Goudsche Courant, maandag 7 april 1919

Vo 13 8 i mm g Mef Algenieene Stemmen gekozen I I 1 liedaotiei lalef latere S45 DE VREDESCONFEffiNTIE Hat Bolsjewisms ia Belorsfi OpUmUimtm in INirfj Dm liwecti Oimtug in Onltecli n Q nst 0pg lo iip Polen mai ttran dinnnt O Hongnnraoho mgooHng en Smntea He Jlpoiinngol ffroatc De sohuidvmaga ONS OVIIRZICHT Opliiire Iferlnnpi kTOmiEIStllSkitNli vMi g mtMtMi wn gtn biiwiteri im illtlrMdt Mofliii aiaftilrM DHiU i HBD ta SIMiHkiri Mfc KTota i J A MOLENAAR tu Rot térH m iM op W0BNS0AOI6 AFWL 19IB dM vdormiddaKB ll j uur in hot kofGehnia UHRISTËNSEN te Stolwljkcrtluif bg Ooudn tfti venoeke TUD d firma H LAMBERT A ZpNBN pabltek jk contant verkoopen Twee graflisten loopers TOor Kollerfmng 2250 dik 6 0 loop vlak brrad 480 elk mat vierkant i at 860 X 260 en vier teenbniboat taten Toor 1 bouten tvee oomplete fje oten saren tteaobaMen met koperen Toenngen en de noodige bouten Een koekenbreker manometer van 500 almoiiphaer vuuryxera kruiwagen kolenwagen watettrap twee bnsBen nemimeer een dito halfvol een bus oonustent vet eenige loopplanken en partn bithamert een ilgpitaen aenig oud i r ena Circa eeoo iiinicoakklalan Ëea goed adres vaar lataaidaialijk virfwirk li di Hnu illilllilHIKIIJieiekiili3fi Godi Bclaiten zieh met de nttvocrlns van alle Voorkomende werken betrall nda lu t huis rn rtleschlldersvak 2 terdaiK kowku w m m een Udegirknt MldAS dal tn II i ren de SovJeU republiek uttgeroepen wiei p voorzitter van fan oentralen riuud Nae lowh koiubsde d uitroenung v n de aor it nvubMc dtan De taak der eerstkoman fto da loai ziia bet afiichaffen der jtutlicoo do T r etuffuïg van hett nvletamat d alj Mcue takui f en de Tcrttroedermg jji t de de Aiiderc sffvjctrepubke £ti Hon gu Q RuolarKL Het samtzom te Mtuu ctMii heeft b Iotwo b i d alremeene ataki g Ut S m KUtlu ei m met het protetaruutt Ni scli heeft er op geu eietx dat jMt uit loepen d r Beiersche nuienreitubl ek in g t bMl DuitBcihlaiui is en vombeeld zal wor kev en het tti rek u der weroldrerolube Uia gevolde zad hebbcvu Bet i beel duideUik Ct cerr van de N K Ct dat deze beweirtof te Mun chen JtamenTAlt met een xeöiranuseurde guH bnï m bet feheelo rylc Br nadelwi weer cemgé fcntieke weken voor de Duitsche re pubUek Man moet af w chten m hoevelr het de t trkit werkeltfk gehikkea zal m dtf ToJgfende vrëk a de orde te handhaven Haar opitnuatuaohe vedclarmf Gia zijn niet meeii IfÈni teflend oDudait in den laatsten t d uMr nag da sedurende den oorloi de offkieele berichten vereer met de officieele wenaoHfln dan met de werkeiykheid o ereienkomen De mededeelui ea der laatfrte da en 0T het Roei gebied die Tan verkopen en ophieven atflkjngom fr wacen terwijl do bew t4ns nt f voorbthirond eon steeds eni tiügw kAffÜcteir aanneemt z n daarvan fterke voorbeelfden Jui t is stcUi In de beikhten van de regeeruif dat de duistere letrtwrnlache voortKtxidittsi dei soldaten dezen naar de Spartacistische heweging ériiTcn De thans nog in daenst z nde beroepsdvteoi heel het kader weet dat ie spoedig ontstajïen ulJea zUn en daü broodeloos en loöder