Goudsche Courant, woensdag 26 februari 1919

No 1 030 Woe nsdag 28 FefiraiHIOlli t IPTe JaargaHj C twen weaep vnj rewta op dait er thuifl te Paiijs epoed actvter h t wedwwwk aezet wonit Zelfs heeft de raad van tieq ffiMUevn een hnef ïe anden aan aJte 0091ttiianes rvx de Tiedeecoiiüerentie waarjn fcü afvraagt hnaM te maken z odat bun rappai4ea t fen het ei de dezer week fferacJ fiMtMW JK ft de commune ter beetudqeTmg van de Belffisohe aanspra ken s Oditende voor hei een verffodeyd Ze koos tot wiorzititer julré Tardieu en fcot oiwtotTiMrsjtter jur Eyte Cnme en besrpn aowtonds met de werJuaamhedes De covi ïWüta droer da een algemMti onderzof k vaa Iwt ha r toevertrauwtie mandaat hnar V9przsttei op den oi pfirsten ootdogwraa der gifuijilieeniea b paftide mideare verdutde MJkinKfn te vrngen aangrAAOde hot onder vaip en den omvAi van ö t nuuidnat De ÏUac joQJ ch Koemeaiuche vei oni ga g heeft den Hevolnu tJi8 der geaUi ertle litjlcen ttJt iMiOin der Roemeni n in Mwodomé een memont over a e kwestie van Alban c a ngebodea 7e vraagt den sreaikee cn den Rovmani rs jn Macedonië de eleg enheid te openen fih vröeiy k te ontwukkelen iwtooift dut it Diet het ffeval k Ui zun zoo de bejtrakkvufn in éne groepen gescnoi ten Wüvan oml flcheidenJUk onder het bewind der Servieird tSnebeai en Bulyaren s plaatst m liennnert raan dat tusschen Albaaiêra en Roeme rmèvB m Macedonië alt d een hartelijke rer bourtin heeft bedtaan Men Ti eet dat de tuaachen andew stam men m wonende Mace iora3che Iïf einenier3 ook wel Koetzo Walachen geheeten in grooten g etale voonkoiiion m versch cn Btpeken van Epinis ïeometic by Monioiii en Serres In Nieuw Servaë aUeen Aei d hvn oantai v66r dtn oorlog op biiha 100 000 se pe Pftr 6che cenespondenf van de DaUj NewB aeajide Het tienmanschap heeft z n arbeid hervat met het boeren van twee A Pige r e i lnff te Duj aaio Dezen hebbtai do iuuuprafoan van Albaaué op onifhwkelW d Timiedigd Bet fert dat Ita ië n tflö zy protectoraat over mKitten Albatut tf twae jaar later over geiieel AllwmS heetft goedkoopste ep soUedste adres voor Meubelen at TafeU Kasten Buflfatton Stoelen mat teer ea plnclie Veeronbadatellett WoUen en Batl ndekeaa Theetafels SplageU ScUIdarllen enz enz NT Speciaal adreft voor loacelnl met hawelltlci plan nee KOMT ZIEN SUNnTUiT44b liniitiBliiiilii dfl tkadi Rotterdam TsL 12881 Vastzittend j slijm op de borst voortdurend iwcatcn idierple m de keel broncb ii en kinkhoest Gebruik hiertegen ANGASIROOP Betere boratalroop bcaual met Per fl tJ SO Dm buitenshuis bciaiioprei In den trein b j vergadenogenof opUw werk een goed boeatatillendmtddcl bi de hand te hebbenfabnceeren wil 847 31 ANGA BONBONS verpakt in gemakkelijk in uw i k te dragen dooien v 50 en 90 et Pabr A MUNHAKDT ZEIST Verkri gti bij Apoth enOrogliten Dcte artikelen Jijn ter plaaiie ver krifgbaar btj de adreaien genoemd In de advertentie Mijnhardt Ge I aeeakracfatigo tableUes welke In dit t e nummer