9597 9609 9611 9628 9711 9786 9789 9860 9888 9960 9963 10012 10037 10069 10128 10142 10172 10183 10196 10198 10225 10248 10276 10287 10466 10468 10611 10519 10527 10538 10598 10661 10681 10693 10705 10740 10761 10817 10838 10840 1086T 10890 10899 10908 10912 10938 10940 10964 11000 11042 11047 11062 11120 11144 11161 11195 ll 17 11225 11227 11241 11262 11341 11406 1141 11563 11656 ll558 11681 1158 1162 1163S 11647 11648 11677 11684 11723 11727 11762 11833 11898 11906 11978 11989 12004 12073 12106 12113 12114 12152 12168 12164 12180 12212 12228 12269 12311 12836 12948 12851 12366 12398 12410 12438 124 0 12476 12549 12573 12596 126 12657 127 11 imu 12718 12760 12845 12895 12910 12911 12920 18928 12924 12927 13035 13041 18058 13069 13098 13114 13123 18164 13277 13278 1330 13814 13384 13410 18435 13447 13458 13479 11490 13609 13663 13674 13714 13748 13751 13778 13797 13812 13866 13968 13978 1417 14189 14190 14256 14289 14298 14M1 14359 11409 14422 14450 14498 14612 14629 14545 14567 14672 14697 14616 14624 14689 14721 14 45 14751 14873 14937 14938 14968 14972 15i l 19002 16007 16009 16013 15087 16067 16139 16174 15230 16243 15295 16397 16414 1M27 15429 16 41 15444 15486 16504 15531 11033 15568 15678 15690 16623 IS669 15768 15 69 15781 15816 15822 15867 15891 15893 15026 15957 15990 16080 16106 16218 16216 16324 16386 16398 16899 16406 1640 16496 16511 16539 16562 16600 16643 16751 16768 1686 16788 16814 16843 16898 16 09 16913 17003 17006 17010 17036 17043 1707J 17076 17107 17112 17141 17176 17210 17267 17264 17805 17S20 17331 17863 17419 17420 17131 17186 17601 17608 17616 17678 17687 17667 17669 17682 17729 17782 17814 17822 17815 17896 17939 17970 18004 18013 18118 18163 18216 18263 18280 18361 18380 18437 18480 184S5 18494 18615 18626 1852 18698 18602 18704 18741 18793 18799 18806 18807 18836 ISill 18881 18960 18966 18967 19017 19016 13061 19118 19152 19187 19216 1K 7 19300 19 32 19333 19396 19108 19126 1019 19561 19661 19661 19691 19696 19783 19717 19783 19789 19799 19801 19901 19918 19979 19980 19 88 20OO1 20058 20068 20079 20141 20113 29146 20230 20238 20321 20370 20Sn 201O9 80 16 20133 20177 20181 20195 20198 20S2S 2 ol9 20587 20607 20 12 20428 20677 20728 20829 20810 08 e 20867 Se kL TrekUlig vaa Dendardag U Fabraarl ƒ loon met preada van MDOi aTM ƒ 100 na 7916 ƒ 100 noa 1912 7281 10606 lltTOi 11666 19168 20881 ƒ 200 noa 1368 6670 1763I 20S31 ƒ 100 noa 3 0 610 6681 glOT M7 W 1 11023 11068 11878 1 916 UM i 1 1S8 PrUm vaa T0 8 206 IW 683 719 721 1000 1110 Ulo 117 1203 1211 1278 1321 1492 1778 1980 209C 2166 2297 2316 2352 2666 2650 2686 2731 2772 2842 2861 2937 2939 2960 29 1 1026 8162 S2o5 3272 3288 3712 3772 3804 8868 1006 4098 4220 4531 476 4833 4862 1866 6125 6155 6262 6291 6396 6481 M 1 6629 6560 5691 6720 6721 5861 6989 Ütt 6111 611 623 6293 6129 6139 6182 6191 6661 6731 173 6848 6876 6877 7001 TllS 7S6J 7391 7444 7417 7166 7ol0 7610 7686 7717 8016 8886 8253 8266 8261 8S05 8810 8187 610 8626 8653 8656 8676 8949 9016 9282 9403 941C 9170 9613 9600 9610 9793 9797 9808 9811 