Goudsche Courant, donderdag 20 maart 1919

Sr 1 H T d Bwv 6 n A T D k Tb Ratelaad O geatelda candid t B dit door da laden bU meerderheid van stemmen genummerd warm hebben alle te varan verklaard dat z met de nummering genoegen zouden nemen an da camUdatuur aanTMtrdeo NUHJWanUBK g 4 UMHU Dq auAirtv klvtfv ovniignng Nodorlaod w Oraiiije ttetft a a hot vhrtal tMUMtl daten voor leden van den Ueraeeokeraad nog toegtvwigd de hoorco D d Waard n I WetH ga bhrMk Qilatamacht to door het lodrukkcn van aan glaamlt inifraak gepleegd ln d igarenfabnek van de N V voorheen Gebir van S aan de Vest Kaatan on leaeenaara a in nageanuffeld een geldkistje inhoudende iig papieren eo eanige klMcn ai nu n zyn ontvreemd De brandkast is met ge foroeerd De poUtie doet oodarzoak fiMtnnr Bnrganracht Naar wg vtmesaea heeji de hoor lietor zijn benoom tot btetuureiid dor GoudBcho Burgierwaobt ln de vergadering voii Maandag jl nl t aanvaard en zal la dteoa plaa B door den bwgwnecrter een ander worden benoemd biukat v gr da dMinbatio Naar wij vorneuKU wordt hot oidkei De 4 van het nicer aineel lUM voor de gciaeemtan iji Maniaiuc li Landbouw hecU be fiUiki dal uiM iïiigaiif vqu het A to tijd vak der broOdkaaa1 u do priju wourtt a het voor den meclitaadol beBtoiudo Uegü rwgBUK ei Itr besoünhJung der geiaeeoto bofaturou iM worden gesttld 111 pir 100 h Cr bodraa l Dl öt Ou vaa hoOrai vanueldt voorta do bodiacLU waartc itu do jgroodMotlou beeicmd oor gwtaiMw dia m eigen be heer beiA i a tor boHchukkdng va i de gti inet qiiu be UU t a ge 1 ld sulka wordw lu de bogeluidonde uirculairo aan doge inevateUwturtn wij t do UiuUtXer or op dat de in April 191 1 vat i oetoide prijzen van 11155 voor groasïtirs eo UltOvoor doudUlatiu oitveriuindeird vaa kraoht bhj vou Kfiffie De mi uis s vao i oudbouw beeft be paald dat g duJ ide hot tijdvaii aaavan gonde op i April 1919 oa eindigen opdü April lyiy diüor ki nMu dolaar aan ver bruiken zai mogiMi wordim algeleveTd op bon no 49 eonor Ihee ua Kolfiekaart iTl KO UfLe Luit Van Gennep ij vernemen wordi do lo lult Van CtMinep dlo na ontt4nding vai het Wtedrijdtredopot met klit Veen atra word belast met h beheer van hit toon ingt itelde DonobillswCiieperk Gouda mot 1 Apnl a s wodor teruggoplaa t bij bet Heg 3reQadiora ea lagera te t lra venbage trt tdwTuig van IJ Ai ar Hui woiHOutuerp BmiunlaudBoIie Zaken vturd z h si aaugeüomoii Itij du beliandeilug via htt oulwM p Ou Il rvvijH Kunstan en H tmactiappcu dioog d heer U o ft a a 1 M a 1 e f ij t a i a n op öpoodlgo uiHvoering van art i9 dor Üronlwot Muitfl tr Üo VUatr verklaarde dw fintucit elo galijksU Ung buBsohcn bij onler tU opftubaar oodarwijB t approci tr n tn u moUvoeren op grond van haar belaag voor htt ouderwijd in bet aljeme n 1 aitiCHtlitro logaien tu derg Ujk zullen aan de bij oiutltro onderwij i inriclwingwi kuantn iijvtn gegöveu Hoon l spr voorziohyg v zijn mot b pahagtu tegen bot ont roeaeu wil bij het l l ut van den senaat van hot l irec taai SltudoiitoncorpH ln de bokonde kweetie nl t ge iW voor zijn reken ng n men Dat düu iMtrokke sludoot alechta één wtek liSpen au van tiet reoht lot ontgroenen i ge Kovsn noont de Mlniator laj bpr vrteedo geon cotjcirrtnUo wat landbouwondeivij i Lian aat uuaachen agoninji tfo © n Groningteu H orgttuisatie dor eiildeiameo g ymnasia iuingit samen met reorgauirtatle van het toer plan d oli dit hoet tij i De Minieter wenaelit dt L O wot zoodanig te heralen dht ook strenge scholen I daaronder zullen ll i Ih vergadering wenl daarop verdi hrtlon 11 uur Vty gttdoiTiu van 19 ALaajt oorziiaoi Mir D t o c k iiaiiuobogrooiing uoucllugt iiiiüitz ophfitmg der vloot vtrvorpeu mol 5ö logtn 26 aUan Do mout Oud atakiiig uaii tu al tu htrdltillmgtn word vtarworptu mtt io ti un O Utommou augLHlrt ugtu vvead dooi do hoertu Oud lleUdiugon Vau de Bill til oh 1 blaaluian op poeiUever bt tuing van bot ptraoiieel dtr itijkmwert Ub hoer 11 u g t u h o 1 1 z U d a p trok axmntftHutm lot thrap pin van deu powt vooi die mouw o mannoWazomo to Uotttr dam 111 uadtti de Shul ioi do post bad tn ftiLn kktu tfïitiiudo do bewUöBiug uit voor don bouw te Middelburg hva luofcia vaji dtn botr Itappard iu zakt de veirhoo jiUj vftu puoadoeniou vai voor Uil giopeofllonlieerdo ofÜaeren en voói 191d goptnioiiterde oadör fillf oren en uundoron bij zoo au bindanaoiit zal nauor worden bdiaodeld lx Murmobt ooüng v etd daarop aan gtnomou uitt 4b teigeu 24 Jtedumea IV ou onidtm de sodiAiUIjpaoart V rij z duuiocratt rev olutioMth ociaUaten eu do hoer van dw Daar AA do orde kwam daorua do wijzigingder wtt op de inkometenbelaataug dewy zigung der wet op do vermogMiebelaBtingde v fogfaig der vtarded gingpl elaa l jeiueo de motie J ler Xjaau botretffeode deaJloeaiqg an oriawaobulden door beflmgbieeoa De heer Van do ronij ol eda p beMKigdo do ooodzakebjkheid van h ing itt eena ter oamiddellijke afloflHig v o de criHWöobukleB on bestrijdt do flitma tot v tf wog der iodlrect bolaetmeea tegeii ro H i n pi moor ln ovon iHtoinmin met au 1 dk ontwerpen Oïndal Jiij lie grenzm der i i 1 n i l j belartM en nog lang idet bereikt acht pr y Ü mlnetoue een half mllUanf delg uu de h fiOg In eena bet over blljvendo nalllard ifci de oriuisHiohukl Ifi 2p jaar afLoagon en de daarvoor ooodige 6 ndllioen per jaar verkrijem uU de v Thooging v de suooeeeiebelaetln g lu verband met b t at wi to er trocbl Terwijl hij verder noy 10 Boifflo © meer wtl h It uU de Uütoovitm n de vern ofe iM plaating D Imiinen iiyttreqte befflngoa aobterwoge bhjvea eveiMih vnhoo0iag vaa de grandbelaatkic Htrokt i btwpaenl gtUc i M ar vk4 zal iM k ons