Goudsche Courant, zaterdag 5 april 1919

GoiiJsclie H ilBrliiÉi l lnticliappii Mmm geabamieeMleii rardt heriimerdi dat ém iMlaaMatifi oor hol to kwarlaal Ja vaa I tol ON ai a Aprila m m OE DIIWOTEUR Gordijnen sloomen atMM M CkmlMln WMMiMrl pOe OiHiote Zwaan a HULLEMAN 4 TBI ASO ian e f 1670 I III Aflala0 Rooklabaic Vraagt üw winkeUer mill pO a Rooll ALOU VERKRUOBAAR KOOKTABAK kort 43 et p ooi n et p 1 1 M aai 4 n n 5 e a VARINAS No Me No I 44 a I a wap JHHiltabalf Toorloopig eader benaailag P T I u 8 P T 3 48 cta per OB 35 cU p oae PT 35 Voor de hoofdplaatng kuaoen eakelo verteceow gepUatit worden 10 K O franeo Monatan 4 fraaco poet 1661 Q PHIUPPO Jr Hertekade lic R dam Tel 1365s 40 AdwriMft In dit Blad kaa ook a o wordoo ala U I ala U alaabla dea aaaaaeaa a ata ald aa alkaa aaallld twee Abdiflabletlaa ta la Beaaea De AkCtlablalua alia apaaieel laauakt veer awekfce eaaa aa l kalpaa alialekead H aMM MÜh MHCkraaa aea iri kaai lereel aa 4e aaaii OKMylataa ket r ladi teeU eapaaaaiVkiMM aaa Oe AMiJtabletten tioar te maug fcealaa bH alle dfetf alaa aa apa ikakaaa I I O par daaa aa da tarik U daa eaaf n Bla n B OJt f t aas Baaai aaae kae4laakiriBdi IS4a O L I AKUV Rettareaa WHtp a mfea dohilt oMt 4i ym andere eod deade laa itA H zect dat het mxoÓKtAtiie ut om ut OezaitüQ tAt i te uttw met oe iwofrte led a der i o niei ra het feit i t te etkenaeo dat xii houi$er i deu Aan lea lovrta k nt u de leviaDstnuMMlcndMUiubutie Mven tat tW WKKte voor verscnetoee maaiidea HHmxtioor komt het dat men Biet veloolt dai de tocstaaaaa rger uiUeB vforaen Naar wondt gemeMi lMt b a t boT Dff noemcMi hwrm meivodeeld dst d ver apremc bemuAtMtt nc eo Trtri d nAg tua actMtt 1 rotalEy en Laiiiji oojmat i in te ceau el 4e iteait maaaoD arbcddea m vplkoin 9 nainnoiw in Hoioroa aatUjat de Iwwt iie veld to wlimea Ie JuiipóMig la iiistarcii do algemame alUiiK uiicp D e ifim d utaOe van doti Au ihurgiwjiea arlM derii en aoUaWoraad 1 ie Miliu an om daar blJ dea MMraten laad hel aitr ep vao d i owiattoputtiUk la üoioroB tn baptwteo Qa tifoa njdl wM ia Augitburc ea avtof odo wor la de knateodrulikwijva gaw TiU Vao lialf iXm li oido een wttUigf b tóO£iQg dooi de Htod waarin nwd Ttaggan en bordmi om dn voordaa IflW de vapuMiekl worden tneef dmiF o ïki M oogÜsg giog voUvoomki nuttig ia baar weric 9 Oofaimda Ë b rifil t oit Beriijn uaidt dat tn dan laati u uid imlitalre óMdiugvs In veraohiUeiulie tedea beprofiU hebbtm het in ApiU to ontketenen DilUtaiir opro r te gebruUen om de rogeoring tan va te brengen Ö nattonale rergadering uKew te Jagen en if nAim rapuMok tü te n ren Te IfeagdienBurg warden o a b prokingen gevttopd waéraas n Mt oidaton Mes dar néfhaoJteüJke ao ia IatiH p raj dMoamen In do eorata plaats Wudan de eoktatan to Maagfleobui hètylerde lagerkorpa waarvan de centrale raad otM averla0ie aUmede forauulee van Jiot c w 16e legarooifps aas de oadarttemlng meedom De