Goudsche Courant, woensdag 16 april 1919

B EMALVE ZON Elf FEESTDAGEN INaEZONDSN MBIMiDEEtlNP4Hl 1 4 n a IhUi Im ifl man ttM Op de roolpeclna 6 hoor OanawtulraetaaHJto an t aaia m i it a B nMda BeUntan btl eeatraet M oaar garaihi earden pr a Qroota lattan ao randan wordifi bareken4 naar plastaruloata AdrurtantWa kuaaan mrdaa intaoottlaB difir ttutchenkeaut nu aoliadt Boakhaoo Altnrtantielnirealu oa eoaa A aBtaa A4miaii ntie I Taief Imcav êZ ov r nkoiiistwi waarnaar meo twt nu t e n ig no It gewtroefu had Ook wa er die groote proafnfiuing wsarvaa i tehes la edeaft i g luLdero ker n h n d Deate a e en eUc af11 k rly xit i w maanden Iir et nenien e n out lou en aigomueinen o rlo kujuien lowi atbnmdoti Ryna iedere nafaie te worold wv er b J betrokken ea aU men op dtua ewclu 1 t tan la het gerechtvaard d dat man w t nigon tyd voor neemt In zeker opzicht zou het gebie iend noodtakeiyV zijn er nog wat meer tyd voar t nemen alleen al om het feit dat ze de iTiaelunerie tot sttuid brengen welke mogel Jlu fouten wu hemtellan door het voJkerwverband Do tocht ia nog met volbracht an de reia is nog vol gevaren voor alle latvdan Hy vertocht dat de nuumen die hun best deden met rust gelaten zouden worden oX dat man andoren koos Lr a een aantai kwestiaa waarvan man aooit heeft gehoord die den vrede byna ba dreigen ter yl wy in Parja vergaderan Het schoolde met veel of een kwestie waarvan men nog nooit had gehoord had een geschil tusichen twee geallieerde itaten in het leven geroepen De moeüykheden in den Balkan hadden e i atmosfeer van onrust teweeg gebracht waaruit de oorlog m oitt taan en een dar kenmerken van den tegewwoordigen toestand la het gevolg van het ineenstortw van groote ryken Muldel Europa is gebalkaniseerd in kleane katern Men moet ervoor zorgwi dat geen oorziken vun otwiAt in de tot komst h orden gt tichjipen ioor het vergeiyk waaraan mm op het o igenhlik bftzig i De iïusa sche kvv eatlc ia een der ingewikkeil jute vraiigstukketi dat ooit w aangevat Een moeliykhejd Is dat er etgtuiluk gewi Rusland 18 Nienand kan zeggen dat ile Oigai a Ue die midden liueland beetuurt in fe klijke legotrng voor he l Rusland Het it eMi Uitgestrekt luml in geweddig Terwjurr ng Hot u uet een vulkaan in ha vige werking Het heuU tlott men met de bewonen op de vemte hellingen jn veil glield t brengen n den lavastrooin te strainmen Fr 13 geen sprake vam erkenning De e IS evennun ooit vootirot teJd noch besproken omdat geen enkele Regeenr heet Rusland vertugtnwoordtgt oindat de bolsjewistische rogeer ng m wladen tegen meaischen mt de gtallietrde landen bedreerf D t zou ook in andere omstandigheden er Jcennmg orimogelijk maken Op dilt ooge lik valt ze onze vrienden in Rusland aan Over het voorstel ten gunste eaer rallilaire interventie In Rusland zeide da eerste landsche zaken uitgenoodigd de eerste gevolm Jrt fffiein van alüe 18 mogendheden die mei DuitachLand in oorlog zijn geweest BehaWe de vyf groote nuogendhedeji waren nog tegeiwoopdig België Biaabe Ch