Goudsche Courant, maandag 31 maart 1919

HuisinoMtBrcI 82 t X S opieruimd tegrn teer iHje priJMn Doet nu uT voordeel 1444 4 TUArMAllKT H Openbare Vergadering voor doden n Chplst n n DONOBROAa S APRIL s avonds 8 uur zal In DE RÉUNIE Oostnaven te QOUDA D V optreden OSb VAN NES an 5 af nnhag MIaalaaaIr Oianaar dai Waardt vaar dan arkald tndar da iadaa ONDERWERP Het Joodscha en het Christelijke Paasctifeest f0f Debat van Joodsche zQde gewent cht 1461 40 74 Carus gtng wMT zitten eea geeet Tan W l ili ai dulJellJUiold achterlatende Thoinae Torphicfcan StlrUn oiukte looa vat den vervoV er had nooit leta van me haladnooren gezien en hij gelooide OMMn dat agn austers ze ooit badZL awsenomen Zijn vader alelde nooit dlpgcn leo toon H j had den be T i op den avond van hetbai er vov JTdÏf a = sïïirsV Victoria Torphioli tt etirliu i j j WWjll op den avonT Ha t r hem lealolen bad w Jlü V 4 na U haar tm Het yiniisjjtiilwiili Jiftuia MAHLSTBDE t B mkM l viKrinemciu op ii llRtïajr 1h Aprtl li 9 cIm rw rmiti l rü 10 uur timnro t d Aaa A Bou vmanawoninfr iHiwooml rtoor d B heer C V ERDOOLD In BorenVerii om contant x 14 in iMt 9 cnl iir to irarkooiifiili 31 nitmunteiMlr iijMkmm 6 IPinken Tilbury Brik met ICriim 2 Bormwlgnit bUcm zoo K0 d Im njeuir 4 filbur fn Wftfflntulfon TwMpaardkmaaiaisclüBfc Hooi diaiMM aooUiark Handkarfc K t ii n BltUUMU WaadiaadilM 1 HMreaM kMM hw a aclMvir kralwafMa mMkniraw tMI t paitV laadiukIM 1462 48 V r Bouw eu MHkgerei dscliap aUes van teaUiout aai ondel toaapM voor 6 kazcfli pmktiöeh infenohit fewich ten draaibare v rlngt hc op yzeren etoel Uefle n niifto4 be kuip en kam kaa rat ii nnaf 4 tot en met üt K G GJona kanitce w boterrlcot schra ftïn met hru pitijuai fttand n met planken cooapleet Ci nil rtxi at l voor 24 tnonaton of ntt Ulte aer melk nelksiattiifitaMMi mw pattt eaves Itfi tjttmh 10 l e gtuti OT DW Uramen n hetgeen verder te voerachlfii i werdea gebracht i ilaiscu nft d mVev jlfaaommerd te beakht MB PW ril 1 c Hoo atraat 7 GOUI TELEFOON 423 Jlll0v nMetat Tafelkla il n Ruim Mum MUIIIm pr itn SIOARBN TiinriiaoKT m lei amli e zjjn weder overal verkrjjgboar NV GABA BAZBi FlUAALHILVekv Hoofdpijn i Mliahardi HeofdrMalaUellea Kokrra van 45 ca 80 cri O OOU Toetraad iay i f t Ike l l r T r lf rd prIlacB verdea opianitmd Vraa l d fkee Keaibraad vaa Ml u l de vermaarde fabriek vaa Boelc uit KaBIffee Haadrerb a addeb wiabelfrlil 1 X ga Uba vinkelprija 10 cl au T Beal yaa fcwalmk ea braad 144 10 OraflistsriiMARKT U DB QUININB 4kU VCalTAI HH LAN flNfc V rtrljtbaar M s IJ VAN Loqa rb wni rv r V o dar Iteulw mr fboaoU d Ctoy l ee Medtaake Maat a Mp A r ra le Walardraahiaear ii STinlddel d aa abnilb aa i balajea ieder der aaa Gal Bn lliarsteen tS SSi Md reia TEi r 2Ja v A ij ba S d u Jflf COOrS Wildanaai IH 14 HfTTTERCNHN l oek Heai nstraat ii io9 rivi M m fa ma Da d H dat in 4 cn flluj j uMgeuo mfii oiUbrekefi w nl ilQ p ijg i Co heeri h t noodig of xftinnJRmor balaesi wordt MHier mrcr v fjeroemü bU vni nuddol ki rheumatiek jicbl ttfsmheUt