Goudsche Courant, donderdag 27 maart 1919

m De diMribttÜc Mn bevfewn vleeech InHekking der hUMvcrgiuudnfen tegen 16 ApriL De diroctio van h t u V K hoeftt eea oircuiaiie aan do burgomeeftere uiont VA±rUi om wordt roeuegh aedld de d Ijroowandolappija van vleoeun op f par iü is bepaald aiöiimoüo Étrugen do burgemeeitete de bertw neid tijdens do detribuOe van tot afKHOt nenoria oaufia aan de Utreobt aobe Jttoo eeaoool werd dm gioitromo veetde uanieos U M do KoojLogin door UA aeoretafle fia Van Ueen bot vol gende teiegram gieaonden IM KnbiDgin gekeel eumetido met do bijzondere Viide u uetxooM voer betgeen u voor onae gioUvIdo en saooone moedenaal verricht en voor hetgeen u op bet gebied der dranuUiBObo kmwt tot i and gebraobt bee i draagt mlj op uopdexen gedonkwanrojgen dag Hare felukweusobea over te brengen Leveoamiddelen veer in DuUacbland verbluf heulende Nederlandere iu iaktf dt vtiiiritttMUiHi van iwvon umd delen aan in DuitHOhrlaud verblijf hou deiide Noden Under wonU iwiitir modegedet ld dal de unuu iu zaïk l u tikm M rig okug vau dit verdtrokking wel vuMeu vorm h ltbtMi aaugououKu diOi h laei lOL uiivoeriug xuUeu kuiiueu komen suordtti Ml dit zak met alU dmbetref itiide ifcUUWili len overtitaurtwuimng zaizijn viiWMgein itetdB j van de zijde docgeat ociwdo rt feeriugen berwhl ing komeu dal liarerzijd daartMgou gnwn bozwnar berttual lhaü vergoWiftt men r zicb van ut ook van DiuiHcbo zijdo d uuvoermg vfiu htt plan uiot op i tooilijkbtideu zêi btuiien Dt regjein weJte men ziob heelt g daohi komt lu hooWtrekken op l et vol j iide m r lu la u u uiair dustriot iViMfle blaud zal de NederlandMShe oou ul zich eiikt le lu gioeder naam on taam bektuwl smaude Nedtulandere a Muneeren tot het crmeu euneir oomniiaBle aan w eüke z g normaalpakketieu W entfimddeloa zuQen kumen worden toegezondim ten behoeve van Ned rlaiBfcciie gezinnen in Ue dlè trit 1 woonachtig Het gjetai pakkeUendat p 1 geain zal wordan boBciukfoaar geeteld iAl vtrband houden met de eamooatelUng van tiel gezin bon groot gi £in zaldur me r pakketen ontv n in dan oan klein gtizm Hei ligt in de btdoeling de betrorfJtoni n MK iV4H l mogelijk te heiipeu aan vet wHrtn ais boUT kaas e d l lk geeiu zei riHUH lu de vit wekt a deze pak koaeu on vagiffoui Als regel jcal daarvoor moe t u worden betaald dot in uiteondenn sige vallen zal wtUkbt kunnen wor dor loeg estaaii dat deuo pakkoiteu koe tuloewt w orden v tarwtrekt l e veTpakk4i van de p itk llen zal gif cbifiden door eon bureau van het Kon Nationaal b uiu onxittt te Kotte dam zij zuilen oo eei mogcJijk por wagen wor dt u enzjondeu en door Oe oomma tiën in dt evncivilleiidt cou ulaire Hatricten wor den verdeeld oiider v Tantwooirde ijïdi id ouft r coufHibi h i iS voorloopig m do bedoeling do normaa poUteUen t doen inboudea 1 KXi kiwib J KO boter 1 K y fair land oh pok en l K i melkpoeder 10 zamen dus 5 KG lerii lotto kan worden gennep dat zoolang deao rpgeJing nog niet In werking it getredoMi do iharu btniaande gelegoo beid voor Ntd iriandscltie ingeeetenen om btiboov e V au btoedv erwauvtea in DnlfscJi Uud mla ndi obe lov en middnlen daarheen W doen verzonden auder de tot duwvgr gebruikelijke voorwaarden blijft geihandbaatd van vee oor do vIe aeü üor vjtrïj Daarbij trad voor den bOnd op debeor Kruidcolor die tot voorzitter werd benoomd l oor ïïi i Kon Ned L ii3lK u t oudió word m WIS gestifihl de L ndboul kan dtfAkamer Bceloion werd daarvan goun iidit wor dep viord in het v r lag er op gt nezon dat de toestand van de vcefoxKe rii niet roodkleurig it au do kieiUie i hoeveelheid hooi werd ndfe ops orderd tn kraebtvoodtr wan bijna mei aanwijzig zoodfi do wooding te weo ioheD ovorllei Do mo dl on klauwzeer epidemie heeft gi lukkig een zeer goedaardg verloop Do tioop mag g h oeetecii worden dat do g ootote ellende nn aohtcr den mg ia ioch zad or nog mot voldoondo kraoht vxjcdflr uit het buitenland worden aangevoerd zoodat opgeweiPt wordt totjerbouw vftu veevoeder ir in in heel Luropa nog eoo aamtion lijk tekort aan rundvee au aigimieon belang wordt geaoh dat 700 goed mo gtflijk woinit bevord rd dat Nederland de imernaliouolo pomtle el producent voor do woredmorkt van zee on zuivtvlpn oo t r zoo SU 1 mogtlijk wedeir zal innemen Vfrying tn rikennng on verantwoording tt erd n gocdgioktni rd BoeJotcn werd bet aaueai beetuuffBleden 1 brengen op Benoemd werden tot boKuursdid de hoeren ïï A Brunt aa Bodograrvon en B KJop van Hoornaar Bij de be pre kmg van den Oentralen lok veedflg voor 1919 WoeA dat aanvan kolij het plan l eetond den fowveedogdU jaar mt t to houden Naar annltddiing eciiter van e n fchxij ven van do ver Oonndiem Arkel en omfrtreken der Hol Iij van Landftwuw waar werd medegedeeld dat dc P dit jaar ter gelt gonhoid van tiaar 2A ja ig btf taan een groote landboMjfftentoonstel Ung wilde orgnajweerMi t i ganme zou ZKU dat ook de ok vecdag diEtmaal bij dit golegienbeid te üorin Aem zou worden 6 horuden werd boeioten ov efeonlüoanötlg een voorstel van hot bestuur voor dit maal aan het verlangen vau Gorinchtrm te voldoen Er zai eon oomnUBnie wor don benoemd om de e zaak nader te rogi ou I Vervolgene werd door dn beer K Q Antina rljk noeteoltcouHiile iU voor 7uad Holland te Ora enjiage eemge beéichou wingei in ake dn verbetering van d vee teeit gegerren tiuuueiaoleu na ecu uicultuugMdu oiiMée en eriwage opp iue utvi eeuzeef I UUfee meeraerUeiiu aaagcuiOiboa UA vewmei iKüeim aai de isw iag votkr II gezou n Oer ooc U Uwmijaww za wux aeu vernflipgu vtut tiioU lot l Vbor u s der tvteuOB v tmtm van 1 uk t4 en voor uo leurlioges van 11 tot 1 Voori vtru owloitA na 1 AuflutituB den ujlcea axuewioag in te vwt n iJti ttootObeüturon da ar edtr or iu