Goudsche Courant, woensdag 5 maart 1919

Gouda Nacht ênttfeelic i j dbi Maer UI Uwm mmwiim Itifliinctei Is in m n di VM Uidg MiMla kwalittit Ihijs 95 c nl peMtao Blaasjas iSeaMlap alwk KUNn Vsnuddoiw raa lanchlea i kotek r e a t a ar a ala ana IV Uiia£ UJi 1EK der MU vle f iOI t X brt t r alg iuerna ls fliid dal InxeJii h et titaea voa g coobt n iu jioti rfflÉ rflut tM3 ïwtilfiiijjtolwijl reïendTtZi WMt tt lier 0 Milmawm iSTillSJi k dlat opjaveo da h ir j 2 de blerr u noe e d en SJCS fptwiam en vel Woanadag Waart RAADÏÏüïs W RA u Oandantog 6 H arl oaama S t bar aiü U KAAD Suf Hel lt Ti ndCh tooaeel Jaï elsöii 6p Lte iMleu a tun a diutf dai kilivl LuiAad iwiz Mt ofidfr directie van d0 hetrna Va liar iloM It üllt dtn pUöu ïM a dwtf zija pi MiJ re8 gpveo zijQ de duBiM Ectbor du Bo bii Kijk Vih L U n d Lu t SlelMrt Or iMbf BniAtnié B Sofia do Vtim jaa d w awt UoJ hliitkoa Wa H Ujk nr V i fliik M v d Lv t Mfdwi Jetais u IJJl malMr TUry T SiJier L Mtólir A Dupont da tww Ju ttimt Adi V d Oon Ea v Wil frit Bouinn6 r Sf nu r nwJo iSuiiUg do VriM PlPtid Mol C iMevma fMA mjlMD Plul Kuste iJWlw Etmam Joh Km ir Q Ilru lii £ F V d Oh A iiilnis mt r W d4 he€C Jo i Ikin d fchijirit terw i rflgi lufcidflM 4r l6 In 1I Jlf vft d beer F Warivgia 9a pblloropblfloSia toe pt knr a H Kooipmia dtreataar d Nfli OB r k l l ne w da Tei tsf ban n de Muilardlw u 1100 OOO itoOI W UUuSHiilnuia In d had Open 4 jlil d 4ftiAU t iMUad Hol daor tkfWn tuf dcu bM N il oUr w orixirb vun do d Op 1 b 4 liericiit üidttui i wiiti si4 lak d b v r Spek BI nonmsf KK m rnmvnEM f n MM DA brontfnfi Ier a air H me ire ilj drt va 6 t n 11 M M r h yx krljKtMv al rija op boa K m vaa h l LtvMaeJaMealMakjo t cna AaMrik bil o oaat Oa IUM TAVONO op UONDUtOAO 6 MAART la Kaaatoüo al NUT door w aoa anvoldoaada madawarkiait Zij die readi ran kaailan vooralen aifn Irrijgen hun rld aa bull leni 1021 O PNUIMBDS Oaaaaadt e aa aaeid TABAK Bllllfhe r law s TUaFMAWT M Op een HandeU Fabriokskantoor vordt O VRAAOD eon liisüiiaafile Juffrouw kandkeid met typen au da moderne alen atrekt tot aanbevelioj Aan hetzelfde adres OEVRAAOD Efottte RaUyi sniJfflte liefst mat aOLOBRiS te huur a vraaBd Brierv n ondor no 1028 BureauOoadscha Cfonrant Harkt 31 lï I Mr dMven aM rtiitd i n wu i dtt eaUiMPden tai n Fwmknjk het voorIwnMki iWden ém hnker K i aoev Nr neutraal t laajuai Daxe onderütt g wordt beven Ugd Wot ie Tjonett 4iet groote KngelsclH blad dat w et te v stell n dat Fisnkr k en ata k zich i gm oeu aanval vm Duitochlawl te iMrveiUiren bthalve tte beHperjüiig der ibewapenanar Uoor dte DuitMhein euKht t tie XiJiItea l iM evei onafhankeHik m neutraal zai warden igemaskt Verder is er inqg een andepe aawwyainj De Motrn haü nJ vertichiLleauie xevolmacb tlftlen ter vi detic feren fete aaar hun loee iup tf mafd aaoiraan ie k v uarborxea dl Frankrijk kunnen en moeten wwndeo go en tegen een nieuwen JJultschen aanval Het blad atvuiff mi Vetuzelos d a Gri kbe inini ter pres d n t an antvr or waann deze xeitft het komt mü voor fi t de tteutriülteit VBji don eheelen looker Kjn iBV r Modaakelök is Dmtsehlaipd ma daar geen fctrüdmaoht op de been houden ót mlUiaire ïnstelHiwen plaaUen v lke het voor een ioeko nuttig n aanval tut haakt tauwien diWen Doch DuitKhland zou rj t