laatate twee lagerkonK ma lagen vroeger m Lothartngofi De ibHunen zijn idet overal he oorlljk ge liui iTeet De mderolftcleron zlltan omlMiB looitfMMt In zorg Uit die ontevredenheid willen miadadlgera die liiih mM podiiMi inlaten on aan de touwt tronen munt laan waartoe te dt n op politiek onoecwaoodacb gobiod tameiijl onervaroa a6ldatcii prol M re i in le pratan dat de ragewinfi wkel omvn worpen hohoofdeto wosden otti ztofa eea prettjgio looiuxnrtta viaarbosgon m éu bt bij oen bopaaid aantal aoldaton zekere male ïngMlaKeo duur htin miéom ala lote VMtstaaada voorgo legald werd Nadat l el plan te lAugdmburg waaont votiwd hebben aamenzweerdera ïn aelaatalu dagw U Berlijn troeptuufde i feti voor doölneoüog aiui dm reiwAuttoaairen u t probeeron lo winnen Do regewlngls iu Ivmtdt ek op da boogttv vw MpianVoor alio gebfurUJkhedtfi hebbeo demlnl Cer ran rijkiav fl d d gln t en de opper bevelheWwr maa regel o getroffen waardoor het vaeMaal dat elke pogij om den bo l ap oteiton t zotten ton krachdtgata haa wotden veriJdcU Hot Iflgar d r geaUleerdaD iff blj AKiHUigel ing ovroroa De En Iacho bladen b pWten het zenden van maer troepen Oiivorwiiriiij of wij beeluliea om been te gaan of om Ie blijTea mooien wij ba ginnan met moar troepen to zesalfB zeggen tij De vflracheping In het gm tiit ran don vijand ia ean za gevaarlijke oiade en om haar uit te Iouuuki roe ren moet gwwoonlijk een of andere offenai o bfrwei ng ooralg aao zeJIa at ui dU maar oen aofaijabewe ïig Da Daliy Kewa ogt dat men van de ongunetlfe berlofaen inat genMOgda mekna vMi loedweüeo veftHitwaatdlgiiig en verbijstering kaan ud necnon ff at ba oi koiu kt slleoaal In CbuKUU a verzekeringen een week faledon tai het £ fforhuja gegavao waa gaen apoor vaa bezorgdheid Ut onkMtkm Nu vomemea wlf loitoJUk datdu tofwtaad van die aoddaten mjw i wanhopig ia Do rogoorlng boeit volhard in haar lulu milli liilnlil iiiitiiliii ton k litig n if etiaUod Het ia hxU duidolijlc dat aJa do troopan in RoatAod in g ewaar vt keeren nUili mg vnrwaarlooad wofdon om hen dwwdt ta be rrijdaa en da kana op bn iainff van euU een ramp mbet vermodMi wOffdoB door eca dofloiillof opgn n v aa een onderaoralng waarDee Ban nooit had moetitn beginaen Do Daily Herald het nleuwa arbc4derablad acSirlift eohlar AUw wat wfj gozeffd heliiiH i ovir bat gevaar groote oorlORon te bei ea ondar den a n i an óftten üave oKpodUee s op tragiache wijze bevoadgd door hot onheUnpoJ Jende niauwa van i atare van ueewrfarakki4de RuMfeche froutaiL Onze wê nen to Ifoermaiisk zijn in amattg g va r o e inannea la Ardiangel ook V j f rpj f i aU teratood vamtofkt mooton worden of onizot Dfl maanon mooton tenigg o ip t worden eo oM verateHit tilirrijd en nfet gevoed aa t vacaelM Jcra b tm In er geval kdOMMi bdde partljao Ipt doaellde oKtebutti wij baddtn nSet alee In d t verband willen wij r fron wijzen dat tegelijk met het zoaden v a g tvaal niaMfi