Lijve iKfh u len flpierverre4kwjQfi v n i kiogen fl fit pijn m das ru c i KlooflierbalMm wordt mM cvom reel ftURpq H4 Ult brandwonden joüwoodaii zHCfui e re faor fMi kneuuBgen A iAiia iruMerlicuileii n WMlaa blcr ti etc Hierbij dieet de KJooster belKin oict mriftm 4d l éoA wordt oWOoa optfeJejd ni zuiv rin ven de plek Kloosterïialwni ia ook eeo al gemeen bekend hu imiddv bi kloven m baadeo en üp n uil aa de lippen eczema doorgdoopea voelen iblaoUlLaiiica aambeien MC Xflop bodca np ara poi a Kloosterbalsem Prfli r pot van pi m Wi flni 65 cent vao pi m SO gttm f I 0 van pi ta 100 f 3 SO van pi Dl 290 gnm 5 Alom verknjfibuar Biicbt rooden band met oiue handue keniiijl L I Aliker Rot terdam v r B VI11 w Heerenkleeding = Voor aars plongeh kleeding SEIZOEN Kjnderkleeding = 1 Sloffen voor Kleeding n maal zijn 06i Bed hl Hl liWMHaiM Mi U EEN VEffVlSEO VM ZEER APARTE NOUVEAUTÉ a nu Mirt bouri Am j 4lMinHM U bMlIol mail Zie de Etalages Sproeten STATENVER KIEZING 9 APRIl 1919 bomen vroej ia t TOOrjaar luop Mftiid e a pol TOUTOL V krtjIjJBll Ojjjljt Kiezers vtkn Gouda Qbt Bi anr der Ki iiei M inf BUROCRPUCHF ni a li tt ü met van loden di r PiovüiOirJo ölalon Uv pt m uit to broug n op rt d r 9MMU l l M wan Uaiar Na a Roomboter De 5 ons f 1 90 II ALBERT HEIJN fly vindt dairop oon ohttal naman vao in de utiaohiiiendo deoUr van den kioaknn Gonda bekondo faannan dio op veraohiliend torroifi aan de ig 0maenschap vele goado dienaton heb eu bowosen Onder htn behooit lOk on 8 ntadgoi not do loerj L VAN EIJK dirootoor dai N V Kaaehandol Mg Good n lid an den Oemeenlerand en het aan Ooada welbekende Kamerlid Jbr Mr W ÏH C VAN DOORN te Prainnhagr Llaf ST iy0 a luidt lu haor f fib e I Or T 8C£ ENKAMP Art ia r k t P M KOSTER MiteMMr ta talMf S J MIMNi KtMhMMMT la Ba a fa a 4 J L VAN EIJK IXraatwr N V Kaaaliart l HMt wl wprt 4 ti a la lairfa F A VAN OER TORREN Otm WaUHiudai ta WaMlR aan Mr D A KLEIJ Wlkgraat fan tn taMar M i Alaiaatar la a 8ra aRha a 7 W J OEN HERTOG Laa kamr ia aim a Rq 8 Jhr Mr W TH C VAN OOORN m t T 4 K m r ta a ravaRka a iia Stemt op ren 4tf$T candidaten naar Uw ktuze hebt K Rii voorkeur voor tta hunner ateunt dan de l it er Liberie Uniedvor te itemnscn op No 1 14 J7 100 Hat ltuvr d r KlMVirwnl ing BURaERPLICHT loaeoof QOUDA vooruit i ze week a o balUag wooe spaaaaad Élaapal la 5 afdealinjen getlcald De Schrik der Bergen In de hoofdrol be bakeade en ijrwpatbiekc kraehtinenKb l WILLIAM RWaaKLL t LlilNEN BlIORDEN bekend ul oa iucceafiim Eea ruwe Diamant in de dubbelrol vaa 3 mmf f i Firma DE GROOT HeosiatpaM a B Peter Rawley 9 aot an ongahandc ananalag Wht MVi tiiMjH MtMHWWi iMAHUni flwrfa VMnH tt H i r pvkHtfe iil t to fwi 1468 Kxpfiaalla JULC8 RCNt 60 y Abonneert V op dil Blad DOUGLAS MOTORRIJWIELEN Ie xending aangekomen AOEMT voor Oouda en Omatroken i lé6a 40 I F w TUmON OMDIMOTOBBK aTBLLH Tal tot 3M Laaiito Tlendew g 24 OOUOA MAAQLIÜDEItS M yftmtt n r r a Af Mjütr BOOM li bet bcaie ca aaiidd I voor Maaj ramp Maa fl Zu r Hartwaier en iteehie Spj