Goudsche Courant, woensdag 2 april 1919

ft ttfOO Het Advertentiebureau viD de GoüDSCHE Courant MARKT 31 TELEF 82 VERSC HIJNT D AGELUKS AB0N KIHIsNtgPBUS7 pêrk artaai ƒ 2 60 per week 10 ent met Zoadaf Had per kwaztaai ƒ 3 50 per week 27 oenti oversil waar de bceoivuif per looper geaehiadL fnaoa Tor pcat per kwartatü f 3 10 met Zondaffahlad ƒ 4 Al i ea ai a a ai rf en trorden dagal lui aaagenomen aan ons fiunaBl HARKT SI GOUDA auaa aBanten daa koekhantlal □ da paatkantoren AOraBTKNminUJSi uit Goadai en aimstrekeu baluxHande tot dan beaorfkrii l ia la ƒ l4 i BUn re ri meer ƒ 0120 Van buiten G lda en dan jieiuiKkrIlix l e ratela tJOraUM RBelmaer 0 2S AdraitentlSn van puUtake remiakalljkksdaa UH aaat fm lagel AtivartanlWn in het Zatenkcnunmier 20 toaatat op den itcdaMie I Tai £ latere MS BEZOROT DE PLAATSING VAN AOVERTBNTIËN In alle Nadarlandoche eo Buitealaiulache dag en weekbladen eo andare periodiekan zonder eenige prijaverboogios tMt Inaandina mn A n aa ohrlli at voliloancl inlichtlagca worden GRATIS veratrekt HE VREDESCOIff ERENTIE Fransoha gijnMilaii laraig i 9ii tagvn ds Bols Jewiki te vachten Een wiMrsoliUMriage De steraiklok iuldt Het eommiinisme In Oostenrijke tn et oargebled Hét WJngapM en hetSaar bekkena Nieuws uit Monfartje Oalusten in Kapea ONS OVERZiCHTa tasi geleden wezen vu oriaouaower lUiiH t iL mJii e £ijue ux m lijk tLttaaeo ia litt vtkl xtn isreigenioui 1 u bote tyw iMi e u be vtuQj Q umia t éj a zerar watVBcnjnlgjt dfe mAtutn ladJM h u diui v ttm ÏM buboou uu eoü £n j e daan diu Dag m t veid btt tan zij liei i t Q g tvEiii ajra t jn de i ois ewiM te Vuouien Ijiuuworat OJ in iaxge duor de Uir e MWJKi fftea o er g eeprotvea men kaa er op o n VIéwiI la een seer beslikt togeoatajideir £ U41MUT0 tinaktre eleu teeoo tie liOifjj wwtea ouioot du iccb uiaar ijdelt po gJUgen zouaon Uijkon ulo d Ueog sOtat ujou daann tt r zijde iware iite vil kn de irttuboheu en itaianeo een our don voo iLea van de Oostii e n r da z war te Z e Q zuIkiö nieUenjtQi aaude er fee richten zija Am tvm i rtukicibe regum u teil nebben gevrt to i Lgt n de boi o TtUu te veohien op i Ji wlaüiMii geblei Ue houdCOg an LlOjd Gaoige en HU 6on geeJt aa Ueiding tot do al etueenü vooffiMUag dat iiau elaad en de er btaten de Kueaiaobe aav etregeerlngi zulten erken nen Amen aHuaoba bladen ver ellen dat Japan de aajjjbUd zou hebbea gjdalin Rveland biitaen te vaillen en het eovjet loewlmd omrer te werpen Japan zoubJs belooulng van Frankrijk Hdio ClUiia heb ben goviraa maar dat wae djor FVa nj t gewelgord In dse laelÜen geewt oa J apan ikch ook tot Eig laiod h ben fpewend Wel beeft Frankrijk aftn Japan een uk ran S baië toegezegd maar daar van had Japan woer niet wil en weten dat laad toch stelt prya op gjede b trfik klugea m Rusland in de toekomst £ q lod en Japan aan Bu and ecu br van Siberië ontnani zou dat de betrekkingen lusociben de betie laodeo vorgittlgen Men weet nKi o d t verhaal een kern var waarbaid bevat maar waar het op aa ikomt ia dait ook Japan net zal fa grijpen riUïï en HoestHeeschhefd Keelpijn zifn weder overal verkrijgbaar maorenhelm deze HILVERSUMflS N V GABA BAZEUFIU Abonneert l op dil Vm Van der Meulen s ONIX Ji afkooiMlf Tflo