Goudsche Courant, maandag 17 februari 1919

ë ÜM h t adres gesteld ia in handen van de commiSBie voor de levensmiddelenvoo ieniBg om advies Ik k n mededeelen d t b j de commiSHio reeds in den loop van 1918 oen adres van deielfde strekking is ingekomen en Jat de commi ie zich toen ook eiitener beweging heeft vei voogd bfl B en W met een advies Dus het lag voor de hand waar nu den Raad een adro bereikt had dat in handen van B en W om prae adviea dat B en W zich opnieuw wendden tót de comimssie met verzoek om weder van advies te dienen Ik erken gaaine dat het praead vies van B en W eenigsiins breedvoeriger had kunnen zyn geweest maar de heer van der Want heeft reeds verscheidene motieven genoemd welke in do commissie tor sprake zyn gebracht en die haar genoopt hebben B on W te adviseeren niet o hot verzoek in te gaan Het IS inderdaad waar dat de publicatie 8 nopens de levensmiddelenvoorziening geicgeld in de bladen verachunon en nu hoeft het my wel getroffen dat niettegenstaande de eerste ondevteckenaar van het adres do Goudsche Courant die publicaties altud heeft opgenomen daarboven heeft prezet kosteloos en dat nu reeds geruimen tyd gedaan heeft van dl zudo toch wn betaling woi lt gev raagd Als wu die bladen nagaan dan zion vvi dat zy niet aH n de publicaties van de gemeente Gouda opne Xi W 38 i M teui van oen vennootschap die ook een blod uitgeeft dat van den eersten dag af dat er van gemeentewege levensmiddelen verkrygbaar waren de verschillende annonces heeft opv genonnn zoodat ik v pr my er pe soonlyk belang by zou hebben wanBcer ik myn stem over dit voorstel oitbratht Ik zal my daaiom in dit speciale geval van stemming onthou De bei aadslagnig wordt gesloten Het voorstel woidt in stemming gebracht en mot 12 tegen 5 stemmen aangenomen VOOR stemden de hoeren Jongenburger Mu ilwiik Broekhuizen Van der Want Spit Vingeiling de Jong Hoffman Van Galeft IJssclstyn Donkei en Dei cksen TEGEN stemden de heeren Van Eyk Van der Ree Van der Torren Van Veen en Kolyn De heer Knuttel onthield zich van stemming Adn de ordeHet voorstel tot verhoo mg dpr wedd van den boekhouder van het tuHclijk levens middelenbedryf No 137 Wordt zonde beraadslaging en zonder hoofdehjke stemming aang nomen Niets meer aan de orde zynde w ordt de vergadering door don Voorzittei gesloten i ji t ia V ooi G 5 o ei d ot xx a3Cs i©tar Jk exL BEHALVE 3ÜN m FEESTDAGEN ll 4 noU flM 4lki tmti tNGkZONIDKN HSDKDBKU Ï0KNi Op da rnorpiMNn M 7a hoOf r it dav advartntian aa IngMond aiadHMUMW MharaMut Mt MT f Mlk ctwdali prtli anntt Mttr au rawlaa wndkt borakaod aaar yiutaiulIrtK Adnrtantüiii kiouan mrém nimomt ii èoiir uw Miilioiiwt na aoliada l Ttlrrn dMaiw AtKxrtrattdlnrfteax n M Agrauk MO if 83 Idmlaitmitto I Tehrf i vflrtre kkei dl dm rtHuwi b g nuitiffd of hem i nipatliic betoond bee t en aefRen dat 7 i zuh aim die verbintenis rulle hou den nv melbUkg f t M AvMnHty Oua da 2uM Afnkft f elk dMl ran d wereld ook zyn Tea slotte ia d Purham CMtle 2oiulw de n tiuu bafaL he Rf Brdiginf vw VooixlM hU mt rr nkn wrti ok heeft Wilsou