Goudsche Courant, vrijdag 14 februari 1919

A7e Jaargaoji MOBZONIHiM HU l EUN08Ni 1 4 ra la t SS aBn rs al SMS ftM Op ila rootpas oa M koocor Gavoiu aiirartenlihi ea lassioadn madedeSUjwen Ml eostiaet tet SSSr ÜMII eaerdea p s GniotB lattais as rasdsa stdaa l i suk ss d ui Blai lsi iikiSs AdrertantlSii kunes ordes la asoadss k i tnaaeksakniat dalaAa Adwtiotialranaaz aa eaae AttatiS Administratie I Telef Intwe S3 ring d KusslMba g nc nM niat nUM terugzetKlen maar h n aU arbeiden bit hldd en selfa een omzendbrief aan de r dustrleelefi richtte waarm stond dat Ii9 noot hoot ien te vreezen hun RwwiMb Vboiderdkracbten to verliesea Maar dli VW een daad der vong regeerioc m da tegapb woordigo regocrig hoeft haat beet j om do gevangarwn tesrug ta i De gemeenteraad ma MttlbauMB MQt met algemcene atenunm op foonrtil vNI Edaard Dnmun oud afgtTaardig4e TU dW Landdag e volgende motie atngenoiMtt De gem nteraad wy t in volkomen ov reensteanming met de geheete bevolking vm Mdliiau niet verachiing den broMartVken groet van do hr nd T Jktn de itiknwa voorzittet der Dmt cb oonstitiwaitl dic te Weanuir zetelt tot de Ehtas Lothariwan heeft gencht n herinnert hem zoemt ito de coiijttitunnte aan do wre erfh dwi en d misdaden die de bevolkinc van ElsaaXe tdiaHngen onder het Duitsehe regimCs v6ór n t Mens ilea oortog beeft oiu dergaan Een volks tteoriimlTv heeft reeds plaats gehad by den Intocht 0BS r vrydera v ien wy een nieu wi ffroct wmém n onzen i rteiyki n dauk bttolfm Hat oi perbov l der geallioemlsn haeft hfk Duiteche opperbevel voorgesteld de eonflb rentie teverlenging van den wapanstM X Stand dtm 14 n Februari mkMags Tnev t own ploata vindaB Het v rti k der Duitaahe gii alniMiW beeft hedeamiddair om vter w te M xtra treln uit Beriyn piaata Ka i men tbans uit Paoüs mttüit is d oomnUcMle voor den ToikedMnd in Iiaar wr ffaderias van Woenbdatf tot volledige overeeauteRimiog j ekonwa Pe oorspronkeiyic tafcst van generaal Smuta door WiUon h rzten is t€nffev 4se der bemoeünir v id Leon BmiTgcois nog eens geamendeerd Pe vAÜeB ii vua den bond deel uit makciv jKulIiffi Jüch verbindon om bij voorkomende g legeihti ct naar de wopeos te gïÜpen om hun grcRidgebied ongeschonden te houden M n heeft de opvatting van gq opper laftt opgegeven en hoopt nog steeds dat oi vóór Wilson s vei trek ee n volledige vergade ing xal woixlen gehouden om tlon detfinitievan t kst te kiionen onderaoeken Mcai gtiooft zelf dat reeds m Tg i het plan vi or den Volkei nbond ofiA é voitalligw vredeöconferootio ter goedkeuring kan worden voorgelegd De vextegenvroordigers van Griekenland co Italië t en z los m Orlando bebben twg eens met elkaar gesproken en m n gelooft dat de vei liiUen tuwehen Ua en ii keiÜBiid blieft K re 3d x n zoove ten aanzien van de Adrtatiflclie Zee a i vsn Klein Amfe Italië ij bereid om afëtaod te doen vsn zekere rechten die het in 1915 bü tractaat verleend lüa op voortvaarde dat bet rei goedjng Jtrygt i die zal verschaft worden in v rbaï l met da vexdeciing win de gealHeerde troi en in de bezeUe westen van Turku © Er ie nog geen aanwijzing too een regeling v n het geschil tuaBchm ItaHS en de ZujdSt vpr Het voomaanwte bolctnel daartoe a fiat Italië niet bereid is om Fiume over te geven Italië frnynt buitengewoon op het nemtüi van gnmdgebled giebraod Onder voorzitterBchup