Goudsche Courant, donderdag 3 april 1919

rrtoeeinr oordj eT t u on pareus hier Keultm va Parl t mgvricht D trem n b bop Beertiomen Oof W dö tooeJr vaa OnoX I ben drie kiaasen beneTena srlaap d et uuiWtTp word éobr ouge lo ion uetreurd Oftt a luDidKtter zoo spuoulg toegaoheiijk m guwouet v oor den op nuiiJ tgn a de txüa iüt4mg iai dk wcwoiitwerp iu de iiAemio Ktunor Ti geoeü Mtea aandxaog Uoigovolge waarvan u aaugeaom eea ttiiienoouiout waarooor het maxiniijki di luop van ber arfi i l il l atot lLJ dar un evaUiDHeC UjOl Serlwogd wordt tot üi iu fcuiOK n Deai lidou waren vau oor ucel dBt IrierókKV c n oouoodlge loMga U Wordt d indnietrie Aii Uffe leden joerkten op datbetMitoii mciiebraciit dat btj Mijging van de loo nou do Invallditoitareote verhoogd wordt I gi mtL ua un ztnoar daitd Zij kim lIm W n ottuiat da teee van eoaeea U eü mot van do maaad 1 mjdsa ruge it da liiftttiscaappij daarom verww het ctaw leikJom 2 K i In lo nwatflv n i ij aluïhj hU aoiiiia ais leor Htjt Itjven zei küutireni l r uot zoeat zicti dwars do ue w uMU een weg Hei vormt ea vervormt zkb aaar eUe verdane Cu tuur dot ki dea uiodwen levensvorm mee als heiikin Dg Uo lauMe cooooptie van de xdco U de v nrrfttia geaacnto zij U tevens d e oon jjpbo van ue iace ij ia bet son v4UMB odkifu hfit Jtlelioniamo OaOih n ia tn ï K ttoate neu net Ueuwiiiiiue ziii aU lu i t4i iiKiuiaii over iji ve aau uo nlea mo cal uur ue vorm iXer ctilKUur te vt r Uaoijil qua dl vurui Hmarui netiti aa tilw ue i hrwtu goaacme nc U g evdu w a i nijit üe g jattOite ze v © t t r w aisv ji U3 UWht zul mar nieuvve vohi i j eii n Jh t is wt r II oaa Jï ifopa liaa t uu 20 couv en klaa ae Liiri f lij e leer goiu eisocit fcwer ii HiA 6 1 1 aet Uirnteauom zeive b leeid a jo UK Ion mnar hoc joopt nu wi u idD iioC Wostontcii liiuropa uiOeteo u igro lien tot ee t igcn tu tuur bet x u aiotvtji kt m n Oüt verjs roolelijMng vanauwzyivü i it procea kan nog 60 jaa r dumi aüui tiet kon thiti s el tr iai zjnweH aau jitn wg bevDJoieii i n © rat iü zijadua 8 aur al dt luee wo tcrom ooortn w rut ixi iiet Mosttrson liiuropa b grgpen Wiutda cnrisu giiac voor luw 1 ewmu Udti zal tio ropen worden dat de CbiLituS ie Inolite s do noogst iodaoiMuoartatf too rt j crig ai roUjiieu wfwat k Mijr Kiuii on iipnach eiwandw onfjiiwHtn ea oen worden Zij is lo wa var wMijiii do vv ro itüC utduwlii vd n dt idee Ho Uesien zal don Caratus gevw oy i JU Hgze ULi and zei wol do ba rmat zgu der mtuwo cul uur Hos eciww die wu tuur ook moge vvoziii zg zM moeten jireijcn de 2l jfcon buiiKero j0 ttlicaokt ol doutd 1 wi iu Z dow r oagvn 10 uur ot i cal wofm I Duitachen roogen nneo mw natuurmk imt TOoni n van de noodlce ptpdtawL htiiiitULtUk Oorlo aof lor M Hat de oorlog Ifwlija bW ot h t M W tUS 0 Hiiaeiii8to lande i ike er aaa hebben d M ou u ca kooH tot ul4iigdow kleuic bijKuniiiorhaaen i oo n ir f m et o Juigilsch aportbiad an M lot van do zontig HeiueQd d 1 zoU apoieuOeJ tode la bu laar l lS liJU van eau vootba Bub te Umaea Tb London tioot ah Van die zes g zlja er 45 geiueu I vekt 14 gf wvod en atechte Mn oa dee d Belaatittg voor vrygeiallan luigeland kr fft en beUtsting voor rrtf gacftUan welke reeda m de nwuwo begrooting zal zija vervat Jlir Mr H G v Ueltlie tot Echten d Md r tri rueeoit gaat jlii lur i Q van üolihe tot hdtiea u iM oNiotiio i rMite lueuerwooo verleen tu tvt htj zich m JuU niet meer be cuiklxtar voor bei llduauuacbap van do i ir e KanMV Aawoer va ten csi pitten Saibi nw Tiirhr wm oen verzoek van I til N Ot it om d Q aAnvoor moseigk te 1 KUtcu van grwter hoovoolhod ii DOieQ eu pitten dan inH daarvoor va t goatelde ranliMion au JXH ton per Jaar toeliet uttiU het initer o UooTd coudié te Dee Httflfe do u btTiobt dat bet er geea bizvtaar tc en tioett do tol dusver onder dtt raotiitoen vallende notw en pUteo luei uluondcc van do groudnottio waar oifitfOüt een oaderv rogenug zal worden gctrolfen te beaohouwon uls gedroog do vrucjftien zoodat het ralitóoen vour audore notoQ m pUen dan grondaotea ibaiut vu opgetiovco ea dezo arUkelen tot zoodanige hool eeJiliedeii door boodddeUng van de I O 1 kunnen worden aaogewiyrA U voov het bUinenlandBcii verbruik ihieirvaa benoodJgd is UUiitMHhJMU Verkicabig Pi v Statw tinwliig 1 i 10 iiiaw r t iu ue pr vioue Unnuu tjowoudu ürM ati en vöor de itotiucue DMtion veivu ia oeu kioSATifiA ufwiiyfui uni t ijnicm iu hio goiüifae u jdii xtitrvMi Kr oi üo b f A P A i ue V rije Uuer ltU vój de unb rovo iunau ijcva i Oo Ourlatoig r UiOriaeuaa jo ae oiUdlbtjMeü j Tr j4 dei4iO rutut loiJ Oo i wonucu ixaiuube iAi l ri ae cutu VlM miraal W Natidiii ten Ckte itij Kuil zeeluit van J Ma ut lit aiind vitx u liiiu aa4 n Navuin cuii Cab op fti a eciooi uiot 1 April liJjLt wi gena lajj viur 4 i dknit ut rvOi out ltg uii den ee oJuiwt vtneond luet liuuii i aigmg voor de j ii Jü nj e eu ifoeUe HlieuM u oojt heui aui d i Unde baHeewi ijt U De nieUtoelating van eso BaadaUd ongedaan gemaakt 1 de raadszithig van de gameeote Ba m van U Maajt beekwt te gemeenteraad tot niet ioela Siug van dea beer J b Ü öi ur op giroad kit ook op eou vrouwolijk CMtdkktet stemmen warm ultgvbrftcht De heer l tcur lu van die booluU lobe rooj gegaan bij Ooioputoordo btaton Dozo heb on tbaiw tot de toelating beatok op gtroad dat de raad aiei heett 10 booordooien of mi candidaat ali zoodanig aan do v rulflohteu votdoot maar ot i gokozone V dR wa n voldoet Ddtltwt ic il naar hot oorder I van QoA btaton nwv d heer Wow wei hot geval dese dient du al 4 rftadelkl to worcteii toegeiaton KËBSTE KAïam Cooaiüaat U oon JuIii ntr idi ttA iMalerlaod lo ban 1 iaiti4 u j uü iiiur 11 V tu i UutuikiL JtoT