Goudsche Courant, vrijdag 11 april 1919

o ismih jMe B Bmt Mmmmttm t U l pur Ua dei4iaadKbiMnt J van SeUit B v Cato ji eg 63 1 züverton tmi ƒ 1 J A ¥ l net Doeleatraat 20 1 im nonude G v fd Kilt Raam S14 1 zweep C de Jage v P C Urthstraat 68 1 gouden oortwl M d Uoog Vetioranko t 1 1 broclM C LalJiun urg a van Catuweg 104 1 controlekaart IW Bnenkman Kmgerlaan 17 1 R K pen ntng S Mourik UaaellaAn 90 1 étua met iBchr ftrereodüchap N Donk Usaeltaan 42 paar gi xe klnderwanten J Bakker Kotnniiisteeg fi l groene ceintuur M Demee kleiweg 76 1 heerenportemonnaic G Nauwland Bogen S9 1 mei en 1 kuifeen tbekker J Ypelaar Lombandateeg 10 1 Vulpenhouder G S Spijkerman Keizn itr rïO 1 bruin bontM C v d Horirt Goude rak 77c l alarutel N Bloot Robaarat eg 88 i4 paaltjes L Finit Or van Blolastraat 1 ipMsar J van Let Gouwe 108 1 portenwsu hiaJe G Noomen UaaaUAan 102 1 bonboekje H da Riet Wilehlmlnatraat 3 1 bant choi t N Vergeer N Haven 203 1 hin slot P Vergeer Boelekade 196 2 beitteU J Th N grün Gr Florisweg 7 1 alenStel J DeiTiee Kanaalatraat 2 1 portemoomaie L Boegheim Raam 158 1 handsoltora iC vm Wyngaarden Boomg atraat 171 1 cJiippershaak J Geukers Kniperetraat 43 a zilveiton van ƒ 2 60 J v d Dool TuinfBtraatSl 1 dame8han bdio R J KJelweg KaoaaJstniat 14 1 portemoonal F Knor Komijoiteeg 9 Gouda 8 Ai ril 1918 DeCommitMria van Politia HBRTBSUZ êH JMirgwDg fjpemnjgf 09 MizBkiirtieliL Oa iitwiid iaat op t oogeobllk ii t tatlaa yao d awekaahaiil Unj cei niat wat fiet ivMuieR wil waaren bel zal uittoopan nKt dca arqda in Rusland m DuittcUaaM ea siden Dq geweldige oo lag heeft de wereld uit kare voegen gelicht de gansch £ ma cWaeiif doen adiokken en gedeeltelijk t t ttilttand gebracht gedeeltelijk on rcgelatUig en anders does loopen dan rug M sewoon was Thans zijn de pogingen weer begonnen om alles opnieuw op den oudeni dreef te helpM A aar de geweldige weFcUgebewtentssen hebben te veel vani h t oMc weggeslagen Precies zooals het eens geweest isizal het nooit meer worden dat voel men wel Maar Hoc zal het dan wor Jbd Veranderen doet de wereld altijd en voortdurend Maar die veranderinSf kameii gelïid iyk en daardooi nauwelijks merkbaar man groeit er al t wara in De aühekken van lien laataten tijd hebben echter een plotselinge wijaiging gehracht in het gansche wereld relden levensbeeld en ze zijn nog bezig hu i invlod te doen gelden En dal laatste juist brengt de onzekerheid Tl a S is veel npg bezig te vcrajiderew 8 te worden Hoe zal nu de toestand zich stabili eerea PAarow tast uien nog in het oiuakwe zoolang de berichten oog niet uitgewwkit zij en nog nauwelijits denchUng t bepatan is waarin i zichverder zullen bewegen En het is dezeionzekerheid die op heel ons leven dienWrlanimenden invloed uitoefent diei Bral en i alles merkbaar is Achteral wat we doen staat voortdurend degedachte dat on werk Wellicht noodeloos en nutteloos is omdat strakseen plotseling weisldgebeuren een intndJIMade wijziging in de levensverhoudingen al bet tot stand gebrachte alsilover djg weg kan vagen ij Dezelfde afwachtende houding die het zieleven nog voor een deel in haar verlammende greep gevangen houdt kenmerkt eigenlijk ons geheele leven D t is