X9A Gompera heeft de commjpsae voor de internaüooale arbddBwetarrviiïg baar a tste bOeenkomst gehouden De m tikeleii van het Britsehe wept elke over de instelling van een intcmafjoaal arbeidsboreau liandelen warden aan ïenonwn Er wewl overeengekomen dat hec bureau een inleraaüonaal beheer ia hebber Zijn taak zal beratt hot verzamelon en het verspnaden van benchten oveaoUe onderworpen die handelen over de voorwaaidcn van het industrieeJe leven dea i I i B g B l l i UJllX LJL S Si s g ii J BlHTKiVLANBSCB MBim DUITSCHLAND H f t ministerie n dt flnl iletv samciK Uo TM Mkftbbift h ftli volgt pro£Ur n va bat njkfniinMeri Middeniagan aun i viTfftaenwocrdiscT van hfi piröaldÉuin t a bt rijk nloffo en mAni vu liaaac4i i Softiflor democraat miuiater vaa iitiitonlfliidwlK zAl u graal Bzookévtt fl i t7au nlu i r ran bimwokmdsiEfc i itpr PniiMt demoaraat mintoter van arb id llsnrr noc dem m i ni s t e r na eeotK mi Iw aken Wissel wMi d B ndi l 4or Oor de Iewaatnkidel m wrzi nlfig Robert Sclunldt oc d alalii ter vsn justitie I wberff soc dm ml tl W van v vilcdigjng Noa r oc daia loitvMer van koloniea dr IMl ototnua raiJklalcr vsn posterijen Gi abèa i Mt triini mimlAter vo n di deoiobUiwtl dr K th oor drie ndnUv Ts xonAir por teftuilk dr Dawl aw dero SrAav giu ihuii en Goeb lft dm Hit rcge Tingeprogra Voor b 4 bimu nlaudecfa bc4old knidt l t pro ïanKno iifH do uoodlgo defbfliMd aan bel hoqll bid der tiiM ip zt on oen do d oi t i i V m do heer TtorUofaaa Mfttm h nibw tnui JifCi con zo eaapi ji n gCa ta U 0 1 den mond die de ongelukkJca eigrtbaard aheld had sommfgi ntenscMi te prikkelen In heni U naam laat did nirr ophouden met glimla Jim vootdatik heiri ftoiwoord had etm ruw tageostiiodv by 7 kcT0 goIi eulMU gecegdj Wol zei de gwote maa tegBa l it riit do kso r glirnlacheade yvor sintde jeugd t Hoe maak hst BMlerSthUng L hel niet Det tecAit Ik wiL Ik hoop kit e beh riljk saa het Uwllbn werd opgowatdu Je bebt zts tk rcodtt kennis g ma i t met onze vedlvaU vnd ji igd Ik iMtop det gij geiu ikij sfui en EuU zijfl Hf4 zijn 0O ad WiMiwa ea zij luJVn hunne nM ed T eo irij noggesL zorg gt voi U vindt se tI J is het niet juffrouw Uanin f De blMfoe gouvernant booj zwijgwwl v k ni f werden door dezsi tegeuvroordlgMd eea eiginaawteglwld die do beer S lvanwieer loejuJcht H t toOBdo wveel doorakMvoor lenwad In baar ijhiiillgliiiMi ffel fitanhoj mijn lan ws ben J nx beatg Sjwuhope n wdUo er weeMd rinU bi ziHft keeL He boek dit bli iwre M bad wn een In bmln leder bendes B bal dikwIjW gehriiikt i w rptu 7 la d lMTkfuner op bet oofaobuk lac klj oodiT si boTiMi voor d o oaoAiHrn CINOERËLLII B CBOCEETt m bet SokatMh vaMaali ar J P mSBELINS VAK ROMCW 86 M JuplterI echceeuwd d udMe Mn roodhwrige jongen van dor l jn vooruit Lot duw Grubby luie ho d ge w baar van langa Ik aal haar eona wijren hoe ze bij ons op oobool bolosen Och doe bet nist ioogol eer Btanho pe U doet me pijn laat me loe riep h bl 4j6 nwfa hier U Iemand wat zon uir moeder z jeo als wist hoe n u ffedr a t Ze zal niets sE igea w nt ze aal niets weten Ze zou je dadedljk we0attir D aie u alles wist Dan zou Je gaen ajaalsen andere dingen voor je oude moedbrmew kri igi Ze woont tn een annbuis we weten bet waot we hobbeo vt je eleo ingaan Hal Hal dat daobt e niet wel Betty toe en Ik lafen op dn loer EU