Goudsche Courant, donderdag 20 februari 1919

M o tHU 44 llmiderdag 20 Februari löltf i Jti i I mmm VERSCHIJIST DAGELIJKS Uyfirf BE iALVE ZON ElljEESTDAGEN weakl7 caat aiat KmtaaAS Buna MAfKT U OOODA piiB IBw8HBIfriir iWirtS H ƒ par anak H ent ai pee laaaiee ei rt ts nu a éa É ay I H i a i w pe r pee t pea laar aieaa i Pureaut MARKT ï GOUQA Post de politiek van Vx ij è Ue nve aan out te Taru de afifthafflng van db dienii pUbht te bepleiten aU h t bÊsle middel oi Fi a rljk te veniedigeQ eft te bdlotton diA het zien lal Jaten bypnc tl stèren door 70 df 80 nulUoen D lischerb i p de oo tgreiis Helt wAs de dientitplicilt aan DditMlum kant m t aai den kant Tan Fnf4j nd en de Vi Stut me de inoeiI Jkheid had Veroorzaal Het Bngcbfché voU 1 Amerikanen hoi den nJdt van deoi da stpUcht en louden h4 f Ih ieder tfo a l kuim n trdgemu Indieljl FAakryk eri It i Vast den aan def dien4pbchï en het vrt ferc Huropa ook d vra JSn z j den terugWr vA 19U Ind4 er ecfatk glen dl nih IUcbt is kunnen Engelechen im Anwlibnen Wel Frankry Mte huJp sneflen en rmh Bfw zullen të incte tJven spoedig gWofd tin als die vaA f rftnkrbk Het dtorvm r Wrdeel van de hui B e gei gendheden en van Fni kryk di istplicht een emd w t H tfWHttfl aa dt iiiuiiiioor 1 Jij J i ui 11 0 ftMeivuu b u vvk oor M vcf nuii l a umwwu w iLukk Ktwl sapUkt JEll im MA a lj4 hfu l lupM utf u op de Mill Mt vnjwii iigw tkcU4U uuiUbg ifjt pp pud bbjï j t t UulKU uuik o iuifrdi kLl u t ue Vb wacbW vi Lk i ok jaar opi ROi aiï dt ro ii 4u Ai a a door ii w diohl txa i aa iteQ tk op d bei iu bi ttQ 4 Vib uufn geen nxbto uiaoUt oan if vv ib3aiïü iUMl atLiwe ija Aveniotl vuuruuiuei au tu dowj iuditHi ivii aiul ikün wuju Hi tared nan tUi toor uvialund A ii fi logorH kiiutten U idm dt t oi i r Mh ilijK in don oqrlogiteKeoi iJultóo ï tM i d it w dMl g MjOiti m due of ücgontiliK het Sosj wluie U wLr jtieUi Kan wy w n ori Bnd la man lenmatoriaal roumtie iiiirm ng m t clJi ciic waiicu Dj gronüi4lug van riJ w tl Shoid lAi obland moet het oecooouA tcb j L ven hervtitteik Vif fct llcti het daaiWe btu b t lo Htuftt nitst dwor te VPii rt uwi n op üuhongiu ing door de UoukifU umM lOr ïes ndtW op e en goed l cr vun gJttid df We grootte ptuk lUigoriiM cd aaji Sm Ivjp hl vorbaiKt niw onzo buiidg u 10 ip rithsajxi g gthoudin Udlat IMiwOiland oit tt j üiid tn aiuohtoil o RomaaJti o lüli tto notf gevn bt VTAjlgt nd rngiii g oüiin m Iwt RleJ hel aa v fiwrtg n a th do ltrülï de wtiarboTh n dat tjio r g Ü ig z 11 Hordf n imgt oHti ti diaar de i ii e auiumr ua r 4p nt d nuttw utttkn m 0 t l uropa 1 ouiW Poi i iuui u r j HUTdi üor t worden sMpt lt r 14AWBoii j de LKuibotLi kulp trij 4i u d boiR ewi d scht üuuvddoritig D dooltrdft ntlikild Mm din volkenbond kkngt er n af of ar eeu rtMk üJkt tn UtronHbare wrijdaiaclLt in bjndwx dr gealliecrdrto is I f 1 volle