Goudsche Courant, zaterdag 15 februari 1919

r Sn VAU31 groote gutalo voca gekomeo Nan certibroMpuiah kwamen ie vattfu oor on 1 gwiuuen tiM caldda oor zoovuT bokaod Ue tubercuioae tniiit zloh op z r onrufHbaieDOa wgze wDu t dea wal k it cu ui witar gefuzieK zoo ia d hand worOt ge erkt door iiriiidor j xvIp voeding eo Hlecbte btitim zuii eih üff tuberculose t r kan dow ö gimeento oen mi I ymot worden btMtecid aan ót Ijentrijdlng va deae ptu Hfigr oUuiai Af VoUti CU 6hooivoedlhg saedt woniugbouw betere aLliooi geiMMiWeii Ugihallleu h giéno uta vMfliabt al op aila oiulta goede rioleering betore ponirdle op de berreiding van voedlugHirddxidim ludlk l elor teid ng ater diL aUeH ix iMiod7ai JiJk voor gpedo beatrljdlng van dn mijercuiioep 1evon wordt door dozo rcrbetoringeu een giunMjgXHiJn vloM uJll oefmd op dn kllx darH4iaitie waar UI volgiuttH dn luMuwioaJjkacIke baibetioo Gouda litjoa voortdurtwl ia Zuld ilolland bovoiiaan Maat Dtriiaka alprvaor l 4 mg Ht cn ói beuiu uiijtfon vaa du Cwnmlaa ie in 1 12 atm do oOTZU i Mtg au Gouda u onvaUotnwI zuiver drln kwator vcr gou uit I JMolwaitir un verfltrekt door dt Livi dM t H atmrU ng AlnAtMsbappij bf do kK tand r nog niM op ver et ni Wel Ih bij dp oonoo3Ru aa de Gkiudeob Water leidlqg Miaaiaahappaj bodongen du haar priw dpau zal worden vprpJaatst naar de iiu ol oingpving zu hot Vereiagidor Loi muHcftn vau 1915 en ook ontving dp otiuniwip van het Hijkabureau voor DrJikkMaUfl vDorzlPoingl l onchten ofntnwt bonitg u voor dmbknater vontloht nabij JowTAvelld chor MiudiNlam vOTneeti4 dt ftouaraasiP uuA moer v bhtft daarmede Gouda v Tatokpn voor nog onbepaalden Ujd van Ikaar zoo lioog ooodij bptnr drink V IM Catvajaamu herhaalt haar klacht ook tJdMs in dit Pr 4 g geuit destorf becijipr vaa Oouda bohoaren tot d on gunfUigt m wlt er lschte om deze m Zie verder Stadsnieuws Ie Blad Uet U M by 4p vimlu kuuor der reubtUok B AnMtflrdwii eiwbto tofou i iM r J f qM iwtocteur UiuKUr twud vaa tiM da jUul l e ieitigruaf ui gf vftuKRuimtnl vaa wokeix wegen l ulf iu Hij bMt tii iwt AtoikU Lu1 o Ut l 4 rMl vu as Jtvii ItflU een im Ttchi loen opomnea oaéoe het oy Itri t iMs iMnUJ in bet U i i olw iaturoceliDCBkatop tft Nun eai wMvio gemeld v onï dM dn ctuuiUeur van dm wiiiniAndBiii van het llUenlaltrln aMa Nunf Vn df ticaudiuMt la hflt tEamp bad opri voktA en dMMrult gn 1 hmI out vreeutd zubw tn Jiadeoit mui tie aau tti t trant Nteijd 4 lf B l kir df r trad o ai iAl tigH Wia au no ecu gosdkoop b Im sigaar wcnicbt te roakeo komi naar TURFMARKT Bdt ea varbaait al hij laan vin dece aaablediocKwaliteit a bfaad cegarandaerd 807 10 Voor de vele bowi zen van belang atelling ondervonden by bat overltfdan ran ons hef Eoontje en broertje BRANCO bet igen wij onzen hartelyken dank A CATS A CATS Tbubits MARIANNE CATS Ueavtrden 15 Febrnan 783 14 b draigboiartdiryrar P oud 2lf iuu twomkveduir te tlotdioop had Itecaaber MO d Q hl or htw It e s GraTeoJMifo eon hri jpwiohrwd muuiu bij dlon haar aan Jiwmd op 7 4 or uur 4 0 pa W d ide I 5U0 m dm lula voor sija wotting h ItjgIKw dttar aiuli 8 xiju irtvco niottoUht aou zijn Dmft bric waa oodertee Ioe3k1 aoor l o AiMrataat u hitf I bfdMDdo oor de recbtbaaJc UJ waA dMUüm dooiT eea aodvr aangieaM D araolM van JuMlOn TOAl de tcgaa htm 2 imMDÓea gfraug aiMtraf GEVRAAGD zoo spoedig mogolt k een net