Goudsche Courant, zaterdag 19 april 1919

H i ra Rwohera Vreest In de groot uitverkoop van flins Slr r a TUKPMARKT 54 1714 IS li Cluta vroede IS Cl nu 10 tt lh M MmO 13 Cl a ei Krniii vu Riin Va t Flan Ua 7 01 llka 10 el 7 rt UnlM Vet ev rt llnAAu 8 cl Dt 11 lel Spartfrtind kiel 5 Cl Rimbr Rlln e Spwtvr voor liccbit def 1 week v o TAMK 1 Denk ep om II Wie met de l anohen lekker wil J CT I v f Ê a Hi rm le vsnrnl ik den trenrigeB plicht kmnii t ffsmm van bet 0T r1l den U aOnvanhag VAo den Weled Oeb Hmt J W F 8 MHMIELIEEK 1721 W J C KBTTLER Gouda U April 1919 14 I Alvorens over te gaan tot het aanachalfen van Uw VoorJattrskltnlItrK l het aan te bevelen eerst een bezoek te brengen aan m JM Magazyncm Eene zoo mooie sorteering Dame lbefl KioilaFÜeeilfiii aast Je I Rep Jel n puncivl eh Hab tt voor de PaDcbeo extra aangekocht Prima kwttlllett RUNDVLEESCH A f0 rs per 2 K 0 R00KVLEE8CH f 0 25 per oni Prima HAM f0 2S f 0 80 per Vi pond 173S 21 Aanbevelend A M w d HEK air bf m irtirtt ü nargens Bikm i gomt kwilittllM idrnt caMWnmnN pr Mo 188 Aaabavalenl B ESDERK BBDB PaiMOIIIMNn OMLOTEM ► I COHEN Co j ARNHEM SPECIAAL ADRES voor Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken Tenten MlAAQLl4 DBit8k derili T apilrrenerinj Do r dn M Jpoeder i n jednrend CURATORIUM Mr A W Jacomettl Oud Adrociit in Ned Indie H J CalkOen BuiteD w Lid Ged Staten Bur cmeeatar t d Hdam co ScfaoolopaiQiiri J a l rltl Oud Reaidcnt van TeTnaia Dekkleeden y rt i awoordll r To r GOUDA f a OMSTREKENi f i it Heer H I M SCIiillEN i t Hesri Polak Lid E rite Kamer S POBtmnf SebDolopiiener P J ütmymmkèn Oud Secretarii OeiMraal dor RiihtveraekcriagabaDk W N Wlnteraboveo Gep Lult Ro OIL Amerflfoort Seertlsrii GoüDSCHE Courant l WUDaTKAAT n I OOUOA T Ufaoa No 36S MARKT 31 TELEF 82 PROFITEERT Voor de Psmtch dagen goede goedkoope WIJNEN Firma P COHN VaorHillras Ita GROOTC AFSLAG BESTE WIJNEN BEZORGT DE PUA ATSINQ VAN ADVERTENTIÊN in ail N derlandsche en Bultenlandsehe dag en weekbladen en andere periodieken zonder eenige pi4Jivet1ioo£iaf BOEKHOUDEN HANDEL8CORR ADMINISTRATIE BEDRIJFSRECLAME ETALAGE ORQANIBATie BEUKSTECHNIBK STFNbGRAPIE SCHOON SCHRIJVEN NEDERLANnSCH FRANSCH UUIT8CH ENGELSCH ITALIAANSe SPAANSCH ZWEED8CH DEENSCH NOORSCH RUSSISCH MALEISCH LATIJN QRIEKSCH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIGKUNDE FLECl RO TFCHN TEEKENgN BOUWKUNDE ALG ONTWIKK LOGICA RHBTORICA STUDIEtECHNIBK STAATS WaTENSCHAPPEN STATBNORDE MUZIEKGgS y HARMONIEllHK JOURNALISTIEK GEZONDH I EER METH SPREKEN GOPDE STIJL HANDSCHRIFT VFRBETBRING VLUG KN GOED RBKENEN FRÖBELEN SLAJD Tefea r ooaoiM esraa4a I even oader t aade WIJNEN I ROODE PORT k II IS fl 30 p i I 15 MO i I 50 a i I 50 I IS k I 15 i S h H I IS i I 00 i I 80 per I 15 II 30 p i 1 15 A I 30 WITTK PORT ROODE PORT WITTE PORT aAMOS MALAGA BI OhDWlJN fcHERK y MADEIRA VEK MOUTH MEDOC 8l J LIEN irs I 75 130 I 30 I 30 I 30 1 30 H Inlichtingen worden GRATIS verstrekt CHATEAU MARGAUX i I I 50 per ilMon I r op envreelH ndelcar cxtri korllftl 1749 Adviezen inzakei