m Ihet SBocieeW mo mt er aan dea I IV t r1u druog nftJ idoinoi Asetbi lioor8Ka uoriU 1 hiifixisjwi l i lUUii Uj vun Oorleg ih foiiül hwf duaroMf grflyro kt 1 in naü iiaii Houio Ilij z i Mij lioiJbcii wn luv n d Mvitaof ing dl nd fM i d orgaiïL ia tfc jiki m U gfir d litaii HOOTdt aiini dwi y jöninoddoliijkm toa HUind wwioiukiT wij i o inoii n zijn oiio Q ofT ÜtX 00O niam jLiu onde my voot b vürtio li ng m doTjürtLscht en gual ti iLrdfl belM 4 in te bdnoudtft Mlj zijn bozig oen vf J JiwlRii wi het Ijostoaoidt iotiiiugeu it ger Nog oin tuti aulvi rod u ntsMlk w r üj du jaar een groow fArijthuöcbt op de bi c u l houden W e lieliben uct n oor log ni t 14 iii tuhlflnd aut ter den nkX boslit len o ii boel gild en vwrroron taj ÓLt heelö inaumtn bij hot wltmen ajiiioi WW log en WO zijn nu beeigl het een oot ej oiuiiaawUjk te maken dien oor 1 g nog eoDH met DuHschland te moeten Ho zidlrti loflfttregelcïi i men die met Diülacblflad v oUljekü onmo lijk sulen iiwkan oui gedurwule dwse generatie ecii ourtog mt Vriookiuoht te b kinüii W zullua LuUbBO tlanul vragen zioè doamuHlu SANGUINOSE VOOR ZENUWZAfAKKENa E ntaek M B V in ZeovwcwakHl zijEi hoofdpijn racliial te pijn In den ruj iehrek aanl kracht en aan cnvcjlir d ip pi Eie ücbrek ano Lctluai slapelooibeÜ moedelooihcld algeincene deprcs ie EBHANDKLINOr rwceniRtcn daa a Cf n t et lepel Han ai nea IS r m Honderden berondrn dezen rn d en du middel voortra Mljk SANGUINOSE koit f 2 25 6 1 lO 12 e f24838 30 Tweemaal per dajj run ecllepel WACHT U VOOR NAMAAK Bij ille Apotb en AN 0 M Co De Rtenicftiraat 2c 4 Dcb Haa i Flesicher wordan teru genamcn lAn on ander m dt redo u Omr üliill wijRt wop dat dm hijkkadt waar BChljnbik spoedig lul wou dw opgohuven i on Ih daaj oa vin vouirtttander vaii TliaoN he AiL ook d mtomoti nailtt i x u wciiomföTtfili tot do Parg Cihe oonluïVn tl tf eginJiHOli het verdoek geri t d blokJuwlti oii erwijld op te tuffen oiuiat l ttaaonom noemt u nuj hoV had de knaap dikwiile gp vaagd I ui zuUhtUt de oude dame e ea uMtt woordde oh méj de dag D die gcr woöM zijn Maar het ai de ehuld nioc iijn van een oude vrouw ml jo niet ala iedate on to man van je jeugd genitt Moge ik dat nog belevt n M zal je ook raad gttvcm hoe jo IM beat kum g ui ten Hfl Waarom bent u ïoo vrleiidelijk voor Biij fjroolanoedwl Miin jongen ht la een lange geechle d nw H ifl mijn gïfceel kveo mljnzeIM of mijn vloek geweebt ik we tntit wa van de twee om knappe Aasirisohe JoRgHtliiptiPB te paard eeo goed hait toe Ie dragroil 1 dat d reden waarom u mij de bru4iw rttPTTle hebt gegovoB grootmoeder Hft kan üfjn Cartis mijn jmigeu Itertd frootvader voel toen hlJ jong wa Kijf De hertogn zag Carus oen oogenbl ik inet vi evm rwhazlng aan h dacht todi viH dat flc mijn armen Nirfdlsdfllew berloelde Nowl Carua iMkn d roo i kt ill t blauw gakle da joug