Goudsche Courant, zaterdag 15 maart 1919

Twintig Duizend iMiJien onder Zee l h t ai olala m e t PW rK van JULES VCRNS W ii i W I I 1 lil II MI N I I II P W W T I I I L I 1 GOmiSCRE tllRllKT a W oo4 om tfpfti Q d rjor l n jHioj itn k nietilo ofnoffei la jkTtiJl fletd Ij er op d t uli hotbz i f A il dadeiijit a a lailljr o lio Veobol v e uvo konl n o d o bt boivft Jft lit i ir v J kor ttffen tt CO u Ard VOO u ni e hond r l u toll toonon Moriv n dot ei devMive aa iihe oUii r vudi ndo d Trog mt n ook met dio ruOrrtdeo ln Avooer wg wn laidi koncit a i t o dev jokeu Ue geaJUeei oonun fMl x h bean iin danaangianltt riiojwo i if iru tle lu LHtidi Ie vragen Het iwoord kwam uur liter liianou en luldth dat do Eng l iUie verNto f Otumniia lo niet moiit 01 c r tand len over de m bol ez tte 9 1 ind ooii wezUe ri t f en Op ht fl n Od om do bine e da i orden door fabrtoigio ln het niet bet ta nr i t dJtk n U d nalli 4td MWMt 4l Biel t g pkomeo TfvografMboiuL Het hooldbeirtuur ran den Algt Kodr Typoff9tmlb Mi adviaeori tot aannouOiiff van de patroo vooratollea ln laite df toosl met 31 Mavt on tnv vlu r vaude fiH iu arfïeldndagi met Ingnnfr wa 1 Au Ufltw CUISIS MAATREUKIJCK v tt iwo a di iM don a i Tt ig n iroordilsM van bf Ang yi t 7Mn lioedm piwl K 1 M thtidfllijk ifewor don I i o t Kaïnor iiKh Wi1 f nwflr DKor bMpoe eD ïtju iM dl IwtnxU U 3SM ni eBMi dM 7il dm iuM mllMlr r wwdte w d Dd redo va iiii e i ntH0alL na M bad w dnlff imtMo b 4M hetntntid o BAQ Bel iA Ü o MfirfBtef voa FHit uidH u b oft o u BfToote rod Bfihoud m mi wij erkennengaajw diat iija p pW i blffldoor wtegen ijft LW mr d Vffle lis d Twï d0 KajoPT dm lodruk qa an ei 4teri lucJi fijn awftre taftk Op te nflinan rijn rrtte Ui de ff ttP K in r ta nile ai warm er iw zwAkf geiïooltwi dat de Sttiiint zich Omuia dE 4Uk v K rt retd lutd En w t xop t 7n0t dr finSatw t 4 rr da a n h t zwonkm bf iC voi wij bPn aU vminHt i wl lUIm duiUkv vuwddti hij dra bawF EinS In d OKte riWittn r uls xiM4t a Viniatv hetfü zlah ptiw I H oond door do Hrt p door do S D A P ilfijen hem op touw g aet Iij kan ernof iJflt t föa roet prti m ti AfiwÜÜaUw uftpecAct van dMi u+ 3fT t wordmi böft Aïrvnn Dwt ia t zliili w H erklaaru D bwr de Vn s Ir nojp i t lan mlnifitftr en had Xflf tM v no flwniMtew tn zuJJ v wo l ï Toen kaWnataformauur Rnyi Wj hem aan tLopt heo thij Koo vMnldo Z Tixa otct een bcmiiiiae lijko ci MDlhMl hnid © mtwootd dat hu daarsxior oo tf cbikt waN Dr r t vAtthnt geafHYik wvsd ona om mUh1ml Mea kao 7 b UiflroV V in jA4nsinfi nitf4drsT Mb dM de rnwJer luw junaoiidkt voMi Töoabpniociiinff w d Kroon w rdrofyjm dai mr dp Vrf thaBK ia pwiji pflr de dl de xwunto l flhm f eU aandcm IUjik nhatiai b itWu f oAt mlniHtnr van fin nca i Laten wij n ¥ i In tmiddMi ot d ftOÜe tt gött d ii nviaBkeHj ke plaonen van den ndniMmr detra toteen voraoderdo bwidin hehbm ffefenwht Hl oonstateeaytir w on niet üiet p riag vtDjdoenJns dat de belM tiitgir n op leveMbehorlInt vuor dv n ItMnen man vToegKT ini4 een rF k r gentx fyi verde dl d i langw hoe nw r op den v terjTTond raken Ze ijn iioff aan diiïi boiaeOngHhoriwitt ll uwtj 7i Iu6nfl zul left ïe oo4t naderbij Joman I n inin t quaiUtOBtvdn w bJc ga n jpm aiüijv en z i ronduk brengen do andero mldd 4 ngmof op dan zai ik wmo a zlrin ando oaoao koflio en tbeo UhI Te wt doAhiii r uo ft Hii t iflii t zullen outkwneai mms