Goudsche Courant, vrijdag 11 april 1919

SW BBHBffiff MT Htt angekondigda BOElDUlit te Stolwijkytan verzoeke va den heer It Veniiotd oé IB April m flat f Kt door NUtii ll MAHLSTEDL AANBESTEOmG Op WOENIDAO 29 APRIL kas KaalakUlk Itearia Ea raealakrieb Oanda vaoraaMaa ua to baatadaas H t makan n portUni log met ifigansM bergiiliiats AaawlMaa WOBNIDAO U ArUL Baaisk ea laakaniot slja vaaat DndardM 10 April la an belalia van f 3 verkrij batt laa kaalore vaa dan Archiiecl M BRINKMAN HarlMvllel 47 Rottatdia Oten part aicht meer JKetckt aII eensgMGind de StoiwijkersiHische Vleeschhal tot iet doen v n tfw inkoopon op vleescbwueogebied Paartfinvltnih f 0 50 i R inltyl Mg t f 0 76 Ratkvlmsoli m Priim Ham mactiioaal wneden Per ons 2S cent p r l l pond 50 cent Atinb v leDd U89 23 tfw iv dn A Ma a ém HEKi Geen ziekte kan UIJven bestaan S rrJi aa eVa lÏTgii lijdt aan v darende vetaaaaidhoid veraeaarlaa Ileheamaswaku ea V sbe a at evoalt ebniik dan MUNBABSTa LEVETOGEN Dil ia een zeker getteeamiddei Hebaam en aeoawea i vaaat W i Hoofdpijn oebrnlk minhaidla HoofdpijaubialM Kotair ea 10 cesi m Vi IIESCOMFERENTIE QüMtn vuFbindfna tusschan d Entsnta en LeniM E i HH i vmm Tpotxli Earn BcilsjttMiistan MMlia£i Oa varkiazingaa in Hongarije De vrije itmmr op den Ryn i Een open brief aan Wilaaa Grondbezit van Duitaahe vaa ateni In ialtacHland Kiearecht hervormïng in België ONS ovBanaET HCUKR aOOKM KM PRUIMCIIS 1 Ia ba in fi lifiluil all u illarao tabak en lilarettao koopt ia dan graataa ÊHi tuÜSf TtmniAIIKT 14 lUlAiHindi vali Rlh laMcaatBMia Raapeii whIWItlrila 12 na t k Pinoa 7Vi llka 7 Unioa 6i Javaaaliai 6 aa ta S i cl Mm praeklk alileil Rooklakak vaaaf 1 2 SO tot ft par pond Voor pruimara lela eztfa a 40 et par half OOI EntelKbe lllarillan TOorradi iSSS 10 hHoest Het hegmt alweer m teg ispraak In h ho lsciie Lafferhuis heeft bij de dJfi cuBsw over beweerde poga nfi en tot vredeaan erha9d iingeii van Lenint de mm van bJiiTienjAiMlscbe zaken nametis de regeenn medegedeeld dat er zich in Grpot Bnttanmë agenten der BoJsjewiln ophielden die moeilijk te vattei waretf maar dii zorgvuldig werden na egraan Wy WiUen zeer ztker ondeiihandeleji met een echte Htafaiele Rejeerfljff die Rusland vertegen wootdhigt ïeide de minister maar hu wBfi gema ïhtigd te verklaren dat wanneer men aboiid tegenover een bende bloedtiorstige bandicrten men met die lieden mets wil te maken hebbfen Er waren geen voorstellen van tiemm aan de Britwshe del atie te Parus medegedeeld en de minister meend e d t er geen definitieve voorstellen vqn tenin te Parus waren ontvangen Hu geloofde dat het verhaaltje dat Lenm bereid zou zun te anderhandeden door Omtschltuid m de wereld was geÉ uurd en een poguig om m te gaan tegen Uoyd George die hei al goraeen gev oeilen van bet Kus had te kennen gegeven om niet met Lemon te onder handelen Inmiddels heeft e Kueasche votlcBwmimasans Trotzky een oproep gencht tot de iwh in Noord Ruffland bevindende soldaten der ententfrstrudkrachten waann kyi op m moeiluken toeotand wu t en zegt uw Mpiermgen m n tot duaver met tot vrede tóten overgegaan en hebben anderai de n fttien dat het onmogetUjk is het door wapengeweld met het Sovjet Rusland klaar te BpelGBi Hun tegenstand is vruchteloos De oproep spoort de ententesoJdaten