tegrawerpen dat het aldu zonder verdedi ginr zou bleven want zteLTs nu het uitga ÏKii ia aan de genade van de gealheertlen Is wer leverd lullen deze ei geen gebruik van mak n om h t te vegpp etteren Trou wtiiB alle waartwrgto hoe groot en Joel tr eiwl tü ztrn zullen den vUand stec te ne aanvadsmogcitjkfaeld laten Ik zie rtechts de volkenbond die in de nrimstp mate de tioodfge aanvulHng kan geren aan alle waarborgien weUtie Frajikr va JDuitMbtand an en moet dschen een jongste Bedii Bnoven met opguve v n leeftijd 0aéw no 1027 aan het Barean Ooadiohs Coniant Warkt 31 22 ttHAHCtmm E BBRICRTEN Me e M ehf H veer Ssheepaaredfct D VMtvflhapprj voor Soheep c ro dist M Rotterdam utah voor aen bedrag van f O0 0OO aa 5Vi pandbnsvan uit m afukkaii van f 1000 sn i OO walk afloibau ga vanaf J 18Ü6 Bltikana bat proapactaa zal vanaf Jan 1926 laarl lia in di maand miiMtoBi 4 ft irordra ff lost D ofgoiecl note ring ten beirxe ta Amitardam an Rotterdam zal worden aangevraagd De maatachappij heeft thans aan 5 pandbriaven in omloop f 832 300 aa ia portefenilje f 167 700 Xd totaal heeft de maatachappi aan la ingM afgesloten voor f I76 460 waiuop ward afgelost f 131 028 aoodtt thaoa nog nititaat f 344 967 14 IWoi en varaeho Schol en Kabeljauw in2fi ook II Jtegeerings Zoute Vlsch f G Schaplemany NMuw Markt In het hot l d Zalm worHt gavraagd een nette Bienstbode of Dagdienstbode Voor de IJeWerseeBsr fijne Siguf buiten 9 atae 1016 I TALM NU NIKT LAMBCR fioadkoopa aaaklailng vaa fijaa SlHran UlIkolBBI vo r Ueoran Maareareokara Tnrfmarht S4 OOUDA vcrsendl vêa badrn froneo remhoütt ptr post of bode iOO fliM Sigarm voor deè tttwiea pri s vmi ff 13 Ze ti n bcslirt vr vaa Iteltn of andcra luroiatoa voof kwaliteit brand tt eur wordt mjeitawi oi l Ua 1 dw ellciMn HAdMmde Wotél itd leru betaalt Uèvronw TIKTER Markt 31 rM t iegen 1 April wegen hawalgk der teganwoordige een uitti DIEKSTBODE niet ala maid alleen T g g V 988 13 Poothanloor floada Laat van onbeHtolbare blieven an briefkaartan van welke da afzeudera oiib tan4 a a Teragontvad B m de 2e helft dermaand Xabraan 1919 BinnenlandBrievenEngalioh B Bodegraven Ho Cradretb N V Amaterdaro Inapaot Dir Balastingea Oonds r Paleatinaatnat RoUerdam Smit Fop Krimpen Lek ZiakWlUuiu Diraot V b Rottaidam Binnanland BriefkaartenBoac Uej dm Rotterdam Uoawmmga D van Uoordrecht Latara J Rotterdam Btaildaineii F van Veldleger 1 loadar adrea Baitaaland Briefkaartan Feldgaa Bedwig Viarsan DAMB zoekt vóór 15 Maart of later W Gouda of omatreken Zit Slaapkamer Bet PENSIOS op notten stand inqen prgs van 45af Ü Ook genegen 41b betalend logé by deftige familieBiievon franco onder letters F A Boekhandel D H VAN VEEN Baven 28 Schoonhoven 1013 15 D f IfHci verseft vaitffjobtar Primm v r oh Rundvleesch l gan verlaaada prijxwi bif a M vaa der hek atolwt lH aral M l ai m tl OverJgatw m uw iwt nog met eene wat aM et eb0urni met vle DuitMhe oorlogasdia V igeaa bet Petit Jou Iweft de opper te oor gmaad beafeten maamchalk Foch p t e éei m de door de militaire mantoe en VuehivaaL teoinimwiea opg tc4 ïe piannen met elkaai m overeenafcemining tb breoiKin De deokundtg n n m h ra coucluu 6 tai aaiuueii dei mtUtaidv en lacht vaaitvoom arxkn volkomea eensgezind Ten apwchte vaa de mantieme voorwaarden ifl zujkfi et het