jii Mv ld vuuruuiucinH uui ieu iOXi otu r i Hl uw4ktu naar tNeai U muiu in Vdrutiiia aauruiwio njtu de Huanue aiiug t uit iMua iiilM imaeu i op nAxag ti i n d u coaiul van iMMe luittL i aj40 iO aou u tNMt n P jUoiiMj würK a a ia 11 mpdg H auadiJ l ügadonng an 2 Aprli Bg do b iwjideling van do Walorsiaafajb root ng drong de heer Van Swaaij rk aan op nlgitJieele oloctrlfioade vaa hot land noodig voor de productiever uwerdering ï Do boei van Lan4aho7 rk klaag do over lethto waieratandtoestanden IttiJ Noord Brabant De botr Ifraus u4 cee er 09 daC do 4ulzen van hei Noord Zeekanaal onvoldoend zijn en drong orop a adst onverwijld om nlonwe sluis geboutvd moet vforden Do flnancieelo begprootfaig werd z h a aaogenomon evenals het ootwerp tot wij zging van art 55 der Pensioenwet wt gcraoonteanibtfnaren ArUtrag verdrag met Amerika Mj bet ftUieuuit wmUjfzovik ttu In zako do zaad en rWtlK etffle ed tut n d t l nd é uit on laod verzondentti gianuiicn optiiold Men memde mot dieidtfu voor oogon to nioeb n aanneneo dat de zucht om evoutuoele nweiliJUiieden ot andvo o riikm door arbllrage tot opo iig U brengen biJ de regearin niet groot naH l aaj in wwd aaoleidj gebonden oiQ oor de toekoinat bl de tegeorlng aip meerdere toepaaaJng an dit ioBthuut aan te driugni Ê3 KAKTONÖERECHT GOUDA O i T ji i Uü uu a Apiii liiiJ ti j a i HrT jiug ii uf miii at ot V U i3V tu i t Mil4V i I d I lrf y uv jfug Vi wior jwe £ Vi h j tg U veia g tf f o ai 10 d a V i ik Pil L ü aleatD uu iua l oT I lu suos io d Lfjou i vor rujuiig itfkii t Voroideiiimg uoa M 1 V i te ttugdiki ü enreding slai uvcrbod L J V o ios i areciit t JUt aaui öQ d Vi voua overttodjog DiatrtOu Jbwet Vi N o nivijiiu dU ktm auM tt uiiu i j a U ÜJuiu f SUIS iOÜ d t u ou ovunreümg i e n iciuwet J de ii oj J U V d V ookien lo ü uiU ul 1 auljs ld ü a euA M iKi uon te Uoiua ela l 3 aujs i i A At i lI te UiJuua f i sub 1 d C i t j td t ouüa f ö èuoa d d A v B la MWijit I o Bdbé 10 dt f V t ta laaanxvaea 8 auba 8 i J v d W Ka auiuxveüu l U M Hiibs 1 d L L to ttaadioxy eu f sub 3d B P te wiwutveou driemaaij outdiaf vm rot itjvwvjiliiug H C b X I Oöo riuos JX d J y v L te HauuinjL ei I d uM Tïd W i Vj d ü to audloxvecn f 8 sube 3 d O de J te tvadaiuxveaa i suos tl d W H eo M i D dta te Üieiewljk elk f Ö eub 6 d tetfouH Veowotovaptreüing K t eBode ravau f 200 8i 08 iUO U nt iiu aiacblen van varkens M B B w ttaadi xvwn i jood heoutoois L v V O z eveiiuuiz u f J03 subs luO d J V to tdiaadi i lUo d sobs dO d Woieiw trt kd 9 lo UUen staan H H to HeKOQüofp f i èubai ld 1 r li i ttad dlixvoeo f 0 60 aubi 1 d tVugwu Oi ai Mding Arbeidswet J C V J V on H V d O aüen te HeJeodorp 9lk f 1 4ubd J d Hegoiis oiertf UoUonwet h C teOouda i S auba 10 d W oaa straatschenderij D v B te Wou da f J auba 4 d vrogeos rijden over klftikerpad J de H en F O balden te Gouda eUt t l mbs 1 dag liegen openbare drooloeoflohap A de H te OJuda W B eo O J H b d a ta Kotterkun Q C H ts Gouda U K Ie Zv amuKird m A v T te Boskoop etk f 3 auba 6 d HoffcuL rijwiel soodoT bel A R toGooda f 1 subi 1 d TVriGBDfi KAHliat Vexgadormg van 2 Apri Voor U D Fook De MinJater v an Vateretaw da hoer K C n i g deelde mede dat maatro elen Ier t rdere beperking van de tfiensttijdon tot gemiddeld H luir por dag reeds zlJa genomen Een wetsontwerp om de botftvan do adoopcaido kortingen voor peaaoen gedureaide de laal 5 jaar te brengen voor rekoDing xsn den iKaat Is in voorberei Dl lieer Oudogeest Aa p Uende een moao in vragend om alscdliafnng dor taklngBwetteB i o heer L o I y ui diende een owüo in waarin govraaigd wordt om herzieiUog van de regeling van dlonM en ruMtijden na overleg met de vakbonden SuppletoiM lawlboawbegrooting Nuur antiiuiuitig vuu 00 khKht vuu de rurfiHtrliig lu uo Meuiorio van Antwoord dMi de iwet ile Ktuour oveo de bedeai e ijkd afmitiiigon wolüte de weriwobuwheul twuMieuut vvuj d bij het afdeoldngjswxdorzoeh Utf hoop uitge pn kel d t uo tooetand ziCh i oedig zal wijzJgon opuat de regoffuig in ataa4 zal zijn in de naaste tuokouwt d omvangrijico en ingrgponde iiiaatn duu te neiien dae noodlg luben zijn ter bontrijding vau de gevolgenvan de voiwtoring dio het bedrij Wevon on dijgaat Ikt lu ater opgevaUeu 4at do bedragen door hot Kon Nai Steunoomlté beeteed voor wei venwdiisfflng In niet de mioste sorboudiug Maan kit do bedragja waar voor eoun vArlfend word ia don vorm vau goedkiwpo iwhooaw klompen enz ZulkN cvd zoer verkeerd geaobt Verhoogliig accUna gediatUleerd ÜscJwon de meooiufen over de reevU tfliOD dw aociJaevtvlMoglng mteenloopen Ha men biJ het aldeolugmmderzoeic van dit woiMontwerp van oordeel dat de ver hooyng nel tot vormluderlDg van bet al koholgobruik zal leiden en aia zoodanig juloluo men de verhooging toe ffelwerd daaireategon gevToesd dat toevluobt sou goiioimsi wwden tot orvaieckn of Om bPiang dar aohatkiat nioi te groot te maken ala oo varvalschuigen tofoa to gaan aohtte een tkl Invoering van een ajkohol monopolie g men scht oen spoedige liwoerinf van dif Retaontvverp zeer wonecbedjk werd go oordoeld mconde men op eon apoodlgelu vKBtlngredlng to m m aa n r deo eo de bepaling t doen vervellen d t dewet lu nnrkdng treedt op een nader te bepalen tijcbitip IzAWD £ M SUGEMAOHT Hf Ms Tromp Bij Kon bosduit k bepaald dat Hr pantBorschip Trcunp 1 Mei 1919 te Hlllomsoord zal worden in dienst gesteld met b flteinmiDg voor buHenJandachan dieoat eii dat hot bevrf o er dien bodem wordt opgedragen aan den kt tlteln iluUeaaat ter zne K Slu B laiKWOOB üMtlClf M CommunistiscJie reclame Naw ujt Den Haag aan do Tribune wordt gomeW zija da ZatordegduUend n exemplaren van het communisiiische V erkio2 