Beroepskeuze Voor naim HOtchlmfien vrage min de mteroatanUl fralu bnthun een boêkdMl van 144 payina 4n mrbtndi nch hterdoor M iiMtii Van lier Meuten s GILIAD Bloedrakerrad middel ni d ootenak vae vl kwalen W9i Bewllnn voorhanden rut 3306 20 TnbercDlose en Maa lijders dl door hel febralkvolkom nlenMint vonden Alle knlea dl baar oorseak In b l bloed ilod worden mM rool anceca er door bMlr d a Pril jm SeMk f 1 25 afkomalll van d Chenlseli Nsdlscbs Maitsoh Aursn u watbrOraafsmber V rkri lbear bij AMTON OOOr eten versmme nipt naar de STOL WIJKERSLUISCHE VLEESCHHAL t gaan PRIMA PAARDENVLEESCH t I O SO per K O BIEFSTUK 1 ROSBIEF f 0 75 per V K O HAAS Aanbevelend 24 Ijm A M y d HgK gouderakT AdTcrtentUn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L VLBG6EERT Goaderak Sproeten Bestel Uw Drukwerk bij Ae Brinkman Zoon 14118 katatn vro io l roorjaar Koop biitifd aeo pol SPRUTOL DnUwU a aWM i A BBlRKliAI é ♦ S6 I3MS ua i m i smis m pf v infe mt 9ÊÊI ataarfiun ZAi rd g 10 April I jmmm codrijvt BEHALVE ON EN FBE8TDAQEN INfNMRNBStf 3f d vooQMciiia 50 bÊor a eesreae advartaeWbi ea k psi to i naMtlaaUnfaa bV oeaMict ttt fSMfrMKlaa f alia etoota IMMra aa tmin whi mi k iirt m i mêt vlaaÉKuMa AdrarteatUa kBaun amdn InginedNi 4eor tuMcbaakeoiat vaa laUada oi aa MnwaaUNOaKt l lt i Kto flM en nc l me r f4 SfSmIii per kwartaailf M per week ü eeat niet imiUliiBSif ia KraWalU ƒ ISO per week 7 eeat evAaJ waar tie baaoiviiw pet looper Hbledt Fraaeo per poat ter kwartaal S lt maf Zoadagabkid ƒ ir JXnaAenlen wenkD d ijka aaacakedba aaa ona BiKMU IIASKT 11 OOTOA ii iB tga jg bpaHiandel ea it rdKkaatorm kWenemlPMai vu Oeud ea hMtrekes bebowreade tet tam baaergkriiK 1 1 M flJK ellnMialiiiSer ja Taa btAeo Oouiia au d i beiorgtefaic t Snrda TJI aib alme r Jt ktlMrtntni r B jnbUake vaaaabalilkbedea UK etat p ¥ iU AANrtASlIa h VA Zat l a nBiitmar iO toaaiac ep im lUdaottai taUf Intwl Mk iMHMMwti Trttrf bit M aaafap ÉB HaieMa an dtn v azig blauwtii heiiiti komen sternui jiMikiiN lltl witer ligt CB rl ai biank in dt diiisltrnis al gluji lnkaa door latkte hand Laags de kaaffm dti jonge boomen huivert de le n te wkMl Het leven Is schoon toch en goeitt La en we tevreden z jnl m U I BuriMiu MARKT 31 GObOAe vtaidkn ervan it heel ae k k heel moenijk en de meuten besetken het ffSoM Hen vwMen weg is er niet voor ven te wijsen Maar een der wegen gaat door der schoonheid tanden tliiifen is het tljnlintigc grijs van den avondsckemer vervaald tot hfl donker w dun baguiae len aachl Hoog aan even maar tit innige ainsthoiiwing dier sthooiitieid 16 doen genieten dat nu dal eene OogenWik van geluk fiun begeerte hlijvend zou uitgaan naar die wonderlijke genieting Want immers wie eeamaal die heerl kkeid gezien eeamaal het interne geluk genoten keeft wendt zich af vaa alle bMtielachttr vemaak Ën daariMR beiipijpt je dan ook ineens dat tiet aiet n mi de menschen te besehoolmeeslefen maar uit nit dchj cn nit HeMe waraieer je je ergert over hiln vootifgaan van de si ooihcld Het is alteen maar omdat je zi t wat missen