Goudsche Courant, zaterdag 15 maart 1919

Rulma Kauxa Blauw diHiiven Sinaasapiielan Citroenien Zure appelei 2U ete n Blikgpoenten tegen concurcerende prQzen f513 22 AubclMd Qhiqa o4 U a Zi ulag PBPKasraAxT m 122310 A ORlVKNSTUK Ondergeteekenden bevelen zich bij deze beleefd aan voor het Stoffeereh en Bekleeden van alle soorten ZltriM enz enz ReparatlCn spoedig en netlea Binyke priizen Tevens het beste adres voor Vei hulaElngen zoowel btiHa de atad VU EDE WIJN f 1 SO p p ii seh 1229 1 $ AulKVslml K ËSSEBOOM ZEUOSTRAAT 7 f OOUDA LANëE TIENDEWEe 17 aOUIU Tal 131 Koorts als binnan 1107 23 blna nköer koud rlltnifaa MIjak rdl X orueabMri a RbkMtO 3 kalirtl 1 70 1206 Bi A l lk a Dro aUua 11 WMk voor Mmk HUahardt W VERMIJ Zn Nieuwe Hann 3 6t aOUDA Tel 419 JN V Tal 13i MODE ETABLISSEMENT GOUDA MARKT 26 Wij ontvingen van Parijs de laatste modellen in Costumes Tailleur Mantels Robes Blousesi enz enz vcelke vanaf Dinsdag 18 Maart in f nze magazijnen zullen zijn geëxposeerd m w m m OPRUIMIINO 100 000 fijne Sigaren beslist allen praohtaigaren doet dan ook uw voordeel en bezoekt T u p f i a p k I B4 Tevens voorradig Rook en Pruim tabak Rooktabak vanaf 2 9 ot por half ons SIOARETTEN worden opgeruimd 30 minder dan de waarde Tevensontvangen de Engsisolis Slgsrattsn Capstan en Player s 1214 23 Aan het zelfde adrëa worden 1500 kflstten Zwart Sijet opgeruid BIOSCOOP aoUDA VOORUI T 0 wg k d EKORaiE RWHSTFILM = MET GEBIED DES DDODS = Baa buitenfewooa ichiiMreod film wark in 4 ald elin eii et l bcroemda irtittca M ANDRÉE BRABANT an dan Haar MATHOT ov rt k ad nlt d fihn Maadaramart la d hqofdrolka Sehtttaranda foio i Praehtlga anaeanaaring BMland Mystarlaus Bultangawoon Ean waar praahtwark 1230 Bxplloatla dULK R N 40 Oadér t ckend bvvecll kicfT aW Toor h i aanleggen efl onderhowien ysD taioeo PEPtaSTKAAT 26 1223 10 P d ORBVKMSTUK Drogiai tTij MA RKT 8 VIROGEEN Kr Dktifo s l Vnk iMk r M S H VAN LOON 10 k woLrp c Net 01 doiolijk iferfierk moderii decoratief SehiMerwerk lanrt tt 137 20 Firma A HOllANOER B elaki4a at UOU MHaMlagni M rl 4p awM voi tf N fmmrmm lsFatr fct fdi énHdest HeefddieUl zf n weder oyerat verkrl gbaar Onzuiveri bloed il dik i la M J 1 a TaiM fl D u a Ho JatBii troerMskt puifi a ult I l tn a l U t kl4 Q ruik hi rleg ii aif kart Laaf nakJ M Ooó 50 a 3 dooica 1 40 UOS W Awit n DrtdMn 15 ANTON COOPS DROGIST WIJDS TRAAT 29 Vapltandwatton V plMmclkla n i daanai H idm Ml 1219 30 StIioeBnakcrii 1 rim DAM lawrstrml U Sowla T l pk laU 3M tv iM nt vuf Kft M f1 r e it luvt ueeuv un ti tifi i iHi tK iumA lui d i door avu VuiAuraiKKMMii ul e h4iMide ir n tr it i ii4 urlMi UKX eu 4f ro iaht wcmiuB iUmc Vtii uJi nlt i W Hflitk IM pAfkuMUlt dMT volkMi op vooR 4 vfto d l Mtuunrêdca iuii wizieu van luc zciUb tclilldliiii Ar cm unr Müt werd mk vognH i tacu aouMta b twelK i zulvwe iivMjrtiacJflia bi atlw i wvn cbi lli raurd w i4 hf dat gmn Uoj cito ill Lux ii t u j sciio aJKovuwdi ruMi mxiwvdlf zijn wMMi hM atugem luu iluiuumi zeggen cm h do aaaeoiJjt van d DouIniLiwt van bcJjpitt ah lioXMnuung veiizpur tMiLr 4irt aua dA flohandklijf vsa aadero noutial r oht ke do oUusobo B rOtwlAiufto vaa dua volkmboDd v66r aUef zM In do hoiii tuu a oiMoAifkaM iuwid vno h t ni oMuutulevon