nog over dt nnjiralen gMi roksn I J rai htBn8 het volkorenvei wui wide WïUoii juiieii ei geen iR utralen moer zyn cuUwi Allen ioi het verbond behooren rn ondein ioi n lyn aan z n bwl ulten wiut betreft ie uitoefewng van gewapende tu Mhickomht Als er getei nautrdkti zljn zal Cl ffoen gesehii zyn over lo rechten ter xm wfuit het viaftgstuk w de viijheid ter we is oiitiitdan uit le b tiekkmgen tusKchen de oorlogv oenenden en de neutralen Het verbond 7 tl nu aïle vraagstukken vfui marin poUtiok leafolen Men kan his zeggtott dat er geeti k estie van de vrijheid deir zee beBtaat en iÜMi door de liUuikmhiv vwi deM iwbladeu in g een enkel opsiciii oj de verwvMUlUkuiig van punt derueni van WiLwon pro grien ttWïtt vooaTwtgeioop n t onf srhandt ii en io fipa faabbfW ok lfe toamt i tijd 70O uk toAg MjiiU dU d vtrfc ihwooiriUsisrfl fer geadiwcdM r rtaiijptHi iat ii W hot uljaaiUud rfch tot ulrle i4 i g van ile venUra ffn iitlf ti lieb H 1 Ihnjui U in lau urtD5 b BprAkinfïen vtu t fv teH dai aaji dea tO tanr In Siw WBM wij wtt A ultl giiij i Hrefc oüo Qaii gelijk areotHifd ert rw I gïftJlleei deu rtuu nlew sal vo ri m t i krd rzbt orgtT vertrouwdflL dat maafwhaJlt Fcteh zijn fogevenwoonf ofrmliiwtl ei k no3 lUil houdeil WbéA luim IHilm he ti nvoorstellen ia ontMiJfrt bi ToorMn ijk botfekjrin Il blxa ly t d i onmid h4iijku trij ngdiir DiiitMlif kHffe ftï pntfC i n Fooh Hwb rihl JOW zirtte OU HitAr Awewto kfijf fï TiWgrtien tpotv Utar hun vaierlaöl 10 lt Vf tl DufireiV itnt i bord Ie Ik dat litl l ultM f land liw t diep iro fen en gereclilvaar digde wontwa rdijlii f lou wordm op penoinon ffaiWiEr raw SCO 000 o Hiin enen l i hH gtthoitil 4000 udm l rnügOBpvcin kntï drft 1 j t ali ewn wd will tule b hawMhi r v n dft Oultiohe tistlon ydtsi l ohrtHwd Do v pt oii Miidii4 ie tai da gtwil ikwïU regeerin i lp AK tl aan Oji v luiten v B dd OM r Koii DhI t df ir Mrtiio bood inj ilt Ik lOi Tirier m rbr og £ ct ft 1 Hi dAt J iII olilMfc gomotottV tl offlTlüii wii 1 kun 11 1 Qi wurloott mnk4 11 i iiu ll tju ult I r i n 1 t irtObw h il k uiirlWi I UI iUH I d hH gv li e Do ulu U lil jfTot t lj frgïttWd orer II in n it4iMUiHa 6 aor i rdeii en MKr iv Mn ti ih H t mt dMrmee il D w d yiiing wordt op TMft i j 1k p iH iMni nil 11 1 inerpefft f 11V 1 a mn il iill imi I jiiiiniiiifliin M iif I n h liujid ld I 1 in Kebrok ljEt ontfenovk Hij ï A grtlo ihltiliJWtndeitotJt la be ii I Jnd h r f ri U g h Ud na den a I len rnnd iilVr en d It di va da uiHtn Adoi rnad J b i ca W ynaMt s ngeuitsrtn onr li t o uh nsofk vwr dau kri wwuHl bil tl woawi Di zo heere w g Tin tiKth vr r W r aah bet ondttTMak d el te iifmva m mOiUveeT u hun d I lïjtjpinw diat bun t oorM 1 om de è hnhl Uoor oen gi wo m rfvii4 noht t tl L oaaf tii VirMorpt 1 is iid t V v f9 do htm r de g t ulfênv kl riii it tj endn aaiuU chfiv daderi m II i l l li WK uh t g i ree éflrd ziia e aiatBWh u tw vTróxseMtetmüe de Boa Acheirtieetie bMpriken Et ol wel heteai en aiwiei ver gezegd maat n rt wat erdtrwilult tw ntftwntic gMejtl is Overt gam USM e rt versrtilk fto