litw heOOen de vuurz coring gegeven dtU lul b A Gftnot v UL hjt u tiecLtL v o vbnkiH contfaot zijnde Jl L t ati geen actio zul women gevoerd iv viargauanag van g ternuddag ïiju utedtt volgen bel bericht m het iioli ook do terlo en der diriu M erkou v ertiooga Ala het nUuwe wetboek aucöee wil hefc ben moet bet è en aïjemeen toegepaat woï den ftl de wetten van do zee on ta dit verband liet verblijdend te veimcmen dat de g llioerden eerlang de hoofdttrokken Vai hut piwgraïn dat het Engtiiflcho luoiitvnnrtmimaterie opgesteld heeft zuïljon ovenumeo Daarna zullen do kJotne nadee en oi ljdl gen uitgpfloodlgd worden het te ondertee k encn anniiTBgAtfteM ondt r voorzUierscnap Nan üea t reo eur van doü Uieört Uer WerttlooBheideverze r iig tent bgoenKouiftl g h iu©u ter U H rt tog van vet zaKcn do w rkioofl j iüHTcrzuicirlug iMATotloiidt Naar de bij w itM ni K liadüeo 1 3 geiaeeatobesturea 3U reenlein m luti centrale en i voceeoi gwgea luot plaabietjjko ïKWKloOïwwuieeeB aiguvaajnbgdt n Kdzooden Voort warea aigevaardigdcu aenwesig wu dt Loiouiiaaie van Adviea voor de Wei klüoaimdBvorzokerlng dt Ve t oJ Ui van a nif Melljkü WeAcHowJ eMlIilondaen lift NixlerlaiulBoh Verbond van Vakvereeiü giu tu lut Satiooaaf Arlji idw ecr ariaat m het utraal Bureau oor ötaOaÜo t ft 0ürztUr ga hIa inledtling eenovor zich au li D hmdtgin stand dtr erk Ii O h uiUrt orafkunng ca iiowudt liei eon virblijdiod vet cihijn M 4 dat aa do ruim 1 Oil vni fH ntiii m otm land nmda oóO h i oM rgrootf dotl der bo olkUig orl v t i ioor igt ndt vrijwiikg tot do eul i du regtüwg rttruioohhdd ijonlult lyi war u loogttri dtn iiij wc s Pt htfr o t dat het noodh zOAf jk Mil ZIJ a zooduujg4 iiuwrcgeku ti trolfCU da n oyral ook m ht t oog o d outvtkk iag iPT V e rz kerltig ut ikn iaodbouu rn uog ni groot r aaui g tiuointitu Aubtddlotrt Uij giit vtr oit n j hM oord aau tka hi r 1 j h t t iiv rc ittidunfi bij dw dlin it der V rUowh ids crzekriring u Arbeid boiiiid U liiig lex iukiding van de t¥v i p w puut L d r agenda ui Ie Dn loricblhug van du plaia is 4 jko a luuul tiraiie dor werkloo enua eon e Hot r etuiatig eii diuid ilijL bithou dun vou di Nub 1 b ido Ido aduiLuiHtratie M Ue u oz4 udLng aau do gemeraicbe t lur Mi vun reglrtmentea 4 Lto IWiaodWuig der write i g In dvidueoJi kaarUn oe l pJsaiHolijko door d vwpklooztn kaewJi uitgiotiendt contirW de pLaat di I aonjQt djng O iM piaatsWijlu uijzi van boeking dir bijdr geu ook voor zoover d loden In vrThcbilltndt grtneenteii Monea 5pr vond bier ij gi lf iiluid er 09 ti W1J700 dJU dt opgedant ta vaniig hetft gtleitd dat d hooldr m aWf rAlngsbe Uren dut vi erkloozwikasstii luin uatersie U 1 dwleu oin d adjiiuni trMii vi vnv zaïuiiudüii iOo goed ino lijk t i adtMJh in vnjo unji voibra btwi lirwij ook aan do gi iuotiiUilH MiiUTtu woordic van o toeKvsaii ttti onidat tiaak zij lüM niedovi rkjuig h t insutiiut lor v tji lüu heidvi erzeJxeruig u de praktijk gowiKon werktin IIij l4 g l i d U iiadinik op dal cU U t ptui i ig der bi iuigen van dt regleiiitiiun dcT v rrkloozeiikaNHtn vooirai die t lrel indt bt adounirilratie door ht tover li iLi noiheu dt g ni eeiiteajnbieaareD en de hoofdtu KfdO JliLgi b tiuurderfi di r iuitiioo k t vüti gcti eLU U ci dfZ mleiding ontstond 4 u uttvoorigf grdaichit nwiBfleL ng waarna de ovc rigo punten der agwida nl ultUforlng uU de vMrivloowjukaeHen at oï uet oor de gieaii onW lje tuj ii ooral goed a mu r n do aanvaarAug van passend wm lugaiig vttu rociht op uiBkeeniig oa 01 1 lag uil d gmangwnlfi of heclituüi door diu voc znttff v eTden kiig d id fral lijtrp pawwïud wf d igaf UA tvtiige woiHl toot af oaU maMOi bij weder IngebruU atollen eaa pr j i n rfoacu an I 2 Inplaata van f 1 ÖO Dit vonritel wBïd goedga euid Do verordening ofi bet lactriaoh bedrijf wMd aangenomen B en rt leiden voor ln to gaan opeaa Achnjven vaa den Mnnem r r d Berg om itet IJKerMi net voor Uouww eg en t Beiereche Ie vervangeu door kofier aangezien do pnj van t t tjierhooift dai van wpor lang la De koataa an naa agere Kiinneo dan SMpawd worden o bet Utmt zal voor beWé omirten heel goed zijn Aidua werd bealoten Aangehouden werd no em verzoek om viuwiuitlng van net Ueienehe boeoh BilJiJ t en Üvi SoboonouweA waarover men erst in 0V4 Pg wil treden met den Mm unner Do Toorxiuor atelt voor do laatxicnop t toktvr Donier nog ln funoila te litan mat lec doe l pon regeling te tre len dat hij voor not aan en ukaraalen der sirMtverUonttog ikAn zorgen Dit voorst werd gDodga aurd De voorzitter aioot daarop na lie gebrulkelijtt rondrmeg d vergiidertii imokzondi n £ mtên twroniuKwriM Metd dtr Mêd De Diatribntia van BraiMatoHw Mijuuetr do Ue daeieur Dü una n eoolbriK t do 1 jooveet atol 0pMUfli eii dal l inij UiO eJijK Ve TgUiOu K iftifover leU in I w b td te ftCiTj v ii Il I lijkt de moei wa ivl de oandkeJti 10 i xiLlgen op a t o ui unaut i rmog a v uUe llntibtstolftueonui Usit te Gouua dla or het iiamon oppelen tui et h veaw eiet bnüiuioolon eit ii ohl en nftH brui i ir eeiiHW iraciit itti MM jeutKUUle o iMiMe stol Kwijt le rtkeu MH onbii ijhe vai d tn dwang WOrdt ioor ol e gevi eld d liij rng 4t lt Jtgen KirmiiiomeD prijn goxle OMidswI v r axj i mr door de conmibiHue die iQg + u id 18 om d t behoo iii i reg j v oid te ii maatregel genomen de dt e b doelA j iv nwarkt K luoen dat degeen die elecu i t ea hnlva Mtnbt ld erkoion of ai inracu i bcHta t de Kaart auigeteokfnd verzm t en nt a oal ftiXl et i goed moii heeft om ziCh t i Kin üri 4terechter lo woolen De orit a n nt prai 1 o a mge t d om maflbu 11 Doift dng door U rlbutlthcnamen Ie ba ir n legen h £ be pu aa den volgenden Winter Ktui de fobrieu na geduretide d n co 0 r te Iwboen doorgewerm een voorrtad tob Kin