avertenii Oe r dk kUlKPmN U a4iu iMla dcrtitf iarea tfuiaMdan M sgldd a coewm Pr a per dtwe 90 cc VwbrilAbMT ia d ommU Apotbekeo ea UrotflawtokeU VerWii baar ie Comém b ANTON COOPt 1 417 14 y H rl in dil Blad o a 07 Ülaandiig 31 ÜlaaM JOff 17e Jaar i anL GOÜDSCHE COüMlVT BEHALVE gON EN FEESTDAGEN OniOOiniKN nontnUMOWl l ngda ui aUa nc n Ord waii a ni sa 1b I VERSCHIJNT DAGELIJKS tMO AgOlisiMesnPHUSt per kwanwl ftU pm vaek 1 ean nt io iÊtMif ar t aaH i ft ii per Mk 24 ent veral mut da bewntUf pv loopn aoetlKM tfaoee par peat per IrwvuuU ft n raat ZeulagaMad ƒ W A t I e ne rente d talDKi MifHiaaua aai e Banau tUMMX tl OOOOM q riu lea boeUuadel an d iltai lirafc amim wil GnaaaMtan laadM iraMa bMka d l AVnmTBtrnCPRUS Clt CoKd uMnka bafeeenHto tat laa baH iiMai t l iteti n Hf eOte nwel xmr ftJ Va biritaa Omda da kaatteiiatP 1 C r tfbl Ua eUta rtfel ineer Jt Advartaatlia va piri U a vwulni4to taila Ijti ce pet lateL XdeettcOH ia kat 7latarrtaiiiii iiii i M teeüeg ep dM JïS5 iéttm AjiaiWiMiHiii aa mm AaMMB Admiaiairatia t Talaf Intar ê t lUdaMiei Tater Intero 54S Bureau MARKT 31 GOUDA igk zonder bloedvergieten te beechermen Op iMt bagraetii BtaletrMtt voa den BarUjnwhM fMtrwd kern Bel kun bet volgoBde geaotwoattdi Veriieotd tmm Ot van ow k ng ro o t ing kwraiii Het otreM om tat enmeteéilke vreugd dat ook w0 mi met doden voor het aangesuiht der woretd kunnea treden dio ok n oMt votoeniog vervuidon I e dtctMiHir van bet Haogaaraehr proJotoriaot viel one oki era r vrucht van on womtaian en lUden UI den achodt Geen drui bloods H gevloeid bonder een minuut te dralen cgn we aan den arbeid getogen De bolwcr ken der kapitiklistische willekeur storten in bot en na het andere Onder de vwetata gen van het proletariaat ij n de ketenen der loonslavenMj gesprongen legeiyk begonnen w evoAuel een nieuwe wereld op te bonwon Het oeeononUsdie leven blijft zieh ofwikkeUm Nu al loopt het ve t gladder don voorheen We hebben de kloylooperi van de baan gescèoven maar wat aan geeetol ke en lichomeiüke eneig Ie In bot voik steekt IS alles aan het werk Het nietsnutto klaploopersleven u ten ande Wy legden op de voorraden hwUg Een deel daarvan wordt rechtvaardig verdeMd het andere zal ab materiaal b j liet op de been hripon van de eommunistieche productie tUenen Wtf aioegen alle alavenketenen btuk dor wottw welke hot Itapitabamo ter verbittering van bet proletariaat ontwierp ala het oohandvlekken van buitenechtcdtjke kinderen Wy maakten htcht licht en zlndel eid dw bevaren het privUege van de klnderon der bourgeoisie waren vrü en in voUe mats vdor de proIetanër ldndereo tofgankietUk De sohouwbuigen tp biowopen die toi dtwver m hooifdzaak ter oolapann g van de r J ken dia HJea opwiden we 0ven ens voor do prolbtariers We stelden hot machtige wapen va het kapJbalMime de het braln dor proletarifira verdommende pers in ona i dienst Het gros yon het proidtariaat sneit geestdriftig naav do vaandels van de roode garde bereid ook ten koste van het harteWoed hun bevryding van het sJavwnjuk