Goudsche Courant, vrijdag 21 maart 1919

1 h t grootole i stePMr pk van Vanaf morgan ladaran vond 8 uur praoias opvoariagcn in ScliouwliorgSdCieleiIjDilisBoegiiD Dtu wondinrollt kMldan ktbMn Mn lingti nn miv dtn X Mitw i vardm nrtMnd In t ildMlInim VMf Int MTrt lilt U tllMI I het leven op den bodem derzee aouai haift nilm 2S0M Innun lm uktr ktmn 10000 ktlingitol KaEVRAAQU vuor tfldelok bg het bion Nat Steunoomitü voor ledomoliMerdeu atdeeling Qouda lennancl bakend mat maehlneaehrljven firieven onder no l i5U bureauGaudiofae Coaraat Markt 31 l i TE HUUR OEVRAAOD te GOUDA of onmidddelyke omgeving een HUIS of Ongemeubileerde Kamers minstena 4 met KEUKEN 200 Dpoedig mogeluk e butrekken i Brieven letter E van Zmcht Boekhandel Uiden l2iK 1 1 T I L BU R Y TE KOOP een terke gebruikte TILBURY bi W K VISSER Teb AiK j h Aarkanaal 1289 10 Botephandel vrij Dreiitsilii Botinrerliiop Vereenioiog angaitottii 44 fatritktn ASSEN Telefoon 93 Voor ordeis o inliolitingen wende men zich tol 129 20 Bebr VAN NIEKERK Haattrecht Telefiion onder Gouda No 14 Wij htbban par arand alaclite mint 00 plaaltsn baachlkbaar Baapreah ilus vooral Uwa plaataan ENTREEPRIJZEN Laga I l M Stallaa I I talGon 7S oeiil aallarU 10 oant ZATERDAB au ZONDABMIDDAO 2 aur SPECIALC Kiniier en Feinilievoorstelliuo MIDDABPRIJZEN Loga 7 omt Stallaa 80 oent Balcon la a nt I Sallarll 20 cant VRIJDAG Elite Openingsvoorstelling Sigaretten Opruiming TURFMARKT S4 laag 4ü t M kopei uurweik aat on slaat met eenfi opwinden in een week Prijs I ia Verkrijgbaar bij J D VETTER Hoogntiaat Gouda l 27b II V0 Hoesten en Heeschheid worden ipaedld eneeen door de Hocatpfllen V I1 Apotheker BOOM De e pillen m ken de ililm pocdig lo en doen de hoc l poedi bedaren Verkrijg fl r in de meeste Apotheken en Drodiffwinkel in gesloten llaconi k 60 cenl Verkr ba t Ie Qouda bi ANTOIV COOPS 2 4174 9 Bevestigd te Waddinxveen Hotel DE UNIE P van den Berg 1246 RUKS VEEARTS 10 Nn kunt U weer een een imakal k endeurll pijp tabak rooken 1292 7 ONrVANGIN een dtoola Parli Philip Tabak Doei nu uw voordcel Raad baerea P Frieeoha Baal en Frieaeke Ha raabaal LH Troef alles van uitmuntende kwaliteit Deze weeli Ie en 2a Episode FIACRE 13 Reuzen film In 7 deelen n H rom m vitn DE NEUILLY 2e JEAN JEUDE PRACHTVOLLE OPNAME Dtiu rdor B H VAN DE WERVE it Gsada op ZATERDAG 22 MAART 1919 I morget 10 uur arkoopmi op hel Vluoblkamp u Gouda in den Grial Flomwcj den geheelen inventaris der Cantine ala Stoelen Tafels Glas Aardewerk Biljard en liort 20 de Inventaris van het Turngebouw Td lien e norK na vóór den verkoop Voorloopig Bericht Belangrijk BOELHUIS te STOLWIÜK Notaris MAHLSTEDE te Berg ambacht u