vl c4 loooicn ziju Ht lUndi riolUuit op U bouvou zmntot m oan ii ïii ÏMod ai ut ai tmwflcMug mei aiidcTi laitcUi de wfrga oiabeAbesta ii zal lui dunt vrede ooT allo voikwi x MTfler vvrdcn du K ih ti la dum idit tM leii Htrijd luocica ij oom 8trT i Q ZDüwoL fouMeujh door d e t uMliMl iring va d Ux piMtotag Mi de t tiuMibiip k be fM lw a nlH ot Hioflcdjki nijztiduor d 7W tc u to liolj eii d viw rru bij te Htuait opdat HIJ itoor Uitbp iiMug vaa kcnnlH dl jui iiii d ika kiesiu gtu vu Idiut vDOTuK It brcti eij Met x dOD ooit zal or Uk t tooUlg ztjn out tU die dol do4titii lc u UiuJof ie lu iu n ea da rUj niojj ikkt Ik mm op dl M h wd Ta vui doo üwal gc9 iov flj ord i omdat lu jh 1i opzitiii a litL jiuti l J ii de wtrl ltra Clil au partku itta tui Uutü A llerHegi In liei laiui wixdtii iu dt liubi t Ujdeu utfiiigm omooM dai ttiauti P i jüjduüp l ij uil k i i Si ügfAnokm om UK 4i daad lu di nciiUng to l o laaw lHMtiTrfi 4cvi tHidcta iBtMnie4ad dut ku oau Kivn MUI dcHEc zaak vooral vLuiudd vaji uiting oOfkT oui4 oilv Ix truvUt ntM wur de fevoiJui uli gcdron fvu om Jiel gtt IweU edtirlaiulM li V olk op to roop a Uh uiedowto kLiig aan 11 dtrgUiJko daad tot hr go t q vfta üdi öiofUlijk Ikwij MUI dMnidjaortuiid on dU oiu loud K r zoo oIp rampt B i ixMpaard geUovoa Lt j gjheu Ufwr ondorgi tiï koudtii hopoa uii aU divliti vttu ons olk bijwii Uj brew ü Miijui ikwi wordi vtr aimlni u i sen ip oot ooiM 111 lfl w nl II i idsi g adu lo dö bij 0e i èiH iii o r d iK wtoiiÉfimi u hM oikIk 7al t r k mriijd Hyiri ft i Vl in liiuidw ii liaro Maj 4 ii ilo Kottiiigm aJH linold üü dtu btaat nwrt Wf fk kf z Hut Niait U dt zicli ztU wil Uu bfOwAHi bvirwktff ii€i aigemeviii ioirid vwoi do oiidtTgtitiitik nd Itt Haiiit ngnvitold uit a fie gi zlndtm tytl getxwoonlig ndi allo deo I i m r Nt dortandbolie SlaM K liappi y sfiM i ook 1 u oproep gtflclrt u i alle NedwtandiTH üiMii aalf tot w lke ariij fij ook bolioort Hiike g lndti gjj ook diit tofgodaaii uwp bijdraai hol l groot Iii t2ij kl IQ c i hol Natiotiaal F hU F oiids ti i éiU a Ijiw Ix o liiLt boHA woordt a um ih a nion wi kraclii to oi iw tot b iordnii aü b l geot tijk fm maatudiaiip Juk ijn aji Win kad Iti het I orivCojylK hi i Uy zvnmg g Tan df IiOü d MMh n dt r ttp iiKi fj tr BohiMt ndn uiidtTe au orltAi H UÜ oprc ü toitut tx tö iiit d Éi Tm tr O Vi M tiix oorïfituir Prof I r Jl HaAiiick HooKlf raur aan die AlBMUi ltalIl H t Ali iiH 41 otmi In Mjint nli e m ifTOfA aantai XJOraaxHt ando mamnpn fa tTeuw u In oïw land oor iit Th n Ka incra sah KoOfifaiiDdi v a i M rArittlIciido Vfriengfng ttr iin VenMIginc bciaatiitf U h v Oud heeft hit to ii w e am id in i oorg wuW Dp annhêf van nrtk 1 I I iw t wonlt U do bf aMtbsn hoiii t ïiiOO ol mliido d n gw ai bp a riwï H rfi Imlilipjd Itf dl IxilaaEbari Hom m r dAn I I OO Tooli mindwr dan f MOl dan li ver nitdffftl f 0 2b oor elk iji boiJ hMrair a IO1I uaarofvlA zIJ li f 6iii van t IftX U fwvon fpiA U de b la tï fo mm f 2U0Ü o h r dooti iidudor A 111 f 000 lan ih v nhhul di I f 1 b no nA ƒ 1 voor Ik gtJk 9 l drag van IflO waarmob ril d hu aa I 2001 te ho pn gB t Ifl d boI tbar som 000 nr g Ujk iian int 0 itti rp i r PW MiffJ Po rtgallag dor balasiluff VK r tilcomci m f iSOOOO pn hoogt r wonil vcrvaitginn door 1 d beiutbaro som r tiOOOO o moer 4 1 to v nehBldi a f 1503 50 hpaav aê t 5 V K r icdor gahael bvdmf van 100 w tr rnede zi de Bom taq r iJOO te boven gaat Voor do toalicbtiiig zij verwefteo DMrhtt gilgktijdlx ia MÜaiide am wUioaiU orp de lakoaia oat ela 4jm lSn4 i h 1 Uiui IiLHü tl i aWu 1 w ordt fehz 11 indien de waardc van h i IH do waardo 1 1 OOü ot mo r dociinii Ur dan UÜÜ dan ié vorwnulcbtfii Vim iOtii goliryMo som aa 1 lUüU aü ii do IJ bit tHïkWg ran r Ij UOU to boven I j de v ttarde f JU OOU of lO or dooli imiultr dan 1 JOOOOO dau id veritoniidifpi 1 1 aii t lk gob oie fHjm vun I lÜUU tfl dt waarde f JOOÜÜÜ 01 tuoer docli inmUr dan I 100 ÜOü dm w vtWühuidwd f iüü bLDOtittfl 1 jO an öUü gfeiceit HOiu vHij r iOOJ ttoariUL d zij h bodnaif viin t KWWÜ to boven gaat h ilo vtaardt f luu ÜOü ol uii ri doüi ininJcr dun oOOOOO dm in Vi rsohuldi fd iM btneviuri f J van clky geaeole simii un I lOUj aurinede zij hel bedrag viin t iUUOOO to bo ia gAÉiU iH do Huard ƒ ouüUOO ol m K doch lUUuItT dau I iOOUOOU dan ia vurtJchiU tlig J HjO bou4 tsk I J50 vau el i4 eicvilu 80ni van l 1900 aaruiudo zij Ivci j iriiff va I 000 000 10 l on gOAi I1 do waurde f 1000 000 of m r doüi miid v dan I 50Ü 000 dan ia w ciiutr Jigd I 1850 boacveua t d van olke sw eel ion van l 1000 ivaamio lo zij hel boirag an f lOuOOOÜ to boven gtiut lu dl naari 1500UjO ot me f doch inind i dan f 2 000 000 dan ui vt Boliul Jigt 1 r 3150 b noVöUH f J 50 van eli ve g h lo Hom aD f lOOu wOHnw do zij h b irii € an f 1 500 00 1 te bo en gawt Ih dl waard © f 2 000 OW of uit r dan ü ir miildigd f UHJ u V nft t i van ll gtlu Ie som ttn f 1000 wajiiin dözi u i odrag van f 2j0O0 OÜO to Iwven gaa yOr tl toilichting li vaivvi iii luuii In I IJ 11 l onioodiMni ni üv rjfekgdtiii aiaiti waant t iQn hhjki op w Ike wijzt do virniogiuw I i de rltdigln lH iawgii 1 toor HiiVDuligH sarni nulflUng dur tamvon 101 11 l elflHling IJl wini a te siu Ui o Wet op d lnkonut tit ela tiDg 1 14 I tl r Uud iie t n am ut m ni up ir Ml 1 iobrgtHUtl IJ viohlui van i l aini idL itm i vuur tiOOij r ukouituH 0111 zoolacd UIit igre jn ju hit 1 11 ic ro pen lia n inivoinHloutMfawii g ei rvJ ul iagb iv ung 1 1 to zaïiiOQ nguve r he Jti ide i trig m rHOjMiUi0 l Ud uau voidddieiiiLji l wsuig 11 atiwn zou vtmciimdiKd zij i wwxi o g H ji t oor r u tljk aine 1 