Goudsche Courant, vrijdag 7 maart 1919

No ia 4S 9WB MIMtHailMaiMHIIMIMMaHMt MKÜWË SÉHOUWBURQ woENSOiU 12 Maart tan Het Hefst9d TooneeJ Directie I Cor van der Lugt M HC 8fl Voortlolllnc In b t Abonnvmeat MEITENMODE 8p l la 3 bedrifirw i doer rf NZ MOLNAK j AabVMg 7 ttur predei Bru4o voot H H Ledcn nict lolcckeoBfea en Vrf indcIIof i hoge £ 0 Btallfs f i iOi Balron f I 80 pr r pcraooD Nirt Lcdea hrbbcfi bebftlvc op it OaleHjjf Entree oor Je Oolerlj Jnnn l vorr Lt ta i Nim L den Q t ICaartco verkriiibaUT i p dec dn £ dfii voot Mollini a 9 12 en Z 4 iiur rn del ivood Aiin bcl bureau Lotfn voor de t beapreken plnatien o t Teftooa n Mrapms op 13dAidfl £ 11 Maarti dca Tooda 8 uur k 10 crata per ptutt VoOV fU Oalerll kiiq nlet besproken wordan AJIf calr pnjxea Wfirdea verloQJid fneES Toor Aiitciirarechlen lO S IT Rodacde i Telef Intero 54S Dit nuinmer bestaat iftt twee bladen en twee b voecMls Mer eg CoieerligeiilDiir mm dsn iaaa Hive Wiener OjiriitteiiGesellscliaft ZONDAO 8 HURT 1918 tavonda 8nut OER FIDELE BHUEI Groove Opetatte ts twee bedniven mel n rip I VM VICTOR LEON muiijJl van LBO fALL Suoeaittuk van alia Btnnan aq Boltenlanllioha tliaaters optreden van de damea L i HAMMBItSLAQ van hel Neuei Opereilen Thtater Bcrliln ISA THORSEN HANNY FaSCHINQ eade haercn RICHARD fjRFUNOMMM van bet Jobann Stranaitbeatar Weanen WILLY MUILER ROBERT VOLKERS ROBER BERGBfl a a Ovenl alil£t man Hat Hllntrta Duft le bedrijlr Oi lataiitarM a Cinlartal da Artllla rlit la bedrijf Da lowanmangli 2e bcdnjf 1071 40 Nieuwe Schouwburg Kunstavond ipMSQAEOMMRTlOliOyur ten bate der Nadarl Varaanlging tot hat Opriobtan an Inatandhoudan van Harttalllnuaordaii vaar Handala an Kantaarbadlandan Met modowoiking van BRAM V D STAP FXFP KRÜ1T OUSPA SCHEEPMAKER F BESZELZEN C WITSEN ELIA8 D SWART ABRAHAMSZ VOORSTAD Viool Na afloop Bal andar laUlai a aa Hat 8 ITERNFELD PrbzeQ der plaatsen I 1 75 I 1 26 f 0 7a Leden der Sociëteit gnwonsreduotio 976 44 Plaatsbespreking eu kaartverkoop vanai Dontfeidag 6 Maart v n 10 12 en van 2 1 nar aan deo Sehonwbnrg Op vertoon van toegangnbewjja Scbouwburg recht tot deelname aan bet Bal Zie verder aanplakbiljetten BantonSopraan Alt Piano Decla matie 55 Haax lwi zou tuuur nooU latea 0000 W t was de MVODdMivon leelijk dte liaar taote Mvr ba r had latm innk a il bad die vaa Bdbel üKien Tr i ïi kw mieo Ifl do donker koele diep ea der oogiiw eo par tdeu aau de Q impei eTKfuUa op de rleugeta jw zw iiiw de druppeloQ clüi tmni als U ia vtHlo vltwht in h t water aodcunP W beeft llfifMw Ue ter wat flvfaeedt er aan w o p zie zegt ze i t io tdet wt faooM Vio trok de brief ireg n Headr bevend va UilekI Hm m it h nfat lesen oatooiiianmef JTOf koown goAdon i adr Da ia oncU 2HJ rlaii t dat gaat én Ü nofi een poo voor Im zeU beb iHMt kleinfl dwaan Da rw de oatewiientw dlant eci m moeder om dan tub ta Mdeo begrijp dtt nlatf Tom Ut kiijfea daMdoot éOnrlIb maan da t W Bri la m 0bik aitEftal flezoekt TuÉarkt 114 OPRUIMINO van lil 15 TEVEN VOORRADIO lOM FRUIM en I OORTABAK Sproetej L komea TrMI In I Twjriaar Koop biilüda p tPmlTOU UP ii iii jl iiii i tt i p i m iiipi ijli l 0 aamsni trerèer