oW gtvta den I Men weet reed dat conferentie op de Pnnsoneüan nKt zmt looBlèn doorgaan dMu l dawasn vorljoBden iworwwurten oM vrnmt vetrTuJ l Mmi galooft e t F dat neff mM die mMliolak vim veMoMung z n I i et i a r Ken or iiita ide 6 van ndii nilt ka KMkUKg die M ni uw taiegntm t t Jta par t n 111 Buümd wnUa riekten oMtigBuaat truxaUiiaO binnm aaa bevuli d t nii ii tot an wapmarUhtand te tomm IntuABchen sehtjitt het deoi Bolsje iki jiiet voor don wind tm gmtk Viyllgt na een tde grmn uit ljoa4ea ztia zij ui liwi nooidaU an i aMluwu vappletterend veialAgw liMiera l IbeittlBUi dault eeii ki iitag of ansjef da eaal aËad nfi tk funuero ia Wmaebtwd m tie vyliml heeft Jl 00 J gev ingcnoii looetea alst ian De aiLÜ bol Jjew istische btjydkiaUlt n luMlfUft nctf I iqi8 do epootl Stawro poliWWe Dostivaikrta Ailes wyat eiop dot e de Kaspische Zee aul fifl bcraj t en hun gebied zich dan van da Zv Tt4 Zee tot daat zai mtstrekjcao KiiEed h bladen neten te vertellen dat de vlajf van den volkenbond spoedig op z zal waaJen Z hefit diua b dc strepen waterpas Üa Kleur 10 Mt met m het midden hlifliw De vlitg 74I liet eeist v oiden gehfischen op tie acRepeji der centraleji die lcrtwh Mi het wapenstiUtandsverdrag wer leji uitKefleverd Doto fcchepen t zainen zoo wat 750 000 todï komeji ondoi bèheei van aen geaaaocafrd reetiansportmad bestaande uit ver rtaïi en Amerftö Rlic natie wordt een deol der tonnenmaat tocg ewezen maar om f ft w def p i i tiVltin ï by d vrerfftsworwaaixlen vooiiut te Ioop a is bejMiald dat ze devlag vam den lueuwem bond op den achterstevan zuil voeren en die vm Vt Hel eerertdo ne I nii oe roote ni t BtnTKftlLAN T SC H NTElïIVa I DUITSCHLAND De wapens t l ta dflvooi w aai den Utjk m UU tei f uber t r b eft m de Nut VorgaAjöiaig den tekj t b het oanvul end vejKldag voargelcKon m verklaard dat madiüthalk VikU met te bewogan w a den teimyn an 24 uur te veilengen toch heett intiei o id ïl Duviidmw iN voor d comnuA e de tyd oifl te lundclw beperkt Vlettt mm hebhen vrq getratht v iTathtrfT n te verkrtjgen maoi afgezien van eeai uitzondering die be trekking hoeft op em ludti veiloop van de fri nw an de z jdt va i I oJen 1h dit met gelukt hr had on ffedachttn f i se jng tusschen de militaire d ikundiffen plaats dje daartoe ieickle dat ïoowel het Netie dratnet bij Örombeig niet b j het Durtfiche gebfed mb greiftMi ais Opper iflii j5le van het gebie i wtgei Lobeii aou bl jvtn De geallieerden hebben hmmer Ud de vetplichtin f op zirh genomen te waaiborgini dat ook dè Polen tith j ti e g aan de afgesproken Unae zouden houdeui I ocli verkUarde posÉtieif dat het bepaal itk 01 3 1 t l ttax zuived miLlitaire ma treg el is en geen poiitieke gevolgen zal hebben vocrm Al lom itn OfTlooent fh vwp destt t oog ftp èM olk wr 4 hiitkc Dl bm vlaiiden tari u goud t4eo gro ii d4 w lliiuduu bt taaid ib t oh p ii di uii i grooie dan kurboe W SI henen zoo hoi vifihiei ziUi Darroch tn ih op dcU hou ei Tweo detdeii tvx tü h iou d t aÜi uosp o virblij on É en piii kn iIkn a don ghids ti Glen Scorn £ 0 1 gi n