Dagmeisje tot hnlp van de dienstbode Zondaga yr Adres MARKT 31 KUNST Fbiu N V Groot TooMtl m N V TooBMlrwMatglag W ontringftn het votgeode con aiua qtté Tuaacneo de kern van de N V Greot Toonael Cow Hiaaink Cbarias GUhuya n Mjuie Oilhuya baabacb en d N V looneelvcreeoiging duwftettr Uarmaa Heiivcman i Toor het kouMnd xoen in9 iaZti een fuaie tot atand gekomen Da N V Groot looaoel mo t door g hnk aan ga geechikten achouwburg te Am tcnUxB haar pogingen voo r dit aeizoen ata kan Ia hat 1 S tember tut beginnend aeixoen wordt de liin 10 overeenatemmlng mat da N V TooneelTareeaiging dir ctmr Hasmaji U y nnanj in het rand TJtwtre Toortgajtet en xuHen da ovenge tukkaa dM het Groot Tooneel op xyn j op r toim had tot verder opvoering goraktn tarw m in t aeisoen getracht aai wor den tot enkele repetit m over te gaan De heiv N f 00 de Jong ran bet gexelxbap Van £ Mi n n TarUud heeft aifili voor ket M oen ItlihltiO bü de N V Touaael verenging directU Hvnnan Heyermaaa muboodM Wordt GKVRAAGD zoo spoedig mogelijk 12 een JONGMENSCH tuaschen 15 17 jaar omeeoigekan toorwerkzaambuden te verrichten Brieven onder No 767 bureau aODDSCHE COURANT Markt 31 g a vw lietfeetk uit dniL t k to üe KT tih t k do cle elnMeiiljOBd icrt rotul mg ti9ttl fl a kuDiovn wt nH ü H c tjo n tWi het oor Icenen m dai p 9flt lijitei o ter va cli e volJtcowmeenSraat Te i dmi WibBttn en hworm wat w eroM te JK may Wil zugigoE zei de s wiiUeatv tot hrt b tï ftlg w n hl Jal üi rtwcl ich Mrt l n vwvp QB eii TO en Uti geaóe oarpoitiÉe ma dan volkCU ouiuU HimeaA zou e iti ii uU otfiuiMje vtTu gi nwoowSgere vjin de oaiierststi iticn ie pwingeo de lOifctn der wen tó niet ee kar zouden zijii isA mmwl ü im ioul ti lu hH iM II zult hebtj ii opgwn t dM dat liulifl in oüibqjerkto reobion aa ifl xi JsJ6 fk ft o er al wut vMt tórnitw liet lirtxia er pt oiöia U oi n rekoiiHni tkt otrlog of een fiut4 rtiia douaaJ lïlih w tftnd zak zijn djo l dwti i a a aait oenóeA zij m Wij Iwbbou i 6 vi ttt eii voomaamsto plaat on e hoop eet U op é a gtoolo niaoK en éat te dP mo i le macht der openbfwc metallic an de wereld ïoodftt iatrig mft lan nr in het boi m Kua rum wl keo zoodat kw ad irilM oogmer kea o alloa Ojdc la é ponAiaarheid kunnen wor getröUiPo owkt die sa CINDERELLA vouns ÊfONDEN TOORWEKl tK Op ITofn werkdag de voormiddsjfd tu schen U en 12 uur zyn aan het Buraai van Politie üh er m jcbtui en te bekomen omtrent de navolgende aldaar ffefeponeerde voorweriwD 9 atautelfi 3 vortemoauuM a 2 liandj he nen 1 Wntja Voort zijn ta bevracen 1 hawcdiOK bU M de Lenw P C Boithttraat 74 1 meeje bij J Gdbel Veer stal 11 2 koleoiaUcen bjj B de Jonr Poe kenJ er tr at l dekaail bij F Boot laam 163 1 ban biljat b j H v d Berf GroenMk daal 11 1 handachoen bjj J Verm eii en WiUenurtees 1 bontje biJ Lugthart L Tiendeweg 92 1 rol t a ller b j J v Vliet L TIend wex 7e 1 roiankiana bl Wed Cat WllVlmlaastrwit 68 1 si ldje v h Jongen patroaaat bü G Vonk Gr v D olsV Btraat 1E 1 roxenkrans bij F Lan crak HeersMtriiat 86 1 rwart bontje bU B Hoogaodoom Vrouweateeg 8 1 katoenen shawl bil A Steenlasd Boeleka te SU 1 vloerklee l bij J Sanders R v Catsweg 42 1 broche bl J Ouderkerk K Tiendeweg 10 1 g i KIen nog bij D Verheek Houten straat 1 gouden nng bU P Schertenan N Mariit 1 nmrt kleed bl C de Koster Lazeruskade 2 1 rozenkrans b R V Waas