ó iiionl u li Vlirthflul i naiB tj dat amen iiuiioic v mligt de pro rt H m Ijij eo mto lun van f 00 000 en 1m hot hoOjsto toiaal pwfwnlugi dat van du toenonniig wordigo t u ü l j vfrband mei dt aiuoudoraout orfen trv uH mkolo wljzl logeu in de vwdedjn gingHU a mg II voorgu U Id welke luoge IJk luahon ile hoiJe buJaatingeu doOr oiu vouJjLgt sanitn te41iag der tajiovett samen I wnHluii LK bij htl aiucudeJncnt gevoeg 1 tooichiondt tabol g Hfi lovew dtj totv llclKiin voor gomt ld aniondrtmeiit op de rdliKlngHt jam iig De crisu liqiudatkb lg nn de 1 1 1 Ut l Hoek üu i k üu f n ii ImI bun au olkn cHillig aan dt tfdii liiul rLstgzaken b not nd aan do Kou lij oï t xploiiatitf aa 1 cirol mSronnoj 41 Nid Indi Verhoogde rautMMUcn Ruim 1 milUoen toa graan Al uiurg aiho rdü t oiniTil w o t B Oravei Ju co tiecii de U 1 keniiVH ffrije ui van dt volg ndo rhfKJgiugiin au ran o UMi van arllkel u w We dttoi beiuiddi ling van do N Ü P lutr to lande loi dtn aangsvotnl lu t joATranu oen vun graan voor l roodbor Mding h rioofpi it 1JÜ60 000 ton dat vun rjat tmot S ibogui van mout eago tapioca arrowroot m i luooa on sLijtnölj lot JOO 000 uon dai viB koUi wi imtiOL ton eu iai vafi iionOiWi J 50 ton bovindUu i i de raniHOt ntjri ig opgoht vin van g droogde iTuchten zoodat de dan o r daarvan kan g M ni J tot zx danl o hotiv ooUu dftn dat Wcrloor 1 an dt tjehoeft voor binnenlanjötji gr mifk kan VOTdlIl g nioelgtkomPD Het apoorweg verkeer An t rdaBi RoltcrdaM 11 t Kiuiurlul iV OiT iot iiwii do volgende rfl g a iot d iiiinist r van atdC iiaat en an Oorlog goncltt Vchton do mmiftbTrf dt n tij 1 fiu n et g komon om aan 1x4 dnnge id riauipaii v liai a l a loduairio tegentoet te komen dooit lUbniduig gevtn aan Ott poorwogvef koT m ons land Zuo a ziJ n do ininiti r i dan genoigd la do allnreorsin plaais hun aaudacbt tr 4oh Kkon aan het iak gg vaa Bnettreliiao Ln do ochtend ea lato avoodtiren tufeWho do bfildo grooto tij id H todew van on land Dt Volk abond LonI I ort Ocii lie ft gls r filaaa on ile tl i van do in i pliiclvAinoriVaanMhL poTfl oon bi iangrijJr v rkianng V 1 Volp iifl Urm zal d o re iiKom t ovorden vo i pa xind 111 rwtl 4 iliai kuiunü J miiïarUSn opgtiioa n ivorden tnaar zulVn de onzijdlgon zoo apooitig niogdijY H o halwi woniwi deel mi te mak n van don voUcon oboud on r thai t kaan n h UI fttaodpiint doen koiuiPi Dit la roo vfnAT t du i Nedrrlandeetie gv dtdeCtWd morgen aan luil komea en dad iuk door de wnfoTPfitio oaJtvKagi ü r l woMeiv S 11 Crt Da Vi Lea NederlaBdMh otttwerp Dt vbwaitr van buioflMudscbo Zakfift 100 1 aan do fneede h auicr U o0Ë2Oadeè uu rapport der Comnun c van oor j retriiog voor do i orde V rLüaAoon eronue van JO Januari UU met b iaKfa Van dit rapport im ttot oig od odUeaod Df inogelij ndid aa aanoouslojjüng van Ie bitAioa btsonouweode unaitiaa a ii c na f lig ooncreot aor el UeoU de oomndsr ia ifoiuetnd dat hot ln de eixiW plaata aüttg kondb 7ijn Lvrc Lxcalloiuw er an op ue tioogte to lioudea woKo ijo 111U1 naar naar oordoct aan don Vo keajOud in hvt ugemoon ten gnondBlaig moeten Uggen 7011liT d rbij vuortiilBOOg lot euu ui 4i wervt unoiiiai tó moeten öveir aau Zij bijdt L tUorbij eon aerie van dergelijke begiiMaten iMU wetk e oeaparigo m ictuMidng j de toiamlsftie mochteo vmden bij e mmoo lotion van deao puuen is tr vun itgt 4nn dat do allomood MJ üj keto e iu a eu organou vao dun Volkeabond d le iijK in hl rOüdvordrag uehoor u te a or lt n nwrgülegd maar dat üaaruürist veel 11 CU dtn guregokltu arb id dtr Uoudritoa e nnlit motl worden overtfolat n voortf dat luiar mwldacu betioort to wordtu go oc u j j vtr larrmg van hol ijeiiiaaode nawnstet 1 all g vuig van dn oitLcoiljoud e oor koUKn wat dit SMfiUi Uetroll voorli et piint IQ do mogolijklieid van grvnawijziging Ui u isluif ng aiita imoluug eu dtding vau Hi4ieu langH vroud iunou wu IJij onJiclo der bbgin löU aUit do oom miHst oen kort woord van toei lüug wen tchoiijk fiSHOTB JLUOai Vd 1 Ui rbij wtrd de iiuoeaüe besprokeni I iKt ook wensLhdijk konde ziju eouig V oorw fttti dcu tt aieltoii v oor da dfeiln an ng bv tn ainzbri vau dt uuichüug of deiKigiimotiie btgm8el i van tjescnavmg vau I II HtaDoQ deüinenitra Of JchooQ de oouuüi t vau oordeel ia dat et mg voorwaaAleD 1 g iio mdu ncuUng vtriuoudolijk onvtTnjdiUj zuUou zijo al war © hoi eleolrtlil oou Hpeciaio omscbr jvtig van Itt bt 1 gnli Hiiai gegevtü wordi mixni zij jlat daarbij boperkiug tot de allomgods ako I jisu tistlion meer do practifictie ultvoeiin g iaa liot begiDijel ztll ro i eiuie moet ord n bttracht wil uiot do ganBche Volk u oit l to miBlukking godoonxl xijn Bij g volt i I zj van gtvo kn dot ce ligo am UI lug 1 naaugaaode u ddta tokat oun KMiig tl zellrt gevaarlijk zou ziju Hetigus 1 intH Udo ziJ dtfliaJ e ouboporkt t loou I ultlleu d J De hor oorgtaiwlde veelheid viaominiHHiOM acht de ooinm snie uil praetiiChL virwQiLngpn to motton atuinruden boven óónvorzooniugHraad I InMrnatlondal zijn dfwt OunimisAt oolrn dit 11 zin dat ondurdanin van andorola4t dt lx lrokkou ataien or zitriii ia kiui 1 n n mm Ook kau o n ntxat det goweoHchi d ilfdo personen aanwijzen ln meordere wJninU4itH zoodal wtl hoi aantal cojnud ii H iHar lüet het a iiit il lodLu uilgi breid OiM of te zijn d 1 Hoiw 1 zu h gtH najmH ontv oin ou 1 dai lorutnng van do o itwapeidingfl uatvit ondotniijk is aclii do oominiaalo a t bogiu e vaa ootwapemng van zoo o eï vftgood klang oor liot welolaigen vau den aLke tjond dat ij mt tju meC te mog eu natattn oon zjj hot vooralcutg n do rlonihig da van tu doen VVrE DE KAHSSL Ad 5 In tcgeiislelUng met vele be iaan 1 