aan ich over te geven on staat er borg voor dat geen bujtenland ch soldaat een haar zal Worden gekrenkt Ten slotte worden 7 i u tgemtodigd deo tegenstand te staken en het eerewioowl der aoldaten en boeren te gelooveny Rciater komt verteÏÏeai dat de joniflTste benohten uit Noord Rusland betreffende het voornemen der bolejewiki m het voorjaar MaalnanhhaMaa moadorvlekkea lopni U tli MiaaMlal aokdkr pQa of UMdlat Haarullval BaardickiirA HdHtlMtA RkMloallek 1606 S lan Uiai VOO pkralacba bekaadalial van Dr FOLMMER ar Oen Haa giraal aak plain i Tel Wi Hu rati0 Is U mi al verkouden Wit he ft U r letfea t dmma Wairom toch aM didetljk eco hrMfailg AiBd lljnoplnind middel If de Abdïj9lr0op ta baal enomfa De Abdljtiroop heeft beweaen feltfeilrchap ail te bezitten welke dii vaalzillèllde ontiteking veroor zaMrtde iHim apoedil lemakke li k ea plfalooa doel loakomen Qe Abdifairaop daarom aan ve eprazen middel bij catarrhale aandoeningen der ademliallriKiórfB en Verouderden hoest bronchitis influenza trKp iMfhMh Vaoikiwrta kasirlla klrik an aUKMioMt eiilOCRELLA dsaa k B cmaousrt m bal Salutsst vsaaald asr 1 f wfma itiiir vui aoamiL Alfa fiittim n pltn tWawnfIJO van Tijn m ara fWS vap plia 1000 tram IS Alom verkrijgbaar THcti roDden bSnd riSM oth UUMlettt t I AWar RdHWdlta 84 D w KM lord Darrodi met een paar Wiendeu en een lioijtB met een epaa paarden er8ahijm n Hester zou e r in gelokt warden en de twee zouden noair Eii elMd gsvoewl worde zoo ansl als 8 paardi ken konden hrtiigen Den raliendon ds vluchtte Heetar Giey sou m de anmeti vaa Davd Shrliag en voordat do aabonierln mei ware i ly en viouw Maai Davld domt zijn dor me Bdar de oogea to komen want I wist dal Inj een hairdvoclitlg man WJ nam ean liut voor zlja kind wHe aan dm oever van het Saul 5M r waar hij telkene heen kon gaan r Jli waren de tonge dingen gewa hediweloid door dat vreemde geluk met valo maaaiiea kan duren ar van Dmmlera berajile Arwland woord mtaeoWen door den vertoorn Jtard Derrooh k 15 r ttig woord van den dronken la WeWdon rader Zoo wardl Dav tl r PW Hl wiJde ale komen aB t ook ntal Ito u M sijn vuier auT lUilei leÉliHi Qoedkoopata ep aoUedata draft voor Meubelen alai Tatste Kaataa kaMstUa Staalaa met Uw Piwaka Vaa raabsdsUUaa WoUaa aa atlladakaaa T i u ab rlagala Ui KOMT p f km OÊL O b O V e Tt HBMK Zoou vau W 81BBH18 It H A SIBBRS Vi nmnmut Ë nig kennisgevingOond 10 Apnl 19 16 U 12 Oneen dimk 9 4 T Wdk VfD b Ungitelliu b rl geboorte v n ouzé docbUl ttodaironduü 1 35 li J vUn VLA RDiNöfcN N C VAN VLAARUINÖEK VIN TfJK nond 10 AprJ J9l9 I I Op f bnek lt ntooT is pluaHiOg voor mmn n aaiiiRiiiiBiiil kiiwk d iiigea aao net turenu Üou lBch Courant Markt 1 onder ao 1621 ttiensibode éOraMmnhm Uevroaw ALBER8 OldanWne TdJun 61 DW HAAQ vraacct teKen 1 mt wn 1631 17 DIENSTBODE lobn t480 tfliiohgeld f40Ni Mn ur goeden dientf tostige TUI 60 Hulp T n een dagmewja Repetitie lessen hl de MODERNC TALEN a wÉ ai0 l 13 Brieven onder ffo 1680 Borwo ÖOODSCHE courant Merkt 81 ur iiii II lil Il 1 tmmu m mimmi CfltDEPUTEPKOK STATEN da pravliiela lUID HOtLANO mutm btktoH i l wtf v rkBMmhcd n aan da wualUtMkgUttmin tu d h v n ta GOUDA dear voor da eoheep aart geetrttmtf aal xijn vanaf Qiaaémt 9 mpi it Httr vaomii tot aa mat Zatartaf M uap aaai t OravanliKa 7 