éto n i kan ongegsrondUyion En Jr Éutoter hondb oiw t igo do dat zija aanpnjiing ain dit oortbclBfltiaKeft p girood dat andere Jaudon or ook too nMMiten b Wuiiteii w iiig inJruk op oua koo makon Neder lud kan roet gieon owlogvoHreud l nd Tf rgelekin wordf i 000 Js d iMxift ztikfir m di n oorlog een fTool ohtfj itolairf aftniregaüfli tol niAni gwünim 2 miU pd Maar Uonfl land 3 k too f aifiner gihwortten Het teit dat het in do bc aAtiivr aaiigPslagön n tkaiaal Teriaogen m hJ t bolaaöiKgaaar 19l6 19V7 o p I 17 1918 met mcwdan 1 niü ard ia toegenonnen wft yokwaaat id£ng om ntet t pes misUffCfJi to zijnen re H Ie gttuw na tr Inkomsten te zo ion die ook en relaiiof 11 ntork r mart den Wnen ma druklöfMi die zijn dw4 niot hftd in die g wke lof eming aa mno g n6 int nd l vaak zijn atienigr daaj toe bijdrofgi In don votjö wn te dure voedligiHmiddeJk a nKijuhaetiiTt n o d lïHlfl te b igrjjpen dat zulke belet angien iiot volk na jaren an ontïwing prlLkeitmwij gwn bifrih met dm beoi Tip©rnmee ai g bg deze o eel to ver dtoor d zen rafanlAter at to bohMderen a f en plritb 70irgw van de breittmde klai we Oe beer Voor heft overige aoteoieo we hier nop dat Wj d o Tufldtle bf rooting Mnister Heameterk In aotnw d aan prtit m Embden met ofldanik hoeft uitoeogrot t dai onze Rflgieering zi ih op hot l tM mnt v ui walic en traoMit zal pte 4soa wanneer ei k iz van Duitschland tblt to leveren H ct eoffldge widpunt dat o 1 eea ÈMt dio nfc oorl sdiFOnlten I mag ea kan Vlaanderen MB doel n edPPlaod WijfL Dw raulat dood ood uitkotncn dJU er tal van Uei zijn di vlui auji xate cüobi wille w 4 n n ddf hij nawof d vTl ad khajid t lijft reiUMi AM riJ aHciw NicurrtntM i n Bcüpjlt aan hw Jibld Do AuMnKaanHoho iiMkMtrio ijm orjpetu grairf TV or groeien Naar w vvrivwnen tiee t t M kaud oülatii fMi Woeh gonad van vtieaition VttTtt getivioofwiger vrtu AuierlkaanMübe leertooifTijm m rwnwtula broKen die ieverni f Ui i i i toiH cwuyn lage prljcan aanboden en dan oeitgrouie M Mv i gMfimlHi bobben Hun nM l t U u giut gUwm t 60 pLt vain dn Noord4iraiMCKtmH vrMgprijztm Zoo werd l v Oi a brulnicd Teu rijgMioon dto oiuo Nodnr taadMtie fikbriedkon t l D t d tiO bct ia n aajig kbodea franoo ho ordaiu voor t U lö tn ke zicA to u HQ ooinUiuii g vx fld vu Nederlandwiie solioonwiiako4 ra d roor ÏAiOOUO aan choon lij a AmrrÜcaiK U telit lie ft U Nedor iandF olio fnJi riiuui bon b i lj n liun ord r op loei ftvoneene hij d ho+ireu goplaftai uamt aima WM afUvwitig bolroK ua tiun Mjautou ztvr tea achter bij d Anvrua II I uur btiluxw uauliuflirK in dtn oor lo i tgd JÈüi imgiria htnit op de l vo runtio van mUitalr sKbtiOuia aau altt t oodg SKK t tn tn due du Hleohte i K nklol rn m mcu niCKKhg hot t VolgoM bun Oeleii t j Oud n de ineriliao u de eoratuuttfagon whoenwi n tenoen eemnaaiut hioi Ie lande kunnen HAn orr Hnhfklvo het vortlm van hot Nedt ri nd diA ti gf ikA zou do NodtriAtutMbo InjUflArio ii ib ook b jdroi d zJop ojdoniarKt ln BoandtiuwiO n D ju iiiiirki i waar do AutenkoAUAtibi koopi edeu ook ro d op beBoek wariit gemtv A ZolU xoudctt zo ptaiaoeti hnbb n $ HUiiit ook ia Dultsch laiid door te dringen wat hun tmeaiwel door de ontftaudligitioct u Mt word l n tegviUjk min ooncurr t aau d No di riandMtbe uiar t dott Anurikii ooiL d u Eagel=oh ji expArttiiTH grout oomurr aan De Fngd oh febrieken botrok ioa hun gwwidntoffrii oneciw uit