laannm hfldd lang opgnhoudtTi te rij dt n toen hij op het loone l verecbeea Mafli dal dou me aan ie denken Je hübl er op t pn deae apotbekarHdocbiar Vi n te gaan opn ttien Nu er t maar en geldige rodeo vtMM oen jongen man orn er tegfo te hebben een mooi mdf je te beeoeken en fie ia dot bij reed ver littd is op een ind r Heb Je wn qmIij IM Oaruft Voor den dag er dio nWe Ik gal duideor ntei obtAa orer jadto I V i ïa Georgïna NiddMale dat zij dit zou doen Op mijn woord grootmoeder d U htH t a4 ai t 7oo e l lo beter at ftpoihebera eWhleT bLÜeJl Oa eu zie boe het raelaje j b MiJt Carua Deuk er aa da iaioon hnl niti aU Ia ofwhocn aonuulgeOMu n 1 daar li 4 boogsto gewiuÉM aaa betdi t n Ik wBtt DOok wat lueii eeu ackoon tw l ootWK tocb beo Ik niet tot de zihtlg genadeid a nog enkele jaren r ovir om mg uu La beklagen Mnarakt jti naai oen nix FDe nK xxi Be vier enUen vm KapreM Cat Op dtn leeftijd van vier n twhaSfg Ja r 11 en r onder beaat a de lorpht ia Stirling mel4 i g M eg ohooahedd en gi d ym btïg wrlijk te lijn voor drie vWdeo vftii hï niaund k eaaobt genoeg ver Biaiid om in h oog ao he o erieevieri Tulciol dr g Uj k te zijn eo be gfiea ongft i fi4d eett voorname lautor was om hot huitf i luuiprMM Gat tot eea aatg iiuain t rei oig iugttpunt ko oMkiu den taki haar vader en moedxr op den ach tei ond te houden londer er denacbijn van aan te Ouiaea B iina met algeoMH ne Meminea vrd Ftbel tot de aebooDheld vao bM drietal uftgeroepeo VlotMla wa ae laoot kMp mela van toeer In bet oog loopend ¥ 41 Caru buide er onmMdedlijk en la wtaflbija OU ovwhandigde hem nuttg Mn zijn grooünoeder Zij wree et haugrot 06dha ig gelaat mede a i uwn ïij r Bpw Zij het zwaariepuni vaa haar wor Bpelliog uit Ik beb nuJH tfk nog hoop voor je dit te ea joede iiB doek nieti vandloC pmilerij d e d togeawoortlge ff lul niakoa a Ahclab en A oiebah W leteden andere pallen ik zeg je g n oordeel Dmar ie E B ete meo b Jorven Zij kuX t et tn een pf ar btoden T Lm deden E wurom n S 4 M ft tol I mkmiS Adverteeft n dit Blad m Xu i ZEFPf Alfl r I vniut wordt voor dadtijjk Opzicliteres öEVllAAOD Bmvoii ondar nnmiiMr aa6h n OowImIm üonnn Ift IfaTHHiw TIETER Ufuki 8t toffW 1 April wt gent bawehjk dttr Ug owoorditcd n nette DlfNSTBODE ai t Is nraid ailaan g g v Lmo f ISO wuchfeli f 40 13 n TUINOHR nlbundin kuaaflade w ikcii on cbuwd P Q iMt IcdamoblliMflrdc Adre i b rr n biirMu Onidch Coutau M rkl II 919 S ER WrÉOV CH AAV MO Jonge Werkster 839 7 Adrw 4e Ksd 121 k Vtr iAftoli AI Ormkm ttd MUM n Ooudtch But Bond Openbare Vergadering f VRU0A8 2t FEBRUARI 1919 ivondi I uur In HH SCHAAKBORD KKIWig 13 BERN CFRÜNKE R rd Oad rw r i Vakbtwaglng n Othntoirthoudhig Tong an vry voor alU nnffniloteDlednn van bovunstnande ortfKnisntie i 836 26 DE BESTUREN Sigaretten Rookers TURFMARKT 54 Zoalinl da voorraad llrckt worden onder