naar Uoi fAcUe met rcd tio eodo beulingen do vecttgenen iuingin teingttaroapea la Dai tee Wij vorbaufoa oDa ze de IbW illlBÉ té doa te aoor Is do boaftaatog dle oeraai Maugio lar zijde MUudit daar da republioi UoDgahJe tan opclaU vaa Fiaiauijk ea da Franeoiieo de hartaUjkmn gevoelua lea toon ai 4tt Hn zou erg Icwaad zijn j weoet indien gineraal JIdangin roet in liet etoa zoulMbL bop fCfOOiift Do lo boodaiMt vertoevende Itakaanacbo arbotdom babben o kl yorgwiering g houdou waarin Sorauftt Tratlln iklvaa d ItaUaasMbn aoc pAr iJ de Itaüaaaiciio ptolotarien opwolete to Mongaamche Hot ii b ojniblipiiw mot alle kracht en zoo Boodtg awapenderhaad te ateunen en te veidqdigen De talrUke aawredgen aatnen in dutai ziu oen motio aite daarin wordt eok de wMBoh geuit dat xoonrel de Itatiaaoac o ai da Dwaohe eodaliaieB zoo pordig lo goilijik motiwdaad m den atrijd ziilf n iflf Jpeni Oeneraai J B M Hare g de Mder der Boerflaointe heelt te N v York op wag nanr de vrod aoon erwule aaa ekou disd dat do Bonron naar hH zwaard zul tta grijpen Kidien mm hun de vrijheid oathoudu Verder z hij dat fim uia tor TredfFoonferontio niet dé meorderbeid der inziciuoa van de Boeren weotgieeft WateBMlMppillMu B tahta Ken goedkoop bedrttf ill de ftod Landorello in Toflikana fe aea Itip K W oiéo ri ch bndnjf t w 4k vtjoe icraoiit var njgt uit de aarde zelf In de uibijhfMd tocl zijn pliuuaoB waar d stroom BfL gnioto kracht uit de aarde opatij ijpze itrowu heelt men ildaar K bruJitom de lOomiurbiaoB te dHjvon an eeji hoogs koleaoiM ule op de vorbraikto K H U zal dn bevotkia duarwelfiig inm ho beo gehad UXCUTKLXSXH Da ntoord la de Akxaadtrlcaierae n i Uopg Mlttmir QorAchudbou i flÜnm jjho e ut giaifiren rio bdiaodciln voort ftt an de atra zaak legen dtn waaikincraLor A B boklaai iademtuiad fiiir i H raft zija dienwrevoivor den eddiilani onloroKItlor Oil in de Alexanjoriiti tniQ aiUaar te hebben godood De d Qcmiu f tMcaal mmi zee on lanumacitt r n J van 8a 8pn van i aao t hand ia iAr ijii rood vroog r geduuai elech 2 iar i i Kov aAgotHstatraf mot T vaLl i orUftiitig van tniiiiab ea atttad ÜM H V MHljüigor mr J 0 ScfaUrmaim 1 11 ftnt rdatn peridatcorde ImJ zijn ooue u i Ui do WMUgo xtfcepwMüt ven bot Hof gje blfl dozclMft lean zijn ai vanden Injgarand ifl gtdMa n I vHjspzaaic iBdladic Tarterwal Bij do Tweede Kamer ia oen zMMa iftg k oniOtt naar aaniteidiflg van bet ver liag on or t ontwerp tot wijziging n aaiivuUiofg dvr lodischo tariefwot L iiLnistor u het daarin Oiet oenamet dl mocuiog dat de voorg atelde heffing dj Ini j who ojjvorheul zou kiuuMO aotuu don aatigezira do toeetand wa do IdcKsobe pnlroleunMDduairie van dkv attdtA dat van het ultToerreeht geen ooemeoawaardige ot uartigo invloed valt tadtub ten In hoever het mot jk zal zijn om overoenlooow den weoaoh van vararheadcne loden het verband loa te la4 n iUiwcbw de voorgestelde heffing en de vtootuitbrojdinc zal eoat