na Cuba Gnekflnlami Guatemala Haiti Hed foa Hondnratf Labena Nicaraigua Panama Polen Portugal Boemenife Serviè Siam en Ta edio Siowakfle Op de agentia stond de baraadalaging over de lUtaoodigLng welke tot Duitschland zal wordan geneht tot het zenden vaji geéeie geerden naar VersaiUes Zy d w z de Duitsche gerohnachtigden iulten door bemiddeling van generaal Nu iknt vooruttflT der Fraosche wapenstil Btaudseomnussie te Spa worden opgeroepen Men geioofó dat zij in d i avond van den 26an Aprii in Versdillos zullen aankomen M n h eft berekend dat de koerier an graaf Brockdorff Rantzau vier dagen noodïg zal hebfcen om zich van den zötel der eonSmenim naaat Beri n te begeven en evea veel om tenug t keeren Daarby moet het oponthoud wonleo gevoegd lat het Huder Eoek voji den tékai van het verdrag zal eiachn Een bencht van ö N w York Sun dat preBidart WiLuon te Parija aal blyven totdat die Duitscherj het vredesverdrag zuUen hebben geteekend wordt bevestigd De pre ident zou dus op zjjn vroegat den eerpten Jum m Amienka kunnen zyn Wilson IS van meening dat de onderhan Wingen met Oaetenryk Turkye Bulgarye et woveel tyd zullen vergen als die met DajiBchlanid Hy meent dua dat hy met alle rerdragwi geteekend en wel zal kunnen terigkeeren om ze ilen Senaat voor te leg$en $ l e Fransohe Kamer heeft na de beraad Él aiging over de rredesvoorwHarden met 360 tegen 126 fltemraen een motie van vertrouwen in die i egeering aangenomen In ake de Sleesw ksche kwestie heeft de Raad van Vier bepaald Jat de bewoners van Sleeswyk worden opgeroepen om door midd ran een pleblsdet over hun lot te il plnat laaf door en alw jze ijatuuc t nld voor g Jijktf gel eurigkh dea dto j t ktttch 0 oov Hl door ail etHiwto Uten g ftcTilfdt n Hij zullen heE l arm sljo Uestornprak arUM iiu r U vioot dat Ut met4 hrijven tttoig g U zal vcvdieiieu otiiUI oiia ond rh xi f oor i ii Irow trrMgi zei ajg onliO b da luH jauHiier 1 dt 1 iK etii grondtit ta r zou wor ien i rw jl ik eto gt boreu jour laib i ben Itc heh iai wlwht i iwXKüg ooi mij hard t lo w rkii L aa Is groo moeder Md di ilulu fr n g Zj havti mtj gvie dbt j m j zou onterven ImH u Ik e net r uwde HMift zIJ dat gizegd ztl Hester V or het evi opzi ode en guua tieude Danr tfn Ik b j ou Cams nM ook bl j en vinspide enl g n ko baren tl d om h t te bewljieo Niet dat ik g h vi op hia lou wilUa t kemn Uevi oude ziel die jj l zei tiTüti hart Ijk naar aI U b ar g ld krijtip ndwi zij ffwtofvtn ül z dan de ak Ik n f d t o i v m no i r om laj UU 4i kom terwijl riJ Iet Boven dwn heeft zfj e H f en f vt t K4fr iru z J vee van mIj botidl I Zii hitfh Vic Ml r e t i z 1 in i Qd n lil zleli zij zil ni m T au haar Jin van mij li il n iel Hewter eeu be t treurig Vh ja dst zal we riep arus kiirMoobtNtjik Vc la o A zits heel goed maar liJ WM Qooh kon nook zou iMoi aein al werd zij w o oud tiii Ueiiiutial lD Or r T voa A Waar waian zijn knappe toeeprakennu de gedaditen die brandden da woor den die zoo goed xijn gevoelene uitdruk ten Hei zou aUee