voofkomt i Cftnifl kmam tttmertijk Jaar aleoh ooodc diende zich avi bij don blauw en zQtenn btUaknccbt aaqi de deur van Sir Syt naar me rouB Stirling hmw de min wbeea In b trimt green aaodacbt aan xijn voorden te Aohea i Terwijl ttlj o eir tr en lavendig een rui ontvi Ji g fc a m ar 911 dan voorkant nut Jut bttié Hij Ueld even op aUol bij verwüoblce daar bluueb gebracbi te v orden Dezen k iit ftU het u beüeït mijn zraid ta Qftgeebm iftter v rd tUj aan rïflend sAti de deur rm de BUuwe Ont vsit lcuDer d0 JbMT VW DmMh Imd de bet ma r rtoiCitB tw t jntf MD tii dM Admteert ia dit Blad nden 1 Of 2 Treitho ▼ oor onder d ti wagen ren Ailre Coöp B ltk VOORUIT aKIfQ BoikOOp 909 10 jt te koop Crabethstraat 70 Station Opeoliare Vergaderioo 1 STDLWIJK Of WetmOAO 36 FEBRUARI a t s rofidi 7 uur b f den heer P STOPPELENBURG SPRBKEB de heer A van Wijnen ie GOUDA Oatftrwarp OORLOBSKINOEREN TOEGANG vug ook voor oletledea en olet veehouders AMeeling Bond van 901 30 Kaasprodncenten D KAPTEIJN Secretaris NIEUWE SCHOUWBURG VRUDAO 28 FEBRUARI 19IS lelhderliiiiiicli TnaeeL Inlikin hrHii iiii Veonullial ia IM Aboox Sjn Eenige Vrouw Bli pe in 3 bedrijven door 3ULÜS MAGNUSSEN Awivanc T t uur precies BatMt T er H H Leden niet UtMlieaem ra VrMndelioicn Uc en SmIIm I 2 50 Belcoa f 1 SO per penoon Niei UdCB kebbra behelve op de Gileri B tr e voor d Q eri oowel Toor Ledea la NiM Uden BO t Kji rtpa verkri bear op den i t i r lollimi Tin 9 12 en 2 4 uur en de ivondi maJUi burMu jCottKi voor de U befprckeo pUstien op v oOd van coupon op Dooderdac 27 Februari im veodi 8 sur J 10 cent p r plaat Vuor d Qülorll knn nlot beiprokoa worden Alle entr eprljnn worden verhooKd mei 5 evoor AufenrarMliien 906 44 IIIUvoorleereDlooliiiri De DITVFRKOnp dor fijne Sigaren n die der Sigaretten gaat ateeda door mot 30 pCt benaden de waarde Ontvang Woensdag of Donderdag Prima Prima Rooktabak baaliit vrij van ersatz of stelen a f S 2S per pond 910 15 Tupinnarkt 84 DaadIJkt vtrsch verkrijgbaar IPrIma vvrsoh Rundvieeschy t 0 verlaagd prliaan bij A NI VAN DER HEK Slelwl k i alula 823 12 GIOOTE AFSLAG Éaii Mil tPrIma quallMIt Sinaasappels so en as e nl xtra groeten BO omnt per stuk Citposnen ao taant m Da Qoütfsehe Fruithandel LANGE TIENDEWEG 27 911 24 T I tia Ui lÉlp I ZiioL lï EOimESCHE lUTESPmilEIII O O I R L E Tolaf latcpo aoiiLK e Talacram sMpm i PINKKRIJ ÈoiaLE Oroog gesponnen Linnengarens van Honandsöh Vlas m bo Enkeiitraads en Getwijnd Directe Levering Prima kwaliteit Billijke Prijzen ASTHIM A LIJDERS H Asthmapoeder v a Apotliek r BOOM g bij liurfniDg Una verlkhlun I Awbm CD daaruit vooniiooieode BorMbeaauWfaeid sn llorttlMklMnDls Verkri b ar in deBMat ApMtcken e Bro i tnitkcli m roOM salami dMno f 1 2S Ve krii i Ic aouda bl ANTON COOPS 3 4175 14 Het AdverCentiebureau GoüDSCHE Courant MARKT 31 TELEF 82 BEZORGT DE PLAATSING VAN ADVERTENTIËN in alle Nederlandsche en Buitenlandache dag en weekbladen en andere periodiekan