Aprit 19 1613 16 liistl Ww1t veewWB SWgERTS Vooraillar DB üiONCMV fltMr U BHllMlng om Ingsiwirda eanM tlitanigitdn mr de sttMmlifB twr wridezing van d ledw van dan Qsmeentaraad et De Voareltter van het h or t anlborneu in de gemeente BERKENWOUDE MMkt bekend iati iet hoofasti Dibmiati Inn niAdhiiize éier gomounte op 16 April IM9 d voorittiddagK half e f uur in een openbare zitting lél benhsBen over fin gBldigheiS tïeft p 8 April 1919 vMr bóvongendomde♦ fklezing incolevci lie IriétBn eb órof St bandhavinb Vnn de dtst p VODrkótltende candidateb 1829 82 rkenwonde $ Aptil 19i De Voor lt r Toomoemd O OODENES BEKEI iOWU KIIiO De Voonitter ven het hnofdstembnraaa in de Gemeente HAASTRECHT brengt ter kmnli dat 4en dpeiibarë zifting ter bealissing over do geldigheid van da op 8 A J1 j logejeverde l ten ven candidat n en over de handhaving T n d e op die Ijsteu voorkomende oan didaten voor de verkieaing van do lades vM den ABnmenK raad lal worden gphoudon op DINSOAO den ISn APRIL 1BI9 dei namiddags aVi uur leaa 28 SBiMtreeht 8 April 1919 Ua Voorutter vooruoemd V HEMBRT Adverteert In dit Blad U91 6 Bureau tot Pjutociteit van Wetenschapt elS ISieuws SetaiBMVMoitt ISA AméMt Mt tcliedridht 50 CURATiDtilÜM Mf A W Jacamatu Ond Advneaal ia Nad ladit H 1 CaikaatI aallea e Ud Oed SUtaa Bnrieinsesnr vu Bdan ea bail PoNk Ui Banu Kaam S Paatasi 1 i itaaymakan eadftsareuria Oeeereal der Rljkaveraakeriafabaak W N WIHtarShOTea Gap U i telJ Oarrita Oad BasMaal v a Teiasla 9 OIL Amerafoen S MMi Afda SCHRIFTELÜP CURSUSSEN Oadar leldina vaa to kakaala Markraclitaa oaaar ie Joh Baaaiaa Oiiaeiew ilMnar Haadeieachool Mr Dr J BljsUa Oineiaw eWMr T Mblal pol Jhr Jaa PeHh Jonmalial Dr A A Pakker Tprivaal doceal Ualvoralleil Dr A X 1W bUk aaaa ieeraar H B P B Ma kntal wJlaaderiaakoW Praf r C M IOraaif Haoalearaar Ualveralldll Vlre lH Vr A HmWratblIt 6ii leeraar O ai bAkaa Dr J IW Hno vU t aal dedaal Ualvoniieil Dr C Haynaa leesaa taW ea andere nannea vaa ailai W I leersara H B 7tlla s Maikfen 7 kBMleara aeeoaalanu 3 aruea aas X otMea bot MS HHU llsl J Mbr daa PiWhrtltalllka cursasSsa o ai OBKHOUOBN EUCORIk IINHTKAT iRUnKBCLiAUR OB fRQANIIATIB MTKOHNICK l raONiOHKIIVBN MDBRLANDIOif WBBOICH TDWItTBCHNnK HHMIBCaiieH UMONIBI DEBXaCH NOOBteil RUMltCH MA nCH uMiu atMKMCH WmÜNDI kbSikun I NinVURK wmiRTOM AmoN LOCBCA RIWrORICIk KCNBN rRUBLBN LWO i vaar bMsMlat fr l vaar aDa kaaiaak ar kUa auktak ak baramaa ASlb aataa 1 0 aa MO AU aractl KMMa il s aaMaiaMa NÏiarMat Mr la de Rasklaa OaaifaataaAdailaisrtiWs TMHtlaitt iic awli a t i iar aiUbar Baavskaadli Opalckbar ea r sdl W s l l ar Wè aiataat BaMIlMaldar SaaratarlaRbdaaUar aak aas IH MO turanaacn voor begliineM eenltMtai gcvordarden maee i e v or d den en vorcevorderdè AjkujiWiki Mlhod aoeda re 1 eD tnic coouet luaachea daKnt enicu ra t i 4JI ililn dkij aiTe Ma MIectief eDindMdiiaal BllliJlN ieikMltinai Man r nÉmen van na Studia da ptofltaeron ifü werkt aluct Advleien Inxaka Beroepakeme Faer odara mbMmfm tng atea da mterMunfa frtUu imAon mm taahW MO idd p ma a Jbii artusdl mA Mnlaer M Mato verkoudbeidNeem ANGAboiAooi aaa Dooa SO ea 90 et l astzittende na de bont branaliilis klahboeH Uebralk bieHaeen AMOAStBOOr aaadwaa naconllSO Rheumatielc licbt koude en pijn ia de ledaaialaa apier en