volktnljondvoorslellen me nt do oomoiiJ su dat h l roültt tot ooriogvoertn nVj ochti noot wordf vorflolwveu tJt au tvontueeio miwlukj ing vftQ vorzoeiiingspogtuigen maar lal zijn be suianareobi uUdmkkelijk moei 1 1 w rd laui bouw i ord n ontkend Van zolf vervat daairUio le l p 1 eutraillleu in de ht dend iflg lm bUvktnir van hit woord eVixieenH h t 11 itralfltfru van fH of gobiedudeo 1 V ivankfljk meende do oonuu 8 4ie hier oivn rogtil lo moe oi ttlltu tMJihv ZIJ ua dwcuasle i oordsed hiAva tt mocl Q al iiii aaugeüieii het b T mSör gt ldi eui uatviiit van vvetenttOtlia dan vau l ILg rot lii rtttUcm UH m uit uw on Miuibte r Lv tooeufi wtuxl de v ii ot n munut 1 Lg trokkt do beuuunmi an poHt Uaal Nn oiwaarHÜujniijk lijk het haar dai lm ftonachetijk zal blijken en aoortgtWk jiMjtuut als de neutraUl iil te UJeppea ton lehoov van z kero geboden die op ee ie rtpdün Iwndritjottcherin ug aan pitealt mo gou iiaktn zooaln bv etn ventuoeiiu kcrtvihjk i tjiaat en nattkn waar bonds ofgAn Ti govtsügd zijn Hol lijkl liaar evenvv J en igHzurt voorbarig hlerouurtni reoda iliaiiM diohtHKiden tu iornVUeoren d i on 7 liet Bpn t van ztir dat laani Itt luor lu grooKo VckkLu i ugij t V en bogtn I nog nadi ro rogohng nood iikkolijk iA len aanzien van do oxganlaaua n fuiic Kmwring n h t Uondsg r ctn Aan otoektul zij hiorbij dai eene aangol g wnlioil vftn Iiot grootxle gowloht H de re gtUng van het klaohtatifttjit v oor Ue oo dt kifiOü Btdttn doelnemerv Vd O De g zameoiijke aoie mag do rilidi t ciu van iwt boudago jaiiw genoemd wor don dl orgatiiHatie daarvan ja lua van hoi alhrhoogrjio belang De oouiniiiUle meent isarvim dit punt uil voongd lo uioot n uilworken en hoopt Tb h biniionkort hieromtrent loader rapport 1 kunnen uilbreiigun Vd 10 lot de andere m sdaden zon b V kiLiiintn bt liooren noiatigiieid raa een slant ln d uitvoering van een b sltSBiug van het Internationaal OerochtahOi of het Hof van Arbitrage d 11 De Uierin TooHxhoudui uitzon riiig Op het vorinijdon van hel g Aietl van aiidort conltrentlee blijve zoov el mo p Jijk indordaad ullBOiglonng d S Dt litlrukkiae oote Liog wl lied u IH in de t g nv oordjgo bjdaofi landt glM d 11 wo h it ni t goheo jilst fv KTooto Mog üdhoiiAU Do iiHohtgH MogeiidliHlen ware dun vrdloJii tfiana oen juinteTo benaml ig ijn T ilo liojianiifuif milor ijn aan Fohï r meen do commiwie voorloop g Hilthaitw don oudon ti rm to kunnen hand luivin lo belotUng U hl ook dudetljk h1 inogo iuf oolc niot vooruit t lAgJcen w W Hcawo voorOan onder de zijn 1S rt De zltiloc wetd daarop bedeomUdac 1 uur ftBftfHNQ B BBaMOUlBN Da poorweglooBregcUDg 1 T hooft een bespreAüiis plaato giohad Hihwbeu de directie dw bpoorwe eu e do vertoKeawoocdicora der orptedaaliec over do door de direoliee voorgestelde toonn efia St Ha ihai l P C B ea B had don oeo rB p il op het voorstel dar d rectKH log diend Betoogdi werd om het nilniniumdoon ln overeexwtemudng tobrmgco mei den giesteildfn edwh van f 3 Do reoüo VxM hiereaa met het oog op d gtoMuen besUflwng voor bot ov rigepor sonedl niet voidoon hvetijmn kond i do dlrooüos staande da bijeenkooaat een b tbMing n iuen aan gaande de oiDdwrerdeeüng der loooHIaaeen op afeciiftfflng waarvan de vert en woonhgere oaodroagen Omtrenit vereoba U mde porsonon zaüm nadere r g Ungen in overw Ang geaomea woTtkn zaoalB voor it sitruiiiantuialkevfi uurworkjnakeora en hand pIaiaitistraikkerA De loooen der ploegbaaen worden verhoogd Do m jaizijo aecbta beUhat met pdtubil ajtie worden workman eohrijver De verbooging an loon zal a ii hetWp per Boneel verleend worden een maand na dat do leettijd Ia horeilkt fii de stand flaatatoe g e konden do dl reotiea geen w sTigjing aaabreogeo mede met bet oog op do ten Uen opücbte gevallen befiliBMing voor bet overige pcrwneel Eieren To VogJioJ worden than naar brt Cen trum meldt de eieren rorkociht voor den prijfl vam 8 c it per fitnk Een gioede maand goloden 38 cent Aangehoiidca Do 17jairjgo kantoorbediende O an de Grtldoracihe Crodiotv oreeniginfi te Anib n dlo Wijdlaigimiddag gov lucht wa met zes oangdeokondo brwven inhoudende een totaal bedrag vdw ongftvew f50 000 li ovoaas dn Ijoldo vriondon die met hem nier waoon gogaan to Oroosboek door de niflirecbauflP goflirreeteerd Ruim f49000 wai nog hl zijn bozlt Typografenbond 1 afdoeiing Deventer van den AlgenWnon Vedor lamdBchon Typogralen Bond h ft geweigerd liot advies v n bethooM bowtuur te volgrti om do voorstellaa van do hooJdhenturon der pMroqinecrgAnlfiBtiofl to aanvaarden en be lt ot aam to dringen op oon biiitongiowoon ooi gros voor d i urtndag en loonfiverbooging Een ontaarde vader MAandagiavond is do Vlouteneicbeiweg Ie 1 trooht in rep en roer gebroioht Hot ge4 e iitido in oen porceel of llevw voor het porcooL aldaar FBotBo ïng ojïPm zloli oen denr waarin eivn nog jonge vrouw komt ddo hard weg loopt Lvon lator komt uit dieaeUde dear door onholiendo oorzaak een pakje rodlea Foil voorhijgangater raapt bet op en ziek ot haar verbazing en iwshrlk dat bet pakket bovait een kiuduo van oogoveor drie maa den Door medelijden bewogien het was een moeder vm zee Daar de vader aioh om 7ijn zoon lo het gMhool nloi bokommert en haar tfOd n hin Ueanliml ook niet langer In huia wildon hiiiben heeft de moeder hem ten © iijdc raad naar zijn ontaarden vadarop don Vlautdnschenweg gebranAt Maar R aocepl rdo zijn zQfyai e neet en wierp het de deur uit met bet be fcde gevolg Dt moeder la voorloopli me haar kind naar het poUUebureau gebraobt Totdat aar zoontje weer een goed codtrdwk heeft ü D KüHi dbOEVlNCnEN Opheffing verToerverboden Do BL ItOKMLESTEli dor Oem