Q0MiuinUe t ia beslag genoinea OU itnena diuzenden eotomplaruL van eea itroolbijet ter aenkondlguic van een ver godoring logen acht vonipreklers Is pioow Ml wl opgemaakt Rhederoord la breedou kring In omi ku d aalmea het laatst dw vorige weet zijn geschrikt door het borloht dM het prach tlgo Uadgoed Rhederoord bij Do Steeg pubktïk zou worden variiocët Inmiere daarbij btwtond de mogoUjkhedd dat de bofaoben die nan luken aan de boesohen van Mlddacbte en Hagonau gestoten zouden worden voor bet pttbaak wa een grooto aitraoOe minder zou weeeo Dat govaar ia ehans afgewend De OeBoottteraad van I heden en deVereenlgli to behoud van Natuumwaumeolen in Nederland bobben daartoe op todüaüef vaa den hew Ru e rentmeerter van Middachr r ten aaniengwerkt Do genoemde vereenl ging hoeft TOor f 276 000 de boaachen aan gekoobt onder voorwaarde dat degemesn te Rbeden voor f50000 zal deetBsmenln oen 3 pa obllgatieleenioc ten laatevas gewltMht vwceni De Raul bsa oot daartoe ttOv voonraarde thU i vrije l TUINBOUW Mr DreaaeUwya Do voorrittw van den NodorlaodeciMi Tuii Kmwraad mr DresKikuy U naar net Aad veraeemt voomemeoe apoadjg reie te maken uaar Engtdawl voo7 de behiwdging cnzer TvUnbouwbetanfen DIncteitr vin ket feoogovenbe ryf Lit R Cft vori at van haar oor r pondent te 8oérai l jA diu d heer H la Kat dTöctöur van het deptrement mm gouvrr 4 inonÈMibedrijveii binne icon naar Se Jaid voriPBi waar Jwj zil t ptndt i als dln otonr van bet IIoogoreiUHKMH Wtfsigiag 0 gmJJeaw 1 9ii M nUiielintanidflrHék T e Cwel i cal vrarle a In bopaaUe krlncM vaet nea lïelbedrac dat mco Tan DuMMhlaaï caleiachtn vermoedelijk tuaachau de Tier envijt n ldatd p at lal cijn Dit moet MstticT mm gtMéif ilj want Fraokrijk noch De e nooti Ëncebud hebben b U iMvor hW toiaal vaa hun vor derkiffea bekood JMnaakt Aan de Ame rikaanwhn deakuntt ea olirfift men den ntoAc loc oui ye Fnuutcfae aaivtpraken te baanocden to4 Ê milliard p et do Uel glM tot 1 lulllianl p et n da Serrl eche roolMsÈe en Aiu ri aAnaob i tot SOO milUoea p m elk bet tot$ l cou op 4 milliard p M getAtiA wonlea B r Twk tiSr de r uifc o Mnaiicl e le ooaimaHite wetke is bonlddelaar nwet dinojn hii ohca de Ilnaacltele af doeUnf van den oppetratcn iaterspeaiheer dei fioAncieeea eaad en Dti iieohl ad om o cr ImMWslcelH TrugiHtukkea te beraadela en De commieaie la reoda per ex prea van Ktwien to Pont bt Muenoe aan ekotiKn 2 iJ boataat uH 8 pwwnen wHaAau twee FruMohe officdetren Kijn toecovoegd Pn aaakoOMi wan gt cdmgehouden en gwwhieddo geheet onopgemwkt Dé toegang tot het kastoel va Pleea e Vil te Ifl strwg verboden een oonw pagniA Ji vfi en gomlannMi houden aan elke tngan d waoht Lord Robftrt 0 W1 he ft to Paa IJa in bet A ori wKPl m oommlM van do öer nar BOciaitotbic4u ooaUerontlo onh an en difr ham een aantoJ amead nienten op d overe nkonwt betrWende don volkenbond heeft voorgele a Uit Bo dapMt wordt bericht dat de regüoring niet oorn emena t de konken roor andere dan godsdle at ige doeleinden te RebTUlken ITogww die hja h wrid kcark ondPr oorwend eiI te 1o woolali st rMi binnendring ha dtlt op eigm gezag Tn3 enover zuUc M n ImHvkhiMle han dtfwijze kan vm het Rtadoomnuindantaalutp gewelddadig li rljpen wordm geeiaoht In ftowlApuft en in de provinctoa edcK wfler de huizm In hM bezit der gemeente lijn over agaain moeten de huiahu roï In n aiuideUJJw cha teraiijnm vAn tn voren worden betaald Do zlfh Irt het bcytt dor gwneonle In vireeoigJnfpBVïkiiIon m paW do bMndeli do bookonvi rcamoHngion moeten aan de openlbaro ata atAhl bllotihe k vordiMi a gf evcn HH landbouwMiiVfl wari op win ispV nd slng am olfb tuur inf ri Jit waarbll de boormraad etivdH aIa tilfgen punt dient Dl orfianiaftUo van hot Inndlbouwbwtuiir wordt In semN nttiAiMnate en o mitHte ingojaed Voor viC Uor gi blodon omnml slcfl ooT hot r olon der bozlttinffMt en do pnoAioltft worden opgr dcH Alfjïwo fltr instftatjo gfUh een iill loden van hei volkHOoann ifwarliiat voor landhouw ondriu gedologcwrdon van het vwbond v n Hnd bouwBjlKHdi irfi bontsaodo oonunlwt BmTRNï A NDSrn WEÜWS DUITSCHLANa Te Frankfort Te Frankfort ia de i ust achUnbaar weergelteord Men gvhoorxaamt den stnmgen voorechrifton ter pobtie zonder tegenstnb balen De Fram ch n h ben ni hot fitedelUk boech bU Neu I onbuty hun poaten een tuk vooniitgwclioven zoodat een deal van de liad wanneer de onluaten zich herhalen aaiiatonds kan voorden boret De achade nan het hotel Frankfurter Hof toegebracht nv rdt op een half iiAllUoen Mark geschat Het gsheeJ aantal bU de ong reffeIdhe I n omffakomenen js twt 18 feklommen Onfeveer 100 menschan werden gewond en voortdttrend worden er nog m hechtenis genomm In Stuttgart Te Stuttgart is de T geeHng den toeetand meester Bulten Stuttgart ia tn Wurtemberg aSleii matig Stakende mUnwerfcera De mjjnwerkerHataacing i n bet Ruhri 4 led oeenrt n omvang toe GJflterochtend staaktep 110 000 MJ de ploegen dia toen inoee ten opkomen d w de helft Hiddoge ia hun aantal nog toegenomen daar de ploegen van een reeke mijnen waar vanochtend nug werd gewerkt aich blJ de aking hebben aangMloten Tot dniiver ia de orde nergena ve ytoord Staking in de metaallnduvtrfe GiaterocJ Md horft het techniwhe en kan toorperaoneel In de Beriünuche metaalin Uiatne hot werk n erg Iefpl Onder de Btaktffc bwvindon zich alle rategoWeen van Ingenieum technici teekefiaam nerkin ea tm klerken en Het moeten 30 000 man Hj elkaar z n De Bi chen van de takers bet ffcn voornamelijk het loon De e kwe H was raeda door een eehaidBwchteriyke ultBpï aak geregeld maar men is het over den u tleg van deze jittpraak nog niet eena grntonlon De arbeider zuUen de takers niet