Kelleretraat 7t I rekenboek bu W J Pe ter J Kattenateeg 22 1 KinderhaMUclioen bl P Zeeuw Turt l 89 1 paar uanehetten bfl J v Schalk h v Catsweg 166 1 grUsa haodichoen bj H Noordeniiin Spoorwefstraat 1 1 honden hataband bd P Vorateeg N t Goor raat 1 portemonnaie b j A Pierech I lethmaetatraat 9 I glacé handschoen b v dLinde Kamemelkdoet 166 1 bandwagen blJ Vroiw WUlemee Boomgaardstraat 74 1 tedicule b j J Nolte Pemljiietraai o 1 kaacsenkaart bv N WaUhic Raarastraat 3 1 horog etbng b i C v Riet Kaam 374 1 pnitemenoaia bij D Wagenaa 2lolenwarl 20 1 roienkrana bij P v Vliet C Ketelstnat 10 1 vaccinebewus foij JJaslies Gr v Bloisatraat 19 1 lol net bHJ Hofman v Cataweg 226 1 Hver oen bU J O V d Water N Haven 41 I potloodhou ter bl N Broekbmzen IJüMlIaan 1 gunuTtiband by C Hamerslag g eneweg 19 1 kinderaak bu O Slaman Raam 8 1 gouoeo ooriuwpje by M Keiler Frfiwtiikatiaat 66 1 boek by J d Weet Rosendaal 6 1 ledereo tui bjj H v dWolf KaraemelkalDOt 78 1 handschoen bil de Bram Zeugeatraat 54 1 aleuteltie bliH de Tong Bockenbengsfcraat 94 t zwartboitje bU J de Riet Wilbebninastraat S 1 band van e i mantel bil A Prins Vi nleKade 24 1 deel van een armband bu deWaal Geuzenatraat 27 1 hui leutei bijVroom en I reesman Magaxlin J e Zon 1 tai bil M Schoonderwoerd Turfmaikt 91 1 poltemonnaie b O de Jong K Tiandein 1 1 huiesleutet bij B Gompers wydstraat 17 l buiaeleutel by Wed koppendraaler Komynateeg 81 l handscb entje by L Bhmendyk Boelekade 21 1 dameahaorlschoen by W Kempera Bcrlakade 43 1 pyp by D Se rs Turfmarict 111 1 i irtemonnaie hb D Zwartjes lynx nendaal 3 1 haod hoentje by A de Hollander P C Bothstraat 67 I kaatje by FRietkerk Markt 11 1 zakmesje en I dUoMgk by Raad Kngeiiaan 8 1 gondn 8TAIMN1BUW iHiÜUA 15 Februari LHl9 VeraUg OwendkeidMOMHlaale tV U t vflTslaig wijflt dit laar opsintw opden oi ioudhanvi toeMaod van tmaigmioo tmi H t t otMm riolen é aat i doen en da r oor wijI zij gtum dooratrooudng Itiliben njet g w ukt xijn HM cijn dettltwim blj den l ondmc In het HoutiiüUiipliKnbKMi aobter rie KaAMMÜigel i nib duMraaA M iilj fe m iMxgf d iapooitliji bij IJk tvlo Kad pok In h H u g nMM n Mtoouvt dit buiMi rlok rlbgof beuiralirife ligtfp u dU Do ik Jaar aauhiidlng lot geuprondw kiaohtm a vpn Hetbi ft én OommifMli daarom getxotfflo datbij dtvi aanbou vaiu I2b vieuwe arbaidnr woalDCtti itii weir een nüMvr stadakntllrtler m dconlTdp lijdtw lgewtuii aiüzal worden bf4rak vi au ooh de giiue i tf4iouwnmtf er nok hier intpr cooderReiJtk Tauk dim rtoo liUuwd alroert InNcbeidki gMootjt f 7ondlv wwigfi doorMVTüominR Bij m door de OwooifjMlp Ingf ld oridercon naar de btoMogfficho inrf i ofit vaii tangles rioUn waaropdegeQUwDtn bouviueiwleT zlob iNirof t la toobgf il J n dat nu u zluh dMirvan nlot ai te VMt mag voor umm in dit geval aJtbbw ia d rlolMi van dime Itti bleekdo 4 an nlM4o d ongc tndMd van dp Verontn tnlging vao de luoht Hlank ati tabrl k n onx Naar aanleiding bb kJnofatnn eo erv riug n Ln bat NoonhrtvXelijk MuW leolti Htehdip do OoinntiMlf Mn oodiivaoe4c la ivaar dn 1fft klriJr en inrichting dtn gro n ondrogHtij en bet Taaif iad alhier g 4 g C WaiK lM t voriir JaM dl 4M k tA kaoikrn aan htil t rwM kcn an ia rdlag V vk Penmd a rd p M4ea daar m dit ÜiMTW uUfft tlodni R t blorHi JMer dat iey afval m ro tevkdnn toBBtand werd v r tn Id o 4 n mcrnt O SS fiU