en gevolg daarvan dat we niel w ties zelfs bij benadering niat mOEZONDEN UBtttien verantwoordelijkheid der Red Gouda 11 April 191 Geacbte Heer Redacteurl Het is nMj opgevallen dat sedert een paar javonden de g r o o t e lantaarn geplaatst jbij de Tlenctewegabrag aan den Fluweelen iSlngei weer in eere ii berated Tevens millen velen bemerkt hebben dat ivoor het uitvoeren van werken bjj de Röks Hotsere Burgerschool een poor is aang legd hetwelk ten deeie in de straat maar voor het overgn ot te dee ep de straat is geleed Ter voorkoming van ongelukken by avond xoavrsi voor rytuigen als voor voetgangei enz zou dk de bevoegde autoritei ten in ernstige oiverweging wUIen geven om de kJeine laotaam die zich bevind aan d i ingang van d n Burgemeester Har tenssingd eveneena weer In functie te Htellen Ongetwyfeld tl duoidoor de put gedempt wonden vtór het kalf veidronken Is Met myn dank voor de opname dezer retgelen noem dk mij Uw dw G V SCHBNDEREN S AUVKil BI NTIIIN Biljartwedstrijd tuischcn de s Oravenhaagsche BilJartveren en Ter Gouw om den zilveren Beker op ZATERDAG 12 en ZONDAG 13 APRIL 1919 op de Biljarts van Ter Gouw in de Soc Om Genoegea aanvang s middags twee uur Leden hebbén vrijen toegang en vreemdelingen geïntroduceerd door Leden der genoemde Sociëteit V n der Menlen i GILIAD Blonliiimrail inldd 1 u iai d Mnuk tu vete kwaleo wtg Bnrtta ToorUulu ra MM 20 Tuberculosa en Haaglijders die door het ebnilk olkouen eiie i 4 roadma AJle kiraleo die hui ooneek In het blo l Tliidei worden met root uccM er door bMtredea Prlje p leeek i 1 2S afkonallt Ten d OhMlHli MwilulM Mutuk Jturora te WATBRORAAPUnBIt Veikrllfbui iU ANTON OOOi S wiiDSTiiaaT aano CINDERELLJL 86 Zij inc en leild niet gnrMli worden en M M8IW1 u l Mh ooa xij bot mét teM kit sfUa m ia4isB lUa Hosier hem niat wmaWO Ml MvM aiirhH oMaer it imi lou et jouwe dinr aüeil dim diC In e Wj h vallen waaw aMiwp alwdeii i de traai slil om au hei wca m vaadsa atN keii inea te luiWerea Duma sloot hij Ie iew en ele dde liia nnete aaas hot hi n vaa de opriJIWB a t u in hMa anaao Veidaralla Ml M awi ikat uoAU hij awh ai i dk Maaia In aau dm eakallinra l Htav iMo kij teut 4t vaat tlJ M iMid ha nea kei eT adadU l ea Mwiail giac U aet planlKa o it hau r USB hoosde dm i hi l l M MMht ke Md v hamisia V i tegw d Mk Ina aa allea sta Mo4at tl tBsyM stat hilMetdti waat sil tieeadea dat a TiiHiln iMk W k MOETIKTANDEr IPOETJEN METi ► agfoill J C BOLDOOT AMSTCBDAM Adverteert lu dit Blad m i vaa deven opbchtcr n ts meer t Uii en M hij r raet de ƒ 9 000 en mttt de 100 000 Marie van door éesaan Te laat tagedi Ml M n ArVn uit Bnukalm t Pl Mra ttftn d Stand By d iiowleii caitdldaAtotoUinff toot d h Gwwenteraad varwegde de Toonlttw dar A R Kieevereenigring zich ten S ure t n jemeetitehTHM iield een kofflepraatj met den g m€ ntes ret ri en overhandigd de daarna he candidateniyat d r A R De Secretaris maakte de opircrkJn dat deze llj t niet In ord y as wiH nl t één handteekening daarop vooi w m D aai ieder der Itfat adf ffeineenteraBdelid en wethmidar BchriScte heftig sprong op d fieta en tn tte de 5 verdscbte iajulteelcenüi nor tüdi ffte kr eou Het tras te laat tea 4 tin 8 tnte werd M