hmlliu bs iaigt onde et ei BniJ haar hartdhiken dank aan Dr F J IIAKKENHhIUl voQr d Unffiiiinge os norgvollo bo haD lins v n b ac echtgenoftt don HMr G B KKXs Wod G BAKKER UawUeoht 7 Maart 1919 1090 14 towiMMaci IEMAND b kend met Fijnlioütlmndel ui lUat U ttndig op te tredea alf BAA3 Brn mat opguf 6of yd verlang saUria n aar trerkeaam onder no 1069 Bnr v d BIsd 15 Winliel of Wooolmis te koop Op beaten wrakelatand te feoop aHfebodeil een Winkel of Woonhuis voorilen van electrlach llclit gac en waterleiding Teratond te tanvaarden Nadere inliohtingen wordnn vor itrekt b schnftelijko aanvra 0 ondorNo 109i Bare n Oond olie Courant Goud 2d SPIINRIIMEN te huui p das 70 eWnt Magazijn van Sdiooftfnaaiartikelei T 1 H KROM 88 ZOON WMD8TRAAT 27 Taltf 333 Oe Sinaasappelen ditpoenen en Mandarijnen ill WW aiiislip lit UNOEX lfflD WE 27 1072 Afslag Rundvleescb LAPPEN t iM GEHAKT JK POLET 140 ROLLABB 1 0 ROSBIEP S gÜETRAAs 418 BIEFSTUK 1 ll Prima Kalfsvieesch KALF SPILET 1 00 KALFS3CHIJF Ott KALFSLAPREN OJO KALF3GEHAKT O fO KALFSOESTERS 1 10 Aanbuveleud 1044 W M J VERZiJL KUIWEO U Talalosii 379 BOUDA Voor dan irapknian Prima zond p Bon Verkrnffbaar in de OOEOKOOPE VLEFSCHHAL to StoMJkeialuis PAARDENVLEESCH vauf f 0 56 RUNDVIEESCH vanaff 0 7S per Old ROOKVLEESCH f 0 2fi p Ht 1i BOSKOOP Advertentlla en abonnementen op dit Mad worden aaogenonen dear WKLLEB Zijdeweg 1Ï mmmmEHgm Mgamoeno Vergadering VJtN DE Vrijzinnige Kiesvereenljing ie STOIWIJK op MA kNOAO 10 MAA RT 1919 6 uur b ij P gTOPPBLENBURO In Tochand mot de s aftreding vin den gehoe ep Gemiont raad h rt de Kiosver tod taak bufnen er korten ttjd Candlcratnn fa stellen voor de ofienvairende jilaatsen ftaft doOr heeft do lvioi r bü onder 1 invloed op do kwiae van de ntettw te leorkioiseA leden van den Raad Ten einde alle vrgjinnigen in 4e gelawnteid te Maliën aan dio kanwhnnno medewerking te verlooneo noodigen wi alle niet aangeslotenennit eioh nog als iid op te goven M hst BMtiiur niterl jk v Sór den aanvangder bovengenoemde Vergadering f I07tf 46 HET BBSTEÏTR iHsMlHitiebe f i f STfXI WI K j Uitreiking Broodkaarten i op MAANOAO 10 MBAItT f 1 van de v m en des n m van 4 ten bulz vM dep W J C KROON Tentweg ald a j f im n Mti Gen DANTZIG Hoogstraat Sm II berichten de ONTVANGST dot ÉuweVOORJlillllSIIOEIÜII VOILES au yardtfra NOUVEAUTl S In onze confcctie afdceling ï in wi ruim vroraion in Costumes Blouses Rokicen enz ONTVANGEN de niouwe taileursstoffen vogit Mantels Manteicostfinies die onder leiding van eon le kina DaniMMOOUp UII op ons eigen telior vorvaardigd worden 1093 72 Bestel Uw Drukwerk bij A Britikmaii Zoon ROTTEROAM CANADA HYPOTHEEKBANK 4 ja L PANDBRIEVEN i 100 VERKRUOBAAR BIJ ALLE EFFECTENHANOELAREIf 40 a tfraa r panlllirleirui in oitalaop ruim f I8 0I D00 3677 wm Het Adveittentiebureiju 1 GoüDSCHE Courant IWAUKT 31 TELEr 82 BEZOROT DE PLAATSING VAN ADVERTENT N In aUe Neder weekbladen en ander pericgiU kefi zander eenixe priJaver1iooKia tuf InaandIna ¥ n 1aohpllt ataada veldoanda loUchtloeeQ warden QRATIS ventrekt i a mi V av ArlooM Dooit Uw hu Bt Uw wkouil wkpt dtirult ooiwlkkelea tich dtkwijli eraitlg Dcw0 