naaiir dlA lö arent luar iVJ jra4 h U daar i iierfichtoml a uwakOJi A pif sijnu aar repulfkicK OQ iiwtVTou w yolncaris wiur Vi ter oiav t giai van ctaa proaldtwu in nwvrouw Miison aauwezif Kfvi ooui a Dl uioi het vaaAdfil m mot muzii ik braobt de itAii air r Na da oldcio d ootvangiK aan b A stat u tjAdAToa de Immv ea luavrouw WllsojQ 2 0 naar liim hot l ep do flfic da ükatj Xota hetwoU d i raoaobe re tooting ta buuonr bmcbikiuliic bo t geatoUl De Pairijaciu bevoLkifi lifw t üei AiaGrikaau4cdin acaaloboold eoiv iiaiWiJke bc roetlo bereid Hij wca d In zijn hotel door Lioyd Qeocv opgi wacht va be ji zicli aaivwnd aaa deu arbeidi gncot daar tal T D kweatMfl tot lijaiunut ilJu gohofidea QkneniiAddac li jit EmUe wüjl die Jöl Februwrl nefen revoJv T oUa4co op Ua 1 mencpau ioat vt or d krtJi iradd t u recbt fMtaao ilij Ih Uv dood voroordeoU maar bH is oiK oamogalijk dat hij b gMUMttgid wordt ilr l e iiani ijMr d UcrÜocir iJöract xeiiung lunkU in JB t r ixc een Dulteotw wddatfiDiraad wnlk yoorzisuv etsii zt kfvo Filter In éhi vrcM er alu urnalUt lii Beriliu wi nkxaain ia gNtWMwt Riur ge dt Ick P 4ni buiig chHo bladen uU de Hoh datMwaad de TwAode Itiuimatilofutif mi de CatraoLiolat I v bladi wordnn a grodla la oQ womantolijk naar 0o tI niiHen gctvoobl Ut PetPcHbuTg ia oen wchool op ericlit waar ilXikadlw krijgiigipvagiigeneu lii ï oi4jewfniaobco zta worden gevwrad In het gebee zouden in r tor bunf lÜ OOO van Tüike ptoyiigui diMi ti worvleoi opgrleid oiQ daa zloh zvit naer Ihüt eb laud Urug te kaereo lu Nitfpui Nofg rod 0imu M A wordmi do uit Ijiberla tarug edioorde govMiptaea ilgKilcU m uk htm wordt een vtwit ijke ooinmuni ieabe lU jHit ipovürmd ddo ongeveer aO OOO ma eterk zal zijn Di ze dlvWe 1h Wj voofliWoinend ge tü bepWmd om em Slv aJ ia DuiMHnlAWl to dooo doob moet cmlnPf een propaigaadft dan wel eeo gie 4s ht iUX zi in Blzoodcr giv 8obl a liiA ien wordtm yooT de li b UcMchtbrigade oult Ft t rAburg gK onden veUoa duu ong wnor lOOO nuuiHtinHc h Uet gebeeie ntoldel in du danift Ingwloht dat de uk mbctm teni keorondo krijgr gevad feoeo of wej verhoDgM o of tot d oavaniaatie coetreden monteo Id Bortijn b 4 K do ruai 7icib Hetaantel giewoadm laoot ol e M de bladenflobrlktaarwokk nd foot liJn Voor zoover to t dutf kou SSfïf i afltg Mt ld lïjD Nllk eai in RlHlJn bJjkunA 1000 burglars gewond BUIIV NLANDSCU NllfiOW Ooateuda lii atod OoHtonda beeft den laiaMier vau bümwüandacbo iMkea e n UJM orv rg kgi VKD de aobadevergpoedUgao wcdJ lij bij den vred vaa de Dultsohcra iaobt Het bedraff dar requlDÜe ia m Bdlüpflii iarwijl er aan do ueni ebou won sciiade tot eeu bedrag yan uiUttotn franos Ut Mj braol t De laoban der Mad OoiAea b k opea du raeda de aou vao 77 niULocn Irariott waarbij nog geen rakecdng U gebotidt met daaobade M o atalUng vui partiouJiereo De atad OoNende ia tijdeiM d a oorlog 137 maal san e o bocobardeuoat blootg tMU gwweeat waarljij £ 71 p rsoiUMi werden gedood a 486 ewond SNOKLANa D tunnel ondar bet K maaL Men w et dat bat j iku ran dan tuaaél oodtHbet Kaoikal de verweaaulljklog eau mïiiL uader ia geMxnea D ioDUig Mi komen naair bet Fetlt Journal uii Lon46n ramaoiiu twee tot drie KJi laadlnwatwtt waaid or UJ ndlittdre noodeaak deae