groot g notg om aUe Cloujeooe 1 igexteteneiQ den gehe ien winter ln de kou n do blijven IH H ecb o braiul tol i oudt do goede ver oen groot voorraad brtkjtten zal de v or ioiwi ing van anthraciet en ateonkolen aaar ÜouJa ongel wij t ld bel mmereD De vrarkg duvnt te wonien gnnti ol de Oemcenttffaad van Gouda door haar v Kie genw oordiger ln de B C zich velicewii H n lum 61 ia hel a h aelaoen de branJHloML itribtitle ongpin tig kan worden belnvii ed door do productie van dt bcikeiien fabrek en zoo ia ol het net geweuscht U dat ln h t belang van de Ooudscbe ln gezeteuen nu reel maatregelen worden genomen om dit gevaar of ta wiyidan Mijnheer do Redacteur tk dank U mar J verleen In p aalAru mt V S N ffiJNBEKOLN I Gouda 2 MftArt Da vergUtlglngHMk M t ZanL O atoordMtaree ntearekanbaw verUutri De reobt Mmk tt Alnnaar he t zloh mt iwnlga met bet rappuri van dr Noordduya om Antja S U t Zand dl drie ba r araideledon AMJtifde om Ui iM ben 4 t uunan van de bon behooreode gefcien on iofc hunba r te veckiaren i i ii OU Mwr aen krenkaioii ntieiWil e rvoeid u lal nu niet lerecttl Man Da JawetMbiivoTlM te KMlrkht Du reoatbauic te Uaaatnebt veeooidaeUeddn uhauffeur £ V ei dew aa iajOer J i H be4iea aMaar tor Ak vm Juwwenberooving ao den beer Son in éAaAvooiv gepeegd op H Ootobtr UU e eoluMter gedeelte van d n ffJihalmlaMMgal eder tot Mn jaar en tl maanian ger n Il s4raf De etaoh waa drie jum GKHBNOXUB BBBIOBnN Noedkktlf engahik U boord van ilr Mft bt orpwen ie bH ingtt i hee ecu treurig ougoluk plaairt gonad t en der zotoftioitren wiluo aan een collage dt werking van een re vohür verklareii toen doer oen nood lotig wma bet sobot a og lu de of fider onmtddeUgk dood ijk werd getrot frn Uet Co oiijk oversobot van den zee officier 2 1 beden naar Den Uaag wor den overgohruiit Verhoogd wiik rrantao pi voer fabrieken ijd iuiuislor van L andboaw UKtai Maximum prüten Do mmi Mir van LdiiUoouw heeit met in jaiig van 1 Aprd ai lOa i luumpnjien voor ouüe on nu wo rijwiel i uu je vens voor los bruuüJ r j L aratleii voor njwwlDanden en quOo no nu it fcre vouuet Ui uunidier uoett voorU o a stgetmkknk jo va igerttüae maximumprijzen voor wij lug KieLiio poon en pleUsrnvn noraun rw t en tdoiue dcnol OönoVwJ voor gt jAitKea reg ermgsv sen UOK is HigetroiUtMi het vertod van ver jioop en ar ever ig vftu ru we gi oart rfVL rinowaieren zeepziedecsondeiworf Moui de U voroüdsoepttJJiigen op ue ai ve riurf en vervoer van bars Grind aemelen M t in jang van neuen lu voorto de ban del m gr na vUnes Z i i n TrijgegjftVeaftn AAn geeneriel beperKtude bepaUngen meer oaderworpen Veevoeder Da mmisler van Landbouw beeft mge UNjiJtea h t verbod tot maaien van groene w ütfe tarwe en gertt en het febnunt van divi als veevoeder Ue behandding van engevenwkte VTeemdeUng B Op du vragen an bet luunoiiia Vijn koop betruftonde dt btihandAUug v no vu oe girouM getjnudKe vreemdelingen ant wuordt de nuateter vhu iJmneiiiauiaohe ftken Up o MaaTt il zijn ti lluaben en i olen dio In do Wieriokerschans waren gtlüUemeerd ouder g44 idt van 12 njksvddwaubtora vla l i den naax UoUordamov urgobraoht tenolude aldaar un ijebtemuung naar Dautaag op de stoomboot banda i ó td worden mgeechoopt Zv warengbboetd met 6én loeue kandboei aan éénband üel traneport had uiiit plaate omdo aanwezlsuoid dS r v reomdeJingengovaar upiL rdo voor dt ovar o in doW iciriokeiWianh crtoev oude vroeondeiLi 1 gen n omdat huu gcdreg to dinin ver jd viii tiad aanltuuiug geigevon maar 01 kUu zij naar bun land diondon toworiTuggelead De v einig In bet oogvuIRndo W1J7H van x eieu aan één band V bij Ml iTRUMport aibi liet onderba gt onvermijdelijk ter voorkoimng vanoutvkiohüng De l ebandoling wcdse de iud jnfeen ondwgiiigon hwlt voorzoover bckeaid mets to wensoheoi overgelaaen r3l Ct OittE mUAIflOZE DiOWT De Sovjelregeering m Homm4 liet volgende draatUooie elegnun uit ieraburg v n den voorutter e obWlÉnunia ti ne interauiiUonaae i uu Sj aJia tfein ktui werd hcdwumiiuag door out opgnvangan l j iluttoüUW xrj Maan Ann 4ta rolkaooiuimaaarie van bidWniaodaOA IKken kanuraao dailn i£ un ii meraad inoXjef de voorzttttr d r commuiust eh inrtamationalc veAoekt u naar het atabon voor drtxfciooae t igi1ifl to itoettapeat t konkcn om u mtt hata bi durecte vorbmtticg te tallen door beC n ato ta ioa DetMMje riet oution LI vru vnn 14 46 tot 16 1040 tot 1 dO 18 tsA 22 SU 24 tot 4JIÜ M 7 tot IU mujuen iburopeeKho i d kieat u dm I pa en Ivn t d n te l ona dinn me I Uet vermogen vu ci k xw kanl liLbX liN j Maart Op hei venhOf vaii dm DowlenrgkeoheB ex ketaer K arei zal naar d h e itfobe bhiden meiden be I rtlug g L igd w oirde lotdat do otfluleela ver leriug vau don i Jielxer ia lageMh lil dat hij van zijn r ot en op den truoa afziet BeeMOMKha atrUdknchtan UFiaiJN 2 Maart Umvai pljke RoemeeuHoht Mchrijeikradvten on ee twee U gerkorpH n trokken de grona hl 00 Oaiiüife over en rekken v der op De VeUenbond NLW Qiotx oof twaall andere iUntTfrnanadhe bladon hi4 b n d voi id vraag aan bun lezen giirteld 4a het goed dat do Ver Stat zkli aajwdullen WJ dtn Volken lond om dia vrede te beAOrdcren L V Tkroge u n mRaien zijn de voigen d Op lib 7 5 antwoorden telde man r 4J M mei ja en 17 3d0 met neen l e iifcHWle ja menechf n zij n te Bonten waai ttlUon zijn rede cclM ea hetJt HaL d Orl nl 674 Ja to m 15irJ neen Te Obicago lijQ r i K voor en 1069 tegen tö Now ark 25 87 oor tn 13J17 tegen LAATOTB BfiUICaCKN X e vieuw In dcv diaeunthaiideL De dianiantoiub Concord a hoeft haar eir o vrouwelijk bd de malkedaarHte r meviouw M t Brantion IngeschTov n en v er volgens oiflcioel op h handelslokaal ont vangen De waaffnerocnde voorzitter il van l raag ÖJgaar wow op het gowiehi vau deze