iFa In dco vorm bronchiili IwoItmutelHiii AOdoealnj d r liiditve eo 0 4 M1 Uw bosat bljtljdD met i m viffirAuwd mlddd li dê LIA tabletten Prila fftrs par Ax L I Akktt A lerdaD Belangrijk rtDOm s Raartesel IPerfect f egnrandeerd zondor sofiadolqka Bstanddeelen klonrt g r s oi rood hoofdhaar of baard dai lyk ZWART BRUIN of BLOND gewenschte kleur pielden liet laitnist af bot haar vrordt mot vet Prns per flacon mot gehrnilisanawiizing 11 25 on f 085 613 2 Verkrggbaar te Souda bij G V n BHRO Kieiwegstraat 16 ANTON COOPS Markt BALT A BBJONG Oosthaven 31 H P VAN WIJNGAARDEN Kloiweg 77 AdvertentiCn en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudcDorp door A 0OOM SeFkenwoude vopr B enwi ude Achterhoek doOf I fiflIMEII hmk snif IK iW T a i 1 U tii n TiJfcart 8 in BjMivre Kral OW BJl BO t Uaut 8 uur Mainre SoMuvbiut Ud UiidJtgtieild i x ncert 10 Haart B u SiMiMolt d lUiul Qpeab vHguMiif AM Omiii BM v Vieinraal iaHWiit 10 Haart S uur Oelxaw B u i MCm i H i li Oii w a w ii iil A meDMTK 12 liaatt tH n vm Bo J V Alj V w Ve d A l ol lai l Nwr Qeqtl m OinKrduii STOJLWIJK S Um 2 uur n Oeme lwaa Boleefd verzoejocm tj gip f tya lK iei ceil le moae oittv ii p v gtideilng eoiif erte var tTm ijt HJfc l t ai ecz om dce dan fai iwao aff lda f BhscUrlBtdia DrokfearU A BBimittll t MOÜ OODDA éfe Jlaargttog ZatorcUg 8 Mmmtt JOIO VERSCHIJNT DAGELIJKS bëhalv e zon én feestdagen fOM mOKONDBM mraiWSUMSSNi 1 4 tnéiM lac llu ntm 4 op da worpatfu M Ut kooKtn roii dir rtMtt B m lugtimém WdMÜnsm b l contract ut atar a ewd iu mtééA rVa OiwM Untira aa M d i mnlw benkaad tear pUuiUrvtela AdvarMtitMMi kuanaa wontaa ihcAMadae door laadUNikuDat va aaUad Hwlrfcmi dslaca A4Tan nki hui uz awH AgtfÜt AAÖ fWKMKNTS RiJSt p kwirtiMJ ƒ 2 39 pw wmIi 17 ete owt Z w4 iBÜwir p r iGiriurtftjiJ 3 15 ptr vek U cent rwal nwar a btaorenff P r Myw midiiii Frvaoo par po por kwurtttid fl 7S nMt Zaatof hfirf f tM A bncmenten worden émg t uaxtgvtumim man oaa fct Pi i MAMET Uj CKMJDA r ififitf dTO boihhgwÉü m é ti riNKi ii A Vfea73 NC4fil IIUS Uit Cvsib imiHwhai MuMC aida tM Am bMwivksu t I a metia fA Ik n l mut ftlM V a buiteo Goedk m im iiw i uïgh i l agi lw niMht 1 W ite K ftl mmt 19M ftÉiuiiHIa wr pakikk wtatJuUfk iném m wet nfd MMimmt ma to t ff iliiii ln n i r Jt tondtac V dw ▲ liiiiiaiMnide I Talaf lataro 83 t ill ill wtaaiaM HMMaÉÉiiaMÉnan i c a kliiMor iiickl zloh öp do W Kt Vaij de vijf prtxilKanwNa mIjmi ei iwu ti zliaiig zijn Uij begix ft ziüi iwH In ddu onüKSbinèea rijd d r i coingpuoo scliaippea eu bc paalt ziob Vi cot au vi tluiet e liohaiuen Zijn grcia i g L auta Ue ab iJeoliita deze dat do bto W i fn fWüd dei Mrivoii in M iMger wil iiiOsilijK wulven iAutrvoor hU hij overlcj pi son rai t dt ccrJ il t maar looel bij aan üou audorea itaoA V rij ataaa i aaroia ook d oL w b dat de jjeestotijken geen uuduren korü ijieo arbeid meer uibn v r uli a Dvn maJoorBraufi atbit ck Mi u ti r iumdlrf om do plaata vmi de gce lijKeii aa n Ui wijzen l u een buiuk eidjt de ea Qeluioeging der aataxiaeen en kt verdere ijdoKostLu voor gee telijkü ir rgfntT ftJM de MdnisttT dejii hcti b liciiAi ieb vredigen Hy zal nu