voornnmonk WOENSDAG 16 APRIL 1919 io voormiddag 9 uur aan deBouwmanswoning bewoond door den heer Verdoold m Bovenkerk in bet openliaar verknopen 31 uitmuntende Kalfkoeien 6 Pinken TILBURY BRIK MET KRAAM BOERENWAOEN alles zoo goed al nienw TUIOEN BoiiwerJi tiiMiliterijgereiilscliipii on hetgeen vorder ten oikoop za woriion asngebodea n Morgen vóftr den vurkoop nff e nummertl te liezichtigen 12öfi 40 WITTE BIOSCOOP will U loedkoop aen AJn 8i Mr rookcn i Koopt dm uv iJlareR in d B grootma mUftk op van fijn 8l r B TURFMARKT 84 Urn tlisrea zijn buliil vBa fijns hnltta iMdaeka tabak Icfabnceerd 1291 7 f6 € D twee Kot tl f T E Pr e OM0 er X mik i v c TluHoa el ffeeler l ulttrNd ate Zorg ea Ï T fe achter iaar Sir Svl3 ailMrkameriw SPAKIIllMEII te huur p p das 78 o nt Magazijn van Scboooniaaliartilieleii io9 I II 23 J tl WUOSTRAAT 27 en ZOON Talef S M Adverteert in dit Blad ttaakuawxAu mit allb soliob 412 S2 oiLoaEMAaKaa bm oudihboin ONDER ZCEl UULES VSRNE Aan de ZEEPFABRIEK van T P VIRULY fti afdeeling Zeeppoeder kunnen EI8JES geplaatst worden Leeftijd 13 15 Jaar BUUflTri Chen 2 4 uur Kart HM aai QORIIICHEM D0RORECHT G0UOA OROIIIN0B Kapita al f 2 000 000 OPENT REKENING COURANT MET RENTEVERGOEDING INCASSEERT OP BINNEN EN BUITENLAND VERLEENT HANDELSOREDIETEN OP BILLIJKE VOORWAARDEN VERZILVERT VREEMDE MDNTSPECIÉN EN COUPONS BELAST ZICH MET AAN EN VERKOOP VAN EFFECTEN GEEFT 4 SPAARKASBOEKJES ÜIT NEEMT GELDEN a DEPOSITO SAFE DEPOSIT 586 M Abonneert V op dit Blad BOSKOOP Advertentlln en abonnefflenten op dit blad worden aangenomen door P A WEUER Zijd weg7 De volgende weelc liet vervolg 3e en 4e Episode FIACRE 13 ünlil Hl ntivt liii i Uriitni k eveneens In 7 deelen FNORMF SUCCESFILM 3e Eps EEN TRAGISCH FEEST 4e OERECHTIQHEID TURFMARKT 54 worden opgeruimd i 1500 Knotten Zwirte Sejet JJelangrijk FÉDOmi s Hsarldeursel erfict gegarandeerd zonder schadelijke boatanddoelen kleurt grija of rood hoofdhaar of baard dadelnk ZWART BRUIN BLOND gewensohte kleur melden het laitniet af het haar wordt niet vet Prijs per flaoon met gebrniksannwnzing t 1 25 en 0 85 6H 26 Verkrggbaar te Oouda bij Gvd berg Kleiwegstraat 16 ANTON COOPS Markt BALT A DE JONG Ooathaven 31 H P VAN WIJNGAARDEN Kleiweg 77 BOEIEND VAN BEGIN TOT EINDE donderden In Uwe omgeving lijden doordat zij te zwakke a DuwM hebben en te arm bloed M ook hOKderden m on land en daarbuiten rerklaren dat de SANGUINOSE Vinum SaiBSuinaaum in aan I hen heelï eoeien hunne bloedarmoedeen ïennwawakte overwonnen een eerkwikkenden slaap geaondeo eetlust Ie venslust en energie teruggegeven Neemtook eens ean proef met de SaoguinosatWACHT U VOOR NAMAAKPrt s per flacon f 2 25 6 fl 