kan op werk p atraat zullen gtaan Vk maakt de bedm wanhopig De toeatand in de huusReiiraven ook an die welke werk hébben ié troovtdooa door het ontbreken van goed voed l o van gwtwrtmiddeiem Deze dui ren drukken te zwaarder lutar mate zii lsöig er duren zy TergrtCtlfQn de llchameli ke en geeatrt ke eanftitutie van het vt Uc en de teeatand w ordt er met den dai kruuiOkeir dov IHt gwnwffd by en re gutaria k i wel opataAdn met mw geweld lü lll lrt Miai laiaaia l aiaw f i ii l l n m InUabtiiigan an IJsapgava wardia gun varitrakt ENdatall Spon JB Vila mraflian Ooooswrerkbo ratals Ooeoaalolfapa Bnoalaoha ttaaama 1397 U z ni T Anders Plm Wed P UITENDAAL B ffl en Boriteifabrikant Kleiwegitraat 1315 Gouda partij pIM vegende ta amen ongeveer 100 0U0 K O Umn partll lann n fObbavlf wegende ouguveur 16600 K Pe lijnkoekkiitao worden verkocht in kavelingen van 100 itiik Het riet in kavelingen van 10000 KO Da te verkonpen goederen bevindensioh op het fabrieksterrein en in hetgiakhnu van gezegde firma te Stolwiikersluii 1493 66 Te beiichtigen U en 16 April a a en ook onmid letlgk vóór den verko p BOELHUIS te Bergambaollt Ktot na MAHLSTEOB te Barf BIlMcht ia vo irnemwii VRUOAO 28 APRIL 1919 de vonrmiddags 10 uur nieuwe tijd aan de Bouw nwnawnning bewoond Hoor d iu heer T VERIKiiip in BenedènbM g on contiirit ii i in het ojjMiibuar te Twki ipm 20 Ka fkceien Weidakoeien Vaark leisff 6 Pinken e ee Kalveren 9 Overloppcra 4 SeHapen wwaivan 3 met lammeren TentWHjren Roerenwnnen Tuigen Sèhnuwrn BouwerÜ en Me kertjgarceaMhappcn wnai onder Wiing tobbe Kuin Knaapera Kuipen aiaien en KaasvHten Sliaten Palen e Horden Vooita eenig MEUBILAIR waaronder IC t4ten Sc Ie 1 Tiifela en hetgton verder ten verkoop lal worden aaaigeboden aUoigctia voor den varkoop afgeuanmerd ie bezichtigen 1543 46 MmtertiBitttBlad CINDCRELLJU i aaoczsssx P iBgSariMioVAM BOOKni 3 n In Afo weg tüa iMb pnei e DiË B dau praaiiee I riep Uegftv fea jr met ijser beataigeii atok op den givnd eipotende om I racdit aan baar weer den ie geveib Wa kooit het er op aan dut die leu tmaohldge TorphlohMi a de duivel hale beo deze laaterpraa btrbben verapreid Zoowaar ti er etin Qod in den besael ie aal de waarb Ad aea bet Lkki kemeu en de booze oaae ds Slechte Plaafa woiden fesMKko Dat Se da baairtlg kome took de mrengoed beet voor Sylvamie dan Dief lv mie dea LeiMpwer Sylvaww dea Be iMeger t 0 Ueiar mt aec Je vetwiMkkeUJhe dringen VereefarikkeMJk bet meht wat olet half v cuhriU eUik geDeeg sef Ueg v met iDaehtaenMng Ba hetgeen xU mijB BHtoJe hebbee aaogedaan Je weet tiet halt wat bet la een wetbeapraakte teeg t hebben Bewar Mien Uttptf datgMM aitepradt wat t baar batt k H mÊÊtm mm I Voor da piiQONMAAK TROUWEN en VERHUIZEN IJ I I Ü If DE KLERK ZONEN ps n Wtnk li r i jüscr OoHdaoha Wagenatraal boak AohtorkfoMttt MaguOnan Aebttrklootttr 01 83 WÊt Jonker Pransafra 0 HWaotraal C08 rtoht Uftmni da Frintehi Bun TiM im tOtlTm 9987 Hot TER O AM Ï r ï briellkn groote endin eii fton aMnnrapt en AlcmlnsfM KmfpmUtt f L lt f Mallan nns lstth VloerzeilMi en yiowataMla apar Unotoums