tteuBen Toch meent men dut de fabrieken binnen een paar dag n wauzelf tot ti ztand zullen komen als het confbct n H byp egH ordd Men hoopt editor dat spoedtg ten nleuw beifaeemg van de bche tUrechti een e nde zal maken aan de taking PRATWBIJK ParOa Keoleii i g lM Wt n i S Maart mb Oantu Ui i U0KG1UL D wu gecrige acbtargrood van de vcraoeMttgHMMktA lil zijn u vwuturMtii t ovt deuwija jjr oi ac urgr iid iii de vetaweauigs a MMiti O lUH i LM UO iM pri ea o r ue wer iij ue l vjin Liirw us ia twoifti M i i I u£euue o iiiorwtcp dU wa iria j jj wu vo tg tu i iro ZIJ 1 i utsua ever Ik ii t K en tjeeJt ziUu ii v ornwu m euee t ib iiMt vor ea siija ui r toriueo wet w Luitaiif fflu oit tt uo iiiea m td aéK a ji ef joesitiijKH 1 vui t urui Ah tewe uMur 9 un ooiotid ia d k ellR alIn tut M u tor e vvriOeseiijKi btj w t opg iiuvuii Ji een iiieuwua 11 tnivoniu wa uf u ao iado vvua vojrOiuler ieiiii Ue oado li oHtorui li bouwiiio voor d a nlutwoui nul goxtt op Uil gcbuil prjceft als op dui uur luluur j Iao tul uur is oon cotiLOpie Viin du i OU TioiKo zica in wk vuruitnopoubjen rt HU ue i iae j ut zm eMef U daj ü MuiJtiTi Va unfisiuölguar is oo eek o oiixpie vau de id n oOa oaarki hau i ia iwveu Zich tot nel a tvwto vor a o jjn u Hot U enndpoiit vaa de tieUwil wricue oui uur eiija pr n itozeo ouiwji oitvuerg ii t iUii to aJ m tiiK urre aa au do C irU u8i$odac te tupweiKo lan do liieo wtTiiuijhluid wor J CU uiot in ome nwar la de luaat ftiia MIJ Jldt OiirUieniom proiinacert te zgu jd wairuoöi rwU ie eu uj OurtiJily e uWüKo te verwoTivoiijKtn tn de mae dbiwppij it dit waar f Kfcn liet waameli zj i Pi r IwaiUwootdde betl vragen ooiken uoad Va maateiMappij la da sai nengtujtmg tim wwuarlovüuao woztns van menHOuen ue g MiClijüo y totdioid dtr lOOaischAppy oruv j y atU4 dojr i geo toiijico flM c ii leii dor iiwiifk lwn euu k e Is oe gees tjijK 0 gtvitolaikrti vindendoof noo n tttiO ir jjo liüorHaoe u o well i de di ruvoueou Viiitfdis ao vv t der oVüluöe dLe ouoo üJioioaar la voigt op h t de tl9i an Oii Vo tlioriuenucn uu is bot wizin dat vlak uy iiU dier staat maai tjish foen dior i uocli aiPi8 h oiniat h t ziibw wiunjn Je z t jl t bevNuat iju ViiA d u durmo ibo io p u uAirt zfoi ats lagorn z e i e d t it de e idgoro eJligUi weel de ourmoneoi zoi iki flr vt u van d i deriiitib ii 1 g rcit op z lkaudliavmi lig z4 zcihanu jittvi 1 zoo lung en zoo gjoói m oo soibooo uij fobjii Ue zeU iuid Ai ng viu eon wzen lit m do vervuiufg ai zijn benje mk en dizu woideo b paaiddoor Ijn sfeer zjti goelldlicd De d or meiiibcli J e dior iiixiBCi lijh 0 behoe tea zij zija nuKtrkv tut lo t ten z ak bc vu stzzijii In htm da UT ititigoH zijn dit iiovpi het mv jngeK ui a ü daironi buil luj 3n moraau wtt r ijij zeer op gtseld h uiiS ziJ i ueni mot U lastljf maan Djoh dt ar z rg bij wt i xnoi de mjroul m rokborjr D waariijii gcewteUjH © raeiinoh bijv de kun dtoM Ukrj U bovta de moraril uit luj 8tü0rt or zci uiLi aan l xl vol eiq g eu we zen dat Odor d mMsn nlo b rtpeo woicdf eit hd ilt zion daardoor haar mtenffe n Op dei hall uo sloir van dta dtruuan b ia d s eiT viXi aot OjB iéiLe iNlet alSe z aail a Ijg ki ogostue zeJuiad lavmg imIo eotwL ou 10U 1 ülöroin ia do du r mu s u ego o djt lij IjlU bij da intt rlo d t UJ iia tfttjie bij datgwie vvat Ak nooit o er iOtvt inaar bij z tUzelf I ijit ïiyo meer bo anjtit 11 van dti Uitrin nne or vorvuki rtonlen hja moer er ait ttaan De vop rt i n 1 e uieiiacn is tivi eiiidroHuliaO Vi mattirl olo mtusua 1 zlu dof tot oen LTuiii do lie de Is dus uizo f uiitg S oten ia L iitoriuoo o büiijito amo l Aiiig is dan OOK ito nelldotaiE üitgea o ea t n dL een i i aof lu nrtciioJi tioü rttJii i jo üiuiLr feeti vouH uiiii ai aieHereciu üierwoid ii cvoi vtjttdo iirjd vau alea itig n ai a Ds ilt uea J l mjtorooio Ueaun t gwi oaaitjO cooto vvuisi euz do opvooüi igi m daoi iW op orjUll UOldt l i U ftl TuS zgii ii oJza tuujivbeJtMi viaHt ci upp4bjk aiu zieu li uet kloaal ile suudt i Z iju ki ejie AOüder kw tftüuo of contract lungeea i litelo trausaciie tot MAud Kom n b vartrouwon m Ikdiuttr onforeeU ton ueuuuiae l eu kwok r itgiuu vcrachijusji w ijoi ooai wat aan eea btttre warold ordo üoriimorc Men ala dl vorsckiijua 1 uUitor vojr al niet U h iog aan vao tjd lot tijd zi4 ik iod Hjl 4 raa ei lic pa ir wil oor op met dtn uude to brtKtu Lgi Al iilu i ul i 8 la J aust oa de dotr aieaiinjaaciioü zeggon £ hou na i ei da goa doen zij hun uUritj best on Ekaidii I leun ooiuogonjiï it maken vn don ze vmdm dag mEu ea ziJ t in do Kerk evoi gjad om a üdlaaudags w tr vaa voien tf tiiu o bo liiuen bobljmUde meialUdon u 1 o t goborao u t het gev j el vuft Vtrwao f0 iap maar uit bet zv auko aan Ot ien van Oon bet e ateer U no ht beate wat Zj aoooaa Dit moieiijden ivomt op a s er eea vormoofd o bijaa veniiOOivl is ki dtO ati ij i van allen tojen allen het la day da uitng van oon Vdt jntrast fakoton dsk eoJiter ia dea regel spo lg weer tot ru 1 iEoiiit Jmmera des eeaen dood is dea au doron brood mien kon t m t hvtpoii d t er opii lo gronde gng dio t met uIJio dtii koa waarom zou men zich daar ver der druk ovor maken f Meii haa t zitAt Uo or om er nog eod v oordeelijo uit to a aan De maat chappetijke moraa roept ooi bit recht ki uet loven Dt reent sohopt am diHi eenea kant U grootste moib iJk beli oifi bot ia bef matertoele ver te bren gon on oaa den andewui kant beperkt bei la reobton van anderen mlien die te ve möchtm Ingrijpen in het geblxl der eer iion De strijd vaa ajlon tegeft alien gaat loor tot In hot recht Het bes e Is de rus U e ordriijke raaaiscUappU zooeXri vwj di vóór dan ooivog konden te ver ij ken met een