w ftdhtaas iiardl iaaa irooir idohtiijf Iq zijn woorden En wat u batreli aoi 0eJi er SOUubopo do barWtnk i w K ii t cevoodeo die u waariieidl Mt dóen Éfgékm Neea hmhu da atolc wei hoard 060 oQ Aiem aau 4e deur ztugtn EaabreaÜe oneq man met blosetid o gébtvinA im m iMVal opzichtig i leed trad MuMD UJ bad obt w fMÓimikte üiti iiAiag la d oogen Kat ia ar hier t dow ri P hlJ ttl fei wl Ia du Heater wat bn li ffe roeid OmI na eu handl ïlet vaa Tom Tor l4dwa rtfBff vu d unlvwtltate teni ekeard i aeo waU Bemulenle aMMkJookar gewot o Hij had t cfja Bieuvstco tok eo laveadafklw bandtKdiooiMti g4iu t op de meelf oagiaooe fm latAoenliJka ve eQ Hentor Btrt te braa d hMid A Me ia ham noht k te nioeten w jzignk MMdai it drogiMij an d in HiooliInspootHir ontvlngi de fomnUMn op nf van 30 9t vallea van fftri typhokka ta m gunalimto 1917 viiii 15 gmiaJlftii van dlphiihwlp og i H givaik in 1917 V van 1 gpvallftuan roodvonk tegm 2 giP ialIm italW t r wijl H m W evenPMft kramfe giiivf van JO goMMiW va f 4vb typholdea c i der miwli tcUtwiR advfcva vrtmg omtrent dl oruiocdeUjko oorzaak dw gevaJb AndoTP zlpkten Tubar ukMe mazelen tWHiin tftlii puc Hopwi l J f gmneentp tot nu toe gr f paard n blpven voor bod criMÜgt n au n a p dMi i aJa ptdiw b fatannt m buitenland hw t geheerMit zoo l prft ili d zoQ maanide Spaanocbe griep ookbkr mtrijkn MahtotftT gMrauiM Terwijl ln Jni t Pn JuU een nij lUt v rnift epklernip van niet kwaadaardig aoort m I TeQbt he tft vmoondm la October en SavaOMit doh veet i er erantfge ffvral len Htwolpn ra klnMwMt Ija dK iMv Gouden T to koop ro 0da Adree Veel lis Tel 526 Ooiida A NOBEL 3S Sigaren Sigaren I oeriMi bU D de Jong K iMltt t 3 1 ring bii C Sabouw KanMoteUuloot 63 8 gulden hl C GroeoendiJlE Bozendaal 1 1 paotaloQ bd L kepuxin Gouwe 20C 1 knu beeHje bu B t d Steen Gouwe 194 1 lorgua étui bij A T Gelooven A de VlBchmvKt 8 1 koperen rjjtuigbuD bg W Flux Bor on 18 1 huJ Bleutel bu H de Gniljl N Haven 196 t handachoentje by S J Uaree Gioenendaol 92 Gouda 18 Fabraan 1919 De Coimn aaaria van Pobtie BEETHEUX Koorts ADTHKTiJlNTIBN bmaenlioarti koude nllinlen 793 11 Mijnhardt s KoartatahieMMl Koket 60 CM 3 koken 170 Bq poth eo DrogUtoo ttaoh wooral nark Miinhardt Tabak Tabak Weer oatvaagso Rook an PvuimtalMlk llei nog zuiver vrij van enati 808 8 TupfmarM 54 Belangrp FtDORA s Haariileyrssl Pirfsct gegarandeerd zonder schadelijke bestanddeelen kleurt grQs of rood hoofdhaar of baar dadelijk ZWART BRU IN of BLOND gewenschte kleur melden het lavCniet af het haar wordt met vet Prt s per Hacon met gebrmksarnwgziDg f 125 en f O 85 643 26 Gal eo Slijm door Laxrartablcnaa blosdiuiTcLiid D melen de ceer 7 11 ei DroaiatMi Verkrijgbaar te Oouda bj G V D BERG KleiWegstraat 16 ANTON COOPS Markt BALT A DE JONG Oosthaven 31 H F VAN WIJNGAARDEN Kleiweg 77 Adverteert in dit Blad V O O R U I T I da film I Fortuin B I O S C O 0 P OOUDA DKZII WEEK IETS BIJZONDERS i ZOLA S VMPken op De Jacht naar tlM CUI met de beeldsohoone actrice LA HESPEBIE m de rol van RENEB Het meestertvcrk van den beroemden Franschen gchryrer KMILB ZOLA m in vier groote afdeeiingen Enorm Spel I Eaori Raaliama I Enorma EaaoanaarlaD I 806 xplioatia JULOa RENt 40 GOUDA CHR KEET MARKT 3 4 GROOTE OPRUIMING Laatste week Bultengevirone koopjes xtra voor dozo woek In ov pluiat 811 do alvorans VItpagee