9831 9861 10018 10181 10251 10303 0812 10330 10352 10122 10172 lOIOi 10600 10687 lOSlO 10816 10836 10917 10938 11086 11127 11137 U171 11294 11 8 11171 11631 11606 11671 11687 11776 11872 11908 11960 12143 12168 123Ü U861 12125 12148 12618 12581 12698 t M IfSK 12919 12966 UW7 M174 i u oMt una istu ism 1107 MU lUM 11866 15116 161 7 15635 16680 16766 16603 16623 16061 16940 17088 17100 17876 17618 17 2 18141 18147 18211 18450 18514 18610 19330 19361 19374 20059 iOll 80829 20622 14756 ƒ 70 auN 13678 13808 13 15 11541 iJ6 3 11717 15336 1 113 15600 16186 16i IHdl M761 leOSl li8M 1717 1781 17JM 17821 17SS6 17651 18106 11431 18115 18940 19024 19237 19530 19641 19649 20431 20463 20611 Vonge l at no M786 ƒ 71 1 80 52 15767 16717 1711 17725 18327 18901 19115 20101 Il tUn l LA KN XIMUIAUIIÏ i iiV eur voT LjE jue ie hief ia u Ax i i ia M ia er i tfd woj r f r g wi ftti pu liOtiUiig oi tia a i j rj A iHtfiiiU luugetijK Oi ULVltrO t t aan ctf ji 4 11 uea f dO dA dTgsA t S i a vor Oni aj eeu z JoviHi mj ijK ai nbi tioo reuki i 1 ü rjaiar pl Kij AUONUUtU AKMiC WfiN Vlelitypbua In KotUirdoju ia iiao een geregolde con tröia gtioigaauioord op oe aiaaipHiouedi n iwllotiiOifeiiieatea iiooora oet vormoodOQ bo staat u it ergens aen veruacht gavai ia baett oen oou rzoak plaats vaawaga den giataeaal mir a gouoaakuudjgaa OiauAC ülcadooderzoeiit gesuuedt aaa hat gameoatesia kanhuu iu aiHviiciituig van den utaiag ras liat oodarzoeK vhordi gew isdtt tagaa gevaar voor eveoiueaLe haamatituig Moch zich eengeval vaa vlaktyphua voor doaop daal zal cke i dar ia oaoe aliondeiiuke lariciituig tar verpleging worden opgaoo man barw i aUa poitioneo dia loat hem ia aarakiMg zyn gawaeai m obaarvatie zuUan worden gviKnuiaa Da mnohting waar da paQeot ï aangatrofleo zal gatieai woaIoh oatamete Vlanoen om ayar maardara ruijota voor vorpl ing o afaoadanng te knnaan Iweciukkon syn m varren aUat vaa vouHwreulmg Zwanraiiv dia door tujechenkonut van da poidfiae a a nachtveErbiiyf ontvaagao wer dan üoiuuiiei k gareuugd tanvt dooir da zorg vaa data gemeeniemkaa ontamaltmgm dien t oiutHmattiiag piaata haaft van boa kioaraa a ntgchtiagar Inbraak O KiTt iutactiit oma ewH 4 ULf sa i utiia an poiio HO AaAaf aaa lut iinbij a au i i e bureau varaterJun wa giehaaJd welkoiiat pti d aan de voor en ao k rzij a a c ei iJaiunia Wi rr en emdi e aojbA g Vat hv totM 4or8 au ile geoteui het Ihüa uiuiun ii Ktipp u De dievïm warti iwc jo gtjiis ai l au iu j r Ij ba d ii i jca M ukiMnieoJ looJ een ejaiLlic i ais i izoüu in düu l tko r Du r tra mea e ii ui Zij war u in he bat an c n i root dAaiAl pa8sej 4 poeti ta pbb z gat uu ujidtieboakjea boitevune acn d a a i laud L e l d d Ho UttuJ ohe IJsvepcaniiilui fa reit lat op iut k iaaiU latiii dai Pria ds baan van Kottvdain aar Qouda ver broken 1 srAiAHtwnra aOUI Ag 13 Febraan X319 Pmv Statenverkiailng Door de S D A F zullen naar bat Volk meidt vo r dan kudiruig Gouda gwrald worden da bearin 1 U ScUoawr J BMtman CapalW 3 H da Voa 4 J SproDlwra 6 Jt R y fttaal S U G t d Va Ustocbt Giaiann ward door eenigv