zoo gomakielijk t n HIf zou haar voor nleta ter wereld overrompoleo Heater Sürllng wae en Ikhl ta rereolirUken pauw HiJ zou f zoo toKT zoo met takt bobandelan dat En zoo voort lot het ikbeb Jeiegd Heet U heb Je Ud 1 HiJ greep haar nu ele bg depolaen te Heeler wat zuUen we zeggen van uar Zy ook had zee maanden hjd l h d om tot een beahilt te komen J vert ba nd nw dlge bUulten ziJ genomen Indien hij haar ooit r L X preken van e aaaaU zijn aagen getoond had o d a amad Toa het bal den gen aan het etadon dan zou zij ham rinneren aan ljn boege poatje aan n laern van aljo vader aan daeeban H aivwmlJdaUjk oy h n eau sa au sa kaa laHim da su ka ftmutm kaï l Oad rtrowdi EEMMUND BRINKMANN KN CLA1RE NA0EL GcHida Ci 16 Apnl Hl HMWtlllklvoltrrtMiig I M l ItV VJ lute Kwk t Buchkant ir d Eww Paton FruclaMmn dM Nilg 1735 18 UN ONTVAMDAa Hiermede vervul ik den reu rigea plicht kenuis te govon vhh het overlijden te s Qravenhage van den Weled Qeb Heer J W F S MIDDELBEEK 1721 V J C KETTLERGoud 14 April 1919 U GiudsclieWaterleiiliiigMaatsciiappii Aan aandeelhoHdora wordt belmnd fiemaakt daC tegen intrekking van dividend coupon no 35 leze van af 1 Mbi mot f 40 IS betaalbaar ge Bteld ten kantore dor firma M J OaiER C Ce alhier Uitgeloot ztjn van leening 1 Öo no 18 n 43 inwisaelbatr 1 Juni a svan leening 1910 no 13 en 15 mwiBselbaar 1 September as en vanleening 1918 no 18 inwisnülbaar 1 Jam a s alles ten kantoiu van bovengenoemde firma 17db 2 voor HYPÜTHEHFN en CREDIETEN op billijke voofWMrdcB Voor inlichttngen wende men zicfa tol C B BPKEX Adminiirrateur Ie Ooat rb k oi tol diens verlegen woordleer J S DE VROOM Kuni mtlkiioM 171 GOUDA 1483 12 BoelliuisteVlist NOTARIS MAHLSTEDE te BERGAMBACHT IS voornemtns op WOENSDAG 23 APRIL 1919 des voor middags 10 uur Zomerti d iin de Boumanswoning htwoond door dtn heer S VAN DER HEE VLIST Oost zijde om contant geld m htt optn baar te vcrkooptn 25 ko i ii 8 piithan pinkatiep aenige kuiskalweran dria zaugen met biggan I dria japig mapriepaard zoo goed als nieuwe Brik 2 Boerenwageng waarvan 1 met breeden en smallen loop Startkar Hoolschudder Rijfmachine Bletenmachine Bascule met gewichten 3 Kruiwagens Bouwerij Melkerij peeiJacliap waarondir Kaasperscn wringtobben pekeibakken Hoistelnsche Kam Kam teakhouten Kuipen en Kaasvaten MelkboHen Kaatplanken Melkstanders Schragen Waterfomuis inhoud 60 Liter 2 zoo goed ais nieuwe Schouwen en hetgeen verder Ie voorschijn zal worden gebracht s Morgtns voor ülii verkoop afgenoininerd tt zien Op de woning geen gelegenheidvoor uitspanning lb84 50 H n M RoolM M PPHiaaara Vra t ia de grootm uitverkoop van njneSigaren TURFMARKT 941 1714 15 La Maato vroe cr 15 cl nu 10 et Ot e et 77 e 7 e ut t et 5 et aset 13 cl 17 Cl 12 cl 10 cl 9 cl 8 cl Bel Set RailBl Mundl Rambr yan Rl n Flmn Uta Unian Undamin la Ipartvrland klei Ramkr 1 Rfja bd tpertvr voor ilcchti de weck Tevens ReelamaiMak VBD TABAK QoedliooiMte en soUedste adres voor Meubelen all TaleU Kaatn BsKetten Stoalea naat laar ea dacka