oea L ovd d wijze voii be itdiQ g overleg piefen inct d kerK g iLOOtiichatppen IX poft vierd goedgoktiifd iii 5 j tt geil 21 slciiiiDieji Van de recli 1 0 4 rftem de ltfwi de heer Diiymarr mh iStiHt iWgien t er den Oenoe iwwlige i tw uh c i Kf wooiio gnkiasg J eze Ueiini h If Jii on r M iiga it wiie blij ft vl t lai ui oor wit wrif j iflp roo rgiaiijMUi plcttn dilcorm Solieurer en K Tw I aan L c H ni ter enkonde dat er v e le fwi en i u bepaam Zijn oprecht streven n on den dibits te v erbfttcren en hj herft7 eli oor g iJOiHieni dcfli dietüst 0fonirllg U rcorgnni ge rm 7olf hietft hij v ol hoöpit i lie Bureau MA RKT 31 GOUDA DE VREOESeONFERENTIE Balangrijka lMM MulalatI B Da Britsoli mm Fr nsolitt delagAtles Over ém fgvbrolittn ond r handoling n Mairgffi ine mn th e D B lsje rllcl vartl en l ig Vfvrkiezingen in 8l awljli MuitoHJ mnémr OMiadeesohe Idatan ONfl OtBBZIOflT I iuu iM da kwestie ijlan de DuUacba Ttaot waaiever Frankryk on vrag n heeft f tekL Dan jiti er do kwestie van de toekomat matige iK dgJng gevoeloi iMjl liril boa Eerste Blad 1 0is iS arhmMt TW£i PË KAMfia Bcgirofllïng vo or Oorlog l c ari ni i il diBkïi uli ti ngoii jjfbt dd stoiQTiku van h k Utilr iw oüraicu TrijzitiMB df ooraUm rfn iLtianalreu ttt OkkriHtaMioQtociKat fgeo ii ha opu nd looze behatalloliiiiig de Oarl tV oobing i ukeïo punten yrüim w blw no ri le öotcadU u d l w tit vao ém vrijwil Itgea taiMlsiiorin ter sprakt to bru3®en De nood OT o ta ttoi dua vrijwilligers tögui den g blan eDilandj diew Mjaouittor dtit gpUruakj De M fft etiT koii Uö n ir iilitren dat zij dio ont la 5 irJloii dilt Uiii nifl Jü ijgt 0 er ecu giolitaino rirculairo vai het Dftp rlïajiciil imi Biinuwil afcon kwi hij atch lilet luUatwi oor dn miiiiaiiire kapolntrf er Kwam dt heer Tyr Jlall inopt pcw op I ao rfMsr ondsftt s oa dp mt i ilv mooi e hter waühton op de uifepraai ji 1 ai ij Df jezliii boelag ii wuIk i oiidfln t oUvri titk en öitttpgeiiisliaaiido ui dJo lorlti k N er Oomt lU ctfl DUTl H rliaAlde u m gevraagö moer cttiuandsBita in tt i oi on maai flo Alni er ve gevi oii d t liM dttfu vau gi eo bimi vijrwttoUi Dt giödacli 3 tfio tPn r iwÏïjIii big aan dowinfltelllnigi van eldprC Iil lh on awl moMenlarfr wordt tvcI guod geafiht Het ifl rtïhtPx n o iLijk do kwMrlc op le loswcn warilioer bet lüot mogelijk U voor ieder kfTiV nnioots llia9 ledicro 4ecte lodare fitxw mins ö Q tt lij ke aa a te stialWn Modit Julèter werd do tyostie gientiW doolr din heer de Saivornla Loliumai Het uit ngppuji ZIJD de émaachafp u © U Wat ZIJ willen nwet do Staat tracbiL te b redkoiK Do aaat r po do liuljp van koyk Rtnooffcüiiappen en bonden m De g f ete l jkbn komen da irdoör nie in Staals Uenet aiI zal ede Staat de ko t a dragvn De heeren A P Staatman tn Kn i wa ren h hJeriii broederlijk eünp dai de kerken hiec haar zorf hebbea te tooneu Bondeu kuam o van dea Stont a de De Da v Fxprei noemt de z i 111nr vanDondardag inun den of p tniten oo lo pun d welücht de belamgrljkatA die h tot dubvei hoeft g boud m I ioyd Garaio was op i eu naar Parui v rtfeaeW toi oen aantal loden viui de Britsche vmleiédclegatie dve op heb oogenltïik