de ChMuaali MediMk Ma C aebappll Avrara te Watet aafameer It het middel dat na ebruik vaa i bai ea ledw lijder aaa Gal en Niepsteen rolkoeiea eaee4t Beiliil ODichadelijk CB rooder plja Prljiper baiaje l 2 50 Verknifbear te Gouda tidANTÜN COOPS Wiidiiraei 33i4 li Ooedkoopste en aolledste adres voor Meubelen all Talala Kaalaa Buflatter Stnal B met laar en pluche Vaerenaedatellaar Wallen aa Satl odakeaa ThaaUlala SplaialB Si hll da 41aa aaa aaa at ftaaclaaladpaavadrlD alal aiat hawaUfhapleaaaa KOMT ZIBN SJHIHUlTMrlMNÉgi NbilliMÉkltt Rotterftam Tlllitlt ammuêk De heven in Panja hebben nu vfcr mastiidea geproat 7 jn de ooetelijke en weeteUJke gren 1 April 8 uur Soc Dns OeiMMfM Openbare Vereaderhig a£d Qm $i v 1 Chr Soc Partij Spr Mr Dr A R van do Laar Een mooie volle haardos h iets van groot gewirlit Het maalit het iioofilje mooier En liever hel gezicht Féilora s haarhersteller 3 55 Zorgt voorden groei van t haar Bostel er dus een flesch van Gij zijt voor altijd klaar Verkrggbaar te Oouda bg O T B BEIia Kleiweirttnwt 16 AXTOV COOPS Murkt BALT A OE JOVO Oouharnn 31 H P VAN WIJVOAARDES Kleiweg 77 INOEfflELLA s B OROcorr Tut M SBboUA TCVtMH i AprH 8 uur Soe de RAnnte Ladefr vergadorinir AH Oouda Bond vwr Vrotrwenklwrecht 2 Aprn 81 uur Cafi SobaaUbard Le den vergadering i April d utur Blauwe Exijls CurwiEHBO A trU 8 utir Calé Sofiaakbatf 9dB V js Den Bond Apajtl uur Openbaje Vergsóer njnn d B Nederlandachen ZiooWeBboidin de bovenzaal van Calé jSt iWk bord Kleiweg April 8 uur ZabI CoBCwdU BulkAlg VergaderiiJg Ooudache Coöp Ver Ofn Genees Heel ea VerlodniAdigeaulp April 8 uur Soo de Béaiüe Conoert Uanx Loeveiuiplia 76 Stfrllw lj sljt het al ohtolr yan eea groot onreofat Qij rerlaal dit hof axmdcr een Atk op uw ham fter l w advocaat zei a raad geven hoe Terdrr t haodeien a xw Tarde Iwlaogen W 1 T4U eiL HOOFDSTUK XXXV UI De tong ktut nienand brriddao Mtte faeoMcfre er Ift vallei van K StUte hecTKhte in de diepe eng van de DartDCh Haasfrecht Abonnementen en advertentlln voor d Ottousone OOÜRAHT en de HAASTRECBTSOHE CWDRAMT worden te Baaatreoht aaageaomeo iooc oasB Agent Ja SCHEER Dnktarij A BBnUAa EOOR aOOBA te HJUSTReCHT Voor do T le Hpra rut do lnoping ontifnigMB bj h t orwlijlaa TW Die gnliffdo Zuater Movcoaw HARM KRENDHM tERTHCUX tO UHtE botnigon wg onien hartelgken daak HOL KAHLE J F KAHLEOood Apnl 19U I486 U Te koop gevraagd VtLLA ntt lomfflarrqinn tuin im itth attr t ii M Br lett A Z L atn NIJOH A VAN DITMAR 3 Ad Bar Rmterdam 1 85 17 nwr HYPOTHEItEN CRiEOIETEN op bllllik voorwaerdea Voor JBltclitmfeD wende Bic lot C B BPIEX Adoilniilreleaf te Ooftter eeh el lot dlcoi venefrewo rdi er J S DE VROOM t neanlMM IM OOUDA HtS 12 tnmrmm lplama p MOEK i HOUDER b la nch met ket M ii bybDideii eg ciuilnileiriii iui iilaiiiilnliM rag liiiiiltlMii liikilialieD BlMfo oadi lt IalK bMn4 a londer e iH4avMpliflIUtDg Bn v a No 11 M buraau GoudickaCounni 10 f C l 4 adP voor infteop ei 1 kwaliteit Vleeseli voor ledxnwD It rn b Qfl tiq A RR w d HEK t4t9 a wM opa lM ehhal Slolwijkersluis Mo I rv Rundvleesch f 0 75 Paard8n e cl f 0 50 Rookvleosoh f O 25 Pflma Htm f 0 25 Til balie Turfmarkt 54 Rrtttt iMrni4 Rook on Pruimtabak W e OU 00 4 uri pitp 1 