Vaaranbadatallan Wollen an Satlla lakaaa ThaeUlala Splatala Schlldartlaa aas aas tm Spaclaaladraavoorloatalal KOMT ZIBN tDminilfM liniMtuM ikU kÜl BoHapdam U UM Haast Jel Rep Je n pundvlaaseh h b voor de Paacbeo extra aangekooht Prima kwaliteit RUNDVLEESCH i f0 7a per S KO RIOKVLEESCH f 0 25 per ene Prima HAM f 0 25 10 00 per Vi pon l 1738 22 Aanbevelend A m w d HEK Engros Endetail ZaemledMP Zeamdoaken Sponcan D v ll n Coooa v pkbopat ls Caeosstolf ps Engalseha B z ma 1ÏKI7 20 enz enz T ANDERS Firma Wed P UITENDAAL Bezem en Borvteifabrikant Kieiwefstraat 1315 Gouda I Hoest niet U kunt die hoMtprikkeljemakkelijk le en taan en Uw onitoken aliimvlieren deaczen mclL ublet cn iLgea hOMt VWlRlurf hMd h lpi n LIA tabletfen bevallen jeen verdoo vendc bestanddeelen zooaIs looveJe hoest tahleden die de hoest slechts onderdrukken maar mei genezen 1728 31 Pr s f 0 75 per doos Overt verkrijgbaar Van der Meulen s ONIX i kemsii van de dMtnlaob Madisofaa Maat sotaspplj Aurora te Watar raaftmeer is het m ddel dat oa bruik van 3 bHisjes teder lijdkr aan Gal Niersteen volkomrD geneest Beslist onschadelijk en lOnder pijn PHji per b ifje f 2 50 VerÉtriJibaar te Gouda bi ANTON COOF8 W lsiraai 33H IS OUDE WIJSHE C TANDPASTA ► Tliernwtabletten tegen hoest Ma wBa lawtw beeaclibaid I kecipijn n verkoudheid xijn w dvr om overal verkri 4baar 1733 IS Doos 50 cent BOSKOOPa AdifertentUIn en aJioaneacaten op dit lalad wordan aaaKCnonran door P A WELLER ZijdM eg72 ai W iMi a aaaw la ai Iraiiilstoiiiii Coiiiiiiisiiie Bistrict M maakt bekend dat het kantoor op VRMMIO M APMU zal QESLOTEN zijn D Brandstoffen C o i llii ilasie District OOUDA nói 80 STADHOUDER Directeur Land l ou VIT eps tMt dar moraaat door ran iasselt s m ouds kké l mA te sebrnikea Priieea beaedeo all eoaearienlia Adrei O BLOM IJiielIaan 36 of paUiiiii N V KAASHANDEL MIJ OooaU 9S3 14 Het Advertentiebtrrean f van de GoüDscHE Courant MARKT 31 TELEF 82 BEZORGT DË PL lATSINtt VAN ADVERTENTIËN in alle Nedarlandsche en Buitenlandsche dag ea weekbladen en andere periodieken aondcr ccnif e prij verhooging aatopllt staads valdoanda Inlichtingen worden QRATIS verstrekt I aBt U geen vette zalvea ia de hand stoppen doch qebruikt u Lsliltend een vloeistof welke door de ponen In de huid dr ngt Zulk een vloeistof ts D D D Het geneest alle soorten vaa HUIDZIEKTEN zooaU Zeara Beanen BaardBchurft Kfn worm Hoofdrooa Korat n Schurft enz Vraagt nog beden Uwen drogisteen flcsch van 7 ets FABRIEK en HEilSTElPUilTS m mmm u MOTOIfN AANLKO van Electriseki Liclit en klitiiatiÉi ü VAN DUIN Cea o 2703 24 HÊVSM VEBXBUOBAJUI SU ALLK SOLIOE 41 51 OBLOOIMAEEaa BN OOUOIItaDBJt Vkal OmntL mr omii Wie met ds Parehan lekker w f eten verzuime met naar de STOI WIJKEKSLUISCHE VLEESCHHAtt gaan PRIMA PAARDENVLEESCH k f 0 80 par H Q BIEFSTUK 1 R08BIEF f0 75per K G Haas j Aanbevaland 2i mr A M V d HCK l t M AedénHoest KmMjr zi n weder overat yerkrygbaar NV GABA AZ£L FILIAAL HIL VPRSUf mc Sanguinose HET BESTE MlDÜhL TEOEN BLOEDARMOEDE EN ENUW ZWAKTE