Amerika en rouidKit iflin ufDiMucw hier te landt bi noht boWx de v r t uv niaan4ou iklnt te kuiwim Io woii Ijo viiudlen ondiirvlDd é iiftOdoJ tuWBcJion ïtit ffeiaKid n ooh laad nog ftoeds v rlragilii t u gt volg vtiu de a livoiijg op N O r coiklifti n terwijl wvajr men ons veiz4 eTd d Amfrikaa iv olh loiVTHutiiea Bii 6Iiits aan dinln porteuf d r ttiWts genoonido cojnWoatl V hoevfa te v ordpn opgeg m dl tulegTHliw la onn giraan t rbap In Ma IutwHon do orVft zon la tien v Twtrria oamïddelltjk Korlnf zou volgen ü ZAT ICRUAQ Ift MA ART 1919 TwMdt Blad M teiaen an TAe 0 d r Het voota WijÜgSiuï ran Helfv le mhoX v a Orde wooo1 Kwöf 1 m 4b dou ft t a 7 tf j4p t fc W De revolutkoaimi fltemd lti iia i f a ÏK tatinei dn de öxi iIlj Óiii6J o xnt om f Ui tJJdnJijlt vftn dn loflmn sau d brraadsiofinn uit ii f jiWi al biJ ei h oobnboargk ftw t gi dir i WHrd ook £ n aiout Ud kAc duA budt a de dtnir pwtfl wwKLen Zondsr cllsoaaeie werd goed vxd de wij2i nj wa art 174 dtv ioftaJidïtPÖjö wrt waarWi dw oudordomatM van i op 1 re p ran 3 op pild i ordi g xvék Vooc dukb nid la drti Itod U dU f a aflaYUifr b altfiiicniifldo Hij de Mphoogio T i raaïlTmtra iïia aooii kiuHlit d oBgwVfJtawirrt voar p tf d e d door faa ttniw r dit bndTftg fwi 4 op 6 fliHii vi tit brf aK Mi tra 4ilto hVMV H ylcAOp d K vnriM o n4C Ü rdub b Uin m op B ujdes te brcOt n Wlf ln zodlu fcuiwt oSaÖUw witofjt av Mte do HlwMfT ditit zijn cU 4ca tot b UJ dAu l9 s f v 1 wfi in Jiifi ti ïoodwrliil vnrwJMiirlrg te tAuJUiw M ean loeardtchrtd vatL tww ptflsnunpii 8ö e i ai ir l Ii t Mw ïdnm t BB BMiOtolMl H 1 fift M aJftftm oii oud h voogvl bij VRl Dn CoJwniflaie m Happw mw wij B fl d9 de omwiirijviii v an dr taa dM K i t eenicermiti Door h t iioord Bdail ton v aliii v iiii ¥ilovn dat d Orer d kweaö w a d g iit Tiittoaidui Tan tiet in ej iBd eJd wrd Ijui njisy gio fr d Dn b w Bouroftc weiiwcJitf dut de Kaam ia Itaor fflhwl aUw ëal Hrtt oowtej Iw Um uiotte aaiigmionwii ftr toint du een apwlain ooounisfiift voor bu nl cidMb MiMii M omnlM 9 U fai b i ffahelm kunnm he ie Jt ke a wor d n want M aiïwnJ ment fiedni r dat Kvi fcabeimhoaidiftff zal word u ffeftjirbt U TWorpon q ook hrt anwudiwiwat Vis wv pan Ui ndjoom 010 dlf Jfdftii het r ht t gev Q de beraadftldguigtn dr r ooniffoIflHle Wj t woiwjv kon r en ffcoia de vlnd m Uat 66 t w 7 l rnnMMi 1 ml b4 t voorstnd goedgekeurd Eeo langH Wo oonc uii tn w rd iiaagenomen een patur oiiJxKliuideiidw oiitwtTpeiiwwlen gjCKdigflèwird 011 to ni kon d Karaflp uiot vpirder omd t dp Minisïwr In Ew Kam aaüwftziB moe t u 7ijnTot 0iMdAgl jgin d KHm ir uU k iii na W 2li nog f t predtkötlo van dwi hefir otenfi Jiad laofitim a iniiooie i o veir d j uike workwyeo d r Üwm Mim mo daarop niet a ven lï tfïeeu rtaJUiuriijk tot den hrtT d Vos mi t omijk Itido E tfste K m r bedoHd wat D Kmiwt d ed gwrn owrbwfiR werk eo hX M nit ta tegMi Üet ir a iiio aaijk t ffeloo on dftt d be Noieiw dM emrti Iwdteoad I dialrihuliriM iHUingen o g ii idd lMi iogelrokiioii i e MiniiiUi vau lAUbouM beoA tiM de o Maande d atrit utit r yï l n v n f t o iiudjol n vir a dmi an eu vjq me Mva voor g mef kuüdi g hruiJt do Ow 40iiJ kji on oeiftvl tJe pe jodui ii xtp êvt HA vourrulin vWttDa n bejet ode nr fXH va voer n at oTojiii roii r a wi e VI gni vaijijie uu 1 AptU la b t Uijk di irlhjil tenl r oot gan e iiU4olbn VMWAjis d e aj urtverpen v in