van het kapitalisme te verdedigen Het uur heeft gffslagen waarop wij degenen die onteigenden onteigenen Do vulkocommleioriB veer sociale preduo tie ontvaoct volmacht om beslag te tegget op alle zaken die zich met den veikoc v M f ouden voorwerpen en allei el Juweeleh bezIghoud eii en wel o $ to6daatg wfjxe dat hg door bemiddeling z elf e6óett eeiró6a aütt goud M voonvetpe ihdt Ut ECtkderiAg vtta hoHogee en alle Ju wMed WeiUce ui goud gevat z almnede ook tuig lüM tbfK cM n c lm ei cfelgei 8te nten wurran de hnidtge waarde nleiUeer dü 500 kronen bedraad overneemt De overgenomen voorwerpen van aardeworden bjj de lg eni6cne Hongaarsche credietbank t Boedapest gedeponeerd en doofeen schatter m genwoordlcheid der paj tgen geedukt Het vtrfutiomuiUre du eeUnfm xal dte voorwerpen dovr ze te verkooVtfn of op aw diere wyze Mn gdde maken Van de tegen Waarde deser voorwerpen wordt bg da AU gttneene CredJethank of e andeiv bank ten bate der partijen een rekenfaig coortni aangelefrd waarover de eigwmara m deok g3 Bt dei bestaande verordeningen beschikt ken Itunneni Voor fCfveimoehtlgden évr vroeg re eomk munutiiche part heeft Bda Kun een rede fehoudrai woann hy betoogde dat weg nft dek veninöerden toestand ook de strgtjnidt dfiilm venoderd zfjnt fot nu toe waa ootreddenng van de IcapltalJOtJAche nve in der productie het do i De orgomoafaie in ra den VS nog met tot taand gebracht doch wd de dictatuur der proiebandn Dus is bei scheppen van een proletaruche regelmg het doel Ihana Wordt een aowjet grondwet ont worpen voige ifl aenwi mgea Tup l nin Hei ifl oonood aicii lottni aaa de Jtoaeie grondwet te hooiden Uen moetleei ren uit de misvattingen dtt üusslseha revolutie Vermocdetioï inmnen in 14 dagen de verkiezm ien vuo de sowjeta worden uitgeschreven Dictatuur staat met m elk g vai met sohr kbew tnd gei Igk Dic ie maar eeo midiiel van de dictatuur ea treeJt aUeen in wanneer men daaraad behoefte heeft De Neue Freie Preaae drukt het verslof af van een imderhoud van den correaponi dent te Boedapest met B la Kun dw uiteem zette de regoenngr wÜ met alle volken iH vrede leven W staan niet op bel standpunt der tertrtorlale integriteit en zü l evennin metdeententein oorlog i toestand Daonnee m tevens de vriw beantwoord op welke voorwaarden we of den yreöfi met de entente votken aJthand met hun pndetanaat te onzen behoeve mi vloed zullen uitoefenen Daarna wees Kud op de uitstekende verhouding met de on4 xgdiffe staten Bizooder vnendsuhapp yk id die met thiItaoh Ocateorgk en DuJtsehiandt Het roode leger heeft geed anvrttsbedoolingen Het docj daArvan ie in de eerate plaats de dictatuu ter beveudgwc van den overgang noodzake i deit CtintraJen productler a a d Die bepuoil deli omvang van de voortbrenging es dO0t vdordteAten ma het v Ikaeoi ttüAiênxn f r adeiaCfMering De ttU eaut datftfr léldiut ba ultete kettdc ttftfhUiCl Ifl tfIA flbrlekeÉ 9Meft iïnidQctie o ttMiji6 lU eB be oem dte daar de beJan en van den sovjetstaat vetteguvMMrdiji HA is eon beginsef dat de oude