ge vul Er 4 e taat niet aU en jueeniiMfcvaiiiicbil over de oetwayaolJMr u DuRBdUaad doch ode rer faat SIdARETTEN OPRUIMINO 30 fce d j gaaaoM n h f IM Turfmarkt Inwoners van Gouda Sii desa GHOOTB OPRUIMING van de FIJNE SIGAREN ti 0 de pr j ao Vj 7 7 4 S V 9 en 10 al wliikeipniaen ilR 9 10 U 13 U en IS ci 101 B Turfmarkt mm Ven én Meulcn GILIAD BaiHlaea ro aadaa van 1M Tuberculose en Maagltjders die door kal labrulk velkaaleo eri voadaa Alle kwalao d haar oonaak la het bloed vinden ivoed i ƒ aocoe M door baalnde Fni per a h I 1 2S aTkomalli va d Chaalaali MadlAka Maataeh Aurara la WATERORAAFjIMEER Verkrij l r bl AMTOM OOOIKs iiasTeaar eeuojL Nieuwe Schou wburg Wosnsdag 5 Maart 1919 MARISINI i TOONEEL IJiaCRCLLJL dm a H CROCKETT l iHt SobolML vertaald AUTKKTWrmH Oetroa wd O J H VAN LENNEP en M H NIEMCUER die made aMnaos wadanijdK he familiehns barMigken dank betuigen voor devela baar ien ran belanggtelling büboa hniratyk ondervonden T02o Affldoorn 4 Haart 1919 14 X P lOBSBLINS lMN Q06BUM mink mbodeo Blaok en Broin Braii fa ir rk lliiik hravol mmaÜ b ar Omads vsa f de daiMwola ter ilftiir v aj de baeaekeT Ik wlM ote dat er ia iaondeu iaatand M dl ettkM uil liefh iberij loet zulk eea feest ea bev iM beid datwte veÜ tti o Ue ie gy ziit een aoliaoaheld oliaU lta epoedlg Tord Ia dit Je jttttrmiv ï tK ioo iüiï l Zij iKwfcle zloh Kit Owtw die als ias dea oOtl vasd wfeld etoiuleaseen oord s iuo yindea aoi te aiktwoofden N W roooooeder brocikt bij einde liji taotdeod uit he te aloof fk fuf Da huiModierwijMMa nep kaar il Bade 0 i sciielml Boe bet sM cfj ir Mil bekwr jjk meii OndcctiAaciHn kad de ouda FnnaBhiBiii buiginf tut boiflUic Dtakt Oak UJ M 4e hertcfia no NkUUdala vw MMclsa hU Ja h C grijaa verleden Ixdiioh pe van Rasaenhaat ia drie bedrgvea door MARESCO MARISINI met dan Sohrgvei in de hoofdrol Echt Indische fflonteerin 0f DvcrikI ongekend luccea M Priiaea der plasuaa l a ea Sullee 1 LTS Led i f I U leoa f l ll liadaa II Galerij I lUO Alia prijtja v rboo d mei 10 voer riaeliMapfckiBi op daa dal dar voorHeIHn van 1 12 M 1 4 aae 990 14 Maart Hm a uur Vet adarlac K ow vw AalKld la Am La l 7 Sfaar 8 uur Blauire Kruis Cnrsu EUBO JO MoMt 8 lur SodeUit da Rdiuite Openl rergaderlnt Atd Oouda Baai loor VTOuweaklMracht 10 Uatft a uur Gebouw Boaw a W Oofa OndanlaateüBuM At ranaor 18 Vun SU u m 80 fi KêmU Va V W d t M mu w Cknda an Oaatraka BH alH op 16 Juun 191S eiladu oor aonrli N F CAMBieR VAN NOOTEN Ie Oondi fijn wiiii da Sttltiiea vaii iuld voot de aldaar erartiid C ap rall T K prorfH M Vereeaiglag t l Export vaa VolTetf aoad clu Kaaa M or BitbaBarb w o den dat da varceatfial oonaaa daa naaaa aal dral oaai MUf tthw PratfaemtM HMidtltvarMfilglng Da a l l aplaaui ie bal biJToetel lol da Norli aadiita luauaoaraal vae 24 Pabni i mt im 4 N Maepan bN F CAMBIKI VAN NOOnN linm Neuiia Rook Tabaka Maoh OntteU 4 nntutM 800B aooM 1017 0 darfl ieekaad p N Bonman 8toanfWas soharij a d Kattaaainoal Naa 91 la Ooada verklaart hierdoor mal gen agen ten olla tevredenla zIjM ever da oanlanla wijze waarop de N V Varzakering Mij UIBOK I s Cravenhaga debedrijfaaobadep varaorzaakt daar dan braad ap 8 Febniari J l haafl garogaiiL MM Ha 0011 Mama Vertretun s Gesuch Butter und Küse juder Proveaieaa v B erialiTeneni lnpitfllkr