gtmtKwiKuodig g tmilk op jAOmen A nvrajjoa om ver Quing tot li v lt vi vPTtoof van lofmiine moei wo d M wrioiH tot hit Uepariom W CoafMtie en maniifactBrcv Oolfjk r e 0 in ii h b gtn rmi Ffr uai i 11 U fl i n do IJtd e di ffv jiJKj nurn de i ige r ng en eo Mal I Jrtii K a3 a t ü ee or Oi jaMi m g sA n volg a i Wc ao aa i do Uu on üu V UI ooKK tg atoron lai iuiitt wMft tjd zou word II tj 58 aAii vQt o a pda u u ljii be iia j V n Jj wiiUy ofiu jauMtf 10 union tt ari X z omm Lij do N 1 aiü i lj d N u M i z arui irflM joSA i iMirttKH Wvtf ver o jjiJi da la irlKwUa 2ich ten botioove der Nedarottx T ulie b voUifl t r oeioti kni g te at ijB iiiSa do m ol erooaot m yr ka bm jun g mUauje 1 priji v n t Qj ma ii liKei ra z u en kun an worden filo ie op hun bo rt a win t va4 tc hoo I e a p eriw mt U lOdieo oveiuoi m id e mogeiljib ai ja ui o r TOti oiute tt id i w atft wej Ml b 4 dan II verwao Ing beo da d fabric it rwo t h bxn van do ov re n aiJn vorl o iua ci O h enu reet er hlortoD ie Jtuneo o er vin ijl d Il n I ol d r gew z g e oniata dBhdao e prU Q vao oooIectJ oi Hler o ó6 tor ij olailvl dot ook zoa fr btObiJtlor 4lo I ng V m goed o v e go dere li b yy ln dol nl otn a mono orijev lï Ing s ïfiij it te ktinnen wo den o re Ie i e orii h dan ou niente mot lavaiig va 1 A rit ai o rwoi bftn t el bet ft i i ui vo r vdn co lyt ff ooi rn ma j acturei i be l rrij talMaa 0 hlervaai een ndmo oxiKwrt het gfivo J z jn Ljt itf V Q do vo w ri n d leNÜTaadoNl MmnihUtj Ik f ten tileu De opgodmo ervanig oe t eibtwr na T n metnt ten ftanfeïlin tot de vcfwaitó Img dat do hitvot r in d n e r it n t td rroo d Jin tSigtMi zaï at nem n lil odt r in w pit d n oov airtno en dat r T e reden itt voor d vreea dtt h t bul enHnd iet voldoen Ie en ti en btJiourlJ e prij n al kuiueii koopen ConimiHt ie intake labakHbeiaHting De M u HW va t llu o 1 n h eCio qOimB IJls ie Insert U wier tJÜt aaj zUihp oei g mofotjt n dr van td tn to d o lei ln zikfi do heft g loner l eiiflJjg j ibik zillondv die CoD i isste hMrtd 1 11 tbrengen in den vormv 1 I e 1 d i a t aa nootllg ooobt bïijicea vn on Omo u w t mat m 01 r v an o lo tl g fn l 4 Ciiimajle ztjn i e O nd ot td lo hetiHn Mr E g Miijnx U i v n de n ma Mg not eo de B o 1 ntg ren ai rilc ntei t £ i ti tioven tev n voirwti r H J Btara si iri i abakadit V Hair H Creinor dlroot ur drr D U AJautAchip oij t Amst d m O H Crme bindeiftop ln iaiAk te A 9t riam L J dol Baorv ida olaar ln uOc te iHenri Donu makelaar ln labak u W Dw84olhu a dtn ur i u NV o oEiJ ïib Holnlicho 8K a tafa rioktn ti Grmon iiiïe t Eutjoven handel ftr id labak to ta j er ini t W Onirin hoo torpett ur der dl te Uetingei Invor hioi en ooJaJWn H iet Departiinmt van Fln icl o i Cta ven B Knil f 16 K mp n C van der Leeuw dlr o eir v n d N V Erven W i J Sn N ll te P m F Uefdnek Dtli lft r ln tabik AitTl PH P Muue hairielwr in tM t t An a epMfn A V Nioiii li r direoiour vam d N V Stoomtahakafftbrek fh Tj Nleoioljer tr L T o d r Put tihri fmw l Endhov n L V ran Roaiem hird laar o der d imM Oerml van RoMaov n Co Rot onHm A SwATio ali raD ahrtka t te lOr tot ro d n hoer mr ft t rl n Berglt ftlTD3Mt fi pt ooaf rle o Ctt vinhnge I BOIBBPVAAKTBBIIICHTSN 8taa inbo rroo tinj X e Senaat hee t de alffwnwiie boöohou wit eo m d0 Hoo d ukk 11 V en IV van do fltoatol e ro tiflg aohter den rug toTvitjI eea n ino UelDffo nlgii