Manda a lldc narkan SIGARETTEN OP QERUIMD Doai mw a o rdaal Rntin 30 a minder in pnia O a Olarr Xaalaa HnTa T mmr Toa Pri aa D n H I H B Jl l Svnaoara Qaaad aar4a Tadaa r Abaa larla Hlmaiara N V B Ph au Imp rl l Pana Frliai Rnulaila Tba Aaaa a Whlil Palrua Siulaaaailai MlnimuM Nia tinuiii Inhoud 20 kicina tl aarl n ha l In f MS Twani gaat de opruiming dar fijne algaran stasds door Waai voorradil SIS 25 Rook mn PpulmtabaK TURFMARKT 54 Nst en dioelijli Vtrfwirk n niiitni decoratief Scbililerwirli Imrt dl 137 20 Hrma A HOLLANDER Boatoktdt SS BOUDA HobtiiiflUi prljsopa avail wotNicH gaarna varatrakt Van der Meulen s ONIX alkonnll aan da Chanlaali Madlaaba Maal iohavpD A r0ra la WaFar nafamaar la bal middel dal na abrulk an 3 baiajri ledar nidar aan Gal en Niersteen Betiht cmwfMdflltlk ta onder pl B Prifapcf bMlijs r 2 SO Vcrkr itwar Ie Oouda bijANTdN rf nP8 Wt lMP i 33S4 IS I Veendammer Hypotheekbanka 51 Pb è 991 lo omloop 884 23 81 D 18 r 10 004 700 31 17 7 836 SM Uitatminde hypothekftn 31 D o 18 1 10 5 17 310 67 Het Advertentiebureau van da GoüDscHE Courant TELEF 82 MARKT 31 BHZOROT DE PLAATBINO VAN ADVEifTBNTlfiN In alle Nedei lajidsche n BuHenlaodache daj en weekMMiea en aadere perisdleken I Mader eeolge pr j r rb ógfng IV lna n llna van n af ohrlli alaaala voido ncfa InUclttiDgen worden QRATIS veratrekt MASTER SCHOEN POLISH PoeUt ilecHU tenmaal Uwe Khoenen met MASTER POLISH en U verlangt een andere MASTER POLISH voedt Ret leder en maakt het waterdicht MASTER POLISH reeft niet alleen een diepiwarten maar oèk een blljvenden glani MASTER POLISH Ie bet oude bekende merk van b eoce quelltelt Oroote dm Kleine dooe 0 30 Overal verkrllibear GRATIS AANBOD B w rt d Itdlf dooijai wam wlf van U tefn liitcv rtii vaa SOItltlna af DO fraaie dooalea n oabcsctiadiKd an lSU£ll a MASTER POUtHOAKMTVVn ggl g n j VOOR tN 0RO5 iHANDELSVER a DEKA I 60 LELltGRACHT J S ArtSTtBDAM Tisss ïr ROTTERDAM CANADA HYPOTHEEKBANK O 5ï Z PANDBRIEVEN A 100 f VERKRIJGBAAR BIJ ALLE EFFECTENHANDELAREN 40 Bearag dep pandkrUveii In Dtnloap rutmf ISOOaOOat 3677 Abonneert V op dil Blad Lijdt Gij aan Astma varlichl dai dartalljk UwtmiuiediHid Ga bmifcl ony rwl ld da A BDIJSIROOP Onantl rlljk votr atllinMlIJiltn on d laaie tliim loi l maken wMrdoor 4e ademhaliof we r dlvp en Tri kao worden Een voongcm g bruM van de Abdi iroop heeft reedi vels borat lijder gcgcTea wei sij verleit d a n I GEZONDHEID LEVENSLUST KN LEVENSMOED D Abdijalroop voorkwam r sk trttr veel eprescn BltimoploaMfid vcrs chloiid hor iilllcnd en Mo 72 GENEZEND BIJ AANDOENINGEN DER LUCHTWFGEN PrHa per flacon aan pi ot 230 iram I I 60 van pi m 550 traol IJ 25 ras pi n lOOO ran f S Alom varkn baar Eiaabl roodan baad mM oosa handMakaoiQ L I Akkaf RoaardaM Ut heb nooit myn Haar veitivaarloosd aat daia duno Oi aek KOIIO voorldiirenil aeH M laar