lAat me kA Zing Clemeoibe du Aoden kom Je Ttfet vrij Zing op dez maolar BaOof daar U S Baod o bat U mur Ma a lasc v rlor ii bner ol alebt ol m lat lüat OM e ceboatMmriJ aaiw Sanguinose Vinum Sanguinosum In vacuo KrMbtit suiTcr plaaturdli rnldd bij blocdcriDocd Mnumnvtkte ilge Mflc ▼ nUppla H tt t n whwlclllk a v werktii T cmMl m i e a tlepel it demwiu TiiUen Toldowd 747 25 Pm a i22S 6 a f 12 30 13 a f24 BH alle Ap tlwhcn a Drogittw VAN DAM Co Da UsMcMraat t i Dan Haa aar BDUGEMEESTER WETHOUDEKS nn GOi DA DmfMi tor elfcmeene Icelinii dat op 1 Feknwri cIc uitikitend IneHi voor Bielcen beachtkbaar aal ï n Coilda IS Fat n ti m W v g ii voor omen dametoonpenr m Idle kleiiv BMin liieftt direct anders soo poedig mojslgk 766 12 OEZ VAN DANTZIG Boogilraat 9 11 Qoiida OCYRAAOD rooi mM imt w Mt Jegn Kinr if bliiit ta hM hmMl D v a kaaloor GmlnUB wu rimraa BM prifa oadar laluf B Vaa 0 uaat 4M 4 Haal 761 Aan het Electricllrltabedrllt te SBKOAKftoAQHT wordt OEVRaAOD om oo poedig moget$k ia dienit te tredea en Minf lleliinipDuer ap ssa jaarwadds van f 1200 mi ssnigs sBsImaenten Ds bsnosmiag gseshisdt roer een presftQd ran e a JMir Stskken w o versoeksohrift op r egel voor 8S Fe raati asa den Bsrgs m 8 ai 9o ksii alleen na oproeping Aan bet Eiectriclttlttbcdrill to AMMSRSTOL wordt OEVRAAUD on aoo apoeilig mo eiyk in dlenit te treden een MoÉttrlkleropieflier Stokken met opgaat van Tsrlangdealaris voor 23 Febrnari a s aan denBorgemssiter 763 16 BMoaken alleen na o roeping Te GOUDA o in de naait oBÈfyiat TE EOOP eirraa di Fabrieksterrein tfelcfcn aan root vaarwater en goed per ai te bereiken Aanbiedingen onder No 750 aan bat bnrean dsser eoarant 17 Mschib Stolwljl cerslBis lATERDAB 1i FEBRUARI a s dM BjB 2 uur Hardrijden ¥ Mr JONOENS banadin 16 Jaar PRIJZEN n2 S0 7 50 5 2 50 en 1 iBlesceld 19 cL Aancifte 1 uur 766 il eOHN VoorwlllMW ISa koopt alle loorten 764 10 OUDB FLESSCHEN betaalt de hoogite prQi Aambeien Da Aaaikelessall vaa Apotbekar BOOM Maan llHMdil la ia all adl e Aambalaa BSOW I bUad al blMdwda Hm jeakaa houdl btaani nb 1 dataa akMl op V ibriilbaai in da MM Apolbekaa ea Oroai iw ak U Vatkritlbiac u dos4a bij ANTON COOPS 4 417é 9 Otbmik PUROL 760 7 j Rawe haid I Ha asfa e cht AJKMineiaenten en advertenüln voorde Oont S TIE OOUUANT en de HAASTRlDUHTaOHE ÖOURANT r rden te Haastrsoht aangenomen door oazen Agsnt J 80HEER tB HAASnteCHT ai ii i iiiii i i i ii ii L ii ii i iBi i i i j i ii i NIBUWK JBCHOUWBURQ 28 Liefdadiglieids llitvoenny te geven op ZATSROAO IS rSBRUARI ISIS ssïondi half aioht preoie door V L I D O BMcharaihMnii WelSd Olb HMrai I IJSEL DB SCHEPPBR n W A HOYNQ M t r lwUluil ai 4air rUa Un Nmr m Mnr SPEENHOFF m M R K Strijkjt N V A NA DE PAUZE IN NAAIW DER KONINGIII Uhixi It k NM oi Uw L A LAMUBT HUKRBLHUNt NA AFLOOP BAL L 4 Mliu B r mmNVKLD iSi 30 ËMiw akM rak B VHUOAa 14 F KBRUAR I H m aM ds Zul t rijna dar pl Ka Uh UiIIm fl H lti ¥ IIJi BtlMII flM Mm II Muf lOJO BalliMrt r a Ie treiluiifca bl M i N DBN BOBR Turfmarkl 40 1 dea H r H HUN NINK Tlendawejl 6Si Uej R aABKY DabMi Baart a 1 b He J DE MOL Tartmukl KMrlM wkrilikaar ki J MARKUC Hao lpa t mi avonds Bnd aal ianilels en Lanillioowbaiili QorUiGhsin Dordrecht Gouda Oroningen Kapitaal f S OQO OOO wairvan geplaatst en volfl estort f 1 800 000 De QZUBGTIE boriobt dat zg tuq 1 tot