Mjrt wee aancebodea maar f w i erd Evenwel de man kon zioh trooeten ten 4 uar 6 mliu v roegde zich iemand ten gemeentehirize nwt de candidatenltj 9t van de ociaaJ HtieinocratiBcho arbeidoraiüxtij Natuuriylc werd ook deze geweoKerd De Raad tiwstond liit 7 leden waarvan tier A R Deaen zijn dua voor dao ttfd vam Tier Jaren geheel uitgeachakeld Onbetrouwbare ambtenaren De chef veldwachter te Haarlaoiraermeer lioeft tïULiu weer tegen twee militaire wi iQénn in die gemeente welke voorzien wiu ren van een aanistelUog krachtens rt iO der trllKtti et opapoaiigiambtenaren procaevexbaal opgemaakt wQl z hadden uitgelokt dat hun een paar landbouwer dde in e üd roet de b lingen dier wet flrauduleu n verwoiden een vry groot bedrag in geW ter hand stelden waarvoor da heeren ooffhiiketui tsnokkelpraktyken hadden toegreataan Thanit zijin reeds te dieï zake teffcn rijt müiïtaire wielrüdeaB piroGe en varbaal opgemaakt Knod en hii snlkerdlstrlbtitie Te Zandvoort hebben belanffr jke knoei ry n plaats gehad met de eulkerdfstributle Aan den dftg i gekomen dat 36 000 K G suiker te veel waa gebruüct Een deel van dit t KK t gebruik wfis toe te chrüven un dê aanweaigheid van het groote aantal bad aet n Het artaat echter reeds vaat dat flo BOOO K G aulker zeker aan d diatribut4e onttroltken ia dedi vennoed IülE zal er aAn den dae komen dat er tuaschen de 10 a 20 000 K G of meer verdwenen zijn In verband hiermede z n in hechtenis genomen de kruidenier G S G en de magaa nmeester L N S van het levenamiddelembsdryf te ZandTOort De kruidenier ttioakte vermoedelijk valadie aanvraagbllJetten en voorzag ze van een handteekemng van een enderen kruidenier Daarmee ging ï j naar den magafiitimeeater dte vermoadèiük van de zaak wist en omg ocht was CD dace stempelde het biljet af Hierdoor wae het mogel k dat de amker werd afgeleverd De kruidenier Jieeft waarachüniyk en winst gemaakt vim 40 cent op iedere KXi auiker De 1 Hei optoeht te SottenUm verboden De borgemeester vftn Rotterdam beeft het verzoek van de Federa tie Rotterdam der S D A P en 4en R B B om op 1 Mei een ptoebt dooor de twi tf mogen houden ftfffewBSGen POLITIE ÜEVONDEN VOORWEKPEN Op eiken werkdag dee voormiddags tua chen 10 en 12 uur ziJn aan het btlr au vait poiitie alhier inlichtingen te bekomen omtrent de navolgende aldaar gedeponeeo le gevonden voorwetpen 1 zwarte bont 8 deutela 2 portemonna ies 1 bo sllatek I deel van een horlogaltettiiig i Voorts z n te bevragen 1 groene ceintuiir A Hooimeüer Heeren ftraat 23 1 zwarte hond P Grofiueweg Kruldenierateeg 8 1 portemonnale C KJaameraat Tulnatraat 52 1 dopje van een vulpenhouder B V d Steen Gouwe 184 1 hondenzweep C van Vliet Boelekade 121 1 dekzeil W Stolk Bogen 3 1 zilveren ketUng H KulJk Heerenstraat 125 1 R K gebedenboek A Budie R van Cataweg M l kindeiportempimaie M J Kamphuiaen Gouwe 14 1 rbzenkrane C de Jong Pepewtraat 112 1 houtanömeaje G J v WdMigen Pr Hemdrikstraat 15 1 chippersemwier J v d Louw N Haven 124 1 hondenhalaband J Huisman Uiaaellaan 46 1 bewraje met rozenkrans J C Winterwerp Krugerlaan B9j 1 zilveren broche E van Dantalg Krugerlaan 30 l vllteii boed Krukziener Gouwe 84 1 gouden damesketting M H Heerkens