ondwgrondactM ulteüidaa kunnen worden vernield terwijl bet bouwwerk self dat vijf nmard frank tal koaten o de bouw waarvan op aobi laar wordt geateld o wcboadeD kan bUjven De lengCs cal 48 K M aijn Er komen fcwoeko kan n eèkaar 45 U ongeve G dar den b em ran bet Kanaal De aanleg tal van beide kaïueo tegelijk bagIbtfMn Beide üuden bebbon voor tie bd t daar vtin op t iHunan De atako doorgjuiflea uUm la deomee 5 U 60 metMi Man fabant dat par Imt vmx b ide baotn lf M kM Vflt w aa n y byt Twee bonderd mao oimpm r tuUcn roor tMÜIe lauden tm uur yer dKf bot boonrvrk v rrlobt L terwijl bet bultranroiU viwiDoednlijk aao luew dan 10 000 man vtMA uj ¥ ff oba lea bikncmlambT £ ar ta KaMcr De Kmou heeft giaterea c b at aasgni40tatai h H N U IL w l v d begrootlng vaa BintKaJandaobe Zak a a de lUCMNlSUICVlMUKN JILaaMra raa ArbaédL Kiazaraltfatab HUUGKMiiUiIbiiiJt aa WËTUOUDERS vam OOUPa rnakaa bakaod dat da oy badae door hen ra ceataMa Jüaaaralyatao twht oe KAJUibKii VAJ aABüAU ter Uacrttaria aer geuuieeute roor aeo iadar ter uuaga sqo oadarg ai aca cm dait t g n bctalioc aar lutatn aXuruKJCMi daarvan rerkrugbaar iiin üvtwkren iog dM lyataa icutuiaa bitman vaartitti oagen oa baden woAlan isjrediand by iadaputoerde Statao dar i viacie GoudA dan loan Jüaart 1919 Do li tUiiiJlUai ikUI der iiweefite UOUDA tmwijit ter Ignmeone k axii d l nit4 liigauf vau 1 AprM Dtlü zijn in dtrokkcu de Hw arthlkhin ao van den UiDw ter vm Landbouw Nij vanbeld en Ua d l betjpeff M i b a iK verbod W v vwa van NederlaiodHoli bronzen m nt üuJm paaoiunl b uitMOiduiln abepaJUngtm op bet vtvbod vaa vorKoOf a0Utveriog en vervoer vun oud rood kaper oud brtfna in motten n oud geel koper 0 iMt vnrbod van vtorvocr m aftevning van oud rood koper 1a aJlo oartaa oud broOB In allo soorten mid g el koper In aile eo ft o draaiad aolppors ta ander afval van njeuw rood k ér brow n geel knper bone Vvw van trokken staven vtinkreg door otOKniedUng van alle Bootton oud rood koper alle tfoorteii broow allu ftooriw oud gM koper o van draairsl an pnre m andtv aiv l van nieuw ko5 eT broftó ea g W kojnor en tedo dubfbij goModde maixinMuii HJz m d Ih t brt vwkrijgoo i i rnrvoörhowljzeo uit 4 atjivb goltidlngwnoltfTi vrijgffcuwii kopw kabei 1 liiW ii rl d van iiflov iring en xrvoer ttu nit iiw rood kop4Tdrfta i hAcmw brour nfi d a adval daarvanOoiida IS Mart lölö Drt Ihïi fnBKfe tfV vooTEtoenid LLBO J MUB 8TAP8NmUW K UUA 15 Maart li l9 Bur erw cbt oMitra eb awtaaM Lrlijütna uVuttftAe in Ut tuaü zal uudur itituiiug van tiuigmajMienlar Miji t inaujiU jf l jUttart a 0 di avoodt 6 uur In tH o dcx zal m Uier tjocieteix uu Ueaoeguü U S bij M DJU oM wordtML pebouueu Wttttr OQ bH ao l Ie te kouten tot de defijiiiLeve oprioMing van ecu üurgorwaobt in die ttijoouüjouiet lal door den beerbuitfer uit Kotterdam di gatviiaea üjd jx hurend v4 rbl 4f en daardoor gklagenbeid bnd bf hotAJiVM itMiHOk réguk vanaetilj iptde bn f tuui zijn weuervar n la Ku iaiLU word ni verhaald waaro er reed kolofiuiun lu d giroote bladen meboacn torv ijl deaiTia door bent tui tvordon uilenufoeitH de betoe ieida o bet dot vaftdeburgnrwocbt lot df ze bijaeuiuMunt wwdtledoir uktg vu od die prijA aibedt op beibaod vtv van eon toei tand van ruil enoriLe