Karpetten Vloerzellen Dekene en u ir Inkeopan pplixan 1 Maak gebruik yan mijn reuzen UITVERKOOP Slandaardschoenen Aanbevelend SOK 60 TH HEESEN ICIeiweg 23 ZIK ETALAGE VV BTALAOB 67 Jaargaofi Maandag 17 Februari JOIO g M ODOSCMIMRANT £ Tl U r rss exL i4 da trearteao ti Tol© d v oox Q o Ued © xx OaaCLataceDceaaa BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN VERSGHIJNt DAGELIJKS nnntzoMDEN nDBOuuimaNi o da tooipaitea 66 kwifar l nt tlM ABÖNNBMEiJTSTRÏJS per kwartaal U i p Mfe If Mat f k aa t tial US pw mak M at 4v nil v Immt per loepar aaeUedt trtxt par pasc par kwal Bal fi Tt mat 1ii llini l MS lwa aiim nte ii endio b aUf as aaiwaaèraaa aaa aas Biniai HABKT M CKMJIIia ij i i den beekhaad é it tiiWisatnii AbtEtflmNtlfiPKUS Qitdeadiai dalaiw il re i wi i tlakii i ia M m w Agaata 1 S i4 eh itM elfa M ri mekr f 4l Vaa b a i SaaAa sa daa tlUMW m 16 lenle ƒ 1 ïke n l B ar ftjL ASbrarttatUa Ma pabliahito a ÜH wA plw mCIL IfvaiUoiBk ik feat n M I UDA JÉt Atlmuuiiraii i T l l tnccro 82 KedaetMi Talcf luoro 545 Bureau i MARKT la U vu K tgoateUu out anfaa li attUKMw bur ibt uu it iiumt MhÜ aua UttMU Maj t Muni aIvaar jA bU E m la dw vnM 4 t iMiMaaw baaMuda vounuuw i Mi U4r aocéaMi ciiHrotuMoa ttiiara fMH ij aum ta ao af r ff d iw ttuuMWH dor ii Lii aati ii iia r ay u afi rt i WMWiu giMMfttl wurvi 1 ftM o w uett ia Oai xv 1M7 k fMl kï a ntiM AiVUfc iWHiana p i taf wamu m aa li iu jMvf aoaiM wa OuvM NTi d B t Uh Movjatoewtad w avt lv ub aui lm rt ht aralHiiWkl dwtl Oi Ilinax 4 or ejineia dat da bftMMbdlging da Z0U4AII de b a lai ia dllnM suwi Ur i u i Kihe luipartaHihrn i al tuaMJliw Itfitim e n b ao iariumd vw bomt Kijft t at0teu ofWt ronai waa iud4 i 000 partij OM in rej t NdObeti do opvaltla an van de lttviad ob eo mwkkrtaoba boU a i tiBane givapen itfct detH iocci kun zIJ blJ dvv hdui a lOtefiM onuon n fuuloMi n toeMMid vaA ia Wnd b bnger da Br nlw ord HJa hï kl op fi i nwrnen wor d voortzMl tji aji dm bloedftgwi broPdiiroorlof ile M dtniiocratio ierzwakt IH inmengiig der 0 alu den la da Udow i uft oh aaff trfi4ih di t v a hu taitd ii emt H s cdt duldollJii v Tonn aan 0ood 4i k ga akr v an da tfJda cmter sroegAr iKtodjcmootm bedraift luM ltuH i olin omwwMalIng WIJ ach en het onza jpli U oog voOr do ofM ele ovit Ta M toin rt tmi ich w d aodiMl nWolutiounalr ptrtljd tk bK koy lelbmOMli kUo bur rr arbt4d ïk astiM u mt I t land op te roepen lot Mi fu hiÖBg in diw boi aoadtfo tr i i i d n g ne iiachappo ijkeB r l M 1 V M ilt t lltO tMl dj Irt o in iw ï varinriwöi wf woi wi o k j 11 H M a cü ld n et nel ob J t r UM 1 1 i 1 rii a K a oiti l ut i b u r ü pr A i iu jtrmHji vaa ooa U tuuJ e hwv utt iv o 1 4 tarma l r i MTIkMiMHMO Ml f ll t 4n J HJ W g aoi tt Wo ütt iwt iiu 4 uija ott VM fcJ p ov aiOi vau d t gDOwuMatMruo r wiugw VUI W WOJT id Hik kaïHWBt wM aJl Milm vau h t iu U on vua liujpdwzo tAOu 4 in tuut t gp ii 4i door fmmilj iiio te icUicdit nlM i ot rui t woidtn nu zq e ix jriortwr n ttij fTKiWum op rte pU 11 Hirt aijï d i4 lo hul flf DKo m 01 v U ktkle x oékfLi iM de wtrrcit dji la d lijiiyuaM yiie ron on de Vp J iitiiig opleB tn om in da aw piaatH viar tl t aia ig n t toftf n oor w zv g I riii i K r ojr t xijn vu m ittt M4 U lilm g aiU n wi dia ard ai d 4jJ ia v oc htm tKilangtn tn tiiui 0iatvMkk 4tntf tidU a ictir dtingnn ooi Aij zorg m wr