SsMgUMioie lipl niet vaaie bmd de oof aak vaa ean strooi aantel kwalen die ld schijn verachillen maar inderdaad een zelfden oorsprong hebben Doordien de Sanguinose hel bloed vemienwt vernienwt zIJ ook bet l vcn en preft u dat lieeriijk jjevorf teruj van f90i ea hwcbt wnrrdoer bet u o r lust l€1 Pnj per 12 fl f 24 f 2 25 6 fl 12 50 1662 30 WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM êt O Üt Rlementraai 2c 4 Den IT a T verkrijien bij Apoifaekera ea Dro fiiten Ta Gouda bi A COOPS Wijdatraal Scboonhoven A v ZESSEN Tal al nl ID Én Imq der jm lol M dtr Dnidiciil is nlM Bulterl mnli Mmm U 1 p liiil ptsf üÉië M Dl sM ilti liHiis M oÉlilii WiiMif iHJDf m mmÉ m mi BeM giluliJiiii lil 1 viMi Ftaiiieiijiiizwierlijiiw 22 Aambeien De AambelaaMlt ven Apotbakar BOOM Seoeeit tpoedi in eu lulweadige Aanbeiea oo el bluide bloedende Hei eiikea boudl blnaen enkele da en eheel op Vetkntfbut m dr meeile Apotheken en Drolinwllkell Ve rl Jb ar te floMa Mj ANTON COOPS ♦ 417 f GOUDERAK AdvertmtMn aa abommacntmop dtt Stad aarden aaiiceaaflieHdoor L VLE66Efi8T 6o 4wak Aipidl 1 mr Qakaoar Bomt m Wtn l aga i aa m Ciil É II uil M mimm cohmt VERSGHIJNTI DAGELIJKS ABONMMII M IWRMSrpeir kwartaal 2 0 p r week 211 cent met Zoijdaoblad pan kwartaal ƒ SM per w ck 27 cent overal waar de berorcllW per looper ffeeffhiedt Fraaao par poet par kwartaal ƒ 3 10 mat jZond falilad ƒ 4 AtMnoeaaaaten wolden dacalqks aangai mea aan om Buraan MXRKT il OOUDA bil ouMr e enaan den boektemiel en da po kantoren ADVEATENrriIPRlJS Uit Qwi en oimtreken behoorend tot dan bezorfkrlnx 1 6 recti ƒ ISi Uu re el maar ƒ O 0 Vkn buiten Gouda en den bezoiskriag 1 6 racala ƒ 1 30 elke regel meer f 0 2S Athrntentltn van pnUiake vetmaJcaltik lualeB IIIV cent per r el Attvertentlèn in bet Zatarda nuKmier 20 7 teaelac op dan pnj a Kedactiai Tclef Intero 545 Bureai MAl i T Si GO DA DE VREDESCOMFERENTIE Voor de beslissing De Fransche Kamer keurt de vredesvoerwaarden flO ed Versjacheren van Nederlandsoh grondgebied De Russisobelroe pen Een rede san Lloyd Qeorge In Ouitsohland ONS OVKROCHT Het was cfsteren voor de volken e Q be langrijke da r Mi4da a waren te I aryü tot een bijeenkomst in het Katiinet van den heer Pidion Fransch minister van buiten I L m m i um Over de muiter onder Amorikaansche troepesi op hst frotit van Archang l meldt de New Yo HemW dat ze ach heeft beperkt tot é a compagnie die weigetde de kwartieren te vcrtaten en zich naar he fBDttt t b9f mt0k De offioieran wiM a eéi tejl weèdna ui de maaachan wn op Mn na ta oTeiredein tet gahoenasiinheid aan de tKmieot e soldaat die bleef weigerw floié f arreirteerd maar woer vr gelatan toon de anderen d t eiscMan Inmiddab weigerde d compagnie later weer naar het front te gaan Toeu zy te Oberzerekawa was aangokoi en wilde y n et verder De manschappen verzekerden dut andere troepen ook oaji t muiten louiea slaan ads er lUet gfiuw bevel uj W aa iington kwam can het gehee e contingent ttrug te trekken Te Wanhington heeft he be iohr over