zooder eenige prijsverhooging MT Inatandina van n alaohplft staada veldoanda Inlichtingen worden ORAl IS verstrekt FAIRIEK in HEKSTELPLAllTS van WESKTUIHEN in MOTOIEN AANLEG van Electrische Licht en Krachtinstallaties U VAN DUIN Co Gouda Vaat I0a il lia 703 24 Balsem op de wondca Al ij U ebrand eaneden geklemd geatooteo fteecbaafd of op and re wijze bezt crd b b bedenk U dan n et lauj maar doe oamid dellijk Klooalarbalaam op de wonde Da Klonalarbalaam werkt beerlijk verzacbtend p in l Head zuiverend rn cnezeod en boe eerder U er btj i hoe be er Zorg er dut voor ateed een polje looStarbtlaani in hun te hebben KtooatarlMilaam n ook een heerlilk wrijfmlddel tiij rheumaiiek Mramheld apierverrekkinfeo ptl icodepqn pi a in deo ruj jichl i cbia terwijl Kloostarbal am algemaeo geroemd wordt bij ecaema jeuk koorta uilaUg leepreagm lippen aambMea wmlerhaoden en voeten c De KLOOSTERBALSEM Ro per pol van pi m 20 fam65cent van pi m SOgramflSO vanplm 100gramf250 van pi m 2SOgraml5 Alom verkrijgbaar Kicht roodco band roet oase handte keoio L I Akkar Rotierdara HAARUITVAL oopkoma an haralalian door 544 26 F6doi a s Haarherstsllep Verkrngbaar ts G o o d a bij BALT A DE JONG OoHhaven 31 H P VAN ViriJÜOAAKDËN Kleitrag 77 ASTON OOOPS Markt O T D BEBGI EloiiragatrMt 16 mm MASTER SCHOEN P0U5H Poetat ilacitu canfliaal tlaw asliaaaan met MASTER POLISI en U vsrUuiit aan ander MASTER POLISH raadt tat Ifdnr an mnkt IwC wataedlclit MASTBR POLISH aorft niat Usen aan dlapiwarun naar aak aan l Ivandan glau MASTER POUBH Is kat ouda bekafid n rk iwfkreiaAaalltaM Oroote d M O KMnc doos 0 30 tiRATIS AANBOD Rewatrt dt ledige dooafea vaa 30 klein at 80 craab It onbaitLhadlsd ons MASTER POI ISH ARNITtilJS a VÜOR tN GROS i HAN0£L5VER DEKA 7 OU LEUEORAC IT J A 5TtR0AM ROTTERDAM CANADA HVPOTHEEKBAfifC k7A z PANDBRIEVEN 100 VERKRIJGBAAR BIJ ALLE EFFECTENHANDELAREN 40 BadiVO aar matfkrine iii amlaop ruim I 11 000 00 1 3677 voor alle ftaiiJotnltiBen der hufd TOcr Ecuou Jeiik tiMit UeerVetwonMit l ulilles Dfta woni Net IrMi ona b e ZACHTE VLOSUTOF elke direct door da porlBn der huid drlnfft en de kiem vin h i hw id bereikt Zatks kan niet mtt vetl Mlven bt reikt wordtn wcUe Op de hnld blljvm ca ntet doer Je porlün kunhen drinfren VraüKt nog b Ulr l w drog st een ücsth b 75 oU Waar niet verkrögba r wend men ach lot dcIXOD Company te Afflbi rJ tm Ha astre cht Abonnementen n odtiertentUn ïoor dB OOODSrML COURANT m de HAA3TRE0HT80HE COURANT worden M Haastrecht aangononiflB door onsen Agent J SCHCEII te HAASTReCHT 2o Tetir ft uur BoveniMal Hel Sok boré V g laarl Led iM g KllMIK Hui eri tioIW Ubr 8 uur Heto h ikbor l Jm orKudunug Ooudsolii 7wemcl ib Jd tebruMi 8 uur Nluuwo aohouwbulg OoooMt Bjalrix Treomtet J Ubr 8 uu 800 de Héinle U U Ir U gtsplua 1 t NaluutluuHl Geiwotechep S l obr 7 uur NleuWo SohmiillMll A bofmeiiKntewoTMaütHg Sco V Nfd Tooneel 1 ihan S w Om Gmi x 6b Bal 1 1 Miwrt 8 uur Zut KimBWili D olaiiiauo Mej