Goudsche Courant, donderdag 6 maart 1919

r Illn WMT UJ ItaMII OM HW lavtnnctar te mlirtjgmi In van ouds bakande kwallialL Prijs B8 cents per doos Qlaasjas IB cents p stuh 57 JiimrgtM Openbare Verkooptng t Bargambaoht t e Notan J P MAHLSTEDB te Bergambacht i voornomen on WOENSDAOEN 12 on I SaAR 1911 telkon dos voorraiddags lOuiir in het Kofflohn van den h T VAN ZOEST aldaar in hot op 7 bartr to veiton eu vorltoopon Bt loiwmmwoiijiii KOtaeknnd E No 47 met SCHUREN ERF en TÜIK io Benedenbcrc boaavena divorae nei oeelen Wel tn Hoolland Bouw Griend en Rietland Zeer gunstig bij elkaar galemn onder do gemeente Bei gambactit Tl znmen groot te Hectoran 18 Aran 11 eairtiiraR Te aanvaarden de üoowmaMwoning met verdere getimmerten en Brf den 1 Mei 1019 de Ijinderijen Iilj i toewtjimg Nadere inlichtingen geeft geno mdaNotaris bi wisn tndig veiling boekji oikiijg Mir i n 934 go AdvtTh ert in dit Klad OMOKIiaN HIDMMMUMMWi I d tmm flM m al Mar ftM O de miyeda N ta r Oavtaa NeeMatiai m l i a iil t tMUaaUaaaa m aeattatt tat Mr tatada taarM OntMa IktttN laadaa ri rim kaNkaad l ai alaataratiilB MvtMaatahi kaaaa reida t maoj daar ii i mMl vaa laMa Baat j laiaa Ad vatMBtlaaiHa iy y a a Aaftifc AinüiaMtiai TaM iMora 83 vrjaMA tt eeuer wfw OMdun vordoa i ni wura iuw ven frr n Vdisi ttaido par ijta u dWV A M tAuraiO ai l at w u iM e i U UB w ir 4 i MfW UHs wtaiiiAa uit aioo mo tte f yitah i e w 6ne MUIUtA ll VtM1l Mtfh 4 l htrfMfA a MOoeiiitU v ita réDu awa wrti inMxcMaii jm aer PtfTf M aij Mt rtj t 4 f wana laèu 0 atn MruMüt dtag u r rtiig rliiC etoae tiuu wouuie gulat teotit oe truepwk vaa Oé rfeuw in het epet oKtH il biiliv ii iM uie ail e aardlg 4 tl ftu ijj hoeft naniore bijZjiNhlnrheaM UM ie 2 i iHl dVer do oiit iippU4p naa dn VtiK ia Uit Od geva Viiw tit4 pMn erh wwi Outworv m oor tvu uMtuidawe vau itrsene repuodkt men Uü cotiuuusHla koo t Hl amtMi luttootn our ikt wt dit ar iui4 u gvn op llgen hu d uoode en fjwa vb iieu beiguii nat m atuk grond bIj 00 gevadg nu wvk te l Maadn man v r chc a ewdge d aD Uur e a cung weer hm IaiIihw w rtrn bv de Valer U t votin dftt d aeliter uiijjHmg van de poort hH bridkbaaret wm MI daf men hem vvrzocht m i a dn t van iJn a Mimtfi xim de poori te mako i je aMmk werd taA rdatul gemao OJit vfvnwedi dat dii gebeurde v lgene d Küe diethode die lilj zeU eeoa htwM toc pa t door brood en zeep door elkaar t louHlen aa hl ln den sleutel af te druLken een oogtn ilk dat An gevaiigenbewa rder nl t opu üe Da afdruli went in M n papier a ni c a fiteoa gi wikicold on aan den rang ir op b t 4ttk Je grond huMott de ge angvoii lodgworpen D sohlhtwaditea alhier de ge an cn worm nu nog de eejügn mo Uijkhold bij de uM oeTldg vdn bt t plan lip verzoek an de oominlusle kl eddt taw knappe iititi id t n zith ai w a eliufirou e etafcm nU leibiud naar EogoUnd 0V4 en boffonoen n 4 dt wUWtf e i Aan de Vliler irotd In een van d Mo brleren die hij oiuvangw mooht dooi nldd 4 van wa g nUrwa eoda med g dee d dftt S F hiari de datum reor dB eMmmppln t zUn Tm a het cp den avond vik dtc dag dvadi r bt en te worden Jnranén de lersuliii im m en JGLimiEillELLJI a j deer é E OBOCKETT t h hat 8el o4w l