Goudsche Courant, vrijdag 4 april 1919

I lïSr 3 Ban uos hst nlei S ieifn I iTw i In nr jd 7 1 Ik as iwmso gnsg gahid n ben i J J sejsel vsraiaten de enen v iü li aa t Mt r IK i un s in aijn 0 ui Aouird uuMisirüam dS voonlOir na ue ar isi nul mt muK v nr ds U VMMruiuers m iNsaerisun e i jaar vaa rf iMig en Derd lrll lli aSwwoSL 1 UI ewdier ott 4yaiiniing etrtidM au Wdraea de erlsis W a i i aai W a i ll il Wi fcl w Vatgj iMUuoiiden Ut uireotaur dr U Van CHUa assla meue mu er pl miSii bij de regcsrjig U vu rouTühung ZIJ o om zuAim woi r a o auvuer uin nu ta voorBameu d4t op hst laid sie ooi onblji een te grovite toeloop v u meuwe lojen zal omen venloe t h j dej produoen en ite ooodgte bekenuneki v n ds tdekouistige pianaen aan sun nog nlit aa uioien coLagaa ts vrtileu gsvdi us jsarvaislagMi van oestuut an dttao teurschejtuodige worden veorashnon an onaer applaus van ds vtirgaifetiiin fMd i MLeurd l t deze vertlajm blijtt dat hst beshul geen venndsting ondsrjing ITeta haduuon van mr j i i ldi a rdi tiOu an ais nd van den Raad van Beroep w Td ar C i Zaaier als zoodanig benoemd Aan contributies werd ontvangen ruim f dSOUO tegen ruim I ütitlOO In lui in IJlil zal wegens nog groeier acnts WUC dar kaasproducCie de contriKmiia nog zssr ddnmer relgk la er zijn en wordt dtcs ga aund op I 34000 Au entiet Nd i irifd I aodd ontvangen lat saMMijai spr aootts hst waits VMr a gans n ooia i assl g k sonala ati mal aanga vusrosekisn lUusmeros unt hst jeugd WH aan door fiov atrfau wonwigsa door s y sh id aiig ust nat oog ov baMadlgnskl Se esiMs aXOOO ton vs £ ds 100 000 welke uit Beigitf zonder oooqtcasstte ge lerard woidan uden wauacbynlljk nog deze warit hier aanksnan uo barioM het HMd Ook de KO O0O tonMnuwHIle b lnt tbass leitelijk rwiUatan o e Isvaruiv Daaraeveiia worden nog vrij aanllalUJks quanta np ongeregelde ODgenUkkan ge tanporteerd Ue geldt hier aasrmaawaet parliculjere overeenJcomateo au zoo Mopeoaaties verlangid warden van Bajglaaha zijde moeten de Nederlaadsche handelaars die zelve TersoMlen Da kolen wacdas inmiddels aan de voUedIge eooMIe der njkekoleiirtllstribulK di ook de toswIJ zing ree oMteworpsB Tot wolfa dar kdana t a U ng iikCliitsoh kuxl mwn bet ateo islaaverkeer naar one land sterk af In de Uatsta dagen kwamen sinabls Ueine sterakeMutrauien Ie Znsenaar Mn N V M as N O T Naar aanleiding van het dezer degen jn de bhUien voorgekomen bericht met betrekkii tot uitvoer van goederen varmeld op it gepuMioewle N O ilrvrge ijst brengt de N U M ter voorkemlog van mlavereteiid onder de aa n dach t van beraoghebbendes dat ook vaar de N O 1 tegen e nigeo uitvoer geeti beawaar mocht hebbM in elk geval voor goede ren waarop ditvoerverbodeo rueteo aanvragen om uJtvoervexgnanli an aan bet oordeel van de N l M raootan wotden onderworpen de tu eutossoes rljni ds kauiing van ItvaaaiilMalsa de sola voor kran dla nigsnvarpkciw kat loeaiaht op ds arbataaivoorwaaioen vsar hel psraoassl la fiovkitiuen oioiat bahoonn 1st iknu dar Mnweiii an van het pMvliiaiaal besMur Ook ds vooralsalag nu anaiiwauc en vaa als tik ti t Bggea op hst lerrsia dir provuas tsrwgl lalls door do inr Hkkw da oprinaiiag saa orhavonlard v a ssa ct ii d indtsa san ospaald altaak ds V Ttlièriii n niet pU l tiat ijk fcss wordaa vsrkmgan opr iwam vsrvolgsns lol ds poidsks beteekeiU J Prov btatsn door naar recht van erklealng dar üarsta iUnur Up vond daarvan la hst naodig ook in de Provtnotala Btatsn deBOOfataehs ver Ugsnwoordigers te kleien v a viijslanl gsa huize Spr acht hel Uela dat er aiemphoht moet worden ingsvoeid daal bet stemmen moet geachleden uil polil s 1 bessl Ëto viotttr mssrdsra vroawsnmos tan in ds Stalsn aUtIng n me zooalf resda m Umburg gssckiedde Dit most Ie lil symbool Tan sameoinrklnci omdat ondardsslan van ds tiakdar ProT Staten sjsoha i voor aakalwgaaohifct Ie babaadslsn lijn 80 sok voor algemsitts sakin aiwwal ato voorbereiding voor later 4o omdat de Trouw als fhunder da idtente zuhitghald weet Ie belraobtsi Aan hst eind barer rede wekte Mevr van Itallie de atunrezlgsnoploteenzuvo tan sttijd op polUsk gsUad en tst hst beniksn van gadika ontvikkaling voor alltt Om daartoe te geraken vertoobt spr ds kiezers te stemmen op tie oandliliten van den Vrijt Dem Bood De twepdo spreker wsa mr dr Van Bereateyn die de veraohiHende lyaleman van bostuur besprak van Dultenhland rtttakrijk en Engeland en ten alotteUst uitkomen dat bet Nedwlmdaciie eigenlijk eer samenToeglng is van die Me In dit verband bespiat bij de bevoegdheid van een burgenmster so da taak vu bel ga ni ent besknii Tegaownardig is ar esn algemeen anrren v a Hnasula sa provhuïe om het beKoor zooveel nngeiljkaf Ie wentsleo op hel rijk Hoezeer dit nil den booze Is toonde spr ifwt voorbaslden uH de praktijk aan De gameenls moei meent hij hsat eigen zaken bo handelen da bixgatij kaa het bealhaar eigen belaagen bekutgen Dan eentkont de wvafcelljke deooaratle tot baar rsokt Spr eIndMs met het aanfceivelen vaa de V D caoMdaisn btf dt s Tsrki gKNMSGEVmBBM TraaiLy De BURCEMEESTEir der gemMnta GOUDA brengt t r algaznaene kennis dat de beschikking van den Mimstar van Laadboulr Nyverheid n Handel van 29 Augustus 19111 houdende vezhod van aXlevating en vervoer van visdilenrer baringTet