grootu pnjti ziju om te bi ialen iK aiikv tgoii on de wetiti iH üip dal je lum nhuw levou had be zorgd 1 urd Dwiooli gin laügaaAJii terug en ni y Mi pliat T la zijn Mkwi teruiji ijii 70on ncf t m oogtnb ik bij hei ve RUI bWf frtiian oordat Uj oê zijn pif iW terugkoeïde en zelde Wm zoudt u vllltu hit ik detd 1 oudi t der aunuion koït faoop ol 0 fOnA Aang bid bij 7lju zoin zoo nilelrfif net hoorea tpreken Hij nenaofa C 2io Alf geluk met den gooden uiud g van ijm erzo vk Huwover hij rnalig ha i nagedacht gedurende zijn rtln naar h t noordtn Ik zdM jrt willen Tugeii mij blj te itaati m hei orbri kiii der hndorlijkebe paling hij do o ird aohi van het goed i hii axvs trak aan ltvidL Bedenk W I dot Ik je eigtu belaiigei nieiovtr hH hoofd zal zim ï ond r etnigejtwij ftl ou de recJitbenl ditar utbt opg neu Etn der van dp som ac waarsóhijniljk e n Kjoot doel zou oor JOU In fondsen Ik eronderst 4 zei de jorf eige naar m D rrooh dat gij dit voorstel doebde d bepaüngCQ vsn mijn iDo der te4it A l m bet 00 hebt gdiotiden Lord Danoflli veojtbrwwan T rUer emilERELLA Eii y UH 4 zoitfrrt ttooghart butï die a klfMUi b I drtliiige nkiiiiten gk zleu word indUn zj m iiien in het nauw wotden f btocbt Dat h ik unl Mvrdti bij met m 8n ll u bo v enrdigeu bUk oa 1 1 uiteen tn mw in xijn tmn aiult r sou i nlff hi r ijn om Jt lofiitemning te vra SI F ü kom jp zoo kna j omt öat ux n lijk eo traipteii Ben je al bcflcnjian d hH li isen wi t Wie btt ft je lo ïiat tUt fOM I W H Kr jf w enP ixn MBiot kf hl el n jj er een sfscJirW iiui laie ziM den iMifttAi keer di4 lord Danroob u tifi oea t t rvkx Juig OMf h t ho d uii hear 1i itade van NÏ Pfliik h M iijen zijn op t ka r iRkJNnitti Ik da ht wel d t hel d oude h l MQA lUe vtin alen op de hoo pte b d iT braisbi Je Hi igwt Je toesVinininjduif lJai tuib l net gi pg t ïi l C rus AIjwm j denkt het Ie M en Vluf Ku bo Aje ja of nopfl Met mij qMi vin jv a e wtJ8glo l PB zwaMlno M y dt u Ik wi w iea wie fk toor boüJ Jiul zftkei lifb ik jmA ff ia r p n ofi nujn to 4 irnHr te gov n vil I ut d t wnmnaJ gedaan onharTD mlijk zou zijn en niet alIeAo tniJMf nn r zij die n mij Innttm enuillt Cou I4 n botWUMMk 8a Pferalkett o brimdewljii Is andiwe een groed dtar i ie lüfet bang bent voor Jicht Ik bevwl Je perrtken op brfctjdeH ijn aiin Met Laat ons dan za ke behnndelen Ifr heli eeu lan o rela goautólit oin hflt te doen Cnrus mijn jong a Maar ik kon liet nïet over mij hart M ricrUffcn je In flezen ttjd van het inar uit het tand te halen en mlMofaiea kwaio er de wwacIi bij z f die oude pleJtnos eeop te bezten Ckvia boog KVMgend ai gluff zitten zijr vAder met de kalme ernstige aandflOht aanziende die den andere aJtiJdeeii bcfltj in 9o war bracht TTel mija joftgcn zei Lord Darroch le bent een en twintig a r je hebt je Htiidie niet pore voibraoht Je hebt ee paad jahaald waarvoor In jouw geval In t minst geen reden bestond Jo hebt een prachtig meenieriarlffheUfldiner gehad Ut heb nooit zulke goede toasten ïehoord en wat waren ket ultnemendö verTPB die üSé dibhler vowlroeg U ur nu nnt ttr