Vakliadcii op hM post blijven AUe betfr jwa het mjten ai en de gebouwen zbn etgeridem vaA de rteptiMiek Ia iedfie ftu briek bestaat een ntad van eoatrole dl ten boerste iiJt 7 leden bestaat cnhda oen te tftlrUke rand het bedrijf in k mr zou ituNn Um ewle tag it SU aRe fabrieken vatt dezelloe soort vereeoigd Hoiden om oot deüperutie de arbexcuskraohtun en het materiagl op de bdlt vcgfe te fl ebru ken Va de arbeidere wordt onveor waardel ke tucht geslacht Die zonder itffti AAutd werkeldOï js of biuteil Matt Ottt te t efrten w rüt doer den etaat ver rgd lle ddpartcmefiten staan op het oo nblik oa ider Mding vlln voortreffelijke viüfHeien die m PohiAtk opaicht volkomen betrouwbaar z jn Waar de vroegere ambtenaren gebleven stfn X n ovira p tieke orgenea van boeaicht oigiéireerd De d o o detr f diegeoteid Je op het verbergen van vrnfen ceft groote veorra de aan d n é 4 8é r e A Voortdurend komen kooplieden nie nieuwe verbbrgen voor raden voor d n d g Alle schirieii t a aail den stiut gebraeht Alte aanatoria en v 1 las WO d met kinderen van proietarierc bezet De bourgeoune moet de gviegenheid hebben zich aan den nieuwen sta id van zaken aan te poasM Zti wwdt niet Km ver nodermd wark geoeb Wat het onderwU betreftp neemt de radenpoliUek dat onderwljjeperao neel over hetweSt aich aan de w t onderwerpt en zich aan de maatschappelgke or de ti r lepubliek oanpaat geesteltfken ech t er sledits dan wanneer zg een wereldsché positie aannemen Derge ke personen treden voorlooplg in dienst der raden repu bliek Zg krggen een va te aanstelling op grond van bevredigende resultaten van eert otderzoek naar hun sociate opvijlttingen Steden en gemeente mogen met toestemming van den voLksconinuBaarla van onder w s scholen onderhouden tioedapeat heeft dit recht reeda vericregen Een geeslMlgke en een hcham ke art eu der woi den met de teukngf van de hospftalen in de hoofdstsd bcjast De in de hoe pitalen duenstdoende geestelgken en hudp geeetoigken worden van huo ambt ontheved en moeten hun zich in de hospitalen bevin deode woningen httwe 24 aur verltftwi evenals de nonnen in de liaar toebehoorende hospitalen De eratie u ter8 weJke uit dd gecètelgke orde Uredeo kunnen ia de heepli talen blgven £ at 1 voldoea zei de h st Chet w nd boaetiig toep doD beer Min Aiompran vanbef Üurmaarjiche gecoMwèep ten kleine zwaar gebouwde san bal in Chineesche kkederdraeht van violetkleurige zgde m t een zijden ki ver scheen en boog d p voor den reohter 1 hee Min Alomfieaeverklaarde een ttoedirie4 to zijn maar opperde ge o b dunklbgen tegen het afleggen van den m op he Heiig Bode der ChrteteDea Hij ustf 8iM r QfrIa Mj het gezanschap van dut koning van Barms Hij kende na tuurlfjk de Burmaansd e taal Hij was n I tien jaar In Londen 7ou de heer Alonpran zoo goed wil lm zijQ de roiii nra i beaen enteeeg gr n wat hij er van denkt De gebjïge stede th va t daf de m delete robijn een Vaa de mmrïste watt wat de klMtr aanging bij kwun met van hei Mandalsy plaiean dat een kooinlaijk mofiopoUe was De overige