i traan wnarondar ook te wata doen 18 ingvtrokksB Goud 3 A ril 1919 De B u itwaoe a t nonw ULBO J MUS Ctaan tanni Naar de TeL verteemi Is d uitvoer van n e uil Noord Amerika slopgeiet De aditnrige werkdag De anndanht van den mlnistet van Un QPnJandsohe zaken k er 0 gevesUgd dat flOltanige gomeentebeöturen er bezwaar hl zitn den aohturlgen werkdag v or bun wirKiodenpieröonCel in te vpSw i alvorens die werktijd door den rfjlts e ever Ie ingrsitehi Voor deze meeittng beslaat geen vokloceide grond Evenals hei iljk in voraebiUeiuds takken van dienst den aoliturlgen werkdag heeft vOorgosohrevon alvorens ten deze wettelijke v ichling v ooc particu eren bestaat rijn He gemeentebesturen geheel vrij om devgowftiedit gelijken maaferagal te nemen De mlnUCa heelt Oedeputeerde SOten vsn oobt de gemeentebesturen lianen hem zooveel noodig In vorenstaanden zin in I Hchleo Bckoolvtraisiingl D directeur van de £ dieoflt v Kunsten jf lletoMobappen baelt de aandacht van Burgemeester en Weiboudese van Pen Haag estig op het groote belang ttat voor hfA oi erwijs gel e Is mV de BchoolvetöTorlng lor uitvoering vau dit deokbeeld zijnB en W vooruijmens goi in eanicnwerkdng met vereenigingen die gelijk doel hebben de snhoolgebouwen geie de ijk te voondAtt van voortlbreneselen van goedekunst Voomoopjg zal dasrbij worden be gonnen met vei ering ven de bEyllen de traj iaüen na lenende asn schooleen and ¥ kankier te g jireti Met wanneer dlldenkibeeid zelf ingang EeêH gevonden zal Ivet nwgeliik zijn in overleg mot de ondcrwIJzfTs tol i laf naliga verbenojng van aanklcedi iy jd r lokken over te p B en W steUei ilèb vfor dit iwr In vijf scholen oen proef te doen lenMo vvawmede f 1500 zal zijn gwweld Kaansa en panftiae N BUBGEMEBSTBR der GOUDA brengt ter dgnnaene kennis dat zun mgetroltken de verbodsbepalingen op den verkoop de aHerering en a i vervoor van kaarsen en van grooditoffan tot liet fa bnceeren daarvan alsmede van alle stoffen waaiin anch paraffine of corosme bevindt en de maxhnonipi zttt voor kaarsen en voor parsfflao Gouda 3 Aiml 1919 De Burgemeestsr voonoemd ULBO J UUS Wssdi en Schnnralddelsn pe aURGEMBX rSR der gemeente GOUDA brengt ter algomssne kannla dat IS mgotrokken de laeechi king jan den Mi Ulster van Landbouw NliTeraMt i Handel l vaa S Angnstui 1918 ne 238 houdende verbod van verkoop aflonring co TStfvoar van Tetarme zeepsurrcgaten alsmede Tan wasch schuur en rom ingnnnldalw minig Mep berattenda Oouda 8 A iril 1919 De B u ifs m as i tar voomonod ULBO 1 MUS Het voornsl van d eo dl staki r Of ta h ffaa en v orgeK lfJs Iwangellng t is door ds aamowerkeods o r ganlkani a y werkllsden hi ds nistsal4ndtti laana uelljk TerMaanl OmTI MaMiHag In eeo Jeaer dagen geboudea islwvsrjia lering van den Nsd Keletote sn Bood ai Qemeentswsr liei4 i is een TamM om hM MHWIspicsoneH op d I Meidag hs wsr la daan oesnefiwi Terwarpsa at ria De vnorrftier stool üaAp mal sin woord van dank de dering BOSKOOP Oak a wMariaJr Dscsr dagen hMd Uar en stambnnaa sWog voor ds Tsrilaaing vn HooUdgslinl In Rijaland Ee frcols pt mb s Ja4 isgeU aieoipais een dsputaUS nor Lsdai im t zs e vier 1 gelavsnde stembrisl les weg Is breof Da zasprtjasn 1 door dan Raad diair niteSl alatrelgi i M sTADaNomwa öOÜDA 4 Apnl 1 19 De OameenteraadavMUaitngan De st nuning Toon ds TWtassIng Tail 19 leden van den Gemeenitaraad waarvoor de candidaasttalUng plaata btsft op Dinadig 8 Apnl a is iMpaaM v Maiwlag 1 IM De stemnung zal dus gaacbiedso Tolgins da beaerslgi 1919 dur daca nnaf 16 Mal a 8 van Icrscht wordt TeleKrafisr h Wperbericht ÜMCrta kamBMtanlaSi TMlT a Vd tia kaïmiitiistwd 74M la a GeaiMs gasmstara voor vsriiiihtiBg ca mdustilegahmik 26 ut per kub M Toor koken sn varwaraien IK cent per kub M MantfaanstcvB gedumlde dan zomer voor sik bnugai 20 kab K ia 2 la M voor elk mwÖMdd bd tsgtn tku prya Tan UH ent per knh H kal nMaTd nr bniUbte gna mdt k M Mat psrls da Tsihmikira ki rakaatag gikn Atla TVoaMtv MpfluncMi tetrtsiBaa fMTviv bn en gaaf aa last iagaag na 1 April VwiTMMag al im ailfdw dtgi awakka tal atlga wM mwtfWl I hal NaoRtoa la k ZaUaifkit aaWtti lickUBg aawUg tal kalf i ttUM mm X nUë K gwa ngw IMi ladrtir Kssrscttfabrisk Goada I e D rectM hoeft beslotsn naar aailaiding Tan de aankomst raa da asnts partll ga won grondstotten aaa hars laklMHB smaan hanr beambten aa watldlsdan op kaden eens gratOieatie it ts Band ra TrOirUllge bngsrwaeklan In een te Ab etdnra gehovdu vergadering Wjeewowttf df sfgBVaamUgden van een groot aani t hvtrgeirvraofaten In Neder land is met nsg enoeg aigenleene stem nionj boslolMj M de oprichting vaa den Nederlandbdie Bond van VrlJwlUge Burgwiv achten over te gtwn Reeds traden toe de burgerWBüliten Ie Amsterdam Haar iim ApeMoom Groningen Amorefoort Abcoude Bdrdulo Leersum Vljk UJ jQjiur Slede Din Helder TUbuin sBertogenboeoh OUebioek en Elburg voorlooptge loeaaggingen wecden on vangen van Amhem U re t Afltmaar Voorst Utbiger deel Drieberg Zwolle Rooeendaal Rk c n Assen Meppd Eïunen en Amerongsn Tot Toorzltler van den Bond werd bfr rjiemd de heer K van Lennep aemman dnnt der burgerWndlt te Ameterdara als v ocailooplf eeortmls v n don bohdtroi dt op Jhr O v n Lenpeji commandant dar bibfgerwstAt te Haarem De Bond steil zl tm doel