gebeurieni waardoor ook in do krlng i der Kooplieden cnj makelaars m damant de goliji berecJrtigdlh d der vrouw eea folt la geworden Namenfl het beseunr werdj de ecrato vrouw eon fraaie blo nonhukle eongv den Vldrirphoa uo vU ktyphu beeft te Rotterdam wotwreen öiaohtoöer ge 9obt Zueier van Herwaarden dne dienat deed In het tot hospliaal ingeriohto Uranium Hotel aan deUaei nde i door de leWe aangietaKten beaweken MnonL Jlfoa meldt aaji de eHflrt CrU Op de em van ö QrnVömiioor oiiWa pik nabij de Jioog © ftrug blijkl Zon dagftvoad een droevig drama afgeapooid Ie rijn Hedefflmorge i tocii iieoh men ai daar een fleta en een pet gi vonden ter vtijj hedenmSddag in denGroenendijlüf ohen ptfider ondkr Oosterbout door jOtgere een lijk iS ontdekt Vormoede bjk i dal lijdi met een boot vanaf de Hooge Brug daar heen vervoerd l o verJagene b yikt ttj zijn de 2Ö iarigo van Dijk uk nu urg BUkbrood Naar men meldt zal Int vot bod tot bei baJciien van zoogenaamd bliibrood in var OiitKl mei de Pdinuire voivoorzivmug zeer rfpoedJ worden opg b Mi VerUging tarieven In verband mot de sterk toOgenoraen aan voeren iB een venagkig dtT tarieven wj dü N O 1 m ovepwö ng Telefoonverbinding Ameterdatn Rotterdam Nauj h t l orr 1 ureeu van bevoegde 7ijdt i vermfaut kan verwaji t worden dal df rfe do sedirt geruimeu tijd in Lnge iaiid e uld kabeilH uoodlg voor d on d rgrondisch u lefoonve i buiding Amnter duin Hotttrdank tiiana Idnnimkorl h ex to liiiMi l n aenkomen Uiuden en leer Binnenkort id een norziening in OünWi m Zin van W rantsoenen voor tl TT aa de zijde van de N tvaonten Ophcfling N U M afde Ung n I N i llald ll kv ruiautHchojpj 1 lai 111 i ni iig an it ieëkri 11 r al 1 ad Li i eJi Nijver eid s r la idtto V L it uer van jDro n i I r van 1 ru t en L tvonr v an aad ai il Ifltim al dienen aa nvrftffen oiu lil T rifUJiimn t wordeai Ui giidien j 1 1 11 rvai Lisoerv rgvüi iig n de 10 I s a lrtatsch 5 ij litelui kl p J til dl bureau ipraiH vtjrkrijj ivi J ie formal eren oor nijverbeüa prv I 11 ï ri miile l ot r audfwuvv xiiicf forn hr L J voor tui ibouv r f i formiibir 1 2 voor tuinbouw or Mivi de ui Uisv t daarvoor m V li UT uiliereo iti 1 1 1 HU irt gevewi yjd H ilteyihof b te Cr Ji 4ffe a tr inJichdngen l eav k iL 1 i i na t p 1 ged iid aan ra en uidi verstrekt KENNISQEVINOlCNr Haximumprii en huiden en leder De BDRGEMEFSTER dea getneen te GOUDA biengt ter nigomeene kooiai dat bb be ehikkmg aJi den M ni iter van I andbouw NijveiheiDii en Hindel van 25 Maart liKlÖ vn bigetrokken n d nia hniinipT eii voor vaaraen en oiir tenhuiden koeiiuiden en f taepcnhutdeai pnjzem vooi vache gelooid en kuip geloonl zooll der c de maximumgixMt en tusschenlLdTi ttelpru2 n voor tuny en nenieniedte roud 2 Maart 1919 De Burgemeewter voomoe nó UIBO J MUS brndiA en T lever Rotterdam m de eUanden Naar de N H Crt voruiftomt iiien burgemeester en we thoudere de n g eaneen toraod vooi teUen een bijdrage inoenA van f500 baeoldtklmar tei MeFlnn voor hel boofdoamité van aede voor ijeion verbin ding van do Zuidtioilandeohe en Za uw Kohc eilamdt n met Itottordam Ken mooie schenking U vpoiiw Van den Oord te Alkmaar d4i Üoidendag a daa r overleed beeft haiar Ver ino on groot f IQO tXW aan do gemwMe vomniakt onder vixirw aarde dat dtt kipi W4l zal wordtvn gti i uiki om tien bouw van oen nlftuw zlckeniiuiH tti h Ipen boko agm on dat de gem nto eniteJe door beur piwonscnto iijtrtntoii waarborgif Ü Rantvoeiven huiden en leer Naar wij van da N O T binnonkoTt eeno berzlonmg la gunaofen zin to vctrwaohitea Van de raouioeaea om huiden en leor j tWliUa K KAJttüM V Wu mj van Jj Maiü au d üivjo kWam em IxoOe uuig e u i 11 lut o voor bai iitui lBoui oeiigeleg or oaen i n luoao Jjukoop ix doele ndo dat uiel dt Voorzuit nuuir de h am r üo vo aO k lUHiwo ivegl m ut viui t idtj o bëi ooLoeiiien i u uiuu4 io voor tiuueu anutia e aan ifw igüuheMen zai lwnoaiK JL Werd ver or JOU me oj kgeii 2 al umeui o6r oe ire itutMit en de iiMsr Wjukoop 1 0 voorzwur Uvuoeuiue üAaroi v i Icdon a z f o Eumirino uo ticoreii De btuvorain L i uiun L t ól Nutlem iroui Lra ott DiS aiiuuvs Do Vooiïuer heeii umujlauatvu 1 liuititer vau tinauciende none Ui Ue j iuiiwle r Is net tens luoi hen d de + eunjxg iiuig spoedig willen doen vatdwij ueu oveuwol is mattudtbj nog J mUijtn noodig adieou voor ateun aan wer loozea wier ajuilttl tooneamt evemdH de arüed nuwheid Aandrang bij den nuniaecwo uoriog tot ipood mol do üeniouidLaatj i jvyroodig De bunenlajidacho en de bw ueauuiütjoiio boosiaud manen eohMier tol voerza tUgUeid Hef mg ineens aobt de mitüMer thans en iprong 111 het dubjlor Tegen de moue lor Daan hoeft de mimator daarom oooveekomelijke tiezwarM Up htM oogenbik weUkbi i ij gotm ueUing inettna hij blijft ecnier bereid ieder concreet nader voor eJ dleD n gaande ern ug Iq ovtrwegön Do Minlewr olijli bij zijn voornemen den ooriogswinaibelasuug ai te sobaifen die zou tAoh viijwel mt meer opt reiigBa pr houdt vol dat met de r geeni k4 D fn km de grens der duurttfoeiadting bewW ia Monopohes zouden geen and r gevo4g hijben daa de door den minmter vootgeetd de iivJlrecte bolaetbigen Tbee en kelfie Komen daaroij geheel aohieraeo en ko fci weer later dan tbee De minieter la i pxinj pe bereid tot vwhooguig vfan lubid aftpM eveuala tot extra bolastiog voor obgehuwdm tlij zou oen uflsprtók knaft wensohén over bet ioftiaten van de opeen ten op den suikoraocljufl in ruil 5 langor ailoseiagstermijn van de criai Op voorstel van den voorzit w d aioten om den duur van de radevoeciofi in tweed n termijn te b perken tot 20 nn De vergnderlng werd danrop vetdai tot heden 1 uur 420t STAATS LOTËRU 1 kl iukking vau Donderdag 27 Maart ƒ 100 no 1J639 j iOÜ no 1170 I