aebralM en d baar gcbptfk 1Mb ll myac weelde vain Claaabnd Ooivciid Cenuid Baai ie daaiicBl U aulil aak Uai OaioM Han nrbbaa B rocf dttc methode en beain vundsai a oair Uw Apolhitir Dro IM ol Kapni kaap aan Beacb Koito vii PdWiibinlk UI It daten laoala voor Haehfcvan ea IM dnn ap bal varaabll 1IB0R een in ir HaUerr Nlai vent HrM o laordert Iden HaargtoaJ Vanietict de klieren a doel dbnit ala aan Tonici ra loor de Haar onalB VoaflMaH bet Spirten el Uitvallen Hoofdxeéi aa Roea verdwyoaa nadat nitn toxo a paar k cr ecbralbl heelt cea tankelt bet aenvaadis ap het Haar dka ryfi PUTt Hl HII tn tihllM n dwue al tmiigilylia aiiciin aan R l itmr y itM keadail nl M all au ZuKw aaaaimlMal ropr kal Naar gni andar Praparul dtl kaa svirh m WAARSCHUWINai aa Sidi virCü iS iwan aa Mu jtaHa Tanal kn aacaaa van U Haar al Wabaa Jka oaaak dia U aM aks wardt baaaabadaa dia niat daldal k an aMC Baa Vranw la PaM a u ballaatarpaUilaa draaal eabl lii arardl kül iaa vaekaaai an aedl aaoll H 0 7 0 1 6 0 m IL t ft r Flacon Aflacn VertetanwGurdlitera Vatt N en £ Halland llircckt Zeeland N Btansnl n Llmburf P OESSEMS Amalai am Vaar Prieatlnd Orenineen Orcmiie Overviel Ifl Oalderland Firma B WEIIIDEItSaA tneek KOKO SlIAMPOO POBUOttS eyn wel ean rroêV a aanl lw caouftin NalenDrooi Kaapteweei U KOKO koopt P 018 per pakle US mn MM n m umïïmuêimm W4der overal verkri er ie en de it vol eade ll dell k ver hoofde piijzen 15 3941 1 1 0S I aiso 1 3 oo Koko champooint poedera nal en dréat W a P pak Vlekiyphus In cJun laAtsten tr d zijn in ons land verschillende govs Igd van vlelrtyphas typhus exanthemHticui voorgekomen en hft gevaar van verdere uitbreiding der ziekre is niet denkbeeldig De aandarht wordt er daarom op gevestigd dat deze siekta door luizen en meer bgaooder door de z g kleerluiaan wordt overgebmcht D re leggen hare eieren neten vooral in na den van de kiwrpn terwgl do hoofdluii die aan de hiiron bevestigt De bestrijding van d ziekte vereiBcht daarom in de eerste plaats H grooti fnati vtn zlndtlIJfclieM Met het oog op het hier beitaande gevaar hoede men zioh in bet b zon der voor besmetting met kleerluiuen Ha astre cht Abonnementen en advcrteaMi voor de ftOtJDSnflE OODRAirr de HAASTRECinSOHE OOÜRAW worden t Haaatreelie sangenomW Hoor onsen Agent Je SCHEER te HAASTRBOffi Om biertoa te goraken moet men zga kle deren van igd tot tijd latnn uitstoomen maar m een atnomert dia beschikt over machineriSn of toestelten waarm de kleederen aan een booge tempermnur vord n blootge steld wat vo6r het goed zelfonsohadelgk is Voor Gouda tn omstrekan ii hiervoor da aangewezen inrichting De Pelikaan Stoomaptf mn Varvafl waar men iijn kiredernn naar eitch eeatoomd gereinigd en wporst ont vangt tegen billjkeo priji SSi fiU s BÉeii jÉlieleDll Qaedkoopfte en aoliedat adrea voor Meubelen ah Talele Kaatni Bettettee