etvriehtapiin iaSneasa aanaezlcbtapiln en kn pi n ANArBRIN tat letien SaaaMa Koher 60 ct 3 k 1 70 Keeipj n omawken keei M oliardl i aloeia labiettantoaMsaM Dooa 50 cl Ma8gplin niai water opnapini naea eellusl I ateekte apij venertn iadke l slüfia tablatlen aa KahCT O ai 3 M 5 IVlKHTSi l e koorta Materia konde riilintfen MUnbardl a Koorti labietian ai Koker 60 cl 3 kok f 1 70 Gal en slijni Mlinhardfa LazeenabNnea Zi n bloediulvenad K elea den I II Dooa 5ê a H il 40 IHiflirftn Woedanaalb biaake getaauklew Mtjaharik a StsallableUeo aaaatoa In doozèn vesaf 90 et Zenuwachtigneid overipaaninJt onrust aUpelooahdd gcjatt dhcid eximenvreei IffUalktirrft i ZennwtiblMieii mmÊÊm Roker O et 3 It 170 WormBfi bi kinderen en v riwMHaea Neem BN AN wonabonboM I Dooa 50 cent Itfittterhanden e wintervoeteik ruwe fauid baralaa m kloven en ipriojende lippen I aaé Gebruik PUROL l t bif koop op dan naam van den Hbribanl A atHNBWkBT Pbarniac Fabriek ZBUT I Il n aa aUaiDHiila IttOaada Aaiaa Oaoaa WUMrd9 Unaakavsa AjM v Zeaaaai Boab v Wad I piuill J r Varkade Waddianaaa A v d Helde Maordreakl I V eaaaap tolw k B Natrijl 1541 97 HaastrediL tAlMMMwnantMi en wlvenmtite naté eoaoaaeB OODRAMT aa de AtÉvnunamora OGitmAHT WdM t iKmmm ingnioman de r bMb jtytettt J SCHECII ta HAASTREOHT iO A iri 8 uur Boe da Bduate Nat BsnoakMbap Xlr U Ottatarbaaa Dnkkaeil A vtnmma i vaM Api S aar tMmvr Boovr i WeBblltiisalelit rlirlHafcïïninnihiiT lAi N 4 17 Wf flaar Mii £ Vrydug II ilpril lOlU j I I I I lil wi VERSaiIJNT DAGELUKS BEHALVE aON EN FEESTDAGEN fi INCaWNMN ltBMH Baa meaili 1 rarsla l l allsaia alaa Ob da voonrciu M heocar eamna dnKastiaB aa iaiaaitalai wliilallma Ml asakM s aaar cas a Jaa paUa Ctoaaa laWwa aa nadsa aasja tsrakail ar flaali iilaili AihKOatUa hmsB oniaB laiaa a4ai loiir tnatharinBat vaa asUada I datana 11 li l iil aa aaaa laiKifc par ka t d ƒ 3 50 per vXw ÏÏ tl l ll r JHUgSOïï par pot par kwart il f 3 n t H Tr ï W t 1 6 r gda UO allars Jm er fo J6 AdLè ÏS J rti a d atki TaliBt latero 54 JteWMiMtei ttmi iBMn sa WIIIJ I M llJIIIIIJJIllU IIM I MJJ I LmiJaJiL iil l Dit nummer ta i t uit twee binden nream MAJtKT 31 GOUDA Eerste Blad on eluk ovsiF heel Ëurofia ja over de heel wereld brengen Het zou mat alleen een gebod dw nunacheliMiekl njn om het Duit sah volk vBa honger en nood U bevrijden maar veeÉ er Mf een ponoonli daadi tot haaidiunia fw dm heeW bedmiade baadta VïBg Des bii i geteekend door prol Tcodeloo wn de luuvea te Leiden prof Bergmark V d umvere t UpsaU prof Brandt van de umveraiteit te Kctatla la praf van G dehua en pcr JoJiimeaoB vaa de umiiww Biielt te Stookhekn werden vanwheUlane patroalJM door d menigte ontwapend Een met regeanogirtnMpen bezette auto werd door de bevaUdng beschoten nieuwe afdeelingen ngeeriagatroepen v t r veraterUng aangeknnM VolgeiM de Lokal Anseiger zijn JngtffMT 26 dooden gwaJIeo wat vooral is toe teschreven aan de ntouwaglerigheid van hetpubliek dat het garal Ia an pretja acheM te bascheuwn Da BelglsdM Kanar h M WmhwHw nut alanneene stenunao bat ontwerp nopana de kieerecht iervonninc aangenomen De lUmer nam met algwneene atemmail een amendonawt van dan heer Carton de Wlart aan luidoMle Het kiwreeht wordt toagskend aan manaen van 31 jaar dia soa maanden op één bepaalde plaata gertatigd