voHaHigi i a daji zy aedei t hrt begin van iile oonfeTentie is gewtoeat In de eerstvo gande dagen zyUen ei gewichtig bealuitwf vallm In de inet ti ï ten wi i rde fcarfter aan lo Quai d Dnmy vtm Vot d cewtrale t guur on m de wachtkamars we er aen Mn houdende stroom van gonai aak n vnn eomit Ioden due d nulltai rQ en maritieme voorh nnd n alftniode die betreffende het Uichtnvapen b ben opgoateld welke aan DuiWhland uilen wortlen op edevd Foch beeft 2 jn lierBien voorwaarden voorj en hi n orden sUMbta getallen in vastgelegd voor het effecttef Ut Duitiwhliuut zal mog n iMuidiiaven nmar ook het lot van de Dxtjitac e vloot wordt ir In bejmakt Blemede vmt de Dnltaeho l 8t ep terioiqron Lloyd Georgo wees met imdruk de ooodtsukelijkheid flat de g Üleer e i een flmhe vttRbe eai prompte houdmg togen Dinitschlanl aatmeman Daiuxmi drong hu van twt Ktjniand waar w i rankrUk rra g ïi over heUMn gesteld Komen de Adriatische Zee c China t r prake dan vullen Itahi en Jt mn weer een en finder van aich laten booreni De conferantie ataat alechti in wer beperkte mate omlet rlen invloed van reai tionairro Uoyd George heeft er den geeat van democi aWsehe voortvnrondheJd en piactinel cotilantbeud in gebracht rondet welke mta ohien nog nieta aou ryn prfïeurd In dose atmoefeer van openharöffe vri id HCbap hMt de m oniivg der r nschen een zeer bi v i edigende evolutie doorgem aakt Het beeft het denkbeeld van den volke bomd met zeer openlijk fnasr toch heel zeker aanvaard hoi n beitg zijn meening te wtiïigen o er den üard der waarborTren die trankiijk voor Ön toekonwtige verllghewi heeft Niet laa er pitiBt de Frnnfche rieleg atie de Inleving aan aU bet eenig ge noes middel Df agenda der bi nkoniet vm girteren bt vatte de volgende pun pn io iwt rapport tuji de ei miri iie voor pelgimhe nanirel dizo Hiiiohiiinigwi oaidiiri alJi mtbru din C en erbctfirlugica ged irtn 4 do nioWlifwrtiejairtML oog niet T r uto dugin lutle afHtf lucoe i Do hoor Du tn wUnu aan drt bedrijf andw w i even acider dai inéUbftlr werk het produoeeren van vrwicMUiÜkoifai Biet bedrijf bniiOMl dan natuurlijk met meat bij f ürlo hef tfX volapiiö don heer Duy bij hn IXparte mont aii Liuidbo w Nijioriirtd i Haftdel onderdak mooton pinden Zal dt Ijodrijf döffi gcf n oorlo tnliiij fiiocr aaunia ktti Dt laat de heer Ouj bah udt tlijiv In ïiH müétii oiu tioo ot ino ljk ti m n voor mj moiie te v riiadiieltm De voorsteller Is zevü te nn ui unaak vwiml IHairo Ih iifttb ko4iit later m bt MiuI titinig e onaii een min of nio r ooiuemTtyjlTnde nioti van dm hwr Xol uk diit d tv Ulleriifterik htlngon inmUHdhiIlijik w II ooizollPii Jn ax Iwdrijf oüsr Tt dendllKd tft den ÜAi Ktfxtfi wbuM ini iitakou go u rlioR ooki i waarvAa de l ckng on het ifiwiic moet herii8 e e bij do vaikwr Gmfuinfocn van ajci èdersi tfN hmi dji en adimn intrad lof ixrwowwsl niet e n rrgCf o liiifnooiminJflMie voor dï t luuicieoln en co nn rcioi 1 In diing jMtcht Vf el wae er enl i er iivanr do V rpK ing w over het alig mp a iiia oii x IdoftiMl Bij do reoa anisaii witrt ie WaiïiHter vprwhail löakeu tiiss lu te llichto patient die ndot in t pa loken huis thwis bejioeren