scblmnienrfjkt er vfordt niet geeibcH ti miar men stikt er worJt w ougenurT ea zéér tataoeoifjk d odg drukt l i or ra patkle dionan om de niaiischappenjheordQ te bewaren Uvir zMiaU al het ondLze aanxijnefnd omt zoo komt ook de GhrbteUjk geb e ten maitsoÏMppij a u haar einde Datain de la de revtditle De ChriaMijke maatsobapplj Is een a Ddollng ia do bosaohen gegarsadeeitf owt Verder herft de gemeerit voer Mrt ütX aange ooht eon groot dool vaa LtrbeTïn d beboorende f6nden ioo do daarop taando gobOMWOu Spiritöü tMck rt U D BMWit dat de aplrlSuafabrlïï lAstr bet Marwedakanaai bU itreoht eerlang za verdwijnon lm yor band met de oolaogs door donRaad van fctate gonomen besltasing vo g van d gevoerde oöe vanwege de blader die deze fabriek veroorzwikte door on aai emünen reuk meende de dlroodode ti hi4 k daar niet langw rendabel te Kun aorezptoiteereo Vandaar het beeiuittot oyiiefffi vaa bet bednjf aaa het Merwedekanoai Het U D hoorde verlui den dat overplaatsing van de ondernamlFig zou geecbleden naar Rotterdam £ ea dreigende stakhig in Den Haag Uö ii töt ig © lederaie vai Bjuwvak Hroeuars lu ueu tia d et ii edj uat de tjuiuaweraoade waritüedeaarganiaatiea aau te paeroouaorgu naai e lULpedueiLe en oerui iujuoud ijtiwgiaila J leiu hojb iü keo1118 go O Oa dat uaa idjg 7 April as iie ter k ut t zal woroen iie v t bg die pa trojJie öio uet voiüoon aan de vuJ enae ftt m a oüft v o0icwou van £ 2 dO serjkead van 1 Jauadrii ji af een atri wids ujd van tan boogata 10 uur per dag en van uiot Unger dan 1 uur lani rdan voor de boaWvaiUi rt e luora t epauag door eeae couimisaie boa de iavoenng van dan B hb dag gertomoao boeinüi o vai d n wtr i ijit op Zatordaj des namiddags ie 2 uur voor uet voederen der pAardcn op Zon m t wr leeaidflKt u voor 1 b patunltn f 8 voor lodor paard moor f 0 50 toepassing va art lü i o eu d van hH Burgerij WV ixK3k on f 6 pw dag voor losae ar lieidero Hiei ij wortft modegedceid dat t n opuoi te vti V araciilleode bepadn gen bolangxijiie cei CtiBaies door de wer LLioien worden ge daan en zg enkole hu ior aiinvankeiljk ge tjcolde eiaaien goheel Utoa verval ei Een buskruftontptofftng GleerniidUag ouëtroeke ha vlar bod ie LeiUea ki d Verkpjaata van den vuu r werJ miker A ip Kat n de Vlecaoi of Vtw ipoort aldaar eon ernsl e ontplof ing pjaaW hot dak vflii het gebuiAwgc ia j rooten doojs weggeslagen de weriplMla zelf stond al apo a ki Uionte iaao t ondrietal we k lifilen neat ernstige bra idwondem bekomen Van den werKnkwi H Knol hadJeo do kkJoren vlam geval Hij iwul ectiter den tegonwoordighöiri van gcesi om oan waar krmn te openen on daaroidw to gaan Ig g aldiis iet vuur doovoul Em andere werKmau A Boomamfi llop zpoT onL li a brandwonden op N i vo jrioopLg in lie EilsaoQlh QasitiuiH te zijii Hot ergst rf gewond t 1 j Jorigi knecht e ö diJ GraiA Over zij 1 ffOiiepde l cha im aH zware br dwonden bodekt Is hij naar b t AoadomlsCb 7iekonlviU9 oveSlgielM aoh jn toeatand LsNorgwekkend Uo werkplaats zoÏKw goheel ult br ud alecnts do muren en w godee to van het dik zijn nog over Over don oorzaak verï rt do politie in h ct oniiekere erm ede ijk weiden i genoMndo werkplaats o Hohoon de beer K daaxtoe geen vorgtmiiiiig hjid hulzen van rotjes en Hissora mot buikrult ge vuld en la bij bet aameablnjcn daarvan óén dezer In de ka diol geeprongen K was op het oogunblUt van de onipto a uitetedig Een groete brand te Rotterdam € Heternacli t omstreeks batftwee Is door het gUlon van do atoomflult en door het oplaten vau vuurptjlon alarm gemaakt voor een braad in het Eogetoobe atoomschip Weer oray dat beladen met hooi voor do bezeiao0ale an DuibsiohliDd In de Rijnhaven to Rotterdam ligt Het duurde vrij lang eer de brandweer aan wezg weei Hot eeret kwam de hand brandspuit 51 die dadoUjk vanaf den wan me4 twee sitrBlen water giaf op het handende eohlp daarna versahenen 6 drijvende etoombrandspw ten d hetvunr dat in do sparbuokers woedde met 11 stangen beetreden Omstreeke halbea kan het reeorvepersonoel met rotrfiroaakers ge wapend in het ndm afdalen waarna met twee drljvonde stoombratulapuUen de na bluaecldng werd aangevangen Om half eJf waa hot v uur totaal gobluaoht en kon den twee toombootife beginnen mot het blusflcbingpwftter uit het eohlp te pompen De oerzaak van d m brand ia dat bpoeding onletaan waa in het bool dat tegen do stookruimte was opgmiagen Diefstal van leep Te Vateen la een groote diefstal van ep uit het loveoflmlddeleQburoau aan het H t gekfflnen Den vorlgon zwnor waa een groote partij zeep In beslag g i D inon Deze werd goborgcn m een kaat 1 hit levenendddeleiiburoau naaet het öhote Gebleken is nu dat een eleu i T n een dor afdotOingen tor eeoreia psste op deze kaet en op dezo wijze dien sleutel to gebruiken echijnt 1 de zeep telkens te hebben geetoton Kla Dnitsche roever Op veraoak van de Belgisobo re Mciag t de recherche te Rotardam den Dail M n froopman A K vrosgor wonende ts ♦ f i ft nseho idei Van lil5 fr t 1 18 was hij ml Itair en et te Gent fn het hoofl van een Such SonuHUido Dwr heeft htJ op chandelijk wijB huls gehouden a zich vao allrf meeet = ge ma kt wat van rijn gadia waa Opzijn ondwPweUia qtoohtqa moot hij zich voor Wiertduizenden hra oa atn anttoke Juwee 0 goud zilver gnmiTM achUM en tiw Mwi enz kebbw t Mg elc 4 Hü i I u vMi X JU utU jVctui in Yoii u M rijg gtfce l o doittrijacue v iLufkit die tot dosver uij uiaif t per woe r verauieou iaOi uaie Ui tbO vvrjoa v p J vpr 1 g ct atsbj i eaa ati iuulo vaa uaar e r e uum r du iü üeur loOV AangdmidML Ie M Midiu eu uout uo polkJe per lioiien oauor w e een v rouw aijn ebo oaa i t Ott nUiumers en 2 V ia ruiug ni Ow oonieaieüs oieaen