zun alsmede aan de nJet hcrtrouwde weduwen van de soldaten die tfjdens den oorlog vóór 1 Januari 1919 zijn geanauvald n in gebreke daarvan aan hun nuMdtn ladian deze weduwen zijn Het kiesrecht wonlt eveneens toegekend aan da weduwen of moeders van de door dan vijand terechtgestelde burgers en aan de tijdans de bezetting wegens vaderlandslievende nwbeven tot gevangctiiaatraf of Itot voorioop e hechtems verooorderide vrouwen De Kan r beeft wnndieB h t bogtaael der eveored gt varteganvoordlcing oaaga nonum weUie in haar grteel bij de TsrU zingen zat worden toegepaat De uiNoeremde raad m dm TOJloMrtittt iReuas in Dmtsehiand heeft het voo t l van KaJjn onaÖL soc em en part genooten I aaiqirenomen dat van het r k wettelijlee maatregelen veiHangt welke da afaonderljj ke staten macWigen op het particulier grondiMztt van vorsbenbnlMn da hand te leggen en het Konder schadeloeaètalUiif In thet bez t van bet dcemeen over t bnn trtm een algemeen offensief met een oproer in de aciiterhjoede der geallieoKle legers op touw te zetten wKniden bevoBinsfL Het geheun om lisn opetand d n 23en Maart van liet jyloemuuigebied te doen uitbreken we d door generaAl Haynard inttjde ontdekt om de beweging te onderdrukken Met uikaoadunag vast het zevenda dis tWtt mvr het teilen der stembiljetten gis termididsg nog met was geëindigd heeft het verkiezimgsljeetuur m Hongar je reeds in eenige districten het aantal steramen opgemaakt Er werden m het geheel odigevt r een half milUoen stemmen uatgabracht In alle aistrteten zegevierden de officieels lasten In dtf tien Boedapeeter districten v rden nv het geheel 17 0 djatrlotaraden ga bozen xir het grootste deel f abmeksarbc deus Onder de gelcozenen bevindeai zich alle leden der radenregeenng Over de m de provincie gehouden verkiezingen zun reeds vele berichten ingekomen wuamiit blukt dat de verlciez n en overal an tipte orde plaats hebbeir Het Zwitsersohe blad Bund meldt liat de entente Zwitserland de vrye vaart op den R in heeft toegestaan Een Amenkaansche boot ill t n spoedigste een lading giaon naai Antwerpen brengen dae den Kyn tot Maimheam en iniaaehien tot Kehl aal upv 1ren waar ze in ZwitseicBche wagons zal u orden overgeladen Aan president Wllaon is de volgende en hnef geaondan Op verzoek van de mediaclie faculteiten van DuitsdJiLland en tKiitidch Ooetenryk en van dé burgemeesters der groote steden van dae landen hebben de mediechë faculteiten m Nederland Zweden en Noorwegen de ondergeteekenden professo ren a s hun vertegenwoordigers na r PmtschlaTid gezonden om zich persooirfuk van dei vowiingstöefftond van het Dui sche volk te overtuigen Zu verklaren de bewolking van de gro te stedfim is in een onmnfikenbarAi toeetinJ vaïi ondervoeding en dlentengev rfge ook l Venler ie Uet in Duitseblud aeg tMi verwarde toeotand Ruim vier vijiden van alle meloen la bet Roergebied liggen stil In de nyverheid ia de stakmg bU lang na vAet zoo toegenomea als in de mijnen Het staat echter te vreezen dat binnen welnJflge dagen een aan tal fa cken door gebrek aan kolen tot Istaiiggen zullen wordea gwdwMigaa Doordat r en eand la gemaakt aan dan dwang werken vaudaag bg Krupp 60 pot der arbeiders Op vele plaatsen te Üfcerhauaen Witten en Duiaburg werkt da industrie jweer xondar eanilg I jii iai