b k wil rooken koopc een d r ondarsiaanil neriim vinOvbfe PHILIPS of aadcr f hnk sl l riMchc Heercnboii Vb K G k fl 20 Frieiche Bilit bik K O i f 1 10 Geu ig doch awara Vir ine Troef per Vi oni 50 et P Tatmk per 7 ci Ricdabnrcn per Vj nat 45 M Sb voor pi p o ailaret 4 et Krul p Vi on 0 Grove anc le Pruimtabak 40 et Ocmcleerda Rouktabak 37ViCt BbB voor pijp en t t M 32 i et Ztar oede Rooktabak per Vi ooR 2 et Behalve Frteacbe Hecrenbaw en Baat il allei ook verkuiitbaar per ona half pond cd pond Aanbev lla overbodig daar a I be alUl Ceknrvan U vaa pBlIie fcyHesiaortaolie Ub kkM 14 8 40 TeviDi £ ial d OPRUIMING der fijne SIGAREN eteetlt 4 or Vree l Ae alKtneea hekend eode veriira ebreBd aa Hiio wiekelprlj 13 au Cl ea like 10 cl wmkilpt au 7 cl iVoonadig Engekclut SlKwetUn Aaml il n De AimbclvnMlf van Apotheker BOOM geseett ipoedi in n uiiwcndtge Aambeien aoowet blinde aia bloedende Hat jeuken houdt hwioo rnksle dalen ekeel op Verknilt aar i d ttMta Apotheken en Dro i twinkel VwkrijlbMr M d d bh ANTON COOP 4 4l o voor TAHDEH HOOBKAIUUaiml JC BOLDOOT Vrijzinnig Democf atlacht BtH iti Md Gcwia Op jenbare Vergadering op DONOERDAQ 3 APRIL tavande I i r In de BmcrmmI van Calé t SCHAAKflORO I sFREKER mp van bbrbstkijm oHDiRwiHj HM b lana l p mm m t rn t mnvm rM m m l n mrnn aca r vmj racMaa vmi MET BESTOOR EEN GOEDE RAAD Ba h t knopen van innt oor canaamptia Utle inoii er op dataaRAPPIRICRmO SOUT el eid wordt m niut graalpn ruweout ook wal ia d a handul voorkoroeude onder don naam Pat nt oot Doet men dit niet dan laojit gevaar dat mm dan 4fdaBpigs betaalt voor een minderwaardig product Het pemalen lont toch iaon iaiverd en hard en bel it locht oplo baar Door igo hardhpid iahet gemakkelijk heikenbaar 487 dO TUI NGRI ND Zoo luiat aaaoak maa aan ladlag MOOI TUIMGiUMO Oak laaaraa arti OKINOZANO ZAMP n aCMBLPWM JOHL DBSaiNO COa I al Goiioa 1418 40 eenen Beavoudlge pr ffiK iÉW WW t Ds D Om Ecnc wovderbobrUlke oitmmi trimwdl h a ndc lh i B ia ontdekt geworden hctwib ipoadlg zwcns en grovt pltoUfk tunnda bReawFoadaa gtfK at o niet weer terus te kecren Deze woodcrvollc bthandcllaQ orant de kwade stoSen weg en verdrillt btlna direct elke pilo en ontstekiag Due behwidellng zal bet ergste geval bll vcDd gC OOKB Wl weten Iri ondervtodlag dat eee procf0e ch U neer baat zal geven ddn het gebruik van pondtn vette zalven en zoogenaamde blocdrulvcrcnd mlddelcit Men vraQcawpraeflflaek van 7i ota wellt by rJIb drogisttn vericrtjgbaar b Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keiaeratfraohi 153 Amitenlam LaUciraobt 30 CURATORIUM Mr K W Jacsnattl OxI AdMcaal IB Ned ladU 1 H D I Polak H J Catkoan Buitenlew Ud 0 d Staten BuriteWeeaier van Bdan eo ScboolooeaaMBJ J Q mt Oj RwMeM an Taraaie Ud Bereu Kamer 8 Poatnuu Schoolopsiener P J Raaymaker Oud Surauni Generaal der Riikaveraekenntabauk W N WlaUrabovaa Gcp Lufi f ol OIL Aalerafoori SkerttarU Xïl SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN CWder leidlat na 80 bekeade leerkrecktaa aadai Ie Job ÜMKHa Dliaeuaf Meer H ndeliiehool Mr Dr J filletea Directeur eeaer Tuckvebqal Jbr Jaa Poltti Jouraali 1 Dr A A Pakker priaaei doveai UniveruieiL Or A J M aarleanoe teerear H a S P H vea Q aCal