en met 15 Fei ruBrl 1919 to haren voormeid Kantoren de in ohrijvin npenntoU op f MMl landeeleR aan Toonder in atakkan wan f 800 deelend in de volle ifinit over liet hoekjear 191R A O Vo en op f 500 000 5 Schuldbrieven i i tukken an f 1000 f 500 en f 890 ik ioo o pp de YowwftMden oauMi röVftn in hót Prospectne waarvau op aanviaag flxenptai n ffratis ici f baar ft n bg de laKhrgvingRkantoren De Directie S81 100 Mr F FERNHOUT J W MEKKWa Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Amsterdam Keizerafraobt IS Lelietfraobt 30 CURATORIUM Mr A W JacomattI Oad AdToeaat la Ned IaHle H J Calksss Beluasaif Ud Q l BtaicB BarlaaiMMar vaa Edaia i Schoolopilaan Heen Polak Lid E t ie Itamtr S Poatmut Seboolopzieuei P J Raaymakars Oud Secman 0 a faal daf RI k Tcrt kcri l ali W N Wlsteishsvso Gap UI Kol O I L Amanfoort Secrtlum J Qsrrlta Oad RMldeal vaa Taraala Afd SCHBJFTBllJKE CURSUSSEN OndK Wdlol vaa So bekssde iMfkracbtea oadar wi Joh Boamae Dirntcü a ui HaadaliKbaol Mr Dr J BlIiUa Oinoaoi a TachMcbool Jhr Jan Peith loaraallH Dr A A Pakker prlvaal docaal Ualyntilell Dr A J M aartsasse laaraar H B P H Tas irStal laaraar Haadaluchool Prol W C da OraaH Haodlaaraar OBKNSCH I OORSCH RUSSISCH MALBISOH LATUN QRIBKSOH BSPBRANTO WISRUNOB SCHEIKUNDE NAtUURKUNDB WBRKTUIOKUNDE BLBCTRO IVCHN TEEKBNEN R§ll iaA BOKKHOUDBN HAND8LS0ORR ADHINUTRATIR BBDRUMRBCLAME ETALaGB OROANISATIB BBURSTECüNIBK STBNOORAPIE SCHÖONSCHRHVRN NBDBRLANDSCM PRANSCH DUITSCH NÓSUQI itaLiaahsch spaanikr aWtltOSCH STUDIBTECHNIEK STAATS WBTENSCHAPFEN STATENORDE UUZIBKOBSCH HARHONIBLEEK JOURNALISTIBR OBZONDILLEER MBTH SPIeKEN OOBDE STliL HANDSCHRIPT VBRBETBRINO VLUG EN GOED RERENEN SKSBBLBN StSJD QnkltlllaK per brlel voor alla aamoa voor alle ambtsa es beroepos voorALL8 aatss L 0 on M O ALLB pract k pleu t SUataezamea NoUrlaat Mr ia RockMs Oepeants Adnlslitratls Aatsarla Aoaooausta Osdei wUwr Bonwkssdtii Ombkter es tsoksaaar Opilchtar Watsntaat Bedrllliloldor Sa nurl RedaMonr oa osi 171 m Cursussen voor beelaner eenigszlna gavorderdea fncer svordendea en vergtvordenlen AaBgeDams methods Persoon Itjk contact tuaacbea docent co cursist Uitstekend correcMe collectief en Indiridiieel Billijke coodltltu minrer ogenden kunoui vsn ns Studleioads prolitcwsn Ooede re Itateo wie werkt siaai Adrlexen louka Belnepsksaaak rotr adsn inUaWiMeM vriue Hf sstMmU stek Merdeer M mrtt Het Advertenttj bi reau vad dB GouDSCHE Courant IVIARKT 31 TEtEF 82 BBZOROT OB l i AATSINQ VAN ADVBRTENTIÊN ia alle NederI Jandscbe en BuituniandscHe dag en weekbMden en nndei e periodieken zonder eeaige prijsrerbooglng W Inieanclina vjsii dMIss al ohrlft laada voltloancla billchtingen worden GRATIS yerstrefct FABRIEK M KEIISTELPLIlilTS vuJEIKTOI EII m MOINEI AANLBO van Electrjselie liclit i Kradiliistallak a VAH DUIN Co ttouds sat lOSblIMtB 2703 U Lijdt Gij aan Astma vulioht d i dulalljk Uwbaaauwdbald a bruikl onvcrwilld de ABDIJSIROOP Onoflt aarNjk vaar asthmalijdart om de taaie trlijm loa te maken waardoor de adcnafaaliDg weer diep en vrij kan worden Een voortgezet gebruik van de Abdijairoop beeft reed vele boratlljdM gegeven w l j verlaagden o l OBZONDHEID LEVENStUST BM LEVENSMOED veelgeprezen MO 72 De Abdifairoop voorkwam vaak erger aiijmoploaaend verzachtend hoealitillend en gejiezend bij aandoeningen der luchJ wegën