d muitftjaj gio Un ndruk geni kl vooral omdat It ff L eie i op h t front te Aichan gel l elabsn ikl mrd den tuf ï and ernstig in te 2101 PI een algen een e in terij met te kunnen tegi houden tenry i nïtonii een off Lietlö v klaring over aoo apoedig nfogelukei tl igkcer der t tpei ufkomt Hot denirteiert van oor r heeft iich laarop jr uisi verzi ren 1 t ie treepen zullen worden teruggetrokken zooiru hot weer het toelaat Ou den Senaat ui een vooretai ingekomen on een onierzook m te ttellon na t de muiterj eai naar De Engelucho premier I loyd Georg he ft gatej on ir het lajrerhui een rede gfhoudeu wuarin hy gewaagde van het on geduid van de geheele wereld naar den vrede Maar hy we H op de reusachtige taak van de ged legeerd n iie kwadnen te staan voor nog n et gekende vraagstukken van ernst en ingewikkeldheid Hy wees er op dat t en n eiiwe ataiten waren ontstaan enkele onafhankelyke an dere half onafhankelyk en weer enkele weU ke wajirachylyk protectoraten worden waarvan de grenzen Ib ten aangewezen zoo niet vastgesteld worden De grenzen van veertien lan den moeten herz en yorden Dit gnHit eenig denkbeeld van oe zaïver ter ritoriale nureiiykhetUn mi i er zyn ok II tio vraap ukken even be a t ryk even z tr van vloed op den were v ede en op h lot der meinschhcKi en a i er n Hgre pen feaaan w i en dan moet de mensch c i er mjssch f r voor betaten voorbeel jemde hy J oc tioiii bo vruasstukxen d quaeeties van de mt na l lale waterw vn en apoorw igen en van de jicbadeloosst j Imgen ly gewaagde vaa latermitlonx arbe ds dan 4 Va uur heeft geduwrd Ortande die ve ezel t was door Andrea Aieolnack d laatste afgevaardigde vuii Homo naar de HongaaMChP Kaaner heeft getracht Wilaon t oTortmgen dat ItaJiB s aanspraken niet onvereenigtïaar zijn m t zyn begiiiftdon H J uas daar aa 4H uur nog met m gMlaaffd oodat hy den volgenden ochtend njn pogingen Km voorttwtten Naar de KusaisohB pew meWt heeft Trötzk m een oproep pini het proletariaat de arbe ders boeren en coRimuniaten opgeroepen m eensgezind tegen den Oeral op te nikken ter vernietiging Tan Kodtïjriï l eg r Ie Odesisa het ben de bolsjewiki volgen eon draadlooa telegmm trit SoHkou veel buit gemaakt o a dalzenden npoorwegwa gons looemotieven gepantserde autos vnwhtauto s Cn aeer veel munitie Na ie vt rmeewtieniig vaa Odeesa hebben de t o sjewtki zich tegea de Kritn gericht e zyn op geen noemenawaardigen tegen and geötuit zoodat ze de landengte van I erokop dae toega g geeft tot het chicr etland zondw lag of to jt hobben bezet Titan z M volgens een draadloos bencht uit Moefcou reeds doorgedrongen tot Simferoiwl aan den spoorweg naar Sebastopol fti aea 70 K M r vandaan en tot F upatoria aan de kust ten Westen van S mferopol VolgeTLs de E o de Paris beschikten de Fianschen die de Knm moesten verdsdi gen maar over twee afdeelingen elk van 100 vrywiUogers die nieti tegen de over matijt konden uitmchten en nu naar Sebastopol tenigtrekken njwr de GeatI eerden te efflei UI e ti oepe n iiebben geland hr