fciu gf Op bet Tadencongrea ialiatglateren weer tot een graot spdctakeJ gekomen doordat de rijlosminiater vtkor voUuvoeding Smadt de onailiankelilke eoeialdetm verwoei dat sij bet volk belogm en bedrogenhatdien Een kwartier lang kon nienwtidzurfi verst milTMNl JiW DeCH WIKVWh PUiroCHLAMD Vït Wainar h A reda van Soheldemsaa Bij de verder babaadoliii van de bagrooting fa eenee Itain nee t mlmiter president UbhEUeiitann geee Irouw aan gjeahKoa verdragen moet he4 kanmerk van bet nieuw DuitaolUaiitt zijn Ijaaniaaiit etaot de uouw aan oat zelf De eerlijkheid aobrljft ons daHMBva voor aiileen de Verpttchüni en te aeavaardett die mw ooxe leveoabeUagen in overeenatfltmnlnt kiinaen wordea gebraobt htt ten derde trouw j ew het al eme a d w z heé in daden omzetten vaneen oDVoorvaardeNjke verzooniugiagealadheid jegws ai e Voilten WtJ willen Iwi Huaslmhe vdik grug de broederband reiken aNi het van gtweiddadige yropacanda van het ba jewiiRme alzlet Au we lea opzichte van Ëlzae Lotharlngen op het houden van een olksBt i iniDg aaodiliikgen doen we dal niet la de Ulle hoop leu punt van Witaone pregran te oabmannwi maar om vttorgoed revanohage 4asbt n of nieuwe voorwendeelai vooroverwekf ng uU dt i wp g t ruimen Vlj b bten emsiig te lijden omdat onae to van de grootste Aranhoop ontatemmmg en opwinding Ov l vmdt men personen met een veiOaes aaft gerwioht vu ongeveer 20 pet Overal treft men moeders aan die tevergeefs de noodzakelukste levenamiddelen voor hun fcmrferen troehten op te doen De kinderen der ¥ ll schalen tfn m lichamedjjke ontwikkelüg sterk ten atdtter geUevcn De markthalW staan le g Wo rtel i an eenige tot geraamten v magfltde geiten ziet men er ttMeen Wai men m de volks keukens de b ff olkm g geefty epot met iedeire beschruvmig lueta als winne groeneensoep uordit opgedischt geA druppel vet din ft eiflUSiDe tooneelen db xkdi hier da geluks affipeta toonen aan dat een hanigeroproen ieder oogenblik kan uitbr en vooral daar de ambtenaren die tot nu toe ie volkavoedmg georganiae hebben tengevolge Van de toenemend moeilijkheden bu het verschaffen van lefciamiddelen en de steeds grooter wordendKontmoeküj ngr tengeveJ e ven den Itongaiffdfn bet eind van hun kracht zijn Ben êtmofma chaos is overmudelijk De tubweumM nepmt vooral ook bu kinderen chie ujende wiize toe Tij heeft over het alflUnetin een booa aarrdig karakter gekre p i de vehJtla woi dt steeds alg emefner m elnji iSj r Een bestrbdraig van deze zleUB is onmogelijk Veoi de tuberculose ontbreiKkt he afin melk en voor de rachitis aqn levertraan Het volkomen gebreJi aan zeep brengt déi chirurgen m een wanhopige potÉ e De biak van de doktfirs werdt van c l t dftg oMr be peiU De geneeekuMtl Tal terugrit den toestand als waarin aJB to een tumtal jaren verlceerde De dok r en d a ontelt e voor z ken t so gn h bb n zun wanhoirfg Het heefle v Ii rflakt nftt den dag meer opgewonden em de stemml wordt steeds hopeloier he n tot uJtung komt in ihet voortdurend losbarsten van oo lusten en het is onmogelijk dat dece toeu fftand kan voortbestaan re Maagdenburg ziJn DiMdag volgens de Kblnieobe VoUcszeituar bij de schifÉparttien en levencmMdelenpluDdiaiJfl n 14 peawxnen doodgeschoten en ie er tar waarde van één millioen mark aan voor de bevolking best vKle levsnemkklelea