üOLDAhl ui t ttT algomoene kennis dat zijn loéB trokktn de be chnkËln en vau dea Mm lir V un Jeu uibouw Nijverhaid en Handelb lroffeftde i a ht t virbotl van afIovp riig en vervwr 1 van bakak n en JftUkzond een b hcyPerbod tan afloverïng en vefvo an cmcnt c het vrtrix d tot vervoer van baT MieM zoogenaamde blauwe te n be welta ot OIliKÏWWkt d M verljod van niievenng tm h id Ht btworkt of onb w kt o hot verbod tot vorvoer en a lafvarhig van ailo soorten vlokjjlaa b werkt of 0 b w f rkt TKniIa Maart 1010 Dt Burgnmeesier voornoemd ILBO J MlJfl MolMU De BURGEMEESTER der Gemeente Gouda brengt ter aVgem np k aius dat de haBc cUng van óen Muvrter Van Landbouw Nyvertieid n Handel van 8 Jaipuari IM Nb 8348 betreffende he veibod tot verkoop en aflevettung van molen m werktuigen beatemd voor reepeotievWÖ geach tt tot het veivalm van granen Mimede van ondeideelen van aoodaiBge molens weriïtuigen is mgatroUBen G uda 18 Uaart D Btugime fter wnpomaif PI30 J JWS Ma fi rvn rft ilalfc De BLUUEMLKalfc It dtr Q m oOt DA tuigi Val aigometne kiuuiu dat Is m ai irokMu de heacbiJfcklav van den Muiittir an Landbouw Nijverheid en Handel vul J4 April lAó No llaib waaol dea maxi muingrootwindolpnji voor oementkajk ooa w genaamd MKkalk of gebloMnU ge maitmi h drauli8obe kalk werd vae gesteid Oouda 20 Maart 1919 Do Burgemeester voornoemd ULBO J 11 IJS MlUTUi InachrdTugangiatw an AJybabetischRegiatar 1 De BLUOEMLEbTUt der Oom OOLDA maakt iKtkend dat hot loaclifijvlDgsre j Mer voor de Itching van 1J20 ma het daar iX opgemaakte Aiphabotwch Kogisttr godumHia aout dagen Au 23 Maart U13 tol tu mot 31 Alaart UU a s ter gemoeute xniviarie voor een leder er It eing ligt Naar K O Hij veatlgt er voortH de aaudaoiit op l dat oinnen den tijd hiertov vermeld lagen dozo rtgidtera beewarea kun neo worden mgebracia bij den CoDunt Ba rid dar Koningin in de provincie C dat h l bezwaarschrift behoortljk met rtidoiiun moot zijn omkleed tn Op ougozogeld papier kan worden ga t ld tt 4rond Verhuring gemeent trond Bupgemeestei 01 Wethouders van Gouda hebben na de op Dmadag 11 Maart 1919 gehouden openbare inachrgving besloten de verschillende atrooken gMneente grond gelegen nabu den Bodegraafacben straat weg alhier tot 1 Novenubor im te verhuren aan de hoogate inachryv e zunde Perceel I J en L Edelman alhier voor 687 60 perceel II id n voor ƒ 330 perceel III L de Vmes Jzn alhier voor f 1085 perceel IV J van der Starre alhier voor ƒ 181 peix eel V idem voor ƒ 210 50 Ncv was ingeschreven voor perceel I door K Slappendel te Beenwijk 416 G M eman attii r ƒ 800 L da Vnes Jzn aJhier ƒ 282 J van der Starre alibier ƒ 35060 r voor perceel U doori K blappendel te iWeuwiJk ƒ 150 G Moieman alhier 5 L de Vr s Jzn allJier ƒ 185 J vtótvdei Stari alhier ƒ 201 t voor perceel III door A lysinger aJhaer f700 G Moieman alhier ƒ 765 voor perceel IV oor K Mappendel te Keeuwu k 140 G Moleimn alhier UO vo t i erceel V door K Siappendel te ReeuwQk ƒ 176 G Moieman alhier ƒ 176 3 dan bet bezwaarHChrift olg enltandig iiiott zijn onderteokeud doch db t onicltftaektuJLg door een ander persoon lt toojala lon zoo bij bet bezwaartjchrlft ten behoor Ijke volmaoht wordt overgoic dat het bezwaarsclyift tegan b wiJKvan ontvaingBt bij deu Burgemoes er ter genieentoseorotarlo moe v orden IngeJeveipd dat e i bczwa rsohn t dat n et volloet aan de efeolien hwrboven genoemd oniet wordt ingolevtrrl bim tn den tijd eiJij de autoriteit hitrlmven vormeJd geoigevolg kan bobben G dat het bewija van ontvangst mow worden bewaard totdat hlj c dj die htt beewaarsobrift Ind eiide in keania ie gi gtekl tnet de uitspraak van don OominlA arie der Koningin Gouda 20 M Art 191 Do BiiTgomeoitor voornoemd ULBO J MUS OÜDA 20 Maart 1919 urweddevtirhooging Wt thoudera Afgezien van de wellicht m de naaste toekomst blijkende noodzak lt kheid om in verband mei de steeds toenenrende werk zaamheden van bet Dageli ksah Bentuur bet aantal Wethouders met 1 te vermeerde ren en derhalve op 4 tf brengen komt het mg zegt de Burge É ter m een schry ven aan den Raad MVr gemeente in afwachting daaivan hoogst geweuscht voor dat reed thans wordt overgegaan tot eene verhooging der jaarwedde van de Wethouden zulks gerekend te zyn ingegaan op 1 Januff i 1919 Het bha daarvoor voatgetibeldti bedtug van ƒ 300 per jaar geldende sedert bet jaa 1872 kan naar myne welgestelde mee ning nameliji niet lamgo geadrt worden eene evenredige bc poonDg t zuu vodü de gwpraeatetrde diensten Eene verhooging tob ƒ 1200 per ja r wondt door my allewnw wensdiolijk geooideeli STADSMEl WS Vergadering der Commisue van Advies voor de Levenamiddelenvoorziennig ill ii la d Ui t V tvgadoi 1 ig di r Couuüdu Hiu kwHdii andtvrniiaail ter sprake da aard apptleuduiWiiNitie Do oudo partajo n dio aaulöidÉMhtüijben gt oven tot zoovelo klaohten zljlfi Üiaoa girulmd ln do keJdcru zijn nu vieui a iirtluppoltn aauwoztg Verbeju uig verkeerswegen 1 De Conrnii BJe tot verbetermg van Itet verkeerswezen m Z W Utrecht Knm nerwaard 1 AJbl aaserwaard beeft zich Ifi Maart lot den Raad gewend met het verzo baar gedurende 2 jaren eené jaarl ks pie garantne van ƒ 300 te willen toezeggen m de koeten van ondewoek naar wenschel ke wjjiigingen m de verkeeratoestanden dier str en Het komt B en W voor dat ook de ge Keente Goutla b deze aangelegenheid e4n der meest belamgbeöbenden is en het streven tn werken der Cotnim ie zeer zeker ook TOOT haar gusfcige teeuLtaLen zal afwerpen Op grond daarvan verzoeken B en W machtaging om do gevraagde toezegging Van eene jaanlyJosche garant ie ad ƒ 300 1 gedurend de jaren 1919 en 1920 te doim