en de w re pn Utnt IL die nel verplegnog beiionvta for do laatsitit w l bij daat aani ultinf xoek a bi d e lniir9ar iekoilbuizeax Ix n amendemcait de Mnmit om de vóór 1 Apitl 1911 gcpfvalo nnoor be officieren e doen dif len in de voon H len an I itn coliegai die lu dien lftliim iim ü pcw sioen zijn gi igBail aanl idlit tot een p uiKK ri ï deija oindat iih u In irzet kwaui t fffm bet MUprovlnccTiiL Muii inotxiFi XL luneiid imenttMi w ïkitt bli Uxieir nl vojdtot iuk deordacbt waien Tui Motti weid ailes iiug irokken uudat do übfiniahr van nK iiinig bleef dat ulk own wijzi gin ï alleeiL bij dip wet kan fj iliixteu rrr4erki d vocht bet pieMtg vao de ga nu 1 iH TivUi geliodder tiiri b vodnci pos1 o mpti l liwir Roidbek who mo nuchter zcW e vwond r elim dnt zim lotle niet zon worden ajangonoiiion Dit f vhi nt iwlM ied h t mtrtft waai chi iiiyjk ai tM h an dtr7i ds jfliiimer dat Iw U ilniiir obt Ui om door hei nomen vtiri ot ii pi ofrf fiasco vHJi 7uU e soeiatjMieolie 1mitt 4 ttn M dor in het Uoht o doen tredni aan op vericheniiaff lor doorzie mü taipe genheden ovei de berzieiun van het wr rlAuttlTlAiAMoi lÈËtt II III iiiniwi Miin isi n t i ifcaii viAit tlfair unrt 1 Q Qfk Oj U i n A 1 1 J j met deakundigvn ontw orpen roorwvandan rauno ten aanidwn van do sterkte van Duitache legar Op vooratM van Lloyd Geoi werd de beapreking over de roditadre voofwaarden van len wapAnHtli tand ten alotte vondaagd ten oinda z n xtonswüze in een voonttol ta belicitamen bide Zitting van ViÜdag liJn d door Llo i George gctunendeHxIe voorstel len veor b ontwapeoing van Diubnohland aaaigei oni n en i8 do beapivtkinff over de te Spa gevezen moeü kheLd tot vimdaagr uitgesteld Het ia opmot4c 9 k wat de DaJly Cbratiii cle het lyfblad van Llovd tieonie ona vertelt z ZQgt datdelfrftaehedelegati niet Tan pl n la blln de lings en geaachteIooa da bizonderfaeden van hetFranache program te stean e n Reebt en w ahoHl xoudeit belde In het g edrang tkomen mdlen niet in een 200 machtig Üohaam abt de Kaad van llenen iedere deïefiatlfl cHtiek uJtoeffnda op de anapra ken mn de andere drwr van 18 19 2o bet vraugrtuk der inter het J natiOnatt tel vraaflMÜ eI i die zich in het be zlt van Duitsirhlai Iwvinde Ho de 1 ven mid lelenvoor2naiing van Oostenrijk 4o iie militaire vooi w aaixlen die den v and nioMen woc iea opgi Iteitd Öo een mwlede ting betitffemki de aan den gang xijiuiê dmdorhandelingCTi over ile voedaelvoontifrilng van Dultttchland IX iXiitscJu rök M VHTinii bt H ovw hfi n r A HBt van de vderljaitii lln n w Spa o n jiola vani di volgv wi wtrtkklnt bit Hl uverlwuaWgisi ofaehooa de oMvtm kwHhU hrt wape UildUtantfNa i lr K vaiilï ftovt iiubtr nis Ux ititïidi K i Ui ltveiMimfiikU i ouvoor liniintf vTan Iifiilartilrtjid f direivde den W8ptm il taBd ixu dvvnor iMttfMi rediitHni voor de wmiiemUMf van do Imrdt voorwaarden wa egon n pa uOaftavnlttw te Trter op 15 Jtt ml jt iUi oiKKvhiMniIeLlugrim laai onttr De Dulttaio regH riM i wsft 7l b daar ver bendon de I ltaohi koopvaard ij iBot ge duremlo diai wapeiMtilataiid ter v or ïhtg van DnttMcblacut n andere tirtm Üeuta rootioa zullen op een naófir f ljp