gestolen Te D A n t z 1 g beoft de toeetand d r ta lung zioh in dier voage w zisd dat er la den loop van den namkldeg en a peowonentremen onder mlbtiura bescherming in de richting nsar Ihraohau en Stettm met aanetuitiag naar Berlijn zijn vertrokken De arbeiders der q ooTw werkpIaataen volharden m hun sitUcing De ophjtaiag der omnmnniaten tegen de regeemnffstwepen heeft in Dusaaldorf tot uibapatti ngen geleid In de oude stad De levenannddelen die m het verdrag vm Brussel z jn toegestaan zifn volkomen onvoldoende Ze zijn op zijn hoocat genoeg om den tegenwoordigen ongelukkigen toestand te handhaven met echter om de verloren liohameluke substantie weer ta bersteUen Keeds ir het jaar 1918 kon men door den achteruitgang van dan landbouw met e i tekort van 20 millsoen ca orièn rekenen In 1919 zal het tekort n grooter zijn Het bestaande tekort kan men niet door aas voer van levenwmKM ai aamroilen maaamen mflet Duitachlad jn de elegenheid staL len om zijn productie van melk en vjeecdif rooals vroeger door den toevoer van veevoeder weer te bCTeikem FéuiUeton Wölagen ia bleahte Jyj enkele gelegen IMen kon zijn moeder hem een t aiiLK noet zenden en terwgl maar het ie luet aoodUg daaroveir te a trek n Nu i t wlil de maanden vooiiiblj gingen en er geen mUontet opdaagde kwa ui er eeu tud waarop de nood van X avid en Hester geroot werd het oogenblik naderde waar op zlj het lot zou moeten verduren vau tti e befhöbbende vrouwen Daarom bratjhi David haar zijn trot op zij zettende op zijc arm ginds naar de groote deur van Anoiaad Ik hennner het miJ aleof het efen gebeurde Het waa het soha meruur ia den wintei de wind was ijzng en kil sneeuw vlokken woeien in het ge laat van de tweó Jonge meoaohen ter wijl ZIJ togen elitaar aan voor den drem pa mondflia Jit 21e je giPootvadcir noig naar btiitMi komen Hij had een Indrakwekkenide gestalte ean hoofd nvet lang diLk wit haar ziiQ trekken als nit gnniet gehouwen en Zijn houding gelijk an den ceder vso Vader zei Dftv ik ben gekomen on u v lfen B te Vragen I t ïs mijn joii vrouw 0s cNen bad ik het u tevoren moeten zegigen maar ik trouwde haar in haast otn haar voor em ontzet tdbd onheil te bevyijden Bn Ik heb haar Ik aei ÜBgÊf hield een oogenblik opj dat de jongen voorait bad bedacht wat zijn vader zou zeggen Zoodor twijfel w fl het een gi oot bmAvdi voor hem goweeat Zijn vader was zooali Ik je ïeg een bordvooliitig man en hl ld al ijd zijn kladeiren en Ijo virwjiw op een reluk IS aangetoond ds een zoo snei mogeJu hiutp noodzakalijfc Het aaavoeiXD van levoneniiddelen geiyk d e tot nu toe lieett plaats gehad gaat veet te langzaam ledere dag verbraging kan een ontzettend afetand aJaof hij een od wae Maar toen hij aan de buitete woorden kwam oiitnopte hem ean Icreet en hij braoht smkkend de laa ete wooiden uit Ikheb baai hef vad t Jk he ndeas tot u te zaggenl ü ijn vader iiooghartig Gij hebt uw pad gekozta en kuat hef bewandelen Ik ken liezo vrouw met maar ben op de booste van haar iamho m omaUnJUgfaeden Inoieu gij mij tevoren mijn meeokg over zulk een huwelijk hsdt gevraagd daaaou ik ze u hobbeo gegevea Ik heb niela te zeggen nu het te last la nu niets PU nooit I Meent j dat gij one van de deur zult wijzen ik kon hooren dat de SlirliiiB toora In David eton opkiwam