iisiae rd MWtdL Dc ai 0eaiM si0 boiobau wliiie ii zlju Wi kagMi duur em Mt oni af 011 toe ook 4 uUonreaMUhU D clou wa do ied van dr Kujtkt die t tvpot oem de moodte waard hadt gevoiodvu to kommoa oen iBOigie rede b eft aboudw aiao deze 91 iwiiie DOf IA do oilo krftcivf van zijn le vea waa £ er t krees Bel ws ttta udSe HM had uit dannkboMhfad irel beleefd kuauun zlju te pQdv r NederkUKb da In dun oorlog tijd meer dan mig Isodi voor Bet ö heelt godaam Fijnlljk hwrft dio oiil te fd hek OQB adU edoao ntaai gehiU ho t Ne i9rlttid ztjn rr iendKl ypeiijke bouding haadbaaid waardoor M teri £ ataal Vin den TOÜcoronbond roor a UJ nog Blot T0Gi ggo ds H ffaat id M wed meon d ItiJ Qp het ooffcubUic 1 d iwuWDMlfs luv uSBt De srooto ijk tidb deti wÜ len M de re eU n en 01 vurplicht en frpk ee v DWutAgm düdnm tnj te i on wat ftiAtH wordt geboden febei fis onaannemelijk On iMid la k een r awUito poaitl mot Mn wat betreft na lodU wett w dadt jii een stap m wotderd Tecen de zudht tot zeKatandl veridaHnc vu IndU wilde hij krwbüg Op een m n i H t gowozon Hoagaareche rtoomwhip Arad i Dond rdafoi ond ojmïÉrwrf lÜ U jr op tti nrijn geloop n Bij h t n r laten van do booten ijn vemM i llJli vijt peroonen omgiJtomon onder lo een AiTOuw V oorioopg blovtm 0 man met den eer iAm atuunntin aan boord ee t boot mm 9 man laoiUe zooala lewk gwield i f op AuKteud Loter w on nog twee uau an d v erangriufcte boot opig vU t Oogevoer 8 uur kwam de BiiuviatiH ter pbMOao dto de noc aan boord tijude maoneo oveeioam onder wno twee Vab I wonden I Het atoooMobip ae ond r ndm 3 gvtroffen bMd sware Hlegxijde eo meuakt vteel water Het aoUp Ie bij bei w Mm ter hoocte van Bo rif t n ankor elngd Slet ibooten zijn daarheen ter aaHtotei ie tvrirokfcen Aaa boord bovond zkb ook do lood K Phikker uk Sdaaminift Do scUpbreukcitncen sljn in het bdM Nap ondMnsebrwbt Veggen tetagrattach bcrloht Taa dim maMwbaener HoilandNd4ep vwo do HAAS uiet IJMT van HendrlTc Idb Am ba ht Mar Oo hMib op w Zondag op een mijn geloopen eu goMokeni Vao de booMS Inc t atloen de matroo Dodd te A r in Dea niarken gi awL BBUSVBN DIT OB HCVBTAD OOOCLXV liet ff q rek wn dm dag i natuurlijk gevormd door deo iH and lu dh Oranje Kasorae dfia bet ia zofukrllngi ai gwiieon ierwaoht ivwd Al lone dwaal deu gonw itan door do Mad dat er lete zou gebeuren In die kAzaroe de ilte li bljgecaiamd hot loo oa ihc r Eendt r Haageoho bladai bad Kf tf aa btjïondiero inaAtrffelca die Bi iM In dl kawrne genoown waren en ait wierden deze beiMiteu tagengËaproken hardne lg Woef hot genioht ïfmm Vroemdi dat © en g ruobt van mmi UA uwud gaat en dat ttleonand wert De E goloduDiiMoehe eoNeniMie Naar de H Crt i r enit ia de om iAm vaa de Duitio e Te f ole obrio die ieoer d Hi l PoU n tB waa o n e funon O die m t de ut EnfelaAon oen Franaohmnn en e n AnerllfO n I0 ooh Hjhter bij het begin d U Air ki no t a itwezig wa bea anda geodl fde HnmiaRie z n oadriiaadeei ovrr iv r koop T rertstoflctt ionrerrldtter uake noelen vertreklfea De Eiwfe iche r jhoroig bad vo w aa het hM m rakta neledo U g be ïwW dat olleen over t f wirien 5 d rMiHe d wH In het nteC be ïKiHiiehe geHid d Mtfk b AJtt r ijn d w 1 binnen d I m ft den e l ver i zin Zoo R hek M Igign e t r ie meeste en d groot ie Ddtaehe rtrwfo aiHahrAken Julat U het bwte n i t 1 fihrekm lo hrt niet bee te tl aé vw m in b iiteneewooo oyv iJtke oraron