Scheltemaatmat 2 1 leemleerenhandachoen P Schouten Snoy traat 123 1 bruine portemvoimaie D van Bekkum Boachweg 15 1 bankbiljet van ƒ W Ph J V d Stolk Ho jgfltraat l 1 gouden manchetlcnocq M O ler GouWe 46 1 paar Jongenablompen J Oosterling Pf wwtraat 88 1 bronzen broche mat portretrt F L Gibben R van Catsweg 2 1 ilvert on van ƒ 1 G v d Bei R van Catwweg 18 1 huissleutel P Prina 4e Kade 24 1 ïwart wit hondje tA van VUet Laulierbuurt 8 1 bijibelg Hchiedeniabockje C Lnynenburg R van Cattnveg 104 1 eportriem A van Geloven Achter de V 9chTta 8 1 rozenkrans A Kraayenbrt nk R nm Catsweg 124 1 portemonnale Inh ƒ a 3 Eae wom Zeugstraat 76 1 lilvMben van ƒ 1 G J Grave KomiJnat r eSï 1 fluweelea muta W C Broer AcKter da aeltnMvkt II 1 werUkid A de Korte O de Baompjea 8 1 naaldenkokertje N v Meaiaeh KvugarUan 68 l dameapoitemoa I nftk G Kootjea N Baü ea S 1 portomm Hoogstraat 327 ROTTERDAM tm Paawehdaa OBOPÉND van a i uup 1876 1164 BOPLHUIS te ergambacht AANDEELEN Grand Trunk Railwaje Zqn aairdeelen in eeik Canadeesche Spoor Deïe aarideelen worden stelselmatig gedrukt en door een groote groep opgekocht tot dm veel te lagen koers van 9 Denk aan Canadian Pacific Shares éénsBtonoen deze aandeeltn ook zoo laag en noteren thans 16S KOC n Notaris MAHLSTEDE te BergBmaacht is voornemens VRyOAO 25 APRIL 1919 des vooratidda 10 uur aieuwe tijd aan de Bon manawoning bewoond door den heer T VERHOOG in Benedenberg om contant geld in het openbaar ta verkoopen 20 Kalfkoeien Weidekoeien Vaarkoeien 6 Pinlten enige Kalveren 9 Overloopen 4 Schapen waarvan 3 met lammoron Adverteert in Tantwagen Boerenwagen Tuigen Schouwen Bouweri en Melkerügereedtchappen waaronder Wring tobbe Karn Kaaipers Knipen Staren en Kaasvaten Slisten Palen en Horden Voorts esnig MEUBILAIR waaronder Kasten Stoelen Tafels en hetgeen verder ton verkoop aal worden aangeboden Wmm s Morgens voor den verkoop algenummerd te beaiohtigeo 1643 Veendammer Hypotheekbank ISH 47 Pb ► 5 Pb è 100V mm ti Mvtsmi Tot 31 Dao 1918 Geplaatst f 18 S82 0N Ternggekocht 8 877 860 In omloop Hypotheken VBSUIKlBAAa BIJ ALLE lOLIDB 412 OBL a MAKBBa ItN OOUniMBDBN f 10 004 700 10 567 810 87 P Zmêerémg Ig April 101 mmm emivT BEHALVE 20N EN FEESTDAGEN VERSOHimfT D AGE LIJKS iüDlO MBNnMlin pw lMwta4 J imTpü iTCck M mêÜ ei ÏImi MJ mOIZONDIN Op ToMTadaa mm tm o m i 4 MXDIDIBUNGBNi H heoaer aaw atr BMt a kaaaMstl UiV Kft awdiaiUM Ak a MBta n tm émUaM aan aanmawsMSawMiiMtKf LOOUak Mea iSnUmtft n L AttwtntMIii m Iwt Zei d WarMi A lni MM iin M aa K ila ti i T l f latere 54S en tw e I4 vae la I pernftt A nitéaülli In iMt ZÜ 4 maQ fw tMsïsc o n Bureau MARKT 31 GOUDA Arfmnimaitoi Taial kMN U ap4 vr gsn zal Natuurlük we keaoea de toekDmst nooit maar we zien haar als de voortzetting van het heden ea kunnen dua in grove omtrekken haai imeteo luwoea wat de toekomst vag Iwclil cii uiUicht be uJen En daarnaar ricbt n lae imnieits ouze inepaaning onze wettzaantheden heel de gang van ons le cen Want in die toekomst niet in bet heden moet al wat wc doen en denken zijn uitwarkii g hebben ei zijn geuolgen doen zien Willen de nesultaten dus fijn aoqali ze die bedoelen daa moeten ze zich bij bsnadering althans een beald van