ƒ 100 no ld064 Prezen v n 2U 1 L O 1 1 li MO 2 11 5 1J 1 1 W 17 6 18 U n J 2Üd 2841 868 3vlJ6 402 JW2 4108 42o0 4264 43 6 4866 3 6442 ii5Ö9 6749 W 5 86 5916 6083 Sl O 6448 b4J7 664b 68y t l 42 71 2 7196 7dJÜ 6 2 674 681 Ö287 8145 8406 8516 8632 868 8011 ÖJ S Ji 04 ySll 96d tf640 74 b8 5 6 10028 10184 10421 10462 10491 104d i 10 04 11 37 1200j 12114 12 21 W076 14026 14026 14d64 14609 14 i42 1461 1 071 16166 16188 1 4 J ij 6 16366 16668 17466 17 39 1 692 17908 18007 18286 W668 18983 19012 1 386 lt404 19469 19661 20282 20571 Voiige iiiiA no 2691 moet hjü 2 92 No j56 ui z 5676 I Prof Hr J Oppeiihc4ai doctor henoria f im Mtu t aiut tüt Lekien H ienmlddag b d d prtMiiotf piaaM lot doctor honorw euiu a ln dr StaatHwetenaohap van prof 111 1 DpiMsahetm te Vt OrWrenhage HUute raad en 01 raior der UnivMr it Ita4 lU i 7oovfiien ali d i euanftikaDMr vin b4 t den4egeboiiw kou bevatten woon d pI y litigJieid l ij Prof mr H Krabt Idek aln promotor een totw praiU OpiravlBff Do Bud bo Ju iU ie lieefi Iar4 geg eTVn i i opgraving lan hel lijk tan den v elüropmi J II ruim ts ti Aar geoJen ge wi t ii aan bioedvergif Iglig litt nnoedm ln gepzm ilat eeo vrOuw lem vergilügd beeft om lo bet bei te xitnt n van lo leviviB T ekeriiiffihikkaerihg Dt rou de met Iwtn amenwooflda ln oortv Uiohllg Beaaggekgd li evenlwr en wordt g m ld dat op het Iijk v van hel kmd vaa J v d B g te Langewt bt lag bi gt lejd door de Jua r tie op V rinwle 1 dat dl kltwl et i ffoweld dadlifen dood go rven bt Maximumprijzen wda I e BLKGEMFESTM der GemeeniM OU DA brengt ter jJgemeene kenaiis ttat de niivoigonde imuaniumpi yzen v or knsVol en patientf oda zijn vufctgftateld GixM ihjnd lprü f ƒ H 50 pet 100 K l ii scleaihandelapiijh j lo per IWKG Klemhuulelpiu ƒ U pei 100 K of J tpoit pei pond ouda 2 Maart 19iy De Butgenieeistei vooni enid ULBO J MUS Ëtnetig ongeluk b J het aloopen Ui lernuddag te v er uui sïonte bj h tloopen van de gebouwen d H liaari macle Katoon Maart tchapj n ann dei kinfl rü i 4ingel aldaar door luvt brekon van i r bina Dg ijzer 4 h t gewei iii vaneendnoe Iramar Bovendien vielen dne Ier vier mi r3n bijna geaoel om iion luopers ware op het goweU aAn it t wei k Een imnner kwam geheeJ ondM ht L valieide pmn te rw ht Na bovfijl t ijn gaf jnoi e gt WH lcenen van leven doch spoed tiwd den dood in Dn onge ikkng iiottto lan de Kraay en woonde t Spaanidam Ma aai depft werklied sn D Nijrf MapteiiH mi Ko hnol urt Haarlem en O Berk uft Spaann dam boxwftmen verwoidigen evenwel niet va n prnsttg n aarvl D gen v lie r O A Ootmar gaf to femiHiusf ben pr njiuig naar huw U laten Itre nxwi De ander wer i ien wiwton zich door weg te T rinjen t rddofi Do jiolUie en Ojizlciter van Bouw ei ffonlngloezic tf sti Iden dwd ink ter p a it t een ondftfzook Ln VinnenKWN vèn I l s oopir ijHw ik zijn O Dranger te Kikndvoort N f MiclW to Ilamrlera en W O Hartoif t loarn tim De door Amerika In bcaUg fcnemcn acbepen Niar geoleken ia B otut bet noifc geeii ismfl vaM dat ilia oonuniasie nit do re edMs w Ke te Londen beeft ondeHiaiidekl over het uru fifevt k van de door Am4 irika In l e j gi nomen Hehe ien da artoe ooit muir de V reenigde Staten zal giaan We 1 v 1 de leor an Ommeraa die v aa dee © oonittw sio dol heeft uitgwnaakt da r dagen naar Amerka VBrirekken doch drao rt e be ret biter particuliere aangeloganheden Intua tfthei taat vast dat de onderhandelmge i over do mgeiing van de terugga der aohe pen geemszinB lo en hetgwin In wd eep aHrtkringen wel eenia e verwonderen heeft aard met het oog op de d 4jde gepubiifflrde vepitlaring van Amerji volgi H Mtlkt de schepen onvoorwaardelijkwulen Hurden Ityuifzegevm Inn ridelfl ILjjven dt zu op zetr enkele na welkezoöaia gemeld zijn vrijgelaten voor nKvptkajin eJio l 6langwi UèÜgtösltAAÜ H QaCfctaT Gaa en eiectnutMt liet Bureau voor Mede deeÜngwi nuak © de Vot ttwilvoorzieufng meldt IX K jk6ii oitndMtr buUe hoeft mei mgaog 1 vai 1 April tt ai liaax tirouiaires lür ako de ga iraauweneerlug en mzake de til cHneit HHrani oe ieormg voor partacu heffo verlkcèrting koken en bijkokenj M rvaleu verkJaaird oor het kouiüod Ujdlak zai geau aigeiftetn gatt on eieötrifcite4t ram oeneering vcordem vtifl gt told Aan t Jki gH faibii ik zail worden medegedeedd weike hoovooUieid koien aW maximum kan worden verwerkt gedureudodü periode van 1 April 1919 tot 30 Sep tembeiT I IIO aau d oontrales za l mannde ijk opgft o worden verstrekt van de I wrwi rken boerveelhetdblke gemeente heelt le zorgou dat dezeboe eelbeld mol wordt ovweohreden dochLH o e lg ene vnj ln het nemen van dieuiaatrage len weilke naar It iar meenlqg noodig mooliV n zijn voor een bidijke verdeeiUng van de btMdiikbare hoeveelkeldgaf p ü eilectriBc ie Hiiroom oor de beT al ng v n het maaiimum kolenvarbnuk der gasfabrieken zal worden aangebonden het raWisoen zooalti dit voor elke gaefcibriek per 1 Notvember L ia vaetgeeteld no altrek van het gae toegekend oor de verwarnring met dien vtretande d t de bruinkolen wxwdenver vangen door arte kolen Aauge len du op 7lchzelvo reed een verrmndug van hti ranteoen beteekeW knn met uitt rct ding ven het bedrijf ewiört 1 November geen rokoniu worden gehouden Oa fabrieken wieUio oor een gedeelte bnilnjtolen willen Iriijv vn v rwerk i kun nrn to rwijzuig dairvoor aaavragcfe voor zooviT aArn de Ee aanvragen kan worden voldaan worden de bruinkolen veretrekt boAen bet vaBtgeeteide koienrentsoen De Kijkdkol ndiiitribufie beboudt aioh voor hetzij het ixiot elke fabriek o oen trale vaatgeBteWe rantaocn te v mkide rei en het verwerken van een ztiiliw per oeniage bruinkoien wederom verpUdHend te HteUen of een bepaald minjmumcantnoen wederom oo te s 4njvon kidlen de toestand van de kolenvoorzSaWng