die voor de weivaart vati ona tanden voik ooodeadielijk is Ieder die daartoe den weoMob te kennen geeft kan zlobin die bij enkccnat bij db BurgienvaabtaanAlulten ConlU t ateun aan N eo dM Ida iMU a 4mot daMoUUaaUa Door bei CoudtA atoun worden op Vj Maan 7ft gttziWMo ouderatMUwi Onafb VabrafavUglAgMi Voor de t ovobUteorde OHafliaakeliJka vaikv reenigio zal op Maandag 17MTt Ib de M d JMilon UUMuülia a npreker optrednn de beer B Laaslnk Jr met bet ooiderwfvp jlet noc ail proiyram van aotto Ubnak Ill den ad oopea naciit b UJ J U A L aan den RkUer vab Catswcg albl r Lugobrokeo X e dadrN of dadierj bebben door bet ptaatmtt van e ii ladder legen dennmnr ziob doOT een raaimpje boegaag vcrocbaft In de wooDxamer bebb zij ladan van p n b Mwoaax en f a kaM geopend docb blijkbaar nleta vwa hun gliding avood 4i fT wvrdt aithaoa nietn vermlaC VU dn baittcamer bebbtm liJ roeegeooRwn een beerenooacuum oa een wtntipf Het ooa bium iai later teruggc onden op het erf ntot niO M jan k vermoedelijk aan OHQ dar Inbrekara Debt boort Da bewonara door bet gerucht wakkar geworden riepen wn buip waarop de dieven bet blijkbaar maar beter vooden met den maeaten apoed U verdwl a0n De poWl etelt en ooderzoek la Ho t raralat Bij de poUÜe ta v nb r aang fie gedaan doofr T woiMtid aan d TulnaCra aXbier van vermMoff van bout Win Wa wlMn al door oiula MtnrMntaw djtt IQUaa a u kontan maai wM i£Iu wm wi t wa Biat totdat blaak dat bat aao T a da gswta tiitn ia dte hit land doorraican en dMMr iadaraaa bakakM wordai bUuc ie dat tan roil waardj bet la au £ üm dia ia esiAuga fadtalbin ontioart wanneer da umdak nnrinat wA tiOtmu kan en bat aia cbampagna bxulacbanda i ïaaacbe roUBaüed die bymna toI g aaa t dxiift welk aaifa eao tU mMiêk Nadarlau dar oBdtr baar stiirka ÜMn iacbandi biL koring kan brwirw 8 wonlt gaapeald Ka daar baaf t da muaivfc giatamroad bcal goed roor gezoi gd Voor dan expucataur biadt 4 tékat g vnarlijk terrain an da baar StMabaiyan dlan vfü aadtra Mt g ao g a boonn trot aeenda bat gvraar an atmikalde wo au en dan Hat ia n voor bat pubUak an roor den xpücaiteur batar waonaar da laatate daar cwvgt Gr xlja zoo llcbt manacban die gnu£falen wannaar itf M dar aian fttruikalen £ n bun Jool paM nl t Ia bat kader van da fiUn Da gaaebiadMiia m wat baal aaiiTOodif aia w dia Teiialiaa ie da aardigbeid ar af n daarom raden we onxe lazara aan lalf ta g ao Kian Uet apal van da tragediinoa Mad Kajane la biaonder goad en da van da an dera artWan niet mindar Voonta mnmaUtt bat programma aan foad geslaagd natuupopnama an oog nkala iw Voor bat babeaCtlga gactiu lAgakonian bfj Faaboor Gol N N ƒ 6 T D l ï CoouM roorm Centr Keuken ƒ 47 79 N N ƒ £ 60 Totaal ontraivw ƒ 116 29 0OU KBAJL 1 de woek van 16 tot on met SI Murt zijn de vmigtaode ojtikelxL varJoriJgfoaar op bon no 115 1 one rijat 116 a one boonen 117 1 onfi erwten H 113 IH t iAm 119 2 ODB ikaaa 20 pi 80 pi of 40 pi lao pond auücor fW der aardapp ilkBart 4 K U kklaardappeJeo 17 pond suiker voor zuiffeUÓgen HAAJ9TBECBT m 2 iWdnu diiWfmboiu voor óf wi ek van lö 1 Ala H Bon 44 4 K G aaTdappcJtm 11 f OU bruine beooen a l 250 gnm Ita H 20 pUia 23 206 gram spek t 21 126 gram rIJnL Si 250 arm auUier BOSKOOP HIJ v oiuite van de Arr Recdiïbank