raxaald daar J P WESSELINK VAN B08SU1I Nadnifc v li wl 51 Op het hoono van dit voonMunea be Hc he gniaet vaa de meisjcA oniofddi Ujk Wat Bth l vngjt 1 natuurlijk diraaeMd zet Vlc 4k kan gmidckelijk Iets voor Heeiisr klsermeken Wi beiden eijn van delfde lengte émv om het middel zal ïij liaaa Japon wat in moeten nenwro iUk op een brievctibue zïsi oen goed mei e td dehertoglji goodlfeuxend gij moet mij mum komaa opzoekon ja gij raoei allea eens fewaen mms wet tegelijk e i voor een dan Ml Ik uUeden pos goed leeren ken neo 2U atre de Uitere vMig toen zij opbood A uir Jij het wfft zelde xlj ilkve ff ie t twille vao Je grootmoeder n je vadeir Hij wa ook een kleine on dnijffd Mij venl bot ie4 de jaw geboren we rin mjja eigen iitelfto jongen stier Ie 9roDtnM der het mij dikwijle op bem pa Mjk Ik sc ide iedwen avend als ik J feed 9 4b oee i Iflod Uht i tSfftllda 1iacht In Theelichten l ymiini i i III I II 11 i Vbck Hxat m mm t m Wtt wd na Oouita hmt m Ur alfftmeaiM kMiij lat op Uurl Je vim 11 uur v m vertoMgbMr ut tun in c e boMrtiAl onder Iwt txthuli rogpr hcMuieui VMi TiKbkMurMn in Mn van it wnw Ce t m C9 Dl t nl Da m SI tm E9 Jiilx nNi nuiliuil liurt H pond vixh Sawte Hurt Itl Koop een doosje LIATABLETTEN voorde kinderen UMBERTY BRIKEmNi è U kunt Jece dan tegelijk met Uw rantaoen Antraciet L en Eierkolen vermenfd itoken Zij suUen U CfAfl 1 a el f r uit tekend voldoen Kantoor Ooattiavafl 26 JOH DESSIN6 GO iet s TERSTOND OEVRAAQD door buSÜ omttt niigh d u dar TOrigo een nette Dienstbode b j Mavroutr G J LANOO W ohtalitrut 47 1016 10 Op Mn Handela Fabrmkakaotocir wordt OEVRAAOD un Maaide Juffrouw 9 k odb ul mot t pou en de mcxlerna tÜm trekt tot Banbovaling Au baUalfda adrai OEVRAAOD Hl jongste iBdienili Brigren met opgave vao leeftgdoader no 1027 aan het Bareaa OoadMhe Conrant Markt BI S2 Alle kinderen ïijn vartot op LIA tHbleiico LU tflbieltcn kimrennietBllMn lte n IcwiMd omdnfetbm luut vnj z jn van opium inorÜQt aod ine etc mnar e helpen lit tekcnd ie pii lio it y riuudlHU kMlpl ii en zu kunnen oen erkoiiil heid 200wc bij kinderen ni volw Hn n oorko men Alle dro iitcii en epothekera erkoopeu LIA iabl ticn Jl fQ75 r dooi 1030 54 Bijverdienste PERSOirii N dw bon vryen t id nuttig productief wenscben ta maken Boadar koatan worden verzocht bun adraa op t gaven onder No 2786 aan SCHBLTKMA A HOLKEMA S Adv Bnr te Amsterdam 10 7 14 II HAACSCHe KUnSTKRinC tAnCe MOUTSTBAAt 7 TenToonsTCLLiric ROTTERDAl HYPOTHE M CANADA EKBANK VKn 7 TOT ie MAMIT oun jtluriDAoe inTeRi€URSa MCUBeLcn PAIL BROMBCRC ® tCIDÏR AFDïeLinC MODCBfK milJlMBlCMTinC v MCTZe CO LIBCRTY tCtDSCHC STRAAT AMSTCRDAM HCt OASWeRK VAn K PC K BUCi CTSCn W SMXSUWM Df MfSOOITA OMTWCrtP ÏZ PANDBRIEVEN 1056 66 4 100 VERKRIJGBAAR BIJ ALLE EFFECTENHANDELAREN 1 W Sadrag é r pan fep avaii ia amloap puim I ia 000 000 3tn V op ci n taraarkman Ppltna zondep Bon Vorkri banr lu de OOEDKOOPE VLEESCHHAL te StoWijkeisluis PAAKDENVLEESCH vanaf f 0 50 RUNDVLEESCH vanaf f 0 76 perpood ROOKVLEESCH f 0 26 per UL A Hwrmede benobton wij dat de mm mmm an AandaalhaiHlara ia bepaald op 1059 20 Vrijdao 1 Maart tBlil II Mint ilrlikiHi tan II uur vm in Hotel D £ ZALM te