omdat je begri pt hoeveel minder schooiL minder ruim minder gelukkig hun Ic en moet zqn t an je eigen dat je hun den weg wilt wijsen naar de landen waar de schoonheid woont Waat jc weet imRRTs dat h t Heen maar onkimde is dh te er weg hoadt ieter er lijn er die het zmtuig voor het schoooe schijnen te missen en er absoluut ongevoelig voor zijn Maar dat ijn er zeker niet veel Wanneer men zich stil vertrouwcnd openstelt voer de inwerking der schoonheid wanneer men ziih de moeite wil gcvtn zijn geeal en gMioed als t ware voor te bereiden te etenmieii dan ni welhaast iedereen gevoelig ot haar aanrskHij De een zal er sfcrker op reagnten ttui de ander jiiQiuni k Maar ook dB lichtsrte aanraking geeft grootèr genot dan zinloozc vermaken Het IS dus de zaak maar de menschen te wijzen waar de schoonheid IS hen te dotn zien en liegrijpen wat ZIJ IS Daartoe is allereerst zelfbegrip n otiifl cn e4ieping verfijning van het innerlijk leven Maar daarnaast moet ook stelselmatig schoonbeidszin worden aangekweekt door verbetering veredehng van den smaak en moet door voortieelden en onderricht geleerd worden het schoone te zien en te onderscheiden Men mott den menschen de schoonheid leertn Och ons ondeiwijs is zoo goed tegenwoordig Wij Ittren üe kindertn het rekeaen on hoc zij rijk kunnen worden Wij leercn hen allerlei practische dtngen en hoe zt vooriiit kunnen komen en m aanzien raken en geëerd aar wij vergeten een zeer belangrijk ding Wij ieeren hen niet hoe ze gelukkig kunnen worden Fn toch is dat htt waarnaar zij later zoo hartstochtelijk en zoo vaak tevtrgeefs zoeken zullen Zoo vaak ICïergetfs Want het kjÉHRBIteUM dli Me Miulvn fcn tWVe UfVOISIjlltelt llltlCflT Maaaaif ca MAaCIIBMB zal W Mad MM v sMb9nen De Directie WNT K erkentRit de rtcMen van het Iguefle Miït fiet sCfttvone naken ze eChler minder omsisg En toch heeft ook dit zijn groote beteekenis voor het Innerlijk leven Waarom dan die minachting en verguilitig Zeker niet uit omrtiendttïid Maar ts ook die onwetendheid Biet ergcrtjk DE VREDESCOMFeilENTie lAmfé Qe ii Da K mé v n Vier Joodsohtt reofiten Wilson In H ngm tte V to i p RiMlanrf D Vr de M nf Ponnë n Liixoiiiburs De Volkerenbontfa De LeMfeehe regeerlna Bureau tot Publiciteit van Wet nschappeHjk Nieuws KeizerigraclR 15 Amsterdam Leliegracht 30 Il hm il ickiubiid Ifct ft lm allijd flat averal rondom rrWl ntroWé Uwn bègmt dat uit de blfStlute knoppen spiuit en de wereld vuil mét nieuwe heerlijkheid en nieuw vertangen IM is de b d ook waarin la je elf f e wtd ben of jong een I leven optag en een nieuwe ItrwwMiIlg ziïh te Weren begint en jc aMrln ge elig r Iwm voor al wat IKt fc n aim lieflijkheid en sfhoonhtWtn ÏOnnite Vreugde heelt Je keert j Weet af viti de zakelijkheid en van dt Ihisêrt die tegenwoordig het leven veetsl ioo danker n i o somber makjtn en terug iwar b licM ea de idealen dki jeugd t en je nog onvcrbiclK eiooMe in 4c zegepraal van het Mit nXiHaimB lm toeo tiuJ£yitL je 0 1 ofMibarInt ma heerlijkheid leek y tisüwvi ti het Hl Hèfeti lijd vooral gt je 200 diep