112 SO f2 H f 24 1270 25 Te verkrijgen bij Apothekers en Drogisten VAN DAM Oo De Riemersirill 2c 4 Den Haag Te Gouda bIj A COOPS Wi dstrael L Scboonhoren A v ZgSSBN 1040 25 V Haastrecht Van der Meuten a GILIAD Bloedauivereod middel oeaoil de ooraaak ran ele kwalen wegBewi en voorhanden van 3306 20 Tuberenlose en Maaglijders die door het gebruik volkomen geneeing vondeB Alle kwelen die heer ooneek la het bloed vladaa worden met groot succes er door beatredeo Ptys per teacli I 1 25 afkomstig van de ChiiiUtli MidiMlia MiaUoii Aurora te WATBRORAAFBMgBR Verkrljgbear bi ANTON COOPS iJoaTRaar aouoa Abonnementon en adverteotlla voor de QOÜD80HE COURANT gn de HAA8TRECHTS0HE OOÜBABT worden te Haaatreoht aangenomei door onzen Agent J 8CHEER te HAASTRECHT AOEHDika Maart j uur Nèauwe S oiiwbiu 9a AbonnamimlavooMteliii H Toiwal Jtoart 7H uur Soc ti Hteï I T Btirkom vix tie OomlaeiM B S Hvereeiitgteg lia RAiillo 20 M rt y mtr Sociietoll urmin Soo Dun Va ii Sm P Qoedkoopate en aoUedate adre voor Meubelen els Tatala Kaatan BaHatUa Stoalea mat leer aa placlia Teartabedatallea Wollen aa SaUlndakaaa Ttaatalala Spla als ScblW Ortfaa aas aas 0W Spaalaai adrea vaor laatalal nat hawaUlkapbaaan KOMT ZIBN INKHUTWiimMiiilllAMt Rett iHtamTMiai h uur Zelfde j jju rm lenQBBenaM SDAP Maan 2 uur Gebouw Bouw aa onii toieiobt Omteralandeeemailaale A raonaorg JB te M voTOrtwa wIJ pngald lijd 11 oioie ttraagm vaan gadartagen aoaevta v ra a UM aa eie da te ean jaada lew B W e Drukkirti Trijdiig Sr lÉèért 1019 l Oa IZUS9 AllOMNI i NTSPBÜS per i Umi HM iter i 17 iJÜA2U r a par a r t i t tSX J ïtt GoiDSCHE mum VERSCHIJNT DAGELIJKS kék l BEHALVE ZON ENI FEESTDAGEN Op da roarpaffuis Sê taooirar twan MlTcrtoattfo i S gtmmam mêAmiU U tm Ml oMttTMt iM mm mfM n ydi Greo a Wflani m nwte im4m tarakaad aur teat0 l la iêUva AdnnafttltkuruM m mm n milM Nfald LW alka r al aMft l M Bureau MARkT 31 GOUDA Red ti t T l f Inwrc 545 mui AdminlMratM I Talaf kK tSL i iuijtij o mog cliied door do cyfr f i i U ult m odj d Iwu op ttt lug uo cp 1 1 uUv i i tUaiit lJPu s tr il li i K ii hftlt fcdi luu U iaugiijko iw iaaraii ift Uj y tMcntaj kat iü iodit A Zou t uUzoad rln fcfiii iajid D TIJ dat o Uir Tp x f hiü t u hnarUvi m óh b iUKii vK ü v IM pl Ido i d rttfriiiHiü wrpUbbÜngfii um 4 k fi i uiu t t Mlx id motfmL zija Ikt Uv ix ïvni vïMMr du rottHt U tn i i hiH ooffepn ninhjkf eèw l f i t t=iwinfMt É4p zn dit v 7o k fI n l M m Vfr rtgfti n mi a d l rfor i M hijf iikoia t mm dw nii rHiAii HS ft K rWl it h HfH 1 Cill L Mic llfTft Uji B c l N ti I 1 r t r nwv nw p H i n qm o o U sn o 4 n Hb Hg 1 1 tpUf t 1 h t 1 d fb t I ll hp ft nt K lt o iide iiij t R lig