BorUlout 10 Maart mtr Opbouw Bouw i i ii il z1t H Oi lBr indscomrais e Ar mpn oTg U Maan t s u om Soo D Kéuat Ug WR nvn do jimbtiMxbMl r Ooufc QmrtTokra Betwid lenKMlwn wij gangriil ja ledKilcg t aag mtmmm niinrgadertngai ooiMnttn vwimketliklMte HZ om dwe du ia mh eada A BBDOoua aoaa VERSGHUNT OAGELUKS 9= e d tl d o Q p ua s ö fe s a waaMutiiiaN o da iinr 1 wnanaatiwÉitf tm i Mi BBanaR M msx N ODIM BËHAi vB aowr e m eeestDagen t a k Hilfl a ttfpi BMT f M Xm tMm O M m m 1 s ngals Ijg eHn s mm lajt A feeiM im nt 1 Mtri AlrarMadla M e ni i tms Gmcb Mlm aa itiÊtm hémfaOln knaate Mnte linmi r Mi a w4n Bngeau MARKT 31 GOUD A DE VREOESCOIiFERENTlE mmm tw Hii ii m a waiwa ai r AteWMMde TeM ïatafo 83 womiK iSr iH 19 Wn HTgiMlerim f vwr m r dw 200 000 pond voer de hev ging getjw Uttid iat 1 liet tu s foudwe van de b driKe vian vorirtton jaar De Fi rei6di Amfr kajuviohe rnw Kim i nu ernst en do Ame AaTi i Wljvpn g e onaangedaandwr t FngeLsche arpimWfc dat de Sinn Feinpr i fn Ira lnad oj sta idctegw Ijt Het aJttwo r 18 dat zy eehvtyoAg een volk yn dat de gmadm ui Waahcngton m praktik breivct Voorts werden de toftftand van Ulatw co de TaoruIit ang van Iwiand gedurende de laatMte dertlff Jftu onnldoende geacht Da con van de DaOy TeL te Nfyw Y k fiOit Ten APO van al WTBit men ieeat en hoprt over oppopiUe vond it de trterkste aanvr fmS wTO r d t Ai ir Mnwn uit vaUtfn bondplan zullen aat v ai don tene lem d onderfl een beteren waft borg voor derf vr de kan aanbieden Het Kt waar dat er opp f viaikldg bezien mind t aanwijzingen x n voor mutemming dan üpen de preeidmt nqar Faropa vertreJc maar de oppoaitne ts mfer kunfltmilig dan werkWÖk zu w voomanKI k te wtjten aan paifeó P ittek en hoUdt wrbani met het oogiierK invloed te oe e nen op de komend verkiezingen Voor zoover het heden ma worden voorspeld cal de oppoitle tegwn km volkenbond gelfa Merd z in op de hj poibese d t de overew komst rooals die tha i ui oikaar jezot ft var direct voordeel la Voor Engeland om it Bneelaud met z Jn kt joiuën dooj i in gr o ter dantal stomnMii t den ukwoerenupi raad den toe tNnd MPbAwrecbcn Waai in zoo viya men zich af zou men de 4m nk idneahe onafhankeHikheKi teil offer bnogen aan Kn etand of i n dene Europeenche nates en aan tiet Ve rc Maandag ia president Wiiaon te Bo t m aangekomen De burtfeaneaatw haeid n boord en b groet ng rede BÜ het hinmeflvaren van de boot Ueten do sebepen die m de liaven kgen hun sirenen werfcen De forten aan de baai loeten 21 ka nanflchoten Voordat Wilaon voet aam wal zette word eui eamenspamung ontdekt om bommon te laten ontploffen op het oogicfiblik dat hy bet havengebied zou wnlaten In verbapd daaaimee werden Zondag te New York 14 Spanjaarden en Maandag negen Spanjaarden benevena een Cubaan te Philadelpl a Kkaarblgkel k ia nog een tweede pog e diaaa om den pru ident te vermoorden É ani man genaamd Andrew Ragky die 1 anarchist wordt afgeschrlderd trachtte s presidenten