gevoelt Wat voor Ice vfle iiiraSChèti toch tlgenüjk van 1 iWHiKlllSakt hebbtn en hoe wei tstg€k Srlnair oög en oor hebben voor de schoonWid en H r levensepenba rmgCB ja bel IS I de tijd om v n deKbeenlMW te Spreiien Zijn het levene de wereld i n ook de menschenos naier dan In dezen nienwentWn Ma er pi helaas JOo Weinigrt s IWi a e et naar ItJistercn ZoowifMg tWe 1 Dor tift schoone oog en 99i TieBhtn zelfs Hl de lente Dat eriCrt t OÏÏWnlek lirig Als je hun genoegens ziet hun wyze van leven blin gewoonten hun hwzefi en hun kleeding dan hmderl je éaarin alle gebrek aansohoMkeid t la of ze dere schoonh d a s leaVnsiactor keetemml hebbenbnHeiigesleiten W e fsn Imar eischen wen tn Ha r lieeiKjItheid met WWaWi Bh flat ergert je dan hetfflVaff ftit ïe dat zoo heel gewoonillldHi Otled 2IJn Zï ook met altijd 9e MTMtotto In Men kv Vt intamatk nale bet e4i ii48 t e tro Mn d r n Tte Koorfam een udttnwtum aan ta MAMual ti He ie KtrecHf lilMt n tMWld v rln on voerw nMI ke ovwg ve wonlt ff i cht In de Bta i ztjn btjmt ffM n aB 4a el n mew heel weanij iiieel ti voorftl g tn Tutten of melk DuiiendMi uitelliitfen toofMii i i 4 M mMen tl lioiin mar deed M bon WMmri Un0 k niUcn M SpsvtMlkni lich nt t ffrrV9iw i eendM irtr He beflchlk bere troepen v ooral iiJt Re nifcui en Is Mk SAj R MM Op MUMtMH ftCifrutt dm mdat en wear o miiftlfaig wna mJfrlukt De aanval zal van Doc aU mt ondn leidtoff van een bekend Rctf MMfe gen raal loska De raede ante ëM t bU AUaofa de mÜB MK dm iftooMMf iiivilatadtwUulwiun if bratMA Uon wiêmmX mÈU 9 n mimchim Mer mmm ti ie lAw rlcU t van de It Uan n die vanait TitoI een invtl ouden doen n t y ri e lumivn i t DuitaciiLMtd rindt tnf nder de betreffende robnek Maar hier wiJIeii we no lotH ineedeelen dat wel v rmHkielt 1 in BiWRMn tav Mt AmerikiMtkMii chip met liiïeurniiwUelan De taking belette dat le la te g wcttl loiit De ifrezaffvuerrler van itfi AmmrÜmtauiehe atoomMohip diwuffde en dadei u er 4e sullen uitvaren Daai ap u erd uit de 4iurg rU Hf omAig een hulp dieuit KW ht htt Mhlp Vionl oadw beMhewMktncr wi i i Mali n paloet De h reft ld door in litadirm fawwt In We enen 6cJiijnt het A Imng nl t nnttiir Donderdav zyn terurvekeerde kr gvKWRwgwien iBOTtliden en wertóoown voor laan a e kna in atnankaUaai hal parlai m isp MtaateiunaeUM bun te woead tiani la ie moile uit aaani Ier wertUeoaeai dan ataata kunaeliei overhamligd wordt f a ü ta dlt dat a ani0otl i voUoeode wMkaelateelM d ea aan warklooaeaoiiderHtauniag van op aijB naaet 26 kronen t er itug wordt veraefaaft veedM oor iin kaer een uitkaeriac saa 11X10 kronen voor tte aanachalfiaa van IwS e ratnoodlg e aienieile verhoogina van bet tlaaatijtoicli hroodraneaoan tot BO ta Avwd wazao tf naeac IbOQ i voor JMK paa emevawabeuw büeaagakoBan fc en eaaeaabotan jangan hield aen teenpiiaak wa sia Idf lat nmw e batoaaiiwea aaaapaaate aondar dat da emalaodani daarw wwmllaaan Daar de maaiate iiet vadiaar balaniBZMedc ifwaai da volkawaarbaMkald tan laaitHl tueaclMnliaide an beaaUa iw iiat iriioiaa Van den iunt dar Jeucdige