omafbankelijk van eenlgerlU poUHek partij onze staatslnslelllngai Ie bwrelUgw lagw eiken g wddiadUmi aanslag De étxfttden van den Bopd geremde korpsen Mu OU voraook van hel daartoe bevoegde g ag di plaataiUJke politie dan wet de regeetii teMlJde biJ de haodfaavlnf van de openbare orde en de beschernil van peifonea en goederen De Bood Mclit dk dual Ie bacdkao door 1 a EenheM te Imigen In de crguia Uo en de bereèderlng van de bebagio deUtbtagerwwiliteii in N eriand b het aansporen tot u gl iii klng ver leeoen bU el gpven vu advlaa blJ bat organiseersn van faurganfvobt korpMit tn b t honden vin oab npn b den tisaAs U mU é uMlMctajpocl Opakar Vsrgadariag Voor de ie esteiijks reueraiie Zuld üpl Uu 1 van de 8 D A f Z4I en op 4aaa dag 7 Apnl in een openbare vergaderln ais sprekers optreden ds neersi U Sc 141 sar diitricts pKipagaadlst sn P ds Vos beden oanOiUaat voor ds PloviooWs ata OEBOREN UEENOEn JOZEF iUlTOl OOB vaa £ D TAS DAMTZIO 8 J VAN DAMTZIO Tui b OtMnu 4 ARjril laiS 16M 10 Door de baigHMaalir afla baaosaid tal len en 3en eonunaadaM dar bnrgarwadit ds heeren M t Zalli ai ea M P Baïboar bud idaMjaaia wa dl oyaakat sAsol Udar OtJDeWATBB Da R X KiwvatosattfDg aids Mte didatsn voor den Oigissntinad L F X Aden Th Vernooj W H B m Hisrdt J van Doomiai A Kwbenian 1 Knaai O v d PoU Q L Osuisn baU teaisifi Kk Tot oandUiisn toot dsa Osmaanticaad wsata or ds LM ElsnMasnIging g laid M J da LkH J ds Uooijsr O t A Lsa a TiB d IBai 1 W O Dogfaroa tO MM V M Dam Bond GistaraTond Kaden ov aitnoodmiy iu de afd Oouda van dia V O Band la de bovenzaal van 3st Sohaakboid voor dd kiezsrs op kst Kansrild vlhr Mr Dr van B olteor in Uevr van ItatUovTan Embden Van dete laatste sprsekMir ss het beridx van haar optreden ta laallagokomen om hst nog op ds taUjMaa In ds advertsntUa ts konnsn vumsMn Usvrouw Van ItaUis vlqg haA nds Sn msl de opmerking dat d vtouwwa veiUssbaar is ge U do nog nlUklaa gerechte is Dit b Tifksaid Hat bai r huishouding hseft de vntiv galamri aak Inzicht te hebben la da kalilüiiKlW van d Pnmn als Btataa Da laakv T a aia trnlld is ook nist soa ivaMr i s b T de tW het Miknattaihip dar TirsedsKa mer èui Qedep Slatsa hst voonaas ste werk verrichten De Provinciale Sla Iia sijn s i toealend eoilsgs dat voor opsnbar bssprektngea sta Iw ssta l Taqgadeiingai houdL Door het vsmillmi van het lUmiatMiiap Moat da Trouw waidl dim het huls isia nM waar flÉMhaL bs taait der Prov alen beaS raar een groot daal in hel iakaaneii Taaanklidiss aan oddirwiJaMiMngsi soa Da IS ii mH n in hiilia uUia alk BUKfSXUBRU aa WITHODVm vaa OOUDA kWNf 1 dat If da bbmI UT iiam i l a iéta i k la gaa da Ji diliT maiilili ttkalai kaaaia ai B gakwUf aaa tal a aal tt Afafl aA i i baa aa n 1 EXI TdMuaatawata IM at bat na 711 XX kWaudawdaa I at kia aa W 1 ai UU t ab U ak v ba aa U tü laa taoa aalM tH at kia nat m tH M aiikw IMIa I U at ttt im tOm t Hiii W k aa MttiaaAa itdl4eat hMMLin liaaira anllHata laaa BuiMrwiitrt wat aart kaktiA mt w Va t lat a kiat 1 Afi aJL aft kaaaavl04iai kiaaa tdTiÉdt IM kaait TB r ki adi t ia kaw B kal Mrt l MM Hak Wfana IM M M lb STOLWUK dawr gliii t i II te ipoad Da Vrlfdw 4 Agül das Au da ordi taait dl hl MARkTBKRldBTBN OMa Tkkili OMda ia tritai m ali n l fc 4 Apra tM9 SnhMls I n V per ion to Kadili 190 11 Pmb I é Miartier K l l pir IM bos Kr p ls A3I pst 1 lO fti Sstletls f 210 lttO pm lt a 40 fi U kW de VTMC ol LuxembiiK eeoaoadMke toenadniiC nt Hekn ut Ttulutii oltet B lciC imtpitgi tmm zou klj nie dm belBeL Het entwecj ladoordeaatMteittd tttittkmai n bmer heeft b Wem de kWMte ret 4e eeonoolwtie mmbMaf t k met het leCerendum ootMrp behaMa eo eeo vootetel a vmf r om ew jmlt baamnain deleiwle nMr FerlJe tenadeo BUI mmwa Bet leger Of een ooiueraiids mat Tertetemraotdifen Tan de Toniwrie Farce AMod tieit beeft de min Mer van ooflog CfaurcUll eea lilu itileeagsat vov d reor ai Hlle dit terdtonale atrildüraditaii HU Mlde dat bii eel d ouekw lou ilj i wlaas d wn d H i H ilareptle asK 1 IM g e l Ie met i baaliiiUii de refpeerlag Pr thaoa van orertulgd wa óM do t d was ekpdiea ou de lerrltorlaje BtrtJdnMdit U heratellfn ftlw efo onontbeerlijk m baoget belen rijk doel van ons verdedwlocsslelsel Wij verkeantenop bet oaWnblIr la een zeer coede Wiille om pcaniaabe plannen e mdien Wli e nieten twee groote vooideeJcn die wij nocit Uivoren gehad hebben In dee rete plaats hesehlkken irii ov r soorme voorraden van de allar uUste eodete ultrustin tuUen ter eere4d Ijinonnen gï nntec gewnrea mada iecewereo In ons bezit bennden zich ol het oO aiibMk d reSttNateo v n de gaosobe reueexiid e activltell dü enrlofaoilverheld waarop bet gtfaeele land zijn kraohten bad feoono treatd voor de oaanpagne Tao 1919 Maar de veld 4Mht was niet nondif om en benUssende lUlkomst te verkrijgen NatI belaa rUker was ecbtnr dat men op dit oolMibWl na odlzaglijk aantal in den OOTloir geoefende ou ediende eoldatenbad dié ZOO ikwamen van het elacveld waar zij de o erwtanln b a ld en in DallBohe en Tnrkeohr legere v T lag n bad don D taaie die voor de hand lag was 4at mep dezen opnam In h gerewtfanieeenk temtoiiale Ingor en bun de l eete aanvoérdere en wagens en de deugdelijk tUorguilaeUe gn Na tekeging geimidoc te hi 4 ben met alle onzekere factoren wan