fti i FACHMANN B kammen nnc Imttuaéëiiiiie HSmcr met eratklauiiea EncuiaiaMn in Batmcht Geft Offertenerbitte unter S V 1576il die AnnonceifExpedidon S SA LQMON Stettiij ms m IMAAOLMOBIiS Het MMKpMdcr vun Apothakcr BOOMf m bot tmtu va Nnidcte vow MMtfkrutnp MMtpffn Zuur Hartw ter en ilecbte Spljivettcrlnt Do r dit Maoipoeder zij ieduTtado ci r g j r duitemtw MWA lHderi jennen Pifl per doM 90 d Verkrlj b r ta de mcMte Apoüwhaa Oro iit iitkela Verkrlfibttr te Ob tf Mf ANTON COOPS 1 4173 14 Beste Uw Dru £werk bij A Brinkman Zoon m é bbstbLt nu ILAMBERTÏ emKEmNi 2 U kunt deze dan tegelijk wet Uw rantaoen Antraciet p L en Eierkolen vermengd Maken Zij zullen U dan a1 X k P uitstekend voldoen m uZ AKMtMr Oosthmn 26 jQHa DESStNG GQ Het Advertentiebureau i t van de fii t MARKT 31 GoüDSCHE Courant TELER 82 BEZOROT DE Pl AAT8lN0 VAN ADVBRTBNTIËN In all Nederlandsche eo Buiteafandscjie dag en weekbladen en andere periodieken onder eenige prijaverhooging Inzwndlns wam éé ml ehrllt i 4 cia vol lo nd t InUehtiDgca worden OltATté veratrekt I iA i f M P No iaii45 57 Janrgmojf Woeiwd gf Maart JÖIO K BEHALVE 2 0N E N FEESTDAGEN VERSCHIJNT DAGELIJKS maooi MOHOKMII WllieBMH WUaW t Ntala aM t a aaar jMl Op da roonwiiaa Ba 1i kM i l n s KlvirtaatMa aa laiii ii a l w awhdaaUaeaa M aoatrael M aaar w j l tauda fi s Oraot lattaM aa aadaa daa kantaad aaar al ai t a ii il a ai Adranastlia kOBMai wdaa hiiaailaa 4eM liiii ii inu a aiMa ladtek Maiw AdvMtaMMaiaau aa a n A i Bt 1arirtarfT lS par ak M caal Meal mar de lMaar la ar laspar gwd ladt par pasc pw Imvtaal pay mafZaaiaaMad n 0 i MMm irgnlaa ilacaq aaa aDMa a oaa naaiti HAim 11 OOVPA hu t l dta MietiawW aa é $ piiieaiatiiM MVnaifmmÊnUS VH tha aa BiaMkaa batuoaaad tat dia l a a kila tl aatals ƒ Ika avM BHr ftjaL Vaa M aa aaaaa ai te haaeq itatfilv4 raoti MaabailM na linaar7aj IdriiaiiaH vaa wtMai vanaakaHllt tadw nli Mat parnfai iWr ar l aaa W a li ti1 fiiliilaaa M Tf liiilii iii m ttednotiai T4l f Intero 54S ifiliitii II 4 i AifaBiaiM Mi i T M fHkÊp m n i II U ii imp ii I I au tplid raa iiuianlan nliaeklaa Jaiaa luaMÜK i fa 1 het i swcJia preiadarlaat kataM aa edevitni oorlot aan tr gaan fa aat kat Bureau I MARKT 31 GOUDA bwten te grenaan van hun Um geWwl in te Hvm dat hun aigen met jb de mcening te iKKutaaen dat bun 4and gelukkiger zou wordan iü liet kat ewenscht stuk grond had dat bewwmd wosdt door mentchen van een nwleirMi aUuti ww van verithiUendMi giedadMB t n aifvaraeiuUaade vsievesiQ gen De tt t v Q gebiedsuithBadiaff baglnt iich meester van ii n ta niakm adat ladenaodtottif sta fa t die een volk hetau groot of klelnp kan begaan Hun kfaeht i jrftyd geweast oui swh de vrijtioid van hun eigen stam ie vei zekeren De nse iv die til de gtfechietlemfl iler wereld denda pstea ftempel h a WK gedrukt z n de kiLnife raM en gawasat ti aoo da kleme naties van £ ur a zich veibeeldien dat zg bun laachft en lavload v rg è oten zourjen door tmvoudig hun gclMtd uit te breiden zutlan zy dMt de fout bwaaa die groote nylrtn JwgïUgen toen z daehtan dal zij de nationaliteit zelve dw in dea geest dw merwtchwi een on terfeluk gottk is konden verpltitteraii De kleoJW naUes h bi het retiiit om te beneffeoi rtat x aen groot iiaandet m de orei vdnmng hebben gehad uelke met ha haald