oflion datnin worden belmn ield zlj tdan of k japoedig met t oag op liet p ote bt iun t dot do w t fwhijut te hebIwB M ew ion Wfift pr noff Wi l eenfffeÉiid o PT voor b jtfetoüïoven arbwd BBSTBKAHn Bij de bti OQiting vaa het ataaMbedrtJf dor airtaUerieikuiebYngen heeft de hoer tht a ai zijn eloc uenbie linle d ein de 0Qbruiulba u1be d vao dat Ijedriif vooroOd le er aan te tooneo Ma nieu den beer Duya gietooven let aartoe wij maar dtïi bmf inet in hamden Jureer Zij zou het vunrtie befeheji aain esiookt en dat kan ZIJ hoo deftijj zij er ook lüiziet V j zullen dat viaunilddiaig aan Uanta oorlezen a4s E Ui on CUu naar do maÜQée zijn en al de oude kaMca vorvukl zIjn van haar kopjo üheo Ik weet wat nfoeder tea aauboora van leder zaïl zeg gtai Wat nu weer een brieé vau do lieve ierto0nl Vlc Zal nooit vooruitkoroen door het op v olgen van het oaiele gpbod Mevrouw Torphloba had warkeHjkdengoheelen diitgi in een soort vrome overpeiiiBijig verkeerd over dm brief dor hertogpn GcluJdig oor haar vrede boordo ij do veeüboteclci neode opmerki ngen nJ tf w aar nwde hij ondor het opetftUeo was door Het Wam toovallig zoo uit dat do katten dien middag m groote getale ventogenwoordigd wéreo cm Bix Sylvamu did uitnenHode polLllouiT bewoog ztoh met gUmlaelicnd gc aait hwacticia zijn gasten overwegwido weik een diplfnnaat In hem verloren wm gegean m zijn giroote banden nit als deegi alutanicte en weer opan nde maaaU ihatf gaco sodBikodcie zooalH de op hot knd opgevoede Hestor TMMiide Nlcmsod alaeg aetH op de V 1 g e ni ome b e oJi o u w i nff t n Di iikswto KttiucE heeft een bri od up 7H debat bogunriftH ovor t 3ta 4nU ifiXHtang Dt Sonflat wil Uiikbaar nu littdï nitani vaii beetaain zoi irnHtigj wwdl aa ngtvoclUeu oog et iêi latun ziui dat zij er i en dat zij lodeo iweft Ao wat o vortoilea htslAen Dut guloovx ii wij gïiöjTK maar een sterk bewijw voor de ü autabaairbead viali éii ttbaatsjj iaaai kiui dut niet zijn IiUuaaobvai zet de Senaat ztjn aJgli neent beecboowii de vod0etule wetk voort vo dut komea we oog wej op om eolkel puiU terugl Than oniftireeh t ons de ruimte Men zegt dat zelfs dr Ku pil die deo laatetaa tijd op het BIn nmjbof een zwijgende rol vervulde een gcoote rede gaat houden f e w ri tletew Cmat lla iKT of gaat niet nania ij moBt den brW beanAwomtlni Wol hot b tooéifi ik reed zei betiirdut 71J thiA blijft Ik zie nlot hoe Uhoai kim miweili ar Ik a zelf aan de Jiertogln cbrliven Dan moe Heater aan de hertoglo van NukHidale gig n dat ze niet tfemIrHUn worden uit do kiinderkainer voordat Lottie tn ömbby gewaosHiea m gc amd en In lj d zyn iB bet Alt mama Zij zal denken dtt we ge klnderj rouw kun nen betalen StU kM zei haar moeder angstig rondE JjkiPiide naiaurlfjk mooCi2leate rgftan al fe heriogln er op mt zooftk b t whijnt Dat la goed rutum Dttt witden we ajlfoii maar weten Koni Rmter maak lat d brl if weg komt voor dat de M b n fhiils konwul Movitmw rorpfctóuitt Burli zuoh toon Vlc verdween oodlal zi i£e a ver iMUutdrn TlmAton vrij onia £ aij luui geduwd Die il evo Vlotorla i iLiljd soo on at lin Ig zei ztj zaohten venooeidea toon tog fo haar naoMte buurvrouw mu gt