In tuue piooi eti in ti orcAOii bg Juweliers De b e Vuurduir gOf d en isea nog jeugdige penonaa laouou ch in dea l ta B a md aan var iooktonae dM toüan sekulülg UMakt lMl oun zo deden op aanarang van d c j i oueriaiDmor8 een ootthioiMlor uit e DoA 8i o a kiU die de geatojon goederen bael Ai Vi V taarikigers wordoa In arrest g noudon Hon piaa was ua dea dtofjtai bg de uwokors n iar Belglé uit te wijwtn De heer Van OroeMwUd NaM net Zuiien verneemt moet da he r van Groeoendaoi dile aan ieatt Ovtf p a ni tg lijdi z on op mediachr aavlte t ertt uion tgd vaii ailo geeatealoApaaolog m vfwral vaa alle poUdeiu lMiDoelta H alhibdeu mij is aan ooK reeoa een paar v tAcn met to de Kaïuor geweeet en zal woaivtcnijalijk een tduge sevrUs aaftr fsetlcrianjao iofüè ondameOMa zooiua iiem door dm doj ter is aongentdecu BolsJawiatlKlM agitatto 1 pollt ie UevonMt ueeft op las4v n lioagerhand aange MÜciden den Duilwti a beider W 8 die zich met zijn lamU al diifir aan bolsjewUUscbe jkaifie Iteeli acnatdig gimuuut IJ zijn naar bet icaaip to Uden overgebracht BooC te KMtenUm Op de Grooto Markt ta Koiaidam ia lomaiul beroofd van 1 0 000 lei Roemeen Bciie munt KBWNaawpio INRIOHTINOEN i LKE OtVAAH SCMADE OF HINDER KUNNE N VEROOKSIAKEN BljIlt i M£I£a EB 1 WETHOUDERS mu OOUDA Qcnaion rt 8 dor Htudenret DofiQ Ie eten t Ai zjj vergumiiiic bobben vertmai lo o a lo C Mp tfatieve BroodbaJuwlJ 00 ort ruLk ver eaidclii C Belug t Oouda n bwre twAtvwIilriJcoiideii tot bet opilohteD voa een brood eo b cibiiltb k beili met boetelucfatoveo In bet pwced plMWflolijk gemerkt Nlouwo Haven no O kodastnuü bekend gemeente Qoudm Motle B o 2877 2o urn O VerweU te Gouda m iljiw reoh wxkirijgenden tot het oprichten VM een toekvllabriek met plaatfling van een eleolroniotor van 2 FE In bet perceel plnateelljk gemerkt Vrotiweeteef no 87 kxIeatrWl bekend goineolM Oo 3a MO B Ko 12S1 ao i la den 1 AdtII 1919 BuKfemefoter ta WeaKiuder voorn VIBO j Mua De SeorsMrIe M VAN DBR VEIR nAOBNlaUWB OOODA 8 Apnl 1919 Burgerwacht Van da 200 man dl de bial erwu ht toH bobben nu 134 den ewl afgelagd Voor de ovengen beataat nog gelecMheid Vrijdag avond n b van 7 10 uur teo ttadhiuxe kxaraen apothtken auiateiit Te Utrecht is geslaagd voor het examen van apothekcrsaaaifltent de heer F Grendel aihier Diefatal vajThandwagena Door de ben oeiIng n der politie alhier sifn te l j terdnm by een wagenve huurdi r aU d lar 4 liandwagen in beslag ge t en He gedu nde de liiatate 14 da ron hiw ü u ent veemd ïn V band met deze di sta Ien ia aange houden zekere W A O dia w oen voVk logement hier verbUif haidt Uitvoer vaiy iuinbMwpreductea De vakgroep tuisiden d kwealceaii van de afdeoling Gouda van den R K Dtoceeane Land en TVnnbouwbond heeft tim Muiwter van Landlwuw verzocht bij het terugkeerm naar meer normale toestanden het daarheen te lenden dat voor alle tujnders en kweekar de mogelijkheid wordt geopmd oolc zelf hun poxxlucten te kunnen uitvoer a en dus niet cnlcel aan l ei aalde firma of personen coneentea tot uitvoer word i vwetrdct VeiHng Notari CamUer v Naotea De uitelag van de vesling van 31 Maait gejtouden door notwis Cambier van Kooten m Hotel de Zrim Ia ida volgt Huis met Fakhuia BlMkensmgel 8 kwper de heer A C Kraan U HasMtnekt vmr ƒ 4100 Huis Korte Tiendevreg 18 ko p r d heer F C Bik UGonda voor ƒ 71 JS Huie Lange Tindeweg 1 koopar dMaifd voo ƒ497B Fakhuia Achter de En4t 10 12 14 ko per de heer L Bjetvdd t Gowli voor ƒ 5190 Pakliuis AcMer d KeA K koo Mr da heer E Radix te Gonda voor ƒ 404 Huis Spienngstraat 15 koopm d hear A de Hoe te Gouda voor ƒ 1626 Twm haiixen Voratmanatraat 12 13 koop eter da R K Coitp BoinmnXdiw Cat eerdia voer SMO HolB ala vorm 18 koopar de baar S Bioalchi itan t Oood M r ƒ IMO Huil Danda K t 17 koopMr m uttraw C vu ü ta Muda voor lltM Utus Nooelstraat 1 koofar da hMr A D da JoBg ta iouoa voor ƒ 94U veroee p cMian wtnlaa aiai nt Lhj Vte aau4t ud aan iiet frjheuw Je VmaGeihS 40uool ten teeacB oatwopan iMiv ids U 4e leenlngeu l ouei er w 1 se geiaau neooen sa waaraau se nog bo sg zijtt Ai8 men aoo dau tluuaer vaü el li iDg iaa en aoo sdooiHliVxbjK i do wcr ift Mtbiea oeoit dooneoiMn LXi de m tt DiliooMrg U auuat waar a o t tiap uit i iul kn Is er O ovaniJftttilig tmt ban a uaro0 Uh leu blaoudar moois Is ea ual u l ii eu ueii ole lusr t r acbool nkin dL oiuevfrijpeo Zoo evw uM al nKea u ikl iiKC saolteni u hier ataat t men moet er utet eeuga4a oon iets ta iiOa dat a i oi opvatuog getuigt Uet Is werti uaar iUUiaarvl oJoueUjMt m blJi soaaerultusa j i ig treil n hel aarzaieade b ongo ou aikjerüe Uet la wor UM tOtf ro eumoe uaiT da4r m is liet dan wMwt rvVBu ion eas die w buuedr ze zoo lUrcct vau du t4pwe scuooi nadr ean baas jAudeu tijo fi JOi oog niet meer soUklMi kuu si d Mi AruUen sjouaen kwaslen w fl Qoumwsn ot ijm aarmen liet werk sun ile Auibjucbti joiiaol maant geen rsamao wie d t daunt ooit bet uU U t geelt ilea joocaoa een nijn op uet wern een aieaiena r begrip vda alle werkzaambeden die fa tvakioor omen zoadat mocht hij er vwr iwmai sAn hij zgn handen tal wa en tefriirul neu jt de U B 6 ia v r dw wa ai Ji9 nalefMind ala arbeider op uito loctjael geljlod wcfken ia is de aaibaijulseo i00i our den jongen Itandwernamui Met verscuil dan dei de laatste el IsingedeMil uil eeu bepajllen groep roer zoover het de workpliwu btttrcu üok Jlt jaar zullen oogctwijfekl vele ouders Ie sckoo4 uezocht heoben Bij de ttniioar lieden de poUajmakera de soieden da scaiiders eu meubelmaker kon nua de rssiUiaten i an het wer en AitL kon mjn net hooilled van den arbeid bcorei zLi gen Ea de leeraren atondan xoon beecje welbewust er bij Tereobt Het werk