die toekonist kunnen vormen Zoolang we dat niat voor ons hebben tast al on werkan in het ijje En het weten van velen dat die thane in bijzondere mal het geval is bracht one m afwachting en verlamt onze energie Het Is in wezen een gewaarwording die telkens achqon dan minder sterk het leven der menachlkeid en van den eitkcleu mensch belemmert en onzekes maakt Want immers we kennen nooil de loekonist En hei is daa natuurlijk dat er telkena t den van onzekerheiti waarin we niets goed weten naatr welken kant on te richten ki het groota leven der nwoacbiKid waarvan de ge schiedenis vertelt zijn dergelijke pen oden duidelijk verwijsbaar maar ook wij zelven kennen ze allen ia ons eigen hivan ledei oogeablik als t w re staan we voor beslissingen en we ne men dte zaak zonder dat we het zel merken als werktuigel k soms ook nai langere of kortere weifella n Maan den een meer den ander minder tock ieder raenscb gebeurt het telkensi waer dat hij aarzelend en onzeker alsi op een kruispunt van veel wegtti blijftstaan En dat is dan wanneer hij zich omtrent de naderende toekomst voorzoover de materie waarin hij te beslissen heelt daarin tot uitdrukking komt geen vast beeld kan vormen en die beeligaing daarop een groeten in vloed kan oefenen Dal kan gebeuren in gewichtige en in nietige aangelegenheden maar altijd zal het zijn omdat met betrekking tot 4ie aangelegenheid hem de toekomst niet helder voori oogen ataat Ual onzekere van de toekomst is echter niet altijd en niet enkel het gevolg van de gebeurtenissen buiten ons om het kan Aok zijn oor i zaak hebben in onzen wil Wanneer we niet weten wat we willen dan is d t iounara eok dat we niet weten kaa we de taakoaist tea apticU van dat fUft wülta Naar e tcakenst aaoaila we dia iveBaalHfl ut weten nchteti we nee daden Ba die doden worden oBzeker het nemen van een beslissing het doen van een keuee wordt moeligk zoodra we de toekomst de l n van ons leven t zij we die zelf moeten trekken of de omstandigheden hem voor ons aangguan aiet duidelijk vsQ oaa 2iea Ht ia de varteoebeUng van onzen blik in het leven die ane onzeker laaakt Hoe dwldelijher we den weg van o teven voor ons uit zien des te zekerder zal onze houding zijn En het Zhn daarom juist vooral die menschen die zich door bedenkingen over anderen door sorg of liefde of medelijden voor anderen niet laten beïnvloeden die het aekecst gaan en wier houding het lekeiat schijnt Want het is alleen bun gea weg dien zij gaan en alleen hun eigen wM hun eigen belang dat hun ten wef wijst Het IS alleen die eene stem waarnaar zij luisteren Daarom Is het niet aityd eu niet in alle opzichten een prijzenswaardige eigenschap steeds zeker tg zijn van den te volgen g Juist measchan die allerlei overwcg gen laten gelden die diepet zianln liel leven en ruimer om zich heen en ten deele ook voor anderer aeluk Verantwoordelijk ach4cn weifefwi vaatflang omtrent den te volgen weg Maar deze onzekerheid heeft waaruit ook voortgekomen altijd iets pijnlijks omdat ze belemmerend werkt op onee levenswerkuanibaul n afmattend tevens U t ia dit afmattende dit angslig aiwaehtande dat thans de menschbeidt in bijzondere mat ondergaat in en onzekerheid waartegen