t o Mfijf op haar tuk idaajide oude damh yo l zoo niv weet 9e tn ze hfvfi zulke vrecfodo dadcbeeUfu I Sv tmA en Ik zoudiMi zeer UMCig over baar vekoniKl zijn als we net wwta dat er i oor de kindorea der ultveriiorcftM bijzonder gMortd werdl Odt Itove aMmmwr ToqilillBhin CMr IbW kirde de andm nffaet H ikit alh diaguif voori e ohllA ija Jwt lw d d konaikr do toorn do oonl eion vn dat langt w rdM het Keve meiHjo u eeni g Hi aiiffei bworgen kan de bazuin geklonken zal hd bea eii wtj alten taUm gvgean zijn zooale do Bijbel leert f aar otize eigen ptaat ik mewi naar VbraiHMua achoot Dak ia aulk nefi trooett Dt oude dame verglata ikt dikwijl in baar aanhalingen aU zij baar kleitieEak boiki niet bij zieb had Maar hii r Ia hf lady Surfing nlot aan Ja ia itide zij bAaedig op eantoon van godwnennige t vewlting t4gf den miat pn tbecinfei IJv p nmar dia lieve Vlc geeft ons reoib groole xorg Tii Iwiti tulit wmA ftieMMVijm Daar bi lwn we bijv Scfcotache nictt n armo Moedrm want In hul Ia wi de hartogiio b lant slejt ifralUe van de famillo zoo vriindelijk vin liav O nwie Dit meMie ja dut wa ij He la bet brufai die zoo jn st m Victoria Wooeftkwa j la in gï vnar ijdel te wolden zoo verkeerd vwr Iwiand v a baar po 4tto vJ k n ook nlitf N Vjctoria doet haar bre om mij m DO mecr haar iwéar t n u werkm ite wej Ira w t mt voor trekken dat Ij uil louttT llf dadfgAfi bi hilf hebben gimotmi Miar ik bon awH hm ik éMtl it St lvauoe niet te verteilwi want dan mt UJ éi wif dadelijk het huk on ü i u Ik zon bf mij Ma o obtiM to kea B M en er latflr iet a mol bal BMiafe gebenrde CtMOERELLA daar UCt W Sofaoteab rattaaU doflc JF p weaasLiNK vAN bobbvu en te buigwm aleof er eeu daarvoor roet opzei V vaardtgd LQflIïument met uur werk lu baar gefibuiiat wkm Do wücwdon vaa meniwuw TorpUcèan beantwoonkico gelbeel aan do vegrwaohting vm baar Awhiar Wat zo zij luud oüh wectr gwn bnef van die lieve iUfve liertog Wat drui zij toob aan Ik bef haar reeda foudireven dat zij u aJlea morgenmiddag kan wa£bl n Zonder twijfel t deze om liet uur vast to rfeilon Over Heater BlirMa zegi je Toob nier Wat kfl zij van Hester verlangen Zai ik Am briei voorezen inmmV klonk de beldam alem van Vle StH a uetn ttïifrd lutetcrde hnar moedor baar wrdere avmwfciBgen ataicen it dut li niet noodiff i£aar wat verlang baar Ctooade van ba Da moet em v4 rgiet iDgi zljik Ik zai aobrijviRB dat tk f bel zad aturon Zij heelt zoo namaak voor btoemci en tbiarblj ts het meer p W imdi tegenover Zij wi de w igm tegooovw Curtis Darrooh maar bleld zieh nog in ZIJ kon dat nop niet bekend makei dan door wnikoQ zbiKpelingen cu vetiJbeteekfloeoGto tachjefiL Ft t munHijJt nog iet ▼ b k ir In zojfe n6g nl 4fl vartgpattki maAr zodfge kleine gwtaJto In do v rs4eteti brul f och joiigioliodenl Het Is ieder diï doljjk hoeveel hij Maar Ettiel 1 een IM meia ie nd aen aleraad zij n ia etiun krtof au moet r niet ovwr prelcait Vlo onderbrak daaa gMioaceMIk averpeinz hatéfoehtlf japon die zoo matig de stonnaohtlge TMirt vaa Vlo volide terwfll zij Tbn o on ean paar giM op zij aeboofop bMr weg naar baar moedar aia in den rereteo ho k dir kau ar lat a t lt