de regeorlng tot de Nlotfloni g konen Ut welk atelsel ook ten alelte aan gMMmm wOTd m wat ook do nttalag van de vrodMOonlerwCe wocfat zMn bot Btitaehe lerrtlorialo leger zijn ptaatareu henunn tn de vredesorganbatle ale on aiichaUeüJk deel vu de rijk ve ledljlng CtmnAil Vervo de De oonclualea ole ter stu ke en ov weglng hflqieu cïk zoo noodig tot wiiilgtng zullen lolden Un ooriooplge oonouriee waartoe ustnitnla terle van oorlog la g I Hnea ten gevolge ven do asobeveMngen tan een kleln oonumsBle die onkele weken gele4ea ge en opslobte van de orgnmenda was in d0 e r e plaAla wrgesteM dat Hef trijd kraobi ht het land zou woeden gereoonelttuw en zou wotden IngedSefat In 11 divMee M bereden brlgalkM n onrts eenheden voor de verbindingslijnen enz Voor aoover e € territoriale troepen waren lilgoiHU bij 4de bezetUngsligcra in oen vnwtde had men gedacht deep le Nnrvangen eo weder terug Ie voeren lAarde reeerre ooohodon w oo zij eigenlijk be hooron Ala den de petjode van baset ting getfixbgd wns zouden de tesarveeenbadad wetler In de amlave eenheden IWBneb op aan znod daze Sn al o p ilohten conipleet i deèi zijn De vraag as nu verder bea 4to ntsitw eenbeden zouden moeten worden gevormd HM whenn bs baMe dadtdijk net de vorming te b liuea door divlabi en hrtgadMt 9en In het leveo e jnapea Bartte Kuden d ItMers moeten wot4en ultgnlianu e iM In zegevloreud g vaahte aan h hoo van de torrhorUlaa JM laseat bMidsn ariersehsMen 1 llei Aagi Bojutr Law heeft In antwoord op een vraag terucgosobreven dat hlJ liit dank beeU van kolonel nilUaoi Tbnr e in overweging wilde nemen om indien de vrede voor 1 Hel getsekead wordt tHe dag lot e i idcamasnea vMidBg rnn den nada is oaken DUIIta I 4MII 8trantt veolitaii ta Slutt art Volians afUciede berioiiUB vandaitasis k bat In da voorstédm Clet SsnastndI tbt mUgeveaV n geIn OMkeW werd een painnllle van t man vsrvnllw Eeo der aoldaien U Aal e ajMnde Keelwonde dood llgglB terwijl een andnre doOr oan acilot In de oojfeo zwaar iVcrd gewond De andere zoa zijn apoorlooa verdwenen In UoMtWrkhelm gebokte bM den Spaila n eea aantal baa nna ea te bemMIldga waatmae zij In Eauu adt lierhatldelijk fev eblen h v nl n Ale troqifn te BInttnit staan saa dazijde der regaarln Mn at arwaalitaidat msrgvi In eeti aanial bedrijven helws K zal isbrden herval De algemeene ataklng is Vlok In Eenlingen OSpplagco LuiMMnT RtTSneburg en Frledriobtobbf alkekontM m deze plaAseoIa alevenwel jtift lot onlereralodngen gekomen 8 l iil rl i de psr a In ganaaiMliappeUJk oTsrlag kiasoiisn dr i anag HMK rdtg n nit be untUD b l en de rs aarln Is iHrtomi M vttn fc iff in an de perorgaolanlies is nnoalit treni de rtgelkig dannva ToonieUa la doen Tegen de regaerinc De nafbank jks aociMMMMratiaièa partll aofat bUJkksar den asi gikwneBnB met ntle gewald isfM de Ihaaa aa hm bewted zijnde ngeaitng slum la losvan Da Frothelt pubUoeenle glMMn d volgiatlen omroep van hel entraal aomi De politiek der nfstnng kesctaiebiaa dag tot dag aatr Mgen de arbetdan De mUtaire nev M ning vaa da garde eaveleri dlvi ie bearscht met oubeparke ma Dofceoden pwaonan voor bat giooi ale deel arbeiders en arbeidsters warden hl heehlenle genomen a honderden zijn op afeofmwtJijke wijze vermoord Weerloeze gev angenen worden run m l s fia n deld Stakende arbeldera worden met mielnnegeweren en ontbooding van leveutmiddelei bedrelipd Ondefkruipem worden f oor de regeeriog gereoniteerd om oei recht tot staken het meest ekmenlalre recbt der arbeidere waarvoor ztj zonder onderaebiU vtn pwHJ Jarenlaog gestreden te hebben te knoveleo De slaat van beleg wtndt over een Btpod grooter wordende oltgenurekfteld afgekondigd Er wordt ten opdobte ran de vemolilUende Massni der bmikingmat vMTflohülmde marfen geroeteo Den burger lijken en offloeran wordl te BeniJn vergund etraalfeetoogfngm te honden Doarbdldorz daarentegen wwden verfafaidrrd Tan bun recht M vergndeHng gebmtkie maken Nog nooit zijn de arbeldeni In hel Di t be rijk zells nlel onder bel me v reacdonairc regime vmn het oode kidzwdon rx viyaelildlijk bahandeUaU thans Tegen dit brutale ayaleem moeien de arlMldon overal fit het Dnilndie rijk In nia fcnteeting protestetven WIJ roepen 11 op kameraden om onmiddellijk met be beleggm van deze vwgadetingen een aanvang te maken BIWWpil AlllX Prav SlatofTerUezing Oraningaa Uitgiiiraebt zijn volgens den niet cleelen ui lag 6 9 17 stemmen venjf als volgt SCCO kathoili 139S6 anU rovoliuli oiuir 2692 oan nmnl8taii 4417 Ohrl8lelijk4ilalo riMb 17b9 VTij llberaal eZM unie liberaal 197 l SO AP 13162 VTiJz 4l ino ra t 673 Drutoior Opkoken zijn Ai reivoiutïonalren ncigea n l ft Koppe D H rren te n H Luring T ïoUhuls R aiOTon I liiMdw Jw S Bakker B Bouwee KzJ O J Bouwma Ksdbolliiken drie n l dr H W T kkeniwrg Il UKMondorp J W tor Bi ajt CI tUit i8l drie ni E J Tboma e J H Voennan T Krol V ij liberaal Mn n 1 A Romkeü Unlo UberaJco vier n l S B Ovlog H J Zijhna J A van Ihyon twee aiaal gekozen a loting komt in motiving 1 Roelofe EzQ of mr A Vos Vfij Aimocroton negm n4 F H Ebels mr H J SdUinlield U leu L L Ebels U 8 SeMthuls Ktoppenburg A WestoAof mr F Ji een en H H de de Hasn I A P voertien n b H J Knlg Moijer F Sjilakman mevr Ifan t de Groot Th AnwMusen E Rfjgge N A lie Vries