Pliit per Saixin van pLm 230 gram f i 60 van pi m SSO gram I32S van pl m 1000 gram 5 Alom verkriigba r Eiachl roodea band met onze baadt ekeoing L I Akker Rotterdam BOSKOOPs Advertentifin en abonnemenlai op dit blad worden aiuigenaiBes door P A WELLER Zijdeweg72 GOUDERAK Advertentiïn eo abonnementca op dit blad worden aangenomss door L VLË66EEBT GouderaL Goedkoopste en soliedste udres voor IVleiibelen ali Tatali Kaaton Bnffsttaa Stoolen mat lear en plucba VeeroobadiUlten Wollea on Satl ndokana Theetafals Splesela Schllderilen enz ana ISMS Spadaaladroavoorloiifelttl mot kswalUkapUaaea KOMT ZIBN HMIRnJlilT4 i lmikiiiiiaUilikbiitmi RaHamiam liLIjm 13 Februari 8 miT Soc do Itóoaia I ra Dr E L Satt voor de Ooatul AdoJl vweeoigliiB 15 Fobrnan 7 i uur Nieuw aoboawKiqp U i i g ld il Mta V L IJ3 0 17 Februari i niir Sik ow Omagaa LidmvvrgadMliv 17 Fabr 2 ttur Qabouw Bouw ta SaaliittoaaUtt OoSoraMaiaeonsnlaatB Atamsfleg 19 FoWuari 2 i uur 8oa da R iid I 2teg nu Dootmm T 4 Kiad rb A Baiaefd Tanoekaa gsraceld mededeellag te mogoi oCtransan tsa BSdttiasea eooGeitaa T riii keH Wia kSi asa oai asa ihB is ons a Soda Is W oMldasT iSaalxMio Drukbsi A BBOOaiaN a BOON OOODA Wo 1398 UU lil I I fl I Vrijdag 14 Februari 1019 fiOllDSCHE COIMM VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONKKMKNT BUSt par kit artsal ƒ S 21C par wssk IT mm mat ZoaSagiMad MT kanttui H li SST sak 24 ceat neral aar da bsaaaBlaB Bar lower saseUaiit fïaau per po per kmtnaal fiat mtL Ztodaciblad ƒ SJt AJio iMaeatea TOnfaa hgelilka iigi inea saa a ftassm MAMT SI GOOBA W 1 89 a n boskbapdol aa da yoMautona ADTeSmmEMUB iM Oosdk aa atattakas bduonads tot dB i asgr kilic i l suola flis elU n I near OÜTVsa hoMas Gesda aa des bastta mnti t S r ƒ a eicnl msMf JSt AditHMÜIki ssa pokUaS vmakaHlk hsdSkUKeasipsTTscsl AlTattsniahfaièetZa aala MBinHrM tea ep daa L Ke4aotMi T la £ latero 545 Bureau MARKT 31 GOUDAa DE VREOESCONFERENTIE Dtt V Ht nbonrf Italfft m Qi fekenland ITa arh eiii a w ietf wln0a Ean merkivaarilïa reda wan Uoyd flsorgea Mat pnogramma der Duitsohe regeerjnga Een rede aa 8ebeideai ana Van de hand yeweaena Haar TH r ONS ovcacxicHT orde leftrechen m waar Moed vergnten Er waren et die intwrvontie bepleiten Spreker kon wn bepaalde cijfers noemen van de strijdkrachtMi die daarvoor noodig ï maa ate men dfe cyfcrs zag zo i gcett nwmch die zyn zlnnem bijewi had een interwntie kunnen goedkeuren De miUtaiie macht van de bolsjowUd m gegroeid temriJI wy en Duitachland het te druk hadden met andere dingtn om hen aan te vallen De tweede gedj mr ïti die werd aanbevo lea was de tegenatandora van de Bolbjo waki te btounon Behalve moreelen teun hadden de ge allieerden reeda kawffltiem munitie i iiti ustiwgaltikken geleverd Wat aangaat bet etuien van man UM pen naar Ru iliind vroeg Llo vtl George wie ze zou sturen De Vereeiiigue Staten willen zoMnin mannen turen a ö gold of materiaal Daarom zou de taak in de praktijk neeHcomen op Frankr est Eufleland Een dode gedragaiyn zou wezen het TUUT zichaelf te laten verteren n ATcede politiek Alle ingekomen raadgeringen wdi en ovem ogen Er is besloten om het niaiJoi te bepnievin om deze lieden tot n c jnferentie bijeei tv roepen tcne de cbt i m idel te oveiwcfren M awrdoor de ru zou kun non voruen hersteld Het fnt fihandelen met roovtra zelfs met