ll hfdon ï lettenin r aoH do D Ia H rv mml e dat 4e e fi 1 rieiV ri n q h t werk ow wWlen om a de w i QHer f nul da gwllKMdaa U0éioM lo kanMt 0 UaeUtAvea o oen wtl m g ehop a E a LI Uatlt im uu Hoitetot m M 1 BrUaoV aMimtchlp Ta it i iemetdriverew iden der bera ndng van bM A e rkaanache ui IJaa av i aiii lQ m n d van de dorlaodnm flerejurevd tf t r ii op oen mijo ia gelropea i SS lad i de mualn worleB d a UJk la mam HJa o b ttimmMm TMM ia dar JMMMi lIphiiAy ian da l per Umma I v4o l wMtor k alet BOor it IoumtV MMi I wa fdi wt intH am Mfanfako Mate Da akUM pkmtf WtièM daM tMt Sm mU nt Mt dit MMte pml OUR GERW aOHT De BURGEMEESTER van GOUDA noodigt hen die zich reeds als lid van de te dezer stsife op te richten Burgerwacht opgevea alsmede hen die zleh iMt doM eN strekking der lurgerwaeht kunnen vereenigen en bereid zijn alsmg als lid t te treden uit tot bijwoning eener BIJEENKOMST op MAANDAG 17 MAART 1919 des namiddags 8 uup te houden in ean der zalen van de Sociëteit Q iS GENOEGEN Boele kade alhier GOUDA den 15 Maart 1919 Oe Burgemeester voornoemd ULBO J MUS Dii eot uit Engeland ontvangon 1215 90 mi i I l l DE KLERK ZONEN f Oreaalaps n Wlnk ep CudiilH VwHlrul tdilirkleoiler en JoBkerlraDisIraal Ui Telel 4 1 u m = ROTTeROAM I WU BIEDEN AAN Ilia 70 LBBRDOEKEN Toor H H H yb ln licr o I d rwaiHf brlck Linoleums Vlo rzell Allovernets n vitrage === Cretonne sk = f = Bejte adres voor Wederverkoopet s efi Verbruiker FABRIEK u NEIiSïElHIIliTS van WEKKIÜIGEN en MDTQIIEK en IraclitinstallatiBS AANLBQ van Electrische licht J VAN DUIN A Oo Vixi Ok ucla lai n Fa W I V ZANEN 20 O Haven Atelier voor i Moderne Portret Fotografle i Heeft U al een potje Kloosterbalsem in huis in ijeen enh tiuiajetln km Kk oilerb lt ni feiniil wor dtq d ecnc li efi Uit vm apnolcndc lippen de iidcr W klqVM wMr mder van In tri oflieii of licndao MUflait mbciHii cfzvist euk blaren zwcrcu wonden rh tirn trk jicbr i cI iai apii rugpi o landepijn pi frpiKi nf 9wm Kijven nek Vtadaai kan de ktii een vun d km deren krabbe morden kuni U zich in de vm cr nijden of aan de kachel branden Koop heden no een potje Kloosterbalsem M r fat T i pi m 20 Jr m 65 rem v n pl m 50 Jram II 50 v pl 100 r m f2 50 o ploi 250 Jr n f 5 Alom vtr kr4 baar il l 4cn buil mcI on handteekLniiiit L I AlUer Rutlvdam vermoeid I c ii teeken ifin zwakt Door he ii dl acbruik Mljnhardi L atog n QvorwtDt oen d t apoediji In buHen vsnaf 90 lil Fabrikant A MIJNHAKDT Ph rmac F brkk ZKIST 1204 B A polk n nro l l a 1 SPANRAMEN te huur per dag 7S oant Magazijn van Schoonmaaktikelen iCKir 2A I H KROM en ZOON WIJOSTRAAT 27 T Telaf 333 Wealhavan 48 OOUOA GROSSIER ia SUIKEIIWERK en alle soorten BORSTELWERK Verkii b ar b U e ApolUtker ol Drogi l IC Gouda ANTON COOPS Wijditraal S H LOON Markt 6 en bi den l bflkant P VISSER Pnimer Frl chddcnvaen Dr Ooedkoopate en oliedste adre voor Meubelen al TaleU KeXoi Boffettan Stoelen met leer a plucbe Vee renhcdltellen WoUen en ell n deken Tbeetalel SpIefaU Sckll dcrljen eni enx 0V Spcclaeladiei voorlongelul met huwelllfcapUnnen KOMT ZIBN SIMimif44b lmikaltHU deklHt kik RoU rdam Tti I2M benauwde gevoel VBO drukking op de borai wordt ver oorzaakt door vattxjilend alijq ANGA SIROOP maakt dil slijm los waardoor benauwdbedtn verdwijnen en hrt boeiltn b dsvi GcoMit v n bronchiii en kinkhocfll 1203 33 wm mm Per flacon f 50 Om buiUlUhUlC