L J H Evereen L H Man lioK O Barl to H Knitaian B B Dredoian mevr De Vrie B dhM Ooromuolstw Iwee al O aleilKni en H W Btop t Tot dusver was de aanunsleinng vBft de Grooloffwhe Sta S anltre v utlonal ren O B KMholeken J Chr Hlslorlaohe O eomiminislen 11 ooisatj anooraten 22 mwralen en vnfajnoigHlemocraten lit de eooiaal deniom sdie fraelie zU ten voortaan twee eebtpaivn en wal da hee en mevronw Ifinslifit en de nsersn tn vrotna Do Vries Da SUtamUatliig In Uattarg de ohdeele oijfera van bet centrtaj stwnburcnu te Maaelrlcht Ijn bij d stemming ter vorit ezlng van deledender ProvindeJe Bisten la Limburg injist geheel uitgehraclit 70413 atemmen bij da verkiezing voor de Tweede lUmer lp 151877 910 scomen waarvran op RKSlaaMPaniJ 58 660 68M8 S DAP 6S36 7078 Chr Bst Unes en AKl Ov Partij 1300 2 Voikn4er VrijzinnigeVoIkspa J door sommlgbn tot do ny Elnmgdtsnooraten gerekcodt op faMrUjat komen eeoige vrijz d l eandidataif uit de ndere kieskringen voor en ook de heer Acl de eenlge van deee partij disgekozen Ik Is lid van iden VrijzDem BondI lél4 VrIJz Om ondim2 S Econ Boni 1186 Uffi Comm Partij 60 233 Noch de Liberale Unie dis InJ918 1000 aleamin haaide ngek de Bond vau Vrije LiberaJeo die er Wen 24 had heed bO dwe rarkledng eandldMen ge SleM De RK SIjtatKpartU btiUit een nrUaa van nagenoeg t pOL de 8 D A P t n 10 1 pC Dk cijlits voor Ide twos v r MUende vwkiwlW i ifjn esMsr nfal geheel vwgehjkbaar bel aaut sta verechtlcden wor de KWarrerUssIng ba droeg as 861 reor de fUlllMill Hinlin B589B n t eersie vramralUke sWenM dM In na land grfcociD wied mm S 0 vak PM 8JlXAE ils aar BMV mHifc een arbsMsmimv Hwr na II Xlanckar c het houden van voordrachten het uitgeven vun periodieken enz d alle andere geoorloofde lAVens wet age nnddeten dlo au bd dcd bevorder lijk kunneo zijn oMtrotKler hst aankweekeu van burgerzin en oaderll age eamenwctking van alle kJagaen Boter De moMlijkhedeo die oi iaan waren door de oinatdadtgneid dat da regeecmg ne ojterpreaucüe ül t nieer ainaiw zun opeeMW ecuruU net aoaL uotk piOaU eoWu w rvll den pMjs van f 4 te per O to i juei AS gegMr ineera door den joinls ter van Laauijouw ifeze Wi iuraud L zich voorbeaouneo de gw Oe op te he en doen hi dat geval wonu uuvoer toe estaan KBBSTB UIKE var diaenaC v a ó ipnl AaxLgMOtaea werdea z h st d l egroo iKt4 vtyi WalentUhU de MgroMk t v wt uji wef t t gouaiieur iUK VmIi bet op c jatdn o nasnaigtoa Ke iioiw TesUiUj Uh r drie i£ui £ van ut duur v o hm i pliv e LM ó go oicrt Arbitragwvjrdpag üa iCaett iso VWKUUÜÏ MM Vfto ó Voonsittev aa i r ÜOQWa wip mi vau r i oo £ die zeU iwt woord wlile ov ea over de iu tisohe begrootme Mr D f ecit ul zemle M zfju pllöit ts acatea zfiu bet woord te voeren oduiik utj ztou ahgd wakra Decit gt iit ïr Heara voor indlfe Wat do IwUacUe dangelfiyeawoüoQ a aoj n spr wik ün zoov i i mo filijit aan tad é zek overiatco br inootworaea aatfigeditiard op vnjo Keuze ioMt inoL voU maar spr weasohte met dot ki iJ i ee n de geueelD raad door het volk za word n geitozen ia dea VoUuraad iieeft d Indieohe K get ng uldatiflgen gedAan dio apr a ketirt rlij ineoDdc dat de VolirFtraad tica hM ge diffd boven dö pjsiLle die de iw hatl aaor i gfivea Do ijver eo üo De iiiijideraetd vaa dea Vot sroud cuojt aoa volledig vóór parlement Het gaat niat aan dat dezo mkiderbold zkb do veirtjegea ftoorJigster an do raee d opr ju to toe de inatolhog Wn desaapaaon on regeotactiaijpeii woaWii b ijkt iat de Ulniater vau UnderVlJ i b£ iuneji oiet lavocrin van zplfbcatuiir ai de HiuKerouUuur betreft Muy a aobat imjg op Java zaj nMjawnd deokeii al wUre üiH ralf scfiien minder gewemw goW es om er mee to begianen IbrniH i het eei eM e plicht der Kegeorioiif om t xocs a cLai er geen hoogersoood komt Daarvcur moot al ee wijken Op de heimgfiO van de eiuiinreuUuur moet zeer rnsft ji gpiti wor den omdat zij beeft bijgiedrugeo tot dea btoet an Java Zijn w ftn eiders l vena midlielen ie verkrij eo dan moet w oiai logeirrompen wordea ia er van buiten new lo Krljkea dan moet de f mkerculwur uiigfekTompea worden v oortvarenilheid biJ de totstamdfcomliag vian Aodale vernetonngen ia dnngend ooodjg Do heer Lohmanch v easchte voor lichting van ons parlemeiut Uiz ake lodlg door a ge aa dllgden ait Indië die geen var Sei iwooTdlg ffB zijn en met gejiozm worilto doch aangewezen door daaitoe be voegden De heer van Ravesteyn t9p var kiaarde zich tegen elke vertëgenwooid van Indië m ons piriement omdat zy ver sterking zou beteekKHiea van deB band lus acfaen Nedertaiul ea lAdi Tkw band wil flpr zwm loag naakt I i tteer Dveaselhuys v wae van m eninf dat bet Mabevelinig m verdienen Indien ƒ de Kameurlcdea in de galagonheid zou len worden geeteld om Inddd te wzookon Sf becoojde dat IndiS een roajo bouwland la van do eerste aoort dodbdai de Indische regeetlng ntst gedaan hae 1Wjt redeliJKWWijze van haar mocht worden verwücèt om het mijnweaen tot ontwiJtkeliag te brengen Spr wrwaohtie rerbat rjie door iaateJUng vad e aCEoiulcchJk departement oor bet ofttCtffrezen De vergadering werd verdaagd tot becUu i uur ftBIUmeDB BBHICimN GedemobUbMnlw Givtannkklag trolfiwn in Rottecdün stoeten gedeiDoniMceerden naar h atadhuia om den lUtela te venMnnea vandeMemmdng oo er de moüe l Zeeuw in saite