nad baoakui n n Uijkoo al lal wwde bealMover do B meaate Ung en stedUe van devioot TentooaateUbig voor bcdr Urcdaaa Op lmi auo van den heer W ti de Buujpn Kcfhouder van do genuoite Hloten N H a aan den Ado raalde Kuylerwfv bij Ameferdam op de terreinen dio i t eigendom zijn van de W rcidbtidlotheek weike oen oppervliJtte bi bei van 35 000 vlerk M eene TentoonstolUng gehoudM worden op bet gebied vttt bedrijfarodanu In de Oratlaatte vakken waaraan zal verboodoa zijn een loostpark In den trant van denE N T03 Ht l dool van de teotoonateUlng la 1 een voitodlgA verzaffloUDB to gmren vanictuwtworkon op hc gebied van rocjame AfIicbea onz g nArooht door Nedorlan he kunatmaare 2 pen v rg 41Jkiag te makon tuBKshen den arbetd van de leerUngoD d r s o wotillload vokaeboien op Orali b gnUod 3 de produ n van oiue drnkkmnjen ypoyafie l tfaognflo kan oorboek on papierhandel ons mrt al dalgcne wat daoraode in vorbaad ataat lentoott te ateUen AUe gebouwen voor deco Tenboonrtet lingt zoowel de ataa geSotiwen atedereatauranta zijn gebuurd van don Haadvas Bob va do DtroiAtaebe Jaarbeora Het voorloopig comltA beetaat uit de be n Jhr A H P K vaa Suohtelen van de Haar BurKeBweator der Qanoente Sloten N H Ewo Voorzlitor A W Banen Dfr V d Vaksohool oor Trpt frafle Utreobt Han Coppems Irider van Coppm fl Reclame ea Advie Bafeau AmaterdUD J 0 C vu Dokkaun Bneaini W A OroHeiriMTg Dlr t d Fa d Ia Mar Adv Bor Amaterdam S J de Groot Ar óef SMifai vldtorJj AmaterdaSB Jan Kotiiif J C n DIrectear def Dnifcfee U KMtfnc A atn Kr O Enpniao Red r h Dt üêd De Tijd A mHrdao J M Lauweilk Ur QuelUuiuMouool A dami A C J Keee 1 dor Drukkerij VoUiardiog L Bommer Duder Qraftwho Sebool X dam A G Hu 9 Dir T d NV vh BoeMl zen IfttHiw eo vaa Saotw A dao Jhr Dr Kioo aa Sucbtoen LeUartoindlge Bierfoutt LOT V d a B ateckunflta naa Den Haag f Stokking itoorrtaria V d BoakbiAtWrsbood AuiAteidiun Aar dr Vlaaodoroo Starkunstmaar A dara Ju 2ni w Aniütoct Sierkoaatcnaar Adaa ec BMir tor Hafi Lid na de Tweede Kantor Rijmnjk Z a ÜSNNi fcUaVlNqBM Haoaaa 1 De BLBObMibUbaËH dar Gam lQOUDA tveagt ter i cmeeiie kaonfe dac bet verbod van vervoer n aflevering van bntiaea en banen la lngt teoa ken 1 Ooadft Apcil 1919 De Bacgw n e c eler voornMnkd CLfiO J MiJH StrMwuiai SohaapTMrt fil haifthtLtili bU en W£T4ÖUD£R3 vzn GÜUDiA brengen ter akgomattie kennla dat in vfvhand nxt noodtEakebjke herteUiug van oon gebrokon ziokor der vatorleiding d Hofaoepvaait in do llaven albter zal geatremd zijn vul MauMhm 7 April tot en met UdterÜjk Zatwrdag 19 April o k aouda O Aprtl 1919 BucgoinMvtflr 011 WetnAOden vwraeemd ULBO J MUS De Seoretari M VAN DER VKUR siAiifiMisuwa ÜUUJDA April itfld PmMtlc Aiui de luuvorddtcii te Utrecht ia geatoaigd voüt aoL docwra i oxAmea m de rec tu HtoU iisc ip de h r Q P van Tienhoven aliiier Hij Konmkiijk oeaiuk van 26 Maan iW üo U iA ahii Dr H Nort te Qooua ea Kijkflïsubxiilie ver cowl