ledere individueele wil machtekios staat en die eansch ons huidig leven met ineenstorting te bedreigen schijnt Slechts een spoedige oplossing kan de rust terugsühenken die alle mten ieve werkzaamheid van nature naodig heeft king van één kwartier op Maandag j l was in haar soort een aristocratische gestie waarin macht en zeUbewiistheid tevens minachting en hoovaardigheid sprak la Haagechea sl i Een echte ge n tb ai aa die aieh in zij a eer aetasi acht staat ok oan oegenMik stil loll met de eogea ziet met ouvereine rata achthig neer op dengene die hem alfronteerde en gaat dan weer verder Precies zoo deed het personeel van da Haagschc tram Het bleef ook even staan zag het publiek minachtend aan en de Iramdirectie nog meet haalda den neus op en reed verder Men kon nu weten dat Jan Conducteur en Piel Wagenbestuurder boos zijn en er het blikken trommeltje respeclievelijk den kruk bij neer leggen als zij niet spoedig hun zin krijgen Wanneer deze mi t nutenstakingen in de mode komen kan het leven vol verrassingen worden Reeds hoorde ik dezer dagen een dienstbode den bakker die wat laai was toeroepen of hij soms een kwartier Itad stilfestaan om te staken Straks zien wij een lijkstaatsie plotseling op de straat halt houden omdaV de dragers even demonstreeren willen blijven de politle agentcn een kwartieit lang stokstijf staan met hun oogen dicht om ook te laten zien dat zij nel kunnen Zoo zal het wel aardig worden op straat In den ouden tijd waren er menachen die hun vroomheid wildeni laten zien en die daarom ep de hoeken der straten blijven staan om te bidden De solidariteit van de vakvereeniging wordt op derelfile wijze beleden Naar wij vernamen hebben alle departementsambtenaren als protest tegan de trage behandeling van het duurte ontwerp in de Tweede Kamer bestolen gezamenlijk éénmaal allen opi tijd op hun bureau te komen Hel lijkt een grapje maar het is zoo Als iemand wil demonstreeren moet hij u t extra ordinair doei pre des het tegenovergestelde van hetgeen hij gewoonlijk doet Welnu daarom hebben de ambtenaren als extra1 ordinaire demonstratie bestoten eenmaal allen op tijd te komen Dat zal een interessant gezicht zijn de optocht van ambtenaren voor de deur van de Blad ginne een aardige afwisseling iijn hoewel het misschien spoedig gaat vervelen Thans leven wij In afwachUog van de beslissing inzake de tram of 3e a s Maandag zal alilstaan of zal rijden De fietsen zuUen van de week wel eens lugezlen worden Misschien wordt be Eaald dat de staking alleen doorgaat ij slecht wecrl Bij goed weer li bet niet xoo n sint oia te wandelen en voeH hei pubHek kei niet zoe aan den Hjve Het lijkt ons niet onwaarschijnlijk dat het echter niet zööver zal komen want de directie zal wel eieren voor haar geld kiezen Bovendien dreigt het gevaar dat het gansche bedrijf stopgezet wordt en dan heeft de gemeente krachtens de concessie net recht van naasting van het gansche bedrijf Indien dat het resultaat van een aUking zou zijn zou het niet kwaad zijn want dan waren de Hagenaan meté n de bron van narigheid kwijt Overigens fleurt de lente het Haagje weer op Overal bot het jonge teven uit en ware het slechts dat de lang verbelde