laat4iiicaa dar 2e Bur rBcho ri toot Jong u aan Ijatocbt gemaakt onder leoduig van den bear L Varjaal BU 6 afnt wand baakian ta gaan orar Raeuw Bodagravan Niauwarbrujr DnebrnfT Hakwïdorp Schooohovan Siolvi lc Het weer was mooi t aanvankelijk hard tot BodegraTon wann mooM banen maar da BQn waa slarï da Wianngan waér uitstekend In Dnaburg ward ruat ga houden ea gmg bet waar vardar naar H kaodozp waar de Uaael overgeatokcn werd vandaar over Polabrook naar Sehoonaoven Da tarugi eg naar Gouda waa niet arg mooL Ta ongavwer 6 uur ward by Stolwljkaraluij alg wnden Hat to tJa waa aaar gaaalmaard aa Mm oitatekend gealaagd Het aai nog vela tocht aDOot a lang in hat ga ScB tackt aaar UtraehL Giabermorgen kmunoi dt H B S wa b J atti tot bat bottdan Tan aan tocht naar Utrecht Ueer laa 100 daalnanian a daalaaam tera waren bijaeogelcomaB oodar lauding Tin Aan Directeur en van den haar Zuifdam Alia waren voorzien van aan Goudaebe ptJp ala m gna Met da clubvlag van de H B S vareeoigiBg voorop en twea aluitvlaggto lrt raaa opdat man zou kunnen i aa vaar da laatata deeliiemen vaa dra tocht wb bevonden werd om 9 uur bü da Kath begraafplaaiU ia den Graaf FloHi g afgereden Hat eeraU deel ran da tocht over de barroreB Reanwykfcba Plao chitterend vao naauw b rardar over de Wlancke tot den Oodw Rtfa waa aüii xig om bat natuutgaoot anlg om da i taüen hardheid van bet tfa Wat ilaana kwam da tocfct over d i 2 o was om den teertaod tmi het ml Hoa verder nun kwam hoe meer da aoai kH tta tei ap waadeidab Oaaehaat au ftiiiV iT iiat Juu te varauKwoorueo it n de acdteruoaaa werd ooopaoLuMi it gcn poeru teiAui man op ue piaiM rpuiawea tauuna op aoaa was aaar Mn aoud ia Woaraen owvan eoJMM van da aMcua ry oera eater nee inu w oanmic ae mae te oaioea £ u zoo Jtwaoien oe oeomamare aari geaeua n gawattif laauer dat zica ongae vaaea uauoea voorgeaikia m UtracoE a u Sar ia vee geooteUf oen aiecaiea toe atajui v ta oe tHwui L a wamjiuiiig iMaai ar UL om a toeifraiuc tot oe ovarievaotwa waanmae qa asoot op oat acauooapideia wera fHwomaiwi waru mee aaa uua ooera uoor ia jof pauui beaatwoorut we a ouea geaoMoi iaaat het na maar gaan uooioni uaa waar i mi aan net wami De ijsbrekar aan bat warka Vaomorgaa u oa ivfcueB iiiffei door eea 4abre or oe Uaonauuaermowr u oyeogeavQuaa aa voor de vaart vrygamaaicc B de politie u ooor r u M uit Boakoop aaoguce geuaat uat Jm ia muihaiKiaia ooor saiMaisn ue V procaa veroaai ia opgamaakt Onderwee De beer A C de annn alhier ataat op da voordradt voor oadarwuKtf aan een open bare lojrere adiooi te AmMerdUQa AangebottdaB W A G wooenoe te Kotterdam u aaiw gebeuaea als verdacht van diafatai vaa een pait geiu chorMoiMat lut l et pakhuia vaa ü aan da Gouwa DiafataUan J C de U aan daa i luweaien Singel heaft aacgi te gedaan van de verdwumog vaa een knuwagen en liet oodamtel vaa aan kinderwagen tarw il uit dera winkel v a 1 aan d Westhaven enkele paigea aeruiaalmarganae ia ontvreemd I De poi tie doet oodenoak Kippen gaatoiea Gieteroarbt syn uit een schuur vaa dan landbouwer A van Dam ju de Voorwiüens 8 