leer ar HaadeliKbool Prol W C de ar afl Heo Seefaar Ualver luil Ulred 1 Dr A Haltieretedt oud leeraar Gtb aaiiuei Or J IH Hnagvllat pn aai doorat UaéveralMli Or C Huyeman accoua laat ee aodara uiaaaea raa aaaa IM leaua H 1 Un ie de Reckiea 7 laaeatauft 6 cGOueueti i anfea bb I mrdea doof oei eor aalMerd Baar daa 40a eakrittelllka caraaaaea 0 01 soeiihoudkn handelscorr administratie BEDRIJ FSRBCLAMa ETA1 AOE ORGANiaATII BBURSreCHNIBK STENtXlRAPIE liCH K NaCHRIJVBN NRDERLANOSGH PRAIXaCH uuirscH gNQRLICH ITALIAANOCH PAANtCH ZWBBOaCH DFBM9CH NOOMCH RU8SI9CH MALEISCH L TUN ORIKK9CH EHPRRANTO WltltUNDE CHEIKUNDE NAruUHKUNOB WKR TUIOKUNDE BLECTKO TBCMMi TBBKENBN SUUWKUNDE Al a ONTWIKK LOOICA RHETORICA TUDIETBCHNIEK VaAATt WVriMaCIMPVEN iTATaMoaoa kiuziKtosacH HARMOMIBLEKR JOURNAUITIER OKZOWDH LEER METH IPRKKaN OOEOB 8TUL HtkNUaOHRIFTi VPRfBTIRINO VLUG EN OOBD REKBNBN PRdSELEN l a D I Noterlaet npleldlat par hrlel roar aHe aiamaaa o r elle eaikaaa aa AtCG ectea LO ee M O ALLE precll kdlplOfaata SueCaaaa r la de Hechtea Oemaeate Admlalatretla A tiaaatai Ac wllaar Bnawaaedlt Opticaier ea taakaaeaa Opaisktar Wetwataat Ba drUfalaldar aaafw aerle aada aar aaa aaa 071 110 Cn a aia naB i f iar haaflanan eenlc zln gevorderden meerecvoridandaa V vAri evarderden Aanirenaine methode Peraottn flUJk eaauct tuMclian iloeciit t cur i t Uuetekendr cjirrectle Uectia n IntJItrWuaal Billiike condltiïn mtaiaar OKcnden kunnen van ona Stadla t aa J praHtaomn Oaote r itaten ivie werkt alaaft Advlaxan inaaka B H a kau Toor n ud iw a in e a h n iw vragre aan ftiiaMeal oom 144 aaHi de tnl rvttanU gratu VneAyre U n vrlnmU J I nmI t M a U ÜH ittars tm WoerKstki Z April 1019 iiaiiiBaiiiBWaaaaaaa diaaÉiilaiMWiaaiailaiik laaaaBiilaatglt COÜSAOT XfTi va w © exa 4ièud jrr4BxxeaB3u x© bl i d VOttriGro ULd xü OaE © C c e lic 3ma BEHALVE 20N EN FEESTDAOBN INOKeONOIN IIIDBDK8UN6BNI I 4 nftia ƒ LM alka raW Mw W Op da TiMtpa iaa 60 luMcar Cemne adveiteati n ea Inienndaa tuiMaaUanB Ml eaatraet tat aa eaerdaa p 4a Cnata Mteia aa randaa nrtea karaleaMt aar plaatarahata AidvrrtenMn kwmen warden lateaoaden door waachonkomat van aoUada BetUaadMana Atlnuttaatlebiuaaiui m m e A ealaB AdauoiuMde I Talef Intan 83 Bureau MARKT 31 GOÜOAa de lat Üeotj eio rzit t A verhouding doi wurdt nuHU btiidara wl ir toiba stijgjt oatiz U Qd In dan Iuf4 raken Veotmra ze t In Ivi tt ot l Ma bp itki dat van dm Oaral kUnt rr ttaar do ThMuf VÜ eadatHtealAju on geen We6t 4ijk frod aar zal kuoiun tegeahomdea iBd cU n Bij eae Mt geen lag aW U kat v a en oin WijMKOop ot TroeURM In vHtekeri Je bufftiUpii jiibewarlrg te neaen maar de kogels ui de bul gerwaoh s ge er9u en ra ot ers zUlen al in de p tpoo Laaloh di em gevaatljk reohto experin ot o er lK dg ztl n maken Lr la oen gee t re kiteokt die aki ern gewesrloop zoo reet van lro i4ricbtiQg a waairult leder pKjobeloog i de thwd ilst aaoko ean fie e nwgeUjk dat 9etwvenlBgen nog e i NHkou zal oproepen nteo zal katooriad Lont Mui het toeat feUoer uASdr het berlcbt zal nln tuden ififr kaCDeraad Wynwwp of hlar P J Trdel bra van de eo aAl ooM ouiUMkaeke arlM duMpartij Et uillan das ander kai raden aan bet tawatel waxti 2a beeft en aoÜdO duideljk ea I