vrede eindelijk geteekcna ware dan zouden wij een aangename zomer tegemoet gaan Van de badplaats vernemen wij nog niets bijzonders noch of daar veel besproken li voor het seizoen noch of er slapte heerscht Waarschijnliik zal dit jaar de t o egt an d wef ieta anders zijn dan tot nu toe het geval was Gedurende de oorlogsjaren was het wel heel druk ojS de badplaats maar het was een gaheel ander publiek dan vroeger net geval was De beruchte O W et hadden er hun aandeel In en het waren voorts vele rijke Duitschers die tijdelijk op school trachtten Ie komen aan de niet al te overladen tafel van de Nederlandsche gastvrijheid B acvi9i urr i BonrrAD CCCCLXIX De mm houdt naluuriijk aUe aandacht gespannen Het peraoneei tracht een wTt voalje te krijgen bij het puOH k evenal het dat in 1914 bij de staking had ZeHs neemt het in zijn dad n een aristocratisch air aan De sta departementsgebouwen De gemeenteraad zou op die wijze j bereikt wel eens bij wijze van demonstratie zijn agenda kunnen afdoen en eens één keer niets uitstellen Al dat gedemonstreer zal in den be Wat vooral trof was de afwezigheid van de Amenkaansche toeristen Niet onmogelijk is het dat zij thans in grootén getale zullen komen indien zij althans ook gelegenheid krijgen om de gevechtsterremen m Beigit te bezoeken De Wijze Raad van vieren te Versailles verpraat den besten tijd en indien het geen diplomaten waren die daar praten maar handelslui zou het einde al lang bereikt zijn en zouden ook andere 1 moeilijkheden niet zoo blijven aanhouden F iiilleteiia Het Is nu vooral de handeldrijvtnde middenstand die klaagt Algemeen niet ouder woorden wüden I aaliadteïa aaa dw ktat l De deur vm evtaseufi ontMoieu Een ODidcr hen nadeffde turn hea tehe pta naar bij af tfa eakal taokaadat Uj bw ui l aan di kist gaarbUn Q altud mmMuM In iel witte laken Daar le bij hat toace meiaie a En d u riu Zij tot daa huldlgui dag Ksdftt Omli iut paaid aaw bu s k d divmla kwuda ïil aaair dw gralkeldw torug nasn e a beitel uU zijn zak au Op e daa Stern d SUmm bailald hIJ wiii duidaluk lUa aan HaenkMiwei de wnrtidtn man wniilll bah ik ♦ twijffiW zou lij or over hooren aprek a Ea MnnsulCiMi Tetvdon dat aea noord bet gavölg zou worden ITantmaa zelde dat èe oude Arloland iOo aoawde iiiCD Je rntdvader haar uk deuzahlor zou ten wnwn en lu het aavei rslioa dooo bt graven En aodarea voorapeUaa H Darid dan laker ti nic eerea enslja vatiev iMetaahlelea sou Enkelen ar een L op dat zlJ hen a aaotsts over bri kerkhot haitlra zloa eluliien o tkk neuryorpfB la da natie anaMI van bet prtf aUnt vreuw Maar ik wael aiatof dat aar wta ot nlat Do volaenocn ZoodaiT waa er een aroole naalMla la de kerk of levaa op hal kediU waat olnmid éo Uuien bat ksa aalaiaa ZU waabiiaa op dan otutoa Allolairi Hij waa eea oadoliUn Mk iM oeait wa bet aortMmtm dat bil we Ui el Laai lanm lu da atraat af adi een vooraaan haar op ziia aaale paaid rUdend UU mtf a biJ k kak vaa 4 katk fal lija paaid aaa een h aa ah t HIj trad Unaan xeadar adi Ie RaM of ep d meaacèan arhl t a vea Dep Ml Ua Ha an be iMd naar debeidle kaUar Da deur waa war geatotan hal alol U a er aa Uaar ds UwrtpIleiaM aaa wwok m haMer Wj lac bet nw miineat