kippea gestolen Da politie met dan diefstal in kaonia geabald tracht da dadeit op te s noa ArU ei IteUgknl In de deaer dagen gehouden vergadering Tan de nieuw genekte R Ka Zangvereenu ging werd bealotea de vereanAging te aeamen rti et BeUgioni Tot president ward gekoaan de heer W Ma van JM Gnendt tot ecretains de heer J T d Bosch Benoeuid werd tot directeur de hoer A H B laapoutre ea tot puuuafe de lieer Piet de Jong ta Keeuwijk De versemging telt 20 damae eai 12 hee Naaar man one mededeelt aal m j v hnatine Doonnan da bakende kinderflchr j£3ter voor de afd Gouda ran den Ned JCiaderbond hior een lezuig boudea over J e umerl ke beteekeou der Sprookjea op Woans dagouddag 19 Febraan m da banodeazael yaa de Sociëteit De Réuoie W J twyfelen niet of vele ouder kjnderrriaskden eo pereonea b J het onderwas wericzaam zullen haar ffaaame gaan hooren Eea awerveling Een bnef aUuer als expreaae gepost naar Aoienka 9 Nor 1916 kwam deaer dagen b den afxoidar terug b lakt met bet volgende oetageTulde etiketi Milit ralMneits nuter Kjiegsreebt ge ttfftwt Berlin 02 den J 17 Uberwaduingsoff teler Peataieinpel vanwaar h nu k wam stond er set op Waaraditfalijk door een eniaraaeir Tan ean uailboot gehaaid OUDHWAT Urtalsf van da op Dinadag gehouden baidir der op Hcibaataen Ie prija J Ultea te Lana boten 2e prya J Z dorlaan ta P sbroak pr M Kwakemaak te He kendorp 4e prya H Ultea te Vleuten Er werea 12 oeelnemem Fr m 2fi 16 lO ea ƒ SOUOONHOVKN Woenj iagmorgaB ia itttehrokan m da ffoudanudsfabriak van de fuma vaa da WaaL IM tot nog toe onbakawta dade htMMD alles omver gehaaid Er wenl tooi aagereac 5000 aan waarde terraiiC Da kerkToogdan der Ned Horr Gem fa ben het txaatemeot der predikanten tob ƒ 1800 op ƒ 2200 gebracht Ter beetryding der hiarJoor ootstaaa nMerdere koeten ia een boofdel ke omalAg ingevoerd welke Jauuen 191 m werioi treedt Bewoners Tan Jaaxrreid hebben om liun ne ontevreoeaheid over de divtnbutie te too nan bjj d a burgomeoater der gemeente LoPlk Jaatsvaid en WiUige Langerak de rui tan ingegooid Er ward veel schade aang richt De poütie beeft de aaak In ondaraoek INOBXONDBN BuxUn immntwardelykMeui dêr Med Een enmtlg woord aan de ouders dfe kuiUnd aoaden be et ewiae n nor t ewlerwUa De taariijka terui ieereDde ojtftiep aande oudere om hun kioderett aankweek o Bcrmaadediotea toe te vertrouwen tw opieiding voor t oaxJenrtja la thaoewee in de nleuwsbladaa veraehane t c kmet de kennw vmg dat de leerlingenvAu t eindetude aar tn de feiegeobeKi Meld zullen wordw mÊmm Wm vn4erwij r af te Èmé mmÊÊÊÊÊtmm hLeii aeaier op ijo luuwr ooor deiieiue bvcu D ui iiet vaqtfi am p tkiomi dei Bt4 auoMfa vTOuwu u n umm iwan voorii t MM Uti U ivf t MiOH au t 4j ojp feaLiea t Uf geaeou a Di ïSTe i atj aacni naar aueca w trwtfsa l e ooMuer wvMht aioi aJe mca t a ir vrJeufhoaH MMit mrtett luj joeuae boe IbMir tmm i iei v r vaa ue i e hk w giut oruMi thior ue ilbdi BwlijJM taauMnroanJ lMdd vaa tija vr eaMi tvi tueaettai urn uroeT VWL uen eulmvi OMMw e iuiii 4s Joeuie wil at a b gakHnvia a zi raa4 t i ueat eu raad uoert la