t naar haar oordeWi te o a tijd TxwdzaLelijk mocfat nwlwn Een B K mtematMnaai sociaal congres Jl boolub Htnur der Alg l K Herk g V x erw uig ng b6 fl lu zijno ver gaderiug van IJ laairi b aloien bit uiituioel Le mmien lot het uneua ot pen van U h wtrkgoVier mt aJe Unden teneinde ov ere eusteumdng tu verkinJEon omLre ui de braodende wxaale vragen 00 mogeiiljk zal deze anMmkoniBl worden mt goortid tot een H K mternotioBael bu olaal oongfreB wenneer ook de andere 1 K georganitteqrde etandou daaraan vv tl U mededoem Conflict in bet drogerUbedrtif Na j It llbkl V niHint iw oein isT Bli kJM I rokfi tid fna dei mlnirt er UI 1 indbDUVv 1 de finiia Ues g e o 11 de ex loiiaUo dir ro een ignjro urif Dt ht ft t4i olg dat on twi o ervlooi i van Airdappoeii ni t r V or it gc iroogd hTAUSNfEUWS QOUOA Müart IJl 9 Lentemaand V icdaaig op den kop af een ja i geleden op 2 Maart 1J18 schreven w jj ooidoi liet hooidje Maartse be Buien in de Goudsche Courant 1 De scliijn bedroog toen de léote reedsgekomen tcheen m t guiden zonneiuclit elatweer wekte tot den jongen dag Fen kortebpanne tyde die dteed vergeten dat hetMaart nog v nd wyl de Maartache buien uitbietven Maar nu weer kort voor t eindetoch giert weer de wnnd ovei de veldensnerpend en guui Kn langs de huizen warleien vvntte vlokken neer vJok na vlok diede straten nat maken at aftniber Biet heter mt nu de zon verborgen bJyft achterde gr flgiauwe lucht Maaxtache fouuenl Wat er ook verandert de naituur met eii mot iwden kunnen vvij h taelfde stukje vanuviMwl we J plaatsen KUNST Ned Opera Na ir vtmonwii worlt zai l be van Korlur met 1 ipr l ieiAiing dr N der lajidnohe Opera op £ e nemen De toekomat van de Nederiaadacha Opwa ihi in inana z io go 1 ale znk zt ti Übkl da de Nxlerl j ra u t jraveai uitpo wor lt gevo tgl v m tj 1 tiei wanr KUiujnlijk dat d ze v Igiiig niA van buj venden aard zal zijn Iniint ra tn eea Am 4t rdam one oombin Ml toe wi r aainenstei luu i klemjd bot imlutitt w rd genoDMn Joor me r uw Kappeijuo un d op MjloHijgers oezig plannen uk u wrneiviwir de scichling van ef n op rawbo wburg m i btitodng dat zoodra dit gebouw rere i £ L f j n dA NetleriaodMt h t ptv a züu daar il voor goed zal veütiffon Tnven lii dec golwiw een zaal beva i u voir kan rmo mk uit oertngen Telegrafisch Weerbericht Hooftte tbuul 761 7 U MwUix Lutrite 734 9 te ShodM V roxchtillc StornMclilix Utw DMilk R nNiundc zuidvMtoltik tot wuMlik nd twaubewoOa nwt OÜtUllk opU rhX wuiMblinHjk ooc n w6iii ttUftac TMi taraepcrMuur BVlanUIU STANB Unldlging WUlem Roraanb iioofliH Wij guterm reeds meldden had gia termdtlag Ln Utrecht de promoUe wtn tlr Wlliem Ko aards plaats De aula wee gaheol on al bozei Onder de aanwraljien wsrden opgemerkt de beer Dupiro ohef van do afdeeilng Kunsten en rteteneojappen van heit Ministerie van Üinnenian ia lie Aa ken bet oumtorium van de L u e lit che llooigewbool en van d War tm jRchooi do senaat van het LtP chtaeh Studenien oorps en van Uniia de l trecmache ro iw e intndentanveroMUgjhig prf tt aj ore i rtudont n enz giftmeen e lJke utoriielien pronucial autoniülnn Hei n Hoecne let teritandigp de secrWarie wm hot eder Tooneoi ond dr J v Eepen looueel iclinjver Catli van Reanefl al mtde de vol xiide l den van h t Ro iCerds enBenible Mevrouw KojaardHfaOndber Ann abiai roll Mo er vaa Beem Ueoar Toumi alpo i iw SaaJborn foha Gooau laoi vaa ïïoven do beer en mevr De Oruyter benovftiw tai van belao stBt llentten Na de rede van prof VoigpQlaeing datokte d b r RoyaardH waarna een gemengd koor eeniie lledecen zong Prof Kertikamp bwloot de ple iiüghei f mot een hartt ijk woord Ten lotte werd door het gwnengd koor een tweetal updetien van hHt Wil Muur fiezoöden De raad van Kmm n bl ft aan t r iWng erd tt Fmmtyi een gwo r r i t 4iiig g iw ti n van d kU r r Lgirigen tn de ijenietntp daartoe t p j fwwpni d 0i in Kaftd Nft w i idee z rf I IC V ri 1 e fmnncie m pofluie der go lit tut t toi ten Vtetbuude r vaa l iuinol n Jl 1 01 dicneangaaudo zonder uc ctn met Ie regeeriig g houden ooispoi z t 11 f it dur e d sciiMate waar an ba rcHuliAal wart dat de I jikurparUjen bet raadtrbiwliiit om ooHectW te bedankt h ge ui 18 gnochaed op 2o ïitart wiiden sano Uonneeren door geon candfidaten te etelleo op 8 Aprl Do recbt ohe partijen ikdeo dflt niet vooral uit een r tUgleuB oogpu t Hoewel zij den noodtpewtand erke MU aolit fin zij wei verbeierlnis mogielljk Imilon nj ktiiteun Onder deze onwtandlRbipde n moeet d il ini I e iilLdaatstjlling wei d opgftan en basloot de Raad U blijven de verent woordeiijkht d voor M te zwaar aan dcanen van de belasongaohroef ovtwiatende aan hen dio motmden het beetuU van den Kaad ntot te moeten ano lonoeeren LJtNDBOUW Ptdv Bond van Riindvee fokvereenlgingen Gwteren vengaderde to Kotterdem d iVov Bond van RundveetfokviweenS n n w ZuidrHolland onder voorzËttereohap van den heer P Jas ud DuhbeWnm ln het jaarver ag bleek dat het ledental veraUndwdo met éon vcroewglng doch i nieuwe toe aden zoodat thaw 36 w ïSDgeo zijn aangeaaoMQ met ft lij n en één pwwonlijk IW Ongeveer 30 vereenugingen zijn nog geen ld van don Bond Voor versabillende aang ottti vereent 8 en werd voor ruim f 1200 aan benoodigdbeden a ngékooht n mn werd hetwaarborg o id voor do Centrale Fokveedagm eeöcht Het w d aanvankoUjk vaetgwteld op f 1500 i m o van 1 8 eloot mot een badg oido van floo da ln M ondB i g rtart IWna U ton vaetgwteld op f 3000 ïn hH vowia wordt vor i m dat m h bt n v i mSwnfep i nB oMerkiit tot vrijwüJtge levering i ïw wagen verdweneD De wagen verhuurder P aan de Naa j r straat heeft aangsfto g iiaan dat eno hem onbekende jongen twoe haiidwa ins van hem vrrriniW rd heef f CWL DA CltUOKEN Vi Mun N l 4 T J Ln4l g