mooidenaurs ia volstrekt gewi onbekende i ok Men past het aan de Bntac i 1 w he gr ns tro ten ciwle eenigennat orde te scheppj H in laat van exueiitie te sturen De BoÜsjewiki beRhren dat zu hun le ninj eii zulloji tei ugbetf Ien M ile concesfrios zailen teruggeven aan F E ik yk en EriKelmid maar dat zyn naa leilereMi weet bewenn ren dlo enkel voor Rueaifich b iinfn m ifl che verbiuUc lyn Het Uolsjei pkjche stelsel kan lUet eeuw g duren m i ir IL ion tusschentyd werden blijkens ingd tiinen inlichtiingen de gi radtaKde rieniontrn in Husland door de bel tumg met interventie in de rangen der Bolsjewiki getrokVin Hy Lloyd George vsnle in me ie iifschuw voor de Bdajewilu on mtt de weigciing hen de hand te bieden MaaiH i beh icrt ons niet te beletten om in het belan iLct enkel van Rui and cainx nok van Engeland en de wereld onze be t te doen otn de orde te herstellen ii dat geteisterde land omnaidcKtllijko ulUevei ing dev Dulti be krijgagevhpgenen dwlneming in den Volkci nbond op voet VMi geiyWieid golijktydige Qi wederzydsche ontwapolüng ve iiUchte scheldagerechtcn tor vonnödin van oorlogen afschaf mg der geheime diplomvtie ïtet programma voor binnenlandMhe staaticwidfl vindt nwn onder Duitscbland arbeid ih de te wei stelling en het zal eUc onderzoek Inatelleo waartoe de conferentie opdraAt geeft Het zal eveneens een blad uitgeven waarin Vi nagstukken nopens in dU8tri en arbeidsvoorwaarden van Internatiomaai belang woiden behandeld Er Virerd ewmeena besloten hoe aan de kosten van de conferentie on het bestut nd Hebaam zal worden tegemoet gekjiwm Daaana begon de commissie de beruad lagiug over de artikelen betreffende de werkIrtjw der imtenwtionale oonfei entiA Scheideriiftrm hoefl jMin groote rede g Iwwden Hy erkende dat het Duitsche voIk zich gedurende den oorlog door zelfbedrog staande heeft gehouden maar betoogde tist dit zeifbudTOg tan slotte onvermydelljk ge wooxien was om de iaieensorting uit to steU leax Eeiht Uet men Scheldwnann kalm spreicen maar hevigu interrupties van rechts k va Hn los toen hÜ Ludendorff den geraaalfrten haaaixlspeler van den oorlog noemde Uoyd George hoeft in h t Lagerhuis op lerkeiyke dingen gewgd De vredesconfew ntie zet bU d ed haar ultetrate best om too spoedig jnogeiyfc don vrede lot stand ttb brengen Er moeien erenwel met Dultdchland v i kwesWes geregeld worden Daar ia b v de kwesWe van de tjerritorialu rege n in velband met Duitschland s weatgrena Daaporer worden thans éjiofficie e bespreikingen gevoerd en Doyd st ti verlrou vd dat men tot volmaakte ovfereen stemming zou geraken omtrent de aan Datt chlend te sbedlen eischen Hieruit biijjkt dus dat Prankryk zich ïuet tevreden atelt met EI aas Lotharingen Wy zsjn in verband met de élschen van lïelgië ten opzichte nm Nederland benieuwd of S rankryk zyn zin zal kunnen doorzetten De giwisafbakening tinwchen Polen en DuHschlanrï was eitti andere zaak Er Is en talrijke bevolking en het is faeel moeJiyic zonder zeer wiowkewrig onderzoek de gi enslyn te trekken Wat de Duitache koloniën betreft Duitachland heeft ieder recht daaarop verbemd door de wIjjm jvaai op het de inbooringen belwndeld heeft hrt s in het belaf g van de redligheid der wereld dat het hen niet berit Dft is he osBonHeelP gedeelite van den vrede met Dttftschland Vervolgens sprak Lloyd George over