ta h Oravoiuhat e ia bet iaÜÉmtfomt ultg nproii van II Boogauird Bohljder albltT 1 o curator ts bepo nd tAc il B Voe MODHDBfiCHT Dü aid Mtoordroohit van VolkboDderwij MeW Woensdag bij den heer O C liuye ma ailgecoepne vei padmrlLilgï Er bleek dat ftet OAiUtflii U den aaf iiB Hiijgt on thana lUO bedrea BIJ rek4Mtin g en verantwoording vain d4in psuniogimaeeW w er e a oado sli £ mddo van 11 40 l e itredeode beetuumledeu d heeren J L De Jong V v d Heuvel on F C Vlegswrl weritn betrleoaon Pogingen zullen aanji wcDd wordeo om to konen kot vctra lag van een IJaelkrlDg OVDRWATBB BIJ de gehouden veetelilü f warea indez g enM enJo aauweei bij 66 el gettaare i 62 pa aird4 n 1 ruiodHren 2 schapen v a 145 vAJueoiA üooT do A It K v treeoilgiingi i devolgtnde oiia dbdat cii w voor den Raadopgemaakt t E GroMiewec i J t J v Doornen i A BluijA aftr i R H Jttugehng aftr j De beercft P Friteoby en J A Heij die eveoeeo voor inlaat aLng op de lijat in aaamerklug lowiïmea bebbeu daarvoor b0daai tt STOLWUK Ia da giatena ceboudan ledenverfraderiiic daar A R XlaBvaivanigiaf hoeder land en Oraaja albiar werden tot eaadidat n voor da aaiwtahoda cemeenteraada wrkiwiog gaJooatni 1 A R t d Beug S € Oraveiaad 8 J de Vriw Wl 4 Joh da Joog b a P LiUuckerk 6 G C van Bemrael 7 L Aalnr Lu de wesk van 17 32 Maart U opd rentfloenieecioigebonei vertcrijgbaar Bon 26 Aardappeien 4 K Q Bon JT Erwten lOO gnuu Bon 98 RIJM 950 gram Bon 17 Kaaa naar keua 290 gram Bon 9d 1 pa e veeppoedsr per ff tiii Bon 100 Suiker 350 gnun Bon Ifjago 1 pak per gedn ki de glet a X iMl onder voortUiere p stm den beer J C Kruyt gebouden vergiader4itf dsr rrijalnaige KtMTereenlgiag if voor de a e ce MOkeraadiverkleclng de ve4 nade oaodblii jet opgemankt i 1 M Verdookl Otn S C Zijderlaan 3 A C V d Otaai i A Verfcerfc 5 H Botger 6 T DeMter 7 Jm d Vreugt PREDIUBURTEN 20NDAG 16 MAART GOUDA 2t£M0NSTRANTSCH £ K£ItK lOH u TJiL Da F DUKBMA Voofitg prad t Afflftardaiii 8T JAN3K£SX 10 u Tjn Da J BdBOER 2 u njn Oaoi diaoat 6 u n m Da 3 BUU K£RK PSPëRSTRAAT 10 u T m Dl J S£V£B£ZN ta LaanUm LUTHEitSCHS K£RK 10 tt TJn Da TH SCHARTEN WAODINXVKEN NSD HKBV KKRK 0H u r 2n en 3 4 u max De be r J DOUMA te 6diaT aingen REUONeTRANTSCHfil K£RK 10 u TJitt Ds LINDEMAN BOSKOOP REUONBTRANTSCUE KERIC 10 u vjn Dê A JAGER NED H£RV KERK 6 u ojn De LOLCEMA UOOBDBECar NED HERV KEEK 10 u Tjn Dl A L TH r d VIEN QOUDERAK NED HERV KERK 9H o vjn Da MONTFRANS ta Oudaricaric a d Uiaal STOLWUK ifSD HERV KERK 10 u vju DiL J r d SPEK Scboon bovan EVANGEUSATIE GEBOUW 9H u TJU an 6H u lum Ds OSKAM te Rouvaen HAASTRECHT NEO HERV KERK 10 u vjn Da E T d BROISK GER KERK 9 u T nL en 9H u n n Da J L v d WOLF WOENSDAG 19 MAART GOUDA ST JANSKERK 12 u m Da J BORGER HuwelUkstnEegening KERK PEPERSTRAAT BH u n m Da J C BUL bUbaUezing ENaKZONDBN Buiten veranttcoordelykheid dêr Bed Quouaque tandem T t v VI tti iV iw tna luooi oud rtftdjo in Houand moi moai giiracetinle rtrut tt en gr oxDt i luni ouuo gpveJges on tKiIlijff gt lfOüw Wi uit vro ïjOiro eeuwein ooneojii lOitsndii iicrk etw rijü fltadiujia In u woord wi Htrtdjo mt t con cacbrt van vpo gt ir wt iva£irt lioowttl in do Vandaii tijd der vorige etHi w ivA vfr nieUgd a leolij k gcone aki iü waB tst zoo