m M A Ko Ua al KmM H rVinHlmln AUoola d T A F Ltktc ld n A VM it Kletln 88 PW t r lafl E V A d Qroot Mi J P d Slarro I i tw jMohtis i ï O W vdii Mattrl eti P v a d a B v 0 LKUDEN S3 M wt JotiiaiiM BluU ter 17I j Antonlu J Koopawi M 1 t Teuiüa Bo T Een rltJwM gcatelen 1 in iiadoGlo van H K d o het een oafponbJik onbeheerd haj iMen ft aan in de Spoorsiraat is een rijwiel ontvn nni UABKTB£ltlCHTEN Üo i la 27 Ift r 1 tl4 K A V Ooen aanvour BOTLH Vrij goede aa ivo r liand vlug Goebotar f 160 170 flLRl N KedeliJkMi aanv r Hamlel vlug Pir 100 stuks f 12 50 1150 Melkveo redelijken aanV3 r Handel slecht f A00 600 Magere vprkuu w nlg aanvoer Haaltil lauw f l 6 106 per S KO Magere biggen wojlik mn voer Hantiel trang 1 5 per week Fen jubileum ii i Ml 1 i zal het U jaar gel n il dat tlo jiw B Umf ld eicb Il I V fligde aJh ïanionilerwiizeir Er iiu Hvi Honi 1 we lk r o i wu tn tint h tt U AM d liHSf 91 rnf id 01 l Meigtv ft m bet jtibileumteektin zal Htnan Tentoenatelllng Arabachtaavondachool Evenafci orlte Jaren geeft Maart 000 behalve veda ander goe e en kwade dlQ ADVKWNTHN ONDBanOUWD I LOUIS HILHORST NELLV OUYNSTBE ootjDA p n Mt m Luohtvaai t LoehtwetUiu De Timfifl mei dat het J Jl tiinal © wetboek voor de l ï j week gereed zal komen SSr f Jl kee de oon rolenr 9 nerea4 231 lljke Tliegwrtfen la naad FwM f gaan om zyn weric voort te Wo NWmre leoMMIglng in de dnikkerQc Het vooreteJ vmn de ge an onlijk © bealtiTCB der drie aameuwerkoode drukkere patroonetwnden la gleewmiddag op deal geoeene vergftierlnc dier bonden te Am Meidani g wudcn In hot gebouw van den Werkendeo 9Und volgena berlciit In het Doctor WlUem BoyaanU Ter geieg nb id v s de proowtie gje tonnlddag van den keer W Rooitwdi en heelcn ó m óa week dt b a d k ft mera ia particuliere wenin K e n ff jidken De tt iuuini moeten kosld M wor nBttotof iieht laaadoelnn t xe i or eo Kindwan met beataettell keuekte kivfccn voor dese baden geen toeatem n I Op bevel van de refohrtiooatrir Kaden Oeenojt u de seweMn imnuter preeiuaDt Weker Ie Z odacwv ofvd reurreateenl en gBvangen veset Daarentecen w de HuBffiecbe oominisaae Tgor steim aan ki xaKevaxtgan ii die deetyda lo Honsarue in hflchtema u genomen m ooor i ranacbe mibtaixen bewaaJrt weid door de rbeia n met wapomgeweld tornid In de uttmg van de Berluiu he arbeu deuMradoa is gisteren bet volgeod teüeiiraia lULQ do Uionsaarscbe republiek aj rezonden De verKaAicnng van de arbeidersradeii van O root beinlttn b ffroet met vre gtM de ncrwunnons van Hons Arsobe proloton aait en de aUüïtiiSic vea de wwjetregepubiitek Uojigarye ztet m dea beLdbaftigen fttrvd vin net ifoocanische prgMaarmat een ceoeelitia vAn de worateioiw vae het heele intenuuouale pcolLetariiaat taftcn bet kapitalisme en tegen de wereidreactie De ver fftderwig belooft het H ngaarscUe pivletar haat iM r bcwte krachtea te xuUen tcunea en nift suUen maten voor de le mtieve retnwaniidc van iMt eocinbame m alle tanden verzekerd IB Bij de ateuuninff over de fïeodinx van dkt tele Ain waren v n de l OO aanwexigeu elecbte 2 0 ér tegeo Volgene de Berl nacbe bladm Xéi de Duttwtike ftnancieeJs comnusue ter vmdctfeonXetentie uut v f vooraanstaaaJe verte geni oonliigeiv uit de banic en mduitriewerald beetaan Boveiukea xuUea er nog twee vertegenwooPdjgers der Kuksba k en tw ee leden der wapcnatilstendMommiKWie aan de oonimuwie worden toegevoegd De Jetkie der conumaaie zdilen zicb vandaag naar Wetmar begeven om de noodiga UWtruotaes te ontvangen zoodat z reeds Zondag in VerftauUee aauwezi kunnen zyn Graaf BeiiMAorff ibeeft meegeJeeid dat de vJuendelyke regeenngeu verzocht hebben een comiiuasie van zes Duvtscbe finuMit ele fleakuiuUgen naar i rii te zenden een step die aJia het begun der vredesonderoandeUn gen kan worden beschouwd Het bencht dait d ItaUaanacne gedele geerden ter vredesconferentie eenparig zou den hebben beelotien zich vtia de eon erentie terug te trekken indien Ptoime met aan ïteUe zou worden toegeweien w ordt door de Itehaanache legatie te den Ua g weersproken Z ais gemachtigd tot de verklanng dot tie Irteltauiecbe delegatie geen enke e be Ii amg m dien zin heeft genomen Daidei blunwvnthal tx a oaurcli van di n blzae naar dim LXilitHaheo l ijk dag seder d n oorlt jii d oolonJö lauden vei toevend thaaw te 4 arij hee t i ai ui vlïidliii gfdaan om aan d vel inllliar dtn oorlogMciiiiid te komen Aangezien er vou dien IXutechen kik ker mteiwhien g i veeren to plukkeu zullen zijn raadt BlunieiitJiaJ aan hjïi ni dj onzljdjgfyi te probeereu Dat zijnvtite Wppen n eeni hiJ waar heel wat vaii to halra 2 1 zijn WIJ moeten oftde izwk ij zoo bewogtUhiineatbai in d Journal of w J nl t lu f at zijn Hon gedeelte onzer ia ten op l n vi eUi g aanje ding dl oozijdigen to laten netTkouitvu HjJ hfH het vooral o m de onzijdé ceo in Liiropa en uoiMirt N ed r la n d voor aan ond vr hen dit ouden inoo on bete lo AU grond voor dea r gabug gwtfi bIj In de e r4 e p aadlq op dat die onztJ Hgeii Onlaa0lijkio bijna u jere4 t nbaro vnn t bfliuald hebben daarbij irof teorond nii tgdwon tii lko 4 n die d gcaUieerdon inoefit i nia ken Do onzijdl gon liebhiMi votgeiifl lH uin ithfl l maar nipvttg ïft hun kamerjapon nilUioentm op ml Uoonon tfiitton tapelen Ondeoituswhen ar dtdigiden eji bnHöhernKUm d geaine rdeii hwl AlUid voigHMW Blumeiithal Zoozjn die muljdtgen iii zekeren riii whuldena ren viw bun verdt dt re tn benohernwre gevcerdfBi De goalKefrden h Wxn Ui bo a gerneeh belang de intariiauonale poUlie waargenomen I e oiizijdigfn hebl endaar ven geproflteewi n moeten nu hun aan aandeel in de iK tt eko ten l etalen oor lidea der oik iJdi g ii moet nl naar h t geen ze virdiemd heWjen e ij te betalt n aandoe vaet c toId De bitaling