grWtf w tcm wat k pluow fWwii I M I lig t mon maar ook die van omliggende plaatsen Het opnemen van die publicaties 18 in het belang van het publiek en kan op één lijn gesteld wolden mot het opnemen an de piedikbourten van de marktberichten ed Dat z n allemaal van die dingen welke de bladen kosteloos opnemen terwille van het publiek Teiecht heeft de hoer aii der Wai er op gewezen dat die bladen in deze geen opdiacht ktugen zy ayn geheel vry ol zy ze willen opnemen of niet Maar ils geloof dat als éen van do bladen h niet zou doen dat blad het wel degelgk spoedig zou bemerken tan het aantal abonni s Dezei dagen vertelde my nog een lid van deze vergadering sedert de publicaties in zekei blad veischynen ben ik altyd dat blad gaan lezen Xoo is hot inderdaad Ik moot myne verwondering er over uitspreken dat het adres ook gekonicn is van de zyde an den eor ion tmdortookenaar van iemand 3 die Ivdort de oprichting an zyïi blad sedert 186S met do gemeente Gouda een contract htHift volgens hetwelk hy verplicht is do publicaties an de gemeente in zyn blad Op te nemen tegen betaling uit di Geraeent kai Ik had gedacht dat an die zydc m 3e allerlaatste plaats oen voraook ZOU zyn gekomen om beta ling voor deze mededeelingen Er zyn motieven te ovoi om met op dit verzoek in te gaan In i ct nadorf adres wordt go uit70tkon hetgoi n niet kan omdat daal dooi een zekert animositeit tusHchen bladen on paityen zou worden m he j en geroepen Aangezien ieder blad do drager is van do gedachten van oen party zouden wy dan allerlei bui gcrconflicten kiygen En al de bladen vooi het opnemen djer kennisgevingen te betalen wordt iieii kostbare geschiedenis Gavtn wy de berichten aan tén blad dan zouden wij veel moeite heliben dat blad uit te zoeken omdat hot een blad zou moeten zyn dat m den waarachtigen zin dos wool ds neutraal is en dat b staat niet Doen wy het zoo met dan moeten wy hel doen zooals het Ryk het doet in de Staatscoui ant en gelyk lil Frankryk waar de Co jmuciel hebben Hoe wy hét echter ook doen do overige bladen zullen de iienchton overnemen teneinde den lezeis tegemoet te komen Ofs hoon ik m dezen duren tyd Wat d = papiorpryzon betreft gaarne die voirdeclon aan de bladen zou gunnen moet ik om de zooeven aangegeven reden my togen inwilliging van h t verzoek verklaren en zal ik vo6r het voorstel van B en W stommen Do heer KNUTTEL M d V Gy zult misschien van my verwachten dat ik in deze materie oen en ander zal medodeoleii maar gy zult my ton goedi houden dat ik op dit qogenblik alleen rayn stom zal motiveeren D X r KKnallige omstandigheden ben ik in myn particMicre leven direc ïegd en de heer van Eiik heeft dit ook nog ter sprake gebracht dat voor het opnemen van deze medcdoelmgen Tnoet betaald vv orden evenals geschiedt met de advertenties van de andere bediyvon Ik kan die overeenko iftt tU8 sthin de advertenliën voor de bedryven on deze publicaties mot inzien Wanneer b v do gasfabriek annonceert dat de cokes zooveel kosten of iets anders dan doet zy dat in het belang van de fabriek maai wanneer