de broer vaa aaar oian ean eouituer die ai t gue t om bUeeen en e rwMuietd uia vaa Kija vamiw gMOhel Oüu iM a oiet ean anuaie vrouW naar farija a Aig n uea uu iliok mm mU iei UM4 üu üfM tim verruat wae to o tij liooru UM uebett Mnm ia waia iuaar joMoa voQit juiCh ti hum aüoaetro kau hij leen haar oe scueooiMiii sAau en wij hj rljp a üMt SM naamaja iij bewuater worvtf iioa verder van oaM noa yerwij der voed ioc heelt zij ham kef IdAAl UllL UUÜCUriCN BERLUN 18 Febr BH Radek inbediteaknoming werd het bawtjs gevoodaa voor een nieuvien grooten Spartacua oiutaad in aibiadit g met een opoiarscii van het Bola i tiache leger De dooumentea voor deae gehcele gehwme orgajusatle werden ontdekt l wM waa van plan onder vaL aeben naam aaar Chariottanburg te reiaan Bü ijjae arresutie deelde bij mede dat Riabard Mi ller n Moikeabuhr hem haddan idtganooülgd nuf Duitschlaod ta komen Oaaa aaüvar PAKIJ3 13 Februari Tm aaasl van de LAut Éiurgaoiie kwvetio Lt m ca tjim te denken du Franacèi tiuperiaUsme Laem burk aan Belgi sou bemiMML De Frao eche rcfeering wil de bewonera abeel vrij laiaa een keuae t doon Da aa krooavrtaa Ut Vieringen berit men dM é tf kroonprkie hfeeletd la XwaadwUHglMld V ia vannacht nog eeu haHek tn Amara loort slgabrand Men h aaa kwaad wilBfUld Aan mt eind van t Iweed Itedrijl k au dsu de erkiafliBg lueuebeo de twe tvoedvrrt De sotaJiier die Uugo ferwijt dat hij OtetH van o vnmwtj begnjpt en ilcth uMt haar Iciaderiijitiield veroMuuitda ander die den sehiWer bet reobt outMgt hem te kapiitteèan hy ie toeb la de alItriaatme pU la daarvoor de gaaobJUe man Jooeke boort boe b tar raaa de ten tuooatelilog van hoberte werken onmogelijk xal aiak B ooidai d t aijn Uu oa ra am aobaidm aal Zij oeenit de parilj op vao dno aofaikiar en Uugo edógort il n broer ia t gmUiA dat hij traoht iwiu aiju vrouw af te Muten waarop do aiado aotaooedt dBor Hufgo van aljoboo gio trooa vao reobtvaanUgMd ie rukkoa met Iwni do Li daad tageuevcr ayn vTMad U verw Wn Jooaae ziet dia dat de b Miibukl iiw waar ie Nou hebban juibe aUea kj i gew Ént aafft s en buewei die uitikniWÜng kit bapaaMoiUuw U pakt aij we r Ia X darde bedr f wil Jooite mat Robert mea maar h merkt wel dat i ecb vaa Hugo houdt De laatste aagt iuMt Jat Mj a n schuld heeft wiUea boataa door aieb bakeod te maken ais de achr ver van dea ananymau bnaf Daar is moed voor noodig Tiadt Jeoakav en taaalotte U ren zij bt eLkaar om u traohtea op ta beuwea wat veniietBïrd ia Telograflsch Wf rbericht Boogate bareimeteratand 769 2 te Mttn eban Uagete bamnaterstaad 7500 te SddisfjonL Verwachting tot den volgeadea dag Zwakke tot matige winden uit suddetyke tot WMteli richtingen nevelig tot twoar bewolkt weHug of geen neersUg lichte tot matjge dooi in het Weaten en NoordM hi het Zuid Ooeteo om het vriespunt MIBSBRLUKK TANa Hat stuk baatft ynohtlga tewaaLtjai o a die gefaataseenU varteiliag Tta bet aoafK die aoo levendig in met aooreel gebaraa vert wordt om daa indruk te geraa dat sv ecbt Ij dat ia uHatakead gaaiaa Asoani ateüighedaa waraa val wat gewaagd o a dat Uagaa