te behoeve vêe do uLoor tir tn verrical v ordeiule 9terj dcuadlg Hl l r70ei iag a Z o m 6 r t ij d Laten wij ot om denken dat do zomertijd Maaodaginorgen aanvuigit en dus Zonda gaivond voor wij naar bed gaan df klok féa uur v ór zetten I Q r oonten Velllng Naar wij vernomen zat de Qroentenr yifiiivg vo rtafa weer drtomaai p weo plaftta hmtéa Mfoodag Woeoadv o Vnj dag tHkoHA v pi 1 uuK Velkaonderwifs Duiidtrdag a a ui de heer K de Vrlaa i rekett voor de afd Gouda van Volkami darw a over MWaarom voor geljjkstriUng 7aa openbaar en htisonder onderw en voor de openbam acboal la de aeitioot der kiode ren OMltA lit teaa a M Kot CoaiitA tot Bteun aal op 5 AfH il stWn vorleoneo oltB 7t gezlnttan OHDiaUK tn tie week Van 6 tot en am 11 April zijn d vo faode anikdaD vejHcrtjgaaarop Bon 11 1 ona njet 1 i on eTwtea IKK 1 o boonett lii in oaa JNn 140 1 ons kttaa 30 f of 80 141 H pond eulKor en 125 r bij mWfia 142 om pake aanlappelDtaelperteafai V It een uk Suatitdit en H tt Ja Vi der aAid H p lkaarc4 tK O aaKl app en 30 ter ftuikerkaart euik rvootaui geUnffeo I a ii jana vormicelh HAASTBJBOBT LovoMmiddeleDbona voor de week vi a 511 pril 1919 Op bon 47 K G aardappelao Op bon 13 280 gram erwten Op bon 24 125 gr kaas 30 ol 20plua Op bon 26 200 gram 6p K Op bon 27 136 gram njet Op bon 37 SiO gram suiker OUDBWATraL De Snjz Dom Kieavtd Maigln oieldeto owulxlatou voor den Oemenoutruiui de iJcareu J Vi r UMjB eo H Do4oniejt ODDBRKiaUC a iL IJSnu Da vrijzinidge lileavereMdgl te Ouderkerk evd IjBol bec t de volgende btadldtten voor don f eoicentoraad geetold 1 A Vook Noordep aaf aftr 2 0 van Zulenen Pz aitr 3 P C Wrggomaa altr 4 A van Vliet JoIlk 5 f StMn 6 G J Dootera van Ucu en 7 J Koij B M nogterom STOLWUl Lfi v c K van 7 tot 11 A l a f kHigJianr op H m 5 4 K O aardappden Il 250 gsram bruine b otHu 251 gxéfu kaaa naar ireuzo gnm nfikor R t Terete Ta de Ji eren fehooden Teiilltderld Tan den 3 me iilenad kan nen vtj w eos ptaalefelmk eerat Sten 1 1 plMttea raauuuiauaxiiN HiUNUAU 6 Aplil gKlUJ A llUKJuNt HANloOU SSBH llDj o f m D U f Éh AKNA VÏ jri JANSKËBIC VI u Ml B J C aiiU J u Zd 1 VAN MUUTBit£ S 6 u IM Dl J BttitaiOt lu o Tju iiir VAN ooexiaizu 10 tl Tja Ds TU üCHAK raiN WAD1 1NXV££N MED ÜEHV KimX 9H u iJh tti iH 11 an O liMt J DOUMA te JMtarmiInt l i Ua KUANTSCHË EEBX 10 H r m D LINDEMAN BOSKOOP BüiMaNSl liANTSCHE KEEK 10 u v m ö A JAflEE NED HERV KBKK 10 u r m Cb post vu RiJMriili MOOfiDBJSCHT NED HERV EEBS Pmn diasat OOUDERAK NBD SERV KEKK i IK v Ok UONTFBANS W Oudokwlc a a UmI STOLW IJK HM ÜEBV SERE 10 u vm Db e t d OBOEK k ÜÊtMlOtbL BV ANGEL IttAT lEQEBOÜW 9 t u Tm n 6 i u 11 B Dl GEVE RIEN to iMrdun HAASTEEOHT 1 NBD UERV KERK 7 u mm Da E t d BROEK GEB SEB 9S u Tjn m ea a nn j3li J h y d WOU VOEiNBDAO 8 APRIL li u 10 Db i C BIJL HairellJ kMnatfudag KERK PEPERSTRAAT 8H u n m Db J BORGER UJtieUwlilg ONZE ORAADLOOZE DIENST BGRLUN a AvnJ Ooudcrdac kon