had kunmai worden 7 onder groote lan leii 1 Frankryk Engeland An euk i en Italië maar zie naar hei aojidsel van klauw naties Bel ië stuitte de nia ht vun de Duitache Legioenen tot Prankrük a Engeland hun str dmacht kondon Verxame en om hen tei g te werpen De Se i a va gden na M hun laiwl ovei troomd abj den vyaixl mx xmi i sjfboom aFim tien Balkaniaa begonnen de bewegmg die dndigde in de ontwrichting van Oostenr en Hongarye De Ijecbo Slowaken tuitten dwi opma ch van Duitacniand dn de vlakten van Kusland en beroofilen Dujbschland vait koren olie en koper en alle dingen waarmee het dan utHJd had kunnaen vooHietten Gnekenland kwam op hat laatste oogenblik in den ditr d o htolp bet get dï tot kentering brengen En sde dan naar de kleme naties van het Untflclie ruk Au8trai1 Zuid Afnka Canada Schotland Wales In Walee weiden 200 000 tot 300 000 man gebcbt of twee of dne maal bet aantal dat de hertog van Welhngtwn bu Waterloo onder zijn bevelen had waar sin de wei eJdgai chied iiii ulk een beslis Bende overwmmaiig weixi behaal en zü htbben dapper hun deel bwgedragen De vmgerafdrukkeQ van de kletne naties zeide Lloyd Geoige met Btemverheffing onder luid gejuich itaan op den etrot van den leus dia ter aarde ligt Wüson 1 met zOn vrouw fjttenndddag I naar Nen York vertrokken De president beeift een groap journalisten medegedeeld 1 dat bb bet voonameo heeft bU ijn terug keei in Partfs maatrsgeiMi voor te stallen dl © ai op ztjn gancht ét healiutan vaa den volkenbond mtemtMiaia jisicht t ventai kent Uo d Georg ffaat vandaag uit Engeland naar Frankrijk BE VREÖESeONFERËNtlÉ Eimohmu wan Frankrijk Vertraging iHotvsriIrdia Du AntvJikaarkwhe eenatoi iMJIga bereidt oen iwülirtae voor w iu in vrank roo g ste M dat de Scniiat za veirkiarem het cQior pt nm Un volk ibond roet foéö te keuren on waarin de AtiienkttiiiJtche gevomachtigd si Marden aangöhpoord aanstonds tot den arbeid van het slult van Vrede met Dultsch land over te gaan I odgr zegt indien de Stemming niet tou kunnen plaats ihij ben v66r het Con r uiteengaat milten le pai tt lcidem een verkLamng g ic d maken nelko de oitderteeke mug vRii wie senatoren draagt om de resolut e te frteunt i lMKi e beetrUdt dat d botnl lat y in emirtige overwtflng tal vrorden geBoine Teiigpvfl ge vaa de geopperde bezweren i ti de i olutie niet in dm tegenwoordigeii Sönaat orden behiawWd wl ïa levenadnur ffibteieii piiwligde Ixnige 1ü ile namen ffp van 87 een t M n van den nieuwen senaat die df uaolutiP eteniBen Paar dat c Jfci en d iHle van het Iwlmiaaintal v in Itn 8 nHit bedraagt uj het vokioeudt om de bekraeb gmg van het vrwleevcFdrag er van te laten afhaagen waarvoor twee dsrdsn d r ineer derheid Moxdt vereiaeht dat do n ii nivt liw aeht uk ai i Ti in ti midf vraaxt Cackiii l U n lit da aa tMit a rfn i rt dat itl ka dra oonlensitie op Pr nk po kaM varen zonden leaix opheidenair i den van die frontrwafdeniiv ta ia guhelnie kplomatlfr en arraat Alleen enkele aoclsbidon taal rmtH aardigst ifi ot t aiQ tasea i dlnf van Ie bltjKle refeenkra aan d Oraa kade IVlKn BI Noiilen UltiVMi op kat ooiiten vaii Ruropa de meeat cwiiKlie CM toanerolutitinaltv politiek teepiwuen dl Un enen male in atrUd ia meit den fa t aa J helanxen an KnnklUk Het ui ma la Wt n ivwe trhamie ütreklcai dat