de b Wng u i cotftvjj ko w i iHiohHn vwft dm jHHi tant jiatie i dv tr 1 j Mrti gfoui a oomitg iig iw r i t dan dtjae II I t i een afl da v 4 aHendiga outliiiIJ m it ui dKv laatata Jaren g wet t dHt do Krot tei niog e dbeld dia nu g bik ki Hij saulteo oim twrt aan d ae zaak ge m iïjr ruilen watc uitgnkozen wor l D dl reeds gehoond bebbtn dril zij ia d zo ztteJv naar gt w tein haadtlen ti onder hun oDgdij aullen da UulpeliKiaa voIabb vtm de werald in a nteaw iiiht kMuau U stBftn an nM nieuwe hoop l e V otken d e nlkaar mm aoliterdocht besoliouwdou ivuaiiao mi aln vri U J ii en kiuiK rad a Jn t vi gizin Hanii i aven en ij ttoiVKïhm dfti ook u doi liet nio ras aii wantrouwen tn kulptTij la op geruüuA l o mürvien zi ii eikaaor recht in di oogt i on ï igKtin rtij zijn brood rfl m Hj li t l Mi HMi gwnaoaÉ oiw i iMlijk doH Wij hebijca dit vrot r mtt Ingp zien maar uu l ri eu mj h t en dit la oiH r lrag vfwi brorder iahap n vriend SCJlftp DE VREDESCONFERENTIE Httt ttChMtia vO r dttn VtflktBfiliMulk S mn uil èting van Wilson Anilftrd m6tontil M Da Bdlftfimtilif gttr h Mmeer Qmmn samenliomM p FriRliipo 7 ba wa iensfil8t inil tterléngtf ONS ovitmsicflt s ruvw an tak i t aaitwiwp et voor bat Wktf rt t loet OtaiM o tM trauaotm i ladt it nt t rg i de fói etooiHi pam toidt aldk la dl rtimiii ken v ü ko door li i U ht wordaa ar luougd Op staaiideu oii j iuiiiail wormu jlfcinjgu door h A o arWel oiid kjül dt i ulgtiwMMK uw ai tu x do j oopd e li Uur Hcrtld ito g rwapoiwit moolit wtawt daartialitd ei liwiftt do luorw lj nitimt dor wTtU aiet votdioeudo U ntl de fJ lkt txtachi dw weroUr o ytu Wn tear dat Is da iaat aw toa duaiit tv out zij i baiood i do frondHei vuii dtMi tTide i n oii i aU eoii üüHri van ooxtoK ik 1VMA ia l ill Httubt eoti u it üi t or guuijaUft to wUtjg i oiu t onou o ko imn o aftttjK Ddi en Ouuirw lito 0e bourlijkhvdHi I a rott ia n ufcr i wa mtitu Qt$K du dioiHttuMU Ceeuuwatic bufe maac hi dragw vaai hvt le en bea i nIld i te wordt toioo h wg uiM i 01 voor wakua dat bat da Idee r n bo wy ii t ftaotifikkwi h udrt Im UbU1MT J1 Ik ha pUÉïw dt oeïi ol Had © hopa Uaj op gitiiitoiiieu wttisoheft ta Apn dot dü in ïït lu ïi 8tatm tn do flöekonwi zuliea b i itfKHct i n o iW de Jlct i nipt do bodooUu dat dit eakol enii bond IW wezen i4 kaa ard6ü geVZigd oor aineiïw erkiug ln da t an ut ondero Intwnaöonale mak Dat ia de bc Hsk iit m hot puat t eïk Is In g o gicl iK Mlfenido arlj di4iT efl i Er ziju pIo ftruetenngoii aan ta br y nlw de a Mdi ocfhwuki Ik vorvaoltt dat bet op Je arUudHiüHo joa betroibiinf heijbaon dei bureau aa d Q boiMl mm zoW froot nut zal wfvou Arlieuknadu iiwtniifiïi rouwen en kind ron zijn gi daawidt laag eonvrm op d n acUlergirond g Wa wi ia het twiktnval ateof zij iJe iJ M w vtedt bat hoIumm eo gflHltiag M MdüM t i vMt f1 vuornrti hn a0 Kl tuik ijan rec kiar i lH litu re qi ttrwti Ml ut liet in n h i ng dat il Mipx lut e iL aJlMititf V4 oiteBii I H tmtieüi n I r e 1 Ai a m t poOMl gor m unttt m nja le y e at n al tt i taitiuiMi onieii a mgiw iiien rtew tevmip Ktr zul lit MmHrou ign maxuitum HiB HKluiiiKikiiiilLt krijgan in inUtv t it boioogi dat fattf tfativ rp r lit IJlt Kijzi dpfi u4 lll up n jt t OHi V V on M geWTö be t ülntta hj n iir l uru Q U iMOuimi I 1 irni w ijirt Pr op dat N n d o r Nt I 1 1 eni ntHrkeii tn w cdt a ia go