OOUDA Sproeten N V BroMlarderll tin bihu vaa MHItiIri Ciatlnii kimen LAPPEN GEHAKT POLET ROLLADE ROSBIEP RIB aonder been OSSENHAAS BIEFSTUK f 1 40 too 140 1 60 1 60 160 1 S0 160 Prina KalfsvJeasoii Afslag Rundvleesch VBRiaUGBAAa au ALLE OUDB 412 S2 OaLOOKM AKBEB EN OOUD9MEOEN Het Advertentiebureau Haastrecht van de Abonnementen en dvertentiCn KALFS FILET KALFS8CHI fF KALPSLAPPCN KALFSGEHAKT KALFSOLSTERS GoüDSCHE Courant TELEF 82 BEZOROT DE PLAATSmO VAN ADVERTENTIËN in alle Nederlandacbe en Buitenlandsehe dag en weekbladen en andere periodieken tonder eenige prij verhooging ohplll vol lo nfl InIMitingen worden QKATIS veratrekt voor de OOUDSCHB COURANT en de HAASTRECHT3CHE COURANT worden te Haaitreoht aangenomen door onwn Agent mllmm pmr ons AOSMOA J SCHEER te HAASTRECHT 1044 H Aanbevelend 7 Maart e uur BlauT Eiuli Cam EHBO 10 Mwt 8 uur BaoUtitl de JUilM Opeob iM M to Ait Oooda ia voor Vn wei WeaMob 10 ÜMR 2 UUT Qabeuir Bout w niiatoeileht n A ra rA iiiiiiii ir meaaocs I 12 Uawt SSi u an Soo J e BictW Alt Van Vmaa d AaHiaaMi vooi Gouda w Omatrdua BelwH TOTjoelMn w j gmfU n lllW Ie motm oatvaa ea vaa S l la eD coaeetiea varmakeUjUMdaa MI 00 dare daa la ea a ada tv meMeo M J VERZiJL KLEIWEB U Tdiioan 371 BOUBA WCBT GM dut de San umoie zuIk een voortreffe Iqk middel IS Voor atlen die wak en inowl a dlc luMelooa en aonder enerfw die 4eduri £ vermoAid xijo of liidco B pi D in het bqoM m den rug oi de Icndea le ts moe zi n om te eten of te swak om e lUpen ii de Siinfirino e c n opwekkavd en vvrtterkeiid nlddel waarvan de uitwerking loei ea vcrniMen4 Ig WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAJM Co De Ri neritr i 2c 4 D a Hm t Sancuinoae koet p r fl 2 25 6 1 n2 50 12 d I 24 VcrkHifbur bii AporheF era eo Droflilen T Ooad bij A COOPS WijdairMt MMttbereoA v ZGSSBN 1040 25 Hoesten en Heeschheid wotiea upmaÓii genescB door d ioeKtpIIUtiv a ApothekelBOOM Deze pillen maken é lijn pocdig oi eo doem de hoeai apoedigtacderea V rhrii t Mr m de meette Apotliekcn n Urojt Mwinkela tn ffmUAtm fiaoona 60 cent V rltri tfba4r u Oottda bif ANTON COOPS 2 4l 4 9 BOSKOOP AdvertentlCn en abonnementen dit blad tvor4en aaageaonen EleotrtKbe Snikketlj A BaiNKiUN e ZOON QOOBA I P JLWELLEB Zijdeweg72 mSmtl SnUa ï r kwartaal t lb par mak ll ü iiit a pt kvwrtaaJ tMi ra week 14 aeat nwal waar da baaoigjav per laopar tuMM VERSCHIJNT DAGELIJKS i éAÉ t i BffiALVE 30N BN l EESTDAGEN uÜ itoTial iMar l M AlK Bai it li mlan irwlaa da algka aaaaeaanan aaa aaa aam tot bnokhaadal TdaktMMMMaaaa I raffuM tl if atka ra l n er ia Vaa tmtaa Sauda an dan I ir rae ali Ija aUca n al maar ItM Adnrtaii UII Ma ul U k kedaa tlM eelt ftt NCel Mmtatm ta t nl mmmtr M 1 toarti aj P Ke lBotie t Talef htero 545 Bur eau t MA RKT U GÓÜDA gen die gowEikt zU oni te worden tfmiiU seeenl ifl het faüwidat die ptxMluct uit den bodem halen en Ataurknachten te g Érwkenv atainede de Tedeeling van producten en aigonMOlnF wMm Is de s a alc i van rykawelrewig EcoWnrische ztjfbê Htui f i nUen zich mtli de exjdcFttat van de bwonder bedn v hebbon t Hlakten ondor teeracbt van ihet r k BJzende ro wetten uiten eeuriang werden uitgeraafikgil De wet rer