vertreKken m het Copdey Plvz hotel te beralkej en werd na een gevecht p de trap im hecbtenifl gtfwmen HÜ had een I revolver bU zich en et kende te probper n preaideDt Wihum te iprakcn te löijgen a nm ji aan dt ultsmraak van Amanka ia de zaïdt ül aaj my Do naiiea dat erttld hT bbrti bet er op gezet groote dfcagwi t doen en zij jtfn n e Tootm ni M W tanig tt krabbelen Ik sjprflM nu aiet vaa H4 e u ft n maar an mlkeren want Uiam z ltt n de TOlkwm ua hH loer Nu ne oorloga starat d lucht gMUlvertl w ien de men chfiB elkahder eraral racbt 13 de ooffen All Ut trubt U ei de diam t zio ua r hi ayn lader itcht te uun af diagen e waHiekt fa r kk4iA fto uitvueHMMr w r 1MB K l of ik a dna het doel en éa ie iK etldtn vaa g h £ Amerika te vartoi aa QkiurtnMffaa U dn prwldeat te ffaah IngUKX aat fetoiiMi o dm iRttuleh foegroet Met kabiqi htttl glaltvftddtkifB vtfgiderd ilM hap Kanwrlkl Van Rol la Maao liaji in het gebouw dor fVanaehe Kamer door do aocia4iMti Kihe aJgevmrdigden oat IIij bei ft zich altera av r bet oovcreii van lioriL n dhgi ltti rnatioajUentoi aUiad ti i 4dau He Ui oi uI zoo veriiUarde Iiij dac ik g w 4g hvl ïieb mij naar di eonfercntle te IV m fc b Tgovm IntiMiik aau de werlceaamhiïleft fi deel heb g rtorapH jjriut ziUJw aikvu voort uit bet itii dat ik te IttM roiju pB po rt beboiit allgon ougetnljfeld ten Mn ulfe van da oiutduzaaiidWd der Fron obi ri iponrlaf Itppiiovtr tJtHi atj$i m eiM II raad der Bel HCnefae ftH oidtwpa4 tlJ tis HruMri M Ut mtr nd de nootkakitdijiKtiti d oor de I Igen onderrtfnnd akioewvij U hiw recht natigin wrok tiKi ofoiihie der IXHbiohe iue nlerlhid begr tp Er titiei nvcowel iiieW U wordtin nfwaaHooad om de Itt uruaUonaJe o hwetelieu dif Ik h niet M ï hoop wat b it rwtul prijé op tw r zwnkkt fmtaen aantewM rtn Ie men 1h imja ln d ntt eel te laakn oed vniy l t tirtovor d Dui wibe rorwd rlnfUlfl ottiaj iTi veiuteer aia ik d inktdnrbnbWKHjiaJËRUn tuiht m huo o i iU Arl e r n w rfijl bïiHlingi wlwl I91Ö gpudl uirt npfuceer hen ik orvtculgtf p do noodloitigt roi Av mertfdefli iRrtocialirfUn u vi opziebM van fret iattTnaiioual Moolab nie ev v i i deB ue kJre h 4r tir Ik bt4 At d motfe Bran tiii £ niet 1 amigraomt daar da bollRJe viiki door hun gedHKr op oogeiti Ilk vttleer terrOrl dan aooiaMnteo Nohij e r Ü r S ll h preke Ia XT Oni eellle t aen ile VolHea i eftftoRd Wilson s nni M te Bosten Ven Rol O intemieeid Hst iJ Rh6no Mi el Olttnienoeen ONS ormxicm De pulitjQ bad op veivchiUenda punten van den dowr § im W nemesi vwg achefpsiJmuriT gepl 4 it ton condt cvcntue l J ken asnvjüw ne r te kjiuiwi iMen M er da 16Ü0O0 tof ai t0b ljettein wehten a n gf a d doch aJccM BOOO konden woa M haidc HaJI waar üaoü dw namkidafrti wm TMe lU d Duizenden toeschouwf Htondan ui de ftratea ji de afgelcowbfd tepwijl Grtdwnlaad aanspr V niMjit p Zuid lfadnië Voord Epir A maatotdesse zas lt ingrewikkeld V ï der raJ d ae week over het i jonis ie en over Marokko wftrdan b raadal