bet t mklMpunt ta geweeat van deze heil o yca Hallga AMla t rlia overigens gedoemd ia to 9m rolatagm verarfiti HJte nulukklag Wd voor flfw witten nirt da minste varaatwoor delvUxid voor een dergtiyiie politiek aan vaarden Eii vH lullon ie d4at awataal keer doi baatoa eer op de Kamartr hua aan de kuk ateUam en het land vf faa zjch er ovw uli te aptekan 1J i lK m ii Uklnalia la B r I g n ii tnkoiuti d em kMa wardiTheU tl M ix n rM i BirlliiMeli arliekh rarAd n hWt dltjM iluU d Mi v l Wn Hea aM epn stnntnTim aa ttaka ta g n roehlJ rAAr waren di oomim Maai eo il oenAwflkottlkiMi legfn Ai le t t ija tW i l iooiAti l fi eii W dMnocratea la da r d niig U M i iuno i r lOMgaaa Ui Vol iigivit van d Bnrlijnaoli araeir fcn mrt d ii j ndloalnn KUhani UlMir aan hit ho J l bad blijkbaar lua a pull U vtWitn mot don f ntmj ii $ aa4 van aM Uiit arwl raden d a paMa voard Torthm door dm nwerdsrb ldMoaU Hat Go en RmiaH loMi loh rliih irU l ier MI w val iTilMi dp ooiiHiaiiiisl n im onaEhanftatlJkm twii ann hiit woorrf ti latrat k ine t i V rlielm di znal Dïi voorzlMer na daa I Mrainii li l wilkf H w uil own artit lMrfoeiaJi 4 ai lM taat deeldi eel beiauanjiiéi niwU 1 v dal de Ceaarala Ian mi k rlJtowTywrlnt dat alitda iitiarl r t d nn doi Crnitra n Baad MQon i 41 n waren liigvdl d bij daipgp rluK lol rlicn ili inn de arMikiariAa 1 ex o ill iw n tn een vanaaMteapo dooli dnt dp rcgwTli dea vaaixMkn ml i dia d irrzljdo had lahid t hiTf CWimi het lt door een de etljk 4 h ii Kpionauii to door liJn caiba rljHljk ii akn mli Urtlivk het HÉl aarta te iHe naOi leeUog ontzeouvl hij aUrrtidoH lat wwljl dal t an raJInale ailA éM Oovalrn Raad rtnki van i808 Palenó Uoyë Oaorga araarsohuwrt dn klttian naliaa Wilson naar £ iiro Mi Tagandén ifal k a ah MWl H iEan krasaa basohaltHglng De aiakingen in Berilja geeii er inet de aan de gealileordeii uit elt verde Mw n ai al a ii Men gelooft echter luet dat dit meewogaveischil tot v rti agih r de twjpassing der overeen kwiist zal leiden Tenvul Morning Post herhaalt dat Frankrijk zelf moet beshSBen of het cisi deel Vftn de Duit he oorlogsthepe uil hebben om he in r jn majine piufe cam op te rtemtn en dan moet krÖKe wat het viaagt 8 flt Oe Darlj Telegraph vooi om ze on der de gtalWeerden te veilen waaibu allen YYij ïoadon z jn te en elkaar op te bieden t e opbrengst zou toegevoegd mwten wori i aan iiet fonds voor schadi loosfleUiivg dJe de DÉtyhers verschuldigd zyn Marcel Cach valt in de Humamti da palitiek der FjitenU tegen Uusland aan Ter zee blokkeeren drie geaUioerde vloten de RusA acht kusten beachermen de gelande tn en en seMc4en Reas sche schepiffi hi den growl zegt hu Te land hee t de Kntente de hand g Blegd op de graanachuren van Siberje en vornirHiert daardoor de voedsel voorzianing van Uualand dat z in koelen bloede tot hongersnood veroonwelt Ntettenun geeft de Entente hu chelnchtug vwr dat zU van miUtaire expeditiea Daar Ru and heeft afgezien Niets is Je igenach bigvr dan die bewering Hant ds Ktitente heeft geen enkelen soldaat van d Moermfwikust noch uit Odeasa noch uit Sibei ë teruggetrokken Zy zendt er mtegfln eel lagel ks nieuiAe troepen heen Bovendien hitst zO de Polen de Flnnon en Oekraincrs teg de Kusisrii cjie repultiek op En om de maat vol te meten hui uliaaft lu