de r eHng raai de kdlenpvoduotie ireedt ffeltflitiJd met de4 lUgpmeepe wet m woa dnf De toebtand w m MAjr nog allcabl halve rooskleuuug I eeh daarvooi m ioiider Ihntachland Giwterocbtend is de Isier a ationa 1 voIkenb ndcDn er nti e Be iA göoptind De voontitteaf bnubt de v pgadenng tie groeten vai Zwtteeilaad ov r en heugde dat conlei entie een uvHtehjlfen volVnbopd nioe vooo teraiden Z i kan zjch met met hi t Tt iUsoheontwoiiJtevredeu tel 1 e n dat e kleine citaten a s tweede r ngk etaten hehaaidelt De wet Id Iweft de keiize tu schen don voUcentamd en de vo ke anarchie Fl ueaden vervolgens vMTwheidene con TiiiJ eics gevonnd die haar werk ai held oj Ifï Maart rullen eindigen De byzmidere convsiio deait vm 4 Da ly Tel te Milaan nektt dd 28 Fébruarit JJergistej avond vief e sterke noe Ihig thiitache soldaten d ZwlEaersche vooa posten aan en trachtte y B den de grww ow r te trekken Ei voW vliimg g vöcht uttloopeinde op een ovenvinning voor de k anige Znitaersche troepen Het gar nieeen vjui Luceni en SOO man Z v3tsersche m J tadre pobtJe trokhen dienzelfden nacht per extra trein naar de gren Het incident heeft üi regeerhigakringen diepe verontivaanbglng ge t elrt en de Bondsraad ond een krachtig protest aaa Beri n eti den gouverneur van Baden In geval detigeJuke aanvalfen zich mochten heirhdem aal de Mmmandant van het Zmteeirache lager onmiddellOfc tusechcnbeide komen om de eer en de neutrahtelt van Zvtitserland te handhaven Inmiddels vorden er voorbehoedmaatre gelen genomen door tooepen naar Canatanf te zenden veertden op een veftÉHdi iit r der lavene dtnrte wa 0 fKt tfèMkÉ e tnogen rek mn m li M M het Mrteht 06k mtrtn man N d MwtaUlg wuiMb dne M detteMtfto Denemft tetfVttU beftOAéi iri6i MuMl ie mm dn och f giiaa vrdfs et iMMy k WMu w ft n KAï radactaor wn do Petit Parislee h nog ede naar het deijiartmnent van bevoorrading t n g0lkmémit4 m n boeg gepteatst eoeodiweeooq aagien dat htj toeh eige lUJt mt ntfeleoHg waa De boege per o At haaCt h0m 4PMBt wiIIim etelkm maar h J heeft lirt eiNan s p een manier die wel lt awfa wKwlriiig koifch ben Ue nderml vwtw Yilcraiu bad a Bgekend d In 14 d4gen 7 door onse maatregeleft het leven èi pct goedlke 4 t r zal z De ngenowmle I hooge it bevuegdfi pemooD van bet depal linent vm heer Vllgrain verklaai thans hiT atet go c d n vearhen dstgm nwaï ovei verscbeidene weken Eb w t d pct lp e Ücoopap betreft verklaart h i datrinett dot veikeei d begrepen heefl Het falaat niet p d i algmieenen prtja vaB hot leve maar op paar levcnemidd len JDE yREOESdQMFERENTIE fhrarfpe drinot op pood Me Amerika dreigt Jlilttl m Oe beeluiten def Ouitsche regeerfng Ék eoBfe en fe te Bera Qeeeohten useotaen Duitsehera en Zaïflaers Desillusie 0N OV Vün werken aan t Mmen In dit verband laut m nu uJtkooitti dat hot gelet op de tegenwowrdigen toeirtand in Duitschland diit met hptzelfdo lot als Riiahamd bedreigd A Vtd nood9 g is d oirderteelcai nis van de nieuwe wapeastiUtarwlsovoieenJtoinut te verhaasten waardoor liet aJIee mogdO BOtt ryn de blokkade T te heWen en de bellangen VA de e ll eër4 n W waarborgen Maar al men zulke hooge ejsclien a ellen j gaflt dl er niets voor in