II wiwi fr UI iJi KtC looi de Pk j4j h Soidf f D Jf opij wti ïoyrloopig WrtVHfp loor d ii olJvf nsboiid In fii t l U ftiirs Ntit R otm atu ad volii ufcond mort d oli aimMiOfUwapfaUjjgr Hh iiffi iün df n lüfflMptioii ft u or g 11 In I k lajkJ 7u If ïi nof U H iit i d 0 t ni hi n d i au iin in pl n fii k ftt h rwhi l c oorlo i t j Wl Ö nw t jï nintionaUM oid ett di or w imi Min s UI d n oli nilv iid frxon In mi tl AH kolontan dSn gora Z lf If mui owt t ii ui n oiidyr iniftTKUto litlit wotd iii lirtrtijurd Aoot tt n 1 jt jnd i lU I ling iin ij ii o i iJjmid In iiii JO lA ïua u nw tMi ikh t blii k j O MUDinaiiiort ui tgi injf oor i r l b tlB lug iR hM I w l r s Ir mt 1 wijIwijdW u M alge i Hai k n Injfovotfd Il ui Jl OJ ijiij jngtfi ill ImH nyaiiu i yn n nlwh dd nn dd vIit lUr wt uaniii an M t t npiüL n nit ni ti t L i IIKM d 10lk ld OItói ookt ii t i s Ir H O in liK l iii g t het n Idlklngvr hi dtr volk n tei Ih i i u V vAu h t rfolu dui ifllDd ili dtMi V 1 Jiiiff Ha i4li g idMiHaia yp fuD i Mf ma t g I d o omw nk oïmui vmi n ii ztift whT king O i i uli iun J IJ Jifxlfii I I Jk n ttH h 1 lï n kj ii 1 1 I Tfi JoTjdi h êohprnJtMf tt odlg dl ixin iitflitr i ti t pf n n 1 ani o 1 wtiT II Kmnditi i rij i 4n ul dw DE VREOESCONFI RENTIE tal k uhvaA tfcv ib mU Aimu4i0 voHl d Ich itV H lurk dit uu iHvii V M nefat P i4 t iAtki Ma Hl al l i ttini AUnA KjiiQfii Vftn dat mwa vutvaUm bcvla rkilMirU 4 ui if f d Ki IM 0 WlMit J 11 uii u t HurkMbrn ntaiht $ Ma V om rfrtij Oa Pa ls lie kwestie WapeiiBtllstaiid bevolen Vaarstailan van onxijdiBvii omtrsnt dan Volk renbogida C n amendaanent Wan Japan aat de aanfaa entia te Beriia Luxeanburg wil aalfslaaidig bitjwea Oe Sultan van Turkijea Oe Bolajswiki in da Oekrainaa ONS IVEUKK HT I K nf r to Ia LowiHn o a oAdMt bincM Hi df oouruwuii yw Memm itn 11 iit lHj fssrwt li wu havlgM rljd UHi fr jBÉ üiH trw o dt tvHvt t 11 4oufl UWe MtixlHi m Mmnt onirutBMD f II luuig i wfiTiten ovcvsybrAcbt D l iiiu iïli ttrfti£o ©u dl miili TPï li Oufti hdApo t hjU baar g en kif iwliad j l rd u irJfc w i N uU wn tw rofd rd i Inh nM dA bokjemikl IT h 0 kraln tbaail In hauftau au d bolalvirtlil Itn K utoi dtin LkTMinuT Woofd d J iiiiT rio uoui itMit f 1j mi U liuo f ovfi il n WnWrii L uul piül m 1 WdHiitiu 71J t fa roit t wit Li lut it ii iV too laitd I Fol ii t Um xyg 1 vtfi tlipn raitü dat u n ot i Mijd ii ip iwirf al n Ojduchiiiig miKrti ii I 1 ig l iwHrlrtj i i H t U dl nJ i ijiwfe t ii IjU h M izo k an dtijrifl I IJlt wOPftni opf p rol Kl npiji i tr Mdknt Jat ik k f U nanV it 11 a H l u b r zni nord i t g p üi an jWiO id n lir MiiiürW M w i or do Uw k kinrti in I di n w tterd o erschadtmd