moeten ooik nog versterki gen onderweg zijn u t Contftanxa Groji oiBt lexandtr MichaelowitaJ die te Paiys vertoeft heeft een modewerker Tddi het Journal des Débata verteld het prysgeven van de Knm aan de boUjewikl en ramp te adhiten De Krm is sedert vel Biajinden de laatste chuilplaat van allen d e voor het roode schi ikbewind luchttem Duiaen ien vrouweii kii deren en gry aard waren ormtei dak gebracht langa de oevers van do Zwarte Zee te Yalta Kupatoria en Theodudla lij achtten zich veilig onder de ho Mle dei geaUieeirden De landengte van Perekop wae z i gemakkelek te verdedigen geweest i a 3000 Bian kunnem er het twee K M breede front bogen een overmatht houden Thans kan I et I entn s troepen meer beletten het gebeele schiereiland te overstroomen Men spreekt mi wel van een versterkt kamp te Sebastopol maar daarvoor zou een gwot leger noodlg zyn waarover men met be ohikt De grootvomt verklaarde de politiek van de geallieerden jegeau Rualaud ten zeen e te betreurao bealisaen Het referendum zal in Zuid Sleeawijlt e bloc in Noord Sleesttljk per gemeente geschieden Gedurende de volks temming zal het land door geallieerde trydkrachten worden bezet en kwr o n m temationale oommiaBie worden bestuurd De voorwaarden der beule ateii m ngcn 7Un door de geallieerde en geassocieerde m o egndhelen opgesteld m oveieenstemmuig met de vertegenwoordigers der betrokken bevolklngeoi Het schoot dfft de Raad van Vier zich gisteren eveneens hoeft bezig gehouden Biet hel vraagstuk betreffende de grenzen tusschen Belgié en Duitacbland De Belgi fche miniöter van buitenlandvhe zaken Puul H imana is gehoord De raad heeft tegelijkertijd benaBidalaagd over do herziMui van het verdrag van 18 9 eji heeft m verband hiermee ée kwesti naar voren gebracht nopens com ipensaties weike Nederland ran Dultschland zou kun sen erlangen in ruilvoorde ruggave van bepaald RedeilSnSfflche districten aan België Iwterdaad schijnt men due te Parya te fe oavm iat nien Nederland bereid zal vm den zyn grond te iwee vertegenwoordigers van Sjantoeng aijii 7 dexer ujt China naar Euj opa vertrokken om aan de Eupopeeöche regeer ng i lïiededeeUng té doen van de wenschen van de bevolking van Sjantoeng betreffende de verpaetitmg van Kiautsjou met z jn niynen n spoarwegen Kiautfajou behoorde vromer aan de Duit 3herö en is door de JapanmierB m den aorlc beset Zy wiUui de pacbtrechten daar nu in handtta houden ZwMur wordt er gtboosani avtnt de It a 1 1 ansche eischen Bjhtm ni ldt dat het ondei4ioud t welk Wilson Maandag met Or aDdo heeft gehad fm de MABprakeo van ItaJie met niin4er Fanilletoii Il 1 w rleiu ze wwr agewead O je h4 t het iil t noodig dat ik he ji vert l zui lil treurlgi e we t h luar Ik wil hm Je hoorei zegigtan jti dl jongü an 7ooais zijn aard wa 1 Vieti verk srd gadaan Ck heb toe g latLu dat je miJ ein kiiw gaali Vitr do vergtaepg ij zag een oOjgtabUuL naar ham op moed vaUefld Daarna itprak se fik hitb je Le l Vtaar nu el waa de ongWD a no Mel t roden iiti mag dus wrroed worden