wervvcnKhaffing en bet VMleenen van steun aao gedemotriiiseerd wéVte molla in d gieaiBeajteraadiaitthi aan de orde was Tn een vocrtdnreade ciriiaUoop nadnet tadbuia gtagen zij éovt de Stsdhutf iit Hoogrtriat Lamstee en mt dtKaaMUrkt TvMehin de edemobiflsMrAra Iepen er velen die de miUjiEre ji nof aan lud n Ve hooidiwnmlaaaris Se lieer airiw wM met den oommieMris dea heer van Golden eo den hoofdloapeoteur den beerC van do Pol voortdurend in en uM bat atadltui waftT m terite poUtleinacfet beredett en te voet voor e a gpn§di varkaer Wff k ofl p in het MMdhuia e taM b t hat 1 s f SML vpel neiMrofamm m tlinÊéOê regelen gfiiiodta wana om de ordaaa verbiddebjk te handh v n Uij de opening van de raadMitUng 1r rden de beetonm van de aUeedocen hotterdani van den Bond van Ned dieoat pücbugw eo o dan Bood vaa fedemo bUiseefden op ua publtok tribona lade raadnTfflflf tOMIBlateiii Hen mluitdt ovtc h dila Tas de stemming ovv de nistl Da Zeeuv aanda orde m njl nlniulsn IMK mankte dab gemeostn bekend dM zt met 24 t w 11 elensnwi 1 verworpen De bo iengawemde Ixntureo verlialands tribune nadat Mn hunner zMn maaolag over den uits ag kenfeaar geOMawi bad m een Leve tlualaut Og straat gekomen begaven zlJ ziek naar de Nieuwe Markt om ann het volk den üSslag bekend te maker iijdeos de stemming In den geOManla raad was een ocgenbllK op de Eaasnarkl bij do Lamsteeg de orde vnatomd het geen de pofilie aan j Hd t n g gal san ohaigg uit te voeren die het dioU opeengedrcn gen puUieJc naar aJe zijden deed uiteen stuirea Uaama Ueef alles ruaOg üp de Nieuwe Unikt beklom een van de beetuurdet het bassin van ie vrij heidanioniuinent en decide van daar dea liUiOag mede Hij zelde dat alle christe iijkon RoODisch KaLholleken m llh alen logen en aHeen de sociaal dtanco ten vddr dd motie gestemd hebben Nletteodn laadde hiJ de meuBcflen aan kaim naar hols te gnan onder msdedealing dal m dig tol eeo nieuwe vergadering alen worden ofigarcepen Spoedig was nu de Mieuwe lEafltt on der toddctit van ds politie ontruinid had het verkeer Uj het nlMlbida we zIj n gewoon aanzien N R Cl Wapens smokkalea De laatste dagen schijnen In BuitKlt land vele pogingen te wordon gedaan om wapenen zooads revoaverw dolken eo ploertendooders naar ons Jsod ie snisb kelen Aan de greu wordt daartegen zeer teredht tunf atvoilig gewaaltt door allc personen en goedereu aoD een ndnutieue onderzoek te onderwerpen Tot dit doel ook worden weer hier en daar de grensgernlzoenen versterkt AJe passaglers worden aan den Uive gelvWtaeljl Een opHdittr De vomge wedt Woensdag kwam in hel oonfeotieanagesijn van de Srma U ta wolle een heer die zich Meeuwsen Me mende etaien vooz oöu ccstuum vroeg Hij Mooude bij den winkelier E De bedleaidfi bood aan of meneer niet liever coupoiw thuia wilde hebben Even tater werd getelefoneerd dat meneer haast had en als de staten niet thuis waren d men dan maar eanige coupons stuurde Do looper werd gezondein met 8 ocopons t r wannJe van 1300 Meneer stond op de stoep bij den sohoeowinkeiler waar hlJ zijn BOboenen had Inten repareeren Wi mm de coupom In oucvaogBt en ver dween Te Amsterdam zijn 7 ooupons in be slag genomeni de dader weid te Gronin gen gesnapt waar hij dezelfde truc uit haalde Het was AdrUm O j mes kleermaker te s avenhage die ooit reeds te Haarlem en andere jdaatseu dergehj ke praxtijlten Sad tce spast Hij was o er I t aucocs la Zwollo eng ovreden Bij zijn verhoor zei hij Ut schnil zeil dat ill 9 coupons kneg Ik wasmet 3 dubbtd en dwars tsvreden gowoest Bananen ondarweg No r liet N v d D verneemt zullen liunen niejl al te langen Ign ticer ban uisil sreiuvrygbaar zijn in ons land br Is leeoii leh soieepeladuig onderweg die bèmeiikuit ta Amsteraam wordt verwacnt Men verwaeai uit de prijs aanvnoffeiijk een kwartje per Huiw zal bedragen Onrcgelmntiidm Ha rapport van ue raailicoaim Siie te Vel deuvoor een onderzoeic naar de o ce laigneden op het lovensmiililelenljejnjl is Liaus vorscho ien en bestaat olet mljder dau do pttuida zootlat oen opiomaiiig Jer aoüj e ten toesumden andoênuik A lAi heer Uns voorzito der oumm ltta tas in de itaadsvergaysring een tijvljj Mmt or waarin mj de febiwen un ds Ii Jing van t bedrijf nog eens uuvoer Ofi iouiae on t gehover dea boigeoMjster zo Jaeig6 uUdrukkingan gebruuiA dat deia nsm tot do orJo moest roi eu Ookdaiser £ iatlin lid der onnmtssle ging nog r u i erig ds felKO na waaron de hik U iiar WkSannie nUe veramwooidsJll eid op zich te nemen al be rBiuuo hljl ouliea zijii wU ontstane onragelmni iisiill Ugo slordig de controle was of Ls ci noe doze In sohUn werd gshouden bifat uit eeo dezer dagen pUsu gehad habbands heletal van zeep en brooj ea kclllekaar n De daders die zich toegang lot de Oeiwuwlia wisten te vetscnaXleu net een sleutel van een OM op Mn der taHm ifdeeiingen moet reeds in 8ap emoir w net vorig jaar haw diefstallen elj Vine hoeveelhelon begonnen zijn onder dat er ooit een tekort was opgemerat De romitter deelis nog £ de dat hst rapport In baodan dar jusdte Is gesfetl Ï onderztKlten ol ooit oafwfcttdl hawWingen wa gesdued Hst canmnda Blijkbaar als towpaïo op d i lal woordigen politieken toösSuH veMilt eaa Lngelaoh blid het volgende verixal omr het oompronün No air nile eea onda asgv