Inlalds LaardouliMit uaiai lBr h Tal ikl aclwt n Ovwploopaps Vitraoas Anovamals ena io de meuwite patronen I Nu koopt men weder de wan ouda bekende prima kwaliteiten tegen aiknaaarkelijk verlaagde prijxan Wij raden U in Uw eigen belang aan ipoeditf te koopea aangezien de vraag sear groot ii PVofiieert dul van de eente keuze Beste Ire mok veor H ü MHnkelieps en WedeB verkoopePS IM GOBir zieMe STATENVER KIEZING 9 APRIL 1919 kar biqvan baitisn indlM Ocoht b t iomém MW mlddcl WQ wlt DifewMul Alsgillijtft v dÉMatf f rmtf iMal d T raH rin liirflllMMliVnrimrni Vmtg OMt VMlt isbrulk dM mJNHAROT LKvIktOOEN f D t ecu taker feacteniiddBl ftarfct li li Bi aaw B MBMÉMi In huxen vintf 90 cl KboMpiJn q Milakardc HoMpliaMblaRM KokM 4S w sa c u Kiezers van Gouda Het Bestuur dor KlesvereenldnK BURGERPLICHT noodiet U met alias aandraaft uit om W a iW l d a pril voor do vfirkuzing van leden Her Provinciale Staren Uw inm uit la btwnsan op 4Mn dar aanclldatan van LMST N M Gg vindt daarop een achttal namen vaif in de vefachillende deele van den Uenkrins Gond bekonih mannen die op veraohillend terrein oair dB gMni enaclia i vale goede dienitnn hebhsn bewezin Onder hen behoore o t onze tadgenoot de hearj L VAN EIJK direclwirdBrN V Kaaahandel Mg Gouda en lid van den Gnmnmteraad en het aan Oonda welbekeodr Kamerlid Jhr Mr W TH C VAN DOORN te a Uravenb age UhieV N laidt in haar fjefaeel Hoest 1SS4U 1 Or T BCEKENKAMP ah i b mm EA i as Neem ANOA bonboa aVOMHW Doe 50 M 90 et Vastzittende op d bom broncbttii kiokhoeit Getnruiir tu fte ii ANUAMROOr Rhenmatielc kende ca pijD iit d Icdtmiieii pi f M flBwncbtiplin lafluoot lexichwpi ii en kMapijn SANAPERIN ubleittn HBW Koker 60 Cl 3 k Tl 70 Ktt6lpl n oni ok n keel Mijnhardi florin lableltvi Do SO Cf I mnfzuur inaafNflter Dimpplii Ma eeÜiMt ataehi a ilivencriiil M4iak rdt Ma t bl Iteil MM HT Koker O Cl 3 k fl 65 IVOOliSi jonenkoorti Melani koude r4i in Cti Mtfahardt Koon tiblriten MKokw60ci 3kokn70 QiS en slijm lUI4aliBfidt l Lait ertabldtca Z tl MoedMircrend rcfeleo dea MHHH Dooi 50 et 3 d 1 40 IfUgpiin bloedarmoede bleekc gelaatikleur MUn hardi e StaaliabiMicit lÊÊÊÊmtm la doofcB viaaf 90 et Zenuwachtig OTerapannlnf onruit iIipelooahaM gcjaaidbeid exameavreei Mlinfaardt a Zeauwtableltea MMi Kokar 60 n 3 k fl 7ft Wormen t ü kiodarcn en volwaiwaea Neem BNFAN wormbonbona i Dooa 50 emtt Winterlianden wintervocten ruwe huid birit i kloven eo ipringenda lippen Müwe Gebruik rUROlk Lat bIJ koop op den naam Van d NH Cibrikam A MIJN HARDT Pbariaac Fabriek ZBI8T Bij Apoifa ea all DroglaicD Tc Ooada Aaion Cftom Wiidaara9 Stfikoaabo A N v Zc a W Hkoap W d 1 Spnth J Verkadc Waddiszvaaa A v Heide Moordracht J t Grümmtn fltolwtfk B Natsill itfTT9r ntl P M KOSTER BotmkwtdMr to tattnf J BEIJEN KanktnMiar ti Bo4a raMa ih i L VAN EIJK Uraolittr N V K1inhindiUMk tlellipp aonli tv MHMK iiebt F A VAN OER TORREN 0 d W lliauiiir t WiddInnau Mr 0 A KLEIJ Ollkinif n dln Pgldkr WIm Atiiindir t BriMRbiia 7 Mf Jl DBH HERWON Undkouwir tl AlfM a d Rgn 8 Jhr Mr W TH C VAN OOORN m n t T d Kt ir tl l erivinhigi i Sftmt