de plaats geeft Tooh vervnioht raw dat de voorffftarlden van den voei loopigen Tr d tegen 22 Haart aaa d Duitaohe veirtegttnwoordigera kunne worden angeboden De voedaeivoonsteNJBg daar draiüt momente l alte m Terwijl Aawrika a é best do t Toedael naar Europa te lendet i b iweilijfct Ifcaiié de veorislening v n enkele landen De V S hebben nu de rageerèng te Remc gewaaiischuwd dat indJen ItiU i8 njet op houdt met de bev oorre htmg van den niou vm Zuid SlavJachfloi en Tsjecho Siowwk BcJien staat te belemnwirön stappen ruHeo wenien gedaan om den aannrom van AmerI kaansche levensmiiddelan nam Italië te streomieai Men kan moeaUjlc zeggen dat de rol van Itabe in den oorlog i in ze periode een I a mp tbi k is Men raagde erkenning vAn de arbeideraraden dóór de Duitse h e legeemntg met te hooft schatten 7ii jnillem woadcn erkend ak vei tegenwoordt gung van econonusehe belangen n by de aocmlisatie vaa de bedryven hun meenmg naast die van veo kgevers en het andere j personieel toor een deel beataande mt hoo 1 geiT betaalde werknemers mogen uit spreken Maai 7 mogen ndet de eocialisatie der bedreven op touw zetten zooala de v or mannen wenechtan Dat wwrk behoudt de regeer ing voi uch Imwddelfl heeft hot Stateo Conut te Weimar ï jn goedkeunng gehecht aan ectn wet die dooi de Ka o le Vergadering j annceoomen en dadélUk van kracht wordt In diel wet staat De ocialjgatie van economleche ondernemin j beird 0e ta Sj jyewwKie wkxhaiuloimircn rar tie larrwisnucWdfnvoorzieiyn T n puitAcUamd de tutlw niiff van de handeU vloot € n de ftiwwowele oveivtnkomsl tb vwt 4 anuea£iH aiffeWi kMi omdat 4 4 ei lieeixleq op de oaiutjl ldelliik lutlevmniif van le I tifche handelMooi bleveii aan figm MïKlei bindend vei plachtiiiffeo voac ée leven8imddel iiiv oouieiwn i val ytwtBofilaiid tot aa I n volffomlcn oogiA Qp zJcb te nemen M i moet de taak niet te hoojr oaauilaan MjiWWLAN Pacw Niiyrws öürrscHtANO In Uüjlijn liH Duitbohe dMMltooze etaiton te Naue leeft venuiMrgen niet fewnut Wij hi b Igcn dui goM bericuiMi 1 ctiju icun nou opvai i i i km dp Marooni trti ook i iaken Bg het gehecht op de Aie aiMlez plau vuurden do dpartadlfira Mwi maihla gp r i en arlilierie tehe4ve dovoJfsiuarJiiK i IbJü tn oeu dwi d r reiHioli ktiiiibdio eoJdatHiwacilii In ook een deW VIII het IUt Ue urretf tui ni en hei U gar d r £j uiuut tot de oproeriiiaicnR ovarge gaa lAtore betlohiea B3g ten ervawel dat dé r eruigenotde mat good gi vojg vi rdert IA aan ai vaa vrijwailtlue brocp en gard tegen pIuodMaara en Spariadtirn lu do AlctzandprwijA sohrijdlt guastlg oor w urt Ue oprooriiwWtt ht i n het hoofd Cu itïlasariaAt an pol tie w 41swAar nog til iiigoid maar outzeiingatroopoa zijn al opgedaagd Het doel dor olitBinaBhöd vl Ie en der süilcta tonw ocrbaarbeW dat zloi teg mo er de regeling hadden gtidaatnt rd OMtwapond Do Spartadóre zwiobl ton fa do meeste gevallen ua korten fflrgd RegoeringïtrouH o troepen bfjuden het haoAi comiiilaaaria it vou poiitie oavir ondivd in handen X e lrpe i n an do gordo blij en ZOQ geKJL kl hrt korps Tij lhgt rB de Tege Lhf trouw tor zijde IW SLudt ogtt i gebou dat aan hot po ilH prestiKum paajl wtrd met zwiire mij ïwii