Staarten met laar ca ploaha Vae reakadetallae WoUan an Sadlndakane Theatalala Splatela Scbllderljen ana ana t Speciaal adrcb voer loaf elnl met httwetnuaelannaii KOMT WEN SmRnUTWklnuliltubllfcklili kldt RoHardama T I2M HiMnA Febr 8 uur UeUiMloa aollan4a V eaderlux Vereeo tow Vollietiiliillea Fohr 7X uur Sec de Btaa DP hom P do Voa voor de Bo D Vrouwenolub 7ellde laa leUda aprdier 8 t d Ali Clouda van de 8D A P O BB Beleald varaeakaa wfl leiaaim l m medade a te mecaa eBtfaa Wi vaa ladartisem eoaeeitlB vmmakeM lMa om daee daa te aa ElMiMaehe Drukkarll BBoouuii a looM aoot irgJia r VRiOE CiOIÜFfJRËI aanalMD OJawatloaaii Ll4r i lti i jsa IM papanatHatami COinéiiatei iBan b i4M i l 4e wan OhJUhU C p f lar Makttad Cen Belalewisiisch offipn f OrnUaé er voadaliilpriii f H t MM i in 8BliMiuiel tuexM s 10 daii cr OoimeebdiUiik Ijijti het wi aoBlajr w iid gedaan mp b t leven i4A jfrooty dvt aa Clomenceau den ïi arwcJien miniater preii wO jïoar vo r Twm CbeaMjmoeau iiitmiehtend 0 U hèlf Aim Un h i m Ü Sm Ftwklia wUe UM Ge roep oWangc l ii xsO hedftaochl muwerkera to spiu a v delink naar Pirgs firtrekken De comanwmes tot herstel en voor tenMBtitn al arbeidswetgénng hebben wiolQ s aangnunnen waarm de htwp op ee dig haiwtel van Clemancsèu urtgesprokei wwd Br 18 gewerkt ck Maai van het rewritast weten w niets De dno geallieerde sub oonimiaaiw voot BChewpvaart levensmiddelenen financie l vraagstuldcen zuUen waarscbuoluk dea 21en Februari te Spa aankomen teirwdl de dne Duiteche coonniisaieis die over de bovengenoemde vraagstukken zullen beraad slagen zich m verband met de dne t treffen overeenkomsten tegelykertijd m de lfde plaats ziiUen moeten v ereenigen Het aantal Duitsche gedelegeerden waar owder züch vertegenwooidigers van welhaast oUe belanghebbende knngen bevinden zal meer dan 60 personen bedragen Daarbij kooTien nog de deskundigen voor de uitvoer artikelen die Duitschland ter veikoop aanbiedt DafbT bet uitermate iweilbk zal zb tbt gToote aantal gedelegeerden in Spa te huisvesten heeft de Duit che wapenstiiatandfl commissie voorgesteld de wmmiasiee voor d scheepvaart voedmga en financieel over Jbnkomsten in een andere ook voor dt vertegenwoardigera tier tegenstandera geschikte ptiuifts eventueel m het neutrale buitemland te doeji vergaderen Om de eenheid van den sLTimd der commissies te verzekeren lyn de drie Duitsche commissiea onder één ToorKtter dr MelchiM procuratiehou dor van de firma Warburg m Hamburg vereenigd De Duitsche commissie heeft de gealUeeiden sangeiijMord het voorzitter jchap buiuer comDiksit s otk aao een en denzelfdeu peBSOon op te dragen Er ie nog geen antvroord hieroontrent oatvaagen om vuM nasj kat di i rteiDent van o rl ï te befl v n éa m IcUn aut was gezeten nwlde eeq man op bév itx en Ufsto achi aehotena oa ipaakten voorstel gedeelte van 4en w