It aai dominee jk heb vroeger wei ea fMlol n maar sedwt Ik Mj u hi de leer k o de gwaile heh hab ik hot op OMleravond zig ik k den MwainriaW Peter Smith een paar mo vst sH l MMo net mijn iwnt en do Doii srsiam mija DutvJ zat weer in jne K jlngen er ou en vm voren S er door h da DUW Seal zei maar ua Hsjr N d t r T lenl t Mag l L UMt y luoaitliilishl van tiraa Tctt t erlist Peter Smith zijn wbkel en de se egMweU was pmsUg De DiuvJiei N VnTgau enpuaa ml Uwut djt niemand ar e Ui ou h Mieogehid USiT gei end il ds User u wsemtood rw i d v io ln h l j dominee beiangHsdend eer a le luukts de neger U wèérsiood to verzoeking i Wfct u w l la desa l ik ouhUIe een klefn AimpromL nam n pur kaïfiewen nioliw N Cri Isn algansanligs Tctlioop Te Bniasel is een soidaat asugehoud onuat nij zijn oeenen lud verzoent voor bOO franc in tien oorlog nlj hij zijn beiue vieescuiMenen verloren en de 0 Iwl neio een paar kumttbeelien verscnafi liM IS tiog niet zeker trf nij ttm deze reuen kan wotden aangehouden oi venvoigd UiHtttjag Onitaehs dcaerteira Naar n it UUid erueemt is tbaus op last vMi dea niinlittir van Juacue een aauvon geiuiut c met net naaien va nuauegelaj wt tiiLzeuing over net geheole lood vsAidie iliuidoue Oesertettfs wei niet In ktt oo 7 zyn van u nocdi papienaa gevijeerd toer dia autontet en wei Ncd r iiLid ji UdMihland veneganwcoidi eo Ineaks and grutle n uir ons land lot dit atzetten ontleent de Kegeenngde te 09 ri id aan lut v rcemdeiiu eniegie ment B ivenaion is zij er toe goreaoijd waar den Duitacnen deserteur bg terugkeer in njn land geen Ujlsgevanr dregt Met de uilzeu n Zal over ina nd ddad wefiteiijk wonion begonnen Da Mn Mei ptocht Naar Het Voik verncCuit heelt de bult geraeester van den h ieg ijeetcmaOiig v iwua tot net houden van tah Mci vpjL ctl hel vooraimiea uescanu ditmaal aan den flwei een Byzon Jor xeestelijk Kara vcer te ge en i r zuilen prsdlwd ns ia worden uiejegevoerd oa wearop de Vrede woiut vodru teid Lte oaryemeester beoll Idten weten da hij geen nezwaar hdd te en een vred e pra wa en op voorwaarde dat het z n iobeejd van den Mkle niet zal zijn sjijaig met de opeaear y idc en de goede i udoii Du gevaar scnqli Inderdaad niet gmot sctirijft het bljd Vrwddo de hoer F üjd dat dB vrede zou worden voorgesteld ais In den eersten Uj4 der tlrsascue evoiutie de Uodia der iieje Hij zg genist ie s dergeigks La niet la onze badoclng aliseiv leeus iiiet omdat het daarvoor in de Mei mhduir nog met warm genoeg Is Bond voor vlssadiexpottears la een gisteren te Utrsoot gehouden vergadoring van leden van ds ontbonden Versenlgii en Bond van Nederiandsche Eipoltalaahlam Vereenlgjjig vanVleench elporteun en Vereeoo le Lxpcrteuis van eobapen of achapenvieescb Is oprichting van den Bond van portenrs Tot leden van het bestuur werdi kozen de heeren S Heymans J berg M van EMder P Smilde bsur H Thiés Jae Vos D H man en Sohott 1 secretariaat lal voor iKpig worden waaigenomen door den heer L Blmnao Is Zsist Da opgerichte veresnlging stelt zichten dotl de behartiging van de bdsog van d NadeaiasMKB axpoctbuxlel in yleesch n tasttvst EsascbsaUng Melufltou Geoiv jie Sohvrartse A Am sterdam beeft ter voldoening aan denwensoh TIn liaar ovarledon instsr me vrouw TMriae van DujUBohwan aan het Rijksmuseum van BeUidarlJen tsAm sterdam ten geschenke aangehodea ds door belder vader Jobann tJeoit ScinrartiegeechUderde portretten v a hemzelven van de eohenksisr als kjod van haarzuster mef Thtrtse Schwartte als jongmefcfc en van haar iwotvadar van moe dws zijde met haar Jong oveiladtn zuster Ida ihn de sohaafaMr is dessrege dsdank dsr ngssrllg helulgdl Ban AMriknalMi Htntrerkaal Bea poglBJrtat oatTosring vaa d i Mier De oorrespondenl van de ijinefl is New Vork haalt aan verhaal g iuMiasei4 vaanu hij opledsalt dat kokwsl Luk Jl ai van de Vsrsauilgd Staten ssDatornnTao nas oommandant van het lUa ng arUllene van de 3e dlv ie van het Ame Itltaansotie leger de aanvoerxler Is ge waest van h i graspjs AHMrikaahsatis oli delen dst dan ax kedzer vsriadan w aier hid wiUen ontvoeren Eolonsl Ut kssids vetWen Wsek uit Fnwkrijk terug enksaft Mr ds limea meldt het verhaal gebeal bensdgd dat rseds in meninuwseba nsntche en Engslsolie b adsn renchsnen t2SV Lsa was hll neds mo ï h kaizers nabijheid dat bij zijn f m kon bonren De konul van dawlWht Wl de poging om den keizer ts ontroe rtjdBld giJUiedde Os f 5 hiedde fven viMr Kerst omda j ifcadoelhig was dsnec kaUsi 4a Tia Esnt prMsnt aan da gMl legers uil Ie levens LANDBOUW KUaeaatndsslatiso Zald Hiiad Te Wo d u ds algsoaans riadertn l a tjfc hst EaaaoonMhaiaJon ZnA S iHtd ariMt la t M fsai i litmrHd daar aak is bostaa stakaa Oa ittirmnad na Wmmti M slish mor Ma mm mnttmi Da aadw saab n aas i f l ul iwiia aa au at kaa wiia t mm lUbiltM wraak a Ml da pr rt ia W i W M ar I MM a n pi M ig Vaatkat nat waiwgdi itteraaHBa Aor Zandag a4 IdiM IS al A ilisaw Wct Hialsm Hv V i alsa iAS t tlsiOui s Oirarta b V V I 1 ISMdrsQiM A s u u U i 4lSa iU ipa iaaa t a MK ti v y i v usnssa s al Al A C Visiaiis U II1 UoBds L S U H T d Eaa BERLIJN a ArrtL Tsagarolga Tiada alakiagsn la ImI hutefsIM midi dajas veer vaa giiki l ii vast Barllja dsod ndndar DmHmc K gaattnikÉg iiailMlIll trordaa la im i tkal galiirMii imitiHm