n ovar loed oog van 0KM dot vriHimüi liutfen nog gitianao Uet filiMiiti kwiuut n beooetuen luct alleen om du üorii in df ramen dAturlii jaaar om ovtir l iaiigN é gxaonij in buurtjns tu fpeui m van i bouw vark o u £i r voorvaoorvn OvonuL LU den iiuuk beefi avsa bcgrejH n daA ur emt pibteit behoort Ie zijn voor die produxïten va n kcüuoi j t clioonbeddezin i noe e vlijt van die bouwmeowKMw der vorige ttuvvcn i ooveol mogBbijk w rd4 n oude gevüi gotpaard men KorgitJ door t nieuw to iXHiwen h i a door epioe ocKUvuiAsië vhu doakundiigen te doen booordeoicm da t de fiitraten en Krachten olet bodorven werden door aAetw e l in kjookenbekibemetijl AJil on in t üudo G ouda slaapt en voert iwfü nog eteedB door ioildali i voikgtueu onbekend aotie mi de n boove eU begin van pJan zoo u al mog Ujk In d papiomuLod I l ia zoo brokkïült g atm bet mooüe en goede In Oouda af tot or olete meer blijft daiu één mooie k nl en de voorgevel yta een fitadbui Intereesant ia t liedje dan niet meer rondk 0 en doen d vroemdejiotseo udet l ogier de oidKwiiMe kraobt vvn de aestihotiOa wericfnlet meer beeohaveod op de meoadleo en te faereteUm lü er daa niet meer Quoeoque Unden Coni 9ulee abutare pa titmie iwetra C Hetgeen hier Iwven wo gozefpd wordtdoor meerder mede ge wW Het boebtng Dag kan door den geaobten iuaender medo wojdian beantwoord indien zijoerzljde h t IniitlatU wordt geoiomm oindeze zaak aan t pakken Red KUNST De Nedarlaodacbe Opera O stTtnlkiag vergdöüT e te Amyteflamde vwejol ing van h t p rian l vaa de jNod Opera om to bMlajon of h aia d d i HaiigBCbo oombiaatie het ainvaardjo van het Oeb voor k en W n den Haag ali teauj voor da Ned Üpoia zou Wi rtar aanvaard of dat bat vo srirt eato ze gnj van de i beer Egemao zju wordei v xuffi aOHMkl Na breelvo ri dlscu i we d Veaiote i du het persene I sicb la ver Indtatg aeleo m3t Ai Ha Ae G olnatla i dat Tarmoadelljk da Opera li den Haac voortMn haar domioiU ia4 krijgen ONZE ORAAOLOOZE DIENST Peka la pamtalg BERLUN 14 Maart In Dantsig arri veerde een uit 30 Frawdie en Poolaehe offlckren beataiaode c tniniaaM ter ToorbMwldiag aa en laadiug van Poolaeba iroepeo in Daataig Da eomniaaia wordt gakdd door im Fraaocfaan le hiitaaa t MvcboU m de fregtWMVayttiÉi Qal i Wat WUaaa glataraa daad PAJÏiJai 11 Maan Na zijn terugkoer o Parija hoeft pra4Jant Wikoa zich fadurcttide den indddaf met versoheidene leden der Vrc deMOOoforanie onderhouden üij b6t ft allen rat Lloyd Qeorge ontvangen en Sbarp Nadat dit afgeloopeu wae begaf hij doh naar hotel Crlüon en daar bad bij iii de vertroxikaa vaa kolonel Uoufie die béo geiende zijn aArealghefd vfirv ngea beeft een zeer lang oodttr boud nKt Clein DCeau on Lloyd Qeorge De prtviideat heeft £ le iDeacezu U zouder hartelijk gk eljdteerd met zijn voorspoedig herntel en beim voor zlcb en voor de Vor StaOn zijn le endlge voldoening daarover botuiyd De donterentlrt duurdo tot half zee Daarop Ia de pre4d 4i t vergccaid van7ijii vfouw naar bet El eee gr gaan omma vi Hito f brengen aaia den preaidantd r rapnbHeh en dlims vrouw waaropzijnaar dé FtAoe dce Erats Uni rljii i ufc g keerd Jh IjAATSTE bekicbtën tuueriaiul n da VoUteniMMid xA Aa i taj iiuiu x ai ac e i aiie id it ui e utit dd Cmuuaa e vo r