eaij twee druagep door tic kIö x u jd ur aarvan fm a CLentonceau if Qsn btoranti tyj m scMuder trof kv i óPvQg den Bcli t idtj binnen an bjeef i Ceso wcbvIaDeQ 0cboud r uttan Men KPino dat fcoch de rag HM ili oilmen zyn gatrof len Jaiboewel 4e mna iMt prti deau 0111 eU uur tcric hoeaitö fkxtii t bloed optpef De politiebeambte a ae aubtam ebauf 4 nu zyii ÖMrl k vmnud ClenioncMU bleef seer kaiai en keerda t met naar huns tamg Teges da parsonen 41 k iDL omrizig4 i aeioe bii Het ia oMtat Qu WBtgerde 10IU üce kul Om dtegoMfB van de piwteasoivn Lanbri G iat eu Guasler liudt dat C emeaeeau ge troffen is aan bet achtergedeeite vaa het Hechter schouderblad De di epe wond a geea kwetauuf van een onwendoig mgiua De gemeeoe en plaatselUke toestand ia uitsta Irand Om drie uur giE itarmiddag was Clemen ceau s toestand stationair Er Ia een lichte tempenttuursverhooguig Tiafitge tel4 Deo minister preatid ait is streng vergird d zya kunerle houden De man die den aonblag pleegde is ge Tat Hy heet Cottm a te Compiègno gebmren en is een achrdnwerker 23 jaar oud Hy IS een ndlitaitt anarchist eo lee de m een kleine wojiing m de Mont Kougewyk Hd w bdcend ale een anairchist van het zacht aardige welsprektaide type heeft mmniLf in het Franache leger gediend en hy ge bruikte giBterochtend voor het eerst een reTolver toen hy die m z jn slaapkauner be liroefde Hü Teritlaart zeven maanden geleden te hebben beelotan Clemonceau als de vuand dor menachheid die een nieuw i oorlog Toartereidt te dooden Lloyd Gwrge hoeft met diep leedwezen van hot telcfonwch bericht mt Ptaiia over den aaoslsg op Cl aienceaii kennw geno Kolooei Bepington beveeh in de UcHiung JS i iLaWJu ak II man do hebbent noeh met bet vwbraken van een oootfOet oooh met een vrouw Moet Ik nu ntei d vindere In deo uumd naar mijii vader torugdtecrsD Je beut opgies ov i riep haar Oe arofltnoardlgd I t zou ia jo f w ll f ton CIMDERELLA aaüi t B OBOCKSTT Dit h VBNKLUV VAfl BMfUM vwjrdeel zija gewoeet aiijn jongen aia je iae r dikwijls en hoogw Mo hoog ali tU Eitna eii zoo dtkwijlw aX jo groot nidodor waart üit b rBten Je bahoeft voL fitroki Bkt twug te gaan met den Op deae wijze gaf baar D inde van Mddii e baar kleïnxooo raad met de wijabeid van een ingenxrijdin in zaken en als 06 vnaw vao de wereld Caru waa ttltijd baar ffeveUitg g weest eo telken ala bij op siJB bmloa merrie van Darmob kwsm rijden pU M zijs grootmoeder bem mo te ien eo te Mggen Je moest In blauwe tijde feklewl Eijn djn JO0C AMgwiMte kapltetn DronDNi f moBinBLmoiK o da voeivef M keovc Oihoaa aW te a rila aa IfMaMtaa n iiiia i a W a M M M aa Msdaa A4w iMlD knU nadaa laflaaoadaè dU dllawa Adaeeteatlataieam an aaae At 4 IJ JM lüi i L ü lM llHii AWj U L uji H i i y l i ilfvkun ir vwklaM ou i hti dr uiitswr n Uili ujiui u i ï i i ai lUi t uivt aUM jb ami ijk ff UM 90 humt