In de Oe kraine Duttsdhe troepen Tegen dat dreigende gevaar vereemgea alle social istiitc he Russen van welke richting zij ook z n zich om de volkncommissa ruwen en verklatvu te zullen trUdm tegen de invaiif van den vijawi Het iJi dufl een onbetwietoaar feit dat btft revohitionaire leget In Kusland dat uaiwanhelljk klein en onbetetkenend was idoth thans i eeds hon ferd lUizenden man ttibajtpon telt en een ï duchte m Utaire msoht a gewenten nog bestendig zal luuigroekm met niet kolsje laethche elementen Om dat leger met g we1d d baas te wor den zouden reusachtige stiudkrachten ea De oomini 5i voor Belgleche asngateffenbeAm ia tot en defiidtlaf besluit gekomen ten aaniien van liet verdratf van 1839 Zij Bal hfit den raad der groote mogewQieden Xkinderdag voorleggen in den vorm van een rwoluifcie vergweld van eon rapport waarm de motieven w lke het be lult hebben Te rg Behreven twndig ïullaa worden tlite fi e De oomméHsie voor Poo4 ch aand elegren heden heeft in Paröfl de kwestie betreffende den uituc n ar eee voor Polflin behandleid H arovw meldt de Pi mes dat Eckemwerdo aan de Poi i ïou ktinniwn worden vergch ft ala ultw naar tie Oostaee daar de Ptrfep Dantzig op dairgrondfrfag ier national ite tem niet kunnen efewhen Lloyd Geoïge heeft te Ltmden een wde gehoudeói ter geleg nhe d van een Jeestmaaltyd H zat dat de kleine naties opmeuw zyn verliezen De een na de andei e xb J ü veiaehei n vooi den rechterstoel dei volkeren om versla r te doen vaik bet onrecht dat zu in liet yerladen geleeden hebben en het herstfsl daarvan ta vnigeu Speciaal aprak hu over TsJMho Slowaküe Ik weet niet vervolgde de jreker of het iLeoatig is hier een uoood van waftrachumio tot de kteflae nablee te richten Ik doe het ais oprecht vriend van hen Nu J een succes bereikt hebben een gruot succes am veib fitei eind succes eeu bUna verblindend GHicccn bestsAt metterdaad het gevaar dat sU g tiote landen gaan nabootsen in hun fouten Ër Is een neiging om aicn uit te xetten f Hrtiitttoo I wil op u toeaiui UTfftli uwtr grootuwwd T Zg w mi ïeer gwd wtendlB aa aiij ta bo üi lJ v lomaan va flitnuiar tot w Ik WJ In do l I e heb gefttoJ en dat U idlfti De laartme ito werd zoo zaolit ultgüsproken Oat Cerua b a slochit Loa versMMUL fliCK FDtJTlK XXVII He Mgt gelUk lk vi s veiM ooDieg Lh Oeea d z i TliüBon stadt ijk uja schoon vhnOtïH Qisar do h dfcnit l naofairu u n k Itjsuwe ontva pkAOMr j Koui ni boÉtie ateid zei de h tagia I haer hend op dw tèouder vaa hetjoag motejt leasende i uit rnepf awt i tl pralen E i blo i o rwog Hester nu ran h voorhoo d lot osn haar hak li voTïoood dat ft hot aiot pretUg zotfdon l i ïu en k tate m tpi peetir a o Mg ab hei u b if ft ottkt dat u n j M iten daiuMnl Jled gta kle4it e zei de bcrtefiu VTjenioluk Jk bea en praats maak flat gt wegkuiiit m er wwr ulb al e sciiGoliiiffrouw ea dan tai it r oor zoi gen dat i je laten roepen HosW erdiv i zoo nel dat zij een oudi uit de ka er oh to awm H zoo viug ea gmrulseUooff ip haar bo egingm bet T$ Me ta deteadvOk 1 heer DmvmAi Bet wsa hr b nk noten sUaer crootmesder T Z C glJ oek aéiits IhilHiiifchtiTfca ttibe redigs nd suoctv de p tM i had geloerd Nifti fdvii ttld mljntw T wn d giowl opg NOf 1011 Haar CU nO lt t hcrioiglii vmi mM en dt he v aai D rroch lOiit