wy iels pi blic eren inzake het vorkrugb ar3t llen van artikelen op bons dan geschiedt hot alleen m het bolafu van hot couranten lozend publiek Die dingen lean mon mot op eón lyn stt llen M d V Ik meen het hieiby gevopgelyk te kunnen laten Ik meen dat alles er voor pleit het verzoek met in te willigen De neer HOFFMAN IVt d V Hoewel ik my zeer goed ka indenken lil de overigens zeer geoorloofde motio en die de directies dei bilden aangeven om te worden gehonoreerd vooi de diensten welke zy aan do gemeente bewyzen moet ik er toch op yzen dat gingen wy accoord met dit ver7oek wy ons op een zoor eigonaardigen weg zouden begeven Wy zoudon dan ei plicht zyn aan al Ie bladen welke m de gemeente versthynen de berichten op te ge rti in don voim van gesalaileerdc konnisgeviniten want deden wy dat niet dan zouden wy er een of twee moeten Onze oplage stijgt van mreek tot week Dat beteekent voor de Adverteerders Steeds grooter Publiciteit Meer kans tot slagen Belangrijk voordeel Groot succes Vraag de tarieven aan ons Bureay MARKT 31 GOUDA VERSCHÜN T DAGELIJKS iMf Kwartaal ƒ 1 IS fcr tretik M mm miwl iMsr S bworjAv loopv i Mh tt fraju o psr p per Imwilji l flTi met Eo d bl d ƒ 3 65 ASmtmfmm n wnnjsn dagel aang i oisflk aa m i Uurewi MAIIKT tl GOUllA i n tril hMIAMxM au de fiMbiatoran 4I V1 KTEVrmilMl M Chnte en tmmnkma bahoomda tot dw bM rrtofii i 14 Ttgttf f 11 rHte reeol nKHl O K V boitaa Genoa ia d i kenorfknvi bad ir cwt per nitct JMytrfomt h m Z terd iiiniiil M Wariat op P tto4Md t T lef lutero S43 Bure iui MARkT 31 GOUDA + iwiiiil De niini tüi van Bu wmiandsclie Zttken gmuf Bwck löïf Ranfcrfli heeft zcl ua d be iiadsla inffen tuK d ri hot Labmet en de portyleidéfa over de nota a an de entente t kwmiwi gPgereBi d t bij m goenwi deele Hjn infittmmm kan bijtuften mrt een on vooiRoawteliJke aanva rding van de wapen titdf ftandavo r v ard u Dit nioemngsvaruobil tunsthen graaf Brookdorff Rautzau ï Je overige Jeden van het kabmet achÜ b eeffttgonoeuide pLani nen tot het Dieerleg n vim tyu umbt te hebben akker geroepw fot op dit oogeiu b ik heeft num ter pieaideiit btheideiuann echter nog geen formeele ontslagaanvrage vaai gi laf Bioctdorfi Rantzau ontvangen In joder gevaJ zou giaaf BiocKdorff Rant zau bu iyn aftreden h t gToot te deol de opeobare meeMng chter ïich hebben wTint de rs protesteeit ovei het geheel togen ouvoüirw aajdelyjpï aanvaarding diff voor i aardui Piclwn do Fran e iiiiu t j vun bui itenlandsche zShen vmjiJaaliJe aan jouinalif ten du ifiiiViyk KfKint was tegui een wrcfn nfï Wn tïuitacU OosWuijk met Dmt chl0 t N fltuurliJ c noet niei lit 700 0i vitt n d it nlp Pimkiijk maai hij Th cl on n tpgm waa Sjj tkfiid o den war iis tlhtind ze de ric minister dit rJult3 i iMml iitio t jttrypen overwoftnpB to njn lÏM chy it eohter iat een uuitTil prrqomm in Dnll ithUn ilat nog n et be fflptm js hi w an cluinlijk ids exetrar Féji eei belaiifit jjke miitlegfl vooit loelfemlc ut de toepMMng va de beg n ytlen un den Vol koi on hond ta de in eniationa ontwikkelng va dem Donau tot een lei gi 