de BolfrJMrlk Er ie zei h nooit een Too tel geluan om de bolsjewjïd te erkennen of h n u t te noodigen cm de vredeeooBferentie bg te wo nen Ma r de afscJitiw di de verwrh ikkln gen van de bolsjewistische regeedng ona iitboevemt moet ons niet blind maken voor He feiten Wanneer het ook in Kusland peen vrede wordt dan keert de wei ekl niet tot vrede t i ug Er biyven dan immers uKgeelrekte limdatreiDe waar toarchle en wan Hu knt seerde dat me in November oen onafhankelijken socialiatcn de helft dor rogoeringDZetels heeft gegeven terwyj de ver fciezingen bewezen hebben dat de meorderhfadseociahbten vyf en een haU maal zoo teik zyn Bat Is een zonde geweekt tegen den geout det l inocratic Daariufdo begon do hilde oppositie ler onafhaiilf f lijken Wy hebben do revolutie gomaakt r epen zg ScheJiIeuiann zeide diiarop dat men getracht lieeft in plaats van de ineenleTheid der hoofden te wtenen met de meecderheüd der vui tcm en niachmegeweren tie macht te verweren Lang bad de segeenng geaarzeld om met geweld l xar tï £ en op te treden omdat ze wist dat flun van beMe kanten afschuw Jyke dingen zouden geheui en Men kan met naast lederen aoldsat een ministei zetten De rogeenag had geen kCus meer Ze heeft tegenover liet gebeurde een zuiver geweten De Inteiraptk s der onafhankeiyken werden nu zeer onstmmig Bloedbovlekte regeering huichelaar riepen zy Louise ZIeta die biyWbaar met zwugend kan luisterem sprak nanhou dend door Scheidemann vei wcet de onafhankeiyken dan dat zy zich niet duidciyk van de partacli rii hadden afgescheiden Ministev presldent Scheidentann beeft het werkprogram der DuKsche r earing ont vonwd dat wat do bdtenlandscbe politiek betreft inhoudt Het onmiddeliyk tot stand brengen van den vrede vastho iden aan de begtnselai van den president cfer Vereenigde Staten met vei weiping van eiken machtsvrede hexvte van een Dnitscb koloniaal bezit Ov r iJc bnitenlandsche politiek nei hy ais mon zegt dat wy ieder die van ons weg Wil moeien laten weggaan dan mogen wy eisclien dat ni by ons biyven wil ook biyven en wjo tot ons komen wU ook komen kan r uide protesten kloakm van reclits toen hu zftide dat dc Alduitachera in tyden van mllitrtiien voorspoed een gevaar vuor de wei ei l waren geft eest maar de spreker herhaalde deze woonlen uitdagend en voegde erby dat nu de Alduitschera aan de uvorzfjde he gewoi den zy Hy sprak den eisch uit dat de Duitsche krügagevangenem moerten terugkomen Zendt gy de P jssen terug riepen de onafhankeiyken hem toe Dit sloeg op het feit dat Imleityd na den vrede van Brest Litofak de Duitsche ragee f i i JiL aH ligJL B Ba y neer ng was Zoo werd jongt iieer Stsntoope kalm op zij g ki xi nJeof hij een pop vrm Lol een nogf ajarig me sje trok me even wcinlfi gM OiiE aan Hwrtws rokken en Grubby de zeft cajarigt roWe over den grond in wanhopige poglngou H ter In tebeonen te bijten Nietiegonstaaode dit aUos Wf rd do tafel teruggwohoven m ging K 4eir nog met baar hoed op naar hüt oagelukJ gc nx sje MB baar Ion te nak u uu den amstoel waarsan zij was v l boodcn Maar i had jottgeheer Sitanbope zidi beretotd en wierp zich wesf tu iohen Hester en zijn al Qhtoflor HIj wUde de eente een hevigen duw legen de borst geven nuiar bet meisje gsvend aan de vliiggi bewegingen van ditren en geb tbnls In do kuiMthaar teg astaadent te