sa a i g h kt bUlbtaiidi a tt 1 aiU bj il n joii kJi oyil g rpU it ïullenzyn ojti IXil hluOd iiuuulc iien coninKvci i lu ol ojiwwilKliin Btiiin lp ndwn haelL tn f klaard dat da lrw dM ran fHtt ilpo op giLeat tn doordat da Ruaaiaahe r ffn iB gvm g W4 tyerd bi li4t m r fc H ta § op de oora fd ft daar Osm dan fV Tedmooaf r Hi ft zal hf lrti at Itoöfand brtiwh eri kom X gfTAke vennoNleH k lot tao ctw 1 iMU ht regi t ia beeft do sll tandavoorwaardt n dw fntanb bt iroKcr na l i biri fe IkTtUidHlftgltMP Mt luulnt ook ile HiniJlc rA gehoord waren h fi ij wo r nMig liealotra da votr nnarilm a ji te neuMa a t protaat t m dm uUkw4 d r vo w rdm V pn bll rrt fWte Nog nieordiflre tóUedon 1 nyU a erg moait dingitn orer Sm Haad ge cgld maar iH mwt het tomceipt naar di parleinen tui der rwAilleDie lnodeo om dnar ba ooideeld tr H nlien Vt Iscn die inmldüttOa naac Amerik i Ol irtatm Mn dm VsHraitoiA M i beaniMt iMardae iaat le k dti n d makinK van de atatutan tan dau BokI Hier ia het vervolff Bl l oe eontraetaawada panden i e Wiiioh t4t Uuflcdlaa w hr v vtii UMI pa i i gt daan om het pkn vooi dun uLiy tbond oen iiio 4 io uiair en rupreaanutbtl karakter ta Varl uiaa lJ tte pOi g ia Uil uJ t tn da ffittaMM vf rgiuitfiigMi aaarlu Ut t coooi t ithuiiot plan Merd ti n tauuii n Het vuoraiaJ wwu vtrvorperi IKih droigt liet werkalijkogav iar al do boHoliavit Inplaata vanaeit liga van volkiv rijk u ziju uau ügv vaiu utbtt nar tl oi baar i k Kal kniitMi Om ikbt i bevrofdni redenen Kaa dMo nieu uHieliiMig wttarvKn una zoo r waclit etr een uacJuuxino dan eea ogan uui K deinooratit v mlen He weaachoa dt iiieuwo entd nut tu iMatei van aen grot p n f Hvkn uerMOueu tAi liaar xakao in deit oudm mH aa wedflrk rif waO trouurn u buk n aanrtiklng utei nuodan en w t Lli t dwr v lkm Inxhaaeleii in opmbHTf atv lung ia ni 1 all duaoora tWibw hinden zal op een wijalgli r van ItHi aQbnua aMidrii i ez4 itloop 1 4 eeu oiitgODi ht liiig omdat ea intemalto nai voltMöMfemttne onafaabeidelijk dwtt van £ aMta ptaa f Höt lii e oudo hiula aiOi Daa roob Bchem dtam Avaai i ar weg Het waa Jiaar aluof j er iioolt zou terugkeeran Ö je Je uKk h eden en eau beetje op kfiappon zed Tpm haittolijk Tot deo ct sn daii toif dot zlJ op tJJd gereod fa Joii b r ik bedoel vdjnJbear Tom èf p Jdngi dame hef dl cia rBai el la FmpnwB Gate had oot Jjóute dizen tlt l U 1 Mg in alfl het van Baprak 7al hel aAondüton b den in dt Itwrkaiuer gtlaiiiktin Ëeulge Vrleii kn vwn Julfcrouw Ethel komen Mftr d lneearen Da Is mi oh de Daï U bar ooJseHC Witaé ven Eth Ik wU het oiat AU nitjh nicht hier moet blUveo dau zaj Ik lic t ook doan ik mag die onboaohaamd held tan Etb wel i do oudi vtouw hwt pirwi wat het nwisjo wil ïk zal M fwü stdbje vua fitekeo HWm H twnue Tom uaar borai drla trüden l4 oJlJk nMoende Hester waa hat tel mooi zfdde hij ne n In bet gahwt vfot amd Teel te bo if oplat f n t oh t Ik weet het nlot r Is lata fe bMT oosm ala siJ Je aankijkt W bat fta in ailla gtft l lata nu VIc we U m meo ideoMind adflers zlci d n üb kmUaaen Tftn EtM Ik zal hoofdpijn ln d k mer ten imagen uas gifM3iu en u laMO atid r 1 kon uieu nl t val wcwaantei HiJ haü w xijn TO w zoo vvlmaakt an doocdroiwjiaa dat ziJ oa bet Icvvu l wMuWlSBaaUoukrti aan Cartw tarti wax gtktHvU naar liaar moeüniv de Vri ut Ml NUkhadai m akira otulo kMMl d n nftH