Hamburg ads ersto DuiftKhe st d Ani nkunKhii tarwe aan de bim nen ultralkaa tan btU pond tef koofd n fer wwk ii voor d eevste Tier waken TooiïadJc In Berlin Iroun 160 000 KU A ntr kaaiuche tafwe aan Na aokoiuat Tan meei cra Mnd ic baffiAt d distr butio Da iMitanlaadcche ireiumiddel a wonUn aUe wrat naai ijLduatne geaiMnten a naar at ddn Duren de 50 000 jnwonerK fceroexdb Voorlooyif zal ieder Terbniikar per week f9a kwart pond ipek en 60 cram vet met een half pond meel kunnen lö Jffea Zmedadw liaik BERlUN G AprU De Blekkadeconmi sle stond aan het Zweedaehe Roede Kniia toe voorioopic Tiadi naar Duitacblnad uit te voeren w eAioor 200 000 TatM harioc Ta r Duitachland ter beadukkuw komene TramaUkiaf BERLUN i April In Euan moert liit tramTerkeer DooderdagaTond worden atop leaet De oorlociunTalieden badden Ue w cena aangeèouden omdat hdn eiech ben ttU te laten rtl l n niet werd toeteetua LAAtHTK BKKlcaXKN De SaTjeCnpnbliek BEULIJN 5 April Uit Httnolun la beticht ontrang dat dur d aoTiet K u bliek ia uilgeroepen Men scAat one uit Anbeio üedennaobt beeft een agent van polltte onraad bemerkt op het magazijn Tan een groeeferderij aan do Voesenetraat Met aijr karabijn aloeg bij bet paneel van eer Itrvr in en Icxoep naar binnen Htj boevde personen vhiobten en loete onmiddellijk twee eohoten Daarop werd geroepen WiJ geven ons over Met deJierubljn MeU de agent de inbrekera in ledwao Toen bij bemerkte dat oen aanial pereoaen voor de deur wn gekoinmi ge laf tto bij do inbreker door het gat van de deur naar buiten te kralpon waarna tw ee gearrceteerd werden Een dorde echter ec ijnt ontkomen Er ia oiele vermijt Wel werd nen gat in de brandlua goconstateerd De gearreateerden zijtt J C Smit koopman en Togny acrobaat IAden van Den Haag aUBOEBUJIU Bf AMa GODDA GEBOREN 2 April Theedor v V Salet en M J Rennln fxmim V W C van der Hulst ea A M van den Heuvel 3 JaduAnes Nioolaas z V H Retding en A 3 M tm der Wouden Andries Tlumae z t J Tan Uensoh en J Th Kuiik Serardue z V C Uüenhroek en U Tender Starre ONDtiRTROttWD T Perdljk en CC M Vrengdenbnrg W Tan Ooeten en N Veriwm G Reparan ea E Weadt OVBRLECIEN 8 AprU LeeMlerI Verbrier 15 m Matte WiMfiraat wed Tan T Ba 3 j 4 Aprt FnMiiia Keen winkel 9 i ODDEWATÈR GEBOREN Hwdrlka d van T J da Wa fu M A van dw Borst PaniB 9B z vnn J filcvejd en C E de Qnat GEmuuWD J do Waai 30 f ea C 3 oai 27 1 I vaji Dam 6S j m e de Kneep 65 j nvF KLEDEN Johannee Zouareid 01 j eeiiCg van J Hoortn Anna Ma Ia t iciMi 83 1 Tekgnivdi Weerliwieht VerwaoUing tot den volgenden d i Meest matige luidejjke IM westelijke wind meeet zwaar bewolkt welHcht eani ge regen etljging van temperabiur 0T dag weinig veiandeilnc Poetiuiirtear Switf a LUSrr vaa oabeMelhare MIenn en bieikaarten tu welke de abaadani oe bekend eljn Terugoutraiwesi ia de 8e haUt dar mauid Maart 191 Namen der PimjÊm van geadreeeeecdea Briereo Groot P de Land Tan SMa Handelrtilad