vlj waren gelijksoortig o eende bjj na ze n een vcrgroo glas te hebben bekeen Zij wa t u alle gecef door Chlaeescbe uwc Uers ou de hece Mtn Akunpran Oe letten op de achterzijde eens wflen bezien en zij meeniog er over aan de jury willMi zëggrn f De kleJD Bnrmaan in zijn yl title rig zijden kl ed drukte het vergrootglas iFCen zijn oog Ddurna bf U hij den steen In het goede Hebt keek er laag naar en laebte Be reetrter veflAef rfeb ik ewt havlc Jeertod op tijB pfool Be agMadaaUcl DE VREDESCONFERENTIE Do strijd tegon het Btflejowisino Osenr mmm wam RüAlande Feoh en Erxb rg r over Danisig In Hongarije a Bsla Kun man het woord Irt Spnnjo Om Volkerenbond dieonasle In den Se nanta Hamt Vsrsailloa ONS OVÉBZICHT de Geallieerden tegenover Ru aod beetaat buTin dat hulp tegen bat bolsjewisme verleend wamt door bet eenden van voedsel et kieeiea naar Poten Roeniemd ea de Ooeti zeeJiCattfi a Maarsehallc Poch beeft bakxell gehaaid Hy ueeft zuh berejd verklaard over dé kweetje vian Danalg e i e ca ea aj t daarvoor persoonlek jeu le i Apr 1 n ia Spa om eeiï DuitBoh geif Li et r e de vui de ttot iige volmachten voe e t n i n icb tinc n en vraarborgen al trcven Hioraf he ft ie Dndtedie re i esi j an ry fi aan iw Ki zbei or al votmaehtiffde naa Spate MndeB Do Weevisobe gevotmaelltigdö der Hen gau che repubJMft heeft ifledegedeeld dal Hongar e tot den nleuweil ooget met levensmiddelen voort esjsen zelfs bet plan heeft aait ÜjitschOoatenryk tevenainidcMea af te staan De revoMttMMin rcmreeriay heeft het woningvraagatuk wel bukajj4 opgelost Sn heeft een woningoommi sanaat benoemd dat x nerzods woning commiesies aamenMelt welke alle groote huizen Joorzoekcn en haar bedritijten nemem fegenoxer haar besluiten s een beroep o het womng oi miss naat mögel jk De nieuwintrefckende bewoner hAben het recht olie overvloedige meabdAtukken te g bnn ken AUeenstaande personen hebbed slecht recht op één kamer met nevenVer tiekken ALIe huishuren beneden de 2000 kroneil wordeji met 20 pet verminderd De beide protetarLsche partijen de com munistiscbe zoowel ala de socdaal democnu tische hebben zich volkomen opgelost Kt bestaat nog slechts één proletarische par tg De Nepszava ie thtmh het officieele och tendblad de Voeroes Ujsag het officieele avondblad der eociaJutleehe partij De tr e org watjie vad Honga rKbd Jourtinlisten heeft met aigenteene stemmed besloten eten te eltiiten bij de Hontfaer che sodaJifrtifiche partjj AlU fabrieken staan onder arbei dei seoAtroIe maar xg werken niet n I gens bevel van de arbeiders maar volgens de voorschriften vad Hee Bcli dt we t de tente voontc mens IS gewapenderhand de voortschrudjnf fita het Bolsjewisme te beletten De Franflche gtmbraai Mengin za3 teruir geroepen worden uit Mamz waar hg het bc vel voert Hg zAl belsist worden met eeit zonding welkef aard door de gebeurtenis Ben in Hongorge duldel k bliykt M a durft bet Icmd met bU den naatd noemen bl kbaar eei beneht uit WeeneA dat na Londen onS beïeikt Veet zelfs té melden dtttltaliaaflsebe troepett