ag d en diMkroa iU i de nieuwe wapenftf Btandsvooi w aa den voor gq ad wwrd aat tekl Hjtn by komt de bepa zoealB e Fraitscltcsi bjg voorkeur le g do kweetie van den R fn aan de ordf Tardieu zai drt punt inleiden en lüt hoor d it bet meiiwrandum vim de Fransche ofvaardi Kio g voltooid 16 V ij ïullen dezie week vennoedelük hfel wat ov ar herstel hooren Het beeft epi g e moeite gAoatt 0111 oen de nitie van h r strf te gevop maar bl lcb ar niet om de an Duitaohlaind aan te biedon rekenungpen op te maken De frealljeerde regeenngren 2 1 len hebben uit Ie maken of dfi cÖfens odk te Men whrbft a ïkij laind het voornemen toe te ed chen da t Helgoland door Ouitsehe a boidticrachten met net water greiyk ge maakt zal wei den en dtot het KfeUcan al een nieuw SueeJcanaal zal worden I e fcw tlo vam Maiokko zaJ eveneens r sprake komen Romanones heeft m de Spaansche Cortee het Spaanaehe standpi oitveingezet Maar Frankruk staat ei p dat de aansabe cone in Marokko v Bfir Spanje aar Rwnanoaes zelf erkent zkH slechts kan handhaven dank zy een com pronus met bendahoctfden alü Raisoeb niet iQlOffei het broeinest zal van OustBc e De belangRielbngr m de lerKohe kwesfic IS m Amanka eer groot Kardinaal GAt btms herft op de bOeenkemat van het I £ohe £ raa m Amei a het voUe gwwwht vgn de katholieke keik tegen de Fngelftch politiek m de achstat geivoriten Qcae houdiDg ie vee kra Ber dfin dbe welke hy zes maanden geleden aannam In het eemité voor Qc biieeoikomst zatfn e a joodsche rahdiun preibytenanen fn epiacopdJen In de motJes die er aangeno man wn wordt er nadruk op g I gd d t Ie leröche n de Amenfcaanache zaak parallel gaan en betooed dat er green voUcenbopd voUedtg kap zjjn waangci lerlduid enogacnl In h t verloot zQner redevoering gvwaagr de WüsoB ran de grootacho oötvaögat flfcl In hem m Furopa sn decj bs gevallen en ontretlgst wTJkt hi woïuichte te beach u ncn alA een groet aen bet Ameracsan be voïk rIr het bMoek y m ém rien kufe nwd nan den anderen H J kwam geen rapport ul4dn eng cn trftr tte werkzaamheden nm de Vredeeconferfm tae maar wel kwi hy seggen dat hu een ï or beviedlgenden indruk van deze c4n ferentie had ontvangm De minneB die n de conferentie te Pari deelne uen baitef eTt even scherp ais 9finx Amenkaao dat zy if e de mewtCTJï maar d didwwi van hua flk De conferwtt at iMii iKHts langiaam te vorderen inaar hat bltjkt aan ook d t d beslechting der ooi logsvraagiptiukken ie rc groote m ook iedf fckone natie beti ft en dat er met met beled eenig baaluit ton morden genomen hetwt k met behoorlUk ib gekoppeld aan een groote i eekji besluiten V y ii len getioffru door de gematlfiU heul V diegc en naaoiwie bc a i en kwii tien vetiledig en Nergens heb ik een gljmp van hartstocht o p gemerkt Alile volkeren van laropa zÜiumet v r trouwen en hoopvolle vcrw chtingeiti zield omdat zO gelooircn dat wy aan dPn vooravond van een ni£uw tydvak ta n waann de naties alle moreele en ph i tie krachtan