bet t i jou dS Wtpi a Uon tQjk t ufi oco vATiaUjOa M L te Ji tianatt f va tj lfiaeit wijze van g da n te V ü aaa inA d Vdri geuMe ra ae e aa de 0 41Jliigrf st tej Vaa t ir n scne ujJa tX i jx iai e na r Par B M e a Prtf Jhx Mi Dit W J M vaa ii ijal4ga iid UI d i Ujmaii i8la tot voor ei e djt aad M vrixi ajOiiicrjnUd WvUe z tJi met de dtud e Aii net fai iJdCno O itw rp uMft bt Geau alacbtpaardcn uit Engaialid N uiu Hij i riiiui a Is an n i öpjjote lag ro fti ux ïrwm Export van linnen ir MulMraa d er de £ i ae ocloanie rc M iiiigij in bUw eo e ö o udö i n te veriiaaia voor ünjeDeO rvnH n de daar De NetL gezant te J J u NoJcridddso ie uezaut ta landen Jut larc öt V U1 owiaUeTb n K omt i oul fVvo id m uon ll Mg auiD De Hoogoveaïjiduatrie in tieu vo g t vri 4 van de Ko i Ned Uck govem en ota ffibne en is medegedal a it ü xi V juno toOJwip m de l ed rtaMri6cho BtaadigiieteriJ voprbeen J M Ueiriiuk vo zer eou O eretOKom t slo t om a afwdütMins vao Ie litaninii iX s v n uet gro te wrT i ta Vel ea ten apoe kjeta eaa Hiaaiiaur eli m t W4 zer j op t4ielLia aojM M Zullen te bouwen en la l ednjf brao gen om reoda eoniffermate In de behoefte i a wal j pr du tdl Ij elg n l id te 17 Majiirt uur Molk alion HoUandla Vergi ReoonA onaih vakvereeoliglfaïg Maart 71 as fleuwè Sobouwburg i AboMwpiieintsvoo teMJi Rott Tooneei Maart 7 uur Soc de Réiuüe Larin Dr V ïtiu kom voor de Goudaobe H B fVoreMJ gln l 31 Maart 2 uur Gebouw Bouw en WonjigtoeGsk ht OnderfaandeoommlMte Armenoorg Beleefd verzoeken wij geragdd Uj mededeeiiiig te mogen ancvaugen van vergaderingen eouoeirten vermakelQkbedMit enz om daae dan la eaia agwda taTa meMen BURGBRUJSE BTANa GOUDA GEBOREN 12 Maart Jaa z t G Dl penb Bt an A vaa Dam 13 Ma rt Willem z v B Boera en M W Schouten Pietje d v J vaa Vlaardm en o N C vaa Stfk ONDERTROUWD J G de Bruin o Hi F Mjaonwald P Idenburg m J M Ma iia J de Vriee en E de Jong OVERLEDEN 12 Maart NeaKJe da Quuvt goh met J Amesx M j IS Majut Jaandgje Stakelenbuiv wad t N de Voe S9 J 3T0LWUK ONDERTROUW Leendert Kool n Umtje EHaabeth Honkoop Plater raft Wol en Maria Veidoold GEHUWD Mariaufl Boar a Margj Anker OVERLEDEN Hendrika Stout oud maaadm TeleRraflsfh Weerbericht Hoo ete etnnd 776 O ti HernOaOnd Lï gflte stind 760 3 ta Bra l u Zwakke bt matl e ooitoiijke tot no Wa ffjka winl zwaar bewolkt ol batrok i weinig of seea naar ag AiftTaolDiJjk IK iHplaat Ml haartwi De Beer en Mevrqav VAN DEN BURO Tah dkb Tobben geven kenoia van de geboorte bunner dochter KWANNA CLA8INA CHRISTINA Ooada 14 Maart 191 1233 10 Mdk BUBGEMEESTlm ai WETHOUDEKS vao OOUDA hTBigim ter algemeens kannia dat nm 16 t m 22 Maart e t Terirljgbaar lal ttt op M t UI 101 Tan de matkhaait 0 1 L toU iuUl Ooaik 1 Xaart 191 Bekwame Stoker gevraagd bij Daalmans Co DiiiaoT aavnaaab Betwian DRUIIItEII Ie ioonklasse die tevcat bekend la met de blncl rlf Zich aan te melden ten kantore van de Drukkerij A BRINKMAN A ZOON Markt 31 Oouda Kaashandal VRAAQT Alleen ztj die grondig met het vak bekend zijn komen in aanmerking Br te onder No I 63 a d Boekhandel 1 M STAP Haarlem Zit Slaapkamer gevraagd te Gouda door Heer z b b fa h met degelijk peneion Brieven onder No 1224 BureauGoadiche Courant Markt 31 9 Bericht van Inzet De