een tweede aatuur Tan ds vreuw M Gelukkig aiin we daa tiJ dat loo orer de vrouw geaprokaa w n voortM fin bot is de fout in Jooelos karaktar dat sij loo gamakkel k onwaazbaid apraakt Een leu g ao m het huweljuk aagt Robert Is als de worm m een mei eL Vao buttan aea klaia gaatjes vaa l nnea Termolmd GOUDA BKBOREN 7 Fahr Jabanaa CoimHb Heodriila d t C Tan Ouwerkark en G Prengw 9 Leiodett z t A Broekhulsen en A Piilt 10 Gearinilda Hendrika d t O a BMht 0 J W Clements Wamart a T J Griffioen ea M van Blanken OVERLEDEN I 10 Febr Petrus W A Boer 17 j Johantka E SneU 8 J 12 JobMnee NieuwwM 77 j GVabeitw van Goeh 8j GETROUWD 11 Febr W J BoaneabtTff ea M G J THi WiAkam 12 P KalkmM en W Q Veerman Het apeJ waa subHem Glee Mauha ala Jaoska Vaa Gastemi ala Huge en Luuia Chrisp a als de sdulder gaTsn ons aan prachtige verbeelduig der warkalijkbetd Z a h l oeae iw i e takken welke Ëbe Mauba werden aangeboden waren stellig verdieod Het a oonoodig aaderen te noamea Het was ia orde aan apaeiaal wooird Taa huUa voor da regie die Tan de TertooBing eaa aoo schoon gebesi maakte da R UAiifiVBBBlOBTBN KAAd Geeo aanvow HOT £ Oe o aanroer AUTRSTRmrUN Vlaek BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran GOUDA breDgen ter algemaene kenal dat op U F mian eJc voor houders van Tisehloaarten in ean Tan de series D tot en met D9 El tot en met ES en Fl tot en met F3 verkrggbaer zal zf n op bon no 24 ran bun kaart pond kMnndddelschelriaeh tegen ƒ O 46 per KG in de boterhal ader het SladhaU vaa 11 vaa ▼ Couda 18 Febmari 1919 VElul KKT Melkvee geen aaaToer Mager varkeoe weial aanvoer HandeJ flauw f O 90 110 pH half K Q M ere biggen erioce aanvofc Handel traag f 2 60 3 per weck Vette aoit Mn red aanv oer Handel traagi t4 y 6 Nwhtere Kalverm goede aaavoar Handel laag 20 FoiQuUvWea fSO EUSHEN Red aaovaer Handel vhig per 100 stuka ffS ao INZE DRAAOLMZE DIEIItT Wordt OETKAAaD aoo ipoedf mogeiyk i i een JONGMMSCfl tuaaohea 15 17 jaar omMoigakantoorvarktaainhadaii t varrlohtan Briavaii ooiiar No 767 bnraaa QODDSCHE COURANT Harkt 81 Ds CoaiiBlMteai BERLIN 13 Febr Oe deor da Beraar ooafereatie Ingeatrida temaüenaie eommiaaie tot ondersoak van Ruaaisdw toaataadea wd baataaa uit daa OoataBrtffav Prie drlcb Adiar etf Bayer dea Duiteehas lUutaky of dr HilfestUng dan Prauehman Longoet ef Paal Faur dan £ ng iaehmaa Mac donald aa Bncaladnas Bmtea als tedu aiaob raadamaa den Hongaar Buebingar da Afgant n Thomaao alwiadK nog aaa te SCÜEIiilPLICIIM 6II0NDEN Da PLAATSELIJKE LANDÜODW COUUISSIE tn ila QemaanU HAASTRECHT braaftt ter kaonia aan Manghebbaulaii dat n Hittreksel hst basluit houdand anwijxiit li ur riiohtig randan Toor oovar tlaia vallaii oodar gaaoamde L C tar aina liggan bj iaa Sacratana U B GABBY tan RaadkiuH au Hautiacht Beroep itaat tot 23 F brnari 1819 open bü i OOaUMSaM VAN BÉIlÖiBI Carcl vu Bylandlaaa 12 VORAVENHAOe Da warkiaamhailoii voot da oawtuog in bouwland muatau 15 Haart k voltooid jn Door dan bekaadnaking wordu d Toon kn Un gaaokt wn b Uagbabbandao ta agn madagadaald O yoonittat dat L C 7tA fitf v HEH£RT