zuLkn vereen fen leiode te wa r borgen dat het Recht zeg ei t Ab Amenka nu fauit zal aan a vifed vriwttchtingen der nenachn ao bodem ttoi ten ingeeUyfen en alle natlee zoudjn opnieuw in twee elkander nl ndige kampen w orden verdeelo Huar al deffcn t t inocMien geloeven ffii Amenka het zpti bestaan de buitenwereld zoo teleur te Jbt l len die kennen Amerika n et Geioofl gy m de Poo iie zaak zojals 14 Wtü gu Poilen op de him helpen en het d n aan ach zelf overtaten met een knng v in lagers om zich heen Gelooft gy In 9 neïwcöen en verlangens der Tsjechtj Sljwiloen ea Joego Slaven z o al3 ik eet gij boeveel mogend eden Ich onmlddeUyk p hm zouden wen en ala i e wereid liunne p varworvm vryhedai met waarborgde Feuilleton De overeenkomsten van dezen vrede toit den geen gesleten achtereen kunnen dli ran tenzy gewaarborgr door de vereenigde kracht der beacnaafdo wereld Ik twv ri aJ i L i L lL i 4 ii kon Carus aiet ulunaken wie het was dlf hem als iiilterflt redmiddel wae geiv t u maar op bet hooren van zijn naam iT mg oen lang m je iQet In t ooif loopffnde geff plde treken ra deboudiftg van ieooamd die zieh van hare Acboon ht l bowuiit Ie met dirt bokoorlijko kleine tripfïelpöe naar ijren die toen loodewa V at vriendelijk ao u riep zij ik éwht zaCer dat u mij vwrgjotonkaA Tooh Zsjt u oa komen opzoeken en op zulk een da I Uev Claudia hier U de heer tjtni tweed Bwl ap niet it bltjettr ge lavt en minder vrooUiI en le endlg brflJt dnxunerig bet g flppf k af waarfti zij met full jooffrttfliscb wa gewikkeld Jn e i i l r rouwd 11 bM bli do font in met do i Uokkn Hóar houding gaf duidelijk te Itmiei zie een hoe vervelend bijl ina r t mij gwa keu gMïa t n Clau la wan lu het wfli geleed t en Ideur dio uitnemend bjj haar bloode I Uiigei o pereoonlljkhoM ea gewdlktb 00 lie tfltlébeeld if poso en i Mi er mtiW i eii MthooTSteoaomiitei la de buurt k verklaar dat ion meaoob lawtta zJtfh aan d hoek te im Aaa I telen 2di kaV haar t nom ofc r elkaar RkuMi baar Idxb ofdieffen en kimir bcojel Ko bUuxm damei on hewen Tentooo BtflUag an beeldhouwweHc IdaMieke afdceUnel Geen extra kofltra m 9i nMdJ de haar balde ztuit t aaa aMi fak b t e WeedM Wat baATcetf bttial U M nM vam pkn rf li CIMDERCLLJI B OBocanr üa ktt iwi rt i nmH j e WW1 aw vA aMicni kan elML Ik beruicer nuj de tijd nU i dat Ik het loatet op de torehe van Darrocii Caftle bon gewecat antwoordde Caiiu k giloof tiiet hJcu mijn jongionajaren tofn ik naar Icraajenneatru 200IU Afaar $ a al ik enn reden hebbeu otn er Weer p te klunmon I I Q wflkf Trdm If m z £ U 1 I ndl haar oa n uwi welgevallen p don kmippen icmgm man rlclitende Hel nAbiurlltk om tr len of u thuja zilt Ik vfiroiKkToipJ dot vlug jijlt jol n wappereo M gn pj I riep Ertiel haar hafdin kjapj id wy zulbin een reeks afl nen siumwtttJlw Henrl MaxwtJl dient 1 1 It mnriAc Lk zal bcm era ol1ed g fiei i Op dar oog nbbfc trad M é9lT Julet de UteuMo Onlvangkamer It iuiOn om ea boek m be ia