Raab en Preebarg t ü bJn oengerukt Preeburg ligt aan den Dtmau In Hon a r e op enkele KM van de Oostenr schd grena Raab de hoofdstad van de gelQknanuffe Hongaareche provuicle I gt even teri zutden vtta den Donau 80 K M ten Z O vsA Preeburg Het IS gtfrasA k apd Want een andeJ berielit zegt i Fuume door een bolsjewis tnecbe bewaging m aangetast d klaarbï j kelftk door Italianen geleid wordt De En tenten zou ha T troepen uit Fiume hebbeil teruggetroldcen Het bencht nog niet be vwtigd webawaar doch het lykt one toch onwaamch gk dat Italiè maar direct de oetehge kweetie poogt op te loesen Er iign nog meerdere berichten van died aard Zoo lou generaal Honrya onmiddelHjk Prankryk verlaten om zich naar Po ten te begeven waar hö ich aan het hoofd van de legem der bondgenooten 2ai i sat een De Koemecnsche troepen d e m samen WcrUng met de Pransehe troepen op deri linker Dnjester oerar in de O crame ope teerem zouden zelfs m de streek van Maji Vuiuka aanzicjilgUe bolejewiatiache str d b Omtrent den toestond In Spai e traneclie bladen De lAef van h t departement van binnenlan laehe zaken deelde omtrent da oorzaak der stoMngan het volgende mode Het betreft hier eon beweging van Ruo j86h Duüschen oorsprong Trotzky die eenige maamkn voor hy aich naar Rusland begaf te Barcelona heeft vertoefd hoeft daar voortdurend bolsjewistiache propaganda gemaakt en er een organtaaUe gesticht die ong twüfeid og contact mat hem onderhoudt Eea tweede oorzaak is de aobotttgo dia edert net nittn elcen v n den oorlog do d krflchteii hebben vernietigd Daar de Franeche bevelhebber om de tus iienkomst van Roemeensche troepen wi de rtieek ten Ooeten van de Dn jester verzoch had trekt een Roemeensche strydkracht oi m de nchtin van Tiiaapol en Rosdeduaja Van een expeditie naar Rnrfand komf niets Do Franache onder taatssecretari vaji Oonög heeft in de Kamer verklaard dat de reïTcenng met gunstig gestemd is voo een expeditie naar Rusland en dat geert man meer gezonden uU worden De pohtieli Feuilleton de de hand achter de ooren om locl voowfl gete wo 4d lo verüezon Daar utoat David Stir Ing be it mtj Oiln lin an liKiafg zeito mg va vijlhtiJ uit2uii lgend £ j la ook een geta a hei Een gfMiioiBpel w rd vernonwi De k 1 m ri chur schreef verwoed De jtsr loderf raadalaa den op gediraptea toon Usf beer JÏIn Alompran Uchie AUoen Jln iie wj nd bleef onbowo en Een doode Hikt bleekheid ovortoog bot g aot vatf Mr bjhamie 7üu de heer Min Alompraiv soogowf V iirn zijn ook de overige vijf te bez fn en varklar n Ules gevan van be g flohre eDe De BuunnaiAt tie het vergroO j ia op Uuw voor zijn ooff Zijn laofa werdF broeder Chm Idn van ÜKiaiif verwierf veef vtjiaei Rij zegt overil betzellde wrna zoo goed Int nog peiH te her lalen David Stiriinc bez t mij CUn Un v n liKlang zette niJj zic het derte deef VST bet gouden vijbsei toet eoend Hij werd nog een ojdervraagd Nooft e voren bad bij van David Stlr lin gehoord Kij wist dot er niet ge patenicerde mijnen waren In de Yaiif tw b rgen De koniin an Maidalay