fiUG i pcogNAua Uaar wèmam rodu ba rde baud De regeer ng verdfUMit ts d de nrfMutHbe Nvwa riiig HD ir tü fvn mxé olon M yen iet dat ti btt ffiaatfge oogenbik Li om JM Jp efaiïrHMi t ik os tn toAwn nit de oÉiïiiwe votrmea aa ds ccfHMiWTo wwUwiwgtng dto r d ar heidere n e4i ffg Dgeotidp te geveu In de leiding é w ander nemingen al uwB dU sanatigs oogeablik voorbij iaten gain Morgen ui ten du leidende fetoiSQ mijaCbiea g iaabe grTjpeD dooh dan la hü mlMCblco to lacit ïjt at geen minuut te 0 MTWnHJLg verri 4 ie WO he Irftn uh veil Kiet iu aijn veitrMwen Versterkt de h vfmuitmat Tevatfeefs Mkthet Mn leidiiig in de fraaiehe p l üe Wienovw E Üw land Ruetiiid KemAzië Hüt vtndit e cbts vaatflied a wwdrde be luJtfb en te feivbetAi Iten Botvolit hooft den oorlog gew anfrni dodtvoor de onm t de oabewwM d van i Jq Utdere bei Int bet zidti a te na gei of het de vpjcIi en aa de ovh u nlng zal kunnen plubkMt £ a geen r devan P oho zal de Bemoeiereo tot rustbrtagcn Het volk aal zijn ovarwlatiing 0 iftten verknoeien H t aal nl t duldoD dat na de ovwvflolng bohiald hebban uHU hot i n vrode U t v r IWen H t éKihaX o er de f nsn hsctt zijn oogen gedp ad het drbit over de b Uenifindische pol if k ft bet eeuUlk gtge en op zead ri f avoaturen En 01 will keurig richjen t th ma de oogennmr des leder en Mp x gt Cléman eau iMat 4 4 o Wifc h nrfaj gavt vvan door en wij Aerk o b Paa ap want bij den huMSgeo tooattod m de0o tewfndeo die er waaien wirlrfn vtrbtt rüg fn woe3o if te soiel geboroauil oen te giroote ootgoooheliag H t Is de Nouvelle Europe dia het bo venstaaode adirijft Hat laatsie alau cp traiikrljk k a=chien zou het irH pu klHne riaitie ook voor NeJerUidkku nen gelden Hier zijn het n de iH reto pleate Jide xA UwtuetHe ftirbrHars de d 0 g n r ten naar den leant nnwaar j het gebrom van de 0 rttiAkK h toren of EfneAdttin van dl n kant redjiig kometi kan Fn daarvoor behoeft men gfon 1 cl ajewiek te zijn Men heeft ber van bc larj ebbfnde zijda de oogei ni t opea men dotarielt zoo zalli Holl id slaat f r best voor uamers en wie kan itch nu hieir zoo n t3a9 and voor el mi kn men siet ook olet of men wil het niet zien dat hi r de maat9 haT t li I ite vefhou Mn m zoo acho I worden dat fcet kTflakt Dat de Iconen de hanlen araal d rs geweküg stijgen n alles dua ditur iu nuinan waar BMt IH uura ploe a wtrdi geuei t am oLoaaura b j tacvMr Kwalwu rboid met 4 prodwhla aaa twnde ijB wo ian u r Airagaariaff wtfai het TOM In hot U an émuma k mag d MpablioiL utl aao een OfWi dabtig Boi rub AtMi In AAae provLudto oa oeu ataad uUtftetBaa Alea N e ha die wona nitjai voor hem dko Vumm étaakt aodtta ia er voor geen redutag meer in Hoiagart zijn bij néMtJia gtvaUtn Voor verder aleuwa ila oti etr Lultschand ZUL vun l MlbK aud vaegeatiid Is he 10 an ue nidUMe uU ü a o nov oo l giwproten nUiv0 gortitjeai i tja do rto g atUBjuia vaa bjt 0 tdn o gen iUtf rdii ut au euMioJiu ö onttakendiieij van de h Rauowtie tOËUvomet van jb rattArijiC be i opgduit ie woi on la de org uuMU e TUI uen Vdibeaubud zeker gt t idr i l Zijn aleota i v d ea waar m antwoerd op üou t di els de jtiTO tate oyitmiaien iMbli ziob oi cruat te ibauiea jlu in itiMiQaün spelen 40 laweer woiKMi zicui op