dwwi atnuten vWen aMwe aehalan 8paad ilaaaia iraffea ae utteen e Avonda Mbt aar liet de Van de onaeveer 130 000 vterkloeaen th er op bet oofnidlk in Weeneo lUn liabbea zijn Aioosat SOOO aan de beto ing daai Ml SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN onder l ldin r n 80 b k nd le rkr cllt o ond r Joh Bo n Dir clon S 1 I O J Blllteal D eci n eene r chi cbool Jbr J n Frtth Jonrn li l Dr A A Fokker Och het IS nu ieqte En als de eerste lentewind om je hoold waait en de lucbt zoo teerblauw w en de lognescb4j i zoo warm goud als de landen te growien begtnMa ea in de boomen o nauw hoorbaar maar het jonge teven THsclen faat dat Ie onwillekeurig opkijkt met ten glimlach en je een iacht wlfsjï wonderlijk van melodie je weet ntet van waar het komt en wat het beduidt gaat neurieên in je hoofd dan voel je je zachter ge temd tegenover alle menschen en tegenover het leven Dan iijkl immers dat leven je zoo mooi en zoo wijd en zae goed al was er geen verdriet en g ial lende meer en geen zorg en als Inp je Bwrt je hoofd boven de wolken wMT altijd toiBieschijti is en wijde dl p l f iiwe mtmts Dan laat je glimtsdiend ilitlS zoo j ag gaan zooals Ntt eaat en de menschen maar doen Waarom ook met denk je Het leven IS immers tOLh mooi zooals het is Waarom zal ik me dan druk maken en ffi iMtiilim t i pt i terwijl builen de zon lacht M de hemel blauwt Ml dt jonge boomcB wuiven Laat ze h in la t z dkoB w r e die vinden kNnnen hr wandaal eahtar vetaeiieideaa i tfeduod of ewowl k Me itHpeetenra vaa polHie alia bil de doeden Wal wann da manachen erg opstawenden vooral wat n een Italiaanecii ojtinatttn waarvan de dnhoud echter niet bekend achiJnt te allo Miaadilen l bat ullvia diag van de Mgearlug san de aaadaakt at af te leidKi Opleldlas per brief voor all eiemeasi voor all nibtea ea beroepen voor ALLE eten LO en IW O ALLE pr ctflkdlplooi n aMe amea Notarieel Mr In de Reebtea aeraeeate Admlalatratle Actuarii Aoaa tanta Oader ê l J S Opalobter Wateralaat Be drllfllelder 8 cretariB R dectenr enx enx 873 150 Cursussen voor beginners eenljjszln gevorderden meergevordenden en vergevorderden Aaageaane metbode Peraooolijk cantact tumchen docent en curaist Uitstekende correctie coHectlef en Individueel Billijke conditién minver ogtnden kunnen vao ons Studiefonds profUcemo Qoede re Itnten wie werkt slaavt UojTl Oforge la de Paaaehdwen n Pryik Mam al e dan thuis zit en de stille svwifl gttiogen komt en lanmaam haar kcW Mfur e sluiers spreidt over hui jen en landen en het leven rondom zijii drukke bewegeiijkheid neerlegt om in stille mijmering te poozen tot in de fijagrijs geunte SLiiemering de landen a hHuon en het leven zelf scMjnon wagtewaaen naar de onzichtbare kimmen m een vreemde droom dtm komt Wirti even wel soms dt getlacWe dat het roo jammer is zoo erg arrnm t dat zoo talloos velen de sthooiiheid met kennen en het wonde re J eiuk met dat de schoonhcid eeft en nu m dele beuzelarijen en leelijkheul en dubbelzuiiug vermaak hun ledige uren dit hun na den arbeid om het de elijksch