Amstardam tioogenboioin C Rooaeodaai Ut Ondentw Soboonlwvenatlie OH Bureau Tan de 9efaoonkovw Vliet J ren BriiAaaitan Joi Hej J de Pol G T d trmool Sahovoderiieidc lii E Eo liad L 1 londer adrseBnttenlud BriertnEsgewerdg E CWalK Oebroere A AlSMs Blitie Goemane A Leemans J Maes C HeenMeoi J Ties C de Alpaeets C KMne Frl Langefvok R BrfeAouuMea Armee Balfe Neal Rksia Oalai Advertentiên Piano Ors lg Oevt ebt Slodla PIANO ea Amsr OKOIL f mal all prijioM Lalt A 518 Adv Bar Beleka CooUloKl Ü R dan ISTI 6 Ein POÏÏEimiUia UIVItAAOO Adrei PottenbakketQ Opptobnixerwec Sncck 1504 10 QpeÉare Yerkoopini iea overstaan van notaria R W H FITLO te Oooiia op Wocnidag t April in9 des Toormiddagi ts R Hnr in hat koffiehuis de Hanaoale Tan d n heer DE WILDS t Moordrecht in één zitting Tan 10 een Herberg gemarkt M B7 met 10 WoonbaifM Croote scbarrn paardenstal koolbcrf en open terrelii gelegen ui bet Bnnnad te Uoordreoht liob si itrekkenda tot bet water geheel groot 18 48 Aien Verhaard tegen f H 80 per Teek In peroeelen en uu en ao een Woonhuis gemerkt K 61 groot 40 O A geld W aan den dfjk te Uoordreoht Verhom tegen f 1 60 per week Betalingen aanTaarding 16 Mei IJl Te benchtigen de 2 laatate datE i Toor de Teiling Tan 9 18 7 2 4 nar en op d n dag der reilingVan 911 unr 1441 IIIIEniUIEIIOOUIl Liefhebben saner fljse ii sat bassski TURFMARKT 84 ea IJ aalt vlada al U ssakl Vtaa l W afk Rambraad van Rl a sil de vafMarfa labriek vaa Boela Il Kampen Kloek we baadwark adaki mei seer fl B ssaddafc embseilltke ii Bst wieksipilii II cl bij dseear ralmisl l l a Flaea prashl ilgssr hsadM van vaal boo ai pil a woedl opjarews T VI cl ao Ilka piaebulgaar 10 el il i as 7 cl Veidsr ao Iraolevan held vaa Ofae merhea welke istas i minderde prl sea woidea oMandaad Tevaoa veairedld H i Tabak Piiisaa vaaal lol 15 PJ aaisadac vooe Pndmara lala aitra Orevabjae aaea 4 fl per half sw b ali J X isaleadseke uhek geen fkalopse lalabak welke eadioepat werft aaagehod dso eetas Prelmsia elel wee f i 2 eg vele aeeitaa tKMn n g lage prtsa irf T keeki eA f jff Maiellaa T snedl Firma B Mi VAN DE PAlfOORDT LANOB TIKNOKWKQ 10 1S Door aankoop van een zeer groote partij KARPErTEli en LOOPERS rood swarl naturel en Tapis Beige geen papiep welke wij in zeer korten termijn moeten verkoopen houden wij een speciale Karpetten en Loopers Opruïming Alles moot weg Alles tegen s potprijzen iiii I ZIK DB ATALilO ini Dimes an Kindarlioedtn De Brandstoffeii Coiiiiiiissie Tirmm e inmi n lifiiH Mki oMnrmsTUK nrSMTBAA M MM M HDIsfplot nuuefci iMrtcand Stroohoedenvernis In vtle IctoarM verkrtjgbau by AMTOM 000P8 OROOIST WUDSTRAAT Ten einde tegemoet te komen aan het beawaar dat een deel Tan het pabliek door den aard ajjaer werkxaamheden niet in de gelegenheid is ioh in de tegenwoordige kantooraren aan het bnreaa te Terroegen tot hst Torkr gen Tan inliohtingea lal in den TerTolge het kantoor op werkdagen Toor het