gebomSUkrdeerd De aa n ttiler laag dwi er In eon aantal gevRi ntii t be beter zou inen Icunneit spreien van voor toop afff hro na of geacltorst v mt nadat jrebleken wm dat paHtiai wet tot ovwecniitemming koodui komen Eotider bultan de jjtwtructiea te gaan Btelde eed FVflJiseh vertegeawoardigei vooi de onder htmdcUngeij af te Ibreken W4M op de bizonde afvaardigingen ovffr en weer voo i dez tabmndeic kwwties lieengingen Em Duitach vertegenw oord gor heeft mee adeeld dat Dmtschland nog gean toi teerttost van de geallieerden heeft gekrefellir n fc hliund stelt nu voor wn deel der WftlrtifcwHUJvloot ter beschikking to stellen en ais het dèfinitjwe bevooaiadingsplan in eUcaar zit het overschot nit te leveren Ew Engeltch vertegen voordiger verklaarde dat de geallieerden van z ns waren da voorziening v n DuH chl nd een nmand t verlichten mH voorbehoud der be lis sinjt 6 f den oppersten i or oftraad ai Duitsehkuwi daarmee van drie onzekere factqgon afhankal wapAt en di besJütnng van Uo oppemtMi ooriogffratid h voorbehoudf n iwuüTmee Dartschlaaid met kan onderhanHekat Op het oogenblik aterveii al dageiyka 100 m n chen m DuitAChkind den 1 onger ood Toen admnaal HoJ had vocieeste i üe be pi king en dan maar af te breken luerkte Braun cp hot weinig TvaarachljnlÖk te acnten dat de Duiteche re ee i g m de ze l6T pskwMrlde xal oegvrea De Fnanwhe ondemHmater van bevoor lading Vilgrain had m vericlaringen aan de peois met gaoote st jUgbstd aangekon digd dat tengevolge van de dtx hom op d Maart m t w den maa wgelen in Frank iyk de levenskoaten in 14 dagen met 4 negge veertog procent gedaald zouden z n De heer Vilgram tfas zoo posii geweest m ztltt verklairingéi dat de pers ook pon i tief gemeld had dat men over een dag of In eUc genU taan de beepnJtltigcn thana op het doode punit toch kwam ik ledearen dNp we terug I Vaajrwiel raün lw en Denk i te veel aaji het ba Ëa zorg er voor dat ge er op zljo beet ultïiet Vaftrwel Dti oude dame vertrok lemuiule epdao sterken arm van Oume Düurecitu Men aeh te ver te Tiillen gaan van £ tente de en spaclaol v n Franachen ka t De £ g l eh bladen achtte iiet zeer waaiBflhiinlök dat lieyd George den raad TAfi tienen aal vragca een eneUere methode Sn nttt meor zegt dat kon He er ook alH nj maar otdea elijk wae kleed en wist hoe ze nil ban tretólcea 4n lioar oogen Deer weet Jeftil hot I Hitmmml Zoo denk ik orer Jeial f Katten I aooFDffTüK XXV rn De eateehlamtts veil èea feeSn pdUmoe B rfef i an Haar Géhtek de hertogin ao NI Mlfld le van Sootbiorvlt Houfio aan iady TorphcjmrtSHrlïng m Eiapriwa Oii lJtrt o Iftdj Torhoh a ili Ung het was zuUt oGö gen jftg u oor mU de lievoktn doren gfett en te zien Öoorgtoa NJddIfh dale gJ3 ztjt a oude p raatj 0nia ka4er lebfd maak dos dal J gued vooi bereld k OH Ik heb OOK beloofd Jt wat gvedou tmd te gw 1 m ohU n i tadalenn beetje aangt oamer i Mijn gt h ole levw Meld ik ni t vaa gocd ni mad niet eoiLS tan er naar te loiiteren Kom vroeg op eljo hMtet tegen zeven uur heb Ja KHx om talj met do li M meiun au dero dii ni te holpen Jo Pe4 EMwode en berouwvYrtto petemoeiw Ifceter w ia do Iwrkahh r toen Vlo bèar deoew brief braobt rfioei r Je