zi kle hoe t rtrou aliJk Cm m met fJhWI sprak venrijderdo jij zIofaMll KUidT door hem te worden opgii nariw H i omln zelde zij nin hij ina r hl bo inf d en óagf ov atj lu maar wm doet bet r e nAiyk to f ij ftlaakia ein zucU en zeitc tk n Jo 1 iït n ouui uit baar gK dai Zij wai HivliiM eim nKH94 vmc het land m kis dfTjvffrouH die door baar oom mat 4e tnd waw jrebraoht om op de jong re kin dtTen toe te zien bm Unaen degren r u H b ud o Za k A wMf baar er f I ten bruine japon die nlettv a taa 4e al haar er wlkw f fort ar bij dm d ir W v alsedracen en kaeil iiltaac hm PRtMfle U lMt to a4fa H pl o r nii dfeMFMt te deahM m i der uider raei te klecdcn IX i J w heel vri ud tijk vaa Oom Svlvaauwmy In fb g lt genii4 ki te atêUfti ondir zulke goederen ea dure ondenrlizers te studeert n iM dMM Mfn zijn lifH l ttiutr prit lig Uuobtvr iaqtfl we in meer dkA V zut uMjn h tMt ifwittig waa die heer guwoon tut ÜeMer te z tfftn u Ukoh mei bviu ëng K Jiif rouw dao tnw httar hart ni met baar oogi o I Het doet gofd tt MUI U ziw Morfeu zal ik be iAfht hrUaw aij wu voor de gedachte tvt r iott btei eQ de dam M n h l be LiTigrij ett de heer Gargtl we gaf Kob f n oWt iiwt h r k Bn haar nitAtje vor fn iaog a a l wereu vertrok i n u zij met d jon iTe kinderea e jiU leiM te doen Hn gvü afleldli g lo dra mta ugw vierv leodm tkg Maar de heer a m e ShUihi Iaw vaa Abrtd zag Kt ajTffli r Afkeuring naur A be tUf lulvoerui KW hij e n om bet t de K t In he uddde der baUaai waar S k nd rt4i bun danj oM n kr i pldeld i kw im de osderwijMr Iak byba r U B OthAh rU dal de befir Hvivniam dit V w t ott indim vroiir hij hrUl hy naar hri rood van Hra era Hppen es dl KchHtf riiifr In haar OQgnt ka k Hmxr had goed gudaiMt en y vlat Wjafceer 0 ii ie tnto vxkl M ee van lagMUi pa e haar niet i dit wU ZIJ Zeker I het dat zi er in do koele whMneracIrtigo kamer on wn enujt zag i n een en al leven wa 7ti droes wat i be 00 der mannen eeu japob scbam te aijn van roomkknirig g aa over een grood a zaoht blauw opalagni an dweifd tol om Jloten huir bl ike polAtvi n de voorldj de koide idtdrukking n haar geelachugw oogm wml nf t opge kt in oen faiamer waar bet licht atecbkft I cbemeraobtyf mochi doordringen Jaru aa In bet Bdnet geen m n n r geld afteriKWo t u e bezoek n maar onder eemmen twijM vermaaJ te hij zich hi r uiuKTnend Het U prettig ai een mooi rS g iMvrou didéelijk voorl ir voor uw gezH oha tuont Het w pnagg om e i b v chulho A Jt U Ja het niet vreemd I zei Ltbef iidh u beetje geheimzbuilg naar Can bul g wl don M o zulke naa te buwn zij eu toch zoo w blte yaii eftaiy zl Ik hoor mijn vader veel oifr dea uwen 8prtk i maar u bebbta wij aliidB gij I een jongen aart nauwelijks feziiB het V g oeg al dien tijd heb Ik 00 i hoogesohool In h t buUenlaod doom bracht F ik gdoet y gij don iSrton öjd meer in d rtad dan op 4riaI nd zïit geyn DW ia bet oJeuwe hulb d h n rjji zei ElM mtaolMDd Jk jatoof Idat m vian Ito w ifc Dvroeb Cfutle