Au hit gio tf iriiftK ion m n op I ljasi tn t n o te wii e d Ti vi dp tot etiknd kan bren S il Wiisoii tiip flrid lil eommigo kiiriifHi m t ni JiPiijl tiMit arjr iirl i Btlio wd Huwu nu rirk niien nu nisflien d Ftóvd miwi dH t het to S df topnd it dif ff g iioimsn ié V i Jnn ni Hy i n d Fi i d n tMi iiJ l ir mcMH tot t iiJ il lyr ttg ri 1 Mj m tiii i n or d IV if fllt nIw i t u de ï0orfooi tg viod W o ruHttrlen paih ii imt Ut ï Q t a i Ak T wcrbjué Jkn t Rdijkfrtgd a I h iKutskïb i ooig l d word n iJe T M it it d akpn nog uiPT ou Tt i ranit n h tfiztiti g dteld I ol rt 1 Iwvfi fl l Mlrd liaï If 9 i jikuiKBt o ei iiet Ti k T n irboid Sn d l JJ üo ƒigo Tfiitfi ooiwHftnIoD pgti nuino Kin ui i dicm ooftle iij RWt pdl ligl n Htr nm r owrlot wo tK hotuk n Ui gi 11 L n d i ïiKlriilc dur d o Mw konLa m g I t tin iuöiiiw hfl M df TOi ii dtWt O d au iwiuvuiPriig vPTs ag opgf i word n fin ént drut reif dug inl ll iid n ii rt dl amemli nkrtniiflii dn in u l Dt Choak üad hetit l t s etore i tlrui gehiw aiH ii rt ijppou d iT tt iuj a 4 ti jor JU n l K riiii i mMfl ffedf 1 S ift 11 In d aim a Bi iwir d n voJfcp l oml 1 nlon M lloi È lx i 1 R fl pn r i l laVVKi Iti Urg ol I il liuitn Vewir M Il P ii hai Al 1 jr m iWifte lil het ilMoTh hotcl een tff Mi t ttkon 4feije nj eiro t n waartf up fl t g ïiM o iiT war i idi f ioo iKd vjwi 1 ri iitrftlfi Maten fr wiu iii jj dl Il bijwokoniHt naowe ïil 1 tutfiarkm Spané v r rl nd Zi a i 4i rlaiid No r üi fgv iijixlind i ftn now itt In I iriJ lau j 1 t n f di IJooiiHt io iiaitgWt i iiho li ii I e comu tfAo wit lu ovoWvuBtt ojsnfa iiift het iifttioiiai StfT t£inb fcin i Pclfn itriiU ii tol til Um di oidnnJc zna miiwltr guiietigo liffftliDs t tói aH itóh tó het t I iair Po eiL In hei Oosl iu t n ttty ttsn U iag Kfciira ttooi I3laJU rt hlJu d zou ktt gtH n ullBiig iiniu z Ji SJfb di Ouder ili zi oinstandi Jlti lt ii Irt h t oDHiioffoltllk l ureo zou ftn k ii iUxftA te liokLen o a t l r dai bf vc o n t T a vjio i ui 9 fce iaiionn litelt binji n die crren HUTKNtANIMCH NIKVW fKAMKlUJa i ikuio in juMrouw WII e ftrKIu 1t 11 on dw doufiv t mux dw n JriMM d r iwul V Mafcii b voatf h d rt n dsg a d xi in bc dep r Ti ih vnu df lil 1 dOr Mr zij M torhitt d M i or d Anie ikfuUMclM kavfr M 1 oia tr voor do oldftt j wwwtM t V 1 IIjd üA fciutr tk V AU liiH iMap liK pliftV lün I IHk i hiM m g iol n r w i a waar hfiAr ptv rdijk t i r ndoin I i r ih i ommddf Iij i m oidarxOM iiWi ing M kl 2011 d diWMiU nil d ritditf r jig ni t gtT lt iija JitffroiiH tUi on h Wt haar snuwilocltf ni v n i i rt Ig ïf en t awfcr rt rii l 7 in er ongirt tr iwe r ütio n Tftrdl u z ilj t dif Oulaeüieit op otw