dat voordat zijn n uw giert tnH be re dgd w Ile ter C ani moest verzeket n ds zij heui lievfsr Iwd dan de gefa 1 werekV lever da M g0 en Revvle 11 nut lieidfi moet beW nauwg et tevreden aorlen gMt td Daar taniM een hart tcclusiijiii maar teigelijk prak tUM b gt nioed had vrak bij over Inin loefconiM ter V nee r luisterde m zich el trachM t overreden aan de werkïJijkheia der noorden ol to gariooven ij moentdroo mea ma a a MW inb in liaar sombere zo dtfkanw r van E mprM Oate ot In hT r eigen I Jeln bede In de paMortt o itwaiatB Siar daar was toch Iets Bt4 vtgïi eo vertrooatenili In Ol arm om baw attbU m kaar boa nstle op Ht eter zich no ooquet oooh vertoornd aar onteet door het woa erlljke ervan a rt zoo hwrii k dat to t verkeerd n oo i zijn Zij wae zoo geluKklg dat liet flleoht iMH t we en Tot hienoe nas H mer rusHg jHukki en vlijmend on glukMg gowefl t Maar dit he welk gebj uJ d v ebi wjzigde In eta oogenlji k d stiKlaanlB van i n gohoel l veii te kleine Heeter neen maar van f B kus dio bftaniw oord wordt Niet het giveo zeUe nut het ootvaaeen bet terug ecMn da ia höt rat in de nijdng ft 119 de het zaü t ts iDu la betgeen e oude wereld in puin doel vajien en een nionw aciuv TV zij die koud ge r zijn om ov r de za k ta redenee rei mogen spotten maar zlj die netwem weteii het M ShOgen den hauv i oen wdig hoe er op Heeter veirxettie rich niet itager orennm antwoordde Lafus Maar tain I adeu lagen in elkaatt handen Elndoi l stond ZIJ sdl onder een v orutst 4 nda to waar de groene klimop eleb ItngB trengeldi en utt fikte spleet ie voorsohijn kwam Daar gingen iJ alw eii het age prokea badden zitten Kr as iets kracht B en zegtvlereoda m öe houding vaa den Jongen man Toch wm het prekend genoeg toen hij an t L Hbatw üg me dat je mij llefhebtl Tlogen ioeg zij baar oogaiï een oawcMAUk naar htn gy Evtn CINDERCLLJl 2 oo slecht zou zijn als haaor vijanden Itoao dftohen Lndica zij ziiobzelf toestond aei oogenbUk naar hem te lul ecen Hi 6ter Ik heb je lUï ik aanbid Je 4ik kan niet leven zondarjal s B oBocnrrr DM bal De woorden v r iUi£lfti niet veel ma fee de zaak evemnin vnei vejtwdhuU J F l8BI INK VUi BOSSUH Nadruk verbeden En Ilesler het luelsije van de honderd Rappere 2ij zou willen wetoo hoe zij zich lOuvoelen aJ w hH voor een kleinoog Qbliik Zij v oelde zijn Oirm om huurmiddei een hoU doiijn ecoodao voor4ai hij daar adiijdttaar d iclu itlfl whledde o Ja t vwreo wa ZIJ ook gekuist geworden leder melsji dat itta waard lis werd bit gedaan Maac dit dat de w re ddeed rèuddraalen en het firmament la duizend stukken brakl Waarlijk dU kon goenku Ijn niets dan een icufi Ia ec geen nder woord oor Hoe arm en onvoJ ladig ia deze hooglgeroeuide taal Toch wa dCt alies en die ku brak d Rxistallen ft eer d r oude wereU van Hester Stirling en Carua Darroch on ftj door een Ingegooiden winkelruit st plea zU hand aan hand de oleuwe wweldla O Carua we haddeo het alet moeten doen wij moeten bet niet doen I Het 11 zeker heel l3clitl £ r HD TCHMhaikte to 1 ir rMM