Boawmanswoning met Scbunr Erf Tuin en Boomgaard benevens diverse perceelen WEI n HOOU AND BouW Griend en Rietland staande en gelegen onder de gemeente naAMBACHT te Kamen gro t 26 Hectaren 74 Aren ai Centiaren geveild ten ovemtaan Tin den Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht den 12 Maart I9l9 tjn ingeset en verhoogd aU volgt l fMel 1 gp f 10600 i treMl tUfl 7000 t 1400 O 0000 3 1700 IO 4600 7800 4 32S0 050 400 S 8100 tS S 100 7 3600 Te zamen op f 70 000 De nadere verhooging afnlag encombinatie blijven bepaald op Woensdag 18 Maart 1019 des voor middags O uur in het Koffiehais van den heerT va Zout aldaar 1201 42 BOELHUIS NoUria MAHLSTEDE te Bergambacht is vnnrnemenaop VRIJ0A0 28 Maart J919 des voormiddaj s 10 uur precies aan de Bouwmanawonmg bewoond door den heer L ANKER in Lang Schonauwen ta STOLWUK voor eontanl gald in het opambaar ta varkoopati 25 ultmmtende kalldragende of gekaltit hebbende KOEIEN I nirkM 3 pinkan krik boaranwagan 2 landhokkan bottwarlj an melkerljgaraadaohappan waaronder lioh bevinden teakhouten tn een groote paitg zink n Kaas ateo Pekclbak dne Kruiwagens en hetgeen verder ten verkoop sal woi fD aangeboden s Morgena voor den verkoop afgeKïnmerd te bezichtigen 1202 O DistpibutkibedijlfjBTOLWUIC T OitreiiiiiiiLeveosiiiiilileleiilioekjes p MAANOAO 17 MAART fCH VM Y n a ia an fan 8 4 UUP n m tan knba vin tfan Hmt J C KROON Tantwag aldaar mi m Notaria N F OAMBIEft 1 AN JJOOTEN tn GOOOA aal MAANDAG 31 MAART a a a avonda 7 uar ig Hotel UEZALM a d Harkt aldaar piibllak vaiHcoopan i No 1 $ en I H i p nhuls a d Bleekeningat 78 Verhaard voorf 600 per jaar tot I Kei ls No S Ean Pakhuis met aft Bovenhula a di BlMksrtlD gel 8 Het pakhais is vry van haar bet bo venb ais ia verhaard voor f 8 0 p No 8 Een He r nhul9 a d Weathaven 14 Ontruimd te sanraardail 1 Angoatoi s l No 4 Een Wlnk lhul mat af Bovenhula B d K Tiendeweg 18 Samen verhuard voor f 7 p r week No 6 £ ea é Wlnk Uiul a d L Tieodeweg 1 Verhaard voor f S OO p r week No 6 Een rakfud met 3 afa Bovenbabco Aeble de Kark 10 13 14 Vahliard veorf 3 10 f 8 ea f 1 90 p No 7 Een Pakhuis Aofater da Kerk 16 Verhuurd 00r 1 75 p tot niterlgk 1 Aag i No a Een Woonhuis a d Spieringstraat 15 Verhuurd voor f 9 M pM week No 9 en 10 Hat Ldiaamant JDa PoatMuir oa eeo Pakhuis met aft Boveahnlt ji Bognt 90 22 alles uitkomende a h water Logement en bovenhuis aijn atnen verhuurd voor f 6 60 p w bet pakhnia is tot 16 i aart 1921 verhaard röoc tt par week No 11 en 13 Twee Woonhulson U Jaagpad 37 en 88 No 37 ia ia eigen gebruik en ta aanvaarden ontI oiaid 1 Juli a s No 38 is varbanrd voor f9 p w No 1315 Drie Woonhulson a d Vorkmanatraat 13 13 18 Ukverbaard voor f 9 p w No 1 Eau WoohtiUNI a d Derde Kade Verhaard voor f 1 80 per week NoB 17 ao 18 Twee Woonhulson a h Jaagpad 49 en 6U Verhaard voor f 1 20 en f f 1 60 par week Op da bekende dagen en a te ien voor f n 1 ea 8 moet belet gevraagd worden Te aaovaardea op dea betaeldeg 30 April j 1928 U Breeder b aotitièo vanaf 94 Kaart Terkrggbaar bg geaegden nouria Laat uw Electromotoren nazien en onderhondei door Mt QaaM Taelintteh IwraMi NV GABA BAZEL FILIAAL HlLVensi M 1 F I miM 1234 O LANGSE TIENDjEWEG 44 UM Taü Int 326 Adverteert in dit Blad