op en dezer candidaten naar Uw kruze hebt gij Seen voorkeur voor Mn hunner iteuar da de IQM darUllarele Unie 00 Mr atemaMn op Ne I 1467 100 Hat Baatuur dar Klanaraanlging BURGERPLICHT 4 fV tixi 9 TANDPA TA J C aoLOOor m stv am TUI NGfll tiP loo ul aanaek mm een lading Mooi tuinqrind Oak lavepen wi OnlNDZAND aoff oessuMi co a n iw I oaaewMm mi aauDa uw o l VAN lOOfJ lioi nooi1 ï Si B Sd lga u de kinderen jl Staan voortdurend bloot ian verontreinigingvan het hoofd Moeders Kt eiken Woensdag tn Zaterdag het hoofd van haar kwidwen was schen met LAX zorgei A daardoor dat haar kiiKieft 1 Hf n ren zuiver Wijveh HaasfrecMl Prija 25 cent per dooaje vol doende voor Lr heerluk geparfumeerde hoof dwaaaching Abonnementen en advenauMCn voor de OHOüSOHE OOUBAJiren de HAA STRBCqTaCHE OOiMÉirr worden te HaoaCreoht aangaaMMsii door onsen Atfent J SCHEEir A r laaia AK L K Vwkt liur bil U ea Apuh ker of Oni l U Otrada ANTON COWS Wijtlittaal S H V LOOH Markt i aa bil daa bbrltaat VIMU lawat ItlfcataHaavaaa OcJ mat aiua haiigiaakaiiin biMWi lUwttaM AKKER RottwBMi d8 tluargaii BiMiidAg April l9iV eOÜDSCHË ï i H L i HÉfr BEHAIIVE N EN FEESTDAGPN TfRJSSBlMJBNTsWïlJSi p iiMiioH ƒ a I er mak Mt c M mat lEüÜSMT li K0 j J Mr Mt ftnl 1 S O iw mak n caat 4vsiW raat ée baaotelliv iier laopar uafeMi I H E IN CBMNUiH tBOEIIEEUNGBN f 4 iHHia 1 Mt alHa lenl maar lAM nvngn jmr poat per karartoiU 3 10 ideli l m a int f 4 Abiinac nfn tanVn Ia l Jk i aanKMliini a aii oaa fianwll MAKKTSI QOtJAit b onaa agvafeen d bvakhan d ta tie IKMtkaatorttiL AOVSKTBNTIFPBUS Uit Qrr da lé ii 4takaa bakaaaaaila M thai baaiM ftna MM la ka6 aficf farslina r 0 £fi Van uuitaa uda a daa hca iv in £ l mitttmfMÊttmm m ai i f lillA AitwrtadUII na laMaka TamMkaMUbaéan llti aiM per ragel AdnrtiaMI In ïm Zatettlacmumiar 20 Umitt del K Op 14 vooriMal Ut 50 t otit i ilaimiiM lva a u n au i anilaa m latiaaUaaiiA i nistwit M laar arMa prjs Srcnte Mtarn aa rtodaa tÉ l l rak d naar plaatarajnta Bimtuug MMifr 3I GOUDA Atlvwumtl i tbitiMk matlaa iii a aa n a ikrar aiuKhaolmnit van imiMl H ii ta Jtihttanl AllnK at t4 ui is an aOM A a Mi Adnüuatmttki 1 T m tMara t kW 16 vaii IM Mv 4i Ib ituaiand en Hongu tfn tvt endcAanrieUng ettvtleit met te teUan der UkÉNHticale cMderaparty ia Relnie de ordebeatotti fdOaaeii zoodea HU wordtia gei hten eeiiwr siat t4 g wAi b4 wrtw PM 0 JttiMriAUnt hA vtweV Hnffipeld iik i ip Mnlt du tooUMviVMe vMi da OekrelMi vit nr QoJjnië oa Uom tHn now Oaeteiup ee Biéoeaa tohctetfverti da n eWed v Rnafc en U Maaiaka hahbee adk enelieilMi 4o vi44tro en a ii de K Mi tlaneneiiÉI an aedoren ltae rf Dt vje4 fenniiig utm atHw In iMft work om deo Boerenboad ver te kalen tot n iktuiting bu de communiBtMcke itarttf rruiu Braokdorff itantaau Duitadt mixujtitv van buitmiiaiKUobe xoken heeft en trtegeaweordiget van de B 7 ep dlaaw riatm hiie d llwtMihe regaerutg alMat te gencver he beridit dat dv Par Jaeka een ferentie v n zina J Duüaotilasd reeda nu t bnH huldlK n alleen den oorlog te hebben a4uig Mtiicht en dat de ent ite da vlarMiifliar uii AjMuuum mi de achuWUgen