h d eenp nmnwhappen geaonden om ze la bexlt ie n tm eo de ondernemera gfdood He Jvitt was duidelijk d aar nirt In bet Cbtneeedi hoagat waairfxsbijnUjk r elbreveii doer een Cbiinetn die zifh van ea andflM taal bedfond bed omdat bij nlef vOde dit aij tanatflwif kit laHa Hnaroea zo i eeo Chineoa dat djen De beer Min Ali mprau glliilache i opptirde d Bio ijkheid dat de bwr Chin fich oök van anderen ht derde vijbw tocei fade ev D li bU hij het van Da V ÖÜriQg bad gftlsan l aarna werd de hfor VI tor Koos No ufr van de Ooo raoho afdeoüitg va bet Itrttooh nwswn gproi pon Hg kende de a 1 iffj h de steeiiw De ün was tbt duidelijk de af or ingen der lei sr irfpta wezen op Chlo eaoheo i witled Toen rk men den he Ghampollsa proftwsor aan de Sorboijw ie Parij Hij waa het eens met zijn geOrden ooUegai r biJ voegend dat het aobrlft meer go Pk tp ngunrsehril dan op gewone Mtere ja eigenlek eoa opaommiog was r wins van oen oaeerllik n faandoi man Daatna w ffd de verklaring gelezen vm t r oret TippwUn z als die a ergo cbro en rd door den frmer 7iJ her nuerde zieh het beeoe van den beer iavïd Siintng aan zijn moe fcr m den e er v m l 2ij bad hem d deur xottp oi on in diw tuin getrroebt waar I l t r gedlen i hte hij den roWj irtl balBwioer uit de tascb na ea aaa IJl docfetet gaf om rr mede te ffp le L Daarna hetii een derg tfjke toseb tos i n Hjd geotaen m de kart van de zit 1 er in bet hula van AHoland 7ij hid hiiar niet neer gerien limU den dood van haar miwterea ooi Mr g l imwen dj Torphlcha hti t ht huk la bo OmOERCLLIt dMT B B CKOCEEIT BU hal Sebolaaii Tcnaall deer J F WBSSiXINK VAN BOaaUM aank nrbad 1 dtg dat baar nichtje een raad stal zfj had haar aejf eeo gaoiche iide aan geboden om uit te ki zen De hartogio hao haar de japon geeohonkea waarin aij op hot bal was versehenea zoU haar dus ook wel het een of ander Ic raad hebben gegeven h a zij dat bid ge t P8cht zij wist beet w dit allee bo teeaende Dank u juffrau Vit oria sei JInr Cblw nd die bang wae dat deze getujge In ha r ijver wat fe Vetl zou zeg gen 0f m Nigel Arthur Algernon Alistair BoIIo lord KIpIofd had den steen gezien op dp vond van het b I had gevraagd h nn eena te mogen bedjkeo Juffrouw Ilof tar Aeen graag over den steeo te spreken ea vertelde hem dat dit deeenl c berin enng was a n haar vader de Ut Burma om het leven was gekomen Hg zelf was daar het vorige jaar ook gfeweeet op zijn reis om de wereld Hg zag de cijfsra aan de achterzijde en meende dat hij leM dofgeTijkB had gezen kortom hij was zoo onder den hi druk dat hij zloh voorum gij a vriend den hier Min Alompran seeretars van hef Burmaaneohe geaant chaip mede te brcn n en mef f rou HeeteÉr Stirling tp verzoeken den Meen an lijn vriend i toonett Door eeu samenlorp van om 8tand h ton was hij n et te staat ga eesl zün plan ten uitvoer Ie brengaa Mejuffrouw SÜrlinfi sprftk er onbewim pejd over en droeg bem openlijk Hij ODd dat menechen die zulke beschuldl gingen tegen bun bloedverwaaten lobracfa l a ftfenoaeiU moeMen voi Ijf t 51 M e Ï £