bel i op raU m den Irein btj ver aderin jen of op Uw werk een oed boraianllend mid del bi de liand e hebben fabn ceeren wi ANGA BONBONS verpakt tn ai kkeli k ia uw aak ladra n dooteo v 50 en 90 clFabfikant A MIJNHAKDT Z Ut Bij Ayolh cB Droglaf msk VERKOOPING Paarden Wagens en Titlgen V l PUT A HARCKSMUI Dt tiiwutdrr Ie Holtar 0mm sMlU n cp DINSDAG SB MAANT f 1 v rmi au II V U 111 en iM ÜL nllm an dt TouHr lage traat 36 ROTTER DAM t n Juino kf v 1 N V GOEDEREN TRANSPORT Mil vji MOERMAN ROBBERS egom B ie itoltjko onii iiti in l tbedmï III ± IS PAARPKIi wanronHer prachtige BELOISOHT FOFtMFRRJES hfnevent 0 Wagens Paardentuigep etc eic To aten tor plaalic TOormold op 70NDA0 23 ea MAANiMA M MA A8I 1919 n 104 uur rn iBqr n vóör daa vcrkoctft vanaf B uur 1208 14 efl CORINCHEM DCRDRECHT aOUOAoGTOMiaiagll Kapitaal f 2 000 000 ÜPENT REKESINO COrRANT MET RENM h M ROOh DINÖ INrASSLERT OP niNNEN IN DUnTNl AND FRI FKNT HANDEIACRFDIITEN OP BlLLiJlvE VOOKtt AAÜDES VFRZlLVf RT VREFMÜL MÜNTSPJECIEN FN CQLPONSi HEL ST ZICH MfT AAN EN VFRKOOP VAN FPFFOTPS OEI FT 4 o SPAAIiKVSUOEKJfïl UIT NBEUr GELDEN A DtPOSiTO SA FEDEPOSIT m mm ra aM i Ol a i n aii it n atj mJ wme mM XLEIWEa 31 Talahon IH SOUOA Steeds voorradig een zeer mooie collectie Blouses Costuums Peignoirs en Costuumroklon benevens de nieuwstemodellen Hoeden voor Dames enJonge Meisjes 3315 m PASSALON TBR BESCHIKKtNO IJzeren Ledikanten 100 erci rjoed a niouwe v iLto üöti ptn uon IJ ereii Ledikanten raft rp iiHinto jpiiPalmatifi vooi dor spotpiis n f 12 SO por Stukp zepi ifoaiboip Bij du h 0I0 1 11 tn Of dkooper A BOUTER Lange Baanstraat 41 TELEFOON 8650 ROTTEflDAM Een verkoudheid 1 men 200 land amerhand gaan bi Rchouwcn ali een nood zahelijk kwuad Dceénbettmci deu apdtr nitur agodi li bet toch met zich te talen beimet ten all U uu voorzorg d Liatabletten tegen hoettt wsrlioutla held ll lpi n ehruiktl De fi ne Lia g ur die U m ademt al U een Lia tablat la dan raoad laat amelien heefl genaeak achtige eig nichappen ca kan Uw tuchiwegeo eo iliimvlaccn teg n kouvatien beacbermeo Overal v rkri g Ur r0 75 perdooa Ëiocbt rooden band met ons handteekening L I Akker Roliwdam iabléttsn Vcrkriigbaar te Oanda Mej S v Loon Fa Coopa Barka wniid G dm Hoed P Galei n Moor dreolil C C Gennep SlolwQk A Natst W 4 dinKvsm Aro v d Heijden C T atorniaa IIBOZ 4dvcrleerl ia dil Blad treurt a em cé IndMiMd Ia bti MO t aciwono opnibuéog Ifct wm een f ip j iijk le Hjko rt iatóoiup loet Meaitai ton bet WM doodBOodb an bH pcach t g ttrrein en het oen dnprtKAatie an de gwMoho oin i9Ttln Het lijdt wol g vn twijM t daw W pl A ttal teé gven Eacerne uwer votriJKCC h zou de groottrte dwMsheU tja dio dtokbaar 1 Men zou ÜJOiH rc rwa Mia dat zo dan nev een verlïoa H te l tr iiTaD vfciet i gi büuw er iBoht c boto ï llt ld 20U rijn oiMHtaao Ja volgi van not fitl doi hier optt vl vM rofkfioon pol u ge pM4d en in desw lo and n daad vai revolutiooai bcAwÜng oïi w moe wor don Otft 1 dtt Dpsohi 1 ïiM I coni k go Wctwi Er bM a t em l wn 5 o vtTtrou n dat aJ he tot rti boteln kouba mooW tumob een Mkw RToeal ajnot nuOMS on de ordfiteHMJde burg nt hot ropultaat rtW trwi e4a W 1 Do gmm stt lk die er berttaat chijnt voDmani lijk te bwurtten op d gï lf en aatthan Ldiikhftid aan den wsütelij ataai orm en do tft mwa rdigc taatdnrit tig fti daainMUMt op do doört tonidlhoid der huï di rejr ringt