Uitbreiding leerkracht tn 2e Burgersdioul voor Jongens Hot Hoofd der 2e Burgerschotx voor Jon geni heeft B en W gewezen op den onvd I doenden toestand waann het onderwas aan die jnncbtmg wr gebrek aan leericraobten verkeert De comknatie van eenige klassen kan met langer worden volgekouden ftaar door stuging van het aantal feerüngen het ohderw i6 dan geen voldoende vruchten af wferpt Dit geldt vooral ten aanTuen vam de beide hoogate ktaaaen der schooL Juist in dw klassen dient bet onderwUa meer inteiuieif st z n Immers de daardn aanwezige leei4jng n die in het atgemedn door aanleg en geaardheid met geedhifct z jn om hunno opvoeding aan een of andere iii nehtang van Hooger of Middelbaar Onder wjia te voltooien moeten daar de noodige JMfkwijkkeUng voor hun verder leven opdoen B en W achten het met bet betrotóten Schoolhoofd niet gewenacht dat de than aan voornoemde schooil bestaande toestand blijft beateradigd B wi W dnngen er daarom b i den Raad op aan het aantal leerkrachten aan deze onderwy amrichtiiig met één uit te breiden hluvhten dal bij bet aankon t l der laat 4U Ijozuidiugflö mot go l zou zijn toe gtzit op do kwabtt4t tier toege t ndcn aarda pp hn bleken nltt gogrondL Wal ia wuar wa een porüjtjo van 2öO KU b vroftn aoirdapp ttu t i ihCTi dit andeie partijen v borg in maar Ut ItAl wa wa dtfetlijk ontdokt tn eon roclajuo daarover Kr bovgpgder plaatae iiDgeaonden b KinlHilit vutn ri oeriiig kloiidior n 13 vrijwtl als mirtlukt to beaobouwou v un dozo ar1lii 4ea word nu i noouwne waard vorkoohl De dl 4r butio van mod wadtikOQ liooit echier wil eeni suooea g had lu vrvan werden er ongovoor 3 Xt uk aan don man gobratbi ooidateiifeohooueu zijn thumi voor do daar vMofj ln aauadlfe kin kointoden bij oen i m winkit urs vorkrijgbaar Do Kom iiu io voar do Boboenondtt Ibutio hooft nauwleUmd toegezien dat do aanvmgtn van hen dlo er fluiadKiool zoowel als krachuiH ho4 door hc n uitgooefunde be rot p fcii do rato ptawu voor 4 aaiuuor king dienden tt ikoiuon v tjor zoudoii gaan LoTHt daarna ad op eun r vtrzoektn kunlk wugden gelet ln de l onuuliifH giugtn atenmion op 0111 do iu 4k vrij te guveu De ervariiug dat bij opiieituïg dier dii irltbutiovoorscbnt van een bopauid artlktd plotudling vokloende voorraad schijnt aanwezig te zijn deed bij de voor toIler vormoo dtn opkonii L dat bet dan mol do oke lii voorziening ook wel beter mu gaan De VooFBCliitlten van den M nds er verzetten zich eobter nog daartegtii Zoodpa op dit punt vrijgeviger bepalingen gelden ii a otm en ander aadar ln overwe ging wor di i gonomea Een aanrUding Hedenmorgen ie n Je Nieuwe Markt de wagwi van Bode Stewnbrink van Qudewater tegen een meUrw en n de Goudwhe Halkini ichting aangereden De botsmg kwam zoo h rd aan dat èn de meikwagen to da johgen door de ruit warden gedrukt van het rywietmagazun Lambert aMaar In het raagazlin weid daardoor een he e mïn aangericht B i het ongeval bekwam ma mand eenog bkeeuur De ruit was vttmtKtrd I Nog word toverw en o h olet moge jk zou zijn om terndoelk te dkiribuooron Fr blijkt eobter oog te weauig van dl artikel v oorradlg om bet de bona bojjaaide yuantum te k inoen garan dqiBren Men zal nog oen bezendjng móea raohten alvorens tot dfetribuitte te kwMïPn ov flgaan WeÜswaar wofdtlnan dere steden de vermloolli onder het mu MfQ opgoDOinea maar het la nM mofie Igk dan ton ieder zijn kwaohgn kau l jgeu WaamohijnJljk wordt hA mutHoen gopubUoeeM lu de stül hoop dat vereohiUenA boohooden d vera lUnlet zullen nemen Mocflit het l kel eohter door lUen kt die gemeenten worden ver laagd dan zou naar alle waèrwi jalUkbald v bo kort worden gakttneaeozou den V ersotkUlendo bonjwudera dua hc gevraagd tikel niet kunnan bekoiien Om met vi r cht ooAangename feü te watden giephiaiat boafioot meo ia deoe alaoog een afwaAhtMufe hc hig 4 Twtaltidaluikd BOian ttler aa De ronian van Jul b Vemo tUe mor gtiiAvuiHl op bot doek gebraolu zal wur di ii ln dea ttohouwborg U tainoiyk be kcitd Hij lierUutoren ons wel Nod Land dt harpotMutr oI Arooox en Nono de duikbüotkapUtin het la latcreaMaiH die iiitoachon uu te zico levon op htt dook zooaÉH uBzo faidatle e voor ooa deed lovtni totu WO lieC verbaait vol spanning tazm Do fUnaiMkers garandotron ouadat bij du opnaiTleu geen fouitgtal acho triton wordtn gtHjcuikt dat wat u bttiW wordt vuruMud etn woemplegetlikg ih vau di uwtljaro workoUjkhüid Daarom zoggtn zij iMeit de fUni ukt aïiotu waarde 1h au unoiut4iC Zij hooft ook wotesLitlapiH Iljke botfe ktuia Voor OU hoeJt deze Blm bbondtr veyj aauintkkolijk omdat wij ala klndt en dozo lüDitasie gettoton ad zoodanig on iator zagt n tioti zij werd omgvzei ln een wtrktdijkhaid d wonderlijk oauwi eurlg het produotr aa gwMolijk vwnuft roaU aot rdf De Dulisobc bandtvbtgudcrzijobooi Düiilrtobland klopte wai lengte Iireedtt en wtdUrVerplaatwioe hWJtït bljua guheel met du Naunluö De cijfers voor d v laat 4te waren 72 on l ÜÜ ton dio vau do Dcuti4oUkod lO Üb on 1900 n Nu had Julee Vepno voor dit botvk en ktlo gt veitft omdat in zijn tijd toe4ïoniiigon goojiaakt warea van dt4 dbootoa Napoleon vond do dulk jooten ln den oor iog t mlMdadtg tn geen eerlijk veotitHmiddel vandaar dat blj oen aunblfdiiig van eon rokeren t uMkwi d£e ooa duik boot ontwMpou had woüto ï t t handkraoht zou wordtn Iwwogen afwefta IlUUp de klenrmakor vut Unloago BAuor do Duit achcT JamoH Noamj hebbon ailoii wei een Idee f bad doch het nitjt preotlach kunnen uitvoeren Maar mr Ahii U coii slruotnk ota boot mot reaorvolpi om kunnen ojidorduiktn een oteotroHiirtor 0111 onder watiT lo varen on on niaolilno om boven wwer do twot met