Mtn dea emuer van J utopa het b la tH e Iretft van het Ooneu op naar net Ht tüO ZtUidhufftatd is in handen der boli iewlkl ZIJ sorjtten üokralina in tn bedrtlgen bcktearaoië Uoedapcht U oaüer oiotttttuiicii b b w nd VfËOjen U al aar dig op weg en de botojewiiUsche l ed eluitt legen de muren vkb l raag En ler Kiji neiv heftig yraat over Dantzlg en gjQ raal ha ler zij n tronen ïa i aKnjiE oel0at moot Filaudski Po en net taatatj boiwork dar oud iwiropeesobe maau hi pf ia bat JJMhJj lUAi aS a dan r dMÜgen hn ook ji het Westen be i li H9 proletariaat dal hit vo trouwtn in xijn leldora verloiran beeft ï i h te roeraji Üverei let men de tekenen er van i in Italië en io C pauje e eua ns IiLoiidn beeli de regeeiiag de grooete concoe o aau de mijnwerkers moeten loen Ue kmeht ven Engeltiiid was zijn vU ot en d krdclA dkr Van alle oorlog oerenden waeFraukrljk tot nog kort geleden het gezondste laai De arbotdaraklasse brgreep dat h r loe komst nfet lag in de anircuh doch in de verdubb lmg van de georianise pde voor breng ng volgens nieuwe metbodaa i n w Dii eunJItn De Teuipa wwt ta vartt len dat taagiTOl e van do vnriilarlngen ran maar ohiOK Fuob de beraiidaldg lngen over da tvijaiArmtie la o n be aavnd a t a dl uai Dfflon Op Mn punt aebljalffvare Ie uljn verwtegva a 1 dat DaiMoiaad Siet het raoht aal tMibb l ar nisoiaiMi p de been te biudan aa varatercingeo of ooirk Hahrlekon In ala id ta hwdtta niet aleobti op den IKiker KU oerTM doek ternu op flw op ijiiadaal fiO K M braeden atnok 09 dan ravfaMT De bedélenden bij do banken to H feuen eiicbv aamuerkplljke Isonav r hoogio ea medtezogjinaohap In hM beatiiar der onderoeoaincen en a 4a deel Ia de wlnsi Worden dMe ei ehen niet logerwtlUgd dan gian cij faken 11 alie bedrijven neetrt da beweglaj oiidar de Hoofd en handwerk mv om fn voed te krijgen op hot beheer der ondernezDlrg n anel toe Glaerc heeft te Waenw In tegenwoor digiVld vaa Hong ar Ae wnttnmiyatob den grocti vergKtertng 10 nntre sa pli t=i i vheA De ve g derlog prak aloh vè t giioflte van h vt oommuifarme en kovilfk dd otttnidtdel I fj k aanntaande dlctaiikiur van het prolela riaat van Du t o h oait en r Ij k OOVOT Wat bet Saarbakkm bvtnTt v w waagt da raad van viar b t m dflk Frankrijk en oeconomteeh en polltMkt toa xiebt ovar h t Saarbakken geeft totdM da inljnan in Voord Prankrljk ear prodtteHaf IjR I it zal T nMKMt k nog Ttjf jaar d ren Er la volatrckt geen apriAa va dia bawxmera van dia airaken in ta lyvan Da Echo da Pana bsreVan lit Kat ta or kan steenkool in Fra k dV vVr iaa Oi rlog 32 000 000 ton b lrr g D T lnii a iing van de mljnea In NoordaFrankttflt alamede do nood3akal ikheId om da aari addingan m BHzas lxitbar ngen m axploitaarsn zuUaii het takort tot 45 m IIIo n tan deaa atugai botgeen met twee milllani fnuAffalijk atMat Hit bak en van d Saar ea dua volledig in axploltstis woidaa fabracht en bovandlen moet Frankr k aan b paalde hoovealhaid steenkool uit bat JSoar gebicJ knjgwi I Ew tflohtond heeft de reig erlng de groot t moeite om de toeetftjd in het ItoargoUed te bcHerracben De rijtoregeerlng be It samen met de Pmiebwhe beeloen den ataat van hetg In hot ro f Hrd it te koodgwi en or ri ïeoiinge Torp te liten