mo t gszlon worden 10c of laatil ak u wa voor tdllng Woensdag Apill u nl in da Miaumn Sduimburg door bet HofMad Tooneel Directie Cor V d U t Melaert de 10 of laatata abouMmentavoorateUaig wordn ga gnen Om aas en aigOTMan varlang gavolv t geven is h t aan het baatuur dar Sociatait mat opoffniag vaa groote kosten golnkt hier opgnoerd ta kiügao Lenta Pruil lings Erwachcn m 3 badrijven of 1 taf reelan van Fnnk WedekK Waar dit stuk ovvnal met groot entiioual aama la ontvnngen en ais liH war haai Ncdetland er over s n ekt moet bat op grooton prijs gesteld worden dat men ocdi in Gouda r keanie mee kan maken E n urt verkoolït huis ia zeker te wachten De opvoering zal geheel geiyk ziin aan die dar groote plaatsesi Nirt under dan 2 wagoiu dcoor zullen er to wordsn mee gebracht terw l a i SO tal ynsonan waalv colder alle la krachten ar in medewwkan TandiMl ladsr u da galaganhaid a itaU Icn er vnn te profiteerssi zal ook voor dsaa buitengewone ttegwièeid aan Niet Laden der Societal zoover ar pUataSn beai litkbaar zi n toegang zijn Voor verdere bijzonderheden en prijacai verwijzen w naar do gnot hUjattas en advartmtie Het Kwdahildad aehrijft Uaae daad wan waaraebtig artütiakan durf het waa c a buitengawooa in tereasanto avond De Tel Van der Lagt baaft r mterasoante vertooning van gemaakt di lot het amde boeü N Rt Crt Het ia en kunetwnk N v d Dag Een geniaal w rk het w rd voortreffelijk ge p eld BERKENWOUDB Als een bliik van een goed reheugen ver dient bet volgende vermeiding Veertien mnunden geleden verdween spoorloos een kat van den hoer F ven Vbet Oudelandscha weg bij Berkenwoude Zcndagmorgea Li ia ze weer geiheel onverwachts de woning hmnen geatafit en deed of ze nooit op rais vnaa g we HAASTREXTBT In da Dmsdagnond gehondeo vargsd rmg vw de afda ng van Mn Vrill D mocratüichen Bond aUuci werden met algemcene ateramen oambdaat geeteld voor dan Gemeenteraad waarvoor de stemming uU gehouden vorden 16 Mei a s da hearan koeman Ja aftr en J Scheer HABKTBEKICHTKM Gouda 9 Ajarll mo KAAS Geen sanvoer HOTEK Itedelilkea aanroer IteoMvlui OoeboKr 1 10 1 90 blËKLN Hedelijken sanvoer Budalvtug per 100 sluks I 13 14 NEEUAIIKT U lkvee redeltlkri Msivoar üsnisi Htug i KlO bOO Ittgnt rniua t weinig tta oer Hauld llauw 1 0 7 0 O per K U Itiajere biggen wdnic aanvoer Hsnlc traag I 8 4 pee wpoi Vete s faipen weinig aanvoer Handel traag f4o M Nuoitere kalveren gtooicn aanvoer llaolel vlug 1 10 55 Fokkilvwen I 35I 10 BÜN8T Oa M bi ck Opan Bti 4e emte apvoeilat vu J Bar bier van Sevllla die lal plaala kebben op Zatendag 5 Apcib Ie Rotlevdam tul len de venMUIIende rdlen ala volfiwor da verdeeld Figaro Gd van der PhMg Oraai Akmrtn Lonls van Tnldeci Roslne Lea FoUaiuc BMlIlo Coaii Maller Dr niHkil Jm nm B hnilt P drIHo André 8pui MinnllB MaJ U Klaauu de Nolaria U Bttekbof Da omx muzikale Iwïng banist bij den heerWUlum Uarmana m lwsi i r Is de hen F l ONUIST MlleUaa4 aaBlar BKKLUN 3 ApriL O leidtr van bat Rulubureau voor groenten en fruit gaiieimrat vott liUy deelde mede dat de voorziening vur Jam aan d bevoUung blonenkort moet ophouden ooidat geen Jam meer voorradig is en m verband met het geórak aan muker geen weuwe kan worden gemaakt De atlkatef aaamaak BERLIJN 3 April In de Vesaiscb Zaituug legt profesaor Cem den nadruk op da buitengewone schada die de Uuttsdw lavensmiddalenvoomMAmg door d atopzattmg van de etikstofproducUe lijdt Waaneer de stikatoffabnakan van het begin van den wapanatiletirKt In warkmg waren getileven dan had de oogat van 1819 ongeveer 4 nullioen graan of 20 miÜMen bon aardappelan grootar geweest dan mi t vervnichlen is Oebrek aan kolsn en atalong onder ue arbeidoia verhiudMraa echter d produotla va ati atof Pala a Baltvla BhJlL N 3 April In T i4 and mat da FoolKha elach om ea vr uitgang naar IM ta krijga wijat de Deutsche Allgem Zt op de verhou Üiw van BoUvia tot CUli Ui ivia ia door Chili van de lee afgaanada maar kreeg bij verdrag va 1904 op zeer vrijgevige wijze iiot recht van vourtdurvnde doorvaart a handelsverkwr naar ClUleensche havas a het recht va toUieffing m da iuivaplaataa Antofagasu a Arsoa BoUvIa a Chili Icrvera bet bewus dat dM oplossing mogelijk Ia zoodra de wil tot overeenatemiiung er maar ia In drt opzldlt beeft Duitachland zieh tagaovar Foia reeds lang bereid vmUaaxl Naar JBpa BEULUM 3 Apill D airata huiSMM ter va Dantsig Tahn a da aerate waV houder dr Lvert v uitgaooiilgd aaa da onderhaadeiiAgen over hst landen van Pool sche troepa in Dutsig walk ta Spa gahouda wordHi d ri ta Mm B Bel BalalawlaiW 1 Prul BERmN 8 ApriL Ia Praag hadda ao eiaUatiaoha meetings piaata waarm beaia tan werd overal ariicédarada ta bano m a a da strijd om den dictatuur vaa bat pro letanaait op U nsnian DnKsek Ooatawllk BERLIJN 3 AprlL De gemaagda eora nuaaia voor da beapraUng onr hal vraagMuk va aaaakiltiag vaa Doitacii OostaBr uik Dultaohlaad zal aaa het aiasl vaa daze wak of in het iMgia dar wlgand t sa BERLIJN 8 Apnl De legawooidlc bngetsciie oomralasatiia In Varsnhau kapitein Wade ia terug g roepa a beJt Waraohau reeda venlata Wade woedt door kapH n Flflfl vervangen die reeds in Warschau sanjiwam Do BerlIJnaobe per b riunett In verband fa4ermee eeaan dal kapitein sde loa hij Padeiewakl op zlJa re a door Dantsig Poaa bafoleldde door zljo uiitanende houdfai tol het uit breka der opetootjea In Foaa 97 D oember meewerkte OBderkaaMlagaiL BERLIJN S April O in Rotterdam beuonna beapreklagea met de geaJUear de regeeringen over da veruoop va Oultsohe ara ter veiiirlj n vaa buitenlandacfae valuta oor koopea van lO veiModddeia werden op 3 April a wel in Keulen voortgezet Er sal over dan v Arkoop m bout kola