bmod ne rasten vtrdawi Dan aou je hen zoo graag willen wijaer ftaar die verre nden poorten w ra i ter dt schoonheid wooflt zou je d macht willen hebben om hen f Élli on lil aiiiii lêii h iwtt aio lloatir en Cania voorhy iigen Dtjeen ivSTen gt i elercnao kexe zoualti aunaidgen di beter moeaten wclin vertetwadei zij elkander toe Ja ala ij op bun aaiuleiiofi n aaai mot praohtig geqiikkelde ejaran Z dan m en zij wn otKenbUk atU auaa m4a jt roua gulp wiM beel jpsd 1 zfj vorder ronden gaan en lu een oqgefthdk aKea hebben vorgeteu I biren mo en te jwgen uur waid Ciiriui a hel lawten aan den IwiiaMi varwacht en ouffenblikktluk door Ü Wr p gomtrkt U y deed lw l vowkunea a o zu er nii van markle af UHad een waiaW wnse l al naar kaar w a JIu 1 ida g aaket nin eei van zIjB vofnalsa bij llKlt luhban om w vtnaekea a tai II Jld waa Juni Ke aoUea vw J e M eea vaar oaaaa Ibui iMdt IleiAer an lk p aaw tttg Il luar wel een lai Ie aven atl roqKode jou kaai oude jiliwaakii Uijg na aurUik kun bij Wel bUkaatl hu baJMM lu dal dead de deur naluanija dSM Qaai lag lliMir keai aweat lanen a lytl lil aieleken en dadtblk daairop bwaia bij venilemterue t eaelefl whier éegra nwibWiken op 4e ilW ena 4e aw bun neaia tn de lankl al HoaMake beren een koekie oiianulietid ander waaiaobn tieode Tig BT patate e Verdl rarralcd tïft htm i ftallinren tdan zy ten laatste s VMrf Bhij kwanarv pretjes kleine poe len Hbn fnibp varen op de Kroene rotnet Tan dt tioeftt Ktg vaa Bennabraok te t iï t verlnntl van Je zoo lang MJ nlIJ bSJVan venr 9Beii ze je niet te EMiSMuu iraar je tntoers op ast flSflfttraK wnlT 911 Itullto HIJ fViAi i k en luobtti rtlg mi i a eJlea Iti vootblj de ala lioom ops hoven He twoeling Hcbten sctenen Vf d fMer iBra aan kafit Ja Jamee IJWunle fli zijn VWttw HoMiia zulleaiatj iWfWSttlBSn ToJfn ffttWj t odk Tk ben vroef l ni en ukttagmn zouAc tetatege Mimi al HHf IMIer hm l lj den nn g f MMe en Ham oo rttre kende je wilt me Kati TiHet veHeHwn lïat je vmi mor g itMi te Ml Mtn g a0T En d Ilc ie liu ter UleWP ilMMkeg ate rtel tH Cenie Ik daelit r ta MM gChAI niet aan Ik voel ale til tk noMt ineer holler zal bebbenl H n baWiJBl et Cama overijld tfKik keel WellriK oaitirvlnlfliig had 0 km nMaw wee nep E eate met al Het oMMijk fevoH at aofadll m l r nwnm i i rt op eaiis In vollen ftkais ffotn mee en Wlgej zal je vaat wat ica trt Jl zij bet mlM aiaat kikir aaaMI hl den jiiitiilnliii 4nisulii Hepa i baat a iwid iMtt ÜK mt riet bel de k Mb Hl o MM hag Op fi g kwua Cariiu van Knook doti Jamlit Lamoiiit m zijn Touw ef oftd iiIen tl jpw twiik ii ea dfltu ne nn MJ or i hpi ft ede lu Ae haad ei Ae Ia Uite aoMr 4W forel bceitft hlJ nodlt ttui Cn i i t looi Am A se ooob bovMi on h k V or ft gf HHidwi Ik maolc altijd t a pak je mr4 UoCerluunBieD voor kva klaar maar mecëtod vergeet hij het Taa do ta fel ia do vesUtwle jnede te Mmea en al hij b t al la zijn ak mt M aan ia lii t T uog In aiff ik den v eiKl u mor Kui ilJQ kleoran hoxuLei Jh iDoer j e oog M Aefalaa zet Uaaj eohtgfuoot lioe ili vergal mijn pap 0 