voorkomra deed eoi a etaj op zij en met den gre an oen woirFt ikuir paküo zij den rooden jongen bij dpn 4craag en plaatste hem met den ntK naar den muur van het sohoollokaal Luister cen laat jongt he r Bttuahopc loe riep Tinwon door do deur uhebt geen recht tueeobeinbeide te komen Hester keerde f om Hel was een van d oogenbl kkoo waaria zij w uischte grootor U zijn Maar zij wa Uuig gKioeg voor baat doel eo er was iets In haar geiaaf dat Tunson evenzetaver sdrrlktc aïsof hij on Inbreker voor do zllvoriBUit had zien staan J e dnivel zsff bet me e oh de oogMt zd hij tator tot d i wdana kneobt daar kan niets gottla nn komen lat op mijn woordan Qa Ma Je werit mi HaMer ban de dcu wijionde Tln Hi ging blj zJcbzall leib mopperend aU Ik zal mevi ouw httivoji In keraiiw uteilrji Zij n bemiddeling wwd nlt t otno op prij ge tfKl want jongclKtT Stanhope rtep km ivohioma Dat is j IVftt doarna gebeui d zon zijn tsi moeilijk o zej g i He tfT naa bezig dotouurn los to niftkai waarmed do enkels der on ukklgn gauvcrnao te waren astgtnailkt tJ een luid hum bum I m dt gi ingen de nadering an eonnlea en MVook r aankoiMfigtto Züo Ittt jongefaMif Stonbopo dit hoorde greop bij een mes dat op don acdioorRirrnmantol lag en wierp zich onatuimijt voor dp Noett MUI jutfrouw Martini In t U oogcnblik waren de toiiwtn doorg siif ün in olkcMX gerold a ia ecu hoci Mi de kaniGT gegooid In d n7o lden tijd d e mtï e t voorbtjgii dau dit verteld kan worden zatetn Lot L Grubb aan do lango tam inkt be lvkto tafel terwijl Btnnbope op go l g hik ecA boek van de ptoak e en plasits nam ma bet nAe ièt tstfJ waar hij builcng o n vevdüepc dcbeen In zijn Mtïdie met sfuUQ0c rokkMi wenkbrauwen Btsircode oogen eo dit eene huid in h haar D zware sutp nsdetde twigiBaam Het waroD va Appen dte neet blHdra met do wtl Hoor de on ivinaaar na derl Zij aobsMn ala dt bageteUfng van de atwcrie tron IHuOmiw liartln hul Juist den tijd even roet ds band over haw wanonlaiUfc bMr te a i MuwiaM zieo 1 de vlek op ie arm aodea a zuUoa WO Je niet konBemt Kom Uitater nair h ïbtgwi ram juffroiuw BUsabeth Martin Deanui wmdde jontgeboMT Sitanbope TorpMstuüwSÜrlhtg zSeb tot de twee JongtreB Nu rdE te schrowiwdo hij gaav 1 e a rIJ staan en maak n buiging Ik zni julüe san de onderwij zere voor telfen Lang v Ioreo niobt mot de vlek op dm arm dit U mojufh onw EÜMbetfa MiiTfiio uit bet armhub tneer b und als Bt ttj Mwtin I Toe laat mo och loe zed hot mel le wrT 4eIend tot het bloed baar naar de wat gen steeg net la stdiandeiUjl als Ik probeer m n beat te doon ea zoo vrlea d iik mog Mijk te zijii HeeltT bed haar handsofaoenen in een Roort verdooving uiligetrokken maar nu tref haar Iets in den toon van het melsjt ze flobepE opeens alles to bc rijpen Ze echoot toe ora do tale terug te trekken maar oöBnoetie joagoheer Stanhope Z € ecno blijf a zei hij je hebt nieta met ona tö naaiiMa maar ads J © blijft zal je nweito genoeg met ona bobben Hij probeerde Hoeter bij de poiscn vn te houden maar hij gaf zfck vergeefcchemoetbe en bad biiil D den waard gerekend He ter a slanke gestalte gaf hemgeen indnik van kracht maar de pafferige jongen verzwakt door suikergoeden banket koo daft greep niet weentaan van baar dfe d predtkw vM 8t Jobn iirettlM Ua wvimM otw bargen en door dalaa m hm Mtb ImUI bUgiïwiHlea hy Jn t nmr rm flja ze4e