0t6 uut n egen utr wuc d lieoda iii ïtkt d t plan het wiju eip uit vm piir tiDiiiiitSie bespiekmgtn m uivlot li yke knn gen vin de vred sconfeun tie in pO htiek O pzioht ao f de intunatmolisflt e vin dezT xio e uviör een eJemoi t an Baneenslülting m t Ie van een oorzaak tot t TOst 1 itnuakefl m m eionoimscli opzicht zou ziJ den toeging tot Weate yk I uropa opcristdlen o t de industriieon van üO nul hoen Oo ïtem keiö en Ilongaien die tot c iisTeir3 bijnn uifwluitend uci atplichti walen aan de centrale lyken De mogelokheid bestaat dat het kanaal hetmeik ieedw nu den Boven Donau niet den Rijn Uit Kaapstad woidt gemeld dat d be manning van de Durham Caafile heeft verklaard dat 2y met van plan is met de nationalisten aan board te verü kken Tevergeefs liadden voorname ZuJdaXiikaandeiM van allenla politieke kieur het chip b zotrht om de hemannnig van haar be uit af te brengen Do niatrozeh hebben zich ten ateJljgite veibonden otin met niemand DE VREDCSGOIIFEflENTIE Oa ÜMSsisfilts kwastta adn fe beurt Oe Volkenbl n iVla t C n Dnitsoh PotaM Treedt Ranlsaa f 7 W al t ii tegan aan ereenlging wan Duitsoh lo teitriJk met Ourtschlenrf Da blauwe Donaii Da ntatriHMNi weigepvn de Matlonale afvaar digina uit Zuid Afrika te w e wereii e e itentMaien meer ONS vtoKHWï Öü L entvalem xijfi w adt jd njet uit de iïiüèiö I e voorrtTiaixlen ter verleniring van deti wapenjtrifctiimf z jn ondw pröt4irt aan De i jijtt egeeniig heott evenwel aan miister Eizbeiïer hd van d wapenstilstandscoimnidsie te Trei vó6r die n Tul rteel orang de2 © medwlteiing tloen oekomen V rs eke de overeeivkmnst te ondei tee keiwii maai erat mn locli de volgende schrtftelyke varklaring o te leggen De JDuitsclie reg enng ia zioh he U t van de wnrtage gevolgoni welke zoo wl de aanvaiSJflJig ai de afwyzing der overeeiikonist mot zuch zal medtbrêtiBfön 4j i3 zjj haie öf I gerawdflgjtlen fceeft claet haar e omlerjttiekener dan gebchieddt KiiUts in dl overtui Mijj dat de alUeeixle en gea isocieerde 5 g crinjjjft i ei thaas eiEitig naai streven t 11 f 1 ifL itö tv i i waaiiiied i dfji V ipeiiistiiiïta nd verleiigtwn den bejpeer Vji redcj asvii de werekl ia hexgev i 1 0 Iv s h iftgfcdiJijfi et 2 ïch echjc iïtiiotHi akt li iu Atoadpiuit ten atmraea vau da 10 vooiHaaitlan vmx de ovefeinkomat ni jt de len teib tt dif o eie kemat iffnoreert de uit den voü i iwn op 01 delyka wyze Tooitge sproten Duitacli reaain ng en legt den DiJitwheis JU dui voiin van kiasae bevelen f erb bopalii ea op Iftu gunste der op I standige Poleu benevens don phdit een fiiantail belangrykc plaaUen waaronder Bii ubaum en Bentschcn zonder meer te pntruanea Deze piaataen bevinden zich in tW handen der Duitschers uoixlea voor he meerwided dooi Duitiche kolouiaten be wcaid e zijn van wezeiiluko beteejcenw voai het verkeer met t DuJtsche Oosten Daarbij btaan do gealheei de en ffeaawocieorde mogendhe den er niet eens voor iii dut de Polen van hun kuit jllt Bftlttén nftniWe aanvallen te ondernem ai of vooi te bereiden dat zy de IhiLthche bevoHuwgr vaW wïlkê beSoïiejmmg nu than