Aoom li drljvm hji tn ImGS kendo men ln Frankrijk dt Flongenr die l owogen wti d doorrtuain geptr to lucht D handeiing nu h voor dozo li lm zoor boeiend ptaiiaakt Voor hot uiu i vau ooa ddikljoot go t tt n zien wij dulktvs af dalen naar paarlon zocJcon in hun Igen aardigt vuiirwap w hanteeren V zion hot ton nogor door een inktvisoh wordl g rtM en m door den duiklwotkapittin ge rod wt zioti on groot aantal visch soorion vrooniriBoortilgt plaiu u ifligowas son dip doen dtnktn aan il 4 prook io land Dut wordt oren nlot aUt n tuloofd Do IIfl Hoho bladm nohrijreii dat d Hha dl opnamen ook worki jlk geeft 011 nj zijn het er over t iw dat hot oon iiUortwfftiit nnmmor 1 BEROAMBACHT De Bond van Kaasptrodutenten hieUlMaandag j 1 een vergadering m het cafévan den heer T van oest wwir ais spreker optrad de heer A vam w jnen uit Gouda voorz van den Bond1 De heer van Wynen btapnik de tegan wwrdige toefetaml en wee ei op dat naar spr b meening de tyd voor afwachten voort j is De boeren zeide pr nemen met voldoende nota van het huKbfljwereid geibeuren dit is wel veTklaaibaur nrtaar met goed te keuren Spr heiinnei de aan hetgeen de Mkister heeft gexegti over derf achturrgen arbeidstlug en dat dpeciaJe bepahngen zullen worden gemaakt naat dat voor den landbouw toch per lot van rt kenii óf aibeideduuT van die landbouw ar helders zich zou regelen naai de groote wet van VI aar en aanbod Spr behandelde vervolgenu toojMTat ef uikoopen en verkoopen der producten en wee er op lat vaar mms 200 optmi slisfh over de toekomst woixlt geiiacht en gespro ken het ook zyn nut kan hebben dt aken van een andei tandplnt te bezjon Of de hooge paohtsofftimon de hooge be LaatiDgei en de steeds hooger w ordende ar beidfrioon i gemakkelijk verh lald zullen kunnen fvoiden ih nt akius apr e n j groote vraag Spr behandel lo daarna het kooprecnt in hot biutenlan 1 de voorsprong op de wereldmarkt van Auntralio en Cana da die voornameJuk m l ngeland en 1 rank r k reedi een goed bewerkt afzetgebied bezitten De verwoairtmg welke de oorlog aangencht heeft m het voorheen zoo geor dende Duitschi nd zal zeker direct of mds root invloed vam beteekenis doen gelden op de op de wereldmarkt te brengen producten Glaatoeider beloofde pr de pljcht en de noodtakelu kheid van de veehouders om zoo veel mogelyk voor hun product te makw aan den eenen kant zoo goedkot p mogelijk en aobed de voor hiai bedrijf benoodtgde producten on te koopan aan den anderen kajtt Daartoe kan men geraken aMufl pr door op ztfflveren cot ratteven grondalag de Maatachappu in te nchten Daardoor schakelt m n ecai massa tusschenhaiulelven uit die geen nuttig werh vemcltteQ tc opmchte van het ai emeen maar alleen tie prezen fabelacfNig hooger maken Spr wek te zyn aandachtig ge ioor op tot het actief deelnemen aan den r dari te ne men aan het coöperatieve iat twkoope der producten OOUDERAK t De Raad dezer gememte is m ofitnbanf veigadering byeeiveroepen op Vr dog 21 deoer dee voormtdda a te 9 Mi uur HAAsnnceBT Na r de Nieuw ZmdJIoUandcr van OuUdag j 1 mededeelt z door de R K Kiaa vereenigmg alhier m haar Maandagavond gehouden ledenvergadenng candidaat ge iteld de heeren 1 C Hwgereen 2 E Botn heKla Aftr lcbd 3 A van Ew k h Meo In onder vfttyn H na daw rhJI gev O CML vaatfMBld bij w lk bapalingen de CkiMaobefa het 0Bilerie kaa n van liet vrodwnordrtg iiiUea tDoetou wai goron Dn DvAtacho gcdoiBgeerdeo kregen de noodlga ftwtcuoilea FraoKh dr JvartteiL BERLIJN 20 Maart Italiaanmhe n brlthuu bevewiigon da trankrljk inv r hand mt dooMnoM wenaohau lUOU tot htt ÉiMSiien vau grondg Uod kn kmte van OoaU irgk aania om ah wedatdleiui ttur ittwur OU H Hhoiulora bevalen voor ouKitrgt der Upeut ar Ntiïool aan No 1 Wu H DfktiiM N i Araitflrteii Door de Chr Hl tlori ithe kli sv Tt igu g zijn voor dou U nietnt r ud do volendn l ratMiou eandidaat g U ld No 1 il Bork lio No 2 H Sohouitn No 1 1 Ph Siv Nu l W HuaoD Div da waarop d ifemmtn vwr dtn O meent raad tM plaatf lubben Is doop Bi gvuMtstor en We loiidoT i bt paakl op J Mei a H ItaliOB mtdcwv rkiug ie verkrijgen om ta vorhliMkriu dat DuilMh OowttwlJk tltih bij UiLbiolUaad aawduU eu do door ItaUü voo de tookoiiMt tu laUaioht geatcJde hivrvattlng vaia vrfeotlMibappoÜjko betrek kilden met DulMohland waarvoor men lu l arifH vTtoMt to vonjdoltn iJLAfStnB BËBI BEIJ1N De ganwanta Enmen zonder Kaad Gk toroii itoblxn tl fdadiledoii vdb tu uKii Uta aau rage om uniad gMoekatid D Inatao dft y an gi ur n v eratretoii wiwuop iiMM van d Kt wvitig ouwoord kou v TWaohtoii a u Zion Ui den ftoau u d n oo mand gt on v orltoti rUiX la goku iiBvii wtiiBcliton dlo raadnledeft e WM utwoordvigthold nM Inugir o drage H aaifontrnir uur dit r cUiüaak ic i Urav nuaf wtiu tplea 111 ouu zaak vuu bowng voor du louiA ld Uad eun wuikwljze voer hot uiiu 1 VU U kttta ulgtvoidtu t u daarwp ut rdol govriagil eu vorkrtvguu ij t o Wn 1 uit doi otn uu iv aHrtU l veraardgk ntvi op ton zoojuig iijA lp tijd Ud d Kii brtilng op dta kd a gul wohlt o IvurA godruKi dat h t zuh bij da rerdir iwiKloliag liaurmodt vtr inigt DtZc ou uuiiug wufi vau givot Wui in Vurban 1 nol Uo inaaddda iv ovut r o w t tmireU lu rghs t utrdlo over kaïis on daorvuor ba luihle m ruuu lüus iei dan ÖA t eu dtu 11 viu iti kwam een yv iuukomst tot avini uuarog dfi i hot otirooi ovanuim bebou d aB liet rtohl vau 1 n ikaut om he oc rjui Uru ia guvtu ludlea de werkwijdie luot proQiiioudwid zou blijKeu Ala gaVOl aai dtz u yverwtiikoiu lietrft do uttvioJor iii do divikuulij oi van ht Ivljk oa aiin li n lir titjur vau otn proi luliwn oadar nolu gagovtn n zgu ui tludo iJe tiiaaiL