mag mij wa een jfmrband aoóoivica geven ti p do onauilmi Jon go dan s je zoudt hsaal In een laatlg gersl zijn iekotned UAiia had bljon Je brief g terz ii i ElhH t u Claa zunbai kïonkzinaig v n kwa id oid omdat d h togt Je eq he t f dve en VoordrtaJj boKloten bedden wat te dom ro U dan brief weg Je hadt haar gezletditn moe tea ien Sttaer vertel mij e M wal i J fecbrijh lleatrr wae iQlueachm roode begtonoeo dR groot o W beV pnt ï e wiat leLti u leeeo ËriK btoteultnge ang ovctviei haar gebigd mxv een vtm aitd ojAonwnde Wx ogde Zip kca i W gaa tli ging ZQ d t nl Mereon e ownoetM zU t f i zoaal iü t r n bepeatf hWUk dan lorh e n h ge woou gctiaht h r at zou It n v1e deofc tt e Me P EB wat zou di iwtaglii willen hmté beènofrw o fctar f f Wordt verro zulk een goode gedt gt nhiid He e la ShrUng ijidruk op het onge hart te makeit flla htt t bij gt enlwwi nnA eerste In reda vaa eeu melsjo Ia du we Uaer oeuweMjke had sij da keinervw Iftlen Q k turm brak lo Jleks riep J 8i uaderlredefida ali zij Vio oen licbejuelijke kattijdlngi wlldo to€dicaen Ut iM Mama r rtcUm datje 4im te Btjduüdd hebt gemaakt on wat dat fi fd u e dBki bedeft U U gModag l jj cr onder betzeiMe dek met baer ver keeron 1 Dat zaj U vader verleileo too dra hij thtde kwtf Ik e enniia atenrie Claudle venMt tea gqetoad in gij belden spant saoiMiï Bat bIo a m lei g naerkijkevi van die kWiae kat het petekind m baar H nad als hot n blikA en leder meet v Je deJUk vooe hoM aijn akwf z J een kmiiagla ea wij nlote dna wet elljk aao haar voetoit Ooder BnJke ometatulijI heden wa de ader vwi Empreee pato lechte flauw tlcbtbaer en Wed de oor efrqniceltjfce TorpWoheii naar voren io IwAia afoobte te hilder Jelal zljt bet em natjrertg paOr oude iüuten iljt riep zff baar tartende tj ul wUt al de ntann a en aX bun aan decht hebben n Jelui denkt dat de manier om dM ta krljvm Is Ut te zitten en Je moot te rnAkn als fcle tne hondt op kuwem ra Hnten onr do hals txax ik ben alet half zoo Imap al4 Jelui maar ik KOU je tien meter voor wUffio geVen e 4e iMHMhrd o lotl M Oob iuefl De bortogia teundo met een gtimhtoh achter In baar etöel toen i J dwe laatste wwmMn ühre f Ale hrt ware mMnp Jdo ejj ievredw o or aKAzeU Ais dat do Muw vwa doo apotheker nlot pakt dan weet ik niet wat het wel zal docsi Het is zoo prooca de aobrtjf trant van Immt dierbaren ecb geooMl Beeto Sylvanue htj Ia zoo goed eu erstamljg Bahl do Areewplijl vrouw Bc w haar niet wilN aaarakeo dan terwlUo van Can Het zou mij wetkua nen sobc4eo Maar bet Is nkt noodHg om jukt w or te geven Bwt netke woorden do beru tin kracht bijzette ota haar on raoU llgbeld 4ber de vrleadecbap der Toptdohao Stir tings te tooadH Nu over mijn kl ino Heatfr acido alj clj bt meer waard dan de eole troei liot ia maer océ dat Carua al TWÜeïd W Hij houdt b ledor gevajva mooie iJofktJee Sodm d nk ik ne a dat W niet moor Hij oHljnf niet te hebben ven mijn anae Iwe Sofi Rooi kom bij zal niet vwrllefd norJ ï op H Ater en ala hl hrt wor dno kan ik h u op den stang rljd o Daar gaat hij Do hertcf n acttre f oen tweeden briel LteMe kKdne Heater ft heb e e M a je Dfciéideg nw lajj te lales gHb nc hdb nooit ia eateaUaune ge