aiker a popier met de gealbeerda aderbandeid wor dea Evasie raor da beapreklagen in Rotwrdam zijn ook voor de besprekinga In Kala groepen va eakuodlgm voor elk axtikol door da wapenBëtatandacom miserie la overleg met da betref enden rIjkamlBieteT benoelud De voorzllt r va do oommiittiu lo plenum ki dr Hjslniar sohaobt directeur dor Nallonale Bank voor i uil H hland en blJ dlena ontstenenia dr Mexsndfr Kreuler retirat der wapaadlstandaoonaniMe voor baiide4saangelegenhedm beide heenn zlingevalmaohligde lortegenwoordtgera vu in riJk Bialst r Erzberger Oeaeraal Smals naar Bagw PARUS 3 ApriL De raad van vier vergaderde Wom aagochten l a Woenadagavond Htl heett de beetudaering van da vraagstukka in verband mat Oosteitjk Eunpa voortgezet w e da vortga dag reed beapmka werden Als reaultaat vaa hun besprAmgen is ca bericht gepuhii oeerd Het u het eente sedert de raad vaa vier m de piaabe va da raad van tia i gakomen Het luuk aldu Genn al Stauita 18 naar Hongarije vertrokba roet het doel en onderzoek m te stellen betivffenda afrkele vraagatukkto m veri aMi met da wa penatlletand waaromtrent de opfiarsta raad de uitvoangeta inüeMtagan wenocM Ia 8 altga t BERLUN ApriL Ia Wnrtambti Iia4 eag botaiag plaats ia Stnttgatt tnachaa da mastraala a treapa waarbij verschei dene petaoaa warda gedood a gewowL De menigte preheard tm militair braodtraas ort ta haatamun a I phmdtra m maart mat maeUa g r rranr vardrarcn wordan waaiW aadmual daadaa rial Daar Mn ndtn ti kmoMi t imy w un liilill if k t Mrita WvutBdMilL 8tHt Kt laFraaktoit UKIILUN ApriL HM aiatal doodaa Ti l ala dochloffar la d atraatgmakta t Prankfort staag tot M w tal door b t tarMi vaa naar rawla aof ma r tijgaa Oa acbada door phiadarlnKB la Frankfort atalaaa wordt VMrio pl v ongevar 10 mililow mark gaaehat Uit de benchta ia met goed op te makm in no ver de onluftta ta Frankfort eon politiek katakt r droaga a In hoever allea de la enamlddelsMiood da hangar tot opataad aanzet tenj Het feit dat da plundarmga m da aHat earsU plaats de levraanuddeiawinkeli golda bewuet echtar dat de evensmidti t n nwd een leicere rol bu de onlusten sptalda De nacht va DmsdiW op Woasdag verliep matig evenala de vanuldoag va da iHeeda April Ufschoon de nist dus war volkoma hersteld aohijnt zal ea sUrke bewaklngsdiasiat nog in stand gabouda worda de arbaidaraorganiaatiM der fabneka stalda zloh Ur boachikkmg van da bew ak i n gs fUaa t oni verdere aluate t vooriioioa Da lavenamiddelavoarzienlng word uit de raerv va Frankfort aauHaalijk v i4iocgd om da bavolkam ta k ima Ia kat BakriaMad BBRLUN S April In bat Rahmfclad breidde ikh da aliAii sbawaglag alaekl weinig uit Het aatal stakMid m aalMd rt werd verhoogd va 3ü 000 op Maaadag tot 52 000 op Dinsdag a 58 000 i Wowa dag Ter iMaebarmlng va arbaidiwilUga kwama k verschaideoa diatncten regoenngatroepea Door da kolennood die bet gevolg is van de mijnw rk r staking moeat m verschssdsno plaatse de gasverilchtmg opgeheven worden BERLUN 8 ApriL D ondariiaad lfe w tusscha da laidar d r Praaacha mDn eoo trok a da atbaidar v rtagawoanUg rs mat de mUnJiraetla In Saarbniekan voerda tot h t ranMaat dat da odalldsmwratt Kha a ehriataltik mijn hun ledin opwekta da aiiel waar op ta Hat bestuur van da Pr tsdwa bawakogwUanat bakiafda aa t ebrift vaa d olgaalsalie over de noodukeiijkhaid van da Mbturendag voor da i tanseha r g riac naar Faitjs la zaden Het lom werd twM Mark per sciuift verhoogd aoodat da ar baidars naast hun eigalijk loon nu vijf Hark duurtatoeslag knjgan Ook is da gawoordige maandelljkscba duurtadiariac vu tOOUOO Mk tot 350000 Mk vwhoogd D afspndia galda aoowtl voor d I m sl cb mitna in h t Saaigabitid ak ookvoor d mijeun ia d WtMpf ll a 4 fartlcuUar mijna t Ho tabacli liAAltfTE BtKICHTGN Taga de ttstetta WE NBN 3 A riL V D Da Ogngoarach Sadea ngaarlag haaft aan d Ouitaeh Ritksrege r1ng aa aankod gadoaa vat a vrrbmteetls tega 4 Bntala Kanly WEi NlN 3Ai ri1 V O DanoatanML Bia ivPr tidat Kanly ia aaar Waana g vhicht a vardar naar Zwitaariaad la Hagarila WF E NEN 3 ApriL V D D Hoagaarsche r eariBg verklaarde aaa da DnltaakOostarijkscka re Mrinc dat vtaanda eigcndommm mei ui haar acties getaapeetaerd zuLla worden a in eerband mat oualisetning ea voldoende chadavergoadiag zal worden gageven UEENEN 8 Apifl V D Da taka s jn Apnl weder gaopand Da vrij vwho ja ccktsr alat toegeataaa voor da h M la Juwaten Oe Uaker Kiiaaever PARUS 3 ApriL V D Le Petit Joiinat meidt d het tjuns sehijot dal da Ui k r Rijnoev gaeutraliword zal worden Da bezetting zal Uijva doorgaan totdat de schade oojktetling door Duitschiaaui betaald IS De o btaettmg zal Friuische a Belgische trot pen esacheo De evatueala rol dia het Belalsolie ii er qiela sal bij da baaattlng zal met vreemd zijn aan hal bezoek van Konjig Mbert aan Parijs Ook sJiunt de noodzakelijkheid mgez a ta worda om Frankrijk het Searbekkon toe te kenaa ala compensatie voor de geieda schade lakraak a gewsUpleging H meldt as alt Haarlem Oiataiaackt IS ingebrokm m ea pereeel aaa da Klala Hatgracht waar de 97 Jarlg Jpffrobw J C L aliea woont Daae werd door gamaakenle diama vnrvalla a kreeg ea slag op hal koafd rooor zü het bewustzijn verlar De pokitie met ea a aadar ia kwala gatdd stelt em cnderzoak la Br ecdt aieta vermist Telegralsch Wrerlierickt noofpte aiaBd 7 7d ta MUir I aasüe aland 7tU la Uapaiwida Verwaoiidag lot dn volganda dic 7wskke lot ntUff nddweaMlilk M woMljke wind tedeeHMIJk bewolkt awvankelljk weMg tt fan wnmonunn stAtm CKBORBN 1 ApriL WIHam Adriaaa t V A C VM A lat B J J Oatnim GETROUWD 2 ApriL f Idwibon m 1 U M Ua B r Anttt a mt OVjEKLBWff 9 ÜIIMl Mhmm Sak dar aid P Tan M