tioiU ouit latr san hem med ga ieold dd Itj uuvnilig niot voldt d diar he morr zich att voldueado vtretU fd met dakaaa tol w varom htt octruot ulei d lmi IW woiu 0 trgo oiiioi Aaugtzl u eth ur hot 1 gkHl V rdijr e n worüwljz loe astu de sg ihtitlu Dilovoldt die e a uHvlooiB 1 w r van du m do eurtlte ultvutding Outwikk ide roiidgedachte word Uigslit d lia4ve cooo lotuuli VI geding aangt UKl n Do uik Indflv 1 gdo ten oobier ultt bij d a itftoop iit r hij was vun luoemug dat de Uk tio IumUovüWi nl t aiidirs was n Ijneig uuiLvuitUug door dt duBkundigMi van hetUljk vin hom afgezi nf Len laiudbouwtrln iiÏH gopluatat o ld r rijki4tou4uvt do nJkB ooraohrlften opvolMe werd voor d i kHiUonr chlnr auigc pn tii lot soliailover giwling wegena 1 brauk op hot verle ido u trooi Do act o wOrd v owil ÖUttJigi oindat do kantoiiri cht r van m oung Was dat do oictliodu door i i ftijk to aet IB Lrdval w iB mu aiidtïro dan do door het ixtroji boachtrmdt uitvinding van 0B0 r Daarop Rprak do uJ HMhir oju auda Imiltoivnr aau div do ii tlwi van Itet gk v not an 10 jMiöle en dai vMirde Item htiM voor It rot hdiAiU lo a if ravenHtagi t V irgoed ug vau aohade op te mak n b j Fhat VtKHT don eUchet uitvinder trid op mr M Opp ui Inior adva Aat te HOravfU Age r in liaÜKJuwer u t ruUi a Kot u Ko i rdara iUi voniu zil later wordoo m di gadeeld DraaÜMwa letefMikw lONDI N A Maan De Unw vorn amt lm de J trcoiil Mg r na z b maande i nro iu iid ig lioden ln g Blai4pd Is at draad looz ki fvi totiff verbiidhig M M tt d ta ir yypin luiwthou i lisUi 1 n Iwrtanll an 1 ipt Ra In Canada Een Franseh haodelsreglater 1 VR E IS 20 Maart lIiMh u U do wet oJgokondtad waarUJ ln Irankrijk omhan tUlsreiglf tT wordt lugi MU ld Ihana moet 4kt l ti t nlaiuhicbo l andelmndtmeniAug kwt kt bijilatntare4i o agof cÉia pt t Üa lTiitf rgk vi ugt ztsh W dit reglativ dotn Innclirljvon De mUnwerkarsataliüig Te Bochem ia eon vergadering gehouden van vertagenwoordigoni der arb éd ni van alle mijnen m het Roeigebtad wetke m het bezette gebied liggen Nadat door veraehillende preken het woord waa gevoeid over het radenfcysteem da wwt op do kolenpr duche n de ociaUaeerLngawet ontatond een langtlurtge dMcuscia ovar het ploegen t lsel i w z over verkorting van iImi werktgd Hoewel d afgevaardigde SttcAwe uit naam van den Minister van rbeJd dri igend versucht thans m verband met d noodloeatund waann het vaderland varktert van verkorting vwi den diensttm af be zien werd met uJgemeene stemmen aan genomen waarin de invoering van e a bensttijd wordt geeutcht met 1 April van a uur met 1 Jan 1920 van 7 uren en met 1 Jan 1921 van 6 uren alles met inbegnp van afdalen m pp t igen Indien de ver kwgdo vai ontuig met i Api met w t ingevoerd zal gestaakt worden De afge vaardi vlc SachM noemde een tttokuig m don tevenv oordigen t d waanzin an mis daad k ch werd uitgefloten Aan de regM rtng werd nog een t J gram gazooden baValtende o m Mchen omtrent wettelt ke regaluig van il invoarlhg van dcnioerotl Bcho borttuur raden by alle bedreven en an dene vorteger wooidiglngen uit d arbowJer de stoatnexploitatdo van het koleosyndicaat enz ken ond ruH bool binnengebracht I e moord te Alphen a Hl a De iwoe matuien die door hotgoro bt hof te Ainatttrtkiui vtnoordetld zgn leder lul Ij jaar govungpnjsMtruf w gona den laoord gopltegd op dou TO jarlfim landbouwtfr Verbeek te Alftu ad ligu hebbon w odurom oaMsatl aa gtti a 1 Naar men weot werden zlj oortipronkelgk door da liaa aüHJ9 MUitl dak l tkr tol 12 Jaar ea lu btjof er beroep voor be g r X9lttBho lu B Oraivonhage lot Ifi iyv gevangeuicMtroi voroordoeld itrw 1 du Hooge Kaad la oaeaaiio het arriMt ver i Hdgde m t verwljz naar hoi get chtabüf to Ameterdam MAASSIUIS 20 Maart Twea higgeni koni m de haven binnen met hat waak van een Duitache onderzeeboot of aleeptouw welke op reis naar Eng land van de riaapboot La losgeraakt Zlj wordt hier m de ba Viii goboigen Latei meldt men dal de boat door een offteiar van den ondarxo kingsdienst m beslag genomen ib T igrafisdi WMrteridit UROKRLIJK BTANtt iui K u id 175 k Opan LrwiM titu g tot deu voIjt iitMi él Usuge l krailhll a iMr tljfltigk iiIm tii4 it k winrl lilt ooxtfUiki rkMiw iomm wur iM otkt iunH iiiiUMl Mol r i i 1 1 tiii iHr iii GOUDA GfBORFN 18 Mrt Jacob rt y D Vcrbhuiuw I J DoalaM H nnUim HmM k d r J J 11 nui KUMn m i Zoi 1 Pieter z v J TUI ter KMI m t yta lier tklii OV RI EDEN 17 Mrt Petni H J TU Wankurn 54 J 18 Mirimu V nn lw W J OFTROUWD I Urt 8 Bmkhuiim rn A T d Bas De KtM ibaitk te Rotterdam vjroordosfia P C V te Gouda we ena voordoet trekken uit de opbronfprt ran gewolen kaaa tot 1 maanden gevangeohtittraJ Het bof it do dere sArat voorwaardelijk op MABKTBBUIGHTEN tiO pA ao aart iÜU kVAH oK aamoer ADT K W gW I ll N KirTLH ff nig aanvoor handel ftauvt Goiljotir flja2 00 GMiuidniiMnl t pOaMlk De IIURGFJIEII£TER ma GOUDA br nct ter al ttTi an kenme dat nc U teanHk vanaf herten vry zonder bon ma worden verkocht met inaehtnamuiff wa rt maximumprtjeeai Ooudi 20 Maart 11119 VLEMAHKl Ut vee red asJkvoer ban dei uyOig 1450 550 lill re varkooM woi nlg aanvoer Jiuidel traag tO JO llOpw half KG Ma ere biggen w 4oig aanvoer handel flauiji ï it 4 per week Vette Bchapeii weinig aanvoer handel traag f 8050 Nuchtere kalven rooto aan voer haudel viog fU Fokkalveroii göuBerakT 80 ft $ FIFREN weinig aanvoer Hamloi vhig J per too Btakfi 12 14 AdvertMiWn m op dit bUd word a MnimoMM L VLB66EERT G a UE DIUAIMLOOIE DIENST De DnitMchc gedategeeedtn BËHLIlTN 30 Maan la beirpreklagen dlo te IWlijn met do Dultrioho gedelegeer deu naar do vrredoaevnferentie w rOBOge