ana HM is kL t I ul aipka l Vooiwa rj t j vaa va irooy u v v d lU T ta ji tioiaucds kosibai Boad i i v P K uai vi iupia a tiouna om ID uur u a v miiU iiasi sasainp Nadadzad Ajl M A C sa Kksus r H V B programma dat Umplm i i Ba nu i i i l iBy a a rt a BESLIJN AarlL Da DnlaabOaWia lijlMab Natai Varariarlaf kaïil Wiiwdig Biat atgatoiBa mi ia la ds laalw hst betnftsnds ds uttiMjilaf OMwalNia ka de ïs iussa laidt TsarAuHi jApial NA C Osst Be tiUiok A t 10 ti üt ijd Ci Ajai A t uoSt 21 Apli Ajai Be tiujik Ooat A i U 117 A ia Are Ajai N A C Ba Uuick De ao pioen Uu la kl is nog nisl beksid so werd dxir ons konhsldsnsivs Usat gsnoemd Uktmit HKiuvavKM LONDEN 4 April uk Parijs Js Daily N m giBwM dal KMiaill naar Hoagarijs U T ngiaild daar anU Blilaons gaislejil ld aa in ds Ss Uiass gaoft de kampfaanaoai pstuia U Apiil A U O Di t D U O ja April D F aa D O 0 A D O 27 ApiC ADut D UUU Da kamjilimKil u en f zijn nog nist bszsnd i Zwilag aa ta het de bsshaaidg sljv of Oouda aio net kampioso D laj De wails ii d NsdsHaod Ziwidsn asl llat op 9en Paaseodag gtapaeld kuanea wor den oadsrhaadeliaiaa vorisn thans otiv esn aadma datum gsvoanl Da wsdllrijl AW ASC ï vaa ia iban ta Tsrvalian vscklaaid an van A W BOBDAPIW d AnU Da i bitla hsilt aoofoad all tisls aaa k uiMMk Tan hal lawi la Ha It aT Oa wiakala rija fwpiai sa kM hssll Allan li ds vaikoop tu UaidkHtaitlkilsn lii vnl a Tia g nk sia lid lm bspsikt Da snlianriMglBg to tak aiginm bavradlIlMa Di iiHMiia al a tal da giinmiiiirdi bsdrljTia aar moeld bialg ZU MHa Ml k t dto üih tol tkanr li araa laaMiMia dst bOU MMs IHMlW TariSB iV de meeaters in de bsMjTn Mtmilll de MdUg sal kriibin anagMMOMa DMk 4iJ hun Vlijt msi dk p n Mtla MtM ren dig Osan 4 gsM on Malir Int de r f ing een rsgsUng mil let kit afdragen ran de rsataa vaa ke I ol lot veckiHliiB vaa dia irsIMUit den Zaterdag 3 i uur nm allaa presintii iM dubokaal voor bespteiting rei Ja Ss PaaachdAj Uu wordt teveoa de oesoiiig voor Zoadag bekend gamaakt Dlnadagavend uur opMding i s InsmMsnr J Bosrü ONZE DRAAOLOOZE DIEIUT 0 a Bd ai PAU IJS 4 Apfil Dal I cen InMaaaaoh naar Ttlpols met 901 mijn is gslospsa Vantlialdna aii daten zijn gsdoad ia tan grwt aaaMIa gew n3 du tr w y i ta ar ag 2 aUthirHi llilltlti Tsgenspraak PBTEESBURG 4 April De jpagM tw bal SoTJat bawhtd la nog m ToUsa gang Da antwÜdnUng ran niaur gematigd maaitagia tia opatcbM tob da SoTjstngemfing kt sakiis satsaM kringsn spoort de laugaaasn aaa om kna kradtaa ts Tsrdtfbbslim sn sin orarvlosd van laatarmgai uit ta atortSB tsnslada ts tiaaUsa ds mogalljkheld Tan aaa maar raWUks staatkuiids ten opzichte Tan da Sarjatrwubliek Is nist la doaa Onder maar TWtoH een radiotalagnm Tan Caiaama Hagslich gwiatbsid twia April da asial aa tastiacha sprookjai onilaat sta algamaaaa ataUngin de Poatttaftlkbtiaksn Tliadulzwl arbsidars tagen daihta vijf an tiriatlg tegnatammaia üdfa tol alakiag bsalalaa m ssB TC iiatigsn4 risoliitis tagia kat Sovjat bmiad giBo ia kabbai Laiki zaU ouTvaehmMnzl kKhflasudsaslfdi i rwnsds opposiita ladamadw hskbsa Da ba wiging zon dM s kt oadaidrakt dodr wapiB gawsld van hst Isgar baalaaada uit LatM en DnitaiJists Al dsaa oagsWwaaidiga f abaU Ufa mdichtaali Di aaifeHd k hart aadir aA dat aOi i MuUarfaaohitfaa n aaawniwaMdats dia tUB vihia Mm aava vaa Ifnksikt sariaal4anlB kwalna mkar gia gal wktkAfcaaom lalaaikaahand Tia da wadMbnoaUtJkhadai hi Pstngml aaa eoBtoaJandatia ia ta Mdia óadar di adwldarL Maar tadanki da naattükfeadia la da Toadaalvooni iii hibbia iMUi ia kaa greigia Tm arbikiin wat Toor dan baveglag gmoald Ia sakala ailiplaala sMulsTaadi lanaaikMga PaaUMflihrii hif bMft da bawagkig vaa d a lisBMntia saaig siioeai gikad ia kna Toontal ti ala ka m aia Taliioo k n kat broodtait OW ts krïga Tcad aiB bMa autal aaa huigm Da aiaradditaBdi awinlarkiU TU da aikUada Taraiii dit plaa aa oBd boa pnniakaaft da kWaa gn dia dl opatodw sant avikiag kat TCila m ImiB bml gniddiil aaa daw aart ar kl g a narfatii VMa kaa if Iwia da aovjat ugnwhd Mai wa ia HMnadala gR tmd Bilt tww dl tniUMia I oai d Mnaondiga ladaa dst da waridiadaa zaU da ingagaa aa di ayroarkiaalan untodiua Isa Br WW gm nuckt bultia da takridi Toar asodig Tia riotta is kat haakait Jnlat da hat Moda tagar kartaat all Uttai e DnÜKkm dat LaWaaka fiMMw triapa lieh ti FMngnd hanadia Da UMm dia Ml kt hal laoda l ar baiaadM Da raidi lai aur kaa laad tmgfïtaaü m dl iatan tl Mla DnitHka liHg wi gsaiB dia Tragar kl kat ooda lagar Toeklia a ds MimiiaWiMli larrtnUa daia ka sVa laadi laag a nwaMadia aar 8 l i rt i gi i aai wU Hai Mlto fagar dat aaa wir nkt ta g dKdiaias Tüaadaa BailJ amiilln ia aw alt dl iaigd TMi kM Baateki wik ia aWtti da laatoain dia g a gwaalai kik hw kuaaa fcM aanttfw kat lag TM laada aiUiadia at boerai iia kwd Tiaamdi aa aMarmardüa kawUi aa WT L AldwakifkaialwgiMdiMa tw dan waar ayataa ta daa ifaa t itat iBoati taiaT mMarwaaidfea ktautgnfai da laactloaaaL nai aU kaarWkukl bm badUw n aldoor ws l da i rt ta Haik i aT j it iil ii l a ta Da Uètotf kt Vatlgait tm xV AlttUUl j BKRLIJN S AprU la Slallf d dsa zlrb resiti tf dso twssdsa dig tib da aigemTMie aklag matige mMffiJkh j dea tea opzlohte vaa de voedi gsTo ka b tonoar vaa talk waa nagmmg ikaal a rt iwd w Da IU Hrii IMwil