aii band moeten tto en men ch 1 aardig zullen behandelen dat z j de DnitBclia gU Seioai ituJlen vrylateö vraer vasthouiiüig tJirtUtó hoegenüumM en zm ineer he £t © n dat zy het vervoer van lerensmaddelm naar het Herten zuJJen handhaven 8few Hk w I tiiig H t 1 hoofdiaktiijk bouwland en h ifl een Iicld voo de Jaolit dfe no ni ii Hiwinl L liet vi j waar belawt Er hfi fi zich tx n koopur opgedaan di bereid tq wu oiKgodachten pnjs to geven Jiv b n tot het besluit gekomen het te vtrkooptii Wij zullen nooit meer zoon bod I rijgen tö M Gleu Soora goed nlt t op 21 in milist twee dorde van du gehtelo bezitting tenminste wflt ds opbre gtA betiift tn in hat met oader z vvr beftoaldo Lord Dario i l eet zich op de Uppen en zweo ecu oogonbUk terwijl hij zifn toom tiaciiitü te bedn ing Daan stond hij op tn nam ziju zoon bij den armen trad ooi ht t loustt 71 verfde hg in htt oog u deu joo gen man ging van giens tot greoa hoge dea lüt oMrekteu horlzou Donkere met hei begiooide ïwi eU strekten zioh dot ver In h t wxöten uit Purperen gele en brmne hoi iakteii golïdon q breede giolnngeji die door nu i werden swbroken la het ooctcn Lu m hot noordeu verbievegi zich dl rtmd gj ouno heuvel au Wlnd Stnndard Twoo dtrde zeg je en tooh zou dit alles o erbIijvon LAslJ e ttohnldefi zou d r ere ï ud worden en als dM i ton iitiwfl Ititó kan sohekn j vader zou een t i 01 gelukkig man üijn Daarna braotrt hij dw jongHi man naar het adkLetre venster dM het meer van Darroch overzag Blauw m kalm ternan wei nood dwr een koetje bewoffPD strek te bet zich n kA ver Mhiiter od uit Witte hoOTW wueo $ mu belde sijdes ttoht B CRQGWeVt fijn Het it to iaat om aan het leger ie d iJton ofticier tuj de nudide zooi j nog gMUifttóivaiik kuuuea word Je zoudt etn bae4 soldoaiOi kanne mpeim eeu kaap unitorüi breng jo een edüdu eind dat kan ik Je veu aekeren ik wae zolf bij de I garde De ntetsjea houden er ran jd 9 p nmem xnk vav bomuh Kft k wMmI kiiuncii trouwöu Dit laa M © moet je In fdei ge ai doen dat h hi iget n ik altijd zog als een man een begeerde pariÉj l d di kan hij ö eu gfniawkdijk een mooi rijk niwsje krijgeu aia esn leedtjk Daw behoeven e nog niet aan tedenken z A Caruö glinUachcndo Hel m nooit te vroeg om er un te denken aia het giediuua moti worden aat ttoüfddo zija rader at te g aa waar h t gLkl L zooals ioamvd geaxgd heelt E n nu omt je toekomst i Uc had er over gadaebi wat orerhet recht to Weö oq mottootijd ais ik er de bekuaiunbeid toe bad er een beetje over Ie sduijveo zei CaiTUe ü den S t Mt uat heeft iemand vom etn liaar Mulvera te krabbelen als hij een tl tel on nog wel eau van de oudste in Schotland zal kn igen V Er o w te lezea d t is hwl beat Hoe meer je er van weet doi to beter z I je weten je eigen reeb te vea aha fen ai je tijd komt Maar vaj hoi re dit gesproken het is iets daarop betrekking hebbende d t mi hier hnit gebracht Ik heb tot je meordeijsrighotd gewatfht 00 dutdo r vrtjor met je te kunuen Hpteken Huk betreft bet volgende Het goed Olea Sooni Hgt dbc fo d ten opzidtte nu de orer fli DênoOi b d