zal aan d ibiv ilcl ij MoiW op 1 111 1 lioare vAii öiA nomn onuillokctirlg op llaiidib had luiar lireto tioudlng SlJ dnn MiboorH v nmanlH UJïgt Mtaen Ie zilt op em motti hrt toonbeeld BJl doK wanhooi haar ktn op haar UandDii goWfiAAd ZIJ waH naar benedm pTo pea lilj hel wr t beriohi dal im rijtnld nw t t h Kitj JiJ wapen op d poi i liHi MT iV k ir MHhi kl I am n i gftJia zitten vi dit li rU g ii lurlot zij IrtW diT in 4 i d liaoj tiBiI gi lnii eii g ol mij v kop torv ki thw Iw Irapp zijn wal lan oor n oudvroBW aU Ik beo Op den begaaen grond kan A aoo tang loopival I dl lieMo an mijn Ji ef ijd maar icllminea 1 uleer voor mij Laat Ik n een good ilaMiaeii Ja Ja i J ziJ dion Wnap iiiel J4 zoo kaap ai mtiai H h rt ht hel lj i w zijn en di hogo Jong daane bij den aehoor e niuaut t zijnlorpMdmwt i von r iol Ik Gij UJki nl 4 op tin diT Htlrimg ilh ik ril heb gi ckiu 0 0 do fainltie uw T grooliooo dor van den StlrKii knnl OnatdMUJIc vea at Vlo kaar boo m Ma v r het leii dat ilj naar beaedto ae aroepeo en ta 4 tetpinwoordigketd van de waalaanilke ta reraebljaea ZU JftilaaMa aa kiaaib ht n d b M Tlift Dun uk 11 I m i n welgoi iiiaato moad en meola vitte Mo Ik M er ooüit lai Ujk Oij iuit gom lual naar beaatfaata kamen li tui wol zei do eude daaaari4aa di lljv jtg reewaoliuet du ik eaa hamoriakwldige oude AmmaKrlBe mii zou zU leh Jm daarop aleak aatvMaMa do opsUwnIg Vlo b madl gteat a weoii dai 11 bij T m In lUa kagNr a en gl 4 vorlaafHe aaar beataan a komeo iij aijt OM Tam tt aaar tka aaa Teu lawena rukt b ln eld aH nnar t k zet d hertogia llaudta UMakle tanro l Hak aaa tagia RtM Jlob It alM tatgd 4at aaea I Mjtiando zou makeaf DM ben ik aei die JoaaM aaaMnnt liohtm blo liet aaa iw MM k OW wie Can had Mp Wa l wa aaanz wJiJk Uenhorwaal D KwIMlat n l urgn okI alaol zij geWenaÉ I k a dat bet 1o wa guweoM Uaar j naMazicb Iti kt beate auwulotf tat kti aag oiniAit ea l NP a kaar 1 wtaüeaamrbet bal du lU l4 lh valir m l had lagoren NJ oiMknea aooa vaa kvd KMwd on loebt humour oaa aal loe ze4 Vlo aika a MU Tk u fla m Geiiade chooiüng reWü hij nuMur d e zoo Ijegaafde ionge ttaniö 1 nlot juffrouw Martin nwat lat rouw Hfwior fitlrlliülE de iJcht derjon e domefl an den huizpt ffat raljn e riep de haiVWdite jk taide dame zijt gSj d dochtervan Ik bw haar kk l uttK4itor ajitvooird de Heeieir k Un Jfaar Hm e hamel wM doei J uèr V0r 4fygie naar 4 fblaM 4 ïrangwï jdc dè m hei klelüe voetje dat voortging g4 ia t dheid e tooneu töor amei op de nïloer tni iTH tfO Ud TarpMolw S irHpg Je mijn lanl inovroun zei Hee Ar hopende spoedig wt ff ifl kwiaen komw haar echtgenoot if mUfl roofji Nog tot kijtt geledmvewl Ik opg o oed door vflondelijke lieden In SehotJat 1 Ik ben h T nu slads drie naaaden Mijnoom Uet ni j kooMu tk heb As beate otffcderwijzcrs Uet to een gr t voorrectit A xz j Ik heb u te vwen nooU gwieo vkl Cems n gij kun de kleloo H Mer mrlkm tocfa niet eijn Ik ptecfat ta ipii Wj dm predikant van het kerspel St jebD Wal zij gij roeidt Waar heW gij u aïtijd v nWopt telken als Ik Mar kwamf Verlaagdet gij iv aiet jmmw 4 n oud vritoA te ootmoeten P Ik ben mmtM in de leerkosaer net da ktodenn t4 fiister bedeeed maar Ik heb u kirijto op e a afetand gea eo MUn Have eet ds hertogk ii moet 4 nn iiil l ii Ul fc faam ofiaaekea k