ter reraAtwooixUiig te raepen geontweordi Ik mvet het bemht ala nJet rg weereefcyïWgk iwi t smjtttl L De Duitache rege ing zou z een zoo ontijdige bi MadcUeg nnet Ut n wrigwalleu De liente wil ala nan afl t optreden Ze kan niet dft n to gelyk rcch tei z4jn Uy kunnen eveneana aet kiachtwi op de ppopp komen n tevig rfavöi Maar eernt ni tten de interhatumale betrekkingen van hun nchei p vgapdig ka iiiktf or 1eD ointilaun W J Totn ons sdlen liK r rit Ih logde aatetlmg van een atMta gtrocht hof oek oftde neewenaing mucr téjT n + nn er tot ftph 5de mg vaii iiê achisbl k ft £ Mi i TW VjpUMwemmUaarb wo9 i rfen hetrft ove i vttaiü bckenü vertoeft de volgende m Lveratiekt ülataaa yui Kti embef om geen diyiomcui ÏV haddcq jMaati tMBe eren maw ala di sedert de uw4 u regime de d ook dooiF ttoiktnd d4 is De onder ïhMMt htirtelgbe wij besVtat dat VMi de an vö dLHike plande HoDgaai sche ni üéiaw aanbod gaama hetft elk paraliel met itle d rogeeriogBVCrih het gi bied v Ae vioelgwe Oóstenrvkeoh HoTgaiai dia monarchie OfVtitaile staten oo mogeiyc te IVaag of Weenen b leeakomen zullen Mtln voorwte beoogt dat de vertegen viw rdigWB der Hongaardche iMjenaarqiu bliek te Duitach OoslvnrUkaehe repubHek en die van het ZuMfflaviadlie konfnki k en der T jecft ewakiinl repoblietf zoo sime diK m02 lfk te Praag üt Weenen byeenko meJi Decs eonfeorentie zou geowepen ztjn de kwd ea betmTfende de poUtJeke gren ten die ook voor oma zeer gewichtig zUn op te lo sen Zij moet echter ook ei die kwestties tot kluarhekl brengen welke betre km hdsben op de economlscSie vei ou dlng n in het verkeer tuaadien dete staten Wtl hopen dat deze conferentie bevordeti jk moge zyn voor de rechten en het meoacheljk bestaan der arbekknden van alle binnen het gebied der vroecere moDarchie ontstane ittaten De recverioE der Hongaarache radmi epuldlek hoopt dat door deze conferentie alle naUanaÜeUacÈe en chauvkKstlache stroomuiigen gestoH kunnen worden evanala elk impeffieUstroch streven De revohitionnakm regeercnde raad der Raden repubb taat niet op hei iMandptmt dat de tembons kwes de ho tfdzaak zQii maar is ar tegcfx dat etn of ndn kmuUe hi deo weet te onderdrukken maar nierta vttet té doen om de Mding h het ve rouwea vai tet VoUc 1 vwwrerven verooraa t ecu stemming jen em toestrad die trooateleoi en getaarljk tegeiykratyd i OikWeiA de rtakingeain OuJtachilaad verwijzA w oaar de betrctf ead rubriek i Uoyd Gterva he Rr zich weer eena Mm mtemewen nu doof Stegitiane Lauaatmej van de Matln H J oei Wilj naiderMi het tade Ik ben het geheeJ eena met Pïchoi dat de vredeipreüml Dait pn v66r PanUien ffeieed zuilen z n i dat de Dultsche afgevttesdigiden ze tegen het aode vain April of het be n van M zul ttm koitHAi twIuiieA Wat betreft het vratagstuk der achadewrgoechiqren deed L1 yd Geoiige opmefkt f dat er geeh MeeningavenKhnllm bestaan ondu de ondeihaindelaara maAr wel ondeif huKlBakunbgw aengaende de w ze van ver i lA nc flit de hoorte Vfm Mt actief ds imii tï k awie ii itr ffei wi Ten riette iNsnocbt de E elscbe pmiuer met de beabaamgcn af te wachten en niet af te