blaienndtkèn eu Hfde de arHbe den en de bedrijfsln rinhtingen legen terrortane te b wdier men D riJ mlnieter voor levenMmlddplvoor zienlng zal o oreenfcotretlg d te Bruaae t ditor do gealHforden gMtode ehchrn fe bfit st ing eWed gien pond van de ïa g voerde lev n mf de eii tatea aïlevven De nllMnlnA t T an aHjell zal geencr lei betiling aao stakende ploegen geitto g ï Daaroot en tai aan de rbetd ra Karolyi da geweaeo praaidant dar Ho gaamche republiek gaat binnankort mal graaf Saim duelleeren Salm hoeft Karolyi op straat tnnree oorv gen toegedland on ar bij opgeaneikt Hier zijn t r e groetan van bat ZuidWeat front Karolyi hield zich bij deze bel eülgiiit heal kalm n ging heen zonder 1 11 baad dl hem van het hoofd waï garold op to rapen Naar óe VdrSa Ujaag uit Hongaaneh AL tcnburg vemaemt is in da aebouwbsrgnal van bet aan den gewezen aartabarlef ba boorende paleia te Fettorony ondar ó vloar een groota menigte goudan ae al ar i Innatvoorwarpen en sieraden ia ktstaa ga pakt gffvondau De waarda orvaa badimaft de digeo van b p oaviog ge w e0 waar teeh aa liet vecbeor ter wij I zij oog ia Londen vertoefden bid hij koud en teroggetrokken geecbenen Zij bedden ban inXrek genomen In het Saodere UcDougaie Ho el la Porti nd Street eei botjl dat veel bezocht werd door predikanten die gedwongen waren zuldwaaits te aan en ziob in h t Iwd van den vreemde log te wagen D ar haJ Revvie kamers grnomen en Hc er waa or hem gevolgd den avond na haar tri omfantolijke vrijapraak 7ij beven een weeii In Londen voordat zij terufkoer den n u de pastorie to het dal van do DaiTDch lederen dag giag Berrie uit om tweadehandach boekwinke a op te spo ren maar als een ecbie patriot voiad b j h l maar een amoedlg zoodje ia ver gelljktng van die welke omd in Edbi burg vond en waar men voor een matl gen prijs de geheele Litteratuur der we reld kon bekomtfi lederea avond keode An bonv Borrow man met zijn ooget terug Vuil van st f doorkaesgd en bevhkt door achhmne en wormen telere nieuwe schat waa eohtcr siei da kostbaarder dan de vorige want Pevvie hlHd er ulet vao een boek t lezen dat niet zoo t hij het Aoemda da aporw van dein tüd droag Daarwna WJv Bofltons Aul bi gTa fcv waarn het otige gTO ne paradda gevonden wordt van een get ouwe ziel gexouw weerlO getei zooajs bfl he kwnaolit f idt dnikV Fn dat itlea voor zea attdveM en zes kwartjfe zoudn er hier In dea l rwt n boaldumdaf toot nrordaa tP t ed8r Daarbij kreeg hij nog Daffdaes Mo oa lioon Ball ee a brleVen FountalohaU a bcitoten en d Pteab brisanache w i aprekeodlMfd atlea voor eaa paar at kei iitver Dat la ttTowftg roof z éde HMter op een avond gekaobereod Hrt is aleohta op eerlijke manier d Egyptt pareo van hun v ipotteu d e ZIJ zetf niet op prijs ween te stellen twrooven antwoordde de predikant Maar welite waarde hebben bovendien 7u ke komsob 1 e boeken voor mefwchen die den suscben dag b en en weer loo P n en naoht noch da rust n nen De roor dureods s room van voetgtn g rc en rijhiLfOn langs bei atrandeaover do Thmea Brtlge deel Raw Ie u t bet bod stappen MD er naar te kijken De ziel der monsohen door e i ma dgra wind tilt de var hemelttreken heen en weer gereven zoo mo vK hij het in esn preot aa