tian e la de waarden elsehel deiui keareu ver Ea oletAoon er velen waren die zlin gglaM gsdeslaa en kondaa aU Kt niek sp oniaakkaa Elndeluk apiak Uj laacMaa ai b aid aU h waM ut liakzaH Jal lal b kel la kaar aehtl Ik eadita hnaak Hei ia laar Ea daarna eiidde hlJ ileb a ea aa naar zi i plMOs In de kerk OlaMaoa Je grootvader een hantvarkHff maa trma een hart ak eUjen as UJ wsht naar kat Hakt dat hem wW a aohonken En wiïrd vader nooit teruaveslea voordat hIJ grootje en ratj fcwara opaoekear irem Heater iar Meek gelaat eaMb lenUi Bpjien verriedea hoe oolroerd all wai Ji aooaki aaet atal het eval la waa iMaa ofltale viaa nog zaav alia daoAioh Man aag i haarde naok aar lau vaa baa mtja melage Ed loen hIJ lenaifxsrda idef hij nl a T aaardekirk of bet 4an wta aaaa de vrauw tijner Heide de aan la 4ai bU radtr iel kuiaer air vadar arkiada Ik weel zet Heeler rnaraai Ml niat Inc Waaioair Toa Utm OtUrn Ml haar IIAadI a K hevar endM Mi hem kaade vrikelarda Haga 01 e B ohl maid eaal ij SHHlnCt vaa Arlotod Qn houdt uw afkeer oof ui ver ever kal gral Daa ben at er sekar van Hw d t Ik aas ware MMng hen sel Rasiar een welir g p Mae adr k aeoot dat ze E IWfMCtian m naievata hul dat hrenfoB tvee IwqiMid atety eeo HU r f3en IP met Btfr Ww hli rnttm eeq Made Httf Kcl oaaMol t iin gvemBliL xtfimoUt dw aiikopiiCeaa uit g Hm TWdael en zij btaonllcn er reada vta te ivn eK de dwf opcu te brelien Toen hot ev op aan kwaah dorat f en man in t dorp hot te dooa HESTEB OTIBLING vnww vaa Dwid GHrik zw vta Aiiaitul i T L W Uaait t 0irff t7 J l Davna aing UJ been Niemand ut faviu vertrekken HIJ Hat sDWAWk zoo iMa het ato d De huur want lot den laauten da belaad Bel hulmud dat hl baiat Mrd nM aaufenaakl Dehuia heer Mm Derwad vaa het pe k toer liraeK aa een jaar en OW da hetbitirsaa voor zijw aieaUa Niole wecdaiu eroerd behalve da klaerea en aeapaar Uebus sieraden dia op dan haaed ww daa verbrand Zij vosjn de kaoopenvta kliidiirdeerljee ea Metae rokiu die zij bettg waa te nudten voor haar bezoeklnff Oeds imuv aleta laden dan IMJoaie ding had toabehoeid En Mer aetdt dat ar den nk aden Zoaikw ala de oud amCna kerk M awa a haUf Ml t OM Maar op den nwrgen van den derden dag toen de mftnaea naar bun eerk h ltn lacaa ilj dat Dartd een boeMsnlan aiUdta me ptaafc ma er énra Km htm itttgi ea dauop bedakt OM tas h lakw aaa Uat Dt ld had zijh beste Ueatea aaa dia hiJ geA ngon had toen hU oor i lmhter te Dninifem lianl En tsoi hij de dorp straat aAtUtt Uepea vrouiwn star hel vemter oük hi4 8 nhore sohouwepel ie iflou ep de iqtuiaen etooden Biet de pet In de Kted terwijl D Tld SdlÜPC de zoon en ertlKeamjn van AaHeland erbij ffagi on lijs dsode te be wea ku lij koodM ei na aad aietiljii ovaMt aao weWg aaulaakt aohoakUj hua ZIJ durfden met heel dUIWi kamen maar evenata het Tolk ia deu bljb vtlhAw sU va 1WM al sou I kei la tam aeh taa OblUei ia laar aaiÉI En loen ilj w lat k4cUul kwamen koken ij naai naaa eau sat maw sa£fQ £ e geen efvenpla was bel gna vertreden DanrM SMbf ia iMrnetitt noch Huk en liep regeb oht doer naar d 0 girooln raan lder der Sdrlragii Tati Atfoland Teen ia ea stj die hel diohtat K attodta dal hM Mima bdt waa a t aé ea kat alü aHl allB