gaatn op kwee geruchten H waar ebuwde dm biteorviewer tegen de talrjke ojunate keriaktaa S tbjuis verapr d wwrfirn WaanoM oi4 k aidlen de verbonden r geermgshoelden iiwe i m ia op denself den datum medadeelmgeii m hunne reapectwve parknMnMc te doen De kwestie van bet troepenvervoer over Dantidg ia figeloHt in dien xi n dat Dmisch land zijjn zm kreeg al laten de ïVanaebe beluchten bet dam ook anders voorkomen Volgens die overeenkomst kunnen de troepen zich Isngs drie wegen naar Polen beg en Io met den spoorweg lange de route Koblenz Greeaen Kaasol Halle Kottbu Liaaa KaUach 2o over btettm Sa wen IConingabergen Zu zaütn vrÜeMJk door Duitschland mogen reizen met zes treiiien daag Maatreden üuUen worden genomen dafc de n ep ii t jdaia het vervoer a les nalaten at de bevolking zou kannen prikkel De tranq rten xuUen tegen IS Apnl beginnen en ongeveer twee maanden duren De geaonden Poolecbe troepen z n v gens artd ih owloaitiiaadeUagen mot g eeeiaai ÜxaitXIt a neg net goJ iaïigrii dtar w vnage 3sy Ü3e oog nt ib o fn ofirtot Ceo bi T di4 beiniC Jide vadt tir4üng van im BtM utti xMA ftlri hei oeg daaraf at de MCfwrun 4w Hengaofriche Mden MyMUiek i MBawf de biuteniaader wwl da Mnw oot fke nh Ugbeié dl r bmbcnkaden n 4e beiUmgni dav £ at É iketietft jtoer anvaü d opcetn den Ui n htm mditen in den ine at wt p iMV dw zJa dw Hivoida g mifubo rgd en dut de geuertud i k duei lal opdat deze KH We ixw f g uoet wtmlt dat de bekui ge i vun het Uoiigaar acbe prelctariaa ré mei dotri gorwiutad twrd hebbnt wtj on xtv jd van pjiimjpleele opderhandeiUni e4 snw Hlkö k w t ls eei intemataoaaaJ karaktvT dToyiigt afvaojao MJj ytaan op onf fKN lalurti che staiïdpunt hetgeen reggen will dat ene atachts de be uogen raken der A btideaden die In h t bewHtc gebied woneé eti J liebbtJi oiting ypgevin aan onze wenf 9cheii itt dezen Dit oaii het barbaandi opf tifdkn tegen m het beoetfte g ba d voMieoi inende ax4 eider A ewegtngen en Inde ko4 nwn wtl grtoewrt wö Lii lïoedHfMwt Wordt voeriik ge lat bet comnvnrwn iaat voor de hot da tad be f aid heoft dut veortMui faet egoderw a i4 aü M len en leergnngea der hoofdau4 tux telooe ut DVlTSCUUASn On thulli iigen Dilljt WK Maden f ouH t mn ulltr if MH uit ie g HU ilo i iri t in die ganarAaiHWL Joor atMt ScilKi oabui aMeoliofx f bij duo Htif In he iwjjm van Deo mber 9H over rt g Jjourwnlfiecu viór het artredên VHu deji keizer le beu bnat gaatM OHiaï boUfcenburg tcwan s Nevi ntbitr ie Spa aan waar nten hom el dot maar 4 a UbodenlMirg on kn art ermef t e uirflAl GroQiuar Jict niiar den kefatw wa rf i gwodea om h n uiteen te aetnii dat hit up Uaüdta xoat ba l af te treien Vnaxün WM een ooofereode bIJ den killer waetift OrawwB betoogde dotmeu op hu leger niet meer aan kan en hft n In cij bood kon h n bet mat den jrtod Ui di ru ter bsetrlJtHsg van de P o4iiio naar IXiilactitaad te voeMn De cenigj reidung aebool z 1 la bat onver wijid aJtredcn m den keiler raaf S bulenbvrg waa het ar iet 01 ftvifl en Melde wr ukgeiacen t iDe g a Uieerde troepen op het Are asjcelf rent ntteft m het oauwi Zij mo Btch t