daaivan moét i W ctilr Wwden ahorfna ze loege latwi Tullen worden mi den mefliAB l ben lotte op dat ze dau moair llover lidteui dien bond zullen blijven Uaar dait zOb onverMnndig van ie zijn Du bond U toch inu en i een noort groo te veraekorüigfemaafrwhai pij en de neutra lea zuilen wej inzien étA n r behang bij hebben d v i rzekeii ngfipretnie te be talen Daniel BUunonibal wbh te vorm afge va idi naar den Rfjlwdag Hij v IUo k r thantt afg veamdlgde van den ElzaH luiar het iranedi pftrbm it wordeii en 100 nennt hil aJa vefklezingpprogram dit aanlokkelijke okv oasquer len n i treel D tMmlnnellJk d iee wil hij z abo v n do poort van dein volk prenbondeehrij v il 1J eullen roaar eerst ahva Ateu of hij er bij dfl oonsttv olgendc Fraiwdie verkle ziognKi een Kamerzetel mee halen zal BINN8NLANU WerkkMMheUsvertekcrtttg Op 21 deacT Ie te Ltrcoht In h t gebobw Toor KiUnaten en WetenscHappen gen de tAitoonatellinc vm Zt Arabuibte aiondeohool en men ina dii wt haar goe do gaven raioueu zoo goed ida do hagel 011 sne rtiwbulon bij baar ateohto t lollen zijn Want bet ie akijd een mou I r gezicht al die workatukkon van ue j ij n tn wat daar zoo hangt on sinai geeft d twertuiging dat or ook dit r weer flink aangepakt is zoodat met tdletu voor de jongen tnaar mede in de eerate plaats vooi tiegeuen die luei het onderwijti leiden het uccee givwt is Het biyft alt d een brengen op het goede Bpooi en het dan maar laten ioopen den jongen zooveel mogelijk e en vrye ontwikkeking laten en hem jiiet dvvkngen ln een bepaalde nchting Zoo woidt een lesultaat bereikt ala wy hur zien m de nf deel ing teokontngen van bloemen I vogels en planten en het boetaeerwerk al ttioet drect v orden gezegd dat dut veel dankbaaidei is dan t machin teekenen dat toch ook wel Jieei mooie dmgeo bier heeft in ook van de iagere klaesen zien w dat pogen zeif fets te bedenlnn eoma met ver ra icnd aardig effect ten tentoonstelling die opmeow bewijnt hoe nuttig het werk van eleze avondachoal ia De tioei A Scholten oiUuer u benoemd tot ondeiwijzer non de Cbr School t OudeWetering De kieövereeniging afd Ooudei ik v de Libmale Urne heeft de volgende eandiJatanlystopgenaak vooi de a a gtmepnteraad verk c ingen N ih H ii iiouwenji 1 van der Lyk J J do Bnun Ji JU o Wegea r Joh Iwiribergen De stcanmiing vooi den gemeenteraad aal in diiJC gt leente pla atu iiebben op 16 Met a IC e iniudaatateilinig op S Apiiil MOOUUKËOU i D K l I V u il r 01 lix Mi ojhl 11 ti KroiuuitUKdijk iMilankii VV oöuwUg J6 Mattrt j I bestond de Goh fabiiek dezei gtnujont 60 jaitu ln logen ttoouiiglujid viin don Rand eemge ambieuuilen ei het pm uneel der gaelubiiek werd dut fe t bu monde van den Buigemeetter ten Rantcxie an de Goüfabnek herdicht In de giMien n goaoidm vongadtnng v an dijui tioAi Ujzer gt aio ite uareutt enMOOr y de V wr KOdiiH tViug v rekn in 4 etiom mi tu a aarert van ae hot r i Kroon 1 041 Ij an 0 waarin 7ij virAiaard n um I loeumng aJs Ikt van Commsi io v n Lit c iriiJiiW t voorzlenlug aan U iwrneo 1 0a Adres van Ue agaten lOt roijelin ir Halart Kn j i 1 irgtiluv er ritctr iin üi rtJijpv en rtetnoid rs d rg JuoDne Ui n r ontiilond een Vvigef diw iMie aangezien do kwen boewd vt ar eOn b L r ral irwreg d ng iii post 9ii tin o irtKor m eon tarfl ie ui r geecwnbvrn afdj iU luH met J t vocrswi van Ued ïïflien owid n V Tien igeo IM gevolg n ervan wa t da d ii er 7ij dorlaan voonfleiie aan Od voor te atollen WH ealaris 10 breuigen op v a bet v or f t Ide aangezien Gt d btaiei gwn rene ntii imiidm geliojdon me p adiuen wa r I i unelUm g oomb netjrd zijn tl t voorstel wiTd luet alg meeno at m II 11 aun tnomt n liigiokfjuiei wafl de gytvi uji j ai Ge depi trdp Laten vau b st boo goltli i en 1011 tenbe rt tiniKoh ier Diarria kw un 111 iHilmudi ling li n VM r 4tei van B on om de i oji i Maar oitHlvifii LugeiUoar dn b Mjr v Volei ho 11 n c loe te knin n de grMii a U au f l m t Hot dageljkytsh bosiuur vin li geiiKwmen Reeuw ijk lï rginil aebt en Vininr tW wanm vaa dfflcHeie gevoelttna ü voor iüter lia en dc l etref © iid hChrtjV 1 t t r V m deJi borgumxtittT van Bei g m oJil wannn iij ad itit rde het bedrag liet n il k nnen Dit vooritol werd aangenoimjit m nlg mt it blommen V dtf rt id werd dt jaarwedde van doifio no nt6 ö iw achter Het voorHel van Oe depalcerde Stalen wtrd zoodai Ig guwij i dat iiplaAfi van I lioO met aörek vantoiwiligt g van nevonltetrebklugon het aa ioTM w a d vaagtjstill op f IJ50 nwt boItoud an aovenoetrekklnguD a L iuCiLag V troideiimg op htt leotneoh bwiriji De v oorziUor deed uitkomep dat op ad Dl Iwvr Zijderlftin m rU op lat dl vcKW li it grootste rieel dw bevolxüig oen j teieurflteliijig zU zijn laar de priji vni bO cent al mei ttmg te noemen m im bet ni n erger giema kt wordt Spr zag L 1 d prijH vnn 00 oent gehandaanU en iiior Jit dan b t l edrij g eo wiaat fww p n on tuil jaarltji che afeohrijviag to doen i Mat i le verzoeken de afsohnjvu VOOI tn p iar jaar mt te ateleu Spr was 1 vai oordtHi Idi het de mooscbtMi gvmak iijk gemaakt moet worden deze booge prija zal lum afnohrikkin De heoren schilt en KruMt waonn van mAodn dat da prija op 80 oent gabradu mjot wonien daar ander het bedrijf ean tekort opievart De heer Zijderlaan blwj hij zija zlemii wijz Dt boekjaar la voor het bodrijf zee onvTJliedig en men kan niet verwach te n dat hit bedrijf dit jaar een w1n t af wori t om pi m f lOOOO af te ohr jven No mnaJt drong hij aan om de afechrij Ing voor een paar jaren uit te atelltn en de priji van oO oent te hondhaiveti Dfj VoorziilT stelde voor de prijzen te l r MMi op 80 en 90 omt w dk vooratej word aanff aomt Voor fltemleo de boeren J Schit T Dekker A Verkedt en J Kmiji legen de haee C KiJdeiWra