die utot zal aarzelen r ch mot kmoÉrt tegwi lirawoi eMiw dor min dorh Jd te H H fo XK T alcijd ei i tjjdwfliue Karuk leitrwk an ootf s jtV dat hi t gtAaiar nl t wr l + voor hf i met Ün neu f lHit voor t m dun isondt h pJo Un zoj tjultwig fvroon kwaftdiwudfix lm hot ni rtii to toonutn l BorJwiiweo wij on dcdagvu van Augu rtuA l U looi m land rig lirokJiOQ do dui A nd itidalin di opgtro p ti vr rdtM iufwir de tfr iii ti 7ii g loofden nJH dat li nfto g i Uf oaa zoovfoi diuklt te nwikijfli Hofc t iig kwHitj d Jjnai tl IlolgU tn kot g tt w yna bij Toen laaJdii de woedio im dukendta HülUind VS op en m e niDal 1 s mij mee it i i d i NedtrirlaiidHOtio JMjdlausa an de grena inoe ten worditii afgr voonl omdat zij bnezend vao woede wai w i delXitach v wel 100 b lijf wiidfft rennen loon grwwiJdp ttxa hot gebaar oor iljn wrtjdiold het gwaar dw l dHeon jaren fti jaren L voren hfio sïi n annJtonien maar waarvoor nwn In ïedorUid w vhiw M a oQliaimper laiclUo over ind ZW ia do H oïlandftcho aert i alti d goweeet on zoo zal die ej bijjveo Inge wono dageii oen kaiItnf ad4 io opvwt tng van het leven loet oon ï je genédgrflieil tot oveirgwu rtheld in bet jnJai ol nioar zekero vertrouwen dat h H oon va rt nitt zal loopen plotAoling opliaend tn woode zoodra ze an rijn lijf komen Ib dat niet de nMv it tipoeriflide vun het HoUandöoho karaktoi Ie kon doe at jo f ii maar y blijh vab imjn Üif ofl Hoe vaak hebW wij dat met van onz liollatndeolie joogeofl gelKwrd Bn In d piHirtijk houden zij zioh daaraan ook Ge makicelijk zijn zij Ln écn on jang nuar ZIJ la on zich niet ringtikïorwi dat doen Bij niot Daajwm iA on volt ooit noo4t ron mUiflir voJk g nwi t en daoram ln a tijd de groote fout van de nd talro tuobt uitoo enkaigi gewee t dM met duie edgioawuvHge Uiakitcttrei alwoiuut geen rokar ii g Viord gohoudeui Die Ducht la steeds gftW Wt voor era gïoot deel khace een noodelooao aanala op de wijMd Het nioodinloDze duaetn ik eft aüijd weer tolver zi t geprikkold en oog maar etoed ba griipeu d mlkttaire autoriteiten van die Urraikt trf nieta IIo gaat or preolw mee ail bij h t nderwiJN ffnwflu Doeeoa ouOffl ijwr deelt nooit ntrai uit dpoigt oocit Rm uM de kindert omgaan het bun gelijkon it eu er heereclrf otsn 00 cbi IdSgo hiclit de andere strolt droigi t raunt ieeiH atelt zi A op een hoogstand punt waakt angBtvalllg over Jjn pneaü gt en fiodh lö er gren ontzag en goen Dfl Modeirilai boiie otficJeiren zijn over bei anemoon nJeobte paMa pigen gowonet Aik vorbeterlog ln hrt l r zal akijd lllupotr blijven zoolsng men niet het Ie gor aaiipa t t J hH volk mi zoodang men oloi ophoudt met de hopefooze pogingen om het vo aan t paaaon hij het leger Fr beHtaalt een vero ndgiag dli bij het vrtflt héiKaffiieÜkig wil wekken voor h egor Dat fe preelc het oinn koor v n wflt noodlig L Btj bot logk r njo H hftunn ateiling gpweVt wordon Toor het BiyNBKLAW R Do uUJ aoneEatfc JbetMging Donderdagavond h d te MUfcWburg een grooteoho betoogii p egm do annetadoplannen plaala gehad De Mde grootste k ri genJ mwen waren g e v uld ntct mannen en vrouwen van verwahBletidefevenflopvattng die ailen root groote aan dairtit en met grooia ImmatOti waarvw overduidelijke hewij w ien ge loverd lulriberden t ar de wooixteo van do h i do J F FaMal eo dr FeKx Potten Ewot g anoen A ww r noroam Hit op dei bri oil T r b ororigo Z I d ran ffbd hrfwoc 1 en