geA Al Ota irvim ttfCki di M en kehnen nM wag oimM M InR vroren z n l Ixmden wvrdt gemeld dat de v AOd op den ochtend van den 5en AprÜi na een nachtel ben mrdement b t Uhredf merebamga tot den aanval overging doob met iwnm verliezen teruggaalagsn weidt Een bata Jowcommaadani en hondard man xijn gevangen genomen InnuddeLt heecPt de JËBgebcbe mvnlBter vt eorleg Chundslil gooauul ooa de Bntache troepen ui Eosland om hun zoo spoedig mogelijk uataet en terugzMieding naar hof vaderland te beiovcoi als de veraterklngei aangekoonen z n Naar men geloeift aal naar Arcbango hulp geoonden wonden mat twee b zondej $ gebouude traiuportachepen met U lu ekerrf eraan Hon hoopt dat zU half Mei daar cuU len 7 fjlet Oeknunisoh persbuneu ineld daV het Sovjet eger b Koweü naar de O uvj neTH orveigeleopen ie Vijf en dertïg kanonne n aIja reede lutgeleverd De vüoiidelijjke Bt 3 jt Adst ciie a£de Ung n gaven zich hk gioepen van veraeheodette hoaderdeei over Ala de ovarkiopers nu maar geen V V gondiaten zifnl Feuilleton U Zlj doekte op de woordea van dea Psa nL In dien vertrooBteodeD paalui dten zij had aaqgehaeid Want ze hebben zonder oorzaalk de gjroave van luia net oor tuja lOekiie verboirgea gehouden en zooder oorzaak valaohe getuigenksidoeQ afle geiii van dingen die alj niet wist Daiv d David fecOioon gij een olaettea dl doiwluaeclit ooder velen waart voel det gij toch fea wortet van de zaak en van gaaeobec harte en met een gewil Ugu tong zal Megey uw c bed uaoeggea Ked mij niel van bun vernietiging a mijn HeveHog uit de maciit der loeu weu Uh woh Biet te veiwuadereti dat Meg r Ttpperlln bet Oude Twtament ver koM ais zij voor ziohzelf laa ZooiAee gtdur nde etudgea ii d ailee bij liet oude Ui vv Io enuldQ zijR pttotitea met oen bezwaard hart voor bét e M gedurende Zijn boidtttdij ke kx ibaaii oej nde dat er aeo woik wae toMobea bem a zijn volk eo faKb ia zijn zial vaat van plan onder geea snlMle vowwaoide ieto toe te geven betaij aan lanaMgnuuur U plu Uii9t jlka wv voer enirt feabJaiglbiAd of een louaeoa rii toog at iaat opoeC af gewende oogaa llajir meer n awer kf e Heater beeldt Le v mlau M M voatbeid en ijverig g ii zij de odfenonttie na in de Caledoniaobe Uereunr of zij oek lete BM cht vindeD dat bMw werk en ett tbuin ou beaergen Toirii zJJ n g niet ter wOie van Ue ty en etaide bet telkeoevM hopeaAs tegen Metm atffen ve i waaMng la dat dMe Iteden a wier nddtah ij wae grootgeJl faci f haar w r nwt o will n de oogc i zouden aaoslea Vreenidi genoefc wae hot Andare UoQuaker dJe ultkomiHt braK Van hut eente oogenMik af had AiidRTfl zbAt aen den kant van Ilcetv geLohaaird en met zijn tong en aterken rtKhCeMim sioh eeo waardig bMopveob Ier voor de onderdrukte gebood Toeval lig kwam hiJ op een avood aan de ken kencieur der paÏMde Het beaoo reecio te ectKunereo hij hoorde biiineo bet geluid van stfcmneD en wat aOuftatereo betreft rdtt tfiergeiveeHg zijnde boorde hij bet grootste deel van het geeprek dat wij reodto hebben weefgegeVfTi Met oen hebt gnLq on bet plechtig eoboonmaken der iasrwn op jqU tn veeteiMcdirafiper waag de bij