lit zt u een en vaoral vider deze mn jonee vrouw ts liek m zwi ZIJ Uj mot ver gtan Ik vnMi u bam ftariïg te zijo terwiUe van laar niet van mij Voordai de oude man kon antwooodui kwam de moeder van den jongjea naar buiten loopen Ik bezreer je laat hem binnen z je zelf op iMnsbartl eid hoopt riep zij en zoo waar als ik it t Ie vertol ik zag wet geen sterveUr g oort van Isobel Btiriki za Zij Kielde aan de M r evenals Pharao te vroeger tydou Vfrhardde hij ijn hm en wilde niet toageven l v g je Isobel zede hij dat een die ziob kan gedragen ala daw knaap heeft gedaan een zoon van het d r doodeu bon erken zeib door een bidc omdat hij t liefhebbemle jonge hart op zijn drempel heeft getmikw Inp dice ik in de PlaaM dar MarteUof vaa dan zou bM mij een vodoenfaf wesen te zien lat hij naant mij verfl gemarteld Ën zooder een woord meer na deaen ontzattenden ead dteerde DavKd StlrUnf I leb om en venrijderde zjoh lai B de oprijlaan sijn jonce vrouw ala een klein kind In zijn armen dragend £ n btj bieU zijn eed Hij nam zijne vrouw mee aaar een armoad klein lofMnaot m bet aabijztjnde dorp Hij wwkte ala ea arbeider om haar voedsel n druéi lo bezorgen Hij zond het gekt teru dBt jn dlepbedroelde moeder voer bea bespaarde HIJ 0ig zijn vader op treat veerty bij in gewocn werkmattépak da aadcr In laken maIb hK een eraodeigenaar beéaaatde Klaar oleeiaDd sou aan bet trillen der oogleden hebben Zien dat zij facome van elkander wareo ïbt tora de dagen voleindigd warenen huD wHsfje lawani dat waart gij mijn klein etAaftpje benrtelde de eerete He ter niet maar ng lai zaan aohteniit steeriH MtnIaciteDde sooala zg zeUen maar Darvld wtide n eoiBaid dan de dokter bij haar hiten totdat op een woeeten moriten In Maart de eigeoaraa aa Ario and geiieel bultm zicbzelf werd en oh aaar haar zoon spoe Me de voor deur aeftter iMi openlataade aoo v i ik ze te dan laorfea hu Ariolan4 i Van dken dag af was Jiij een vxeemdeUog voor mij loe onttroik het arme jonge diog dat iiift neergesitaigQn oogen op den drempel had geetaan zich aan den arm au je 8 ler dfe om baar beea jicesdacen was DavH zei zij met haar Ueve item die verf leek op het gekir van duiven lu bet voorjaar David en ze legile haar bandeB aaamgievouwen op aij a aim tw et om mij nlflf met je vader Neem iiMj Wiew moe terug naar luije Ik bw nu t bang ik kan waofatoa totdat Ij niet meer vertoornd op one zijn Mndot wij e kaar lieAiebbeD I lBar een woeste kreet ootaoapte Da vid Hlrüng wan terwijlf zij de woorden uitsprak viel zij bewoatelooa terug In zijn armen met dan Ueven bO H vobItn glIiiDlaeh nog oen haar l pen Zijn moeder ep liaar eebt enoM voorbij laaar Davié wae er ver van eeolge hoip aan te neroea zalft van 4 moeder die hem het leven sdiodc Opzij moeder riep hij zijn vroaw In Rtjn am boudmde ala ifmuui dia builen zichzelf Ie van naijver bemand tot bet buü Ailoland behoorend sal haar aanraken Zij behoort nrij mtj al leen Ik ben geen zoon van dien man Ik T lten hem tot mijn vijand üoge deze UevsliQtf dte Ik HeOnb he mij voor eetnrig verwijten Indien Ik ootdao drempel vao dim man oversobrijd en pnmlng sanraaA de hem behoon brood met hem breek of een dropprt met hem drlnlr Moge mijn tki root eeuwig vr vloekt sljn indien Ik ooét betzij In dan bone of op aarde of 1 de vert Ul piMta