liji dwiiV eii iju g dvcn fd door DiiiiachIflinl lu t uretfnK u iinraii met h g jrLil Llovd Gtorg wirrp ► sfen d i men In Ar ÉKiiiii g m ooTM fmfr i twu do liond liKnii doen wor w n nixtrt Oui ach i rr d iïÜptnv iol wten larn tkn Wi dcli dni tn ui oj h f Viilinnbond lp ii b nd ftiuenAwii irt b oogt d t j t ti ct wi d piTt jt n ziiJlt n OUT ei omtjii gtiijk PI rpoht flftrd hunde j ig u WAai ijorgt n iiJtu aiifl vr unAlln g ri txtiMMKiudi U T h dno bond a agw l it uiU uut il got anii d lnj d Ln g 1 tl i VnMiriiia n £ 1 Rww r ti lo Jl n InXUJ t Iftt W J Wtn d iu t lig kwmtii di d i Ia p iT M ii Ikhi i l tti t JlKlUnU 7ilj In 1 14j t gtWO g luuicii uonkn In Un Uiknt mv h i oni rp uiitnu llti iH OJ nM rl fIiji dat de C m ï Jli r piibl k g M iijz nd h t bij 1 cTiwl imM Ittpan nitide U giiia il IJ U i hi van vordcpil was dit de vu n chap van Ai milift tm vh ii flr t i r I Iv un gi ootwi g wlcfat wae dan I iiiiigtui n oai dui£ iviMi koe tl olge DA h i plfiïi der oimnlfiisif rullen lun PclCTi mi ud r uli tI e io r iizen vrorófHi tO a nd dan lu 177 Hei land loii 41 iJltwig J njg ii tififlr dl o fee ócjr mWtlfti v n i n bw d g l ds trook f n HutiTjij oM U aAr JifJnlijk en loj tij lo v 1 t oprk fcUng vtn ften n t ii iJonHl frij hirfitJii IM voortrt 1 hc ƒ U rt i t oüT h t rst B lati wi ri j ind T in rtjimliig g i mi n n hw ft il l 1 kji c om AtingiiuMnin Hordta iiii r vtj iHi l bttftfftiidft pwiloirtD til 4r h J j iiig Uti ifdJcMotjpmn tn hl wllv it ii Tliond tl h rltWd wi vindt I un dutu o ü innand g JwWi Ilojd Ooifff z id dü h i leu tindï alea Aoononiii+oh oitnJImnvflii öieid to V ijcAwcn fnltiftohlf a voldo yi k ia Hdl n in i ïL nitiiul work opg li gd betreffende h gt bruilv an Jeii W hUw l eii a i de tTVPt 9püörwfV oii vftn Di jat ljf nftur ITioro KNGKLANBk t 11 u 11 u w r cor4 I i i 1 Ji dll f dMT n Oiiff U tl jjmr t b jwiUaa d b ii nd 6 M l Hi w pit Bièw il t h ruart v o rfi tAr JUJ iulw 1 1 gia ffd t b Jibwi n i hii 1 g d Ujj lau bt tand Hj naju i MtU nj 1 Ititfwk iö v mpI0 üIk Ki r i Mii U en IkcWa an d op ad jij H t isu lu Mn n of aoM hul tl u lag bi tfk n niiii r i te dkt M vu aaafa wa il ffViigi waw ln d t umaku vaa dfi oriüiiïi iilir i iD dat hij ro T moiatAai k M u tl u dom tond l i l tni ji li imi B 11 loit i rt kx op iii a ip4roUl B KHtkitbigi Iijka uauiinr Nlr KyUittHia bcbrafh i iju kf l 1 j 114 nkn qa H mt Mtrtfi p hii n lu UNjon troua di dnehCrr naH I bro i r dit door aiju a f r bt hu Md uiMi zei n oiu r d I W i r faitxlitk ivuiMu oitjn vrouw t bMr uHbarDii rtJ Mid iu hu a Ij Iw sJ hutK it ilL um at d kki aad iMfauonrf voori dat xwT haai irird idaao daarai wii uüturi ogAlrt naju touw