pnbliek zgn opengesteld ran 9 2 aar Das Zaterdag Tan I I uur Zolka geldt ook Toor telefoongesprekken II Installeeren door t Eliotra Inttillatlt Burtu Ge Aa BiELONJE KEIZERSTRAAT SS Ttitpli 141 Vraagt prijstipgava 12 TelefoeaSM Da Directenr persoonlek of ign plaatarKTangar sal Toor het pabliek oondeliag of telefonisch te spreken agn op werkdagen ran I0 1S unr en Tan 3 4 ttvr Des Zaterdags all n tu 10 U unr RijWielmagazJjn Je LANGE TIBNDEWEO 5 mmm D Dir r 1S76 60 STADHOUDEE Indian Molopri iivl veiHlen heM Wtol vemwaMSlila Dlp oi Import ladian 7 9 P K oUotrlooh I lodiaa 7 a i oioelriooh 111 ladiaa 4 m I ladlaa fift failai aiet 3 veianelliagn atarlar TIK 0 I I II De Braodstoffeii CoiniiiJssie DIatHot aoujda maiakl iMikancl Adverteert ii üt Blad Vóii den aanvang Tan het aienwe brandatoffénjaar ingaande 1 Uei a a wordt het publiek io de gelegenheid gesteld ign wenach kenbaar te maken om Tan handelaar te Teranderen Dit geldt zoowel voor HMISeilANO als voor KkBININDUSTRIK Tot dit doel kan men lioh n mt 1 n ttrmntim tOftonka Pf vervoegen aan het bnrean of men kan sich aobriftelijk tot de oommissie wenden een an ander tol niterlgk 20 April a a m De Directenr U77 60 STADHOUDER S A S VAN DANTZIQ HMMKT 3 4aOUDA Hoe lang is U nu al verkouden Wat heek U ai laiaa Mdaaa Waan leak ala a4allik aea kracbtil warkaad lUjaaeflouaad middel ala da Abdijsiroop QROOTE KEUZE Voordeeleii van de Sanguinote Veec BW laaeadtaM la kal beaM alel u ead Da lANQUINOSE Meak veer ala awakkaa eTenraikiaa e ar enBae daa ket keate Waan Da iANOUINOIB waklBwaallBal aUbeiwdaal ea leade apilavaftarjad aa ba m a l l die waar b1 varaloerd ward Da SANaUINOMaBl an Tan fciaB varalerfct kalbload De tANOUWOM vaniaikl a aaa Ba lAHOUINOn leMafbl wmH GekleyÉ Overbemileii ta baal laeoeiaa Oe Abdljiireev kaaft bevaata allaaackappaa M baalliaa walke da ▼ aatafllaada eetataklad meeraakeada alija Ifeadll a aakkaIdk an piieloea doat leakoaMa De Abdljtiraep ii daan aaa aal apiaaaa aiiddal U eataf rkala aaadeeatatea der adeap ballanertaaaa erewlerdea koeet kreaekltii latleeaia Iep aatkna kaelkeorta ilplla klakeaalÜBikoeat ONTVIIIiGEN Mn praeUIg tortMrlng mm en EIEELSCHE PJtlFOMS Zij voedl de karaaaaa alf o atwiel de irdaekUdaie hBe lfB laaeaal da ala E alj laak alaawe krackl ea fall knailaidaB babkea dk Neaaal er de ffaal Taal ANOUINOII kaai eat laaea rut t Ut l lljt 11 aa K Ta ai k r j aa bl I pa ib ak m aa Di isa 4a VAN DAM Oo Da Bl aaiaiiaaal ta Daa Madg eaaadaU A on wiMki aaii LH P van COIFFEUR Onamkmtut I bw prf x n lüei keeli al aaarfla H P van Viri n0ïMii fan PH a pet laaea eaa vaa bUb 011 traa f Mi vaa plja 1000 titm S Ak vackni baai COIFFEUR KLEIWEG 77 Mettelaaps Stuoa oops en WiHeps i ZKlMN I Prijsopgave gevraagd fUbHiHt l m NJtwerken io EenieRteieiiofiwefl i Dcvoorwaarden llfgen ter Inzace eo rolIcbtlBsen worden geceTen op bal Stadierf tot en met 11 April dagd ki tancheo 9 B ea 2 S ure