zija erngtaomat In die dagen waa Heatv getnkKlf g weest EmpreafiOate a een bo e droom tiet vvrhoor en aaehfinnrrip iets bet b Ter weg al fn oen ander bestaan ij elf vr ouder en wijzsr Zij zik Cariw lederen da en wandaide metlwa en Vio b het park Sonw Toaykn zldi Tem en Etpiord b j ben Hat aeheen loeli alM Carwi ah ltf rtl n t roige rokk n vaa ti neer dan eaa KS WJ He ter d Traa op da lippen of Mj 0Bt v r di a over bur was Uanr a a lii op he punt wa te aprakan wil dea de woorden net koam b het ga ac tJtlii oogenblik giog voorUl EAadellJk w mm sU fttadMU wmm VItvMiwte naar Houibuig vonrokken oa da hsrtagm gezehichaii te boudtu nu UcMtarhaV vie al kon vorlitni ea aw graot varianten had naar de patturie am Mit te Verplegen Nid t NiJdiddal aUn taak volbiaotit fud we l hg ai maiur gsalni de rieleitge onverUuurbare man a bl ras Haar de dria JjigBÜsdai Tam p fjid tn i ie ki wart o er om af o te d ta Titinoa zj wachten Heatara rijkdc ap ondf r df grooten aombereo boog an 0 bet laater oogenblik veegde Jlm Ckrt wjnl zich bij de groep Koal k aiodaacaob aW attijd aijn woordaa lat Aa THlien ah uostbare t kajr ea za venacbtende mot een zaUzaam voorkot Klin iach telkeu al hlJ bet waar4 lot H ter ricbte Hrt kwam zoo uk dat Oy nrywA alja t m door dloo van Tom atUt ap Wtoogenbli dat d predikant ea Kipferdla fwn emotlg gesprek waraa v r 4aloatate mededeeQng van het hi ttgit geiKMHschap waarvan bet laooAMégh t te z pn Kl ord au voor bat aLl r te boorde Hfsrter en Caru waraaalle n F n vreemde be cleaKrlng n vp beldwi aai He eT wen eht bijnadat lij ttaar Ravvie kon loopao onalo in aljn geaprek m i Klpfoj ie meofenWanme r Tal Ik je weer lem M CaTw f4ndAl jk bear niet aanalaoda na r ar de plek stwande waar To éanttzprrn pant van zijn Mok vfan Uaaaspleet tnaoefapn de baaaMee Mi hoMda tenrijl Owtwrad prak Hoster droef n die dagen een bszwaard klein hairt m baar boezem om ea ds oogen die ten tijde van haar moeite drbog waren gtweeet waren nu naealg maal roet tranen geruid als zij door n e mand werd geden dan door Qod en de sterren P WMBGLINX VAN itOaKW He ttr wae nu vter weken tehuis geweest in de pastorie van St John ni t RftWie en Mogsv Toch scheen op de een of andere manier hst oude geluk verdwe nrn en het nieuwe waa nog met ge komen Zy dacht echier met teerheid aaa al de vTtonden die zij in Londen had tditeffg la ten Ik zal hen nooit terug zien ze za ta fuilg Ik ben teruggekeerd om mij t verbargen en nu sohamen Revrie eo Meg s zich leUs voor miJ wat raoet ik do n wat moet ik doen Wat wa er echter een vreugde ia depastorie toen de verloren vogel terugkoerd een schooner bloem dan ze ooitbinneo haar muren wu geweest Pewekon haar niuw IJka uit tyn 005 htmgaan en Meg r nog zwak na haar ziekte sloop xaditjee naar de kleine zitkamernu He£ter s kaawrtje en opende de deur alfem oat zich te orartn gea dai betmertje er nog waa He wac aH boo heerlijk ruatg eid an d dorfMingendifiD e nten Zondag aan de kerkdeurhadden zich meer dan Vriendelijk gatoondHrxter Terhmigda zich met een grootvreufte d t zij weer t mig waa gekeerdtct eenvoudige U la teodddan T n aenvondige metkaohea 1 Haar taart waa echter een beetje tren ris nr Cwtw Hij tm tM oad m ialsMfeiiiirfï