audecfl r iujj wvu li ii tn p J ï wiV t kMOfidaaii iU karakitir batA 11 K l a im 4 ing Uafuaiii Nr lu i iu d gnjist tD n of eudc bet brulw 01 H iLkid boe ia he4 t ili Uclrt aUnflvd dl i ci x 4ff a 3 udl op I t iht g w uatl fa kcnu tnr xaki l auu V Tviol diM t rcvibiidd nÉ vuorv rp n w rdtci v üjd WK tijd eintfc ntaar lartii waarnnT ü tj V gjkon ea z keriHid Iloi kvfjt n Oi twi nahoud op e m bul dob rU t tu ikn NdddUülB £ i m Ik dMrobiiti dien ij iu uw b aï houdt oor N r sarlWif extracts U hfH txA ïmtk mxxiékXUik oor dNi M dbw Ik iid d E aiwï kt lij hW in buiatuU f m mH nut s b b giMiiat lift tj jT if nnwïk op d n i j s44r hM bal t vToaf dp 0 © van d t ea Voor Vriida zhJ de oorami in i hiar rap M rt op d ö opiuoikJniïot g frond Inii 1 doln h ofi do raad b ioteji d oorlog rocr i V Polen ert O ekrüliïfTfl te ge Ih I tix yidnirft ch y nK vie imiwT iii inotl lamt normn va iri 1 iu t 11 ttr iT an wlA i Ki ft dttt dt r igt iTiii iligtTioodig iH t d couWfniXl di r KauH i hoi i rat 1 lo Jil e kii in wm zóó 4elli iii vormdjtt men rorg hojici op zl 0 doelPr ïfeudhrild SW 7n Ich Iiwlim ien dat de ee 8k poging dor gealilpf rden Iq die rlcbHBg Ls mlritafeti thans gaat hun beve gopyrd iDftt b oftm an toe te keoaeo voordec f i ri O 1 0 fl pp o en uit oen w wii n ftl üf M ujl ijift ATfn gt fOtPii Dozp drio BOnd u romkin d WJ I In jfdiBon gou houding nj in ueo armMoel U haar taotf zleh hv m i a weer wie ond m r t Uitiirna onaJi oWW niiuf nt r 3 CINDERELLAa door A H ÜBOCKETT UK bat SobotKDli r rtMM f P irSSSfiL INK VAN BOeSUIf Jra ak varbadn e nigfn wijkl iw u lU i Ln Im c rtlut a ma n w idMi g bidüii dotOr ffl tuke o v I kiujlöiif Wt Ü z ndo lj bedo HI u dit f A ita in on ki4ii btotit k l r i t Uii uil haar zak iM lutrtOftin imd vt rzoobi ira robijn u ok n lifn to D Hmter Jni kowing d ni oirg w a otid afd d n bad dt d oif am haar iiig tolK tt M rutn ii Ml haar eigtsici om dt kt litig iiiU au b Iaiitg utJhn £ Ijiifflioitden fel n tradtJi de t inaainoi naar vor T om r niwki t ïtt n IV oiul ïto naiu den it ttiru ui de hand iQ 4 i fft ut nn z babmde bf kt 4 hij b 4u aan U illU Hij fiuiHWI 1 KlJl lil matc nr dii daarop op Eijn b Ui hel ui oor iiju oog i te Uiar Tk p Hoat T gliu lub wk w iiuit itKH in irnat fiprt itta u vnri i K it ro n3lijhH oom Dit zoo lanc ik mij b i nit Lil mgo b ttlt re f w Mlja Oiiida iiKkim d Mi ijt8 J1pp ri i ibe nuj V luk di v adt bt ni htWt iiwfwbracJït u i la è of ergtv uijdfli vafMkaa a bii i mij t cm öii te peieo ala li i oi ujn opgt c 4d 7lj heK lt bMneati r i in liaar UÖt b waard alt re dal ik MM vi Hi en bw heei mij pa dria jaar r l drii fn oo to n I riiar Ltfidf iit kwam ffiU u Plr