h sHii meer dao gewon oodar denV bioatm te ateppeo fc ï onttktg hten noreeb UUeeUen heb ik e Je gesoodeo Aa der zoide zij maar aki IL bet deed den ben ik bet ver g eten Neeo Mavgoeet je hebt bet iriet ge émi eel de yfa n ad h or maar Ik docht dat flt bet ken wa fm en bet fo een g iak dat ik hot de d want de Veonfo nigbefd beeli eea wi geepeud VkMk niat AoAne MaoQoiriter ia bet bule van een predikaat Si neek dH Margaret maar terwijl tk voorbij het vetvt r kwam boorde ik ie let Tieggeo vht hei weggaan van de il ffrouw totdat de waattieid aan het Uob zeu ijD gekoumi Aniw e hebt gehdolaid endereaoa b dit noelt gefaoorl hebben Joi dien dlge taralpaiJite dwerg I Jüern MficB je doet mij gria nadtHi recht Ik lutat tde niet zee h J rg BMihi Ivöude oiiH r mijn oor Ëa ie weet dai dtti il deo Bijbol irordt bevelen prwk niet zoo codatoat Ujk over het heiligt Uofk Aodera Uwx er net je onJiPÜjgin ep II 4 Lnam zoo ia myn beotd dM Ike i ukweg wlrt Je bcbt y i po eprek n aa mijn kUlne huH dat ik ixjHVid toen Ik OppeT jaicibtopvleaer ven zijn Genade woa H t la ottMa ttrdaii een k m r eo een tukje gmtL Hetataa bwa ut t m den Tap lög o Bennaebr uk Hei la e IW pWu metwnbeekvel forrfen op enge jmue n van d id ir rtPoM eade Da giwli gw utder gezrtacHp dan d ftatcfentp eo de phitier Manr Bi Weid ie ea ommI naam en een goed kl 4u lMMi wo vwwzteu ag buleraad en de beste ScÉutaebetakcna op de bedden Na aki Ui MsMyer het kiefoe metoje har een poo ewiiu ien paan totdat de eortvlocden vertnfnderen en At orkoan bedaart Au zal m l rt an Andera MaoQuaker verfieueA zijn ofl een woaracbljakjk vcriiaal twoordto Mi g ondankbaar ea verW Jij mij dan eena wot er van dra ar wi n domtnee Borrowmon moet irardca geko J ailern geiatm in deoe voot nae torte r wr t n ett waarover zij tipljt zou hebben Uaer het opaenden van een korte bede ala des dat kan er ibeo dÖor Maar Me ey sed Hester weer tot het Ette onderwerp terugketreiode 4k kan lea dal dit aUee Rewfó rfi ert He t gfj hem wel hooren aachten toen bij hedewBMr en het Bocfk opnam en toen biJ de wootdec lae Doe mfj reoht naar Uw Éerecbttgbeld o Qeer t bebt gij toen wed gehoord dat bij bij verglminCt aaide doe b r raoiiC naMT Uw geïeoMti dl Heb Ik het niet gtehoord zei TAtfpsy maar Wae dat geen kostbare en ver troostende pealm van Dard Hij Davld Je apre over da arme Heg Tipperiln nuMT je kunt baar n4et beriepen over baar too zoodaog zoolet n óc liederen attat die ia den bfjbeil voorko ram LuliMr naar Davtd LAat ze beschaamd en te Mibande worden Ik bei vaa V meentaig Devkl aeg Ik en aln je er rp komen wil op geet dan niet dat bvn naam Torphlcbaia te Lant ze worden Hb kal voer den wind hun zij dtdeter n gaoeoh gUbberig en de Eqga dee Het n vervolipe ze TorpbMwtta hoort fe dat ik zal er voor zorgen dat QabrUU zelf jelt dioht o de iktm ift MordW ik met yi A ged ui bebl i MegB Megiajr ik wlMe dat je hun veegaaft ven Ik bael zeker weet bet van gaoaeker harte te dem Hun Tfrgenn o ja dtt geteef ft Het te febeei naer te aard nfjn nool lawnet e O K lllo arat Tfppertia zal dj aa fMt Il il k lb Moievm al