dte itfsm dtd tMl M i VtUl IM t Ii W KUi pOOf t iJuii i4 uU4üt blijk Ht fttxiim iMMMlUui jiut ljk i a lii ï iUlm ytlé JttUMiai i tfctuitc van Ddd B vuraeeiiM bt vh umb tkawi aai b ulwiituiM ir f xwiriaar wa rouk af Lia eu uitlMu4t d v ïUVjDtlnÉvc tagin i m lAwv übo gro m ftd ui oi ii i JJea alr uü v l uooiiaaiieiij tt tk au dloa aaaHiiU al slaau wwoen rmm ffmoii eft I olgeoéi tM Mlbtra utt W bebbv de b tojew4 i li iar ee detroft ii4ign vaar dj ti waarktljda algoiiawut uioUiMMt m vorinAog ao jrjiH W Hfb i ncwL iWo dt vovjT wat A bet decirt net Odi M ïpoii wof i geooeiut t V t ea aM 4n boi cwii tieclie oon muHArisM u i voriud oudar oufaituweUuiji uiUxtAria vo liu teata lsch i $Jiea De opriuutuig wi etn revoiuiiMtalM ttvde M r jeiM la oüeu iVttOC Itf Lh een buiU n wofK coUatJme bwoMitd eo er tijn lijBi n opguiMt van v jtuidtw T ia ba tJ 0 Jt ri iJi liet setilja tadordnad éat er eu waar bloodhad uorUft vooroareld k r zijn neOe veel leden aü de bOUfgeolwo i aog met r ou i ollia er n dood wtiiüwn Aan de bourg o i U aueerato sotidtdng sTttn vijJuig udilioea roebH opga gd tn de gnuitHiiau aad tt oolboodt u i e aauwfwif iteid van een bekeiKl gtneraal bij dn boLfjewiWi wordt T t l Mti tb or het Ml dat zijn De vroiiwio in de Krfm 0fld rtW £ u iHQ nimmter pi iis aan HJIeoa 1 het Amerlkwui h vol waarin hun huljp tugwii fiet boUit wlmiie wordt ingeronpeo hA t dopuUdo uit Ni opt I uan de Dudepr tic ft d vi t ai i rden roiim ftid int In N4colajW b vtclit t n lïule te Ruieeltm om b z Ung van Mkopo tot bewijdiBg van do l olkIag uH de maoht dar boi jewik oed lutMWH voor de ImbrvinHiwoo I De i iigelstih voe WJüimo oWir Twacbt dat i dt oIg nfi e niaand d prijzen n bt te eiit middelon algem i II Im lajbgiirij k z ui 1 a n d 1 o Ik Sprti iT t l lotj bt b ati i M Va K 00Dtn l tnii pnJaK n g rf a wd op den vitiwU n piijH ongK iwi f ld het beste v an on h t w ilge oeii hw maken vm u ktTwuiMna in tijdiii an eoboarsehui Umn u gnau maar het heelt op verre na met di waaide Ü tijd va ov r vlotwi waiiötw ét verbyJlng vam h t vxwdati over M publiek bet hcMt kan ge BLbi d i door de vrije oonourrentte Wan aouiX Maar d it tvpe was log Biet gthwl t t zgn rw t gwkoinen riau tebiie n r op dt n aobtefgrood doob ook dH kéri üog vroi Piia voordec Ücï kyn Indian unni htb l idet kof krggon Claiuka leef ik uiu haar eigen verAensten betrof v a III Lk luidxrü daji van Ethel a v rworp li tti Manj nJe ugfiuttafVide d t alle wikH d ciigfit jiflrouw rwrpliiohan 8ttr jiiig Mcn i g dl kuapate van d drU Wr erhl ai Claudia bbjkbaa aan halkr 011 10 u t rr wat Ktre fde zij naar eeu geliflel atuWi rol an jonjp o aan eloodt i da k iii i macht woe zg hod MHfU onder v t rw h Jdoiie bekwam oa lfrHi T TfMW 7iJ wint een atiperlgcn man Ie iirlk k Ven door em iweepsta over Ki ii trotM te iiwn Uipptu mo ontwik keiden man tii