BUvanna xo oed 2iln n b g woorth bf kl ao dia oi idaiw D f AHk Uf vafi d uit IJutr g sotaa maQ neu dpra voor hé ra Uit bi 43 b t taöt zl 0 t zakd 4 oor de oo wi He itn ZfuUi HU iHild ii iii ciil n i ht ltHr uiilwii jü w i nJw a c bwuoelt ou n L nlot IxtEV iju OM poo Ln je e i KjiuNir tu san zu Brbij terd rond Üij wist dat zi voor lm gatuJl dor JaatetM iIt 1 twinUg uur dn wocda vua d Blauwt Oiit anigk jn zou looelen yx ir dn Nlnar dat M ergLrs lour tiiuia 1 aa Loiht WR d t bad 7IJ llitt g A ouind gHwdan Jnor n oom leióu zij opgeruiud vi gtMiu iiiit ik irlav slM dat er itjnaüd hij u vrae IIiimou bracJit U3ij I iJ vfrgualng Idt r Snj S IviuLUfi antwoordde n ol dadelijk Hl hUiU £ 1 11 h fd ltt meer opfreh viQ dmi gewoonlijk Zoo praic ttjj zijn kw 7 rs tot H t gaf alg het nare rlj tittd aao 4 n undere plooi n do bin aa Herd wnxeatld door dat hoospbartkit uaiu vor a Ur a u ttyn d f liakorAïilo hag i aam liH b4j ataitdbe eld Oi lai rtlaatHliodtfl aMn toga arhe ge ja s Kn n tMi rol pti ylei lil dti lin M hand Dit itoa in l rdaad liet ld€ Al Sir Svlvanasrtswte voor oogt a kad geataan IIij anivvoördó © Uwer nie omiidd lljli Hij y w Bledri m t Kaod uur Dit ie Iw ongwhiUdgö ineteje wld hij pl oati Bij z n oordeo ontmapt © r kreurnende Ik oau mevrouw Toirphl 9hRn Stirliti zlJ wl de aioii Q e r d n ooit liMii Q wMr Jllja tleve wide baar Mfatgimoot op nOtWBidm toon la an M r pijiilijka M BylA aA ia zaker lhdtoi je het zoo It z ido de ze modeJvrouw HOOFDerUK XXX UI Hai lö V tinto f lip Heater nu go htvi f fbij teid wawou hulii u hu dooi dftip ineJWijdwn gvdiongeu zou 1 ïlu dAnii erged Ji kot in toen di op toiHf OOI u vi rtnkkMi ina r Imar tan t Hok Iwuw ftnii fp ij tti ffr p hiar rolv l ij elkiwtf nn t itai b ffi g lnijif di ioo diilliiijk aj iol bw g djukt toad ïfi Hig van hi r pad I Toili on JltNiir lueArou forp iwh n irhng gv ül d ztjn roaar aoo gi rii ii oo ü og 5lijk eii g heitl onAWwaWw t ad 1 vaij d ld l 70r gt gol Ti laitun T in h giije Qiar or o om óf dfur t opo Aouj d rvuw d hui r t n al f h ui ii vai wsi plaAt t hij i tiUw li H ittMi n de IiatM roJIctido pl9ol vnu d n ritfl 4 nd n rftwp van hiMw blo V rwaiit ftAt bet a tm dit AJI a ro u n i tfr zlylj tït haar oom wenidend Ir S I kfiiu Wii ld Qoff altijd riji houding vaii den oov rstoorbaro op d trti m a l Jir ai t r S z izjr jt t dSi et het eut cH MJ streotf dat ij Hi ttr SUrlin b acbiUdlgd wonJt oil de kl in d Vö kanwT l hcijboi ge ijl n o u goud hkiaeniwr viaraftn een el tfbn robUn op en waimk f i van tu aalf hoDdM pood aterIlB7 alleun d n nkièecatfuan b eiHode Hw n 1 flauw 7fJ vp Sb dIm wiu h H on ï Hten de vaa bau toaataod Da beacfa dl rfn haan k