iiaar mwer lan he l vim boud uog vwhUit wa gf ftau ttftJU d ifft bTa t eedva xljo xader dMi vatipaa atfèalf KeLoinm wu illl liad fijo roon mH eivr diia wone faaf4 lljkkeld b Kroetï m kien wijn la Mali mM t m 1 Naotkemiidliald kanieraaAielia Oani liarneh kaade ilja i a Br poaaira er vae o vkiHtd Ie lj dat deae Iwn lioinitii leeMil vaH en doel wenlaaa gHioitefi en w 4 dat wee verBW dft hIJ o In u mmr l eed IJaafQok wa aa inait dl ep ma lUdmip Ma ket battt Liaii ivnl eM ae alel seo MliiMriWjk eSt ng KTsalnlIe toi de beatnv Wa J B ne ki dl MBge Inff Mn icoed Rgtiiif maatit m b k d eM aUlMfland van tilfjetaoebten amaat m lunemnMleoaa a er li En ni MJ leittf Mr na tM e hll mM heperkle mÜMv en nt wa kaémllniaan Ibor floh xHt rn aaik r Ie yrttm dal NJ l B den e BIJ Ind faane knMfOh tokken SM em l tB 5 gtU kar aan 4eai p n rat hMil ehter niet iflleet L Dat klj ln lir ii uwi etre èr M Ma nog laat e 1 U J t iKur zoo Maeh i4 Jeu M ul alaoi hIJ elkeo arend kM r xljni ftaraerdlMiaar lo Ijs a e l gt paoi ent e morfma w uil Ie ii orten ehaaM Ooeden morg n Cania apnfe l aiid rtarroeh lnal den etKMM4 iM lriazaaui tot tijn oen weodeode Tal e sfoe roty Ti denk het olei ealn ali M HOOFDSTUK XIX Leni Darroeh bdiandalf aaJiw I E wenuchtln en vand bcvtogin vvDd dit jwt l aooaia bat ook wwkcüjk waa KIJ zf l MMi laeer dan wawaobijBlIJk l rd £ ttrroeh r t l net de kanrat hek n ge Hlag aiii daarna roor aan rechtbank een aanklaeU w n faam in te dleaen Maar icij kon i d Sofia deaaUde b 4iafMdiitfn inj ro Ik h44 altijd tagm SkMbtdale graagd dat hn nog eean zoo 7au eiitdbpMi z id zij Wat laan mm mn ieataafi doen dt geen tr t bmft eti wier aaami Hofla é L vd LaiToch tiad da tan rel van ParlJH OMr hlor ywaakt om dl rndfrfMïüd mat rijn zoon ta bpl ben Hj hid aru dM bij zioh tmanen orHbieden maar met de o ettMrt tt i klcakauiighetd van zulke oodera varlncda hlJ f itv eriv in Partja ta zien 700 naiD MJ d den morgan ni zijn aaiikoinn pkiatu ln den HtoH met hoo ui tuf aa het éêd dar IcaiMir vanwaar zjn gien vadur zoo dlkwljla irtm Of ge ataaift oin bm t ulaaa eo Unt cant wor bat gewiahtijt ooderhood Joor dm bulakaecbt ro tien Vaa de twe waa Lord Damofa T rr weg da ManwaabliiVita aru m vmA roafcl dM ar nnad ni dt IffVMUü De zwak CBan Darroch tag iijn vader atrak aaci in d werkkamer te Darrooh CaftÜe fiij kwavi u£e aiider ia de gvnwoordla h i van tord IMrroeh dan WJ de maal jd en m iHj bapaald g roopni Htwd zoo ts nu lut g i4 wa Uruft bracht W roowte gedeette van deti tijd door met een hotk of op de tiLiila roet een fawear ander dmaitf da deo wtTd i ft ehotttn en em ge lletó echrijrer in don zak HiJ werd ge borm U h t Mige oude kaat l ijat z o Iratmdi op zijn waordl ekl aan het d d van het me atood l a rdi or wa nn de htkm en roiaen v a Otanalrn do atroompi met hun mat kI fzelB be aaiden bodna en bh WlBn begroeide ot cïw eM Lüch I Toc i aJB het waj f piM deal van t n Igw leren Zm was üoatn niet I alteen Baeda dm enten awnd Bo fraotc atM b d KiJ Ma bondgiAoot gewndan ln bat buéa fai EkopreM Qato m geen onbeiMgrlJlEa tmoén ta fa de oogan nn dra htn nmm Al MHr Tgtfgpbaa lae k4 fet lk al iiaDR ab W hA Ban Ja vo W mkmDmt ifmf Zijn ad r de t awoordUte Lord Dar rocfa had aleohte twee doele aden Indien hIJ de kalka l rt A r oi d ZJaSTodi waa na naejüog dat het ImM in liet WJtODJbr nor Hiafa