1 te t i t D Ik lou iwt bof maakte iloud Ite OMad man bmmI lewha I1M4I Je goJtJik te iiUen oiet den kl io 7oon van lüur Qeaade of luii nwt een grwte daAie die hij zal irouvea Usijo ttjd koanl ZlJn aiool jong rlaM autf gert f Dd WyfAea Je het t In h t geheet gci o r8tand Jamie LuDinilcr Qa oaar ie mA Jou onaoox le ea géa e oms oaar oen karvnttjf mAObt ulizlra mjWI dan do rdapfwlni voor mij Tiet wtA gord TDor hun gfttielin dat Tarnde Ijunnie van nature alet aleuweglc rig wil en dat hij liever met zijn krul wFtgr T ilf itfgeï allon U en Tan het laati t Mgaar langis de paden reefl en MJ het AcImltenhuU beni ea éa bet meer b4 G g na dan op de t K p n d heuveUu de giabeoiKiiiaeen dar natuur In 00geoMdtMwiw Btm Haar de saipimi wtfttea het an naeea paar w k D bnrofen lU ilcli oaaT k € 11IDE1tC1 L L 1 B MIK zag Bletrtcr en Canie wttiidelemdi o Gr de beide iiM Kt bog hoofd nowler Ut Uiten woar if Iwn vwiifO Zïtten geh 1 tn elkaAi igeztiLiohe srdlt pt hS Uut h p analjo nitt een klettert ad golnlid op dt eleoaUee taiieo eu trui ntUkr binnen met een ecberpo piia aan haar hart BOSKOOP AdvertentWn ea aiH naeaMnt op dit blad wordcfl aan enmien doar j F neggfeblMt VM B MW H lii varbMea m IHb en VdH iSr K a Vu Sip njt ttirfOtHe CWua aadeakend SQ raijnt llüx IxfkTAtlStiifH Veel te zleal u jra il n rel Jat aamlja tmt W OMMdéniJk T e9it Op Nle flttd lti itMH nin Y est In bet v ai i vtti diRQ SjsMr diD eeo mëtBJe IWH in ite tfniSlMd vaa haar elgea dJIi Kk ïjiölt Tïn een UÜDüeege MMMIto Wltfti Istttjüi J W Bbelt Rfch iiiol Wll ïol Ctfhis lltmlatibead om baar l fad lt Jtl at tb de stralende oogea ffKt mtt dis aj Is hefllnosiléle vreemd Jie JilaSit IH zoo Ouail tnatili ie tbnd te fMHea toet eeo troep K 0 a1a ï J M USeme Ki ldlJ oa Siwiidfc ver MJ J Wtt tdNp TODWtèn Jij lai MMr dg bi i 4ad o im oi le li rve Ml liM e i lralf aaMB tU Uaatac m wanaer vwtai a let Advt rtf4 rt in dit Blad AOENDA 38 April 2 nar Oeboow Bou ao Wealofloenlobt nitimitiafclliimr TriT A meaao Ma0 HFtiiï rlQ i lij je hebt je muJege ooi altijd terlOTeii Zij u de elgCNn doch harer noeder aa dezen dag l6 biapnnen zal xlj nooit meer da i een vriendelijlic geJachce over haar ïhou derit aan de anae oade Maigeret lip p Tlin tot wcrpen die haer lot n ze e n ztbg tli £ wae verzorgde tn wier tuirt el ditii tijd met eiiiachteule Ijfetd aser baar naakte naif hl en dag in djiatecaie ea zonncediljn O Mflgey Mega Je bent he den waarlijk een weduwe n et n Fn nwt haar boezelaar oor de oogeu jammerde zij bhterltjk tandftt dai eae waarom zlj den Heer In den nacbt mei trwfen tiad gMneekt baar wae gMidion km Vant de beker die de lieer aan onze tippen brenat U antjd een gemengde HOOFDSTIK M r tilefde i MUMekUa lar de ivóuVdaUT Bi net tn ellllumtle In hor band tom sij het vtaaada taheavspal En wat waren hrt oor dagen die volg den oiOU w a er znik een heerlijke zomer in Oallfraay gttten 1tt6lkrak oze da geu TMJ en op wOIkeolooie kwen loea de lleiKm lie van Juni wonl en de ItOnAe helMiRlif van den Tocetomer oreriiiw in de peole vlaaanaoda ivü